Whirlpool ARC 8120/1 Fridge/freezer combination Gebruikershandleiding

Add to my manuals
12 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 8120/1 Fridge/freezer combination Gebruikershandleiding | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN PAGINA 42
MILIEUTIPS PAGINA 42
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN PAGINA 43
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ss ..PAGINA 44
KOELVAK .. PAGINA 45
VRIESVAK PAGINA 47
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL PAGINA 49
ONDERHOUD EN REINIGING PAGINA 51
VOORZORGSMAATREGELEN BI]
LANGDURIGE AFWEZIGHEID PAGINA 51
OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE... PAGINA 52
KLANTENSERVICE PAGINA 53
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
|. Controleer na het uitpakken van het apparaat
of het niet beschadigd is en of de deur goed
sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf
de levering van het product van eventuele
schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
* Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat
is het raadzaam de gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen, hierin vindt u een
beschrijving van het apparaat en adviezen
voor het conserveren van
voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand
nog eens kunt raadplegen.
MILIEUTIPS
|. Verpakking Oy
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar
en draagt het recyclingssymbool. Voor de
verwerking moeten de plaatselijke voorschriften
worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet
buiten het bereik van kinderen worden gehouden,
omdat het een bron van gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
42
alvorens het apparaat in werking te stellen, om
het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4, Reinig de binnenkant van het product alvorens
het in gebruik te nemen.
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
negatieve consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen die anders
zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste
verwerking van dit product als afval.
Het symbool Æ op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het
wordt afgedankt, onbruikbaar door de deuren
te verwijderen en de voedingskabel door te
snijden, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
apparaat kunnen kruipen.
Volg de plaatselijke voorschriften voor
afvalverwerking op wanneer u het apparaat
afdankt en breng het naar een speciaal
verwerkingsbedrijf. Laat het apparaat zelfs niet
voor enkele dagen onbewaakt achter, omdat het
een bron van gevaar voor kinderen is. Voor nadere
informatie over de behandeling, terugwinning en
recycling van dit product wordt u verzocht contact
op te nemen met het stadskantoor in uw
woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
waar u het product heeft aangeschaft.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat
R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a).
Voor apparaten met isobutaan (R600a):
isobutaan is een natuurlijk gas dat geen
schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel
ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om
te controleren of de leidingen van het koelcircuit
niet beschadigd zijn.
Conformiteitsverklaring
* Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Europese Richtlijn
89/109/EEG, 90/128/EEG en 02/72/EEG.
CE
* Dit product is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
- de veiligheidsvereisten van de “EMC"-richtlijn 89/
336/EEG gewijzigd door de Richtlijn 93/68/CEE;
* De elektrische veiligheid is alleen
gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze
op een efficiente werkende installatie is
aangesloten, die volgens de wettelijke
voorschriften is geaard.
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
* Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
Zorg ervoor dat het product na de installatie
niet op de voedingskabel staat.
Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak
want deze kunnen barsten.
Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn
dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de
buurt van de koelkast of andere elektrische
huishoudelijke apparatuur. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of
explosies veroorzaken.
Laat voor een goede ventilatie een ruimte van
| em aan beide zijkanten en boven het
apparaat vrij.
Houd de ventilatie-openingen in de behuizing
van het apparaat of in de omkasting vrij van
enige obstructies.
* Alle apparaten met ijsmakers en
waterdispensers moeten op een
waterleidingnet aangesloten worden dat
uitsluitend drinkwater levert (met een
waterleidingdruk van tussen de 1,7 en 8,1 bar
(25 en 117 PSI). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
Installeer het product waterpas op een vloer
die het gewicht kan dragen en in een ruimte
die geschikt is voor de afmetingen en het
gebruik van het product.
Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is
afgesteld om te werken in ruimten waarin de
temperatuur binnen de volgende waarden
ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van
de klimaatklasse die op het typeplaatje staat
aangegeven: Het is mogelijk dat het apparaat
niet goed functioneert als het voor een lange
tijd in een ruimte wordt gelaten met een
hogere of lagere temperatuur dan het
genoemde bereik.
Klimaatklasse Omg. temp. Omg. temp.
(°C) (°F)
SN Van 10 tot 32 Yan 50 tot 90
N Van |6 tot 32 Van 61 tot 90
ST Van 18 tot 38 Yan 64 tot 100
T Yan 18 tot 43 Van 64 tot 110
* Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
43
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
Gebruik geen mechanische systemen of
andere middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve dan die door de fabrikant
zijn aanbevolen.
Beschadig het interne vloeistofcircuit van de
koelkast niet.
Gebruik geen elektrische apparaten aan de
binnenkant van de vriesvakken voor
diepvriesproducten, als die van een ander
type zijn dan aanbevolen door de fabrikant.
Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door jonge kinderen of zieke
personen zonder lichamelijke controle.
Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag
hen niet worden toegestaan in het product te
spelen of zich erin te verstoppen.
De voedingskabel mag uitsluitend worden
vervangen door een bevoegd technicus.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de
stekker uit het stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms
van het stopcontact is geplaatst.
Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (indien bijgeleverd).
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A.
Koelvak
I. Verlichting
2. Temperatuurinstelling
3. Schappen [Zone met schappen
4. Versvak
5. Groente- en fruitlade
5a. Vochtregelaar
6. Afscheiding van groente- en
fruitlade (afhankelijk van het model)
7. Uitneembare flessenhouder
8. Afscheider (afhankelijk van het model) ©
9. Deurvakken
10. Eierhouder
Vriesvak
HH. IJsblokjesmaker
(afhankelijk van het model)
12. Laden vriesvak
13. Vakken in vriesvakdeur
Opmerking: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van model tot model verschillen.
Alle planken, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.
De aanzuigzone NIET afdekken met voedsel.
Let op: de accessoires van de koel/vrieskast mogen niet in de vaatwasmachine worden
gewassen.
44
KOELVAK
In dit apparaat wordt gebruik gemaakt van een no frost-systeem, en er is dus geen handmatige ontdoociing
nodig.
Bovendien is het apparaat voorzien van een distributiesysteem van geventileerde koude lucht, waardoor
de temperatuur in het koelvak bijna homogeen is.
De voedingsmiddelen kunnen op elk willekeurig schap in het apparaat worden gelegd. Hierbij moet er wel op
worden gelet dat de luchtopeningen niet worden afgedekt, want anders wordt de luchtcirculatie gehinderd.
De beste prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen + 18°C en +43°C.
INSCHAKELEN VAN HET APPARAAT
* Inschakelen van het apparaat.
* Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld.
* Bij geopende deur gaat de binnenverlichting branden.
GEBRUIK VAN DE KOELKAST
* Temperatuurinstelling.
Om een juiste werking te garanderen en om de conservering van voedingsmiddelen te optimaliseren
moet de temperatuur van het koelvak en van het vriesvak apart worden ingesteld.
THERMOSTAAT VAN DE KOELKAST
Draai de thermostaatknop op de gewenste stand om de temperatuur van het koelvak in te stellen.
emperatuur
van
* De deur wordt slechts zelden geopend.
. van grote
* De deur wordt vaak geopend.
* Na de inschakeling duurt het ongeveer 2 uur voordat de koelkast de juiste temperatuur heeft bereikt
om een normale hoeveelheid voedsel in het koelvak te bewaren.
Conservering van voedingsmiddelen in het koelvak
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.
Gekookt voedsel
Vis, vlees
Groente en fruit
Flessen
Boter
Zuivelproducten
Om de vitamines, het aroma, de substantie en de
versheid van alle elementen die weggezet moeten
worden zo goed mogelijk te conserveren,
adviseren wij hen van te voren te verpakken in
aluminiumfolie, plasticfolie of in speciale houders
met deksels. Hiermee vermijdt u bovendien dat de
geuren zich vermengen.
mmopowp
OPMERKINGEN:
* De afstand tussen de schappen en de achterwand mag niet geblokkeerd zijn, om vrije luchtcirculatie te
garanderen.
* Zet de voedingsmiddelen niet direct tegen de achterwand.
Zet er geen voedingsmiddelen in die nog warm zijn.
Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken in de
onderste lade: dit beinvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.
Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +16” Ce +43” C.
* Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen.
* Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.
* de accessoires van het koelvak en het vriesvak mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.
т." @
. ®
45
INTERNE EIGENSCHAPPEN VAN HET KOELVAK
VERSVAK
Dit schuifvak blijft koeler dan de rest van de koelkast en houdt verse voedingsmiddelen langer goed.
Dranken kunnen hierin sneller worden gekoeld. Het is perfect voor het conserveren van zuivelproducten
en koude gerechten, worstjes en vlees.
VERSCHUIFBARE SCHAPPEN VAN GLAS
De koelkast heeft twee verschuifbare schappen van elas, die het gemakkelijker maken de
voedingsmiddelen die achteraan op het schap, of op de laagste schappen geplaatst zijn, te bereiken.
* De schappen zijn gemaakt van sterk, getemperd glas.
* De randen van het schap voorkomen het wegdruppelen van eventueel gemorste vloeistoffen, die dus
niet in andere vakken terechtkomen.
Wijziging van de positie van de schappen:
In deze koelkast is het mogelijk de positie van de schappen aan te passen aan uw wensen.
* Om het schap te verwijderen, trekt u het naar buiten tot aan de aanslag.
* Houd de vergrendelingen naar beneden ingedrukt zoals wordt geillustreerd op het detail van de
afbeelding, en trek het schap naar buiten totdat het loskomt. De vergrendelingen kunnen apart worden
ingedrukt.
* Plaats daarna het schap op de geleiders.
GROENTE- EN FRUITLADE (afhankelijk van het model)
Voedingsmiddelen zoals groenten en fruit drogen uit als ze rechtstreeks in contact komen met koude,
droge lucht tijdens de conservering. Deze lade handhaaft een temperatuur- en vochtigheidsniveau dat
geschikt is voor het conserveren van fruit en groente, waardoor de natuurlijke eigenschappen ervan
behouden blijven. Om de voedingsmiddelen zo praktisch mogelijk te plaatsen, gebruikt u de speciale
scheider van de lade, die in de koelkast aamwezig is.
Vochtregelaar:
* De groente- en fruitlade heeft een vochtigheidsregelaar, waarmee het vochtigheidsgehalte van de lucht
die de lade binnenkomt, kan worden gecontroleerd.
* Het wordt geadviseerd de regelaar dicht te houden voor het conserveren van bladgroente, en open
voor het conserveren van fruit.
46
VRIESVAK
Nadat het apparaat is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het
conserveren van de diepvrieslevensmiddelen worden bereikt.
Het vriesvak dat gemarkeerd is met het symbool EX, is uitstekend geschikt voor conservering van
ingevroren levensmiddelen, alsook voor het invriezen van verse of voorgekookte levensmiddelen.
Bovendien is het geschikt voor het maken van ijsblokjes. De binnenkant van de deur van het vriesvak is
bijzonder geschikt voor de conservering van ijs of diepvrieslevensmiddelen die binnen korte tijd dienen te
worden geconsumeerd.
Op het serienummerplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel aangegeven die bij een
omgevingstemperatuur van 25°C in 24 uur kan worden ingevroren.
BEDIENINGSPANEEL VAN HET VRIESVAK
* Om de temperatuur in het vriesvak in te stellen moet het gewenste invriesniveau worden geselecteerd
met de daarvoor bestemde toets (+) op het bedieningspaneel.
Uitschakeltoets
Snelvriezen
alarm
Minimumniveau: geschikt voor conservering in het vriesvak van kleine
hoeveelheden voedsel en als de deur slechts zelden wordt geopend.
Gemiddeld niveau: te gebruiken onder normale omstandigheden.
min med max Maximumniveau: geschikt voor conservering in het vriesvak van grote
O===0O==0 hoeveelheden voedsel en als de deur vaak wordt geopend.
Snelvriezen: selecteer de snelvriesfunctie om koudere temperaturen te
verkrijgen. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld na 18 uur.
47
Elektronische controle
Dit apparaat is voorzien van een exclusief elektronisch controlesysteem waarmee de werking van het
apparaat voortdurend wordt gecontroleerd
* Bij een storing activeert het controlesysteem een geluidsalarm.
* Dit systeem controleert de sluiting van de deur. Als een deur open is gebleven en wordt gesloten, gaat
het geluidsalarm uit.
* Dit systeem controleert bovendien de binnentemperatuur van het apparaat. Het geluidsalarm treedt in
werking bij een toename van de binnentemperatuur. Zet geen kokende voedingsmiddelen in het
apparaat.
* Druk om het geluidsalarm uit te schakelen op de toets “Alarm”.
* Dit elektronisch controlesysteem is bovendien voorzien van een automatische controlefunctie.
Een geluidsalarm signaleert onmiddellijk een eventuele storing van het apparaat. Dit elektronisch
controlesysteem heeft cok een zelfcontrolefuncties.
Een geluidsalarm waarschuwt onmiddellijk bij elke storing. u kunt dan contact opnemen met de
klantenservice om het probleem snel op te lossen.
* Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld, is het raadzaam het apparaat voor lange tijd niet te gebruiken.
Neem zo snel mogelijk contact op met de Klantenservice.
IJSBLOKJES
Het apparaat is voorzien van een ijsblokjesmaker, waarmee snel en handig ijsblokjes kunnen worden
geproduceerd.
Belangrijk:
* Controleer of er geen ijs op de bakjes zit, voordat u de voeder vult.
* De voeder van de ijsbakjes en de ijshouder kunnen worden verwijderd, en op hun plaats kunnen andere
voedingsmiddelen worden gezet.
OPMERKINGEN:
* Het vriesvak behoudt bij stroomuitval gedurende ongeveer 13/14 uur de temperatuur voor het
bewaren van levensmiddelen.
* Open bij een stroomuitval de deur van het vriesvak niet.
VERGROTEN VAN DE LAADCAPACITEIT VAN DE VRIEZER
Om een maximale belading van de vriezer te bereiken kunnen de laden en de ijsmaker verwijderd
worden, zodat het voedsel op de roosters kan worden gezet.
48
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL
VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN
Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in
kan komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma's van het ene gebied naar het andere
in de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende
deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.
Belangrijk:
* De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
* Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
* Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.
* De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
* De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvrieslevensmiddelen moeten altijd
worden opgevolgd.
DICHTMAKEN
Verwijder alle lucht voordat u de zakjes dichtbindt.
Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje; gebruik bij niet-doorzichtige zakjes
zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
Sluit het zakje aan de bovenkant met een strip.
ONTDOOIEN
Hier volgen enkele nuttige wenken.
Rauwe groenten: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke
manier.
Vlees (grote stukken): ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen. Alvorens het te
bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.
Vlees (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
Vis: ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen, of rechtstreeks bereiden voordat hij
helemaal ontdooid is.
We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende |2 uur op de juiste
temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is
niet opnieuw in.
Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.
Fruit: ontdooien in het koelvak
OPMERKING: zet nooit warme voedingsmiddelen in het vriesvak, maar laat ze 30 minuten op
omgevingstemperatuur afkoelen, en zet ze vervolgens in de gewenste verpakking en vries ze in. Als u
warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en verlengt u de levensduur
van uw apparaat.
49
Tabel voor de conservering van voedingsmiddelen
De conserveringstijden variéren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
VOEDINGSMIDDELEN EN ZUIVELPRODUCTEN
CONSERVERINGSTIJDEN
Fruit Boter 6 tot 9
Geconcentreerd 12 maanden maanden
vruchtensap Margarine 12 maanden
Fruit (in het algemeen) 8 tot 12 maanden Kaas
Citrusvruchten en vers sap
4 tot 6 maanden
GROENTEN
Commerciéle
diepvriesproducten
8 maanden
Camembert, mozzarella,
smeerkaas
3 maanden
Zelf ingevroren voedsel
8 tot 12 maanden
VLEES
Saucijzen
4 weken of minder
Hamburgers
| maand
Rundvlees, kalfsvlees,
lamsvlees
2 tot 3 maanden
Braadvlees
Rundvlees
6 tot 12 maanden
Lams- en kalfsvlees
6 tot 12 maanden
Varkensvlees
4 tot 8 maanden
Verse saucijzen
| tot 2 maanden
Biefstukken en
vleeslapjes
Rundvlees
8 tot 12 maanden
Lamsvlees, kalfsvlees,
varkensvlees
2 tot 4 maanden
Vis
Kabeljauw, schol, tong
6 maanden
Zalm
2 tot 3 maanden
Makreel, baars
2 tot 3 maanden
Gepaneerde vis (gekocht)
3 maanden
Weekdieren, oesters
3 tot 4 maanden
Gekookte vis, krab
3 tot 4 maanden
Roomkazen niet invriezen
Brie, Emmenthal, Zwitserse 6 101 8
kaas, enz. maanden
(het invriezen kan de structuur
van de kaas wijzigen)
| ls, vruchtensap, melk 12 maanden
Eieren
(Voeg suiker of zout toe aan
eidooiers of hele, geklopte
eieren)
Heel (geklopt), eiwit, | 2 maanden
eierdooier
OVENPRODUCTEN EN BROOD
Gegist brood en broodjes 3 maanden
Ongebakken brood | maand
Croissants 3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)
2 tot 4 maanden
Rauwe garnalen |2 maanden
Gevogelte
Kip of kalkoen (heel of in |2 maanden
stukken)
Eend en gans 6 maanden
Orgaanvlees 2 tot 3 maanden
Gevogelte in saus bereid 6 maanden
Vleeslapjes (zonder jus) | maand
Stoofvlees
Vlees, gevogelte en vis
2 tot 3 maanden
50
Taarten (geglazuurd) en 6 tot 12
koekjes maanden
Vruchtentaart |2 maanden
Koekjesdeeg 3 maanden
Taartdeeg 4 tot 6 maanden
ONDERHOUD EN REINIGING
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Reinig het koelvak en het vriesvak regelmatig met een vochtige doek met een oplossing van lauw water
en neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant van een
koelkast. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon
met licht ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies
veroorzaken.
Reinig de buitenkant en de rubber afdichtingen met een vochtige doek en droog ze af met een zachte
doek.
* Gebruik geen stoomreinigers.
* Het ontdooien van zowel het koelvak als het vriesvak gebeurt volledig automatisch
(no frost-systeem).
* Maak de condensor (ventilatieroosters op de achterkant van het apparaat) regelmatig schoon met een
stofzuiger of een borstel.
VOORZORGSMAATREGELEN BI)
LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Kortstondige afwezigheid
Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het
elektriciteitsnet. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in.
Als u de vriezer voor langere tijd niet gebruikt
Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Haal de stekker
van de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken
droog.
Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de
deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare
luchtjes en schimmelvorming voorkomen.
Verhuizingen
* Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met
plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
* Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het
apparaat vast.
Stroomuitval
Wend u bij stroomuitval tot het plaatselijke energiebedrijf om informatie te krijgen over de duur van de
stroomstoring.
|. Indien de stroomstoring maximaal 24 uur gaat duren, de beide deuren van het apparaat gesloten
houden. Zodoende blijven de geconserveerde voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.
2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in
een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken
kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.
3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.
4. Maak de ijsbak leeg.
Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld
is met voorgekookt voedsel.
Als er op de voedingsmiddelen nog ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden ingevroren,
ook al zullen de smaak en het aroma veranderd zijn. Indien de voedingsmiddelen in slechte staat
verkeren, kunt u ze beter weggooien.
51
OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
Sommige geluiden zijn normaal wanneer de koelkast in werking is
ml
Wa 4 я | > | Le N° Cay A
Voordat u de klantenservice belt....
De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
Het apparaat werkt niet
* |s de voedingskabel beschadigd?
* Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
Er staat water op de bodem van het koelvalk:
* |s de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
Water in de ontdooibak:
* Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van de omkasting van het apparaat, die in contact staan met de deurafdichtingen,
voelen warm aan:
* dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.
Het licht werkt niet:
* Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
* Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
* |s het lampje doorgebrand?
Als het lampje is doorgebrand:
I. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
* Zie het hoofdstuk “Opsporen van storingen / Klantenservice”.
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
* Zit er misschien veel stof en pluis op de condensar?
* Zijn de deuren wel goed gesloten?
* Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
* Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
Het apparaat maakt te veel lawaai:
* Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?
* Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het
apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
52
Denk aan het volgende
De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden
geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de
instelling van de thermostaten.
Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de
Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
De temperatuur van de koelkast is te hoog
* Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
* Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
* Zitten er grote hoeveelheden voedingsmiddelen in het koelvak of in het vriesvak?
* Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
* Controleer of de deuren perfect sluiten.
* Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping
* Ga na of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Maak natte houders droog voordat u ze in de koelkast zet.
* Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid
uit de buitenlucht de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal het vocht
zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
* Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geinstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in
de koelkast.
* Na automatische ontdooiing is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open
* Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
* Controleer of de deurvakken, de schappen en de laden op de juiste manier zijn geplaatst.
* Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
* Verzeker u ervan dat het apparaat perfect horizontaal staat.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat
vervangen.
De binnenverlichting functioneert niet:
* Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Afhankelijk van het model
* De afdekking van de lamp wegnemen (afhankelijk van het model).
* Het lampje losdraaien of wegnemen.
* Controleer het lampje en vervang het, zo nodig, door een nieuw exemplaar.
* Enkele modellen zijn van een speciaal lampje voorzien dat bij vervanging niet losgedraaid mag worden.
Trek het lampje naar de binnenzijde van de koelkast. Dit lampje is alleen bij onze Klantenservicecentra
verkrijgbaar. Gebruik geen lampjes van meer dan 25W.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
|. Са па о? и de storingen niet zelf kunt verhelpen
(zie "Opsporen van storingen / Klantenservice”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
Klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
* de aard van de storing,
* het model,
* het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
* uw volledige adres en,
* uw telefoonnummer.
Opmerking:
Het verwijderen van de deur van het apparaat
door onze Klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
1-1: A 45691 0000 000 00000
53

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • White Freestanding 425 L
  • 305 L Fridge interior light
  • 120 L Bottom-placed 4* 10 kg/24h
  • 453 kWh 42 dB

Related manuals

Download PDF

advertisement