IKEA BEM 540S Built-in coffee machine Instruction for Use

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

IKEA BEM 540S Built-in coffee machine Instruction for Use | Manualzz
FEJLFINDINGSOVERSIGT
VED OPKALD TIL SERVICE bedes man opgive ma-
skinens serie og typenummer (se Servicemær-
katen). Se garantien for yderligere vejledning.
Hvis NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, Skal den
A erstattes med en original netledning,
der kan leveres fra vores servicecentre.
Netledningen ma kun udskiftes af en ud-
dannet servicetekniker.
/N SERVICE MÁ KUN UDFORES AF NA
VORES UDDANNEDE SERVICE- E
TEKNIKERE. For alle andre end N
uddannede serviceteknikere er '-%
det forbundet med alvorlig fare р 2
at udfore service eller reparati-'- .
oner, hvor der skal afmonteres
et dæksel.
FJERN IKKE NOGET D/EKSEL.
MILJOTIPS
EMBALLAGEN kan genbruges 100%
og er forsynet med et senbruss 4 À
mærke. Folg de lokale regler
for bortskaffelse af affald. Em-
ballage, der kan være farlig
for born (plastposer, polysty-
ren osv.) skal opbevares uden for barns
reekkevidde.
DETTE PRODUKT er maerket ¡ henhold til EU-direk-
tiv 2002/96/EC om Affald af elektrisk og elek-
tronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette
produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man
med til at forhindre potentielle, negative kon-
sekvenser for miljpet og folkesundheden, der
kunne opstä gennem uhensigtsmæssig bort-
skaffelse af dette produkt.
SYmBoLET pá produktet eller pá dokumenterne,
der ledsager produktet,
angiver, at produktet ikke
ma bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet.
Det skal i stedet afleveres pa
en genbrugsstation for elek-
trisk og elektronisk udstyr.
DET SKAL SKROTTES ¡ henhold
til geeldende lokale miljg-
regler for bortskaffelse af
affald.
For yderligere oplysninger
om hándtering, genvinding og genbrug af
dette produkt bedes man kontakte de lokale
myndigheder, renovationsselskabet eller for-
retningen, hvor produktet er kabt.
Nár maskinen kasseres, skal netledningen
skeeres af, sa maskinen ikke mere kan tilsluttes
lysnettet.
STROMFORSYNING
220 - 230 V/50 Hz
MÆRKESPÆNDING
1100 W
SIKRING
10 A
UDvENDIGE MÁL (HxBxD)
348 x 595 x 305
&
4619-694-57911
Whirlpool Sweden AB
Gl
e assip je asjopjoysano ^^
[AS Jap “1dwaj¡go.d 10 en
6ıs 1966ejesj чэзиээпрола
‘usb
-UIUAIDAO| Je asJapjoy19A0 apuajbueuu je
эб|9} нэ шо$ Бип 199 1Ap “19U0S12d ed
opeys ло} лелзие 1.191U19 Dis лэббэе|ел)
иэзигэпролд '191USWI|631S LUIS y 1221 S
‘JIA s9)1Aysaqes19ya ¡eys ANDISVW ANNAG \Y
ININLAIS IL 44143
‘'sabipeysaq usunjsew ue
'9SÁJ o||NYS pues apuala1sal Ya
-NJUDA9 SIAY *(9,0) 19yUNdosÁ1,
1910 INnjeJIduroonis | SICNIANV
1V 111 13N93Y39 YI ANIMSYW aNNag
‘2184 Uapue Jajjo puelg 'pa1s ysi1yaja 101
OMIS11 19p 19 S19||3 '19pey 1910 SUEA ел]
YæA uabu1upapieu p|oH ‘puea 1 uaddo1d
NS Jajjo UobU1UPajIau 2441 dAG ‘35A1N6
ed 1Ge3 зэлеел 1ey 1/|a 1961peysag 12 uap *L39IOVXS39 Ya 3XXMI NINDISYIN LV HITIONLNO
SIAU 19||9 149110 19196UNJ yy! Lap SIAY
ab1peysaq 19 ueddo.1dy1s 1919 UBBUIL jowwaly | uabu1puæds |I1 11ens
-редэи SIAY “INIISVIW INNEQ II ANIANY uape|dodA1 ed NADNIGNW/ds LV “YITIOULNO
ONINLNISILL 4OA
*“DNINOITK3ASNOILLVTIVISNIAON39101403N N3Q DIO
DNITILLSdO
"UAUDjSEU Je bniq pja4ioyn je
pun16 ed if91dsduwep 193 -puea ey buiuproys
ебрип bo 'B11B1s10 12eA “191enoyyIp awendo
13||© 344VX 399AYA 1V 111 13NDEYE9 Y INDISYW ANNAG
dll 44 YSdOSCIHIIMYIS
‘aJop WIPA Je bungiaq
HIXSANVHNAO ¥3113 43ddV1IAAYD ANIANY Y
iDNHFSDNIN
-CTOHSNH TILL LINDIYIF IANININTIAN YT INDISYW INNI (J
va1n1D1adu1a1 alouy ap ‘pbd
uAsdo 1apun uaur4sDu1 abn1q un) pui u1Gg
‘UaunjsDu1 paul
aba| 1D [17 3WWOM UDY 2441 ap Ds ‘U1BQ paul
alo pjoH ‘uAsdo 1apun uaunysow abniq uny
DW 1auos1ad abijabpas bo ui@aq a1puly
‘bn1g 12H10}
pan uaoy1s11 1310 1D[Y 13 ap ps bo ‘appu ap
-uabbÆA112q bd uap abniq auuny 1p [1] Bulu
-pajlan Bijayy2115[!) 19D 1DY ap 1bU ‘UAS
-do uapn uauyspu abn1q Nuga NY av \U
'Bnugaojeloge| aja
-141Snpur [13 19U6213g ayy! 19 19 ‘риел
Je Puuweado |13 1эибэлэд 912205 лэ
aupjsew 3dA3 suuag ‘Uaubjseu | adwep Г
Ye
19||9 J31e) IWS) aAlssalßbe IHM aNaANY ©
*NASdO N3GN 3Y3/4 NINIMSYW DIHATVY AY ¢
"uoIsO|dsya us 13/|9 puesq us auels uey
2ueduweg 'usuysew Je uspay1eeu | 13/31
UIXMSIA 34VAANI/4A IMM ANIANY YITII WAVAdO
9NYa 344N49S TIL WEG WED DO 1911399AHWO YI1934 3SSIA SY
dd 191dSCIHYIMYIS ЗОНД ЭЛ
vi
el
q
EN)
С "QU
-1d paw делибие шэр 1225!
161punub uassbbAiqoud
-2ndde> 1 su1a|ny 196USy
[seo]
pjoysqeysa|0y pie bn1g
‘JosAeus
19 uasebbAigoupondder) -..:
"YOU POY I 1D UI :..:
ONI2NddY> SITILSW3Y4 Y30 HYN
WANXSAMI3/W L131NI SINNYO чз
“IDA|INdayey ye uadA1 IIS
161 6n4
13 241 19P 12 104 B19S 19U
-Iysewossasdse [1] 19UD31
-9g 19A|ndayey uny Bnig
19UINS
-ewossaldso [1] 19U631
-9g 19A|ndayey uny Bnig
",19191
-| Je Gur1obua1, 19I1USJE
| J2A244S9G WOS 1GbUSY
,2+9Q91pni9p
-9y Je BUIIODUSy, 19/1dey
| J2A244S9G WOS 1GbUSY
J2A|Nd34
-Jey Je UApOuæuu yspuIw
‘UDWUIES S1PUIUI
Ip! 1919A|Ndayey sad
“1IBA|INdayey dA) ayo
Plewiuy
103 19119 B11BNJ 19 UByey
Pew
-JUy 104 19 3919A|Ndayey +...
1919yO|q 19 191314 54
1919yO/q
19 18G0|pnjgpayosse1ds3
19A|Nd
-9yey 1эбэш 10} лел 19): (че
15е} 10} 1955910 -рпз$ уе pn jwosbue| 104 Woy)
1919|q Jean 39/9A|ndayey 1MU9W 4O4 Ya LIWWNYMS344V y
"IDA
-Indoyey e uadA HIS
19UINS
-ewossaldso [1] 19U631
-9g 19A|ndayey uny Bnig
J2A(Nd
-9yey Je uspbuzew bg
EIEN
Ip! 1919A|Ndayey sad
ININd 17 H4Y
1BA|INdayey dA) ano $...
Jojew
-14046 10j 13 1913A|ndayey
J2A(Nd
-IHEM YOU SY1 JEA JO:
you 1se- 19ssa1d 13A
-9/Q 9yy1 Jean 1919A|Ndayey
(uespnis Je pn 161.1ny 10,
LOY) LSAT HO4 YI LIWWNYS344V y
Say DIINW W3190dd
Iidwv1-dN YO
(aNVA LWHVA 43113 344V»)
IidNV1-HQ 4N1VY3dW3a |
3dWV1-NO
d¥NX-440/NO
ANVA LWHVA/344V) 111 LMVLNOy
Y43913AdWwYQ
iand
N3 Y3113 dOX N3 TILL 4311714 371117
¥3ddO) OL TIL ¥3LTI4 1HOLG
¥3QTOHYAL1I4
uassaud
aG1an SN3103MIDOy
5ап16
YI993AHDONDINddY
JI3ONDIS VW DO dOH18TLL
DIMVEIddAE
1sI#3ddAYŸQ
ONVA LNYVA/dWVA TIL HOY
139YX1
Y4ICIOHIGANVA
dYNMdWNY QC
TANVASONINIArLag
‘(U51ap|0y131
-[y 19U190 UeLU 1eU “Isnddurep 161p5pA13gn |
-[1| 19 9WWOy 19p 1e ew1ou 19 19) *'USUONEe!
-ado bejusb Ho '1a3puze] 1911e Lad
-We|-yQ 1e 'ed 1USA *N3ddOX WO *b
“"ua6I ua) ye]
-Uoyayey ed ayyAÁ11 1e paa es pAiqje
Бо 13yyn|s uaduer-yO |!] '2g9|
Jepues pe ua) yejuoya Hey
O do ed sye11s 191j019p yA.) Bo 1p
we -U2] NAdWV1-ÿQ LV ‘vd INIA *€
Oo ‘цэр эшлелло)
je 10} ‘uayey |1} 5эбплд |635 Ш05 ‘03 эшше5
чер Бпла "мачаатлончалиы чаамп ао» ма эммаму * 2
“1 UJA
-1Nd341VX 3WWOX 1V N3GN N34aC10HYALTI4 13/SQNI DO
'uaddeuy
-440/NO ed ayyÁ11 1e pan nanisvW YO ANF] °|
:2pew apuab|04 ed
21961.4NY 1960U SUWIBAJOJ UBUI ULY LALYNYSITY
"MUSJE 91SXU | J9A21S
-9q Wos USyey es BÁIQ бо “WI A1YH N3 INJA
‘31{9y pour
)61je1y 196e1puey 1afa1p uew ze
| paw 161pnwes ‘pedo
uap saggnys
es bo
‘911SUDA
pow 196
-elpugy pawl
19d9|pni9p
-9y 19pun sal
-92e|d uap ¡eys Nauad1OHYATI4 3113/SQNI 1Y HOJ
o ‘Qoyjn| 19 Uad
Nr yl
|
o 2/0
MO O f "
-deuydwep 3e 60) usuysew I zes
19 UYJp¡oy1a) yo yey 1e 10) bias
bo 'saBBÁ1q ¡eys uayey 104 1a1nU
IW (€ - SL Ispulw uaddeuy-4O/NO
ed AJ] *sowIentoj USuUlyseWwoyey ¡eys 1n1e1ad
-U13] 31121 USp paa 344¥NOSSIUAST IDDAYSE LV HO
NANDASVW144Y A 4V ONINWAVADO4
‘uapunq
ел) лэздэшциэ Jed 19 |1) лэр|е) зэпеэлириел
Jeu ‘do чер эр|/у зе ysny 6o 'nauadioHas
| NYA N3an NINDISYW DI¥A1Y DNY
‘spe|d ed uaisp|oy
-9( 1825 “19 IeW-X VIN
[13 90 риел 13514) 1Чэл
pour NauadloHag a144
(pepn)
чэр | y ye) 1e pas an Na4ad1OH39ONVA DY]
N1dIC 1IOHIANYA 4Y DNINCIAA
‘spe|d
ed 1611611 usispjoyaq 1xS
U313p|0Y3G P|A4
1361
-B11 185 31 19 U21JAp|0Y39
WO} 19 U2JapjoyaqpueA
cl
3AN3Irals 1393 43 NIdWNd
"PUBA JULIBA | WAP AS
je pan au1Sddoy wea1os
",U9UNSEUI
Je GUIUWIIEAIO4, 19111USJE
1 19A91yS9g WOS WIEAJOS
“ap
-Uæ3 UaduE|-WO |!) USA
дэшлеллоу
19A3|q PY! JeA susaddoy
Bulu
-шлеллоу USPUI 919ys 190
U9)yejUOy
-9yey ed 139yyA11 na|g 1ap
ep 1puee) ayy J1eA ayey
-ossa1dsa 10 ueduer-yO
A1OX 43 NI41YMOSSIYdS Y
PE]
-|ПЧ эрэлэхо|д эр злобиэу
J9JU3IDIIA
-19S 19 Ed 1314 Djspn Buiu
ed sys1seja Uap e4
"OWUIOy Uey Lap
16UeE] es 16114814 [o1p 60 "1
INET RVETEToJ [JVI ENTIRE]
‘эрэд
-9yo|q 19 au1aspnisIap
-J0Y191/4 1 SUIS[INH
1911011589 191S1W Jey
uabuluyediopayossa1ds3
1161161
185 YI 19 UISP|0Y4|14
"du ||NU 214 pua
9191eus USISproy1a)|y Je UD)
-UBY 21} H3ddAHO 344VHOSSIHdS
‘spe|d
ed 1611611 usispjoyaq 1xS
EIEN
-|у уе бимобиэл, 191 1USJE
| 12A244S9G шоО$ лобиэу
,2+9Q9|pni9p
-9) je buugbuay, 19/11 dey
1 19191ys9qg wos 190uay
‘auJa|InyspnIs suay
pues
pau uaJap|oyaq p|44
ONINd1¥ HAV
ı 36161 zes
241 19 U51ApPJOYSqpueA
194340] 13 1313}|14
1919yO|d
19 19Q9|pni9payossa.ds3
‘apal
-240|G 19 auJESpnISsJap
-[OU19) |) 1 QUIS|INH
uaJlap
-|оЧед | pues ayy! 19 19q
DYSHY DITNW
344VM0SSIUdSI NIDNI SIDDAHE HA
W3190dd
LL
"JOJUDAO }3A391MS93G WOS 3ölUAST
buiuyj|exje sebelaloy) 19p элршшреэш ‘иэцие/
-eß Je 19yyaep ayy1 19 196uLIfoyeyjey Je punib
ed usupjsewsyey je uonesedoy *| | 6o OL 6 SU
-19UONEISdo bejuob 60 “13991Wwannao dAJEdYy *LL
WO} 3J3Y 19 US1Sproyoag [11 ‘wauusbi
299| 19puea pe 60 “NaLMYLNOYXE44V » Yd MAUL “OL
‘uab1 spe|d ed uap ay æs
B0 (914ASU01119 UApPN) puUPA 1091 paus Uap эр|/}
Bo 101pun16 us1epjoyaq 2196U31 ueu ¡eys USy
-|ey 6o USBulusv|do Je anya1say anar 1V HOJ “6
"}|9Y Uap
-JOYSQ SUVUIO] JE 104 NALAVLNOHI44VH Yd HAYL °8
‘Uab1 UBUDISEW 104 puzel
BO “1911 NU1U G| | 3aragyv NIDNINS@1dO av *Z
*NaNDISYW 404 MNIS *9
"‘uabl usapjel
-UOY ed A111 PIA 19g wauusb dois “wau
-Uab1 3qg;| Gu1rus@|do 1P1j ape; 18 104 WajjoW |
pur uaddeuyduwep ed afo1p 18 pon 1aj8Y UDJSp
-JOYSGPUBA U1G] DO ‘NALNVLNOWA44VH YVd HAYL *G
'19q9|pnjapay 1apun 1apjoyaq us Buque
Do ‘1 19ppis ayy1 Uuslaproy1a) |y 1e ‘Hod DYES “fy
"19puee) usdue
-YO 1e 'ed juas 6o 'NaddYNXM-440/NO Yd AY] * €
(13M310dV Yd 437713 SVLVIA
SOH SY4) JHASNOULID (D (€ *Y>) ad1N43Ys 7 SO1dO *Z
‘PUBA 19) AJeY US PSU NaYaCIOHES CIAJ *L
‘pew suusp ed wal) eb uew
[eS ‘a3HDIayy TIL ¥3 II LINAO0Yd LNVAYS NI SIAH
"нам
-DASVW344VH AV DNINATVHAV TIL LANdOHd LONIDN3/D
-111 L9IT3GNIWI1Y DO 1MI41)3dS 13 SIANIANY TVHS YAQG
‘pou
-еш uspue 191y 1Spuluu 19/29 ayey 12ddoy 007
19AU 10J USUIYSEWIS Ye y 3XM1VXM4V 1V SE1V439NV 1IQ
DNINSIVAIV
‘uanueseb Jap
-Je4140G 19191ysaq JOJUDAO VIOS S31G4PN 3H!
BU11GBUB1 SIAH *5аула Yd 13991ANTIday NUYS *9
'saq
-qnub 13p susu ‘aNVA IANIANIY HIANN SITIANG °G
‘puelsusb spids
Ud paw ap 5э5иэл 1б1риэлрои
WO ‘apa14O|q 15 PI dUJd||NY IE
'10J 6195 *91S19qua рэш риел JULIBA
16116 BÁYWO 13991AN YBONIY *
PN} 6116N4 US pour Na1a34 YGDNaY * €
‘Je 13GO|pnjppoyossa1dsa ed 19431|4 [17 US
-N1)ySsaS|910Ô1SE1 SONIJS YINNFHULINYNS NI AN °C
— > “Uayyeuoyylns
- Je pn 10621 13 19}
11s 1e Ho ‘wea
19 1 USUIYS
-PW ]e “YO4 DUDS °|
:9pew suusp ed
5элобиэл 1999 |рпэр
-IMOSSIASI [EMS VMYID I44VM HIddOX QQ € YIAH HOJ
1192 1ANT1I1C3Y 4V INIJIINAY
IAINdayey uepn
O с» эде» эбиеб шэ) 15ршшл эле| зе рэл
, шеэичэбв | saysea qo¡spaly aBIPpusa
OL -ри эр бо 1942913 312 |235 ‘5эриэл
o -ueusupjsew bueb 31519 {1 HILOIA
; ‘uaddeux
-440/NO ed 94}A13 18 PDA NINDISYWI4V) ANTS *6
O
50
JUey ua
pour uap ayueq Bo us1aproy1y|y
ева 1эл(эл 1 черипа эриел де paa pn ua,
-Jey swwg) bo 1beipuey 119946 paul 19131
-|Ц эбе| чем |235 LISWNYDI44VH JHASSVH LV HO4 *B
‘wauuabl
9 Hey 19g9| 19p suAuW 'uaJaproy1a|y aura
bupje uew ew ifg.1ds ebpun 1e 104 :LDO[LDIA
"91)SUJA poul 1f9Uy e
1эбезрчиеч эГэлр 1e pan naaa 10HYalII4 NIN */
er. ‘(usbueb pe Japunyas c+
I” pus a1aw 1 wauuabl ayey agoj ayy!
) d/o 19q 129q) *'Uab61 1yejuoy awues uap
“ed uew 19yyÁ1) 'pn 19go| 13 ayey ap
-Buæu apaysug uap 1eN ua)
O i
-ye1uo0yoyey ed 191y919p MAI}
O) Bo '(Japuze] uap [13 'a1u3A иеш
О © [ES '19yyn|s 19 Lap SIAY) Yas
-ATNIdWVI-YO LV ‘431104LNOY| °Q
‘PUBA JWIBA
111! Wap ajjÁys 1e
JA "a yey san
-e| op Usp
-U1 “IPI| oUJad
-doy awıen ze
sojejeque 19g
"19Spnis
-Sqo ¡pn sua
-9p oy1a|y 19pun 12ddoy 0) 43113 NI ONI¥ENY *S
"dijspapuen a1pulyioy
je 104 36114214 (@1G ‘UAUDIS
-eu | UaJap|oy
12s bo
‘UaJap
-|0U19)
-J4 ed uajuex
e) 344VX 30N3
-431S3Y NUI *b
"1SÁ| Bo Ipuñi 15A1Qg 19WUINYS
Bo 'Wauuab6! 1BIINY 10 3go| USHey [IA 19] 104
saSsa1d 13P SIAH *'Wnys 3y19uu 19WWOY J9P
Bo ‘Wouua01 1WosBUuey 10) 3ga| USHEey [IA
'1p1ey 104 sossa1d 1919 nd sIAH
‘Ossa1dsa
pob us
104161
-DIA 19 1919A|Nd
-9yey уе Buu
-so1duauwuvues
Pjp11OH :GN
ua19ssaud
pow 12| yA.) 6o JUncef 134aNINd344VM TadH04 * €
"Блада элэбирц e1y 191 /ndayey
Je 131591 104 19191|/4 элобиэл "1 SOp¡ÁJ 1919A|Nd
19 'Uew ¡eys uoNyunj 1y9110y 10 1 ЭЛ
'Sop¡Ids 1913A
-Ind -9yey 1e 'a1pulyio- 1e 10 USP
-Ueb pe 1p1j 19401/4 PJA4 ‘191
—9/y 1 18A|ndayey (6 9+9 :e>)
jew 91p|A} 153] 01 sOp|A} a ey Jad
-doy 03 [1 *1919)|y 1 19A|ndayey (6
/ ed) JEU 1960115 19 SOP|A4 3A4VA dOX NI TL *Z
"ayey 1ddoy
| 03 [1] 191/ 21015 39p 1a||9 9
4 ex doy u9 [1 491/4 91111 19P Bnug
=, ‘UBUIUGE 1 12.1103 Jappis Rp Ze
(A 10 ab10s ¡eys uew 60 'ualaproy 1131
-|у 12 лэр SIWWOY “1OJUSAO 191.1yS
-2Q UIOS UDUDJSEU LIWYVAYO] JAVH LV 43143 *
Ndd10 10H33 1 SIA 1Nd144Y A CAN 1449 XOSSAddS3 JV DNINDAdG
"HUSJE
эриэебэлоу | / Bo 9 '5 und | wos 131404 *G
‘ЭДО Че»
чэр Bue es
‘рщце чер fa1g *UDUI)SEUI | NAYAGIOHYALTIS LYS *#
:19131/4 Je ospobULIQUE 139410) [1] UÁS
-UaYy paw usbuluyed ed au1aBulusia
-ue pizje 614 39413114 1 161 /nu шоб 1pob
es uap 191132 HO “1 3dNd344VX N3 93 *€
‘usbuluge 1194103 Jappis 19p
je 10 619s Bo 'ua1aproy1s|y | (pnd
U3 13/jo doy] | [19) 43014 3777 13d 1776 *Z
‘JU31J Bo 1ayus ayeyossa1dsa als.
je 10} paybinw 19116 чэр Бо “1332u>npo.dap
-ndeyey epua19, Je 1pusypoBb 18
19p 'W31SÁS 19 19 NAdYVANV1S-3S3
:0b0| apuab|01 pau uabu1ruyed
ed anibue uapiepuels-353 19p
-|оЧлэло лэр 3pndayey 6nig :gN
"ayey 210wW
-1eA US 19A16 19 *11es 19 USJSproy1a)|y 1e “104
612s 60 NANDASVWI44VH 4V DNINNYVAYOA,
LALLINSAV | LIAZYWSI9 WOS NANDISYW WYVAHO® *L
d3dNd344VH ddW 331VHOSSHddS] JV DNINDAGE
‘usanueseb
19p|ey110q '39191ys[q 1oyuano
LOS SaJOJpn ayy! Buligb
-U91 SIAH '391n pau эГэлр 1e
pan ed 196e| sonuys 1Spis |!
‘чэлэроЧ 112 ПЧ
| pau jes 19 U91yIS 1e 10) bugs bo
‘чэлер|оЧле}|Це35 | pur aap 125
‘Ua|Id pou 19116uUe
‚ва UoPuluyed 1391|nU 1 pau 1e6 USANS
> -1se|d ed uoyyis 1e 10} 6195 *USANS
CD -1se|d ed uaßurluyed BO 39413114 18eS
OL
/ | ‘puelsusab spids us paw
эр 5э5иэл 1б1риэлреи шо ‘эрэлэ»
-O|Jq 19 9Yy1 30191 |Y ej SLU | эилЭ||ПЧ 13е ‘чоз 9ч96
‘21519 Ua pau puea
JUIIPA 1 161p966AYUO 1943) [UE
-3W 1G6ua1 DO ‘AN3130 311V TAX
"uaBuluyed usof4 +.
‘do bo 196e| e.
uap aggnys зе pan usJap
-JoY9q e) UIIWWNYS WII
'зэлп рош ofa1p 1e
рэл иэлэщиит»5 уе 3836er NIMS $...
"usup|sewsyseAdo | Saud] I
BIN "UDJ9P|OY491|U Je uapisiapul Jabusy
"UDISWIWINYS PW 1249)|Y UI *..
‘эреш эииэр ed 131/ndayey 104 sasual USA
-9pjoy131|y ¡eys VMUI> 344VX HIddOX QOZ YIAH YOJ
N3H3ATOHYALId dV DNIH@ONIY
esedde ys111yo|a
19 19 19 ‘pueA 1 usupjsew bupje dAQ :1DILDIA
'биилее[ мачаатонавамул чвомау “fy
‘WnJWajjour auræf pau
1942)|40ddA1p 60 uoyyegaddA1p »xsva 0 woy *€
36195 ye1S|1 19 pniy 6n6n; “paja
ug ‘usupjsew je buugbusi [13 19 yn po1dsBunab
-цел замзят5 чата YI1AIWSONINSS1dO IMI DNYG °Z
"U1 eIUON IIS Je
pn sobe1 jeys 134115 BO ‘Je a104 UAUDISEU [EMS
‘DNIY@DNIY HO4 WHO4 NIDON SIDVLIHO4 43a HP °|
ASTAATOHIADINAINA DO SNIH@ONIY
‘(usbueb pe Jap
o ср -UNM3S Sp PU3 3JaW | шэииэб | pues
oJ
ed Jo
JwiIeA 392] 1 13q JQ) "usbi ual
-ye1uoyoyey ed ay yA.) Bo 194n paw
uap эГэлр 1e par uaddeuyduwep
Pp Soyyn¡ anva aWyYvA 13d 3dAY94Y 1V HOJ *b
la
"uepayusounandde> Je pn 1IWWOY
19PUP/ ‘J21N pou uaddeuyduwep
161pihuues fo1p 6o /Na1MY1INOME44YM Yd MAUJ *€
'цэлэб
-BA1qouraondde3 Japun sagioHag Na DNIYANY *Z
‘лэриге) иэаше|
MO |! USA “Uaddeuy-440/NO ed
2YYA11 1 POA NINDISYW H04 ANF] *L
ONVA INdVA JV DNINDOW
‘JaJN pou afe1p
HO pul USP 9311S 1B PIA savid
Yd N34399AHSONIDINdd Y? 13/6 */
‘bu1u191 apusebpedo 1161118144
ofo1p 60 15101dwep ed uap anæs
Je par 3DVETIL NISANLSdWVA LS ‘Q
‘pueysua6 spids ua pau ap sas
-U21 1b1pU3APOU WO ‘1913}0/G 19
Y YI J9||NY 31SIA 01 Sp 1e ‘Hod DUBS *G
"pues
Jue 1161196BÁYUIO Laspnisduwep
DO N3YI9DAYEONIDINddV> YSVA *b
‘pepau oyyæ13 12
paa 19191du1ep ey nasanis Nuar4 * €
‘pepau oy
ye) 6o 191n pau afa1p 1e pan
J ) uapue uap pour je ua1BÁ1qou
== _pondded nuys 60 ‘anyH ana Naa
daW 1SV4 13494ONID>NddV> dION *Z
'19q9|SpayayJew | [ew Ins ‘[swweb ebpun
je 10 OUIINAdde> sabBÁ1q 13p Bueb 1314 *a1np
-9201d auuap 196/|9j Uew 1e 13p sajeyaque
TT 196es1e aysiLfSI6AY yy LILIA
— "uespnisduwep
| do jou
-WOy 19
Jap ‘pn
Ase |9
-NJUDAD
191/9.1ds
19 ‘Uad
-deuy
-duep ed
oaßfaıp 1e pan 1apunyos a¡Bou | dwvya Lain aa1an “|
:sopares sa106 19G ‘ON1G 131
-J9 U9196BAIgounandde> pie suas IDILDIA
'HUSJe apusebo10J ap 119191ys9q WOos UYyey
BA1g 19YyN|S USdwer|-yO |1) ‘рп 5эрэ| 19puean
bo "ua yejuoydwiep ed sayyA1 1ap ‘qujpn sua]
-pay 1apun 1ap¡oyaq us Jap sobuuque pau uap
Эд» 1e 104 *1pueesq uayey 1ÍA1/g s19/ja "pau
[9 1519) US |pay ¡eys Y ew 19UWINYS ALU
12 19149 'UobI ayey aBBÁJQ suUUNYy je 104 :9N
"QUID
-ounaondde3 ajje [1] y ew apawunys usp ane|
15sæU1ap Do ‘Uayey Je bBA1G 15104 UEUI JEHS
ou ndde> us pus a13u1 a6BÁJq 1e 104 :dN
‘SoysUG 19P SIAY “13A|Ndoeyey 1p]
paw sA1p bo ‘beuus 13143 Jo1sapos 1æs]1 1 “Jey
19 USOUNINAdey *ayeyossa1dsa apaBBÁIQys1.
usp paw suladdoy | M137W adawWwnys naa d13Hy */
pour uaddeuyduep afe1p 1e pan
uadusep sopA1que ‘(1Jpap1 13 D,09)
13YN 43 UNLVYIdWal 31134 N3d HYN *9
"pedo bo uspunq ej 1uosPue|
иэлэр|оЧед эГелр бо ‘иэжгеш 1 pau ua1DBBÁIQ
-ounanddes addAp ueuu [EMS UNS 3941812
элэш пириэ 19 Bj 1e 104 13) ye1ey apustwuinys
Бо 39U191 US USy|eUI JAI WOS '"USI1SBBÁJIQoUu
-P2ndde> Je pn duep 19uwuwoy 1g :191n pow
buebwo Ajey us 1Spuitu ueddeuydwep fa1g
‘(1d us paw
J9AIDUE) Uyfae Lu | pau 13 I
u91966A1goun2ndde> ed fui
oparæyua1; Uap де ‘104 bigs
Бо “194n paw uaddeuydwep
f1p Bo “uay¡2ew | pau ww
с ‘BD NIYIDDAHEONIIINAYD dA °S
‘uasebbAigoudondded usp
NYWLITATONSGYAS
-110Y 3949 1V S31Vv43gNY 130 aN
"USUINJOA 115 Ja|/go pa] 19/|2
19|gop10y uoyj2ew Ze 'ed ays
O ¿> -ny uew jeys “9911015 sUSIDp
(e104 196A uew JEN *(jUIIEA
9x1) PIOSQe sa |9Y asen |PyS
Oo ue ‘sobbA1q jeys sop ‘ould
-ndde> 1314 10 y|2ew |p | “ed pawl
19p|oyaq ua sop|A4 NIAILWITIAW | €
"uoNynpo.ddwep
[13 InNjes9duua) apjpop1 Uap 19eu Jey
()o usaljpay1e 1apX19q 19q '19pue] uad
-Wel-yQ 1e 'ed uan bo 'NaddYNxdWYa Vd MAY] °C
12ddoy 31015 6n1q usw “Use apusehb
-910J ap 119131ys9q WOS 344VHOSSIUdSI DAUG “|
ONIDDNddVD JV DNINDAYE

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement