IKEA BEM 510S Built-in coffee machine instrukcja

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

IKEA BEM 510S Built-in coffee machine instrukcja | Manualzz
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK
KONTAKTUJAC SIE Z SERWISEM Nnalezy zawsze poda-
wad numer seryjny i model urzadzenia (patrz
tabliczka serwisowa). Dalsze informacje poda-
no w ksiazce gwarancyjnej.
JEZELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY, Nd-
lezy go wymienié na nowy - oryginalny,
dostepny w naszych punktach serwiso-
wych. Wymiana kabla zasilajacego moze
A NAPRAWY SERWISOWE MOGA BYÉ
WYKONYWANE WYEACZNIE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANEGO TECHNI-
KA. Wykonywanie jakichkol-
wiek napraw, badz czynnosci
serwisowych przez osobe nie-
przeszkolong, wiqzqcych sie
ze zdejmowaniem wszelkich
oston zabezpieczajacych jest
byé wykonana tylko przez wykwalifiko- niebezpieczne. |
wanego technika serwisu. ZABRANIA SIE ZDEJMOWANIA JAKICH-
KOLWIEK OStON. 5
OCHRONA SRODOWISKA
PUDELKO OPAKOWANIA Nadaje sie w
petni na surowce wtôrne i zo- Qu
stato oznaczone specjalnym
symbolem. Utylizacje pro-
duktu nalezy przeprowadzaé
zgodnie z lokalnymi przepisa-
mi. Materiaty opakowaniowe, ktôre sta-
nowia potencjalne zagrozenie (worki plasti-
kowe, polistyren, itp.), nalezy trzymaé w miej-
scach niedostepnych dla dzieci.
NINIEJSZE URZADZENIE posiada oznaczenia zgod-
nie z Dyrektywa Europejska 2002/96/EC w
sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE). Zapewniajac prawid-
towe ztomowanie niniejszego urzadzenia przy-
czynia sie Pañstwo do ograniczenia ryzyka wy-
stapienia negatywnego wptywu produktu na
srodowisko i zdrowie ludzi, które mogtoby za-
istnie¢ w przypadku niewtasciwej utylizacji
urzadzenia.
SymeoL umieszczony na produkcie lub na do-
taczonych do niego doku-
mentach oznacza, Ze niniej-
szy produkt nie jest klasyfi-
kowany jako odpad z gospo-
jego ztomowania, urzadzenie
nalezy zdaé w odpowiednim
w celu recyklingu kom-
ponentów elektrycznychi Ha
URZADZENIE Nalezy ztomo-
wac zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utyli-
Bardziej szczegbétowe informacje na temat
utylizacji, ztomowania i recyklingu opisywane-
urzedzie miasta, w miejskim przedsiebiorstwie
utylizacji odpadéw lub w sklepie, w ktérym
Przed ztomowaniem nalezy odciaé ka-
bel zasilajacy, aby uniemozliwié ponowne
darstwa domowego. W celu
punkcie utylizacji odpadéw
elektronicznych.
zacji odpadow.
go urzadzenia mozna uzyskac w lokalnym
produkt zostat zakupiony.
podtaczenie urzadzenia do sieci.
NAPIECIE ZASILANIA 220 - 230 V/50 Hz
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY 1100 W
BEZPIECZNIK 10A
WYMIARY ZEWNETRZNE (Wys. X Szer. x Gt.) 348 x 595 x 305
&
61
4 9-6
9
5
8
(c) Whirlpool! Sweden AB
7811
Gl
sfoiuiU Op BHIUMOYIAZN 5s
uemopomods Au1a|qo1d au
odpo isouod aiu ju23Npo1g
‘"nbowAm 063] elUSIULRASIIU Z IPIUAM
MojoIWpazid eluazpoyzsn ez 1ue 1e7z1
-91MZ 'goso n eluaze.go | Ázein ez 1sou
-jeIzpaimodpo feupez 1souod alu 1U32np
-O1d 'SUOIWBDIZN DEJSOZ ISNUI AINAZAVZYN
“INVSId3Zäd INADVFNZVIMOSO Z 3INCO97
NINIZDO¥1a0d Od
‘eluazpezin eruazp
-0yzsn op 21Zpemo.1d эгош Ápom
4217521 YDAUJENIUAME JPSILZ
-lewez *(D,0) Apom eluezeiw
-ez Ániesodwa] fazÁmoad ‘elu
-2Z2010 2Z1N3813dw3] M Ade1d
Od 3NOZ>YNZ3Z4d 1Saf 3IN3Z0VZUN
‘eIU2Z04b
-е7 эии! 1 легой ‘шеэрёла эшэгелоай эем
-opomods auo eboy 1uydzisimod 2/5
-b10b po ejep z yemAwAziin Azojeu Aokl
-ejISez pomazig 'SIZPom M 1yZ2ÁIM ue
oBba kefejisez npomazid JEZINUEZ 3IN 0)
-peds zpeq suozpoyzsn oje1soz Ap6 *3NOZAOYXZSA 1S3r AIN AINAZAVZUN AZ? ‘эгамучаб
“gn| omojpimesd ouo eterzp a1u |saf ‘au ‘NIUeYZSSIW eMISURY M 153
-ozpoyzsn es eyz341m an Abfejisez ¡3d aryef 'WÁ z asupoBz 1saf famouoIuweuz 32
-ey Saf “vINIZAYZAN >VIWYH>NYN AZA1YN SIN Y -721|ge) eu suepod aldäldvN AZD “DIZAMVYdS
W3IN972V100d d374d
’NZEIUOW IMNMNI3SUI IU ISIZPPpo Y2ALOZI.
-ez debaz11s0Z1d AZaJeu ainazavzun >VrniviSsN|
VIOVIVLSNI
"Wwanuaziedod rem
-OMINMS 37Z0W euazpkezan ebnjsqo emopimeld
-dIN 'YJed gn|¡ Ápom fazk1o06 ajdoy dis adklnys *'eiuozpkezan 125872 YIÁELIOB ni
-Á1dzo1 zaz1d wAuoziedod 2e1soz alu Áge ez -3IUMI0p od woruaz1edod >a1godez Áge
-emn ÁzojeN 'Ápom esuemo1job6 gn¡ AMYX VINYMA “AZ)VINVHH2O ANT >IMYXM34 2YMAZN AZA1YN Y
-MOLODAZHd OA ANVMOINIAroUdvzZ 1SIf 3IN3ZAVZYf)
IDSONZOILSO IMUO4S
JODIMOWOA NMILAZN
0a 3INZIV7AM 1SIr INOZIYNZ17Z4d 3INIZAVZUN 3ZSK ЭМ
"YIA;S0O1OP qoso wa1ozpou
pod aruApal ID1SAZ104 obalu 7 AuuImod 12
-alZp ‘aruazpDzin zazi1d IWAUDZIDMIAM
1uDPINIDIadula) 1LUIYOSÁM Z NYZDIMZ M
"DaIZPp YIA;DU MDGDZ W3]OIWI
-paz1d D}Aq aiu DquayINy AgD IDzDMN
AZa|DN ‘°N10ZpDu zaq aump1dsou;adaiu
Agoso ZD10 1DaIZp a,DW zaz1d ny1Azn
ор гиогэригэгла 1saf alu aruazpbzin
'DI2AZN OD
-2MIISDIMaIU Z bIDyIuUÁM DIUJZOJDDZ alyDÍ
1 W3IUazpbzin z 31s 2IZpoy2go aluz2a1dzaq
Azabu pl ‘aupbmonuisuiod orupaimodpo Ay
-DISOZ ApD ‘SDZIMOM aruApal aruazpdzin
IDMIDN}SGO0 arujaizpourps bbou PaizG
“YDAU(AJO1810GE] lUE
ysAmoysAwszid mo|ad op suozdeuzszid
Saf alu aIUSZpezin 'Ápom eluemazibpod
op Auemo3 afo.dez alujefads je1soz elu
-9zpkezin fezpo1 ua| :Y2A>tfnmo1edpo
omie} gn| Sízo1oy Y2A>efnpomoad yaXu F5
-ZIIWISYD MOPINPOIA PYMOSOLS AZIWUN EIN KX /
*NYOZAYN Z39 VINIZAVZUN DVIMVLSOZOd 3IN W
‘WaY2
-NGAM qn| Wa1ezod siuszo1bez эемор
-omods ebouu A1edO ‘Nz11god obaf M qn|
RIUDZpezIN ZI EUMOM MOTVIHALVW HDAN
\U -1Vd DYMOSOLS INV D¥VMIZ4DA0d AZITVN II
JS01ZSAZdd VN AINYMOHIYZ 1 4NVLAZI3Zdd INZWMN O AWISOdd
VML1SN47IA1dZ4d 31 IANALSNI INZVM
vi
El
“ey
Y -1ez115 9UEZ
< -eySM 9) 195
-ouj9B63z275
MB ‘ould
SRN -2ndde> eu
© ByajW elueIU
-alds op aapeseu M AIOM
-10 ?19sÁ72371d alupenyyog
‘летгро 45
Z OyaJWu 9UOZpoyU2s 315
-NAjOd IJEMOSO]IS 9ZSMEZ
‘euozpnigez
150{ ouDINdde3 eu eyaju
esueruaIds op eypeseN :.:
"QUUIZ OXEÍ
-ez21e)SÁM 1Saf SU OYD|W-+..:
VNVId 31S AZHOML JIN ONIDDONddYD
YN VXM31W VINVIN3Slds SYZIOd
'f9uo|
-alW Amey [ezpo1 dIUAIWZ
eulobjim 1saf alu
ÁZ2 Dizpmesdg mosaadsyo
op tuoz>euzazid tuojo1w
IMEey JIUZIB}AM DEMÁZN
Mosa1dsya
op euoz5euzaz1d euojaiux
IMEey JIUZIB}AM DEMÁZN
"el |y a1u97>
-ZSÁZ3, 9|e1zZpzol M Was
-Ido Z a1lupoBz 2125 (220)
,e1a|fog nio¡Ám aluaz>
-ZSÁZ3, 9|e1zZpzol M Was
-Ido Z a1lupoBz 2125 (220)
fouojaiuu Amex
ISO|I EZsfHIUWU DEMOSOIS
amey pefign fIUWN
'Ámey [auo|aIw
fezpo1 ÁmojpimesdoaIN :..:
euojlwz ougo1p 1Ágz
gn¡ eujobJjIm 15af eMey
eugosp
JÁgz 1saf euojaILu eMey
Auemoxo|qez isaf 1314
Auemoxo|gez 1saf
nsaidsye esa|foq 101A
feuojaiw
Amex oznp ez ouedAsm $...
енот огр
-leq ez 1saf euojai1w emey
(oujom
1AQZ DIMIJAM Z 31S eMI|AM) YN
-WA3l> LA9Z 1S3f SIMYX YN VANVId
"fauo|jaIW
Кме» Гегрол 21ua1u7
MOS3JdSy3 Op
tuoz>euzazid EUOjaIWU
OMEPY JIUZIB}AM DEMÁZN
fouojaiuu Amex
ISO|I EZSHHIM DEMOSOIS
‘(uo
-91U ame PIQN (eIZp1eg
IINVZVIMZOY
'Ámey [auo|aIw
fezpo1 ÁmojpimesdoaIN =.
eqnib
1Agz 1s9 euo|aIW MEY
[Guoaiw Amey 12s
-O|1 fo>kfez21e)SÁM eu DIN $...
elign o>efezo1e1s
-ÁM 1Saf 91U eUOJSILU EMEy
VNAZIAZdd
VNIOdOdOMMV dd
(DIMIJAM
Z SMBEY OUB|M OYGAZS 1AGZ) UM
-M31 LA9Z 1S3r IIMVYX YN VANVIQ
W3190dd
AYVd VMIOHLNOM
(VaOM V>VuOD ANT YMYM)
MO AunivuadWal VMTOHLNOy
DIdWv1 “FM
"TA M/ IM XSPAZUd
AGOM ri>VHOD/AMYX YSIDAZUd
AdYd NHOGAM NSIDAZYd
1W13ZSVS ANT
AMINVZITId YNQ3r YN нал АУ уу
Мути FIMO VN 41114 AZnQg
WEL LAMHD)
Zovrian
VuJ1r09 aI9SFAM
VZSAQ
ONIDINddVD VN
VA31W VINVINAIdS OJ VHAVSVN
1)SIZ) | VIHOSIIMV
VMOHAIDO VHDVL
VMOMHAIDO VYLVY}
AYVd/ACOM fAdVHOD VHMITAM
ADVKVTISVZ dOMI74d
лаом MINYOI97
AYVd O?134MOJ
VINVMOYaLS 1INVd
‘(KAed 03
-91U SUOIUJOMN DE1SOZ 9ZOUI P1)jLL NIJAMUIN BIU
-EMOUI[AM SEZIPOd) *ISOUUAZI IAZ1O1MO |
‘IIUMOUOd Sis Ijedez a1u YO BHJOJJUOH od
-OP JEHJZIPO *HANVZIIH dINZOYdO *H
se Gp ‘Amey 4SIDAZId
E Odo alUuMOUOd >efeys1eu aiIuLemoduiod
JemMJ2z1d arud$1seu e ‘a1usebz au
O YO exjonivoy MOdop “Apom
o O <> aluemÁrds eu DIJOMZOd ’AMEY
Oe YSIDAZ1d dEUSIDM 1SE1WYIAIEU
¢ aluddiseu e ‘YO VMIOHLNON als
; () © nvdvzainpiodoa /9WM3ZI00 €
‘ef ez1bpod !'Amey niuemAm
-ojoBÁZid Ázid yef 'Syuezi[y wes bye) deISAZI
-OYAM *VUÑII4 WILAMH2N dod 3MNVZMI4 2DSIIWN *Z
*rAINOT3IW AMV) DYMAJASOA 3IN 2331
‘VINAZAVZYN OO VELIIA LAMHDN DAZOFM AINdILSVN V
“IAM TWN WOSIDAZIA AINAZAVZUN DAZIVIM CL
:Aeíndajseu qosods M ‘[o1rnqAzs dezIb
-Z01 Z3IUMO1 EUZOUI S91dSHE ‘IINMALYNHILTY
‘apelzp
-Z0J WAUd315EU M ouesIdo 0) yef ye) ómey DEM
-OJODAZ1A AINdä1SVN V “ANIZAOD 10d >YM37200
‘3u0o11s mead
M 9yz>e1 21901go aILeMOpÁapz
alusazooupal 1 Алоб
op >euyod
-od alu
-dois
-eu e ‘au
-0J3s emo| M
byz>b. e1o|fodq
wiasiAm pod
OB 21salwun ÁZajeu “VELTIS LAMHDN DAZO?M AY
"(9)S1UYUWEZ
150( A1ed op 3440d 37 ‘Sis dIUMAdN)
niuazpezan m 3sof ely 14my2n
Кг ‘этрмелаб "Аме» шеэшемо1об
-ÁZ1d pazid 3nu1w 0€ Op st fou
-[ен 03 FAM/ MSI DAZ1d deUSIDM
‘Auez16Z01 IAG 1Isnw Amey op sods ‘@zinjel
-odu121 (OMIDSE}M O OsSsaYdSA AMV DYISAZN AGY
AMVA OJ NSIddSH] JINVMIZIDZOd
"MOJJAUI
-Aju35 E}|1j OY|A1 ZN( o1UE1S0ZOd EHIUJOIQZ eup
op Apb ‘Apom woizod 21ujednzn azsmez
*VMINHOI9Z Z39 VIN3ZAYZUN DYMAZN 3IN ADIN
‘W3]04MOd
Z AIUJO1GZ DAZOEM "XV
nwoizod 7ez3e1yazid
SIN ‘pom bzaims ‘L1s
-AZ> MINYOI9Z DINTIdVN
'(прогла ор) лаом yMINYOIAZ DUNDVIDAM
AQCOM VAHINdOIEZ JINVINT3dVN
"OMO}
-pimesd y1uio1qz ЭКО
MIWIOIGZ DIUSdeN
"OMOIPIME1Id
cl
fad ONSO1D 1A9Z 3IrNdVdd YdWOd
‘epom bakiob of delemAw
-9Z1d yyuezi|y эеглброд
"Amey op ns
-21ds)o aluemazibzoy,, 9|
-e1zpzo1 m ouesido o) yef
ye) a1uazpkezan эеглбгоу
"'ÁMEey ys1
-Azad 2eusiam Ápaim oaid
-OP 1'Áz2km alu dis yO ey
-|043U0y NOdop ?eyaz>po
youezi|y ouezibpod SIN
elU9Zpkzin ouezibzol SIN
ÁMmey ys12AZ1d 03310
-SIIM ÁpB 'euoz3eim exa
91u Nnsa1dsyo yO ey[0.1]UOY y
VNWIZ 153r OSS3Uds3 VMY y
‘IMI
-ÁM M K10M310 dIDSAZI3Z1d
aISIMJDS M BID]
-{[oq S4|9Z2zsN dIUDIWUAM
*219d1yaz1d
dlujewAsyew | OMO}PIM
-e1d ел)|у JAMYIN IAZOIM
‘UBM
-oyo|gez ks esyjy n1Amydn
2IMI|JÁM Mm A1OM10O
JSOUZDAISE|D BjIdRIIS NS
-91dsya esa|foq eyj972zsn
omojpimesdaiu
Auozogm 1Saf ely JAMUIN
‘K1om10 obal zazid sel
-ez ely niÁmu2n 1Za3MVUX
Z VMAIDAM OsSaudsa YMY y
"OMO|
-PIME1d IUJOIGZ IAZOHM
"el |y a1u972
-ZSÁZ3, 9|e1zZpzol M Was
-Ido Z a1upoBz 31254200
,e1a|f0g nio¡Ám aluaz>
-ZSÁZ3, 9|e1zZpzol M Was
-Ido Z a1upoBz 31254200
‘IMI
-ÁM M K10M310 dIDSAZI3Z1d
tpom yIuso1gz ?1U,PdeN
IINVZVIMZOY
omojpimead
-2IU AUOZO}M ]50[ HIUJOIQZ
Auemoxo|qez isaf 114
Auemoyo|gez 1sof
nsa1dsya ea |fog 10/AM
‘UBM
-oyo|gez ks esyjy n1Amydn
2IMI|JÁM Mm A1OM10O
NYyIUIOIgZ M Ápom ye1g
VNAZIAZdd
VNIOdOdOMMVY dd
AMY Af(VOAM AIN S3ädsSH
W31904d
LL
‘[@zAmod ouesido 01 el ye) ‘siuiejnbal su
-ezpemo1daz.id 1saf alu aIUeILaILUeypo ISSf ‘el
-целемб езэ[д0 1saf alu elusiwey SIS WalUeZP
-eso yoAuemopomods Amey op nsa1dsya uszp
-0yzsn emesden “LL 1 01 ‘6 mM suesid 1DSOUUAZD
2ÁZ191MOd | Ápom aluemÁ,dAm 2ymuazud *LL
"BYIUJOIGZ 37 EHHUAIAAM SIDIMOYFED
ером Áge ‘dIJOMZOd | AMVA WSIDAZHd IVNS DM “OL
‘ads
-fo1tu EU W3101MOd Z IIMEISM | (ObIMOUAIAD
nsemy zaq) EPOM HIUJOIGZ dIUodeu ’obauvaiw
-B{ NPESO ZVHO NHOMLZOU DILZSAH DVNNSN AFY *‘6
1u401gz > IU
-ZQO1do alIMOX?V> AgY “AMYX YSIDAZAHd DYNSDYN “8
1u9zpkezan 7Az>e-m aIUMOLIO audojseu
B ‘INUIW G| YN NyGOYS M HOMIZOY >IMYL1SOZOd *Z
*AINIZAVZAUN DAZIVIAM *O
"aIUMOLOA ys 19AZ1d >efeys1eu aiuemÁid
-AM эеш/Аг лет ‘ем Лам бош 10M3Z0J Age
‘K1ed opanjod sezd spel 0d deleoeiqo Amojod
Op y1u1010z ?1UZQIdo “AMYX XSIDAZHd DYNSIDM *S
'eso|foq wuejo ¡Am pod aIUAZIEU 2PsaILuN
| ÁUOZO-M 1SSf el 1ÁMU2N AZ? DIZAMVUdS *$
'MO ey|013U0y diS 1ed
-ez ze '?2eyaz2po | FAM / IM YS1AZUd UNS “€
(UeyaIde m enÁgeu op) obamouA11
-A5 nsemy (Moue16 DE ‘4O) I4ZA} Z ?19SNAZOy *Z
"APOM BJ]1| FOd ACOM VHINHOIEZ OC VIAN °L
: ÁZo jeu ‘MOXAOYS HDINVL AZVAAZHdS M MvHd ITS3[
*NUNAY YN andilsOG AMYM Od MOSAUdS M3
VINVINAIWWAAO OQ IXAOHS DYMOSOLS YNZOIN
‘22
-BISDIUU EMP 09 alujewÁsyeuw gn| yuezi 007
"YO 02 AMYX OC NSIUdSYM3 SINVINSINYXMOO 415 Y231V7
JINVINAINVAHGO
‘Ibuelemb 3)
-e1n afnpomod el1uaz3zsÁz> ye1q any ¡Lueymoz
-B}SM IWAZSZAMOd Z o1upoBbzolu a1u972ZsÁZ))
*JDSFAIW YN WALOYHMOd Z VH3TK09 LOTAM dIDIYAM *9
sez) Ajed
ZaZ1d >efn10zs “vaom Y>vzala dod >YMN?daZug *G
"By
-|IdZS 219SÁZ20 1DS0UZIBIU0Y 3IZ
-el1 M “9uemoyo|gez es aiU AIOM
-10 ÁZ2 ?1zpmeisds :ey)073Zs I YaOM
VIVOD LOTAM DAWIZYd 3INAVHYOQ *t
byz2a1
-a1DS eujob|IM Ya1ro9 DIDSAZIAM “€
‘Amey op nsa1dsya esa|[oq 31DO|JAM
EU 11/14 BDEfNDOW sgnas ?51yo WaLäuWOgNUS *Z
"esuejis
po af ?Az>eipo 1 3>
-e106 Saf alu aILSZP
-ezIn AZ) >1ZAMVUdS * |
:Aok(nda)seu
qosods m Amey op nsaldsya e1a|fog 1OJÁM 212
-SÁZ20 ÁZajeu “AMYX HI YVXMNYZI14 QE HOAQZYM Od
Vd3110d NLOTAM 31IN17I2ZSAZ)
'Ámey DUO]
-2lwz eluemAdAsop zag mey raid foruwfeu 03
delnmolobAzid Apomqo suz1jdum
о O <P am | BLIOSDIYE I1{1SAZSM IAWN a1U
OL:
-pepyop AÁzojeu emuazpkezin wal
-Ázn WÁZSMISId p9Z1d :3NZVM
“TAM IM YSIDAZId IBUSIOM AZATVN
AMV OQ SaudS M3 DAZIVIAM AY “6
UJO MAY WU
defnynIsod ! 1webou A106 ор
21| JAMYDN defedEIGO SMEH
DedASAM | 33ZIB1 M IQUDIbIMZP AD
owod Az1d nosfoiw eu 11/4 7emoyo|g
-е7 Kzojeu “IMYX VNOTAIWZ VLAZNZ dVNASN A9Y ‘8
"OMEey 31S eMI|eU
Apb ‘a1sezd> wAwes wil M ely niÁmU2n Jem
-OUI[AM alu ‘eluede|ydo rexiun AQy :INZYM
"Emo EU AUO115 (Ome1d z 1 Amydn
210.100 ÁZa jeu “VaLÑid LAMH2N DVrAM A9Yy *Z
‘(wazes wAups(
oO © ez punyos 64 zlu foznip pazid Ámey
DIUEMA;AAM eu »ejemzod Sis OULIM
-Od SIN) ys1AZ1d wes ua) DEUSIDEU
alumouod ‘Amey Iso euepez znf el
-JUÁLYdAm Ápoly 'Ámey ysi12Az.d
Oo
>busideu aludalseu e (91437)
OS -km fol eu 7eyazz0d 'euoz>
Oo -BIAM ]saf 1jsof) VNOZIVIM Lsar
MO VX1041NOX 47 “>1ZAMVUdS *Q
"Рром Bakbiob 2Auaz.id
af euzow nd WA)
"Amey walu
-emo3obAzid
paz1d youez
-1|4 э1че2лб
-Od Sis BÏajez
"ed
[y NIÁMUY2N IU
-eymo|ÁM pod yuezi|y gn; 31NvzIIA 2DSElWN *S
9
'Ápom nya1Am 2euyiun Áge 212
-910g0 ouoN *alUaZzpezan
eu 1Amydn DAZ
-0}ez |
21314 Nn}
-Amydn
IZPHMEIN
Z AMY UVIN
-AVN KIVNASA) *b
"eusef | edeys
21Zpo3q eyueid e 'oygXzs 10gz DEMAIdAM aIZp
-dg ÁMomey Jedeu 'eugn oyya| 1£gz a1izpoq eu
-OJ9IUI EME” ISO *eULUSD) SIZpdg eyueid e “1yom
-od ozp1eq >emÁdAm o1zpogq Ámomey 1edeu
‘e11qn o1ulAqz 1saf emey IISafr :ossa1dsa ob
-элдор eluemolobAzid waun.
-eM WAU
-ZDa1U
-Oy 1Saf
Amey feuoja1wz
aIDIQN IMO}PIM
-e1d iYDYMA
шег2эе![
"IGN 2197 O39)
| AMV} VNOTAIWZ dIZAVMOHdZOY AINYIIWONMOY *£
‘eluazIed obalupaz1dod z Amex
[Buolaiw 393125314 Z 21254250 NY Az3jeu ‘enyjy N}
-ÁmU2n op Amey [Buojaiwz waluepop pazid
'92e1d emorpimesd 21umadez Ágy :3NZYM
‘Amey [auo|a1u diS enuedÁsozid op 21
-sndop alu Áge 'ze1eu esop ey a1Imo!Iu лу реш
-—>dAM ‘Amey (uojaiw (6 9+9 *yo) лети эчощ
-—dAM OUZN] Imp 9241/14 M
IIdDSDIUUN AZajeuU ‘AMEH 3IMP
IEMOIOÉAZ1d Aqy ‘Amey fou
-OjaIW (6 / 0 - WOIZOd uapef) Sy
-Jeju1 eupal Oy|A1 dIDSaIWN AZojeu
9ZJ1|Y M “AMV VNGIF OXTAL 2 YMOLODAZUd AYY *Z
'Mey UJOMP Op ÁZSySiM ke ‘Amey
[pupal eluemolobAzid op Az
> -NyS 11/4 AZs{o1UN ‘DIUI|OZIZS M
a ely eluazo¡m 2SOMOLPIMeId 21Zp
A LE -meidg enjy niAmuy2n op fauojalu
= AMeY 11/4 IAZOHM 'Wasido uÁZszÁmod
Z alIupobz eluazpezin niNvzu5zoë od *L
Da
(AINOHIW
AMY OC VaLlild WALAMH2N Z OSSIddS3 AMY» dINVMAMOLODAZEd
'9/e1zpzo1 wupazidod m / 196 Y2e1
Und M WASIdO Z AINAODZ IDSONNAZD DVNOYAM *S
‘dIUJeuuAs
jew 1Amydn
yedanezid
9ZSMez “*eluazpkezin oa vuLild LAMH>N PAZO? MM “Y
‘2Z11/4 EU OM
-OFpIMe1d 5419Z5PS DEZIZSAIUIN 9ZSM
-ez Ze10 yajozses niuemoyedo eu if
9 n1)SUI DeB9711S3Z.1d azsmez 971)
-[4 eu alUje1US9 SIMIJZOUI diS ejemop
-feuz Age ‘31s Deaelsod “Ix13zsvs PAZO? “€
ou
-2Z3ZS M AUOZO}M OMO}PIM
-e1d ]sof 11/4 AZd 21zpmesds
| "es[y NIAMUIN op (ey1azses GN]
<= eyuezi|y |) YL114 ATVW DAZOIM °C
‘Ossa1dso AMP} aI1UEMOIO6Ô
-ÁZ1d 31SAZ2 1 31501d eU ejemzod A103}
‘Yoeyrazses m Amey mojuaonpoid ysAoepoim
zaz1d Auemo1da>ye w1sÁs 01 359 auvanviS
:niuemoyedo
eu obo, ackfndS1seu afnuoyuI
p.epueis ua) efe1nujads 1419Z5ses
97 'WÁ) O 353 Woapiepuers 2z au
-poBz 1419zses 72emoso1s ¡YOVYMN
'е7519106 эгрэд еме» пила} МЭ
"AUOZOIM 35эГ пл)у 3Амуэп 22 ‘Этрмелаб
«AMY OQ NS4dS Y 3INVM 3749704, 11vIZAZ
-O4 M ONVSIdO OL HVK “HVL AINAZAVZUYN DVZUDZOY °|
HOVMLAZSVS M AMV A Z OSSIAdSI AMA JINVMAMOLODAZ Yd
¡Nuesemb dije afnpomod
elu9z2ZsÁZ) ye1q any uey
-pobzalu a1uszdzsAz) 'елебэ2
YSMOZEYSM WDYIN1 Z WAU
-Ppobz nyun1an; M ÂbfeÏe1qo
dy peseu eu 21231yM Nnuoy EN
‘DIM
-орпдо eu 9Z10M10 M 1s3[ uaidziy
e) ÁZ2 I1Zpmesds | ел) NYIUJOIGZ
LUÁMOJ(EJS M MB1SDZ DIUSIWANA
‘eyjeziis afnzeysm yef ye] oy
FS -|922z5n m a>po1bazid famoy1sejd
=> foryseyd m elusidza) niuszo,m O Hey
=> -d1Wed *22po1bazi1d fanyysejd famoy
= -11Se|d eu Syj9z2zsn 1 41/Y PIUSILÁM $...
= “'eyp1dzs 219sÁZ20 1SOUZ3AIU
JA
> -OM 91Zel M '9UeMOyO|Qez BS alu WAM
> -OJBJOUI 9Z1)|L M IMINIZP AZD ‘KIZAMVYdS
OL
‘epom bakiob
| 65102275 1] AMOJEJOUI dIDSAZIO
SIUPEPOP | ALNINOJWOM FINLSAZSM DVINIdIZH
==
{
9 yJ972zsN DEM M $...
‘еэио» ро об >kefey2XdAm
eluAzoeu z zoelualds DelAAN
‘e1eb2z yamozeysm
NYDN1 OP WUAUMIDIZ1d NY
-иплЭМ м deleoelqo ezd
-eluaIds 9y151yeu 213IXpo
*92JEMÁUIZ M IEMÁLIZ OLJOM
‘ely niámu2n 37Z110UM DIDSAZIAM Bass
‘wazoelualds 3Z 1 DeÁM +...
:ADeMdd3s
-eu qosods m [suosiw Amey op esyjy 3AMYDN
219$ÁZ20O ÁZajeUu HOWINVZITIA QQ HOAQZYM Od
Val lld ALAMADN JINAZIZSAZI
"9UZIÁ1a |a alLaZpkzin 01 1Saf
‘dIZPOM Mm esuazpkezin Jezinuez aIN :3NZVM
‘AQOM MINHOISZ DIDSAZD AINUVINDEY “
'Emoyol20o SH181}
| BMOYBIDO IP} DAW | DVINZOUdO AINYVINDIY * €
“eyz2919125 eUJOBJIM 'eyydlU
ÁZ21eISAM "UDAUISIDS MOYPOIS ¡UE MOXINTYZ
-2ZSNdZOY 2YMAZN JIN VINIZAYZUN VIN3Z2ZS1Z> OQ *Z
"eluejisez po af 2Az>ke po | aIUBÁISO aluazp
-BZIN ZE ‘dJEYOZIPO AZITYN Waln37ZsAZ) dazud *|
V(DVMd3SNOW | JINAZIZSAZI
‘(wazes wAupal ez punyas gf zu
foznip zaz1d ejemÁ+dAm epom Áqge
o GP 21/0mZOd oujom SIN) AMEBY YSIAZId
3 Ja — IeUSPEU SIUMOLOd | eJEDSz yaM
-0Zeysm WBYINI Z wÁUpobz nyun
O -21y Mobfe>e1go opd1yod 2kuyuwez
Ázajeu “Adom ra>VuJOD NalWnYLS > YMYAZUd AY *b
‘ourronddes eu eyojuu piueIU
-alds op Djpeseu z emA,dAm epom
"esebaz yamozeysm ny2n1 op wÁU
-M193Z1d nyuniay m Á1ed opa1yod
212010 a1USPZ20Upoaf | AMYX YSIDAZUHd DYNSDYN *€
‘ounonddes eu eyajuu
pluelUaIds op eypeseu pod aiNAZ>vN JIDSIIWA °C
o
ОФ
OL °AZIEIM 21u dIS yO eyjo11UOy
pjodop ?eyaz>po 410/NO YSPAZId
defeysiDeu aiNazavzun dAZIVIM *L
go
ACIOM dINVMAMOLODVZ
‘нюр м эёибёро
'eseb
-97 Y9aMOZEeySM NU2Nn1 Op WÁUMIDAZId nyunsa y
M 212010 | ouddndded eu eyajw elueluaids
OP HHAVSYN WALOYMOd Z 2AZOHM “Z
Y "DIMO|AM
L106 nyuniay m >efe>51yazid au
-eMOpADAPpZ 1 A1ed DimajAM op el
эЁГерер)/м AUVd AZSAG DINAINAM ‘9
"By|IdZS DIDSAZDO IdDSOUZIS1UOH 3IZ
O -el M ‘auemoyo|qez BS SIU HOM
-10 INVZYYSM YMA AZ ‘915 INMad *G
‘pom dain Алеа э25
-Áp Ze10 ONID>NddY> YN VXM31W VINVIN3
-IdS OC 3MAVSYN DAW3ZYd IINAVMOG *b
‘Aed DimajAM
z el Ib[AM Age ‘ 3zsaa >YNDVDOd ‘€
-Od 1 B1263Z YIMOZEHSM WBYINJ
Z WwÁUpobz nyuniay m >efe>
-e1go oun2ndde> eu eyoju eu
-e1uaIds op Sypeseu ?1951ypo
VDNHA у ‘ONIDDNddVI 3ZSAG JIDAMHD
ONDOW AZ31VN VHäu \Умазг ° 2
‘aIzZpomqo
M e9[W ÿ21Z521 BIUEME1SOZOd dEUXIUN Age ‘ou
-lDINddes niuazpez1kAz1d wApzey od Ainpar
-O1d (91 IDSOUUAZ3 YDI4ISAZSM SILEMÁLONÁM
ols eXajez “SusIDIY pIUMeadez Ágy :INZ VM
TT ‘Lied YymojÁm Z eyoju 117531
— oUJENJUAME SIS EMNSN
NW) DJSIZG
‘Aired ey}
-191yod
913301
-qo zaz1d
-od puny
-95 ey
-I!M zazıd
AUVd ODAIN II DSAdN) *L
:ÁZojeu Sypeseu 2195/7320
Ágy “21954720 azsmez Ázajeu ouIndde> eu ey
-9|W eluernusIds op aypeseu n1Ázn og :3INZYM
"Y2eje1zpzo1 y21upazidod m ouesido 0) yef ye)
MEY 7EMOJOBÁZId HO EHJOJJUON d1USEÉZ a1U 1
-odop Хром 21DS1UA}AAM EU dIJOMZOd | Алеа
YS17AZ1d 2euspeu “eso |fog wajojÁm pod dIUAZD
-eu dIDsaIWUN Ázajeu 1a/f0g dIZpNIS0 Aqy ‘euo|
-edAzid s1uelsoz emey nypedAm wAumidazid
M 19|/0g 21zZpn1so Ázojeu 'eya ju niuaiuaIds
od ame 9Az1edez s1umouod Aqv ivDYMN
‘ounaonddes
EU Oya|U dIUAIds NdUOY EU OJa1dop e ‘Amey apy
-]SAZSM IAz1edez maidfeu Azajeu ‘ourronddes
оирэГ 21 (935IM dDEMOIO6AZ1d AGV IVDYMN
"TUIAMOBHEH IUJEHJOIM dEdAsod 'nis
-пб бпурэм "1 nyews op dIZPOISOd ‘3MOJOË 15af
oupondde” ‘ossa1dso eme} Z YOUEZI|L YDAUEM
-OJOBAZ1d O1Up3z1dN OP ожали ANOINAI«S DYIM *Z
‘Aïed ysIdAZ1d
91US9Z720Upaf >efeys
-peu | e1ebaz ym
-91y M ÁIed opd1yod >efe>e1go Á1ed
O o MÁjdop ?emuazid (3,099 0) eujeapi)
VunlvuadWal YNVaVZ 3INVISOZ VI9INDVISO Ad) *Q
‘£106 op njop
po waluAzoeu ljomod Dese1qo 1 oulbINddes eu
eyo|u esuejuaIds op aypeseu IAzunuez ‘Syue1d
tmouoay fo1zp1eq a72zsaf >eysízn Ágy *pe¡bAm
Amoyuerd 'Ámoua1y nyoju ofepeu elueuaids
op 1ypeseuz 9is e>kfejsopAm eseg :e1ebaz yom
-0Zeysm NU2n1 op wÁUMIDSZId nyunsay M NI
-01g0 ¡0d o fouuufeu 05 Á1ed ogna1yod 210100
"9Y,ez11s zoz1d (ou
-BZBE}SM IIUI| (9ZAMOd erue1ua1ds
op 1ypeseu yezinuez aN jebemn
'елебэ2 yamozeysm nun. op
“ WÁUMID3ZId nyuniay m Áled
Y op yod 2120190 1 Wu 6 yo
BU NYO|W M IMAYSYN DAZYNNYZ °G
‘ounonddes eu eyojuu piue1uaIds op eypes
-eu pod waa ju Z aINAZ2YN KI DSAIN) *b
(144 VIZOO 1H)
Z) 31SN1140d OMIIW INOZAIO?HIS
DVMOSOLS 31S YIF1VZ iIVDYMN
*91U1OIYAZ:) ON]
-NMp 7so15/go efoms ez197sz01 Oya|jUW
97 Jejó1wued Azajeu 'eyiuso1gz 1e1u1zo.
»efe1soIgAMm *¡a>ke.1o06 2Áqg azoul SIN '(1yJeIzpoyy2
971n)e19dua) M) UOZPOIYIS
© O > MÁ Isnuw 0x3] "ouddNdded
E O da ÍuemÁmojoBÁZ.Id apzey eu ey
> -9|WU 1wewelb QL yo yu.1o1dgz
© © DIUJOdAM AISVZIAZAIIN M *E
"Алей ее?
-em1Am op ainlesadwal bujespl jeu
-Бё150 1a|f0g 27 0) ez2eUZO “HO ©
-J013UO} S1S IJedez aiu odop ey
o -9ZDPO | A¥Vd MSIDAZHd DYNSIDVN °C
Wouezi|y YDAZS
RIM DAzn 259] ‘YDEteIZpz01 YDIUPpaz1dod m ou
-esido 0) yef "Mv1 ossaudsa 3MYX DYMOLODAZUd * |
ONDINdd YI AMY JINVMOLODAZHd

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement