Whirlpool ARC 8140 Instruction for Use

Whirlpool ARC 8140 Instruction for Use
7
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA ............. STRONA 247
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA ............................................................... STRONA 247
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE
ZALECENIA .................................................................... STRONA 248
OPIS URZĄDZENIA...................................................... STRONA 249
OPIS PANELU STEROWANIA .................................. STRONA 250
JAK URUCHOMIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI/
CHŁODZIARKI ............................................................... STRONA 252
OPIS FUNKCJI ............................................................... STRONA 253
KOMORA CHłODZIARKI ............................................ STRONA 257
KOMORA ZAMRAŻARKI ............................................ STRONA 260
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI ..................................................................... STRONA 261
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .......................... STRONA 263
ZALECENIA W PRZYPADKU
DŁUŻSZYCH NIEOBECNOŚCI ................................. STRONA 263
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK/
SERWIS ........................................................................... STRONA 264
SERWIS TECHNICZNY ............................................... STRONA 265
246
PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA
• Urządzenie, które Państwo zakupili
przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego
Zapraszamy Państwa do dokładnego
zapoznania się z instrukcja użytkowania, w
której znajdziecie opis urządzenia oraz porady
dotyczące przechowywania produktów
spożywczych.
Instrukcję należy zachować, aby można było
korzystać z niej w przyszłości.
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić
się, czy nie ma uszkodzeń oraz czy drzwi
zamykają się prawidłowo. Ewentualne szkody
powinny być zgłoszone sprzedawcy, w ciągu 24
godzin od chwili dostawy urządzenia.
2. Przed uruchomieniem należy odczekać co
najmniej dwie godziny, co zwiększy
efektywność obwodu chłodniczego.
3. Należy dopilnować, aby zainstalowanie i
podłączenie urządzenia zostały wykonane
przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z
instrukcją wytwórcy i zgodnie z obowiązującymi
lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad
bezpieczeństwa
4. Przed użytkowaniem należy oczyścić wnętrze
urządzenia.
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA
1. Opakowanie
Materiały z opakowania nadają się w 100% do
wykorzystania jako surowiec wtórny i są
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji
opakowania należy dokonać zgodnie z
przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania
(worki plastykowe, kawałki polistyrenu itp.) należy
zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią one
potencjalne źródło zagrożenia.
2. Złomowanie
Urządzenie zostało wyprodukowane z materiału,
który może być wykorzystany jako surowiec
wtórny.
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego
urządzenia przyczynią się Państwo do
ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego
wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi,
które mogłoby zaistnieć w przypadku
niewłaściwej utylizacji urządzenia.
Symbol
umieszczony na produkcie lub na
dołączonych do niego dokumentach oznacza, że
niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako
odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie,
w celu jego złomowania, należy zdać w
odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu
recyklingu komponentów elektrycznych i
elektronicznych.
W razie złomowania urządzenia należy odciąć
przewód zasilający oraz wyjąć drzwi i półki, tak
aby dzieci nie miały łatwego dostępu do wnętrza.
Złomować urządzenie zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów i
dostarczyć je do odpowiedniego punktu, nie
pozostawiając niestrzeżonego urządzenia nawet
na kilka dni, gdyż stanowi ono źródło zagrożenia
dla dzieci. Dodatkowe informacje na temat
utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego
urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie
miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji
odpadów lub w sklepie, w którym produkt został
zakupiony.
Informacja:
Urządzenie nie zawiera CFC (obwód chłodniczy
jest napełniony R134a) ani HFC (w tym wypadku
jest zastosowany R600a.
Dla urządzeń z izobutanem (R600a):
izobutan jest gazem naturalnym, nieszkodliwym
dla środowiska, lecz zapalnym. Należy więc
koniecznie upewnić się, czy rury obwodu
chłodniczego nie są uszkodzone.
Deklaracja zgodności
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do
kontaktu z żywnością i jest zgodne z
przepisami Dyrektyw Europejskich
89/109/EWG, 90/128/EWG oraz 02/72/EWG.
• Urządzenie niniejsze jest zaprojektowane,
produkowane i sprzedawane zgodnie z:
- zasadami bezpieczeństwa, o których mowa w
Dyrektywie 73/23/EWG, dotyczącej niskiego
napięcia;
- zasadami bezpieczeństwa, o których mowa w
Dyrektywie dotyczącej kompatybilności
elektromagnetycznej 89/336/EWG, wraz ze
zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywę
93/68/EWG;
• urządzenie jest bezpieczne jedynie w
przypadku, gdy zostało ono poprawnie
podłączone do zgodnego z normami
uziemienia.
247
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE
ZALECENIA
• Komora chłodziarki powinna być stosowana
wyłącznie do przechowywania świeżych
produktów żywnościowych, natomiast komora
zamrażarki do przechowywania mrożonek,
zamrażania świeżych produktów i wytwarzania
kostek lodu.
• Po zainstalowaniu upewnić się, ze urzadzenie
nie stoi na przewodzie zasilającym.
• W komorze zamrażarki nie należy
przechowywać płynów w szklanych
pojemnikach, gdyż grozi to ich rozerwaniem.
• Kostki lodu lub lody nie powinny być wkładane
do ust zaraz po wyjęciu z komory zamrazarki,
gdyż może to powodować odmrożenia.
• Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
czynności konserwacji lub czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć
zasilanie.
• Upewnić się, ze urzadzenie nie stoi obok
źródła ciepła.
• Nie przechowywać lub używać benzyny lub
innych płynów i gazów łatwopalnych w pobliżu
urzadzenia, bądź innego sprzetu AGD.
Wydzielane przez nie opary mogą być
przyczyną pozaru lub wybuchu.
• Aby zapewnić właściwą wentylację, należy
pozostawić co najmniej 1 cm wolnej
przestrzeni po obydwóch bokach oraz ponad
urządzeniem.
• Nie zakrywawć otworów wentylacyjnych w
obudowie urządzenia lub w elementach
zabudowy.
• Wszelkie urządzenia posiadające na
wyposażeniu wytwarzacze lodu oraz
dystrybutory wody powinny zostać podłączone
do sieci doprowadzającej wyłącznie wodę
pitną (ciśnienie w sieci powinno zawierać się w
przedziale pomiędzy 1,7 i 8,1 bar (25 i 117
PSI)). Wytwarzacze lodu i/lub wody, które nie
są bezpośrednio podłączone do sieci wodnej,
powinny być napełniane wyłącznie wodą pitną.
• Podczas instalowania wypoziomować
urzadzenie na powierzchni mogącej utrzymać
jego ciężar oraz w miejscu, które jest
odpowiednie dla jego wymiarów i
zastosowania.
248
• Urzadzenie należy ustawić w miejscu suchym i
dobrze wentylowanym. Urządzenie zostało
przewidziane do funkcjonowania w
środowisku, w którym temperatura zawiera się
w następujących zakresach, zależnych od
klasy klimatycznej podanej na tabliczce
znamionowej: działanie urządzenia może ulec
pogorszeniu, gdy przez dluższy czas
funkcjonować będzie w temperaturze wyższej
lub niższej w stosunku do podanego
przedziału.
Klasa Klimatyczna T. Otocz. (°C)
SN
od 10 do 32
N
od 16 do 32
ST
od 18 do 38
T
od 18 do 43
T. Otocz. (°F)
od 50 do 90
od 61 do 90
od 64 do 100
od 64 do 110
• Podczas przesuwania urzadzenia możliwe jest
uszkodzenie posadzki (na przykład. parkietu).
• W celu przyspieszenia procesu odszraniania
nie stosować urządzeń mechanicznych lub
innych, które różnią się od środków zalecanych
przez producenta.
• Nie uszkadzać obiegu czynnika chlodniczego
w urzadzeniu.
• Nie stosować żadnych urządzeń elektrycznych
w komorach, w których przechowywana jest
żywność, jeżeli nie są one zalecane przez
producenta chłodziarko-zamrażarki.
• Urzadzenie nie powinno byc obslugiwane bez
nadzoru przez dzieci oraz osoby kalekie.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa zamkniecia
się wewnątrz i uduszenia, nie należy
dopuszczać, aby dzieci bawiły się, bądź
chowały w środku urządzenia.
• Przewód zasilajacy może być wymieniony
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
• Nie używać przedłużaczy ani rozdzielaczy
• Urządzenie należy odłączać od sieci
elektrycznej poprzez wyjęcie wtyczki lub
wyłączenie przełącznika dwubiegunowego,
zainstalowanego przed gniazdkiem.
• Sprawdzić, czy wartość napięcia podana na
tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu w
Państwa mieszkaniu
• Płyn (nietoksyczny), znajdujący się w
akumulatorach zimna (jeśli są w wyposażeniu),
nie nadaje się do picia.
OPIS URZĄDZENIA
A.
Komora chłodziarki
1.
2.
3.
4.
4a.
5.
6.
7.
8.
9.
Oswietlenie
Półki /Obszar półek
Przedział o niższej temperaturze
Szuflada na owoce i warzywa
Regulator wilgotności
Przegroda szuflady na owoce i
warzywa
Wyjmowana półka-blokada butelek
Przegroda
Półki drzwiowe
Półka na jaja
B.
Komora zamrażarki
10.
11.
12.
Wytwarzacz lodu
Szuflady zamrażarki
Półki drzwiowe zamrażarki
249
OPIS PANELU STEROWANIA
Załączniki / wyłączniki urządzenia, menu, wybór i potwierdzanie
"
#
!
1. Załącznik całego urządzenia
2. Przycisk menu
3. Wyłącznik całego urządzenia
$
4. Przycisk zwiększania temperatury w wybranej
komorze
5. Przycisk potwierdzenia
6. Przycisk zmniejszania temperatury w wybranej
komorze
Kontrolki funkcji i ustawień
Funkcje i ustawienia przedziału chłodziarki
Ikony alarmów lub wadliwego dzialania urzadzenia
Funkcje i ustawienia przedziału zamrażarki
250
Funkcje i ustawienia komory chłodniczej
Drzwi komory chłodziarki otwarte
Ustawiona temperatura w komorze chłodniczej
Ostrzeżenie o konieczności wymiany Filtra
Funkcja szybkiego schładzania
Funkcja wakacje
Ikony alarmów lub wadliwego dzialania urzadzenia
Funkcja szósty zmysł aktywowana. Urządzenie jest w trakcie osiągania warunków wymaganych do
optymalnego przechowywania żywności
Funkcja blokady panelu sterowania włączona
Kontrolka alarmu, zazwyczaj połączona z sygnałem dźwiękowym
Ikona usterek i kontaktu z serwisem
Funkcje i ustawienia komory zamrażarki
Drzwi komory zamrażarki otwarte
Funkcja “Party” włączona
Ustawiona temperatura w komorze zamrażarki
Funkcja szybkiego zamrażania
251
JAK URUCHOMIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI/
CHŁODZIARKI
Po podłączeniu urządzenia do sieci, wyświetlacz zostaje podświetlony i
wszystkie ikony ukazują się na kilka sekund.
Następnie:
• podczas fazy, w której osiągana jest ustawiona fabrycznie temperatura,
kontrolka alarmu na wyświetlaczu zamrażarki
miga, włącza się
sygnał dźwiękowy i widoczne są dwie migające kreski. Oznacza to, że
urządzenie nie osiągnęło jeszcze optymalnej do przechowywania
żywności temperatury. Pojawienie się kontrolki temperatury oraz
aktywowanie sygnału dźwiękowego oznacza uruchomienie alarmu
długiej przerwy w dopływie energii elektrycznej (patrz “Alarmy” na stronie
255)
• komora chłodziarki wskazuje ustawioną fabrycznie temperaturę +5°C.
W celu wyłączenia alarmu dźwiękowego nacisnąć przycisk
Kontrolka alarmu
wyłączy się, gdy temperatura w komorze zamrażarki
osiągnie wartość właściwą do konserwacji żywności. Po czym w zamrażarce
umieścić można produkty żywnościowe.
UWAGA: ustawianie funkcji komory zamrażarki na panelu kontrolnym jest możliwe dopiero po osiągnięciu
przez zamrażarkę temperatury niezbędnej do przechowywania żywności.
Aby temperatura komory chłodziarki osiągnęła wartość roboczą normalnego cyklu chłodniczego, należy
odczekać około 2, 3 godziny od chwili włączenia.
WAżNE:
• Włożenie do chłodziarki produktów spożywczych, zanim osiągnie ona wymaganą temperaturę, grozi
zepsuciem się żywności.
• Ustawienie temperatury w chłodziarce oraz w zamrażarce na poziomie niższym od zalecanego nie ma
wpływu na szybsze schładzanie komór.
• Produkty żywnościowe powinny być tak układane w komorze chłodziarki, aby nie przesłaniały otworów
wyjściowych powietrza.
• Zintegrowany system kontroli wilgotności zewnętrznej chroni chłodziarkę przed zbieraniem się wilgoci na
brzegach przedniej części obudowy urządzenia; sytuację, w której brzegi przy dotyku postrzegane są jako
ciepłe, należy uznać za normalną.
Po otwarciu drzwi zapala się światło wewnętrzne komory chłodziarki.
252
OPIS FUNKCJI
Temperatura w komorze chłodziarki
Pokazuje ustawioną temperaturę panującą wewnątrz chłodziarki.
Ustawiona temperatura zostaje zapisna w pamięci i automatycznie odnajdywana, nawet w przypadku
przerwy w dopływie energii, lub po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku off.
Wybór i regulacja temperatury w komorze chłodziarki
Aby wybrać i wyregulować temperaturę w komorze zamrażarki, należy naciskać przycisk menu do
chwili, gdy pojawi się ikona temperatury w zamrażarce, a następnie dokonać regulacji za pomocą
przycisków +/-.
Wybraną temperaturę potwierdzić za pomocą przycisku OK.
Szybkie schładzanie
Funkcja ta powinna zostać uaktywniona przed przystąpieniem do schładzania produktów świeżych.
Powyższą funkcję można uaktywnić poprzez wielokrotne naciskanie przycisku menu, aż do pojawienia
się symbolu szybkiego schładzania
.
Symbol miga. W celu potwierdzenia nacisnąć OK.
Funkcja wyłącza się samoczynnie po 6 godzinach, lub też w cyklu ręcznym, po powtórzenie tej samej
procedury.
Temperatura w komorze zamrażarki
Pokazuje ustawioną temperaturę panującą wewnątrz zamrażarki.
Temperatura, którą można zaprogramować w komorze zamrażarki, waha się pomiędzy -18°C i -24°C.
Ustawiona temperatura zostaje zapisana w pamieci i automatycznie przywracana, nawet w przypadku
przerwy w dopływie energii, lub po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku off.
Wybór i regulacja temperatury w komorze zamrażarki
Aby wybrać i wyregulować temperaturę w komorze zamrażarki, należy naciskać przycisk menu do
chwili, gdy pojawi się ikona temperatury w zamrażarce, a następnie dokonać regulacji za pomocą
przycisków +/-.
Wybraną temperaturę potwierdzić za pomocą przycisku OK.
Szybkie Zamrażanie
Jest to funkcja, którą należy aktywować przed przystąpieniem do zamrażania świeżej żywności.
Powyższą funkcję można uruchomić poprzez wielokrotne naciskanie przycisku menu, aż do pojawienia
się symbolu szybkiego zamrażania
.
Funkcja wyłącza się samoczynnie po 18 godzinach lub też w cyklu ręcznym, po powtórzeniu tej samej
procedury.
Funkcja “Szósty Zmysł”
Funkcja Szósty Zmysł uruchamia się samoczynnie gdy:
• do urządzenia została włożona znaczna ilość żywności przeznaczonej do schłodzenia i/lub zamrożenia
• drzwiczki chłodziarki i/lub zamrażarki pozostały długo otwarte
• nastąpiła długa przerwa w dopływie energii elektrycznej, w wyniku czego temperatura wewnątrz
urządzenia uległa zmianie i nie odpowiada właściwym warunkom przechowywania żywności.
Ikona
przez krótki czas miga, po czym stabilizuje się na czas niezbędny do samoczynnego
uzyskania optymalnych warunków przechowywania żywności.
253
OPIS FUNKCJI
Vacation
Jest to funkcja, która, w przypadku dłuższej nieobecności użytkownika, redukuje chłodzenie w komorze
chłodziarki.
Powyższą funkcję można aktywować poprzez naciskanie menu aż do pojawienia się symbolu
wakacje
.
Symbol miga. W celu potwierdzenia nacisnąć OK. Aby ponownie uruchomic funkcje chlodzenia nalezy
powtórzyc operacje, lub tez funkcja zostanie wylaczona jezeli przed upływem 30 minut od jej
aktywowania, zostana otworzone jedne z drzwi urzadzenia.
Temperatura komory zamrażarki jest fabrycznie ustawiona na -18°C (w zależności od wersji).
Ważne: po dokonaniu aktywacji funkcji należy usunąć z chłodziarki produkty, które szybko się psują,
oraz zamknąć drzwi, gdyż urządzenie utrzymuje temperaturę hamującą powstawanie nieprzyjemnych
zapachów.
Funkcja “Party”
Funkcja aktywowana jest poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku menu, aż do chwili pojawienia się
symbolu funkcji party .
Symbol miga. W celu potwierdzenia nacisnąć OK.
Funkcja ta umożliwia schładzanie napojów w komorze zamrażarki.
Gdy funkcja jest aktywowana, kontrolka świeci się. Po 30 minutach od aktywacji (czas potrzebny do
schłodzenia butelki o pojemności 0,75 l, w którym nie jest ona narażona na pęknięcie), ikona, której
towarzyszy sygnał dźwiękowy, miga, a wyświetlacz podświetla się; wyjąć butelkę i wyłączyć funkcję za
pomocą przycisku OK.
Ważne: nie pozostawiać butelki w komorze zamrażarki na okres przekraczający niezbędny czas do jej
schłodzenia.
Blokada panelu sterowania
Jest to funkcja, która pozwala uniknąć przypadkowych zmian w aktualnych ustawieniach lub wyłączenia
urządzenia.
Aby uruchomić blokadę należy przyciskać jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy “+” - “ok” - “-”, aż
zaświeci się symbol
.
Aby wyłączyć funkcję należy powtórzyć tą sama procedurę do momentu, gdy symbol
zgaśnie.
Off
Przycisk umożliwiający wyłączenie urządzenia. Naciskać przez kilka sekund przycisk OFF
, co
spowoduje wyłączenie obydwóch komór; na wyświetlaczu widoczne są migające kreski, które
potwierdzają aktywację funkcji. Po aktywowaniu funkcji OFF
, światło w komorach chłodziarki i
zamrażarki pozostaje wyłączone. Należy pamiętać o tym, że powyższa procedura nie jest
równoznaczna z odłączeniem urządzenia od źródła energii elektrycznej.
On
Przycisk umożliwiający załączenie obydwóch komór, na wyśwetlaczu ukaże się temperatura w
zamrażarce i chłodziarce.
254
OPIS FUNKCJI
Alarmy
Ostrzeżenia te są sygnalizowane za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz wzrokowych.
W razie wystąpienia usterek wyświetlacz zostaje podświetlony.
Alarm temperatury w zamrażalniku
Aktywowany jest sygnał dźwiękowy: symbol alarmu miga, a na wyświetlaczu w miejscu temperatury
widoczne są dwie kreski. Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, nacisnąć przycisk OK.
Alarm uruchamia się gdy:
• urządzenie jest podłączone do zasilania po raz pierwszy lub po okresie, w którym nie było używane
• temperatura komory zamrażarki jest nieodpowiednia
• została włożona taka ilość żywności do zamrożenia, która przekracza ilość dopuszczalną, podaną na
tabliczce znamionowej
• drzwiczki zamrażarki pozostały długo otwarte
UWAGA: w takiej sytuacji funkcja
może samoistnie się aktywować
Alarm przerwy w dopływie prądu “black out”
Na wyświetlaczu zamrażarki ukazuje się i miga maksymalna temperatura, którą urządzenie osiągnęło
podczas przerwy w dopływie prądu. Jednocześnie zaświeca się kontrolka alarmu i aktywuje się sygnał
akustyczny.
Alarm uruchamia się:
• po pierwszym podłączeniu do sieci
• nastąpiła dłuższa przerwa w dopływie energii elektrycznej i temperatura wewnątrz zamrazarki obniżyła
się do poziomu, który nie gwarantuje właściwych warunków przechowywania żywności.
W celu wyłączenia funkcji alarmu należy przytrzymać przycisk ok do chwili, gdy sygnał
dźwiękowy wyłączy się.
UWAGA: po pierwszym podłączeniu do sieci zasilającej zalecamy sprawdzenie stanu przechowywanej
w obydwóch komorach żywności.
Alarmy wadliwego działania
W przypadku zaistnienia takiego alarmu, na wyświetlaczu w części dotyczącej chłodziarki lub
zamrażarki, w zależności od miejsca wystąpienia usterki, ukażą się odpowiednie informacje o alarmie
(znaki alfanumeryczne). Skontaktować się z Serwisem i podać wskazany kod.
Alarm drzwi chłodziarki/zamrażarki otwarte
Zaświeca się symbol zamrażarki/chłodziarki (lub obydwa) i jednocześnie uruchamia się sygnał
dźwiękowy.
Alarm uruchamia się gdy:
• jedne lub obydwoje drzwi są otwarte przez ponad 2 minuty. Aby wyłączyć alarm dźwiękowy,
nacisnąć OK.
Alarm wlaczy się ponownie po 2 minutach, jeśli drzwi pozostaną otwarte.
Zamknąć drzwi i nacisnąć OK.
UWAGA: w powyższej sytuacji funkcja
może aktywować się automatycznie.
255
“AF” Ostrzeżenie o konieczności wymiany “Filtra”
Uwagi dotyczące wymiany filtra zostały zawarte w rozdziale “Opis Filtra”.
Aby anuować ostrzeżenie i oddalić w czasie wymianę filtra nacisnąć “OK”, na wyświetlaczu ponownie
ukaże się ustawiona temperatura. Kolejne ostrzeżenia ukazywać się będą co 6 godzin.
Jeśli filtr zostanie wymieniony i ponownie wyświetli się ostrzeżenie “AF”, przytrzymać przycisk OK przez
dłuższy czas (co najmniej 5 sekund). Dzięki temu system będzie w stanie lepiej kontrolować zużycie
filtra i ostrzec o konieczności jego wymiany po około 6 miesiącach użytkowania.
Opis filtra
Filtr antybakteryjny z wysokiej jakości materiału ze specjalną ochroną antybakteryjną Microban. Jeżeli
filtr został poprawnie umieszczony w przewidzianym do tego miejscu, może obniżyć on liczbę bakterii
obecnych wewnątrz lodówki, a jego funkcja ochronna obejmuje okres 6 miesięcy (po tym okresie filtr
antybakteryjny powinien zostać wymieniony). Aby zamówić filtr antybakteryjny, należy skontaktować się
z najbliższym Serwisem. (Numer telefonu Serwisu możecie Państwo znaleźć na karcie gwarancyjnej).
Utrzymanie filtra nie wymaga specjalnych działań, a jego funkcja antybakteryjna jest zawsze aktywna.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wymiany filtra, znajdującą się na opakowaniu.
Wymiana filtra nie jest objęta gwarancją.
256
KOMORA CHłODZIARKI
To urządzenie wyposażone jest w system NoFrost, a w związku z tym nie wymaga odszraniania.
Ponadto, dzięki systemowi rozprowadzania nawiewanego zimna, temperatura w całej komorze chłodziarki
jest prawie jednolita.
Produkty żywnościowe mogą być układane na każdym poziomie, ale należy zwrócić uwagę na otwory
nośników powietrza, których nie należy przesłaniać, zapewniając cyrkulację powietrza.
Warunki przechowywania żywności w komorze chłodziarki
Produkty spożywcze należy wkładać tak, jak to podano na ilustracji.
A. Produkty ugotowane
B. Ryby, mięso
C. Owoce i warzywa
D. Butelki
E. Masło
F. Nabiał, sery
Aby jak najlepiej zachować witaminy, zapach, strukturę oraz świeżość wszystkich produktów aż do momentu
ich wyjęcia, sugerujemy, aby wszystkie produkty żywnościowe były opakowane w folię aluminiową,
plastykową, lub były przechowywane w odpowiednich pojemnikach z pokrywką. Zapobiegnie to również
przenikaniu się zapachów.
UWAGA:
• Przestrzeń pomiędzy półkami a tylną ścianą chłodziarki nie może być przesłonięta, gdyż uniemożliwia to
swobodny przepływ powietrza.
• Produkty spożywcze nie powinny dotykać tylnej ścianki komory chłodziarki.
• Nie wstawiać do chłodziarki ciepłych potraw.
• Napoje powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach.
• Przechowywanie warzyw zawierających dużą ilość wody spowoduje kondensację pary wodnej w dolnej
szufladzie: nie ma to wpływu na prawidłowe funkcjonowanie chłodziarki.
• Odszranianie komory chłodziarki następuje całkowicie automatycznie.
• Chłodziarka funkcjonuje prawidłowo w temperaturze otoczenia od +16 °C do +38 °C.
• Ilość półek oraz układ wyposażenia może się różnić, zależnie od modelu.
• Wszystkie półki oraz półki drzwiowe są wyjmowane.
• akcesoria chłodziarki/zamrażarki nie nadają się do mycia w zmywarce.
257
CECHY WNĘTRZA KOMORY CHłODZIARKI
PRZEDZIAŁ O NIŻSZEJ TEMPERATURZE
Jest to wysuwany przedział, w którym panuje niższa temperatura, i w którym przechowywać można przez
dłuższy czas świeżą żywność. Pozwala na szybsze schłodzenie napojów. Jest to doskonałe miejsce na
przechowywanie nabiału, świeżych potraw, kiełbasy i mięsa.
1
WYSUWANE SZKLANE PÓłKI
Urządzenie zostało wyposażone w wysuwane szklane półki, ułatwiające dostęp do produktów znajdujących
się w głębi, lub w dolnej części urządzenia.
• Półki zostały wykonane z odpornego hartowanego szkła.
• Na brzegach półek przewidziano rozwiązanie uniemożliwiające przeciekanie płynów na inne półki.
Zmiana pozycji półek:
W zależności od potrzeb, możliwa jest zmiana pozycji półek.
• Aby wyjąć półkę, należy ją wysunąć aż do punktu oporu.
• Nacisnąć zaciski w kierunku do dołu, jak to pokazano na rysunku, wysunąć i odczepić półkę. Zaciski mogą
być naciskane oddzielnie.
• W celu wyjęcia prowadnicy, pociągnąć sworznie na zewnątrz.
• Wyjąć prowadnice, jak to pokazano na rysunku, i ustawić je w wybranej pozycji.
• Podczas umocowywania prowadnic pamiętać o przestrzeganiu kierunku wskazanego za pomocą symbolu
“ ” (do góry), widocznego na prowadnicy.
• Ustawić półkę na prowadnicy.
V
2
1
4
258
3
5
SZUFLADA NA OWOCE I WARZYWA
Produkty takie jak owoce i warzywa odwadniają się, jeżeli przechowywane są w warunkach bezpośredniego
kontaktu z zimnym i suchym powietrzem. Szuflada ta umożliwia utrzymanie temperatury oraz poziomu
wilgotności, zapewniających właściwe warunki przechowywania owoców oraz warzyw, z zachowaniem ich
naturalnych właściwości. Metalowe prowadnice szuflady na owoce i warzywa umożliwiają łatwe i bezpieczne
otwieranie oraz zamykanie szuflady. Znajdująca się na wyposażeniu praktyczna przegroda szuflady na
owoce i warzywa ułatwi rozmieszczenie produktów.
Regulator wilgotności:
• Szuflada na owoce i warzywa wyposażona została w regulator wilgotności, który umożliwia kontrolę
poziomu wilgotności w powietrzu napływającym do szuflady.
• Zaleca się zamknięcie regulatora w przypadku przechowywania warzyw liściastych i jego otwarcie w
przypadku owoców.
1
2
259
KOMORA ZAMRAŻARKI
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać około 3 godzin, zanim zostanie osiągnięta temperatura
wewnętrzna, odpowiednia do przechowywania produktów mrożonych.
Komora zamrażarki umożliwia przechowywanie mrożonek oraz zamrażanie produktów świeżch i
gotowanych. Ponadto w komorze tej wytwarzać można kostki lodu. Wewnętrzna strona drzwi zamrażarki,
oznaczonej symbolem
, nadaje się do przechowywania pizzy oraz mrożonej żywności o krótkim okresie
przydatności do spożycia.
Maksymalna ilość świeżej żywności, jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin przy temperaturze
otoczenia +25°C, podana jest na tabliczce znamionowej.
W celu prawidłowego przeprowadzenia czynności mrożenia radzimy nacisnąć na przycisk menu i wybrać
funkcję szybkiego zamrażania,
co pozwoli uzyskać wstępne mrożenie.
Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w komorze zamrażarki.
W celu wyregulowania temperatury wewnętrznej, postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w
rozdziałach “Opis panelu sterowania” e “Opis funkcji”.
Komora zamrażarki wyposażona została w wysuwaną szufladę, która ułatwia wkładanie przeznaczonej do
mrożenia żywności.
KOSTKI LODU
Urządzenie zostało wyposażone w wytwarzacz kostek lodu, który umożliwia ich szybkie i praktyczne
przygotowywanie.
Ważne:
• Przed wypełnieniem pojemnika wodą, należy upewnić się, że nie ma w nim lodu.
• Wytwarzacz lodu oraz pojemnik mogą zostać wyjęte, a na ich miejscu można przechowywać żywność.
1
2
3
4
UWAGA:
• W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, komora zamrażarki jest w stanie utrzymać
prawidłową temperaturę przechowywania żywności przez około 13, 14 godzin.
• Nie należy otwierać drzwi komory zamrażalnika podczas przerw w dopływie prądu.
ZWIĘKSZANIE POJEMNOŚCI ZAMRAŻARKI
usunięcie szuflad oraz wytwarzacza lodu umożliwia otrzymanie maksymalnej pojemności w zamrażarce, a
tym samym umieszczenie produktów spożywczych na jej półkach.
1
260
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAMRAŻANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miała do nich dostępu woda, wilgoć lub
skropliny; zahamuje to przechodzenie zapachów z jednej części chłodziarki do drugiej, a tym samym
zapewni lepsze warunki przechowywania mrożonej żywności. Polecamy stosowanie plastykowych
pojemników z hermetyczną pokrywą, aluminiowych podstawek, folii aluminiowej, folii plastykowej oraz
opakowań z materiałów nieprzepuszczalnych.
Ważne:
• Mrożonki należy kupować w końcowej fazie zakupów, a do ich przenoszenia trzeba używać toreb
termicznych.
• Po powrocie do domu należy niezwłocznie włożyć je do zamrażarki.
• Unikać albo zredukować do minimum zmiany temperatury.
• Przestrzegać daty przydatności do spożycia, podanej na opakowaniu.
• Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją przechowywania mrożonek, umieszczoną na
opakowaniu.
SZCZELNE OPAKOWYWANIE
Przed szczelnym zamknieciem opakowania, należy wypuścić znajdujące się w nim powietrze.
Wewnątrz przeźroczystych opakowań umieścić etykietę; w przypadku opakowań matowych stosować
etykiety samoprzylepne, które należy naklejać na zewnętrznej stronie opakowania.
Zawiazac górną część opakowania.
ROZMRAŻANIE
Oto kilka praktycznych rad.
Surowe warzywa: włożyć bezpośrednio do gorącej wody, bez wcześniejszego rozmrażania, i gotować jak
zwykle.
Mięso (duże kawałki): rozmrozić w komorze chłodziarki, nie zdejmując opakowania. Przed przystąpieniem
do gotowania pozostawić w temperaturze pokojowej przez około dwie godziny.
Mięso (małe kawałki): rozmrozić w temperaturze pokojowej lub od razu ugotować.
Ryby: rozmrażać w komorze chłodziarki nie wyjmując z opakowania, lub przystąpić bezpośrednio do
przygotowania, nie dopuszczając do całkowitego rozmrożenia.
W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, komora zamrazarki jest w stanie utrzymać
prawidłową temperaturę przechowywania przez około 12 godzin; W tym okresie radzimy nie otwierać drzwi
zamrazarki. Nie zamrażać ponownie produktów częściowo rozmrożonych.
Produkty gotowane: należy odgrzewać w piekarniku, nie wyjmując ich z aluminiowych opakowań.
Owoce: rozmrozić w komorze chłodziarki
UWAGA: nie wkładać do zamrażarki ciepłych produktów, lecz pozostawić je przez 30 minut w temperaturze
pokojowej do wcześniejszego ostygnięcia, po czym opakować i zamrozić. Pozostawienie produktów przed
zamrożeniem do wcześniejszego ostygnięcia pozwoli na zaoszczędzenie energii elektrycznej i przedłuży
żywotność urządzenia.
261
TABELA PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Czas przechowywania żywności zależy od jakości produktu, od opakowania (czy przepuszcza wilgoć i parę)
oraz od temperatury (powinna wynosić -18°C.
ARTYKUŁY I ICH DOPUSZCZALNY
CZAS PRZECHOWYWANIA
Owoce
NABIAŁ
Masło
od 6 do 9
miesięcy
Margaryna
12 miesięcy
Soki owocowe
skoncentrowane
12 miesięcy
Owoce (ogólnie)
od 8 do 12 miesięcy
Sery
Owoce cytrusowe i świeże
soki
od 4 do 6 miesięcy
Camembert, mozzarella, sery
do smarowania
Warzywa
Mrożone przemysłowo
8 miesięcy
Mrożone w domu
od 8 do 12 miesięcy
Mięso
Kiełbasa
4 tygodnie lub krócej
Hamburgery
1 miesiąc
Wołowina, cielęcina,
jagnięcina
od 2 do 3 miesięcy
Pieczeń
Wołowina
od 6 do 12 miesięcy
Jagnięcina i cielęcina
od 6 do 12 miesięcy
Wieprzowina
od 4 do 8 miesięcy
Kiełbasa świeża
od 1 do 2 miesięcy
Befsztyki i kotlety
Wołowina
od 8 do 12 miesięcy
Jagnięcina, cielęcina,
wieprzowina
od 2 do 4 miesięcy
Ryby
3 miesięcy
Sery kremowe
nie zamrażać
Brie, Ementaler, ser
szwajcarski, itd.
(zamrażanie może mieć wpływ
na konsystencję sera)
od 6 do 8
miesięcy
Lody, soki owocowe, mleko
12 miesięcy
Jaja
(do żółtek lub całych ubitych jaj
dodać sól)
W całości (ubite), białko, żółtko
12 miesięcy
PIECZYWO I WYPIEKI
Chleb pieczony i bułki
3 miesięcy
Chleb surowy
1 miesiąc
Rogalik typu croissant
3 miesięcy
Ciasta (bez lukru)
od 2 do 4
miesięcy
Ciasta (z lukrem) i ciastka
od 6 do 12
miesięcy
Dorsz, flądra, sola
6 miesięcy
Łosoś
od 2 do 3 miesięcy
Ciasto maślane z owocami
12 miesięcy
Makrela, okoń
od 2 do 3 miesięcy
Masa na ciasteczka
3 miesięcy
Ryba w panierce (kupiona)
3 miesięcy
Masa na ciasta
Mięczaki, ostrygi
od 3 do 4 miesięcy
od 4 do 6
miesięcy
Ryby gotowane, kraby
od 3 do 4 miesięcy
Krewetki surowe
12 miesięcy
Drób
Kurczak lub indyk (w całości
lub w kawałkach)
12 miesięcy
Kaczka i gęś
6 miesięcy
Podroby
od 2 do 3 miesięcy
Drób w sosie
6 miesięcy
Kawałki (bez sosu)
1 miesiąc
Mięso duszone
Mięso, drób i ryby
262
od 2 do 3 miesięcy
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka lub odłączyć urządzenie od zasilania.
Wnętrze komory chłodziarki oraz zamrażarki należy okresowo czyścić szmatką zamoczoną w roztworze
ciepłej wody z dodatkiem neutralnych środków czyszczących, stosownych do mycia wnętrza chłodziarki.
Nie stosować detergentów ani środków ściernych. Nie czyścić elementów chłodziarki za pomocą płynów
łatwopalnych. Wydzielane przez nie opary mogą być przyczyną pozaru lub wybuchu.
Części zewnętrzne urządzenia oraz uszczelki drzwi czyścić wilgotną gąbką i wysuszyć delikatną szmatką.
• Nie stosować czyszczących urządzeń parowych.
• Odszranianie komory chłodziarki oraz zamrażarki dokonuje się całkowicie automatycznie (system
NoFrost).
• Wskazane jest regularne czyszczenie skraplacza (kratki wentylacyjne znajdują się w tylnej części
urządzenia), za pomocą odkurzacza lub szczotki.
WAŻNE: do czyszczenia przycisków oraz wyświetlacza panelu kontrolnego (znajdującego się na drzwiach
zamrażarki) nie powinno się stosować alkoholu ani jego pochodnych, a jedynie suchą szmatkę.
ZALECENIA W PRZYPADKU DŁUŻSZYCH
NIEOBECNOŚCI
Krótkie okresy nieobecności
Nie ma potrzeby wyłączania urządzenia, jeżeli nieobecność w domu będzie krótsza niż trzy tygodnie.
Należy spożyć artykuły łatwo psujące się, a pozostałe zamrozić. Zastosować funkcję “Vacation” (w
zależności od modelu).
Dłuższe nieobecności
Jeżeli okres nieobecności przekracza trzy tygodnie, należy wyjąć wszystkie produkty. Wyjąć wtyczkę z
gniazdka, umyć urządzenie, opłukać i dokładnie wytrzeć.
Do górnych części drzwi należy przymocować klocki plastykowe lub drewniane, aby drzwi pozostały
uchylone i aby powietrze mogło przepływać. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni oraz nieprzyjemnych
zapachów.
Przeprowadzka
• Wyjąć wszystkie ruchome części, owinąć je dobrze i umocować za pomocą taśmy samoprzylepnej tak,
aby się nie przemieszczały, ani nie zgubiły.
• Zamknąć i umocować za pomocą taśmy samoprzylepnej obydwoje drzwi i przymocować przewód
zasilający do chłodziarki.
Przerwy w dopływie energii elektrycznej
W razie awarii zasilania radzimy skontaktować się z zakładem energetycznym i dowiedzieć się, jak długo
będzie ona trwała.
1. W razie awarii zasilania trwającej maksymalnie 24 godziny, nie otwierać żadnych drzwiczek
urządzenia. Pozwoli to na utrzymanie niskiej temperatury jak najdłużej.
2. Jeżeli przerwa w dopływie energii elektrycznej przewidziana jest na okres dłuższy niż 24 godziny, należy
wyjąć wszystkie zamrożone artykuły i umieścić je w przenośnym zamrażalniku zamykanym na klucz. Jeśli
nie jest to możliwe i nie dysponujecie Państwo wkładami ze sztucznym lodem, należy spożyć artykuły,
które mogą się zepsuć.
3. Proszę wziąć pod uwagę, że komora zamrazarki wypelniona całkowicie utrzymuje niską temperaturę
dłużej niż wypełniona tylko częściowo.
4. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
Ponadto komora zamrazarki wypelniona całkowicie mięsem utrzymuje dłużej niską temperaturę niż
wypełniona potrawami gotowanymi.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu, można ją ponownie zamrozić, lecz ich smak oraz
aromat może ulec zmianie. Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.
263
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK/
SERWIS
Niektóre d˙więki należy traktować jako normalne odgłosy pracy urządzenia
Zanim zwrócą się Państwo do Serwisu....
Wiele problemów związanych z działaniem urządzenia wynika z banalnch przyczyn, które mogą być
ustalone i rozwiązane bez stosowania narzędzi.
Urządzenie nie działa
• Może kabel zasilający jest uszkodzony?
• Czy sprawdzony został stan bezpieczników w mieszkaniu?
Na dnie komory chłodziarki znajduje się woda:
• Czy nie jest zatkany spust wody z odszraniania?
Obecność wody z odszraniania w wanience na sprezarce:
• Jest to stan normalny, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza. Wanienka
może być wypełniona wodą nawet do połowy objętości. Upewnić się, czy urządzenie zostało tak
wypoziomowne, aby z wanienki nie wypływała woda.
Brzegi obudowy chłodziarki, mające kontakt z uszczelkami, są ciepłe w dotyku:
• Jest to normalne zjawisko wówczas, gdy w trakcie pracy sprezarki na zewnątrz panuje wysoka
temperatura.
Nie działa oświetlenie:
• Czy sprawdzony został stan bezpieczników w mieszkaniu?
• Czy wtyczka przewodu została włożona do gniazda o właściwym napięciu?
• Czy przepaliła się żarówka?
Przepalona żarówka:
• Odłączyć wtyczkę urządzenia od napięcia.
• Patrz rozdział “Instrukcja wyszukiwania usterek/Serwis”.
Sprezarka pracuje nieprzerwanie przez zbyt długi czas:
• Czy na skraplaczu zebrał się kurz i pyłki?
• Czy drzwi są prawidłowo zamknięte?
• Czy uszczelki drzwi są szczelne?
• Gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura lub gdy pomieszczenie jest ogrzane, dłuższy niż zazwyczaj
czas pracy sprezarki należy uznać za normalny.
Urządzenie pracuje zbyt głośno:
• Czy urządzenie nie dotyka do innych mebli lub przedmiotów?
• Czy rurki w tylnej części stykają się lub drgają?
Jeżeli drzwi pozostały otwarte przez dłuższy czas lub gdy do chłodziarki włożono większą ilość żywności,
aby schłodzić wnętrze urządzenia sprezarka będzie pracowała dłużej niż zazwyczaj.
264
Prosimy zapamiętać
Czas pracy sprezarki zależy od wielu czynników: od tego ile razy otwarte zostały drzwi urządzenia, od ilości
przechowywanej żywności, temperatury otoczenia oraz ustawienia termostatu.
Jeżeli po sprawdzeniu powyższych czynników urządzenie nadal działa niepoprawnie, należy skontaktować
się z Serwisem, przedstawiając jasno charakter zaistniałego problemu i podając typ oraz numer serii
urządzenia (dane znajdują się na tabliczce znamionowej).
Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka
• Czy urządzenie nie stoi blisko źródła ciepła?
• Elementy sterowania są poprawnie wyregulowane?
• Czy do komory chłodziarki lub zamrażarki włożone zostały większe ilości żywności?
• Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
• Sprawdzić, czy drzwi domykają się.
• Upewnić się, czy otwory przepływu powietrza wewnątrz komory nie zostały zasłonięte, co mogłoby
utrudnić cyrkulację zimnego powietrza.
Zbieranie się wilgoci
• Sprawdzić, czy żywność jest właściwie opakowana. Przed włożeniem do chłodziarki, mokre pojemniki
powinny zostać osuszone.
• Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. Po otwarciu drzwi wilgoć, która znajduje się w
powietrzu na zewnątrz, przedostaje się do chłodziarki. Im częściej sa otwierane tym szybciej zbiera się
wilgoć, w szczególności zaś gdy pomieszczenie jest bardzo wilgotne.
• Jeżeli pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, jest bardzo wilgotne, zbieranie się wilgoci
wewnątrz chłodziarki należy traktować jako normalne zjawisko.
• Po automatycznym odszronieniu urządzenia, na jego tylnej ścianie mogą zbierać się krople wody.
Drzwi zamykają się lub otwierają niepoprawnie
• Należy sprawdzić, czy opakowania, w których przechowywana jest żywność, nie blokują drzwi.
• Upewnić się, czy półki drzwiowe, półki i szuflady komory ustawione są poprawnie.
• Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są brudne lub lepkie.
• Upewnić się, czy urządzenie zostało wypoziomowane.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówek należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie.
Nie świeci się lampka wewnętrzna:
• Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
W zależności od modelu
• Zdjąć klosz z lampki (w zależności od modelu)
• Odkręcić lub wyjąć żarówkę.
• Sprawdzić żarówkę i, jeśli to konieczne, wymienić na nową.
• Niektóre modele wyposażone są w specjalną żarówkę, której, w razie wymiany, nie należy odkręcać.
Pociągnąć w kierunku do środka chłodziarki. Ten typ żarówki dostępny jest jedynie w naszych centrach
serwisowych. Moc nie może przekraczać 15 W.
SERWIS TECHNICZNY
Zanim zwrócicie się Państwo do serwisu:
1. Sprawdzić czy nie ma możliwości usunięcia
usterki (Patrz “Instrukcja wyszukiwania
usterek/serwis”).
2. Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić się
czy usterka ustąpiła. Jeżeli rezultat jest
negatywny; odłączyć ponownie urządzenie od
sieci elektrycznej i powtórzyć tę czynność po
upływie godziny.
3. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu negatywny,
należy skontaktować się z Serwisem.
Należy podać:
• rodzaj usterki,
• model,
• numer serwisowy (numer po słowie SERVICE, na
tabliczce znamionowej, znajdującej się po
wewnętrznej stronie urządzenia),
• dokładny adres,
• numer telefonu wraz z numerem kierunkowym
Uwaga:
Jeżeli technik z Serwisu wykona zamianę
zawiasów drzwi, aby otwierały się w przeciwną
stronę, to czynność ta nie jest wykonywana w
ramach gwarancji.
265
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement