IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
EM
1
INSTALACE
MONTÁŽ SPOTŘEBIČE
PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými instalačními pokyny.
PŘED PŘIPOJENÍM
ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém
štítku odpovídá napětí ve vaší ve vaší
domácnosti.
ZKONTROLUJTE, ZDA SPOTŘEBIČ NENÍ POŠKOZENÝ.
TENTO SPOTŘEBIČ BYL ZKONSTRUOVÁN
PRO PROVOZ v prostředí, kde teploty neklesají pod bod zamrznutí vody (0°C). V případě zamrznutí zbylé vody se spotřebič může
poškodit.
SPOTŘEBIČ NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, pokud
spotřebič nefunguje správně, nebo když
došlo k jeho poškození či pádu. Přívodní kabel nebo zástrčku neponořujte
do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru
nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
PO PŘIPOJENÍ
UZEMNĚNÍ TOHOTO spotřebiče je podle
zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud
tento požadavek nebyl dodržen.
Výrobce neodpovídá za žádné problémy
způsobené nedodržením těchto pokynů
uživatelem.
2
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ
NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ
TEKUTINYuvnitř nebo v blízkosti spotřebiče. Výpary mohou způsobit požár nebo
výbuch.
NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ BEZ DOZORU.
NEPOUŽÍVEJTE v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento
typ spotřebiče je určen k ohřívání vody.
Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.
NEDOVOLTE DĚTEM používat tento spotřebič
bez dohledu; mohou ho používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby
byly schopny používat spotřebič bezpečně
a chápaly možná nebezpečí.
Malé děti a nemohoucí osoby nesmí
používat tento spotřebič bez dohledu.
Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s
pračkou nehrály.
Děti smějí tento spotřebič používat pouze
za dozoru dospělých, protože zahřívá vodu
na vysokou teplotu.
DŮLEŽITÉ RADY
TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU
POUŽITÍ!
ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při dotyku
horkých částí vždy kuchyňské chňapky.
TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K PŘÍPRAVĚ KÁVY nebo
horkých nápojů. Používejte ho opatrně, abyste
se při nesprávném použití spotřebiče nespálili
vystříknutou vodou nebo párou.
3
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


w
q















OVLÁDACÍ PANEL
VÝROBNÍK KAPUČÍNA
OVLADAČ PÁRY
TRYSKA
ZÁSOBNÍK NA VODU
VÝTOKOVÝ VENTIL OHŘÍVAČE
PŘÍVODNÍ KABEL
PĚCHOVAČ
TRUBIČKA NA PÁRU/HORKOU VODU DRŽÁK FILTRU
ODKAPÁVACÍ SÍTO
 VELKÝ FILTR NA DVA ŠÁLKY
ODKAPÁVACÍ TÁC
MALÝ FILTR NA JEDEN ŠÁLEK
NEBOLI FILTR NA KAPSLE
4
TLAČÍTKO OVLADAČE PÁRY
TLAČÍTKO KÁVY/HORKÉ VODY
TLAČÍTKO ZAP/VYP
KONTROLKA ZAP
 KONTROLKA TEPLOTY OK
(KÁVA NEBO HORKÁ VODA)

KONTROLKA PÁRY
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU
VYJMĚTE ZÁSOBNÍK NA VODU vytažením směrem ven (dopředu).
NIKDY NEPOUŽIVEJTE SPOTŘEBIČ S PRÁZDNÝM
a vždy ho doplňte, jakmile
hladina vody klesne na několik centimetrů ode
dna.
ZÁSOBNÍKEM
NAPLŇTE ZÁSOBNÍK čerstvou čistou vodou k
rysce MAX. Zásobník
vraťte zpět na místo.
PŘEDEHŘÍVÁNÍ JEDNOTKY NA KÁVU
CHCETE-LI PŘIPRAVIT ESPRESSO se správnou teplotou, je nutné kávovar předehřát. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP alespoň 15 až 30
minut před přípravou kávy a zkontrolujte, zda je držák filtru nasazený do kávovaru (zkontrolujte, zda je
ovladač páry vypnutý).
DRŽÁK FILTRU NASADÍTE TAK, že ho umístíte pod
výtokový
ventil ohřívače s rukojetí
směrem
doleva,
1
posunete naho2
ru a současně otočíte
rukojetí silně doprava.
NEBO MŮŽETE kávovar předehřát rychleji takto:
1. ZAPNĚTE KÁVOVAR tlačítkem ZAP/VYP
A NASAĎTE DRŽÁK FILTRU KE KÁVOVARU BEZ PŘIDÁNÍ MLETÉ KÁVY.
2. POD DRŽÁK FILTRU POSTAVTE ŠÁLEK. Použijte stejný šálek, jaký používáte k přípravě kávy, a takto ho předhřejte.
3. POČKEJTE, AŽ SE KONTROLKA OK rozsvítí, a pak
okamžitě stiskněte tlačítko kávy. Nechte téct vodu, až
kontrolka OK zhasne, pak tok
přerušte dalším stisknutím tlačítka kávy.
4. VYLIJTE ŠÁLEK. Počkejte, až se kontrolka OK znovu rozsvítí, pak zopakujte stejný postup. (Při odstraňování držáku filtru se obvykle vyfoukne
trochu neškodné páry).
POČKEJTE PŮL HODINY A POTOM připravte kávu
podle popisu v následující části.
5
JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO S POUŽITÍM DRŽÁKU FILTRU NA MLETOU KÁVU
1. PO PŘEDEHŘÁTÍ kávovaru výše uvedeným způsobem vložte do držáku filtru filtr
na mletou kávu a zkontrolujte, zda
je výstupek správně zasunutý do
zářezu. Použijte menší filtr pro
přípravu jedné kávy nebo
větší filtr na dvě kávy.
2. CHCETE-LI PŘIPRAVIT POUZE JEDNU KÁVU, nasypte
do filtru jednu zarovnanou odměrku (asi 7 g) mleté kávy. Chceteli připravit dvě kávy, vložte
do filtru dvě neupěchované
odměrky (asi 6 + 6 g) mleté
kávy. Naplňte filtr postupně, aby se mletá káva
nesypala ven.
DŮLEŽITÉ: ke správné přípravě kávy je nutné před nasypáním mleté kávy do držáku filtru
odstranit z filtru starou kávu z předchozí dávky.
3. MLETOU KÁVU rovnoměrně rozdělte a lehce stiskněte
pěchovačem.
POZN.: Správné upěchování mleté kávy
je pro
uvaření dobrého espressa velmi důležité. Při
nadměrném upěchování bude káva vytékat pomalu a pěna bude tmavá. Je-li mletá
káva upěchovaná málo, bude káva vytékat příliš rychle, pěny bude málo a bude světle zbarvená.
4. Z OKRAJE
DRŽÁKU FILTRU
očistěte nadbytečnou
kávu a držák
nasaďte do
kávovaru. Silně otočte rukojetí, aby
voda nemohla prosakovat.
6
1
2
5. POD HUBICE DRŽÁKU FILTRU postavte šálek.
Doporučujeme, abyste šálky před nalitím kávy zahřáli opláchnutím
trochou horké
vody.
6. ZKONTROLUJTE, ZDA KONTROLKA OK SVÍTÍ, (jestliže je vypnutá, počkejte, až se rozsvítí), pak
stiskněte tlačítko kávy. Jakmile
vyteče požadované množství
kávy, stiskněte stejné tlačítko ještě jednou. (Po stisknutí tlačítka by
káva měla vytékat nejdéle 45 vteřin).
7. DRŽÁK FILTRU SEJMETE otočením rukojeti zprava doleva.
DŮLEŽITÉ: nikdy neodstraňujte držák filtru,
jestliže z kávovaru ještě vytéká káva, vystříkla by.
8. CHCETE-LI ODSTRANIT POUŽITOU MLETOU KÁVU,
zablokujte filtr na místě pomocí páčky zabudované v rukojeti a vysypte
kávu otočením držáku filtru
vzhůru nohama a vyklepnutím.
9. CHCETE-LI KÁVOVAR VYPNOUT, stiskněte tlačítko ZAP/ VYP.
DŮLEŽITÉ: při prvním použití
kávovaru je nutné důkladně umýt
všechna příslušenství a vnitřní
okruhy tak, že uvaříte nejméně pět
káv bez použití mleté kávy.
JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO S POUŽITÍM KAPSLÍ
1. PŘEDEHŘEJTE KÁVOVAR podle popisu v části
“PŘEDEHŘÍVÁNÍ JEDNOTKY NA KÁVU” a zkontrolujte, zda je držák filtru nasazený. Dosáhnete
tak vyšší teploty kávy.
POZN.: Používejte kávové kapsle, které odpovídají normě ESE
uvedené na balení s následujícím logem:
NORMA ESE je systém přijatý
vedoucími výrobci kávových kapslí a umožňuje jednoduchou a čistou přípravu espressa.
2. MALÝ FILTR (1 šálek nebo kapsle)
vložte do držáku filtru a zkontrolujte, zda je výstupek správně zasunutý do zářezu.
3. VLOŽTE KAPSLI, snažte se, aby byla co nejvíce ve středu filtru. Vždy dbejte pokynů na obalu kapsle, abyste kapsli
správně umístili.
4. DRŽÁK FILTRU nasaďte na kávovar. Vždy jím
otočte až na
doraz.
1
2
5. POSTUPUJTE JAKO v bodech 5, 6 a 7 v předchozím odstavci.
7
JAK PŘIPRAVIT KAPUČÍNO
1. PŘIPRAVTE ESPRESSO způsobem popsaným v
předchozích odstavcích s použitím dostaečně
velkých šálků.
2. STISKNĚTE TLAČÍTKO PÁRY a počkejte,
až se kontrolka OK rozsvítí. To znamená, že ohřívač dosáhl ideální teploty pro výrobu páry.
3. MEZITÍM naplňte nádobu 100 gramy mléka na každé připravované kapučíno. Mléko musí
mít teplotu chladničky (ne
horké!). Při výběru velikosti
nádoby si uvědomte, že mléko
zvětší dvakrát až třikrát svůj objem.
POZN.: DOPORUČUJEME POUŽÍVAT
POLOODSTŘEDĚNÉ MLÉKO S TEPLOTOU CHLADNIČKY.
4. NÁDOBU S MLÉKEM postavte pod
výrobník kapučína.
5. VÝROBNÍK KAPUČÍNA ponořte do mléka na asi 5 mm a otočte ovladačem
páry doleva, dávejte pozor, abyste neponořili zvýšený proužek
na výrobníku kapučína (označeno šipkou).
Otočte ovladačem páry nejméně o polovinu otáčky. Z výrobníku kapučína se vypustí pára a dodá mléku smetanový napěněný vzhled. Chcete-li mít
krémovější pěnu, ponořte výrobník kapučína
do mléka a otáčejte nádobou pomalými pohyby zezdola nahoru.
8
6. PO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ TEPLOTY (60°C je ideální), přerušte přívod
páry otáčením ovladače páry směrem doprava a současně stiskněte
tlačítko páry.
7. NAPĚNĚNÉ MLÉKO nalijte do šálků s již připraveným espressem. Kapučíno je hotovo. Oslaďte podle chuti, a jestliže si to přejete, můžete
kapučíno posypat trochou kakaa.
POZN.: Chcete-li připravit více než jedno
kapučíno, nejprve připravte všechny kávy a
teprve potom napěňte mléko pro všechna
kapučína.
POZN.: chcete-li po napěnění mléka opět připravit kávu, nejprve ochlaďte ohřívač, nebo
se káva spálí. Chlazení se provádí tak, že se
pod výtokový ventil ohřívače postaví nádoba, stiskne se tlačítko páry a vypustí se voda,
dokud kontrolka OK nezhasne. Připravte kávu
způsobem popsaným v předchozích odstavcích.
DŮLEŽITÉ: po použití vždy výrobník kapučína
vyčistěte. Postupujte následovně:
1. VYPOUSŤTE NA NĚKOLIK VTEŘIN trochu páry otočením
ovladače
páry. Tím
odstraníte veškeré mléko
zbylé v
hubici na
páru.
DŮLEŽITÉ: K zajištění
hygienické přípravy kávy doporučujeme dodržet tento postup po každé přípravě kapučína, aby mléko nezůstávalo v
mléčném okruhu.
3. ZATAŽENÍM SMĚREM DOLŮ vyjměte
trysku z trubičky na páru.
4. VÝROBNÍK KAPUČÍNA a párovou trysku důkladně umyjte teplou vodou.
5. ZKONTROLUJTE, zda není ani jeden
ze dvou otvorů zanesený. Podle
potřeby je vyčistěte špendlíkem.
6. PÁROVOU TRYSKU vraťte zpět na
trubičku páry a otočte jí silně
směrem k horní části trubičky.
7. VÝROBNÍK KAPUČÍNA nasaďte zpět
a otočte jím silně směrem doleva.
2. JEDNOU RUKOU UCHOPTE PEVNĚ
a druhou
odšroubujte výrobník kapučína otáčením doprava a
vytažením směrem dolů.
TRUBIČKU KAPUČÍNA
VÝROBA HORKÉ VODY
1. ZAPNĚTE KÁVOVAR tlačítkem ZAP/
VYP. Počkejte, až se rozsvítí kontrolka OK.
4. CHCETE-LI VODU ZASTAVIT, zavřete ovladač páry
otočením doprava a stiskněte opět
tlačítko kávy. (Po stisknutí byste
neměli odebírat horkou vodu déle
než 45 vteřin).
2. POD VÝROBNÍK KAPUČÍNA postavte nádobu.
3. STISKNĚTE TLAČÍTKO KÁVY a současně otočte
ovladačem páry doleva. Z výrobníku kapučína
vyteče horká voda.
9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉHOKOLI ČIŠTĚNÍ nechte
kávovar vychladnout a vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
2. K ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA
NEBO ABRAZIVNÍ čisticí prostředky. Stačí otření
měkkým vlhkým hadříkem.
3. ČASTO VYLÉVEJTE A UMÝVEJTE odkapávací tác a
odkapávací síto.
4. PRAVIDELNĚ ČISTĚTE ZÁSOBNÍK NA VODU.
DŮLEŽITÉ: Kávovar nikdy neponořujte do
vody. Je to elektrický spotřebič.
ČIŠTĚNÍ DRŽÁKU FILTRU
PO PŘÍPRAVĚ 200 PORCÍ KÁVY vyčistěte držák filtru
na mletou kávu takto:
Vyjměte filtr s napěňovačem.
Vymyjte vnitřek držáku filtru. Nikdy ho
nemyjte v myčce nádobí.
Odšroubujte víčko napěňovače otáčením doleva.
Odstraňte napěňovač z
nádoby uvolněním z konce víčka.
Odstraňte těsnění.
OPLÁCHNĚTE VŠECHNY DÍLY a
důkladně vyčistěte kovový filtr
v horké vodě pomocí kartáčku.
ZKONTROLUJTE, zda nejsou otvory v kovovém
filtru zanesené. Podle potřeby je
vyčistěte špendlíkem.
10
Filtr a těsnění opět nasaďte na
plastový disk. Dbejte na to, abyste výstupek na plastovém disku
zasadili do otvoru v těsnění podle šipky.
Celou sestavu vraťte do ocelové nádobky filtru a zkontrolujte,
zda je výstupek zasunutý do otvoru držáku.
Nakonec zašroubujte víč-
ko směrem doprava. V případě nedržení výše uvedeného způsobu čištění propadá
nárok na záruku.
ČIŠTĚNÍ VÝTOKOVÉHO VENTILU OHŘÍVAČE
PO PŘÍPRAVĚ 300 PORCÍ KÁVY je nutné vyčistit
výtokový ventil ohřívače na espresso takto:
1. ZKONTROLUJTE, zda
není kávovar horký a
zda je odpojený od
napájecí sítě.
3. VYČISTĚTE OHŘÍVAČ vlhkým hadříkem.
4. VYČISTĚTE VÝTOKOVÝ VENTIL důkladně
horkou vodou a kartáčkem. Zkontrolujte, zda nejsou otvory zanesené. Podle potřeby je vyčistěte
špendlíkem.
5. UMYJTE POD TEKOUCÍ VODOU, důkladně vyčistěte.
6. NYNÍ ZAŠROUBUJTE VÝTOKOVÝ VENTIL OHŘÍVAČE
ZPĚT. V případě nedržení výše uvedeného způsobu čištění propadá nárok na záruku.
2. S POUŽITÍM ŠROUBOVÁKU vyšroubujte šroub, kterým je připevněn filtr výtokového ventilu ohřívače espressa.
ODVÁPNĚNÍ KÁVOVARU
DOPORUČUJEME ODVÁPNIT kávovar vždy po přípravě 200 porcí kávy nebo maximálně po uplynutí dvou měsíců.
POUŽIJTE ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK ZAKOUPENÝ
V OBCHODĚ A URČENÝ SPECIÁLNĚ PRO ODVÁPNĚNÍ
KÁVOVARŮ NA ESPRESSO.
JESTLIŽE TAKOVÝ PROSTŘEDEK NENÍ DOSTUPNÝ, postupujte následovně.
1. NAPLŇTE ZÁSOBNÍK půl litrem vody.
2. ROZPUSŤTE2 lžíce kyseliny citronové (asi 30
gramů) (k dostání v drogerii nebo v lékárně).
3. STISKNĚTE TLAČÍTKO ZAP/VYP a počkejte, až se
rozsvítí kontrolka OK.
4. PŘESVĚDČTE SE, že držák filtru není nasazený
do kávovaru a pod výtokový ventil ohřívače
postavte nádobu.
5. STISKNĚTE TLAČÍTKO KÁVY, napůl vypusťte
zásobník občasným otočením ovladače páry
a pak vypusťte malé množství roztoku. Dalším
stisknutím tlačítka vypouštění zastavte.
6. VYPNĚTE KÁVOVAR.
7. NECHTE ROZTOK PŮSOBIT asi 15 minut, pak kávovar opět zapněte.
8. STISKNĚTE TLAČÍTKO KÁVY k úplnému vypuštění zásobníku.
9. ÚPLNĚ ODSTRAŇTE ZBYTKY roztoku a vápence
důkladným vypláchnutím zásobníku, naplňte ho čistou vodou (bez kyseliny citrónové) a
vraťte do kávovaru.
10. STISKNĚTE TLAČÍTKO KÁVY a úplně vodu vypusťte, aby byl zásobník zcela prázdný.
11. PŘERUŠTE vypouštění vody a zopakujte
postupy 9, 10 a 11. Pokud není odvápnění pravidelně prováděno uvedeným způsobem,
nevztahuje se na opravy nebo poškození kávovaru způsobené usazeninami vápence záruka.
11
PROBLÉM
NEVYTÉKÁ ESPRESSO
MOŽNÁ PŘÍČINA
V zásobníku není voda.
Otvory v hubicích držáku
filtru jsou zanesené.
Výtokový ventil ohřívač
espressa je zanesený.
Filtr je zanesený.
Zásobník je nesprávně
zasazený.
ESPRESSO ODKAPÁVÁ z okrajů
držáku filtru, nikoli otvory.
ŘEŠENÍ
Naplňte zásobník vodou.
Vyčistěte otvory hubice.
Vyčistěte podle pokynů v
části “Čištění výtokového
ventilu ohřívače”.
Vyčistěte podle pokynů
v části “Čištění držáku filtru”.
Vložte správně zásobník.
Držák filtru je nesprávně Nasaďte držák filtru správně a silně jím otočte až na
nasazen.
doraz.
Těsnění ohřívače esspres Nechte pružné těsnění
sa ztratilo pružnost.
ohřívače vyměnit servis Otvory v hubicích držáku
ním střediskem.
filtru jsou zanesené.
Otvory hubice jsou zanesené.
ESPRESSO JE STUDENÉ.
ČERPADLO JE NADMĚRNĚ HLUČNÉ.
Kontrolka OK espressa
Počkejte, až se kontrol-
nesvítila, když jste stiskli
vypínač kávy.
Nebylo provedeno předehřívání.
Nepředehřáli jste šálky.
Zásobník na vodu je
prázdný.
Zásobník je nesprávně
zasazený.
12
ka OK rozsvítí, a teprve potom stiskněte vypínač kávy.
Předehřejte způsobem
popsaným v odstavci
“Předehřívání kávovaru”.
Předehřejte šálky opláchnutím v horké vodě.
Naplňte zásobník.
Vložte správně zásobník.
PROBLÉM
PĚNA KÁVY JE PŘÍLIŠ LEHKÁ (příliš
rychle dávkovaná z hubice).
PĚNA KÁVY JE PŘÍLIŠ TMAVÁ (dávkovaná z hubice příliš pomalu).
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Mleté káva nebyla dosta- Mletou kávu více napětečně upěchovaná.
chujte.
Nedostatečné množství Nasypte více mleté kávy.
mleté kávy.
Používejte pouze mletou
kávu pro kávovary na
Mletá káva je příliš hrubá.
espresso.
Nevhodný druh mleté
kávy.
Změňte druh mleté kávy.
Mleté káva byla příliš
napěchovaná.
Příliš velké množství mleté kávy.
Výstup ohřívače espressa
je zanesený.
Filtr je zanesený.
Mletá káva je příliš jemná.
Káva je navlhlá nebo příliš
jemně umletá.
Nevhodný druh mleté
kávy.
Mletou kávu napěchujte méně.
Nasypte méně mleté kávy.
Vyčistěte podle pokynů v
PŘI PŘÍPRAVĚ KAPUČÍNA SE NETVOŘÍ
MLÉČNÁ PĚNA.
části “Čištění výtokového
ventilu ohřívače”.
Vyčistěte podle pokynů
v části “Čištění držáku filtru”.
Používejte pouze mletou kávu pro kávovary na
espresso.
Používejte pouze mletou kávu pro kávovary na
espresso. Zkontrolujte,
zda káva není vlhká.
Změnte druh mleté kávy.
Mléko nebylo dostatečně Vždy používejte poloodchladné.
středěné mléko s teplotou
Výrobník kapučína je znechladničky.
čištěný.
Důkladně vyčistěte otvory výrobníku kapučína,
zejména
otvory označené šipkou.
13
14
15
JAK ODSTRANIT PORUCHU
KDYŽ VOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA, vždy uveďte
výrobní číslo a číslo typu kávovaru (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete
v záručním listě.
POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT
za originální přívodní kabel, který je k
dostání v servisním středisku. Výměnu
přívodního kabelu smí provádět pouze
vyškolený servisní technik.
OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ
ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK.
Provádění oprav nebo úprav,
u kterých je nutné sejmout kryty, je nebezpečné; tyto činnosti
smí provádět pouze odborně
vyškolený technik.
NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCENÉ KRYTY.
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze
beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro
odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti
nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich
dosah.
TENTO SPOTŘEBIČ je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku.
SYMBOL na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je
nutné ho odvézt do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
LIKVIDACE musí být provedena
v souladu s místními předpisy o ochraně životního
prostředí, které se týkají
likvidace odpadu.
Podrobnější informace
o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby
spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.
NAPĚTÍ V SÍTI
220 - 230 V/50 HZ
JMENOVITÝ PŘÍKON
1100 W
POJISTKA
10 A
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V X Š X H)
348 X 595 X 305
4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 7 9 7 3
16
CZ

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement