IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
EM
1
INSTALLASJON
MONTERE APPARATET
FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen
når du skal installere apparatet.
FØR TILKOPLING
KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeskiltet
stemmer med spenningen i strømnettet
ditt hjemme.
SE ETTER AT APPARATET IKKE ER SKADET.
DETTE APPARATET ER UTFORMET for å
arbeide i omgivelsestemperaturer som ligger over vannets frysepunkt (0°C). Hvis rester etter
vann fryser til is inni apparatet,
kan apparatet bli skadet.
DU MÅ IKKE BRUKE APPARATET hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det
ikke fungerer som det skal, eller hvis det
har falt ned. Ikke la strømkabelen eller støpselet ligge i vann. Hold strømkabelen unna varme overflater. Dette kan
medføre elektrisk støt, brann eller andre farer.
ETTER TILKOPLING
DET ER BESTEMT VED LOV AT DETTE APPARATET
skal tilkoples med jording. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres personer, dyr eller gjenstander dersom dette kravet ikke blir etterfulgt.
Produsentene er ikke ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.
2
VIKTIG OM SIKKERHET
LES NØYE GJENNOM DETTE OG TA VARE PÅ DET FOR FREMTIDIG REFERANSE
BARN MÅ KUN få bruke apparatet under tilsyn av voksen når de har fått tilstrekkelig
opplæring i bruken, slik at de kan forstå farene ved feilaktig bruk og betjene apparatet på en sikker måte.
Dette apparatet må ikke brukes av barn eller uføre uten tilsyn. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
Barn bør kun bruke apparatet under tilsyn
av voksne på grunn av de høye temperaturene som dannes.
IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRENNBARE VÆSKER i
eller nær apparatet. Dette kan gi gassutvikling og forårsake brann eller eksplosjon.
IKKE LA APPARATET STÅ UTEN TILSYN
IKKE BRUK etsende kjemikalier på apparatet. Denne typen apparat er spesielt utformet for å varme opp vann. Den er ikke
konstruert for bruk i industrien eller laboratorier.
FORHOLDSREGLER
DETTE APPARATET ER BARE LAGET FOR BRUK I VANLIG HUSH-
OLDNING!
BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKNENDE for å unngå at du brenner deg, når du berører varme deler.
DETTE APPARATET ER UTFORMET FOR Å TILBEREDE KAFeller varme opp drikker. Vær forsiktig så du
ikke brenner deg på kokende vann eller dampsprut på grunn av feil bruk av apparatet.
FE
3
TILBEHØR OG DELER




















BETJENINGSPANEL
DAMPKNAPP
VANNTANK
STRØMKABEL
DAMP/VARMTVANNSRØR
DRYPPRIST
DRYPPEBRETT
4
CAPPUCCINOmaker
DYSE
BOILERUTGANG
KAFFEPRESSER
FILTERHOLDER
 STORT TOKOPPS FILTER
LITE ENKOPPS ELLER PUTEFILTER
DAMPBRYTER
KNAPP FOR KAFFE/VARMT VANN
PÅ/AV KNAPP
INDIKATORLAMPE PÅ
 INDIKATORLAMPE TEMPERATUR OK
(KAFFE ELLER VARMT VANN)

INDIKATORLAMPE DAMP
FYLLE VANNTANKEN
TA AV VANNTANKEN ved å trekke den utover
(mot fronten).
DU MÅ ALDRI BRUKE APPARATET NÅR DET IKKE ER
Husk å fylle i mer vann når
nivået synker til et par centimeter over bunnen.
VANN I TANKEN.
FYLL OPP TANKEN med
friskt, rent vann, ikke
fyll i over MAXnivået.
Sett tanken på plass
igjen.
FORVARME KAFFEENHETEN
FOR Å LAGE ESPRESSOKAFFE som har riktig temperatur, må kaffemaskinen forvarmes. Trykk på PÅ/
AVknappen minst 15 til 30 minutter før du vil lage kaffen, og pass på
at filterholderen er på plass på apparatet (sjekk at dampbryteren er
stengt).
FOR Å FESTE FILTERHOLDEREN, plasser den under boilerutgangen
med håndtaket mot
venstre,
1
skyv den
oppover og
2
drei samtidig håndtaket kraftig mot høyre.
ELLER, du kan forvarme mye raskere ved å gå
frem som følger:
1. SLÅ APPARATET på ved å trykke på PÅ/AV
KNAPPEN, OG FEST FILTERHOLDEREN TIL APPARATET UTEN
Å TILSETTE MALT KAFFE.
2. PLASSER EN KOPP UNDER FILTERHOLDEREN. Bruk den
samme koppen som du vil bruke når du tilbereder kaffen, så er den oppvarmet.
3. VENT TIL INDIKATORLAMPEN OK
tennes, trykk så straks på kaffeknappen. Tapp ut vann til indikatorlampen OK slukker, avbryt så tappingen ved å trykke
på kaffeknappen på nytt.
4. TØM KOPPEN. Vent til indikatorlampen OK tennes på nytt, og gjenta prosessen. (Det er normalt at det
strømmer ut en liten og ufarlig dampsky når
du fjerner filterholderen).
VENT I CA. EN HALV TIME, tilbered så kaffen som
beskrevet i avsnittet under.
5
TILBEREDE ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDEREN FOR MALT KAFFE
1. NÅR DU HAR FORVARMET apparatet som beskrevet over, fyller du malt kaffe i filterholderen, pass på at styreskinnen sitter som den skal i sporet.
Bruk det lille filteret for å lage
en kopp kaffe eller det store filteret for å lage to kopper kaffe.
2. HVIS DU BARE VIL LAGE EN KOPP KAFFE, fyller du ett
mål (ca. 7 g) malt kaffe i filteret. Hvis
du vil lage to kopper kaffe, fyller du
to løst fylte mål (ca. 6+6 g)
malt kaffe i filteret. Fyll filteret litt etter litt for å unngå
at
den malte kaffen flyter over.
VIKTIG: For at apparatet skal fungere korrekt,
bør du rengjøre filteret for kafferester fra forrige gang du tilberedte kaffe, før du fyller ny,
malt kaffe i filterholderen.
3. FORDEL DEN MALTE KAFFEN jevnt, og trykk lett
med presseren
NB: Det er
svært viktig at
den malte kaffen presses korrekt for
å oppnå
en god
espresso. Hvis du presser for
sterkt, vil kaffen renne langsomt ut av apparatet, og skummet blir mørkt. Hvis du presser for svakt, vil kaffen renne raskt ut av apparatet, og skummet blir tynt og lett farget.
4. FJERN EVENTUELLE KAFFERESTER fra rammen på
filter1
holderen, og fest fil2
terholderen til apparatet.
Drei kraftig for å unngå vannlekkasje.
6
5. PLASSER KOPPEN eller koppene under utgangen på filterholderen.
Vi anbefaler
at du varmer
opp koppene
før du tilbereder kaffe ved å
skylle dem med litt
varmt vann.
6. SE ETTER AT OKlampen er
tent (hvis ikke, vent til den tennes), trykk så på kaffeknappen. Når ønsket mengde kaffe er tappet, trykker du på den
samme knappen på nytt. (Du bør
ikke tappe kaffe i mer enn 45 sekunder om gangen).
7. FOR Å TA AV FILTERHOLDEREN, drei håndtaket fra
høyre til venstre.
VIKTIG: For å unngå søl, ikke ta av filterholderen mens du tapper kaffe fra apparatet.
8. FOR Å FJERNE BRUKT KAFFEGRUT, lås filteret på
plass med tappen som er integrert i håndtaket,
og tøm ut kaffen ved å snu filterholderen oppned og banke lett.
9. FOR Å SLÅ KAFFEMASKINEN AV, trykk
på PÅ/AVknappen.
VIKTIG: Den første gangen du bruker apparatet, må du skylle grundig
gjennom alt utstyret og alle innvendige kretser ved at du tilbereder minst fem kopper kaffe uten å bruke malt
kaffe.
TILBEREDE ESPRESSOKAFFE MED FILTERPUTER
1. FORVARM APPARATET som beskrevet i avsnittet
“FORVARME KAFFEENHETEN”, og pass på at du
fester filterholderen. På den måten oppnår du
en varmere kaffe.
NB: Bruk puter som samsvarer
med ESEnormen. Dette er trykt
på emballasjen sammen med
dette logomerket:
ESEnormen er et system som er
godkjent av ledende produsenter av kaffeputer og som gjør at du kan tilberede espressokaffe enkelt og uten søl.
2. PLASSER ET LILLE FILTERET (1 kopp eller pute) i filterholderen, pass på
at styreskinnen sitter som den
skal i sporet.
3. LEGG I EN PUTE, plasser den så midt i filteret som mulig. Følg alltid instruksjonene på putepakken for å plassere puten korrekt på filteret.
4. FEST FILTERHOLDEREN til apparatet. Drei den
helt til den
stopper.
1
2
5. FORTSETT SOM under punktene 5, 6 og 7 i avsnittet over.
7
TILBEREDE CAPPUCCINOKAFFE
1. TILBERED ESPRESSOKAFFE som beskrevet i avsnittene over, bruk tilstrekkelig store kopper.
2. TRYKK PÅ DAMPKNAPPEN og vent til OKlampen
tennes. Dette viser at boileren har
nådd den ideelle temperaturen for
å produsere damp.
3. I MELLOMTIDEN, fyll et beger med
omlag 1 dl melk for hver cappuccino som skal tilberedes. Melken må være kjøleskapskald
(ikke varm!). Når du velger
størrelsen på begeret, må du
ta hensyn til at melkens volum
blir dobbelt eller tre ganger større enn ved utgangspunktet.
NB: VI ANBEFALER AT DU BRUKER
LETTMELK SOM HAR KJØLESKAPSTEMPERATUR.
4. PLASSER BEGERET med melken under
cappuccinomakeren.
5. DYPP CAPPUCCINOmakeren omlag 5 mm ned i melken og
drei dampbryteren mot viserne, men pass på at du ikke dypper markeringslinjen på cappuccinomakeren (vist med pilen)
ned i melken.
Drei dampbryteren minst en halv gang mot viserne. Nå strømmer det damp fra cappuchinomakeren og ned i melken og gir den en kremet og skummet konsistens. Hvis du vil ha et
enda mer kremet skum, dypper du cappuccinomakeren ned i melken og roterer begeret
med langsomme bevegelser fra bunnen og
oppover.
8
6. NÅR ØNSKET TEMPERATUR ER NÅDD
(60°C er ideell), avbryter du tappingen ved å dreie dampbryteren med
viserne mens du samtidig trykker
på dampknappen.
7. HELL DEN SKUMMEDE MELKEN over i koppene,
som inneholder den ferdig tilberedte espressokaffen. Nå er cappuccinoen ferdig. Ha litt
sukker i, og hvis ønsket, strø litt kakaopulver
over melkeskummet.
NB: Hvis du vil tilberede mer enn en kopp cappuccino, er det lurt å tilberede all kaffen først
og så tilberede melkeskummet for alle cappuchinoene til slutt.
NB: Hvis du vil tilberede kaffe igjen etter at
du har laget melkeskummet, bør du la bolieren avkjøle seg litt, ellers vil kaffen bli brent.
For å avkjøle den, plasser et beger under boilerutgangen, trykk på dampknappen og tapp
ut vann, til OKlampen slukker. Tilbered kaffen,
som beskrevet i avsnittene over.
VIKTIG: Rengjør alltid cappuccinomakeren etter bruk. Gjør som følger:
1. SLIPP UT LITT DAMP i et par sekunder, ved å
dreie på
dampbryteren.
Dette
tømmer
eventuelle melkerester
fra innsiden
av damputgangen.
VIKTIG: For å opprettholde hygienen, bør du følge denne prosedyren
hver gang du tilbereder cappuccino for å unngå at det blir liggende melk igjen inni melkekretsen.
3. FJERN DYSEN fra damprøret ved å
trekke den nedover.
4. VASK CAPPUCCINOmakeren og
dampdysen grundig i varmt vann.
5. PASS PÅ AT de to hullene (på bildet)
ikke er blokkert. Rengjør med en
pinne om nødvendig.
6. SETT DAMPDYSEN TILBAKE PÅ PLASS
ved å sette den inn på damprøret
og skru den oppover røret.
7. SETT CAPPUCCINOmakeren på
igjen og drei den mot viserne for
å skru den på plass.
2. HOLD GODT TAK I CAPPUCmed den ene hånden, mens du skrur ut selve
cappuccinomakeren ved å
dreie med viserne og trekke den
nedover med den andre hånden.
CINOrøret
PRODUKSJON AV VARMT VANN
1. SLÅ APPARATET PÅ ved å trykke på
PÅ/AVknappen. Vent til indikatorlampen OK tennes.
4. FOR Å AVBRYTE TAPPINGEN AV VARMT VANN, steng
dampbryteren ved å dreie den med
viserne, og trykk på kaffeknappen
på nytt. (Du bør ikke tappe varmt
vann i mer enn 45 sekunder om
gangen).
2. PLASSER ET BEGER under cappuccinomakeren.
3. TRYKK PÅ KAFFEKNAPPEN og drei dampbryteren
samtidig mot viserne. Nå kommer det vann ut
av cappuccinomakeren;
9
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
1. FØR DU UTFØRER NOEN FORM FOR RENGJØRING, la apparatet avkjøle, og trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. IKKE BRUK LØSEMIDLER ELLER AGGRESSIVE rengjøringsprodukter til å rengjøre apparatet. Det er
nok med en myk, fuktig klut.
3. TØM OG RENGJØR dryppbrettet og dryppristen ofte.
4. RENGJØR VANNTANKEN regelmessig.
VIKTIG: Du må aldri dyppe apparatet ned i
vann. Det er et elektrisk apparat.
RENGJØRE FILTERHOLDEREN
ETTER OMLAG 200 KOPPER KAFFE bør filterholderen
rengjøres for kaffegrut, som følger:
Fjern filteret med skummer.
Rengjør innsiden av filterholderen. Må ikke
vaskes i oppvaskmaskin.
Skru av dekselet på skummeren ved å dreie mot viserne.
Ta skummeren av beholderen ved å skyve den fra
dekselenden.
Ta av pakningen.
SKYLL ALLE DELENE og rengjør
metallfilteret grundig med en
børste i varmt vann.
PASS PÅ at hullene i metallfilteret ikke er blokkert. Rengjør med en pinne om
nødvendig.
10
Sett på igjen filteret og pakningen
på plastskiven. Pass på at du setter
pinnen på plastskiven inn i hullet
på pakningen slik pilen viser.
Sett enheten inn i stålfilteret igjen,
pass på at pinnen sitter i hullet i
støtten.
Skru til slutt dekselet på igjen
med viserne. Hvis apparatet
ikke rengjøres som beskrevet her, slutter garantien å
gjelde.
RENGJØRE BOILERUTGANGEN
ETTER OMLAG 300 KOPPER KAFFE bør espressoboilerutgangen rengjøres, som følger:
1. PASS PÅ at apparatet ikke er varmt, og at
støpselet er tatt ut av
stikkontakten.
3. RENGJØR BOILEREN med en fuktig
klut
4. RENGJØR UTGANGEN grundig i varmt
vann med en børste. Pass på at hullene ikke er blokkert. Rengjør
med en pinne om nødvendig.
5. SKYLL UNDER RENNENDE VANN, skrubb hele tiden.
6. SKRU BOILERUTGANGEN TILBAKE PÅ PLASS. Hvis apparatet ikke rengjøres som beskrevet her, slutter garantien å gjelde.
2. BRUK EN SKRUTREKKER for å skru ut skruen som
fester filteret på espressoboilerutgangen.
AVKALKNING
VI ANBEFALER AT DU AVKALKER kaffemaskinen etter
omlag hver 200 kopper kaffe eller maksimum
hver annen måned.
BRUK ET VANLIG AVKALKNINGSMIDDEL SOM ER SPESIALPRODUSERT FOR Å AVKALKE ESPRESSO KAFFEMASKINER.
HVIS ET SLIKT PRODUKT IKKE ER TILGJENGELIG, gå frem
som følger.
1. FYLL OPP TANKEN med en halv liter vann.
2. LØS 2 spiseskjeer (omlag 30 gram) sitronsyre
(er å få i forretninger som selger kjemiske produkter eller vaskemidler)
3. TRYKK PÅ PÅ/AVknappen og vent til indikatorlampen OK tennes.
4. PASS PÅ AT filterholderen er fjernet fra maskinen, og sett et beger under boilerutgangen.
5. TRYKK PÅ KAFFEKNAPPEN, tøm tanken halvveis
ved å dreie på dampbryteren innimellom for å
tappe ut litt av sitronløsningen. Stopp tappingen ved å trykke på knappen på nytt.
6. SLÅ APPARATET AV.
7. LA SITRONLØSNINGEN VIRKE i 15 minutter før du
slår apparatet på igjen.
8. TRYKK PÅ KAFFEKNAPPEN for å tømme tanken
fullstendig.
9. FOR Å FJERNE RESTER etter løsning og kalk, skyll
tanken godt, fyll opp med rent vann (uten sitronsyre) og sett den tilbake på plass.
10. TRYKK PÅ KAFFEKNAPPEN og tapp ut vann, til
tanken er fullstendig tømt
11. AVBRYT tappingen av vann og gjenta trinnene 9, 10 og 11 igjen. Eventuell reparasjon av
skader på kaffemaskinen som er forårsaket av
kalk, dekkes ikke av garantien, hvis ikke avkalking er blitt utført regelmessig, som beskrevet over.
11
PROBLEM
DET KOMMER IKKE UT ESPRESSOKAFFE
MULIG ÅRSAK
Det er ikke vann i vanntanken
Hullene i filterholderen er
blokkert.
Espressoboilerutgangen
er blokkert
Filteret er blokkert
Vanntanken sitter ikke
Fyll vanntanken med
vann
Rengjør utgangshullene
Rengjør som beskrevet i
Filterholderen sitter ikke
som den skal
Pakningen i espressoboi-
Fest filterholderen korrekt
som den skal
ESPRESSOKAFFEN DRYPPER fra kantene på filterholderen istedenfor gjennom hullene.
ESPRESSOKAFFEN ER KALD
leren er ikke elastisk lenger
Hullene i filterholderen er
blokkert.
Indikatorlampen OK for
PUMPEN LAGER SÆRDELES MYE STØY
espresso var ikke tent når
det ble trykket på kaffeknappen
Det ble ikke forvarmet før
det ble trykket på kaffeknappen
Koppene ble ikke forvarmet
Vanntanken er tom
Vanntanken sitter ikke
som den skal.
12
LØSNING
kapittelet “Rengjøre espresso boilerutgangen”
Rengjør som beskrevet i
avsnittet “rengjøre filterholderen”.
Sett tanken korrekt på
plass.
og drei kraftig helt til den
stopper.
Få skiftet den elastiske
pakningen til espressoboileren ved et kundesenter
Rengjør utgangshullene.
Vent til OKlampen tennes
før du trykker på kaffeknappen.
Forvarm som beskrevet i
avsnittet “Forvarme apparatet”.
Forvarm koppene ved å
skylle dem i varmt vann.
Fyll tanken
Sett tanken korrekt på
plass.
PROBLEM
K AFFESKUMMET ER FOR LYST (ble
tappet ut for raskt fra utgangen)
LØSNING
MULIG ÅRSAK
Den malte kaffen er ikke Trykk den malte kaffen
presset godt nok ned
ned litt kraftigere).
Det er ikke nok malt kaffe Ha i mer malt kaffe
Kaffen er for grovmalt
Bruk kun kaffe som er
spesialmalt for espresso
Feil type malt kaffe.
kaffemaskiner
Gå over til annen type
malt kaffe.
K AFFESKUMMET ER FOR MØRKT
(tappet ut fra utganegn for
langsomt)
Den malte kaffen er for
kraftig presset
Det er for mye malt kaffe
Espressoboilerutgangen
er blokkert
Filteret er blokkert
Kaffen er for finmalt
Kaffen er fuktig eller for
finmalt
Feil type malt kaffe.
Ikke press kaffen ned så
kraftig.
Ha i mindre malt kaffe
Rengjør som beskrevet i
DET DANNER SEG IKKE MELKESKUM
NÅR MAN TILBEREDER CAPPUCCINO
Melken er ikke kald nok.
Cappuccinomakeren tilsmusset.
kapittelet “Rengjøre espressoboilerutgangen”
Rengjør som beskrevet i
avsnittet “rengjøre filterholderen”.
Bruk kun kaffe som er spesialmalt for espresso kaffemaskiner
Bruk kun kaffe som er spesialmalt for espresso kaffemaskiner. Pass på at kaffen ikke er fuktig
Gå over til annen type
malt kaffe.
Bruk alltid lettmelk som
har kjøleskapstemperatur.
Rengjør hullene i cappuccinomakeren grundig,
særlig de som vises med
pilene.
13
14
15
FEILSØKINGSLISTE
SERVICE PÅ APPARATET MÅ KUN
NÅR DU RINGER ETTER SERVICE, bør du oppgi apparatets serie og typenummer (se servicemerket). Se i garantiheftet for ytterligere informasjon.
UTFØRES AV EN KVALIFISERT SER-
VICETEKNIKER. Det er farlig for en
ukyndig person å utføre service
eller reparasjoner selv.
DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL.
HVIS STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES, bør den
skiftes ut med en original strømledning,
som er å få ved våre serviceverksteder.
Strømledningen må skiftes av en kvalifisert servicetekniker.
MILJØTIPS
ESKEN BESTÅR AV 100 % resirkulerbart materiale, og er merket med
et resirkuleringssymbol. Følg
lokale forskrifter for avfallshåndtering. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren osv.) utilgjengelig for
barn.
DETTE APPARATET er merket i samsvar med EUdirektiv 2002/96/EC om avfallsbehandling av
elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical
and Electronic Equipment WEEE). Forsikre deg
om at dette produktet blir avfallsbehandlet
korrekt, slik at det ikke kan utgjøre noen helse
eller miljørisiko.
SYMBOLET på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr.
APPARATET må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale
bestemmelser for avfallsbehandling.
For nærmere informasjon om håndtering, avfallsbehandling og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du kjøpte apparatet.
Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan koples til
strøm.
INNGANGSSPENNING
220 230 V/50 HZ
NOMINELL EFFEKT
1100 W
SIKRING
10 A
UTVENDIGE MÅL (HXBXD)
348 X 595 X 305
4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 7 9 0 3
16
NO

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement