Whirlpool ARC 8110/IX Instruction for Use

Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 8110/IX Instruction for Use | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN
MILIEUTIPS
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
GEBRUIK VAN HET VAK "EXTRA KOUD"
(AFHANKELIJK VAN HET MODEL)
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
ALS U DE VOLGENDE GELUIDEN HOORT
REINIGING EN ONDERHOUD
STORINGEN OPSPOREN
KLANTENSERVICE
INSTALLATIE
36
ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN
Het door u aangeschafte product is een koel/
vriescombinatie met geventileerde koeling (no-frost
systeem), die uitsluitend voor huishoudelijk gebruik
is bestemd.
Het grote voordeel van dit apparaat is dat het
koelvak en het vriesvak een geventileerde koeling
hebben en er geen ijs wordt gevormd op de wanden
van de onderdelen, dankzij het proces dat
hieronder beschreven wordt. De koude lucht wordt
geproduceerd door een verdamper en over de
afzonderlijke vakken verdeeld met behulp van een
ventilator.
De lucht circuleert door bovengenoemde vakken en
wordt vervolgens opnieuw door de verdamper
opgenomen, die er het vocht uithaalt. Op deze
wijze wordt ijsvorming op de wanden van de
vakken voorkomen, zoals wel gebeurt bij de
traditionele apparaten, en hoeft het apparaat dus
niet ontdooid te worden.
Het vocht dat de verdamper heeft achtergehouden
wordt in water omgezet en automatisch afgevoerd
naar een bakje dat op de compressor gemonteerd
is, waar het verdampt. Dankzij het systeem met
geventileerde koeling worden de levensmiddelen
uitstekend bewaard en blijven de oorspronkelijke
eigenschappen langer behouden.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het
raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een
beschrijving van het apparaat en nuttige wenken
voor het conserveren van voedingsmiddelen vindt,
aandachtig door te lezen.
Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
het niet beschadigd is en of de deuren goed
sluiten. Uw leverancier dient in geval van schade
binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld.
2.Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen,
om het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
MILIEUTIPS
1.Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar
en draagt het recyclingssymbool. Voor de
verwerking moeten de plaatselijke voorschriften
worden nageleefd.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen worden gehouden, omdat het een bron
van gevaar kan vormen.
2.Product
Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar
materiaal. Volg de plaatselijke voorschriften voor
afvalverwerking op wanneer u het apparaat
afdankt.
Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische
voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat
niet in het milieu achter, maar breng het naar een
speciaal verzamelcentrum voor de terugwinning
van koelgassen.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat
R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600aisobutaan). Zie voor nadere details het typeplaatje
op het apparaat.
37
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
• Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Let erop dat de ventilatie-openingen van het
apparaat niet worden afgedekt of verstopt raken.
• Zet geen vloeistoffen in glas in het vriesvak;
deze kunnen ontploffen.
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het
vriesvak komen, omdat die zo koud zijn dat ze
brandwonden kunnen veroorzaken.
• Om het risico op verstikking en opsluiting in de
koelkast te vermijden, mag het kinderen niet
worden toegestaan in het apparaat te spelen of
zich erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (indien bijgeleverd).
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• De voedingskabel mag uitsluitend worden
vervangen door een bevoegd technicus.
• Zorg ervoor dat de koelkast na de installatie niet
op de voedingskabel staat.
Conformiteitsverklaring
Dit apparaat is geschikt om in aanraking te komen
met voedingsmiddelen en is in overeenstemming
met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese Richtlijn
89/109/EEG).
Informatie
Voor apparaten met isobutaan (R600a).
Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet
belast, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom
noodzakelijk om te controleren of de leidingen van
het koelcircuit niet beschadigd zijn.
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
Het koelvak is geschikt voor het bewaren van verse
voedingsmiddelen en dranken.
Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen
tussen +16°C en +43°C. Optimale prestaties worden verkregen
bij temperaturen tussen +18°C en +43°C.
Ingebruikneming van het apparaat
• Steek de stekker in het stopcontact.
• Het apparaat start automatisch.
• De binnenverlichting gaat branden wanneer de deur geopend
wordt.
• De binnentemperatuur van de koelkast kan worden geregeld
via het elektronische bedieningspaneel.
Volg voor het bijstellen van de binnentemperatuur de
aanwijzingen van het bijgaande product-informatieblad op.
38
Fig. 1
Let op:
• Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, hoeft u
de temperatuur van de koelkast niet in te stellen met toets
(3), omdat deze reeds ingesteld is in de fabriek (+5°C,
display 3a). Om de binnentemperatuur van het vriesvak te
veranderen drukt u op toets (3) tot de gewenste temperatuur
op display 3a verschijnt.
• Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer
2 uur voordat de juiste temperatuur wordt bereikt voor het
conserveren van een normale belading van het koelvak.
• De koelkast aan- en uitzetten. Als u het apparaat aan en uit
wilt zetten zonder de stekker uit het stopcontact te trekken,
drukt u op toets (1) op het bedieningspaneel.
Bewaren van levensmiddelen in het koelvak
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.
A. Gekookt voedsel
B. Vis, vlees
C. Groente en fruit
D. Flessen
E. Boter
F. Zuivelproducten
Om de vitamines, aroma's, voedingswaarde en versheid van de
voedingsmiddelen te behouden, raden wij u aan om ze vooraf
in aluminiumfolie of plastic folie te wikkelen, of ze in
diepvriesbakjes met deksel te doen. Hiermee vermijdt u
bovendien dat de geuren zich vermengen.
Belangrijk
Omdat de temperatuur gelijkmatig verdeeld is dankzij het
geventileerde koelsysteem (fig.1), kunnen de
voedingsmiddelen op elke schap geplaatst worden; wij raden u
echter toch aan de levensmiddelen volgens fig. 2 te plaatsen.
Let er daarbij op dat u de ventilatieopeningen fig. 1 niet
blokkeert, om zo een vrije luchtcirculatie te garanderen.
Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog warm zijn.
Regeling van de vochtigheid in de crisper-laden
Sommige voedingsmiddelen, zoals groente en fruit, drogen uit
in een koude en droge omgeving. In de groentelade wordt de
juiste temperatuur en vochtigheid voor de perfecte
conservering van groente en fruit behouden. Met het
regelmechnisme kan de toevoer van lucht binnenin de
groentelade ingesteld worden.
• Wij adviseren u om het regelmechanisme gesloten te houden
voor het conserveren van groente, en open voor het
conserveren van fruit.
Anti-geurfilter
Sommige levensmiddelen hebben een karakteristieke geur.
Daarom beschikt de koelkast over een geurverdrijver die als een
filter werkt door onaangename geuren die in de koelkast
circuleren te absorberen, zodat andere levensmiddelen hun
natuurlijke smaak en geur niet verliezen. De geurverdrijver
bevindt zich in de circulatieleiding van de koude lucht.
Fig. 2
39
GEBRUIK VAN HET VAK "EXTRA KOUD"
(AFHANKELIJK VAN HET MODEL)
Het apparaat is uitgerust met een “EXTRA-KOUD” vak
In dit vak is de temperatuur 0°C, zodat een betere conservering
van levensmiddelen gegarandeerd wordt, zonder deze in te
vriezen en zonder de voedingswaarde en de versheid ervan te
veranderen.
Het vak is speciaal geschikt voor het conserveren van vlees en
vis. Wij herinneren u eraan dat een correcte conservering
tevens afhankelijk is van de staat van de levensmiddelen op het
moment van aankoop en van hun verpakking.
Let op
Voor levensmiddelen met een omgevingstemperatuur van 20 tot
25°C wordt geadviseerd de middelste positie van de
bedieningsknop te gebruiken.
De temperatuur van dit vak kan variëren van kouder (max) tot
minder koud (min) door de bedieningsknop achter het vak op
de gewenste positie te draaien.
Door de bedieningsknop op de stand “OPTION” te draaien,
wordt de temperatuur gelijk aan die van de rest van de koelkast.
40
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
Het vriesvak, dat aangeduid wordt met het symbool
is uitstekend geschikt voor het invriezen van vers en gekookt
voedsel, het maken van ijsblokjes en het bewaren van
diepvriesproducten en ingevroren levensmiddelen.
De binnentemperatuur van het vriesvak kan worden geregeld
via het elektronische bedieningspaneel.
Let op
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, hoeft u de
temperatuur van het vriesvak niet in te stellen met toets (4),
omdat deze reeds ingesteld is in de fabriek (- 18°C, display 4a).
Om de binnentemperatuur van het vriesvak te veranderen drukt
u op toets (4) tot de gewenste temperatuur op display 4a
verschijnt.
• Nadat het vriesvak is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur
voordat de juiste temperaturen voor het conserveren van
diepvriesproducten worden bereikt.
Volg voor het bijstellen van de binnentemperatuur de
aanwijzingen van het bijgaande product-informatieblad op.
Invriezen van verse voedingsmiddelen
In het vriesvak
kunnen levensmiddelen worden
ingevroren.
De hoeveelheid verse voedingsmiddelen die in 24 uur kan worden
ingevroren, bij een omgevingstemperatuur van +25°C, is
aangegeven op het serienummerplaatje.
Ga als volgt te werk:
1.Druk 24 uur voor het invriezen van vers voedsel gedurende
2 seconden op de toets voor snel invriezen (5). De gele
LED (lampje) (6) gaat branden en blijft 48 uur aan (24 uur
voorvriezen en 24 uur diepvriezen), waarna het automatisch
uitgaat.
2.Wikkel en verzegel de levensmiddelen in aluminiumfolie,
plastic folie, waterdichte plastic verpakkingen, polyethyleen
bakjes met deksel of diepvriesbakjes.
3.Plaats de levensmiddelen in de onderste lade en laat
voldoende plaats rondom de pakjes, zodat de lucht kan
circuleren.
4.Als het invriezen voltooid is, wordt de functie automatisch
uitgeschakeld; het gele lampje (6) gaat uit.
Opmerking:
• Het vriesvak behoudt bij stroomuitval gedurende ongeveer
13/14 uur de temperatuur voor het bewaren van
levensmiddelen.
• Bij de modellen met een of meer koudeaccu's kan deze
temperatuur gedurende ongeveer 18/24 uur in stand worden
gehouden.
• Open bij een stroomuitval de deur van het vriesvak niet.
• De snelvriesfunctie kan worden uitgeschakeld door op toets
(5) te drukken terwijl het gele lampje (6) brandt.
41
Belangrijk:
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse,
ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende
punten letten:
• de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het
product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als
er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale
omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn
ontdooid.
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en
in isolerende tassen worden vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het
vriesvak.
Let op:
• Plaats nooit warm voedsel in de vriezer.
• Wikkel de levensmiddelen in aluminiumfolie of polyethyleen
of doe ze in daarvoor geschikte bakjes.
• Breng etiketten op de pakjes aan met de invriesdatum en de
inhoud.
• De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet
opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur
worden geconsumeerd.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een
minimum worden beperkt.
• De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet
worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van
diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.
IJsblokjes maken
• Vul het ijsbakje voor ¾ met water, plaats er het bijgeleverde
deksel op en zet het op de bodem van het vriesvak. Voor het
versnellen van de ijsblokjesvorming is het raadzaam het
ijsbakje op de bodem van de eerste lade te zetten (zie
afbeelding) en niet op het blad dat de koudeaccu's draagt
(indien bijgeleverd).
• Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is
vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los
te maken.
42
MAANDEN
VOEDSEL
ALS U DE VOLGENDE GELUIDEN HOORT
..werkt uw product
uitstekend!!!
REINIGING EN ONDERHOUD
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
voordat u met reinigingswerkzaamheden begint.
• Reinig de binnenkant van het vriesvak tijdens het ontdooien.
• Reinig het koelvak geregeld met een vochtige spons met lauw
water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog
met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
• Reinig de buitenkant met een met water bevochtigde zachte
doek. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, noch
vlekkenmiddelen (bv. aceton, trichloorethyleen), of azijn.
• Zowel het koelvak als het vriesvak worden geheel
automatisch ontdooid (no-frost-systeem).
• Reinig regelmatig de condensor (radiator), aan de
achterkant van het apparaat en de sokkel, met een
stofzuiger of een borstel.
Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt
1.Maak het koelvak en het vriesvak leeg
2.haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
3.Reinig en droog het koelvak en het vriesvak
4.Laat de deuren open om te voorkomen dat er onaangename
geuren ontstaan.
43
STORINGEN OPSPOREN
1. Het apparaat werkt niet.
• Is de stroom uitgevallen?
• Zit de stekker goed in het stopcontact?
• Is de tweepolige netschakelaar ingeschakeld?
• Is de zekering doorgebrand?
• Is de voedingskabel beschadigd?
• Toets (1) is niet ingedrukt (de lampjes zijn uit)?
2. De temperatuur in de vakken is te hoog.
• Sluiten de deuren wel goed?
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Wordt de luchtcirculatie door de
ventilatieroosters gehinderd?
• Is de condensator schoon?
3. De temperatuur in het koelvak is te laag.
• Is de binnentemperatuur correct ingesteld via het
bedieningspaneel?
4. Het apparaat maakt te veel lawaai.
• Staat het apparaat tegen andere meubels of
voorwerpen aan?
• Raken de buizen aan de achterkant elkaar of
trillen ze?
5. De binnenverlichting functioneert niet.
Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en
vervolgens:
• haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.
• Verwijder het schap om gemakkelijker bij het
lampje te kunnen komen.
• Open de afdekking van het lampje met behulp van
een schroevendraaier.
• Pak het lampje vast, duw het naar binnen en
verwijder het.
• vervang het door een nieuw exemplaar met
dezelfde kenmerken, max. 15 watt, dat
verkrijgbaar is bij de Klantenservice.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:
1.Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen
(zie "Storingen opsporen").
2.Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de
handeling na een uur.
3.Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
Klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
• uw volledige adres,
• uw telefoonnummer.
Opmerking:
Het omkeren van de deuren van het apparaat door
de Klantenservice wordt niet beschouwd als een
ingreep die onder de garantie valt.
44
INSTALLATIE
• Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
• Zet het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
• Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal staat. Stel, indien
nodig, de pootjes aan de voorzijde bij.
• Laat boven het apparaat tenminste 5 cm ruimte vrij.
• Enkele modellen hebben uitstekende zijwanden waardoor zij
rechtstreeks tegen het deel erachter kunnen worden
geplaatst. Monteer anders afstandstukken (indien
bijgeleverd) op de bovenkant van de condensator, die op de
achterkant van het apparaat zit. Voor de modellen zonder
zijwanden moet er een afstand tussen het meubel en de muur
zijn van minstens 4,5 cm.
• Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk "Reiniging en
onderhoud").
• Breng de bijgeleverde accessoires aan.
Elektrische aansluiting
• Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische
aansluiting.
• Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt
met de spanning in uw woning.
• De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De
fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
eventueel letsel bij personen of dieren of schade aan
voorwerpen, die te wijten zijn aan het niet in acht nemen
van dit voorschrift.
• Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type
zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een
gekwalificeerd technicus.
• Gebruik geen adapters, meervoudige stopcontacten of
verlengsnoeren.
45

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement