IKEA BEM 540S Built-in coffee machine Instruction for Use

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

IKEA BEM 540S Built-in coffee machine Instruction for Use | Manualzz
HIBAELHARITASI UTMUTATO
À VEVÔSZOLGALAT ÉRTESITÉSEKOR Mindig kôzôl-
je a gyártási számot és a készúlék típusszámát
(szervizmatrica). További tanácsokat a garan-
ciafüzetben talâl.
HA A HALOZATI TAPKABEL SZORUL CSERERE, QZ
A csak eredeti käbellel cserelhetö, amely
a vevószolgálatnál szerezhetó be. A ká-
belt csak képzett szervizszakember cse-
rélheti ki.
/N A KESZULEK SZERVIZELESET
KIZAROLAG KEPZETT SZERVIZSZA-
KEMBER VÉGEZHETI. Szakképzett
szakemberek kivetelével bárki
más számára veszélyes bármi- ue
lyen olyan szervizelési vagy ja-- .
vitdsi miivelet elvégzése, amely
bármely burkolatelem eltávolí- <
tdsdval jar. ~
NE TAVOLITSA EL A BURKOLAT SEMMI- Ne
LYEN ELEMET. ;
É
KORNYEZETVEDELMI TANACSOK
A csomaGoLó posoz 100%-ban újra-
hasznosithaté, és el van lâtva az (ЛУ
újrahasznositás jelével. A cso
magolóanyag elhelyezésénél
a helyi elófrásokkal ôsszhang-
ban kell eljárni. A potenciális
veszélyt hordozó csomagolóanyago-
kat (múanyag zacskók, polisztirol elemek, stb.)
tartsa távol a gyermekektól.
A készULÉKEN található jelzés megfelel az elekt-
romos és elektronikus berendezések hulladé-
kairól szóló 2002/96/EC európai irányelvben
(WEEE) foglalt el6irasoknak. A hulladékka valt
termék szabályszerú elhelyezésével Ón segit
elkerülni a kôrnyezettel és az emberi egész-
séggel kapcsolatos azon esetleges negativ kô-
vetkezményeket, amelyeket a termék nem
megfeleló hulladékkezelése egyébként okoz-
hatna.
A TERMÉKEN Vagy a termékhez mellékelt doku-
mentumokon feltüntetett
jelzés arra utal, hogy ez a
termék nem kezelhetó ház-
tartási hulladékként. Ehelyett
a terméket a villamos és elekt-
ronikus berendezések újra-
hasznosítását végzó telephe-
lyek valamelyikén kell le-
adni.
KISELEJTEZÉSKOR a hulladé-
keltävolitäsra vonatko- E
z0 helyi kôrnyezetvédelmi
elófrások szerint kell eljárni.
A termék kezelésével, hasznositásával és újra-
hasznositásával kapcsolatos bóvebb tájékoz-
tatásért forduljon a lakóhelye szerinti pol-
garmesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok
kezelését végzó társasághoz vagy ahhoz a
bolthoz, ahol a terméket vasarolta.
A terméket a halozati kabel elvagasaval kell
használhatatlanná tenni.
TAPFESZÜLTSÉG 220 - 230 V/50 Hz
NÉVLEGES TELJESITMÉNYFELVÉTEL 1100 W
BizTosiTEK 10A
KULSO MÉRETEK (MaxSzxME) 348 x 595 x 305
&
46
19 -
694
- 57941
Whirlpool Sweden AB
Gl
Zo 1Ue).EIPQ e)j0)ZSE|NUIS
0Zoyo ze }94|9WEe ae wo|
Wuos So—ajaj Wu oLPAB y
490046» 16
-eÑue ÁBbea 113yoso|n12s IAjaWOZS OZ
-1910y9g Helw esepeseua yauu» ze [el
-|en Wu 1962ssojo|2) USÁJILULISS OLIBÁD
Y ‘912 ем ÁUY9AJO 135130104 MI1NZSIX Y \Y
NYLA SYLVLZOWV 11VSI V
ечросоле» 190259» ©
‘'Абе)бэш zinAueapesew e ey ‘эл
-Z9A 13) 113] ISP NW 1113|[]sWl
199$19U9U 1973ALJOYy 11919J
(9,0) VIINOdADY4 ZIA Y M310ZS3» Y 73
"9Q Y9U]9UZ3y19/10y YDÁ|9ZSan qaADa
ÁBean Zn) 'sanuele usgyajasa USA ‘99
-919Z0Y Yalo|nj2y Bajaw 37ZaAJLay au 119
-eydej nezo|¡eu y :2qzia esew dU BYOS
19бпрсе|1 е элдэ||! Iqeyde: Nezo|ey y “ANTQUISOIW
39522) Абел уплэ5бэш ец Ábea “usojajaj SININ H310ZS34 V ADOH “104HY DIW NOFdOSOANOZIG
-Baw YIpoynu wsau ya|nzsay e ey Eqgea ‘lon bas
-01 ‘Yn19s OÜNPSE|[IA € Abe Jaqeydez 1Jez -nzs9j seyej e a-y1zaA6Baw Gasypnzs
-OJeY e EU “HOYMMY 1343107534 Y VAIYNZSYH IN -2} 0Z|o( NOdV1SZHQL Y ADOH ‘3ZZION3T1]
11013 SYLVLZOHV I1VSI VdlVZOIVH V
10y9s9Z3AJ9U aquuazn ya |nzsay
e 1eyoselisein 1SP|219Z75 113MATI3N Y aSSINQy
SAZ4A 11H 39N3Z(
194959 |N9S 158701410) OP
-eyej 0qejejeuzsey ua|alÁ[ay Y2|nZsay e BAI]!
1909591901) ZOB e ÁBea zi e afiniay¡ Aboy
"gua ¡n10y USAD21 ‘9A1Zsa|fO41) 119] 919591
-169J3W Oje) ABeA 343sa11zsIX JAY MI10ZSIX Y
AASIAINZILNINO
"Z9YDs1uLIDbaw 392591 0410) 1NA1ZS9Y
-01ns Abea 10604 usps ua(|asIA Bipulw
U3Q939pPI3 asa |nIay|a »Masa1nYas 1SI93 ZYy Y
¡110753X
VULVTYNZSYH ISYLUVLZYH NYSODV104YZIX X110753X Y
'2PIUI 19/42512L10Yy SDD
-DUI 9N0(2119/ D 1042/NZS24 D YPhDY/PUZSDY
Majjour a1ajaADnay 11OU/24 DSI 4X AUIIIAD)
122/0752y b yDUDZSIDS
au Aboy 10.11p 1UpOYSOpUOD ¡[ay [212)2/a
-Abn a; Yayawakbs14 y ‘yb,DY|DUZSDY
wau (nyjau 13jaAbnja) yakjawazs 9/2 |PY
-y210Ab0]j ABDA yaya 1aKDs1y 19ya/n752y y
19 y01DZD20Y OPojos2dDy zoy1P|PUZSPY
ua/21Aj24 D UDA UDQDIZSI) 2AJa/|! ?yanZsay
bp 1u¡puzsby PÍpn) uopow: soBbpsuo] Z1q
upidpjD Yauua sa ‘D11D1401} UOPOUI
9/9/24 р тэги 2122/62} 1192}
1221252» О УГЛУМ25УН НОМ YYS2 ¥IWHIAL) \U
°E1MO[32 lwnuoleloqge| Abea мес! 3ze ynf
-Jeuzsey au eyos 91973 *Y9)Zan1a] 31959)
-1693J3W ZIA L9)J9zof9yIy 19y9|nZs9y NSNd
-1) UJALI Zy *1eyoBeÁue ¡ban ob(azob|a
ÁBEA AIZOJJOY NOFMYNZSYH IN N39XM31NZSIX y y
LIMFTINZSIN V INATIN L1313A9N134 YrADYH 3N W
"OJ9 Y9UISUZApI M|9Zsanseu
-eggo1 ÁBea -zn1 19706 yaz3 *Uadgo|9ZOy
yeuue Áben usgyo|nzsay e 1YMOX3dVATO4
ANOXH31NAD NOfIVNZSVH ADVA N3SLID313W IN
J4}31990S3H V DIW 3ZZIdO SI 13 VSSVATO NISIWTAADIA
AQTVAINANL 1DYSNOLZIE SOLINO3
vi
el
«y
“99119191
SAN jej|1ÁU e uas
CA ,
© -ouginy ‘ue
-NA| 911Zs9y-0UPD2Ndde>
e bou 25113751) Esode|y
‘uofjeuzsey 1эГэ3
nj yps1DUIOY-ÁLU91yazS
-01NY “so11SZ|9) SIPUIN
"sOyzsid
011759y-0u2ndde> y
Fred INJLIZSIM LO9YHral 143
MIS W3N HOXMISALIZSIXM ONIINddY
esnd1] 9n2y
11010 Ze baw essejzo yen
э-бэлрэи шэи
ÁBOUy '9zZI10U9||3 uoljeu
-Z52U 1912 11010 OJEA ZOU
Y9z0JPneyozssald yes
uofjeu
-Z52U 1912 11010 OJEA ZOU
Y9z0JPneyozssald yes
‘1414925 Jed] Ud(
-19zof9y NUI „е5е)11751) 91
-1ejo01nZSs y, Pow es1ZSI |
JULISZS Ye)
-119| U5G19Z2(94 ПШ „еб
-e117Zs136aw yaudlsusw
-IM OJE1104 ÿ, baw esynzsi|
1962SIAUUAUWI
2ARY 1|019 ze 951UYYOS)
SE
-2Yy 2 9511100] 9qSYn 9 y
AY 1049
nsndı} 9J3[3JB3W WON
DA|010 UPA BJUIOU
-11 [1] ÁBea sanpau aney y
oA|010
UBA BIWIOULS |N} DARBY y
DAPOUIO] UPA [3 QINZS y
2APOUIO] UPA [3 3}
-9UJUIYy Ojel11OJ OZSSD.Id y
эииэед
UBA 9ABY 11010 HOS NL
1912 1/019 Ze 4911911
-QU0] U2S0O13 UBSObES|N]
(I909s2 919Z3Ay e 1y чо!
UBSSE| [N}) 1310S 1N1 IVHIAYXM y
esnd1] 9n2y
11010 Ze baw essejzo yen
uofjeuzseu
1912 11019 OJeA ZOUYOZ
-0JPneyOZzssald yes
19b9s1Auusw
INR 31010 2е эПэлоМ
(19199 31019
ze ueqqof asy11QUIO|
SVOTODIW
ALY 11010
nsndjl 9J3[3JB3W WON
SAJ0JO
UBA RIRAIND |N) DARY \у
SAY
11010 bajs auuaq sIUIN
266219 y211311
-QW10] Wu 1912 11019 ZY
XO S99AS1AHAI
(99952 91973AIy € IX LOf LES
-10AD |N}) SODYTIA 1NL AYHIAYX y
VW11d04d
AN340713f ZOD
(ZIA OUHO4 ADVA 31YX)
ANZ0Z73r , )|O LIMISHIWOH,,
AN340Z13r 3g
god [)/39
GOD ZJA OHHOL/IAYY
gNOD OL1ZSVIVAZOEL)
odNZzs (aod)
NOYLYd ADVA S3ZSISOADA SIY|
QUNZS SIZSISOLIN ADYN
OLYWLOUNZS
HVHOWOAN
LINFWIN OTVHYO
VMOAN
OLIZSAA ONIDINddYT
A3ZSAd1VATV SA HOLIZSADIA
V21Y1 ODO4ddas
OTYH 0904ddas7
05) ZIN0YHO14/Z0
139Y Xx 11YZO1Y H
ATYLHVLZI/N
aNOP Zo)
TIiNYVd0137Z3 gy
'(*1zoAe) 0Y|24z0b ue
-Jewjene 59 siy Aba 1oyeselijonejja OUBIOINZS E
ey 'Basuo af siyew.ou uasafa) :1919|9ANW NUYj
e bowl afja19ws! plew 'pejnAB6 wsu y esfn Aug)
-9z|9f yO ze Blue “uofieA *1375as> y 14 aSLIUN *b
‘How
esiyezs ¡eneseuoAuBouw 1319U
o О ср -51 quob aney e 1eseÁjoy zin € pfew
YIZS|e WU y ÁLU9jOZ Pf yQ Ze Blue
I9ZIA e Iy ESSEAJO4‘J0QUIOÉ эле»
e baw elwoAu ¡euuoze pfew
о (5 <> “pzay wau ие бел лмазотлаг
Ode WO ZV 9IW “5aw vruyA *€
‘asybajoul
Oo -O|9 ÁDOY “lujeuzsey 60} zay
-9S91ZS9y 91ey e Nue 'efjeuzsey 197595) e Ze
-ueAD( *Y1v oLYVLOHNZS Y 1375352 AD NAADAL *Z
*L3AYM 11040 3139 N3ADAL
IN 3d “39Y310753X Y LOLUVLOYQZS Y 39 3ZZ3A13H $3
193912593
e 2g effosdey IvAYSYWOANDIW awoD [)/39 V °L
.uadday0z3y19n0y e 19y9|
-П259» е дэЧубээшо|э SI ULGGESJOAO 113419H9
'9ney e Бэш э220} 1011275 уе) 12|
U2q10Za(94 OZ0419A04 e plew “1yuo 134 NOfIYA
e1ggof jenenp
-ZOw 110zoJeley | es
-seb10J 19|9ÁU
e Joyye
-ueXBn
9194193
efLuOÁU “es
-|eq ¡9AY9|SÁL
e ‘zoylausw
-1y OjJe110J e 9AD9) ZaHasa73ATIHI9 OLYYLOUNZS y
‘(ueA ealez quiob
zob e Áboy '3zZ119U2||3) USAya|
-nZS9y e UJADI| auu2q OLBJOINZS
e Áboy '3zzi19U2||a $? '|92219dpos
-eWw 0€£-S1 10|9 S9Z0JYney e qgeje
-бэ| J0OqUIOB [y/3g e Baul efLUOÁN
ualIBajowW 1193 O|9 19Z0J Ney e 'LUofdey 191ey
-0Z5S91d NL3TMISHIWOH 013134931 ADOH ‘ZOHHY
ISALIDITIWO 13 DISADAJAY Y Y
"UBA 914919W
-1nuad Aueysu gagaffayboy ¡01 efje Ze ofÑUIZS ZIA e
EU ‘J94 25101 DiIpulu sa “ZIA soUIL UEedÁJel
-1e) e ey “13411075 3X Y VIIYNZSYH IN YHOS
-1ejZIA e 1y 2ADSA YAZAH (3134340913) 31341 y
'M/eje) e ezssin
AD | *19)UIZS XYW € IN}
afda| au Aboy 'enzeXb
-IA “JOZZIA B1ZSI] “ssIYA
LATYLYVL V 134 3SL10]
"Mie
ISALIOL 144 A1YLdYLZIA
MIe1el
e uesaÁLaUy aq azzaAjaH *..:
Á¡eej e 19) OSIJO | +.
‘anzaAjayaq ua
-9|э|Э)бэш soulu Ajeuelry
son ÁJeueyzia y :...
cl
SODNVYH 1N1 NALLVAIZS Ÿ
SANO
-}e |[9ZZJA 0110} SOA ADD
19497599 € 0J9 э5)1бэ|э)\| -..:
quiu9zs yeuo| Ugaz
-9f9y NW ,2sa16a|owWIOJa
49[NZS9} Y, 919 aSUBIISW
“eywoAubaw 10/0SIde y
-218y e JOyIWEe 101N6ejia
Wu ey 'pej¡nAb1y Áuojoz
-Jpf HO ze biwe ‘bou eliep
1997599)
e Oj9 ya] a116a|9W WaN
15916
-aJ9WO|3 Y21ZaÔ2A WIN
YeJUUOAU
-бэш 10J0SIdeyaney e Joy
-1We '33016ejra vusu SÁU
-9joz1a[ YO 9Zssa1d y
DAGIH 3AYMOZSSAd Y
"HeynK[ 05>
0)973Ay e Bow esilZsI| +...
uaqgziA
-19Z5 e 1S9 WO] OJeJJOJ
OZSsa1d € IM 3SSIHDMDST :.:
°U93SQI3 |?
EsseD104 so JOLUEIOINZS e
U20|219468UW 39 9ZZ2Ap9H
USGIHAQSI 0127
-DAI} OLBIOINZS e YeyNÁJ Y +.
Jebessew
-jen1 e 3113112S2A|3 SOI
-JU1O] OJE11O4 OZSSa1d Ÿ
2A72AJ9yaq Чел и20|э|
-9163w wwsu oHejoInZs y
‘1 Bodos>
|0119|9ZS 01JejOINZS BE Wwauey
'uoyeynÁ| © WSU JAVHOZSSaUd Y
‘JAJeyse] e
U30|3|9JB3aUuu 3Qq azzaAJaHy ..:
‘1414925 Med] Ud(
-19zof9y NUI „е5е111751) 91
-1ejo01nZS y, Pou es1ZSI |
JULISZS Ye)
-119| U9G19Z2(94 NW, ,BS
-B1117sI16aw yaua]auAuW
-IM OJE11O4 у, бэш esynzsi|
He nA
0SD 019ZIAD] € IM ESYIZSIL
MÁ ee] e 9ZZIA [9] 9SIJO
SVOTODIW
oAZ2AJayaq UeA US
-9|э|э)бэш шеи Ajeye1 V
элрошоз чел [9 g1nZS Y
DAPOUIO] UPA [3 21
-9UJUIYy OjJe1OJ OZSSDId y г.
9APQWO}
MEUUPA [9 yeynÁ| ono| LISA
-QS3 O19Z2ADJ OLIBJOINZS у
UeqAJeue) E ZIA SIUIN га
XO SI9AS1AHAI
JAYXMOZSS3Ud 1 NOF WIN
VW11dO4d
LL
"WIZHIA|D JUM3ZS YEJIO| JUD4 L ‘UDSAJSZSPUAI
JS311S91UDUIONZIA E EY ‘OADAD ‘RiRSRIIAR( YOUR)
10Z0yo |el|e OYZIA E USGOZOJIAPH E IY] p19)
wau ebueleb y '1Sada1| ‘LL S3 ‘OL “6 € edn baw
ofjo19WSI SD JESEJLA[OHY ZIA E DAW VSLINVZS * LL
[NIN Wau Dj Uasaf|21 Ajey1e] e biwe 197
-IA e y afpabuo sy 10AWOD IAYXx Y DIW VAWOAN “OL
‘21aAjoy e ezssIA 2AD9] $9 '(INy|9U ABSWO4LID) [37
-ZIA e1ZS1) 19] 95/03 Mene e uesodeje 1 asi
-go ZoyesellJonej ja OyZIA sa 1Yd10 MIOVUYIW Y “6
ZoU9sYI.N
-1 Saf|9) Áje11ej e LOAWOD JAYX Y DIW VAWOAN *8
'19y9|nZS9y e 19UISI 2q effosIdey pfíew
'uossey B112d c| *qy 1va1o Zv ADOH ‘YrADYH °/
*13M310ZS3X Y 14 VOS IdVy “9
9] efieyy||e JeresewoAUBau 1p915WSI quob
e JeseÁjoJIy ZIA y +101epjo s9nay Aba usfpabusy
Кбоч ‘елзеблоуэ 1U9yUOpI 10QUIOB Zob) e Mel
-1e) e y asin B19) “LoaWOD JAY Y DIN VIWOAN *S
‘Zoyazeuaul
-IM OJE1104 e MUYpa Aba uaAb31 59 anzaÁJayag
SIUIU OLIEJOJNZS E AbOY “V104 9IW NOrdOZOAD) *b
"pejiníbry AuayoziSf yO Ze Bıwe
‘Daw eligen sa LoaWo”S [y/3Jg Y P3N VAWOAN *€
(01eydey ueqijoq
1Sej.1e)Zey Ábea uegijoq1azsÁBboa) 1eARSWOILID
(wwelb QE y) ¡eueyseo) 7 aNNa9 134 NOrdIQO *Z
'J9ZIA 1911] |9] VANIYLUYL Y NOSITOL *L
'|9 LONEÍ JUL
-9ZS YOZOY1910 e “OLVHAYX WIN ¥IWHIL NIAT YH
*NOFIYNZSVH 13M3WY43L O1VA ZaH3SILISTINIWONZIA
Mad3DOZ04-3NYMOZSSAUd NILLIZICIAIY
‘OLVHdY) NYEWOTYDHOL IW13AaNSIHIN V ZAHHT
"JUS
-9)UJUIOYZIA 19Z5ÁDS ejuoneUyI2y qgejeba| ap
JU USARY 00T [N[2G|NIQY IOSYAYr 10ZO43AYM Y
SALISILNANOXZIA
enueleb e iu
-9|9IAU9AJ9 esepPeIeua selIZzsI) NuISZS ye
JUD} y *1313INIWIN OTVHHOA V YZSSIA YZZOHVAYSY) ‘9
'afjosz1op ues
-OJeWIeÁJOj USQZOy “1y ISLITEQ LLVV ZIA OA104 °G
‘13 es11Zs1) [OAD
-9s1162s n) Aba uajasa Bas ynzs
‘DAPOUIOIS YJUSSIUIU YEYNA| 2
Кбоч ‘е|9л бэш uQlpozoAo) ‘Jon
-obasybas 2434 ADa sa |92ZIA 0110)
uesodeje 1313N3WIY Y D3W VSLJ1ZSI] *b
10181104 e Baw
es]1]ZSI) TINO ANIMQIHOL SIAAAN 199 *€
"Uenes? 9117601 194nZs 119USUUIN OJel1OJ OZSSDJId
e 1 еххолелес 130393S1IDIS OZNHUVAYS) 193 *Z
‘JogJopjauvoy e
eAZNy ULA D} sg ‘91104
WSU Y9|NZS e ADOH
‘y104 DIW NQraQzoAr) °|
-1919U WI Ol
-el10J OZssa1d e 1uellZs!) ¡y Ost usg|s|aibaw
YDUHOZOY19A0H E INDANIAYYX 00$ 101291040)
VSYLILZSIL93W MINALINAIWIA O 1VEddO4 Y
"INMISU 212y 019 IUZO; [19 >| 1918
10 ggejeba| Aboy ‘ABN lusow || 12
O 19W[9010¥ |e 0S|9q $9 10117596 y
о OL uSpultu 10yejejeuzsey quala] ¡eu
-WojeyJe 9s|3 Y9INZS?y e :SOLNO4
‘109шоб |y/3g e baw ef
-WOAU ZOHVYSY1OSIdVMIM OZO043AVYM ŸY °6
о
10227 e 1y ys
-11n 21326oInBaul sa enel
21991 |2ffa; 1011e1910ZS E s9 “SIDA!
> -9U e jo1nzs e asjizbo1 ¡n96as]I6oas 1ey
a11d9 ag|9Áu e zZoHysyLI10ny.113 >>VZ1AYX Y “8
219 uofA|oy
au ÁDOY “912y e Ny LO ¡OQ2|NZSPy e UBQZOY
-IW “JOLIBIOINZS E Iÿ aAD5A au eyos :SOLNO4
"19|9AU e ел|ед
¡91ggof ¡9 esseD101 ‘LOLUVLOYNZS V M 3ADIA */
‘Ione e
y esseÁjoj B1o1Sdposew c+ ggafia,
-6a| 2419ZSAD3) ‘Joquob e 17eueAONn
ws! baw efwoAu "7AJ045j aney no
-DSIAUUDUI JUBA e UBININ
° © Y '109шоб saey e bou efwoAU
& O#% pfew‘(pejnA61 Biwe ‘uofiea
Oo ‘WSU EU) 3-LIDYTIA ANS40713fr
WO ZV ADOH ‘3ZZl#ON3113 *9
0919 592
-OJPney e [9) 351
219W 91 go
-1e |87ZZIA 0110
SOA ADS 19y
-975952 e ÁBOU
ynfjosener
'ZOUyles
-e|ÁUQUSUIN
ol.JejoInzs e 3ÁD3) 19975959 JA1OI|! 1375152 Y *G
9
"Dj UOSSEYDOJBAIZS sau ZIA e Aboy ‘el
ES11P104 UESO10ZS ‘aqya|N7s9} e aq
э77Э/|ЭЧ 10112104075 ©
sa |9лешеэлэа
e [9 esli|
-0AR] ‘eq
-011e101
-NZS B VNTIOA
L1QU34 JAYX
XOS 104 VH ‘+
‘Zsa| SODP|IA SI ZE sa ‘efqey zsa| Dije
sp IUAJO4} Do; Ues1OAÉ |n1 A € ‘966573 YAM
-QUIQ] WOU EH ‘ZS9] 19105 efqey ae е 59 IM uof
UBSSE] |N] 9Aey e ynfi110LW1019ZSSO LBS
-oPes|n1 em yunídey 191ey
-OZssa1d
uoj ojandeje os
21110 W0] O|9|9
Бэш эле» 11019
Z y :S3ZA9Ar9W
95)110W0) UYYÁUL9 |ejjeueysaid
e s9 LasajaJUJADa 13 VssVIZSO LIAYX 1104O ZW “€
"1912227 1резеш эииед
1995979} 97919 2е 1910275 е Бэш esil1Zs1) 'eqol
-1ej01nZs e 9UL3)P|2q 1912 y OJO Ze 1OJjSIUU
“u3g9yap19 sapoynu oja|a,DauW e :SOLNO4
‘UOfjnp10s2
-|n13 Aboyau ‘aqo1nzs e u2A631 19A8} SDAOH YBSI
2412ZSA63 ‘aqo1nzs © 19ARY
11919 (D 9+9 ‘qX) lAujeueyo1
-9W 1401|03 UPZE] 194 24021
2995912593 ЭЛРУ 975959 194 Ia
(бэ USAD9) ZaHISILIZSIN 3AYX 375352 N3113493 *Z
"JOJnzs Abeu e bipad zoyasa1Izsay aABy
19 19105 SD} e efjeuzseu
ZoYDSIUZSIA dn) AB] “eq
-SejÁU e uafpayzso||! UesojUOdA
<a Zzs21 O|NÁUN e ABoy “anzigualja
SA ‘едозлезолп75 е 191075 О|ел ХоЦЭле»
11010 Ze aAD31 Ue1n asay1bapawoje Ou
-9110] NOCOW 1131314aWSI LN34 Y MINMIINZSIX Y *L
IVAYLY I1YNZSVH O TVA
ZOHAAY » L104O OlLdv1OdfZS Y LIANY4OZSSdd AN(ISLIZSIA NVADOH
'|9 LONPÍ JUISZS yey
-119] ueqefiuod */ 53 9 “с S9pzayaq 97911 7y *S
'|9 esseb
-104 Uasof;a1
PIPuly *394371Zs3X Y 39 3ZZ3A13H 1014V1QUNZS Y *b
-1ed e assanoy Pipuluu zayosazaÁfaUIa
0|eA uag|9|a4baw uoinzs eyeuuodied
Y '91ZaÁ|9Uy 219dazoy g1nzs e ueggeso)
-uodba| 919 Ua| e “1NOULVd ADE 39 N3ADAJL *€
‘eqse|IAU
e uafpayzso|| uesojuad zsa1
o|nÁUIy e Áboy “anzi1oual|a
'egoejoinzs e (youo1ed Ábea
<= 97595) |) 19UNZS SIM Y 39 3A9IL *Z
19591175
-9Y|9 e1ZS1) s9 N19ZSÁDS aneyozssa1d
e 1759] 91919Ua| 59 19ZSpU31 JJOpebo1j ¡eje
Yo1eAb-uoJEedaney 019Z3A e ANVAAYZS 359 ZYy
:Zojaf obo|
OZ3Y19A0H B UOYESE] E j1WE ‘UO(
-Jeuzsey jeyouo1ed ojapa168Ul
YeuÁUenqezs 353 Zy :S3Z493r93W
DAR e
259| 99910} Аб) ‘елгеэ/|эЧ че/бэ| aq qe
-OJNZS e Áboy 'ejo1 anpozoAbbow “Juuezs ya]
-1918149WS| UaqIazafay NUI ,353LIDITIWNOT3
DISADIJAY Y Y, 134310753 Y 013 ISLIDITIMWY *L
13A3D3SLIDIS (GOd) MONO YULVd 3SALIZSAY INYMOZSS Ud
enueleb
e 1UD|9) ÁL9AJY esepesewla
Sel1Zs1) NUISZS YejIS| 13)
y 'enjeb10j eqÁuelsi 923X6ba
-Bow ¡enesesef yojeInueJo Ze
Joyedny e el ef1enes> ¡nba
"eqynAl
ON 9 | UQE 2 YIpoyzso|S|Pd N €
Е Кбоч ‘элгиоиэ||э 1/АиэЭл|э1э925 ОЛЭ|
=> uegÁjej.e) o1nzs |3>e Ze 3} эПЭЛЭ57) г.)
"9q azs
-59|! ед^чел 319|э! |е| и е ед
= OA3| U3S3]1U1Q1 B 1N1 OAD] UdZaW
E
= -9| beAuenw y ‘uszaws| beAuenw
Ces) e 1S91W0] e s9 101NZS E 1y 3|9495)
OL
"M es111Zs1) [9ANY ABD
U21959 BasynzZs *aApoulaja yausXb
-9| 9U IBYSIEyNÁJ Q1NZS LJ € ÁDOY “37ZZIHONTIJ
==
{
'¡9A9D2S]IDOS
Эээ» Абэ $59 |3ZZIA 01404 J01NZS
шэ} е ие5о@е|е 1) 253112751} 59
175ЭН1МУП\ 597550 2\/ 1\ 35.19)
'1S9) 110) E 1y 2ABSA D
"BAWOAU 9941)
191262A 11919) Yedny e JOdAJel
-1e) e 101SOQEeUy e 1y 9ABaA *..:
‘eqAuell $9191U3)|
-jo Jeresesef YO1eINUIEIO ze
jefyedny o11soqey e aj ef1enesy :..:
‘uaqdsbolebosow 1 essow
эи ецоб ‘19/9594 911е194075 € IM 2531127511
"JOINZS O]ISOGEUY e [9 eSIJONE | *..:
:3UL9ZS YOZ9y1910y E JOJNZS OJEA ZOYDA
-B 1010 ZE My es11ZSI) INDANIAYX» QOZ 1N1391NHOy
VSyLILZSIL OLdV1OdNZS Y
791259) SOWOIMYI|9 YY INZS59y Y
194917594 E 9GZIA 9SISW OU EYOS “SOINO1
"JAJBJIEIZIA € IM VSLILZSIL NASSYAZSANAY *b
‘JoJey 0601ddas3 e sa 185
-Je} 060Jddas> BE 1y esSOUI S9 IM ASLIUN NVUMVAD * €
‘opuaba|a ejejeuzsey opuax
-9|10} 5элрэи ‘ецпа (ба '119250|0лп5 Абел 11975
-Opjo uof|guzsey au ZoHysvLILZSIL M31NZS3X y *Z
‘JOgJOP;HUVOY
e Dj ezzny s9 19}9[N2s9} e ¡UINUN elÁDeUy 11919
2SIPZOYÔOUI LITEAQN VSYLILZSIL NAATIWHYG *L
SyLadv1NVdd Y Y S9 SYLILZSIL
‘(192
-IA 01104 B ESSEA[O4 bidiadposew Gy
° © GP qqol|o)b9| 2449254673) 10qWoß
Vda aap e elln Baw efwoAu sa ‘en1eb
-10J|9 eqÁues 9723Ababow ¡eneseef
yoleinwelo ze yoquob zgb e | ef
-127 ZOHYSYLIMYZSDaW MINISICIONAN ZIA QUHO4 Y *b
Jogouzsay-ourranddes e 1y uof
ZIA JOY y3 *eQqÁUEdI S9121UD||D |[eARS
-e1ef yojeMmuelo 7е 10дшоб 206 е |э е55еблоу
UQOPIADD [9225 SO LOGWOD JAVH Y DIN VFWOAN * €
"eje 011759y-ouI2ndde> v LANIA3 AD3 NADI] *Z
o O Pp
"pZzay wsu lu
0 O в -ey bein Augjoz|sl yO ze biwe ‘uol
| "IP ‘JeresewuoAubauu quuob |
/39 Y 134310753» v ag vriosddw}j *L
3SALIZSHA ZIA OddO3
"MfS
-95 enjebIOJ eqÁUEJI 0Zoyua|
Y -|9 |eneselef YOjeINUIEIO ZE SA JA
S -IZso||12Q 19117534-ONID>NddYV> Y *Z
"9/91 9f919] 952 e елзебло)|Э
U2SO13 SD Эл1759||! 29952 9197 Эл
-IMZOß 2 LYHOAN4ZOD V 4 arlauas7 ‘9
‘Dj eS11ZSII JOA
-n3 A6a Ua13sa Dasynz5 ‘eapoIez|s a
-SIUIU YNÁL 19y e ÁDOUY “37ZZI4ONETI9 *G
JByOANJZOB © sa 1911759y-0UP
-ndde> e 1e vssow 13771 9313W *b
1909s> 919Z3ANZOD
e 12XOANJ e | 3493A VAZOH 313437 *€
EN A
С
"ел20Ч э|9)э| 59 елзеб
-10J|9 eqÁuelI 9723Abobow |eaesel
A -ef yojemnuelo ze 1011759y-0UI
-ondde3 e aj ef1enes> bipad ¡ey
= -MISEW 2 “LIAQSD ONIDDNddV3 V
«0 \ NISQYI VSLYVL TIAIZIN IAD ZY *Z
"uag13zspua, e fa) uofpesew au
Aboy “1selefjo пиэ) е |э 9zzsboA bipulw uein as
-911759y oUIDINde> Aboy Yynfjosenefl uagayap
= -19 eseysolziq eluibly v :SOLNOA
— "Jpeseul
019Z2AI4ZOD
e bojjasa
ıwe fa)
uSpulu
sow
Z3'|enes
-ejeb10J
-|9 quob
zob e ‘DID
-43dAOSYW ANVH3N 1ZOD SIAIN ADI IM NIZSSI¥F °|
:|9 uof
-1ef uBddayozoy19n0y y *10117s9y-0UPD>Ndde> e
Haw es11Zs1) Bipuluu uein 1ejeuzsey :SOLNOA
"19ARY e baw
9770 JUI9ZS Y9)19).19UIS| USQyas9pzayag OZ
-Oj9 ZV "YIZS|e WoUu Iy Au9joz Pf yQ Ze Blue "197
-IA I1y U9ZSS919 SY JOQUIOB ZOB e 6ow efwuoAU
Z9U9)9UJUIIYy OJE11O4 € 1Aj81181 ADS UDADO)
ZaUsaINU2| y 'бэбэш 1ey e uaquo|ny oe
-104 2 9| 95INU 10ZSO|© ‘YO]ISOQEU 19/91 ULIN
-IJUI 1U3)1ZS9y Jeye I9ACY 19USI EY :IZADAFDINY
‘Zoyounanddes
S3ZSSO ZE of) 11011SOQeUJ9J e |3 3511759y UY6
-2A e plew *191ey sazsso ZE 5] 9770 10ZSO|9 73U
-9S911Z59y OUIINdde> 9993 ¡9uÁBb3 :s3z193r93Wy
¡euJodoeyey sonoy Abs 1ogeufa) e how efiozs
59 “9sIsopa JUIIAZS SY|Z| "OUIINAde> e zsoy |9z
-Z3 9097595 OZewejue) 19NPYOZSSD.1d 1121175
-9Y|9 UEQqe10y e as1101 Laral 1101ISOYHT31 Y *Z
A ‘1706 e a| esyIjje Jen
TJ 47 У 7
-esewoÁubsu nfapi
ojen eqÁuell 97z3Ababow ¡eneselef
| o 0leinwelo ze yeuquob zob e Joy
-9S219|9 (SIJE3pI ZE 1,09) LIHMISHIWOH INVA | °9
‘ef1ebioy 99)
-J94 |0J|N|E [BX 01R|NPZOW NSSe| 1A|e1iel e $9 9]
-f9] e ef1PW|2q 1011759y-oUI2Ndde> e ey ‘19Y
-19ÁU JOqeufa) qgaso way “efi1soqgey|a) 193)
еше 'I1y uof zob ¡0qo9117s59y-ouI>2Nnde> y ‘иед
-AUeJ1 sajajua||a ¡enesesef yo enero ze [LE
-NP104 19] qgejeba| 10qUIOB ZOb e ja esseb104
"(ЭГ [IÁU
e 179) ajaq osyuIAUI OU ]BJEUOA ]jJWAbAUI
OAa| UO1IZSEy-OUDINdEI € ABOY
‘elle arpaAÛN ‘UegAUB1I $9191
| -Uajjo ¡eneseIEÍ YOIEINUIEIO ze
A |9 esseb10j JOQUION Zof e sa
UaAjau Wu с ‘qy 2afa) e a|d
£S1IRW 1011ZS9)| ONIDINAYD | °G
"eje 0117s9y-ou2nde>
e 9ZZaÁ|9U LANJda OZYWIVLYYL 13ral Y *b
TIOSVAVS V1IV1YNZSVH
[Al SOYISZ 194 NLITMISHIWOH
ANAMIZSOLAH :SIZADIFIIN
°QU EJESOJOZSWOJ
-ey-91959197519y eleDOJ91 [a] € ABOY
‘aquajoAB1y ABl 1JOyesejZSE|EAN YSU
-9)919U ÁLapa Zy (¡baja 19UYa| WU) alUL9|
[19% X9UNI9|9SIDUWIQY-AL91
9 OH azsgny yaufal y -aqíuapa
O da ze 19f9) Web (01 *qy 1U9Yy
-uguUP2Nde> 375357 Opuellzs
(O 9 -yje uapulwi ugsjo1 naszoy “€
1919 149S$19WOU SI
-e9pI $9693 NZS Zoyese(|egd zob e
. oUojo OJe11O4 € ABOU ‘1z|ol 1ze z3 “pel
O -|nÁBIy Auayjozraf yO ze biwe ‘baw ef
()o -1gA S$ LOSWOD ZOD V DIW VIWOAN *Z
"enjeuzseuy 19y97595>
пзэлэш ÁBeu uso|ay 1uazs yeuvIa| USQgyos
-9pZ2y2Qq 0ZO|a Ze LIAVYHOZSSAUd V 13 3S11ZSIy * |
ISALIZSA» ONDINdd YI

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement