KitchenAid | KHMS 9010/I | Instruction for Use | KitchenAid KHMS 9010/I Instruction for Use

S
KHMS 9010/I
Bruksanvisning
Beskrivning av apparaten och symboler
4
Brännarnas funktioner
4
Praktiska tips om hur du använder spishällen
5
Tabell för munstycken
5
Induktionshällens funktioner
6
Placering av kastrullgaller och wokstativ
7
Avstånd till köksfläkt och köksskåp (mm)
8
Försiktighetsåtgärder och allmänna förslag
9
Miljöskyddsråd
10
Installation
11
Gasanslutning
12
Elanslutning
12
Förankring av spishällen i bänkskivan
13
Anpassning till annan gastyp
13
Byte av munstycken
14
Inställning av gasventilernas min. flöde
14
Rengöring och underhåll
15
Felsökning
16
Service
17
Beskrivning av apparaten och
symboler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avtagbara kastrullgaller
Professionella wokbrännare med dubbelkrona
Induktionszon Ø 145 mm
Kontrollvred för vänster brännare
Kontrollvred för central brännare
Kontrollvred för höger brännare
Display och touchpanel för induktionszoner
Symboler för brännarens kontrollvred
A. Symbol för brännarens placering
B. Symboler för lågans inställning
- Från
- Max. låga för yttre och inre brännarkron
B
- Min. låga för yttre brännarkrona
Max. låga för inre brännarkrona
- Yttre låga från
Max. låga för inre brännarkrona
A
- Yttre låga från
Min. låga för inre brännarkrona
Brännarnas funktioner
Denna spishäll är utrustad med tre professionella
wokbrännare med dubbelkrona vilket ger maximal
mångsidighet vid tillagningen. Dessa flexibla
brännare kan användas för tillagning på extremt
hög värme men även för långkok på mycket låg
värme tack vare den centrala brännarkronan.
Brännarna kan användas även om
induktionshällen inte är på.
kontrollvredet nedtryckt i ca. 5 sekunder när
brännaren väl har tänts för att aktivera
termoelementet som är monterat på varje
brännare. Släpp sedan upp kontrollvredet.
Termoelementet är en säkerhetsanordning som
stänger av gastillförseln ifall lågan plötsligt
slocknar (p.g.a. en vindpust, tillfälligt gasavbrott,
vätskespill o.s.v.).
- Håll inte kontrollvredet nedtryckt mer än
15 sekunder. Om brännaren inte tänds
inom 15 sekunder vrider du tillbaka
kontrollvredet till läget Från. Vänta minst
1 minut innan du försöker tända den på
nytt.
Tändning av brännare
- Tryck in motsvarande kontrollvred och vrid det
moturs till symbolen för max. låga
.
- Tryck ned kontrollvredet mot kontrollpanelen
för att tända motsvarande brännare. Håll
Viktigt! Om du endast vill använda den inre brännarkronan vrider du kontrollvredet till symbol
och trycker sedan ned kontrollvredet mot kontrollpanelen. Den yttre brännarkronan släcks
då automatiskt. När du vill stänga av brännaren vrider du bara kontrollvredet till läge .
4
Praktiska tips om hur du använder spishällen
Läs hela bruksanvisningen så att du får ut det bästa
av din spishäll.
- Använd kokkärl med samma diameter som
brännaren (se tabell på denna sida).
- Använd endast kokkärl med plan botten.
- Använd inte för mycket vatten vid tillagningen och
använd lock.
- metallnät eller andra typer av värmespridare
- två brännare samtidigt för ett och samma kokkärl
som t.ex. en fiskgryta.
Försummelse av dessa anvisningar kan
medföra att glaskeramikhällen skadas eller
spricker och dessutom äventyras apparatens
säkerhet.
Viktigt! Felaktig användning av kastrullgallren kan
leda till repor på spishällens yta. Placera dem inte
uppochnedvända eller dra dem på spishällen.
Använd aldrig:
- stekpannor av gjutjärn eller täljsten eller grytor
och kokkärl av terrakotta
Brännare
Kokkärlens diameter
båda brännarkronorna
endast den inre brännarkronan
24 - 26 cm
8 - 14 cm
VIKTIGT!
Använd brännaren i de lägen som indikeras
med symbolerna för lågans inställning (se
ovanstående ritningar). På så sätt får du ut
det bästa av din spishäll och kan utnyttja dess
maximala flexibilitet till fullo. Kontrollvredets
lägen som motsvaras av området med
heldragen linje (se ritning till höger) visar
toppfunktionsområdet där brännarens
kapacitet utnyttjas optimalt.
Tabell för munstycken
Kategori II2H3B/P
Gastyp
NATURGAS
(metan)
G20
GASOL
(butan) G30
(propan) G31
Brännare
Märkning Avstånd för Avstånd för
Nominell
Nominell
Reducerad
på
munstycke munstycke värmekapacitet förbrukning värmekapacitet
munstycke
(X) mm
(Y) mm
kW
kW
Dubbelkrona
140 + 34
7,5
-
4,20
400 l/h
1,70
Inre brännarkrona
34
-
Öppet
0,50
48 l/h
0,25
Dubbelkrona
86 + 13
11
-
3,78
275 g/h
2,65
Inre brännarkrona
13
-
Öppet
0,45
33 g/h
0,25
min.
Gastryck (mbar)
nom.
max.
17
20
25
25
30
35
Gastyp
Konfiguration
Nominell
värmekapacitet kW
Total nominell
förbrukning
Luftmängd (m3) för
örbränning av 1 m3 gas
G20 20 mbar
G30/G31 30 mbar
3 brännare
3 brännare
12,60
11,34
1200 l/h
825 g/h
9,52
30,94
Eltillförsel: 230 V ~ 50 HZ – 3,6 kW - Typ PLMTF
5
Induktionshällens funktioner
Denna spishäll är utrustad med två induktionszoner
som kan användas för snabbkokning av vatten och
där värmen kan regleras oerhört exakt vilket ger
dig en mångfald av olika tillagningsmöjligheter.
Induktionshällens kontrollpanel har följande
funktioner:
1. Start/Stopp-touchknapp
2. Knapplås
3. Knappar för val av zon/inställning av effektnivå
4. Timer
5. Digital display
6. Kontrollampa
7. Symbol för induktionszonens placering
Knapplåset aktiveras om du trycker ned knappen
med nyckelsymbolen (2) tills kontrollampan
ovanför knappen tänds. Funktionen låser samtliga
knappar bortsett från Start/Stopp-knappen (1).
Funktionen förblir aktiverad även efter att
spishällen har stängts av och slagits på igen.
Deaktivera funktionen genom att trycka ned
knappen (2) igen tills kontrollampan ovanför
knappen släcks.
Funktionen deaktiveras om det skulle inträffa ett
strömavbrott eller ett fel i elnätet.
VIKTIGT!
Använd kokkärl som lämpar sig för tillagning
på induktionshäll. Se Försiktighetsåtgärder
och allmänna förslag på sid. 9.
Timern kan användas som en vanlig timer men
även för att programmera hur länge varje zon skall
vara på. Välj zon med plus- (+) eller minusknappen
(-) (3) och önskad effektnivå för att programmera
zonen med hjälp av timern. Aktivera timern genom
att trycka på knappen med klocksymbolen (4) som
är placerad vid sidan av varje display.
Kontrollampan (6) ovanför den valda zonens display
kommer att blinka. Displayen visar 00. Ställ in
önskad tillagningstid (mellan 1 och 99 minuter)
inom 10 sekunder med plus- (+) eller
minusknappen (-) (3). Timern startar automatiskt
efter 10 sekunder och den röda kontrollampan (6)
lyser med fast sken medan displayen visar den
valda effektnivån. Du kan även starta timern innan
det har gått 10 sekunder genom att trycka på
knappen med klocksymbolen (4) igen. Du kan
ändra den valda effektnivån med plus- (+) eller
minusknappen (-) (3) när du har programmerat
timern. När du trycker på knappen med
klocksymbolen visas den återstående tiden.
Du kan även ändra den återstående tiden när som
helst genom att trycka på knappen med
Tryck på knappen (1) i 2 sekunder för att använda
induktionszonerna. De två displayerna (5) visar
siffran 0. Om induktionszonen inte väljs inom 10
sekunder stängs induktionshällen av automatiskt av
säkerhetsskäl. Välj vilken zon du vill använda genom
att trycka på en av knapparna (3). Om du trycker
på plusknappen (+) slås den valda zonen på
automatiskt på effektnivå 5. Om du däremot
trycker på minusknappen (-) slås zonen på
automatiskt på effektnivå 10. Effektnivån kan
justeras upp och ned från 1 till 10 med knapparna
(3) utifrån behov. Induktionszonen stängs av om
plus- (+) resp. minusknappen (-) trycks ned
samtidigt.
6
Induktionshällens funktioner
klocksymbolen (4) och sedan ändra tiden med plus(+) eller minusknappen (-) (3). Kontrollampan
ovanför displayen blinkar i 10 sekunder och
därefter visas den nya återstående tiden efter
ändringen på displayen. När den programmerade
tiden har gått ut hörs en oavbruten dubbel
ljudsignal. Om en zon har programmerats med
hjälp av timern stängs zonen av och kontrollampan
släcks automatiskt när tiden har gått ut. Du
behöver inte välja effektnivå när du använder
timern. Timern aktiveras när du trycker på
knappen med klocksymbolen (4). Timern kan
ställas in för den induktionszon som inte används.
Varning! Snabbkokningsfunktionen förblir av
säkerhetsskäl endast aktiv i 5 minuter. Efter
denna tid sänks effektnivån automatiskt till
nivå 10 av styrsystemet.
Varning! Apparaten kan väsnas när
snabbkokningsfunktionen (P) och de höga
effektnivåerna används, i synnerhet när båda
zonerna används samtidigt.
Lo-funktionen: Varmhållningsfunktionen
används för att hålla den färdiglagade maten varm.
Aktivera funktionen med knappen (3) genom att
ställa in värdet under nivå 1 för en av zonerna. Den
kan ställas in på max. 120 minuter.
VIKTIGT! Spishällens säkerhetssystem omfattar en
automatisk avstängningsfunktion. Om samma
effektnivå används en längre tid stängs
induktionszonen av (zonen stängs t.ex. av efter ca.
1 timme på max. effektnivå).
Restvärmeindikering. När zonen har stängts av
visas ett H på displayen tills spishällens temperatur
har sjunkit till en acceptabel temperatur, vanligen
under 65 °C.
VIKTIGT! Använd inte grytor och kokkärl med
diameter över 14 cm på induktionszonerna.
Använd brännarna om stora mängder vatten
används vid tillagningen.
P-funktionen eller snabbkokning: Funktionen
används för att ställa in en högre effektnivå än max.
nivån (10) för att kunna koka upp vatten mycket
snabbt. Välj funktionen genom att trycka på
plusknappen (+) (3) så att effektnivån höjs till över
10.
Denna funktion kan användas för båda
induktionszonerna, dock endast två gånger
för vardera zon inom en timmes tid.
Läs hela bruksanvisningen noggrant och
förvara den på en säker plats.
Placering av kastrullgaller och wokstativ
Placera kastrullgallren genom sätta i dem i
spåret i spishällen. Om du vill använda det
medföljande wokstativet skall det placeras
enligt figuren.
7
Avstånd till köksfläkt och köksskåp (mm)
ANMÄRKNING: Om en köksfläkt installeras
ovanför spishällen skall köksfläktens
installationsanvisning läsas igenom så att
korrekta avstånd iakttas.
Bakre vägg
Front
• Spishällen skall installeras i en 20 - 40 mm
tjock bänkskiva.
• Avståndet mellan glaskeramikhällens undersida
och köksskåpet eller skyddsskivan skall
överensstämma med måtten i ritningen A.
• Lämna ett avstånd på minst 100 mm från
spishällens kant om en pelarenhet skall
installeras intill spishällen.
• Skär ut ett hål i bänkskivan enligt måtten som
anges i Produktdata (bifogas).
• Rengör ytan och applicera den medföljande
tätningslisten runt spishällen (om den inte redan
har installerats).
Viktigt!
För att förhindra att de elektroniska kretsarna
överhettas och skadas är följande att rekommendera:
• Installera inte spishällen i närheten av en
diskmaskin eller tvättmaskin eftersom de
elektroniska kretsarna kan skadas om de
kommer i kontakt med ånga eller fukt.
91,5
59
16
44,5
212
8
Försiktighetsåtgärder och allmänna förslag
Läs hela bruksanvisningen och spara den som
referensmaterial. På så sätt får du ut det bästa av din
spishäll.
• Dessa anvisningar gäller endast de länder vilkas
landsbeteckningar anges i Produktdata och på
spishällen.
• Förpackningsmaterialet (plastpåsar, skumplast
o.s.v.) skall förvaras utom räckhåll för barn,
eftersom det kan vara farligt.
• Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad
under transporten. Ta bort allt
förpackningsmaterial och plastfilm innan
apparaten installeras.
• Denna spishäll (klass 3) är uteslutande
avsedd för hushållsbruk och för tillagning av
mat. All annan användning (t.ex.
uppvärmning av rum) är att betrakta som
olämplig och därmed farlig.
• Installation samt el- eller gasanslutning av
apparaten skall ombesörjas av en behörig
fackman i enlighet med gällande lagstiftning.
• Denna apparat skall installeras i enlighet
med gällande standarder och skall
uteslutande användas i rum med god
ventilation. Läs bruksanvisningen innan
apparaten installeras och tas i bruk.
• Det förmonterade gasmunstycket samt
gastrycket anges på skylten på spishällens
undersida. Se avsnitt Anpassning till annan
gastyp om den angivna gastypen inte
används.
När spishällen används för långkok kan det behövas
extra ventilation. Du kan då antingen öppna ett
fönster eller öka köksfläktens hastighet. Kontrollera
alltid att kontrollvreden är i läget Från och stäng
kranen till gasledningen eller gasflaskan varje gång du
har använt spishällen.
Varning! Lättåtkomliga delar blir mycket heta
när apparaten är i bruk. Håll barn på behörigt
avstånd från apparaten för att undvika risken
för skållning eller brännskador.
Låt inte barn eller funktionshindrade personer
använda apparaten utan tillsyn.
Låt inte barn leka med apparaten.
• Koppla apparaten från elnätet innan någon typ av
underhåll görs.
• Håll barn på behörigt avstånd från apparaten när
den är i bruk och även direkt efter att den har
stängts av.
• Reparationer och justeringar av apparaterna får
endast ombesörjas av en behörig elektriker.
• Kontrollera att elsladdar från andra elektriska
apparater inte kommer i kontakt med några
varma delar.
• Induktionszonerna slås inte på om kokkärlet är av
fel storlek eller saknar magnetisk botten. Testa
med hjälp av en magnet. Om magneten fastnar
på kokkärlets botten är kokkärlet magnetiskt och
kan användas. Om kokkärlet tas bort från
induktionszonen stängs zonen av varpå ett U
visas på displayen. Detta försvinner när du ställer
tillbaka kokkärlet på induktionszonen.
• Använd inte högtrycks- eller ångtvättar.
• Spishällen stängs av vid vätskespill eller om vätska
kokar över. Torka området runt kontrollpanelen
noggrant så att spishällen kan slås på igen.
• Placera inga metallföremål som t.ex. knivar,
gafflar, skedar eller kastrullock på
induktionshällen. Induktionszonerna kan aktiveras
och föremålen blir då heta.
Använd inte följande för att undvika
bestående skador på glaskeramikhällen:
- kokkärl utan helt plan botten
- kokkärl av metall med emaljerad botten.
• Tryck på knappen
• Använd inte spishällen som arbets- eller
avställningsyta.
• Lämna inte apparaten obevakad när du friterar
p.g.a. brandrisken.
• Om ytan av glaskeramik krossas eller spricker
p.g.a. ett kraftigt slag (fallande föremål o.s.v.)
skall du omedelbart koppla apparaten från
elnätet och kontakta Service.
• Placera inte mat som är inslagen i
aluminiumfolie, plastburkar eller trasor på de
varma induktionszonerna.
• Dra inte kokkärlen över ytan av glaskeramik.
Den kan repas.
• Försök att undvika att spilla socker eller andra
ämnen på spishällens yta. Rengör ytan
omgående om så krävs. Följ anvisningarna om
rengöring och underhåll i denna bruksanvisning.
• Värm aldrig slutna behållare med mat t.ex.
konservburkar på induktionshälle
9
Miljöskyddsråd
Anmärkning:
• Felaktig användning av kastrullgallren kan leda
till repor på spishällens yta. Placera inte eller dra
dem på spishällen om gummifötterna inte är
monterade.
• Använd inte följande på glasytorna:
- stekpannor av gjutjärn, grytor och kastruller av
terrakotta
- värmespridare (t.ex. metallnät)
- två brännare samtidigt för ett och samma
kokkärl som t.ex. en fiskgryta.
• När spishällen används för långkok kan det
behövas extra ventilation. Du kan då antingen
öppna ett fönster eller öka köksfläktens
hastighet.
Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %,
vilket framgår av återvinningssymbolen
. Följ
lokala bestämmelser när förpackningen skall
kasseras.
Apparat
Denna apparat är märkt i enlighet med WEEEdirektiv 2002/96/EG (Waste Electrical and
Electronic Equipment).
Försäkra dig om att denna apparat kasseras på
korrekt sätt. Du som användare kan bidra till att
förebygga riskerna för negativa miljö- och
hälsoeffekter.
Symbolen
på apparaten eller den
medföljande dokumentationen anger att denna
apparat inte får hanteras som vanligt hushållsavfall.
Apparaten skall istället lämnas in till en lämplig
sopcentral för återvinning av avfall från elektrisk
och elektronisk utrustning. Skrota din gamla
hushållsapparat enligt bestämmelserna om
avfallshantering som gäller i ditt land. Kontakta
berörda lokala myndigheter, renhållningsverket
eller din återförsäljare för ytterligare information
om hantering, återvinning och återanvändning av
denna apparat.
Varning!
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn
eller funktionshindrade personer som saknar
erfarenhet eller kunskap om hur den används,
såvida de inte övervakas av någon som kan
ansvara för deras säkerhet eller som har lärt
dem hur apparaten används.
• Håll barn på behörigt avstånd från spishällen och
låt dem inte leka med kontrollvreden eller några
andra delar av apparaten.
• Små barn kan svälja gummifötterna på
kastrullgallrens undersida vilket kan förorsaka
allvarliga skador eller kvävningsolyckor.
• Kontrollera att gummifötterna är på plats innan
du sätter tillbaka kastrullgallren på spishällen.
• Kontrollera alltid att kontrollvreden är i
läget Från och stäng kranen till
gasledningen eller gasflaskan varje gång du
har använt spishällen.
• Täpp aldrig till ventilationsöppningarna på
apparatens baksida.
-försäkran om överensstämmelse
Denna spishäll har formgivits, tillverkats och
sålts i överensstämmelse med:
• skyddskraven i direktivet om gasapparater
90/396/EEG
• säkerhetskraven i lågspänningsdirektiv
2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG
med efterföljande ändringar)
• skyddskraven i EMC-direktiv 89/336/EEG;
• kraven i direktiv 93/68/EEG.
• Denna apparat är avsedd för livsmedel och är
tillverkad i överensstämmelse med förordning
(EG) nr. 1935/2004.
10
Installation
Teknisk information till installatören
• Denna apparat kan byggas in i en 20 - 40 mm tjock bänkskiva.
• Spishällen får inte installeras med en ugn undertill. Placera alltid en skyddsskiva under
spishällen på minst 25 mm avstånd från apparatens lägsta punkt (den elektroniska
styrenheten). Följ måtten som anges i Avstånd till köksfläkt och köksskåp (mm).
Kontrollera följande innan du påbörjar installationen:
• Varning! Denna apparat är tung och bör därför installeras av två personer.
• Gastillförseln (typ och tryck) och spishällens inställning skall överensstämma med varandra
(se spishällens typskylt och tabellen för munstycken).
• Intilliggande köksskåp och hushållsapparater skall vara värmebeständiga och i
överensstämmelse med gällande lokala bestämmelser.
• Förbränningsprodukterna skall föras ut ur rummet med hjälp av en köksfläkt eller en elfläkt
installerad i väggen och/eller fönstret i enlighet med gällande bestämmelser.
• Luften förs ut genom en passande ventilationsöppning med en min. tvärsnittsarea på 100 cm2.
Ventilationsöppningen skall vara:
- permanent och lättåtkomligt placerad på rummets vägg och skall leda ut luften utomhus
- installerad på ett sådant sätt att den varken kan sättas igen på insidan eller utsidan, inte
ens oavsiktligt
• försedd med plastgaller, metallnät eller liknande som inte minskar ventilationsöppningens
tvärsnittsarea enligt ovan
• placerad nära golvet och i ett sådant läge att den inte hindrar utsuget av
förbränningsprodukterna.
11
Gasanslutning
Anslutningen till gasnätet skall ombesörjas av en behörig
fackman i enlighet med gällande lagstiftning.
• Anslutningen av spishällen till gasnätet eller gasflaskan skall
göras med ett koppar- eller stålrör med delar som
överensstämmer med lokala standarder. Det går även bra att
använda en slang av rostfritt stål utan skarvar som
överensstämmer med lokala standarder. Slangen av rostfritt
stål får inte vara längre än 2 meter.
• Kontrollera att tätningsringen (B) är på plats (denna del
medföljer och överensstämmer med standarden EN 549)
innan du ansluter röret med kopplingen (A).
Varning! Om du använder en slang av rostfritt stål skall den
installeras så att den inte vidrör några rörliga delar som t.ex.
kökslådor eller köksskåp. Slangen måste placeras i ett hinderfritt
område där den kan okulärbesiktigas i hela sin längd.
• Kontrollera att det inte förekommer läckage när anslutningen
till gasnätet är klar. Använd en tvållösning för detta ändamål.
Elanslutning
Elanslutningen skall utföras i enlighet med gällande lokala
standarder.
• Spänning och effekt anges på typskylten.
• Apparaten måste enligt lag jordanslutas.
• Försäkra dig om att det finns en flerpolig brytare med ett min.
brytavstånd mellan kontakterna på 3 mm när apparaten
installeras.
• Om elsladden skadas skall den bytas ut mot en likadan (av typ
H05V2V2-FT90ºC eller H05RR-F). Detta moment bör
ombesörjas av Service.
• Använd inte förlängningssladdar.
• Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på
personer, djur eller föremål som uppstår till följd av att
ovannämnda anvisningar inte har följts.
12
L
Jord
(gul/grön)
N
Förankring av spishällen i bänkskivan
1. Applicera den medföljande tätningslisten längs med spishällens
kanter när du har rengjort ytorna runt kanterna.
2. Placera spishällen i utrymmet i enlighet med måtten som anges
i Produktdata.
3. Fäst spishällen med de medföljande stiften (A) och skruvarna
så att den ligger helt jämns med bänkskivan.
A
Anmärkning: Elsladden måste vara såpass lång att
spishällen kan lyftas bort uppifrån.
Anpassning till annan gastyp
Anmärkning: Förbikopplingsskruven måste
skruvas i helt vid användning av gasol
(G30/G31). Om du har problem med att vrida
kontrollvreden, kontakta Service som
ombesörjer byte av gasventilen om denna är
skadad.
Om det används en annan gastyp än den som anges
på typskylten och på den orangefärgade skylten på
spishällens undersida måste munstyckena bytas ut.
Vid wokbrännare skall primärluften justeras (se
Tabell för munstycken).
Ta bort den orangefärgade skylten och förvara den
tillsammans med bruksanvisningen.
Använd tryckregulatorer som passar för
gastrycket som anges i Produktdata.
• Kontakta Service eller en behörig elektriker för
byte av munstyckena.
• Munstycken som inte medföljer som standard
tillhandahålls via Service.
• Ställ in gasventilernas min. flöde.
13
Byte av munstycken
(Se Produktdata för modell)
Ta bort spishällens botten och lyft ut monteringsblecken för att
byta ut munstycket för wokbrännaren med dubbelkrona. Vänligen
kontakta Service.
BORTTAGNING AV HUVUDMUNSTYCKE
Ta bort munstycket (F) med hjälp av en 10 mm hylsnyckel. Lossa
på skruven (H) för att ställa in läget (X) på kopplingen (G) vid
gasinloppet i förhållande till munstycket.
BORTTAGNING AV HJÄLPMUNSTYCKE
Ta bort munstycket (I) med hjälp av en 12 mm hylsnyckel. Du
behöver inte ställa in läget (Y) på kopplingen (L) vid gasinloppet i
förhållande till munstycket. Lämna kvar den i ändläget i enlighet
med måtten som anges i tabellen för munstycken.
MONTERING AV WOKBRÄNNARE
Montera delarna till wokbrännaren med dubbelkrona i följande
ordning: brännarringen (A), den dekorativa täckringen (B), det
utvändiga brännarlocket (C) och det invändiga brännarlocket (D).
Inställning av gasventilernas min. flöde
För att säkerställa att min. nivån är korrekt inställd tar du bort
kontrollvredet och justerar skruvarna på gasventilen på följande
sätt:
• Dra åt skruvarna för att minska höjden på lågan (-).
• Lossa på skruvarna för att öka höjden på lågan (+).
För att ställa in min. flödet måste du placera gasventilen i läget för
min. låga
.
- Primärluften i brännarna behöver inte ställas in.
- Tänd brännarna och vrid vreden från max. till min. läget för att
kontrollera att lågan är stabil.
Återställ förseglingen med hjälp av förseglingslack när du är klar
med inställningen.
14
Rengöring och underhåll
Koppla alltid spishällen från elnätet och vänta tills
den har svalnat innan du rengör och/eller gör
underhåll på den.
Håll spishällen ren och ta bort alla matrester
varje gång du använder spishällen för att
bibehålla den i optimalt skick.
Använd endast spishällen med brännarna och
kastrullgallren korrekt placerade. På så sätt
undviker du att skada den elektroniska
tändningen.
Ytor av glaskeramik
Rengör spishällens yta efter varje användning så
snart den har svalnat. Detta förhindrar att
matrester torkar in och underlättar rengöringen.
Rengöring av spishällens yta:
Ytor av rostfritt stål
• Ytan av rostfritt stål blir fläckig om den utsätts
för hårt vatten under en längre tid eller mycket
starka och frätande rengöringsmedel. Ta bort
alla matstänk och -rester så fort som möjligt
(sås, kaffe, vatten o.s.v.). Rengör med ljummet
vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka
omsorgsfullt rent och torrt med en mjuk trasa
eller en trasa avsedd för rengöring av rostfritt
stål. Använd endast rengöringsmedel avsedda
för rostfritt stål för de rostfria detaljerna.
• Använd inte slipande, frätande eller
kloridbaserade rengöringsmedel eller stålull.
• Använd inte ångtvättar.
• Använd inte lättantändliga rengöringsmedel.
• Lämna inte kvar syrahaltiga eller alkaliska
produkter som t.ex. vinäger, senap, salt, socker
eller citronsaft på spishällen.
Viktigt! Använd inte högtrycks- eller
ångtvättar.
• Använd en ren trasa, hushållspapper och ett
flytande diskmedel eller ett rengöringsmedel för
glaskeramikhällar.
• Ta bort svårare fläckar med hjälp av den
medföljande skrapan och rengöringsmedel för
glaskeramikhällar.
• Ta bort alla matrester från ytan av glaskeramik
innan de hinner torka in.
• Matvaror med högt sockerinnehåll (kola,
fruktjuice, marmelad o.s.v.) som kokar över
eller sockerfläckar från tillagningen skall tas bort
omgående med hjälp av den medföljande
skrapan. De kan annars ge märken på ytan av
glaskeramik.
• Använd inte starka rengöringsmedel, blekmedel,
ugnsrengöringssprayer eller stålull.
Behandla glaskeramikhällen med hushållsvax av
lämpligt fabrikat med jämna mellanrum.
Rengöring och underhåll av spishällens delar
Kastrullgallren och brännarna är avtagbara för att
underlätta rengöringen.
1. Diska dem noggrant för hand i varmt vatten och
ett milt diskmedel. Se till att alla ingrodda
matrester tas bort och att brännarens hål inte är
igensatta. Det invändiga brännarlocket (D) på
wokbrännaren är tillverkat av mässing och blir
därför missfärgat när det värms upp. Rengör det
efter varje användning med rengöringsmedel
avsett för mässing.
Diska det utvändiga brännarlocket (C) med
varmt vatten och ett milt diskmedel. Använd
inte starka rengöringsmedel eller stålull
eftersom de skadar den speciella ytbeklädnaden.
2. Torka omsorgsfullt rent och torrt.
3. Återmontera brännarna och locken korrekt.
4. Kontrollera att kastrullgallren återplaceras
korrekt på respektive brännare.
Anmärkning: På spishällar utrustade med
elektronisk tändning och termoelement måste
ändarna på tändstiften och termoelementen
rengöras med jämna mellanrum för att de skall
fungera. Rengör dem mycket försiktigt med en
fuktig trasa. Ta bort alla ingrodda matrester
försiktigt med en tandpetare eller liknande.
Viktigt!
Kontrollera med jämna mellanrum att det inte
bildas dammansamlingar på apparaten i närheten av
kylsystemets in- och utlopp. Detta kan hindra
ventilationen och det elektroniska kylsystemet
vilket i slutändan minskar spishällens prestanda.
15
Felsökning
Ta hjälp av felsökningstabellen om din spishäll inte
fungerar korrekt innan du kontaktar Service.
Kontakta Service för byte av elsladd.
3. Om spishällen inte fungerar efter intensiv
användning beror det på att spishällens
innertemperatur är för hög. I detta fall visas E2
på displayen. Vänta några minuter tills spishällen
har svalnat.
4. Om ett eller flera kontrollvred har
hållits nedtryckta för länge visas symbolen
på displayen. Denna kod kan även genereras av
felaktigt placerade föremål på spishällen eller av
matrester. Rengör området runt kontrollpanelen
noggrant.
Brännare och brännarringar
1. Brännaren tänds inte eller lågan är instabil.
Kontrollera att:
• det inte har inträffat ett gas- eller strömavbrott
och i synnerhet att kranen till gasledningen är
öppen
• gasen inte har tagit slut
• brännarens hål inte är igensatta
• änden på det elektroniska tändstiftet är ren
• brännarens alla delar är korrekt placerade; det
inte förekommer drag i närheten av spishällen.
Viktigt!
Om det inte går att stänga av glaskeramikhällen
efter användning skall du omgående dra ut
stickkontakten ur eluttaget och kontakta Service.
Kylfläkt
Spishällen är utrustad med en kylfläkt med två
hastigheter, som regleras av spishällens
innertemperatur. Om spishällen uppnår en viss
temperatur, minskas effektnivån automatiskt för
samtliga kokzoner eller, om så krävs, stängs
spishällen av. När spishällen har svalnat ökas
effektnivån för kokzonerna till normal nivå. Om
spishällen stängdes av, slås den på igen. Kylfläkten
kan fortsätta att köra en kort stund även efter att
spishällen har stängts av.
2. Lågan släcks. Kontrollera att:
• kontrollvredet har tryckts ned korrekt för att
tända brännaren och att det har hållits nedtryckt
tillräckligt länge för att termoelementet skall
kunna aktiveras
• brännarens hål i närheten av eller runt
termoelementet inte är igensatta
• änden på termoelementet är ren.
• min. lågan är korrekt inställd (se resp. avsnitt,
sid. 14).
3. Kokkärlen står inte stadigt. Kontrollera att:
• kokkärlets botten är plan
• kokkärlet står mitt på brännaren
• kastrullgallren inte är omvända eller felaktigt
placerade.
Kontakta Service om problemen ändå kvarstår när
du har gjort alla ovannämnda kontroller.
Induktionszoner
Spishällen fungerar inte
• Följ anvisningarna i Användning av spishällen när
du trycker ned kontrollvreden.
• Har det inträffat ett strömavbrott?
• Torkade du spishällen noggrant efter
rengöringen?
1. Om du har valt en zon eller koden E eller ER
visas på displayen skall du kontakta Service.
Uppge att E eller ER visas på displayen.
2. Kontakta Service om någon av koderna ER31,
ER47, ER36, ER39, ER20, ER37, ER22, E5, E6,
E7 eller E9 visas på displayen när du trycker
med kontrollvredet. Uppge vilken kod som
visas.
16
Service
Försök att åtgärda problemet på egen hand med hjälp av
felsökningstabellen innan du kontaktar Service.
1. Stäng av och slå på apparaten igen för att undersöka om
problemet har löst sig.
Kontakta Service om problemet ändå kvarstår när du har gjort
alla ovannämnda kontroller.
Uppge alltid:
• en kort beskrivning av problemet
• spishällens serienummer och modellbeteckning
• servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på
typskylten), som du finner på spishällens undersida.
Servicenumret finns även i garantihäftet.
• fullständig adress
• telefonnummer.
Anmärkning: Försummelse av dessa instruktioner kan
allvarligt äventyra spishällens säkerhet och kvalitet.
17
Whirlpool Europe S.r.l.
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)
Phone 0332.759111 - Fax 0332.759268
www.whirlpool.eu
n
Printed in Italy
04/08
5019 719 01173
DK
FI
NO
SE
Download PDF

advertising