KitchenAid | KRCB 6037 | Instruction for Use | KitchenAid KRCB 6037 Instruction for Use

Instruccions de muntatge
Abans d'utilitzar l'aparell
4
Protecció del medi ambient
4
Neteja, sanejament i manteniment del
dispensador de glaçons i/o aigua (si n'hi ha)
5
Precaucions i recomanacions generals
6
Primer ús
7
Manteniment i neteja de l'aparell
7
Canviar la bombeta o el llum (segons el model)
7
Quan l’aparell no es fa servir
8
Durant els talls de corrent
8
Compartiment de la nevera
8
Compartiment de la nevera
9
Descongelar el compartiment del congelador (segons el model)
9
Compartiment “zero graus” (segons el model)
10
Servei postvenda
11
Abans d'utilitzar l'aparell
• Aquest aparell està dissenyat per a un ús domèstic i aplicacions similars, com ara
- cuines per al personal de botigues, oficines i altres entorns laborals;
- cases rurals i per als clients d'hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
- hostals;
Per tal de garantir el millor ús del vostre aparell, llegiu amb atenció les instruccions d'ús, que
contenen una descripció del producte i consells útils.
Guardeu aquestes instruccions per a futures consultes.
1. Després de desembalar l'aparell, comproveu que no hagi sofert danys i que la porta tanqui
perfectament. Comuniqueu qualsevol dany al venedor en el termini de 24 hores posterior al lliurament
de l'aparell.
2. Espereu com a mínim dues hores abans de posar en marxa l'aparell per tal de garantir el correcte
funcionament del circuit de refrigeració.
3. Cal que la instal·lació i la connexió elèctrica les realitzi un tècnic qualificat d'acord amb les instruccions
del fabricant i la normativa de seguretat local.
4. Netegeu l'interior de l'aparell abans de fer-lo servir.
Protecció del medi ambient
1. Embalatge
El material d'embalatge és 100% reciclable i porta el símbol de reciclatge
. Per a la seva eliminació,
seguiu les normatives locals. Guardeu els materials d'embalatge (bosses de plàstic, peces de poliestirè, etc.)
fora de l'abast dels infants, ja que poden ser perillosos.
2. Eliminació/deposició
L'aparell s’ha fabricat amb material reciclable
Aquest aparell compleix la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Residus Elèctrics i Equips Elèctrics
(WEEE). Si elimineu correctament aquest aparell, evitareu les possibles conseqüències nocives per al medi
ambient i la salut de les persones.
El símbol
que porta el producte o que figura a la documentació inclosa amb el producte, indica que
aquest aparell no pot ser tractat com a residus domèstics, sinó que ha de ser dipositat al centre de
recollida més proper per al reciclatge dels aparells elèctrics i electrònics.
Quan elimineu l'aparell, inutilitzeu-lo tallant el cable d'alimentació i traieu-li les portes i els prestatges per
tal que els infants no puguin ficar-s'hi dins i quedar atrapats.
Elimineu l'aparell d'acord amb la normativa local relativa a l'eliminació de residus i porteu-lo a un centre de
recollida especial; no deixeu l'aparell sense vigilància durant dies, ja que pot ser un perill per als infants.
Per a més informació sobre el tractament, la recuperació i el reciclatge d'aquest aparell, contacteu amb
l'autoritat local pertinent, amb el servei de recollida de residus domèstics o amb la botiga on vàreu
comprar l'aparell.
Informació:
Aquest aparell no conté gasos CFC. El circuit de refrigeració conté R134a (HFC) o R600a (HC) (vegeu la
placa identificativa situada dins l'aparell).
Per a aparells amb isobutà (R600a): L'isobutà és un gas natural sense impacte mediambiental, però és
inflamable. Per tant, comproveu que els tubs del circuit de refrigeració no estiguin fets malbé.
Aquest producte pot contenir gasos fluorats d'efecte hivernacle admesos pel Protocol de Kyoto; el gas
refrigerant es troba dins un sistema hermèticament tancat.
Gas refrigerant: el R134a té un potencial d'escalfament global (GWP) de 1300.
4
Protecció del medi ambient
Declaració de conformitat
• Aquest aparell ha estat dissenyat per conservar aliments i ha estat fabricat segons la Normativa (CE)
Núm. 1935/2004.
• Aquest aparell ha estat dissenyat, fabricat i comercialitzat d’acord amb:
- els objectius de seguretat de la Directiva "Baix Voltatge" 2006/95/CE (que substitueix la 73/23/CEE i
les seves posteriors esmenes);
- els requisits de protecció de la Directiva "EMC" 2004/108/CE.
La seguretat elèctrica de l'aparell només es pot garantir si està correctament connectat a un sistema de
connexió a terra autoritzat.
Neteja, sanejament i manteniment del dispensador
de glaçons i/o aigua (si n'hi ha)
L'incompliment de les instruccions relacionades amb el sanejament poden comprometre la
seguretat higiènica de l'aigua dispensada.
• Quan utilitzeu l’aparell per primera vegada i cada cop que canvieu el filtre, rebutgeu els primers 9-14
litres d’aigua, equivalents a 6-7 minuts de dispensació (no necessàriament seguits, però abans del primer
consum) i rebutgeu els glaçons produïts durant les primeres 24 hores.
• Si el dispensador d’aigua no s’ha fet servir durant més de 4/5 dies, es recomana netejar el circuit i
deixar que ragi el primer litre d’aigua.
• Col·loqueu de nou el dispensador d'aigua extraïble (si n'hi ha) amb les mans netes.
• Netegeu la cistella o el calaix del gel amb regularitat fent servir només aigua potable.
• El filtre s’ha de canviar segons s’indica al plafó de control o quan el dispensador de gel/aigua no s’hagi
fet servir durant més de 30 dies.
• Cada cop que es canvia el filtre convé desinfectar el sistema dispensador d’aigua amb solucions
desinfectants aptes per a aliments (amb base d’hipoclorit de sodi) que no alteren les característiques
dels materials. Esbandiu amb com a mínim 2 litres d’aigua abans de fer-lo servir.
• La substitució de qualsevol peça del dispensador d’aigua i de glaçons haurà de fer-se amb les peces de
recanvi originals subministrades pel fabricant.
• Les reparacions aniran a càrrec d'un tècnic qualificat o del Servei Postvenda.
5
Precaucions i recomanacions generals
INSTAL·LACIÓ
• L'aparell ha de ser traslladat i instal·lat per dues
o més persones.
• Tingueu cura de no fer malbé el terra (per
exemple, el parquet) quan mogueu l'aparell.
• Durant la instal·lació, comproveu que l'aparell
no faci malbé el cable d'alimentació.
• No col·loqueu l'aparell a prop d'una font de
calor.
• Per tal de garantir una ventilació adient, deixeu
un espai a tots dos costats i a sobre de l'aparell i
seguiu les instruccions d'instal·lació.
• Manteniu lliures les obertures de ventilació de
l'aparell.
• No feu malbé els tubs del circuit de refrigeració
de l'aparell.
• Instal·leu i anivelleu l'aparell sobre un terra
suficientment resistent perquè pugui suportar el
seu pes i en un lloc adient a la seva mida i ús.
• Instal·leu l'aparell en un lloc sec i perfectament
ventilat. L'aparell s'ha dissenyat perquè funcioni
en llocs on la temperatura no sobrepassi els
intervals següents, d'acord amb la classe
climàtica que figura a la placa identificativa. És
possible que l'aparell no funcioni correctament
si el deixeu durant molt temps a una
temperatura que sobrepassi els intervals
indicats.
SEGURETAT
• No guardeu en aquest aparell substàncies
explosives com poden ser aerosols amb gas
inflamable.
• No guardeu ni feu servir benzina, líquids
inflamables o gas a prop d'aquest aparell o
d'altres aparells elèctrics. Els fums poden
provocar incendis o explosions.
• No feu servir mitjans mecànics, elèctrics o
químics diferents dels recomanats pel fabricant
per accelerar el procés de descongelació.
• No feu servir ni fiqueu dispositius elèctrics dins
dels compartiments de l'aparell si no són del
tipus expressament autoritzat pel fabricant.
• L'aparell no està previst per a ser utilitzat per
persones (infants inclosos) amb discapacitats
físiques, sensorials o mentals o sense
experiència o coneixement de l'aparell, llevat
que ho facin sota la supervisió o siguin
prèviament instruïts per al seu ús per les
persones responsables de la seva seguretat.
• Per evitar el risc que els infants quedin atrapats i
s'ofeguin, no els deixeu jugar ni amagar-se dins
l'aparell.
• No ingeriu el contingut (no tòxic) dels paquets
de glaçons (en alguns models).
• No us mengeu els glaçons o els gelats de gel
immediatament després de treure'ls del
congelador, ja que poden provocar cremades.
Classe climàtica
SN
N
ST
T
ÚS
• Abans de realitzar qualsevol operació de
manteniment o neteja, desendolleu l'aparell o
desconnecteu-lo de la xarxa elèctrica.
• Tots els aparells equipats amb una màquina de
fer glaçons i amb un dispensador d'aigua han de
estar connectats a un subministrament d'aigua
que només subministri aigua potable (amb una
pressió de l'aigua de 0,17 a 0,81 Mpa (1,7 i 1,8
bar)). Les màquines de fer glaçons i/o els
dispensadors d'aigua que no estiguin connectats
directament al subministrament d'aigua només
es podran emplenar amb aigua potable.
• Feu servir el compartiment de la nevera per
guardar aliments frescos i el compartiment del
congelador per guardar aliments congelats,
congelar aliments frescos i fer glaçons.
• No guardeu recipients de vidre amb líquids dins
del congelador, ja que es podrien trencar.
T. Amb. (°C)
de 10 a 32
de 16 a 32
de 16 a 38
de 16 a 43
T. Amb. (°F)
de 50 a 90
de 61 a 90
de 61 a 100
de 61 a 110
• Comproveu que el voltatge que figura a la placa
identificativa correspongui al voltatge de la xarxa
elèctrica.
• No feu servir adaptadors d'endolls múltiples o
individuals ni allargadors.
• Per a la connexió d'aigua, feu servir el tub
subministrat amb l'aparell nou; no aprofiteu el
de l'anterior aparell.
• La modificació o substitució del cable
d'alimentació l'ha de realitzar exclusivament el
personal qualificat o el servei postvenda.
• Podeu desconnectar l'aparell de la xarxa
elèctrica desendollant-lo o mitjançant un
interruptor bipolar instal·lat abans de la presa.
El fabricant declina qualsevol responsabilitat
que es derivi de l'incompliment dels consells i
les advertències anteriors.
6
Primer ús
Connecteu l'aparell al subministrament elèctric.
Alguns models emetran un xiulet per indicar que s'ha activat l'alarma de temperatura. premeu i mantingueu
premut el botó per apagar les alarmes acústiques. Si és el cas, inseriu el filtre antibacterià i antiolors tal
com s'indica en el paquet del filtre.
Nota: després d'encendre'l, el frigorífic necessita aproximadament 4/5 hores per arribar a la temperatura
correcta per emmagatzemar una càrrega normal de menjar.
Manteniment i neteja de l'aparell
Periòdicament, netegeu l'aparell amb un drap i una solució d'aigua tèbia i
sabó neutre especial per a interiors de nevera. No utilitzeu mai un
detergent abrasiu. Netegeu amb regularitat a l'interior la sortida d'aigua
de la descongelació que hi ha a la paret del darrere de la nevera (a prop
del calaix de la fruita i la verdura), fent servir l'eina subministrada amb
l'aparell per garantir que l'aigua de la descongelació s'elimini
correctament (vegeu la imatge).
Abans de dur a terme qualsevol operació de manteniment o neteja,
desendolleu l'aparell de la xarxa o desconnecteu el subministrament
elèctric.
Canviar la bombeta o el llum (segons el model)
Desconnecteu sempre la nevera abans de canviar bombetes, després seguiu les instruccions corresponents
segons el tipus de llum que porti el vostre aparell.
Utilitzeu només bombetes del mateix tipus, que podeu demanar al Servei Postvenda i a les botigues
autoritzades.
Tipus d'il·luminació 1)
1. Afluixeu els cargols I traieu la tapa del llum.
2. El llum té una bombeta amb baioneta que s'ha de treure, sense
descargolar, seguint les direccions de les fletxes indicades.
3. Després d'introduir la nova bombeta, torneu a col·locar la tapa
i espereu cinc minuts abans de tornar a connectar l'aparell.
Tipus d'il·luminació 2)
Per treure la bombeta, feu-la girar en sentit contrari a les manetes del
rellotge com es mostra en la figura. Espereu 5 minuts abans de tornar a
connectar l'aparell.
Tipus d'il·luminació 3)
Si el producte té una il·luminació de LED que s'ha de
canviar, poseu-vos en contacte amb el Servei Postvenda
per demanar assistència.
Els llums de LED duren més que les bombetes normals,
il·luminen millor i són més ecològics
7
2
1
Quan l’aparell no es fa servir
Desconnecteu l'aparell de la xarxa, després buideu-lo, descongeleu-lo (si cal) i netegeu-lo. Deixeu les
portes ajustades perquè pugui circular aire per l'interior dels compartiments. Això evitarà la formació de
florit i males olors.
Durant els talls de corrent
Deixeu les portes tancades perquè els aliments guardats es mantinguin freds més temps. No torneu a
congelar aliments que estiguin parcialment descongelats. Si el tall de corrent persisteix, potser sonarà
l'alarma de tall de corrent (segons el model).
Compartiment de la nevera
El compartiment de la nevera està dissenyat per guardar aliments i begudes frescos.
La descongelació del compartiment de la nevera és un procés completament automàtic.
Les petites gotes d'aigua de la paret posterior del compartiment indiquen que la fase de descongelació
automàtica està en curs. L'aigua de la descongelació es desvia automàticament a una sortida de buidatge i
cap a un recipient on s'evapora.
Segons el model, l'aparell pot tenir una caixa especial ("Carn i peix" o "Zero graus"), que és ideal per
guardar carn i peix frescos.
Important: els accessoris de la nevera no es poden rentar al rentaplats.
Nota: la temperatura ambient, la freqüència d'obrir la porta i la posició de l'aparell
poden afectar les temperatures a l'interior dels dos compartiments. Fixeu la temperatura d'acord amb
aquests factors.
Nota: quan hi ha molta humitat a l'interior del compartiment de la nevera i als prestatges de vidre en
particular, es pot formar condensació. En aquest cas, recomanem tancar tots els recipients que continguin
líquids (p. ex.: cassoles plenes de brou), embolicar els aliments amb un alt contingut líquid (p. ex.:
verdures) i fixar una temperatura amb un valor més alt.
Retirar el calaix de les verdures (segons el model)
Si el vostre producte només té un calaix, per retirar-lo més fàcilment recomanem buidar abans (i, si cal,
retirar) les dues safates més baixes de la porta.
Ventilador i filtre antibacterià/antiolors (segons el model)
El ventilador garantirà una circulació d'aire uniforme dins el compartiment, per millorar la conservació dels
aliments i reduir l'excés d'humitat. No obstruïu l'entrada de ventilació. El ventilador es pot
activar/desactivar manualment (vegeu la Guia d'inici ràpid); quan està activat, funciona automàticament
segons calgui.
8
Compartiment de la nevera
El compartiment de la nevera
conserva aliments congelats (durant el període indicat al paquet) i congela
aliments frescos.
La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en 24 hores està indicada a la placa de característiques;
col·loqueu els aliments al compartiment del congelador (vegeu la Guia d'inic ràpid) i deixeu espai suficient al voltat
dels paquets perquè circuli aire.
No es recomana tornar a congelar aliments que estiguin parcialment descongelats. És important que emboliqueu els
aliments per tal de que no hi penetri aigua, humitat o vapor.
Per estalviar energia i allargar la vida de l'aparell, comproveu que no hi poseu mai menjar calent.
Nota: la temperatura ambient, la freqüència d'obrir la porta i la posició de l'aparell poden afectar les
temperatures a l'interior dels dos compartiments. Fixeu la temperatura basant-vos en aquests factors.
Fer glaçons
Ompliu la safata de glaçons (si en teniu) fins a 2/3 i col·loqueu-la al compartiment del congelador. No feu
servir mai objectes afilats ni punxaguts per retirar el gel.
Retirar calaixos (segons el model)
Traieu del tot els calaixos, aixequeu-los una mica i retireu-los. Per crear més espai, el compartiment del
congelador també es pot fer servir de la manera següent:
A) Si la base del compartiment del congelador s'assembla a la imatge A,
retireu els calaixos i/o les tapes superiors. El calaix inferior s'hauria de
quedar al seu lloc. Comproveu que la porta tanqui bé un cop posats els
aliments a les reixes/prestatges.
B) Si la base del compartiment del congelador s'assembla a la imatge B,
retireu tots els calaixos o les tapes. Comproveu que la porta tanqui bé un
cop posats els aliments a les reixes/prestatges.
A
B
Retirar la tapa (si en té)
Obriu la tapa i retireu l'agulla, tal i com s'indica a la imatge C.
C
Descongelar el compartiment del congelador (segons el model)
Els models amb No Frost no necessiten descongelació.
Per a altres models, si es forma gel al compartiment del congelador,
recomanem descongelar-lo dos cops l'any o sempre que es formi una
quantitat excessiva de gel (3 mm de gruix).
És perfectament normal que es formi gel.
La quantitat de gel que es forma i el ritme al qual es genera depén de la
temperatura ambient, la humitat i la freqüència amb la qual s'obre la porta.
Per descongelar, desconnecteu l'aparell i retireu tots les aliments. Deixeu la
porta ajustada perquè es desfaci el gel. En el cas de productes amb un
compartiment de congelador a sota del compartiment de la nevera, el tub
de buidatge de l'aigua de descongelació es por retirar (vegeu la imatge) i
col·locar un recipient a sota.
Després de descongelar, torneu a col·locar el tub de buidatge i comproveu que no hi quedi aigua. Netegeu
l'interior del compartiment del congelador i assequeu amb cura.
Torneu a encendre l'aparell i a col·locar els aliments a dins.
9
Compartiment “zero graus” (segons el model)
La caixa "Zero graus" està dissenyada específicament per
mantenir una temperatura baixa i un nivell d'humitat adequat per
conservar els aliments més frescos durant més temps (p. ex.
carn, peix, fruita i verdures d'hivern).
Posada en marxa i apagada del compartiment
Quan el compartiment està en marxa, a dins hi ha una temperatura d'aproximadament zero graus.
Per posar en marxa el compartiment, premeu el
botó il·lustrat en la figura durant més d'un segon
o fins que s'encengui el corresponent pilot.
Quan el pilot s'encén, significa que el
compartiment està en marxa. Per apagar el
compartiment, premeu una altra vegada el botó
durant més d'un segon.
A fi que el compartiment "Zero Graus" funcioni correctament, cal que:
- el compartiment frigorífic estigui encès
- la temperatura del compartiment frigorífic estigui entre +2°C i +6°C
- el calaix estigui col·locat dins del compartiment per permetre així la posada en marxa d'aquest
- no s'hagin seleccionat funcions especials (Stand-by, Cooling-Off o Vacation si hi són).
Si heu seleccionat cap d'aquestes funcions, heu d'apagar manualment el compartiment "Zero Graus" i
treure'n els aliments. Si no apagueu el compartiment de forma manual, s'apagarà automàticament un cop
transcorregudes vuit hores.
Nota:
- Si després de posar en marxa el compartiment, el pilot no s'encén, comproveu que el calaix estigui ben
col·locat; si no solucioneu el problema, contacteu amb el Servei d'Assistència Tècnica autoritzat.
- Si el compartiment està en marxa i el calaix, obert, el pilot es pot apagar automàticament. Quan tanqueu
el calaix, el pilot s'hauria de tornar a encendre.
- Amb independència de l'estat del compartiment, és possible que se sentin sorolls fluixos, que són del tot
normals.
- Quan el compartiment no està en marxa, la seva temperatura depèn de la temperatura general del
compartiment frigorífic. En aquest cas, s'aconsella guardar-hi fruita i verdura que no siguin sensibles al fred
(fruites del bosc, pomes, albercocs, pastanagues, espinacs, enciam, etc.)
Important: si el compartiment està en marxa i hi heu guardat aliments amb un alt contingut d'aigua, es pot
formar condensació en els prestatges. Si passa això, desactiveu el compartiment momentàniament.
Si col·loqueu aliments i recipients petits sobre el prestatge superior del compartiment "Zero Graus", feu-ho
amb molt de compte per evitar que caiguin accidentalment entre el calaix i la paret posterior del
compartiment frigorífic.
10
Desmuntatge del compartiment "Zero Graus":
Si necessiteu més espai en el frigorífic, podeu treure el compartiment "Zero Graus". Per fer-ho, cal que:
- buideu els dos prestatges inferiors de la porta i els traieu, ja que això facilita el desmuntatge
- apagueu el compartiment
- extraieu el calaix i el prestatge de plàstic blanc de sota el compartiment.
Nota: no és possible treure el prestatge superior ni els suports laterals.
Per muntar el compartiment "Zero Graus", col·loqueu el prestatge de plàstic blanc sota del compartiment,
introduïu el calaix i poseu en marxa el compartiment. Per estalviar energia, si no heu de fer servir el
compartiment "Zero Graus", apagueu-lo i traieu-lo .
Netegeu de tant en tant el compartiment i els seus components fent servir un drap i una solució d'aigua
tèbia i detergents neutres específics per a la neteja interna del frigorífic; no submergiu en aigua el prestatge
de plàstic blanc de sota el calaix.
Abans de netejar el compartiment (encara que només sigui per fora), cal treure el calaix a fi
que el corrent elèctric quedi desconnectat.
No feu servir mai detergents abrasius.
Servei postvenda
Abans de trucar al Servei Postvenda:
Torneu a encendre l'aparell per veure si el
problema s'ha resolt. Si no, desconnecteu l'aparell i
espereu aproximadament una hora abans de
tornar-lo a encendre.
Nota:
podeu canviar el sentit d'obertura de la porta.
Si aquesta operació és realitzada pel Servei
Postvenda no està coberta per la garantia..
Si l'aparell no funciona després d'haver fet les
comprovacions que s'indiquen a la guia per a la
solució de problemes i després d'haver-lo
connectat i desconnectat de nou, contacteu amb el
Servei Postvenda, expliqueu el problema i tingueu a
mà la següent informació:
• el tipus d'error
• el model
• el tipus I número de sèrie de l'aparell (indicat a
la placa de característiques)
• el número de servei (el número que apareix
després de la paraula SERVICE a la placa de
característiques dins l'aparell)
11
Printed in Italy
07/11
5019 708 02031/A
n
CA
Download PDF

advertising