Whirlpool ARC 8140/1 Fridge/freezer combination Gebruikershandleiding


Add to my manuals
18 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 8140/1 Fridge/freezer combination Gebruikershandleiding | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN........... PAGINA 61
MILIEUTIPS ...............eeneccone nenes .PAGINA 61
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
2) 11747 PAGINA 62
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ..................... ‚PAGINA 63
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL .. PAGINA 64
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK/KOELVAK............... PAGINA 65
RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN DE
FUNCTIES .............cccemmccn nes .PAGINA 66
KOELVAK................eoomnec nes PAGINA 70
VIE races me pancarte eA .PAGINA 72
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL -...................m...e... PAGINA 73
ONDERHOUD EN REINIGING.................—.c.emn0eommecoo. PAGINA 75
VOORZORGSMAATREGELEN BI]
LANGDURIGE AFWEZIGHEID .....................—...e..eoom.... .PAGINA 75
OPSPOREN VAN STORINGEN/
KLANTENSERVICE...............—.....eeeees PAGINA 76
KLANTENSERVICE.....................e.nemn ns PAGINA 77
60
ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN
* Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat
is het raadzaam de gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen, hierin vindt u een
beschrijving van het apparaat en adviezen
voor het conserveren van
voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand
nog eens kunt raadplegen.
MILIEUTIPS
I. Verpakking iS
Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
recyclebaar en draagt het recyclingssymbool.
Voor de verwerking moeten de plaatselijke
voorschriften worden nageleefd. Het
verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen worden gehouden, omdat het een
bron van gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u
mogelijk negatieve consequenties voor het
milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen die anders zouden kunnen worden
veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit
product als afval.
Het symbool == op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het
wordt afgedankt, onbruikbaar door de deuren
te verwijderen en de voedingskabel door te
snijden, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
apparaat kunnen kruipen. Volg de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking op wanneer
u het apparaat afdankt en breng het naar een
speciaal verwerkingsbedrijf. Laat het apparaat
zelfs niet voor enkele dagen onbewaakt achter,
omdat het een bron van gevaar voor kinderen is.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product wordt
|. Controleer na het uitpakken van het apparaat
of het niet baschadigd. is en of de deur goed
sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf
de levering van het product van eventuele
schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen, om
het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens
het in gebruik te nemen.
u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft aangeschaft.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit
bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat
R600a).
Voor apparaten met isobutaan (R600a):
isobutaan is een natuurlijk gas dat geen
schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel
ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om
te controleren of de leidingen van het koelcircuit
niet beschadigd zijn.
Conformiteitsverklaring
* Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Europese Richtlijn
89/109/EEG, 90/128/EEG en 02/72/EEG.
CE
* Dit product is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-
richtlijn 89/336/EEG gewijzigd door de Richtlijn
93/68/CEE;
* De elektrische veiligheid is alleen
gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze
op een efficiënte werkende installatie is
aangesloten, die volgens de wettelijke
voorschriften is geaard.
61
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
*
Li
62
Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
Zorg ervoor dat het product na de installatie
niet op de voedingskabel staat.
Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak
want deze kunnen barsten.
Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn
dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de
buurt van het product of andere elektrische
huishoudelijke apparatuur. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of
explosies veroorzaken.
Laat voor een goede ventilatie een ruimte van
| em aan beide zijkanten en boven het
apparaat vrij.
Houd de ventilatie-openingen in de behuizing
van het apparaat of in de omkasting vrij van
enige obstructies.
Alle apparaten met ijsmakers en
waterdispensers moeten op een
waterleidingnet aangesloten worden dat
uitsluitend drinkwater levert (met een
waterleidingdruk van tussen de 1,7 en 8,1 bar
(25 en 117 PSI). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
Installeer het product waterpas op een vloer
die het gewicht kan dragen en in een ruimte
die geschikt is voor de afmetingen en het
gebruik van het product.
Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is
afgesteld om te werken in ruimten waarin de
temperatuur binnen de volgende waarden
ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van
de klimaatklasse die op het typeplaatje staat
aangegeven: het is mogelijk dat het apparaat
niet goed functioneert als het voor een lange
tijd in een ruimte wordt gelaten met een
hogere of lagere temperatuur dan het
genoemde bereik.
Klimaatklasse | Omg. temp. (°C) | Omg. temp. (°F)
SN Yan 10 tot 37 Yan 50 tot 90
N Van lé tot 32 Van 61 tot 90
ST Yan 18 tot 38 Yan 64 tot 100
T Yan 18 tot 43 Van 64 tot 110
Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
Gebruik geen mechanische systemen of
andere middelen om het ontdociproces te
versnellen, behalve dan die door de fabrikant
zijn aanbevolen.
Beschadig het interne vloeistofcircuit van de
koelkast niet.
Gebruik geen elektrische apparaten aan de
binnenkant van de vriesvakken voor
diepvriesproducten, als die van een ander
type zijn dan aanbevolen door de fabrikant.
Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door jonge kinderen of zieke
personen zonder lichamelijke controle.
Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag
hen niet worden toegestaan in het product te
spelen of zich erin te verstoppen.
De voedingskabel mag uitsluitend worden
vervangen door een bevoegd technicus.
* Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de
stekker uit het stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms
van het stopcontact is geplaatst.
Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning
Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (indien bijgeleverd.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A. Koelvak
I. Verlichting
2. Schappen [Zone met schappen
3. Versvak
4. Groente- en fruitlade
4a. Vochtregelaar
5. Afscheiding van groente-
en fruitlade
(afhankelijk van het model)
6. Uitneembare flessenhouder
7. Afscheider
(afhankelijk van het model)
8. Deurvakken
9. Eierhouder
B. Vriesvak
10. I|sblokjesmaker
(afhankelijk van het model)
Il. Laden vriesvak
12. Vakken in vriesvakdeur
C. Antibacterieel filter
(afhankelijk van het model)
Belangrijk:
Het antibacteriéle filter zorgt voor een maximale hygiêne in de koelkast dankzij de voortdurende zuivering
van de circulatielucht. Haal het filter uit de doos (in de crisper-lade ) en plaats het in het rooster
op de achterwand van de koelkast (element C ).
Vervang het filter iedere zes maanden.
|. Verwijder het filter met het rooster.
2. Vervang het filter en het rooster.
3. De vervangingsprocedure is beschreven in de instructies bij het antibacteriéle filter.
Dit type filter is verkrijgbaar bij onze Klantenservice.
Opmerking: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van model tot model verschillen.
Alle planken, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.
De aanzuigzone NIET afdekken met voedsel.
Let op: de accessoires van de koel/vrieskast mogen niet in de vaatwasmachine worden
gewassen.
63
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
с В Site
OA 5 E
2 e- 105005
Drukknoppen om het apparaat aan/uit te zetten, het menu te doorlopen, voor keuze en
bevestiging
|. Knop voor inschakeling van het hele apparaat 4.Knop om de temperatuur te verhogen van het
2. Knop om het menu te doorlopen gekozen vak
3. Knop voor uitschakeling van het hele apparaat 5. Bevestigingsknop
Pictogrammen functies en instellingen 6. Knop om de temperatuur te verlagen van het
gekozen vak
°C So sito.
Ge e © Ч I ara —— > Functies en instellingen voor het koelvak
—
sense 7) 4 EP | | |
EME = в E & ——» Pictogrammen van product, alarmen of storingen
i °C м о oF +, > ;
- 10e I Tue) —— > Functies en instellingen voor het vriesvak
Functies en instellingen voor het koelvak
e Deur koelvak open
e Ingestelde temperatuur in het koelvak
\
Snelkoelfunctie
5 Functie vakantie
y Bacteriemeter
Pictogrammen apparaat, alarmen of storingen
wg 6th Sense functie geactiveerd. Het apparaat is bezig met de instelling van de gevraagde
sense : : ;
omstandigheden voor de beste conservering van voedingsmiddelen.
Functie toetsenblokkering ingesteld.
Alarmpictogram, normaal in combinatie met het geluidssignaal.
DI
Storingspictogram en servicebel.
or О С (Koelvak) Waarschuwing vervanging filter
Functies en instellingen voor het vriesvak
Deur vriesvak open
=
Ü Functie “Party” ingeschakeld
= 8° Ingestelde temperatuur in het vriesvak
I Snelvriesfunctie
64
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK/KOELVAK
2 В 558%
ENS DE
2 e- 1050075
= G "С Bij het maken van de elektrische aansluiting, wordt het display verlicht en
worden alle pictogrammen enkele seconden weergegeven.
"Сепсе Op het display van het vriesvak worden streepjes weergegeven, het
pictogram ={sense knippert, terwijl op het display van de koelkast een in
= _ de fabriek ingestelde temperatuur van +5°C weergegeven wordt.
Zie de paragraaf "Alarm Black Out" op pag. 75 als het black out alarm
actief is.
= G "С Tijdens de fase om de door de fabriek ingestelde temperatuur te bereiken
knippert het alarmlichtje /N , klinkt het geluidssignaal en gaat het display
Л van de vriezer , _' knipperen. Dit betekent dat het apparaat de optimale
temperatuur voor het conserveren van voedingsmiddelen nog niet heeft
=) | bereikt.
Druk op de nop (==) om het geluidsalarm af te zetten.
Het indicatielampje /N stopt met knipperen wanneer de temperatuur
in het vriesvak onder de -12°C komt, op het display verschijnt de
/\-Gense temperatuur -|8°C en op dit punt kunnen de voedingsmiddelen in het
= 9 °С vriesvak geplaatst worden.
Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2/3 uur voordat de juiste temperatuur wordt
bereikt voor het conserveren van een normale lading van het koelvak.
BELANGRIJK:
* Als er voedingsmiddelen worden geplaatst voordat de koelkast helemaal gekoeld is, dan kunnen deze
bederven.
* Het instellen van de knoppen van het vriesvak en het koelvak op een lagere (koudere) stand dan de
aanbevolen stand, zal de temperatuur in de vakken niet sneller laten afkoelen.
* Zet geen voedsel in de koelkast in de buurt van de uitblaasopening voor de lucht.
* Een ingebouwd apparaat dat de externe vochtigheid controleert zorgt ervoor dat er zich geen vocht
op de randen aan de voorkant ophoopt; het is normaal dat deze randen soms warm aanvoelen.
De binnenverlichting gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt.
65
RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN
DE FUNCTIES
3 S°F
"sense
2-18“
Temperatuur koelvak
Geeft de ingestelde temperatuur van het koelvak weer.
De ingestelde temperatuur wordt in het geheugen opgeslagen en automatisch hersteld, ook na een
eventuele stroomuitval of nadat het apparaat uitgeschakeld is met de off-toets.
Selectie en regeling van de temperatuur in het koelvak
Om de temperatuur in het vriesvak te wijzigen, op de menu-toets drukken totdat het symbool van de
temperatuur van de koelkast bereikt wordt, en de temperatuur vervolgens instellen met de toetsen +/-.
Als de gewenste temperatuur bereikt is, bevestigen door op OK te drukken.
e
nf .
Snelle afkoeling
А
м
Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden gekoeld. Deze
functie wordt geactiveerd door meerdere malen op de menutoets te drukken totdat het symbool van
snelkoelen || verschijnt.
Het symbool knippert, druk op OK om te bevestigen.
De functie wordt na 6 uur uitgeschakeld of kan handmatig uiteeschakeld worden door deze handeling
te herhalen.
Temperatuur vriesvak
Geeft de interne temperatuur weer die is ingesteld in het vriesvak.
De temperatuur die in dit vak kan worden geprogrammeerd loopt van -18°C tot -24 °C.
De ingestelde temperatuur wordt in het geheugen opgeslagen en automatisch hersteld, ook na een
eventuele stroomuitval of nadat het apparaat uitgeschakeld is met de off-toets.
Selectie en regeling temperatuur vriesvak
Om de temperatuur in het vriesvak te wijzigen, op de menu-toets drukken totdat het symbool van de
temperatuur in het vriesvak bereikt wordt, en de temperatuur vervolgens instellen met de toetsen +/-.
Als de gewenste temperatuur bereikt is, bevestigen door op OK te drukken.
Snelvriezen
Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren.
Deze functie wordt geactiveerd door meerdere malen op de menu-toets te drukken, totdat het
symbool van snelvriezen verschijnt IW :
De functie wordt na |8 uur uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door deze
handeling te herhalen.
{sense Functie “6 Sense”
66
De 6" Sense functie gaat automatisch aan wanneer:
* er een aanzienlijke hoeveelheid af te koelen en/of in te vriezen voedingsmiddelen is geladen
* de deur van de koelkast en/of vriezer langere tijd heeft opengestaan
* er een langdurige stroomuitval is geweest en de binnentemperatuur van het apparaat te hoog aan het
worden is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.
Het pictogram ={sense voert een korte animatie uit, waarna het blijft branden gedurende de tijd die
nodig is om de optimale conserveringsomstandigheden automatisch te herstellen.
RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN
DE FUNCTIES
as |G
8 © ©)
Vakantie
== Deze functie reduceert de koeling in het koelvak wanneer de gebruiker lange tijd afwezig is. Deze
functie wordt geactiveerd door op de menu knop te drukken tot het symbool vakantie verschijnt a
Het symbool knippert, druk op OK om te bevestigen. Om de koelfunctie van het koelvak weer te
activeren moet de operatie worden herhaald. De functie wordt bovendien 30 minuten na de
activering uitgeschakeld zodra een van de twee deuren van het apparaat geopend wordt.
De temperatuur van het vriesvak wordt ingesteld op -18°C (afhankelijk van het model).
Belangrijk: nadat deze functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden
verwijderd en moet de deur gesloten blijven, de koelkast zal een geschikte temperatuur behouden
om de vorming van luchtjes te voorkomen.
Party-stand
Deze functie wordt geactiveerd door meerdere malen op de menu-toets te drukken totdat het
symbool van de party-stand Ú verschijnt.
Het symbool knippert, druk op OK om te bevestigen.
Deze functie maakt het mogelijk dranken te koelen in het vriesvak.
Als deze functie actief is, brandt het symbool. Nadat de functie 30 minuten geactiveerd geweest is
(de tijd die nodig is om een fles van 0,75 liter te koelen zonder dat het glas breekt), gaat het
pictogram knipperen en klinkt er een geluidssignaal, het display licht op. Haal de fles uit het vriesvak
en schakel de functie uit door op de OK-knop te drukken.
Belangrijk: laat de fles niet langer in het vriesvak dan de tijd die nodig is voor het koelen.
~0 Toetsenblokkering
Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke wijzigingen van instellingen of uitschakeling van
het apparaat worden voorkomen.
Om de toetsenblokkering in te stellen houdt u tegelijkertijd de knoppen “+” - "OK" - “-" gedurende
3 seconden ingedrukt totdat het symbool —O gaat branden.
De functie kan worden uitgeschakeld met dezelfde procedure, totdat het symbool —O uitgaat.
Off
Toets waarmee het apparaat uitgezet kan worden. Druk gedurende enkele seconden op de OFF-toets
О) от het koelvak en het vriesvak uit te zetten; op het display ziet u streepjes, die aangeven dat het
apparaat is uitgeschakeld. Wanneer het apparaat op OFF ‘© staat, blijven het lampje van het koelvak
en het vriesvak uit. Bedenk hierbij wel dat het apparaat niet is afgekoppeld van de elektrische voeding.
On
Toets waarmee u het vriesvak en het koelvak kunt aanzetten; op het display verschijnen de
temperaturen van de vriezer en de koelkast.
67
RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN
DE FUNCTIES
=
68
Alarmen
Deze indicaties worden meegedeeld door middel van een geluidssignaal en beeldsignalen.
Het licht van het display gaat aan zodra er zich een alarmsituatie voordoet.
Alarm temperatuur vriezer
Er wordt een geluidssignaal geactiveerd: het alarmsymbool wordt weergegeven en de
temperatuuraanduiding verandert in twee knipperende streepjes. Druk op de toets OK om het
geluidssignaal uit te schakelen.
Wordt geactiveerd wanneer:
* het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op het elektriciteitsnet of na een non-actieve periode
* De temperatuur van het vriesvak niet geschikt is
* Er een hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen is geladen, die groter is dan de hoeveelheid die op
het serienummerplaatje is aangegeven
* De deur van de vriezer lange tijd open is gebleven
OPMERKING: in deze omstandigheden kan de functie »{sense automatisch geactiveerd worden
Alarm Blackout
Op het display van het vriesvak wordt de maximale temperatuur weergegeven die bereikt is tijdens
de periode waarin er geen stroom was. Tegelijkertijd gaat het alarmpictogram branden en wordt het
geluidssignaal geactiveerd.
Dit alarm kan in de volgende situaties geactiveerd worden:
* bij de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet
* als er een langdurige stroomuitval is geweest en de interne temperatuur van het vriesvak gestegen
is tot een niveau dat te hoog is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.
Om de alarmfunctie uit te schakelen drukt u op de OK-toets tot het geluidssignaal stopt.
OPMERKING: controleer de staat van conservering van de voedingsmiddelen voordat u de eerste
elektrische aansluiting maakt
Bedrijfsalarmen
In geval van een alarm met betrekking tot de werking worden bovendien in het koel- of vriesvak
(afhankelijk van de plaats van de storing) alarmindicaties (alfanumerieke tekens) weergegeven, neem
contact op met de klantenservice en vermeld de weergegeven code.
= Alarm deuren vriesvak/koelkast open
Het symbool van de deur van de vriezer/koelkast (of beide) gaat branden en tegelijkertijd klinkt er
een geluidssignaal.
Wordt geactiveerd wanneer:
* een of beide deuren langer dan 2 minuten open zijn geweest.
Druk op OK om het geluidsalarm uit te schakelen.|
Als de deur open blijft, wordt het geluidssignaal na nog 2 minuten opnieuw geactiveerd.
Sluit de deur(en) en druk op de OK-toets.
OPMERKING: in deze omstandigheden kan de functie ={sense automatisch geactiveerd worden.
an
1 I A
Functie die signaleert dat het antibacteriéle filter moet worden
vervangen. (Afhankelijk van het model)
De vervanging van het filter wordt beschreven in het deel “Beschrijving van het
filter” van dit productinformatieblad. Afhankelijk van het model, kan het
indicatiepictogram voor het antibacteriéle filter QE zijn of EX van het
geheugensteuntje.
Voor modellen met geheugensteuntje:
Nadat het apparaat is aangesloten verschijnt het pictogram € met drie segmenten.
De segmenten gaan geleidelijk aan uit:
- na 2 maanden
- na 4 maanden
- na 6 maanden
Na 6 maanden werkina verschijnen het alarmpictogram /N en het pictogram van
het geheugensteuntje “ die aangeven dat het filter moet worden vervangen.
Nadat het filter vervangen is moet de “OK”-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt
worden, totdat beide pictogrammen, alarmpictogram /1\ en pictogram van het
geheugensteuntje © El uitgaan en het pictogram met de drie segmenten € weer
verschijnt.
Voor modellen met AF geheugensteuntje:
Na 6 maanden werking verschijnen het alarmpictogram /1 en het pictogram van
het geheugensteuntje AF die aangeven dat het filter moet worden vervangen.
Nadat het filter vervangen is, moet de “OK"-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt
worden, totdat het alarmpictogram / en het pictogram van het
geheugensteuntje AF uitgaan.
Voor beide modellen:
Het is mogelijk om het pictogram van het geheugensteuntje te deactiveren tot de
vervanging van het filter, door op de "OK"-toets te drukken. De daaropvolgende
geheugensteuntjes worden om de 6 uur weergegeven tot u het filter vervangt en
het alarm reset.
Bacteriemeter (afhankelijk van het model) - gemiddelde
temperatuur in het vak
Temperatuurcontrole
Wanneer het apparaat minstens 24 uur op het elektriciteitsnet aangesloten is
geweest, is het mogelijk om te controleren of de gemiddelde temperatuur in het
koelvak correct is en om, indien nodig, de thermostaat dienovereenkomstig te
regelen, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzingen (Zie
"Temperatuurregeling"). Als het symbool <$7 brandt, dan betekent dit dat de
gemiddelde temperatuur in het koelvak juist is. Voor een optimale
temperatuurregeling is de koelkast voorzien van een temperatuurwijzer, waarmee
u de gemiddelde temperatuur in het koelvak kunt controleren. Als het symbool <¿7
UIT is, dan betekent dit dat de temperatuur in de koelkast te hoog is; pas in dit
geval de temperatuurinstelling aan en wacht minstens 12 uur voordat u weer
controleert of de temperatuur correct is. De temperatuur in de koelkast hangt af
van verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur, de geconserveerde
hoeveelheid voedingsmiddelen, de frequentie waarmee de deur wordt geopend.
Houd rekening met deze factoren op het moment dat u het apparaat instelt.
BELANGRIJK: na opening van de deur of nadat de koelkast geladen is, is het
normaal dat het symbool gedurende enige tijd UIT blijft, vooral als de
omgevingstemperatuur erg hoog is.
69
Beschrijving van het filter
Het antibacteriéle filter met Microban-bescherming bestaat uit TNT van hoge kwaliteit met de
exclusieve Microban-bescherming. Als het filter op de juiste manier is geplaatst, reduceert het het
aantal bacterién in de koelkast; de bescherming duurt 6 maanden (na deze periode moet het
antibacteriéle filter vervangen worden). Neem contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice om
het antibacteriéle filter te bestellen. (Het telefoonnummer van de Klantenservice vindt u op het
garantiecertificaat). Het filter hoeft niet op een speciale manier behandeld te worden en de
antibacteriële werking is altijd actief.
Lees de aanwijzingen op de verpakking voor het vervangen van het filter.
De vervanging van het filter valt niet onder de garantie.
M
dH» Y
KOELVAK
SS С
=fsense — on
3-87 |G
In dit apparaat wordt gebruik gemaakt van een no frost-systeem, en er is dus geen handmatige ontdooiing
nodig.
Bovendien is het apparaat voorzien van een distributiesysteem van geventileerde koude lucht, waardoor
de temperatuur in het koelvak bijna homogeen is.
De voedingsmiddelen kunnen op elk willekeurig schap in het apparaat worden gelegd. Hierbij moet er wel op
worden gelet dat de luchtopeningen niet worden afgedekt, want anders wordt de luchtcirculatie gehinderd.
Conservering van voedingsmiddelen in het koelvak
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.
A. Gekookt voedsel
B. Vis, vlees
C. Groente en fruit
D. Flessen
E. Boter
F. Zuivelproducten
Om de vitamines, aroma's, voedingswaarde en versheid van de voedingsmiddelen te behouden, raden wij
u aan om ze vooraf in aluminiumfolie of plastic folie te wikkelen, of ze in diepvriesbakjes met deksel te
doen. Hiermee vermijdt u bovendien dat de geuren zich vermengen.
70
OPMERKINGEN:
* De afstand tussen de schappen en de achterwand mag niet geblokkeerd zijn, om vrije luchtcirculatie te
garanderen.
* Zet de voedingsmiddelen niet direct tegen de achterwand.
* Zet er geen voedingsmiddelen in die nog warm zijn.
* Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
* Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken in de
onderste lade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.
* Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
* De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +16” Ce +43“ C.
* Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen.
* Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.
* de accessoires van het koelvak en het vriesvak mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.
INTERNE EIGENSCHAPPEN VAN HET KOELVAK
VERSVAK
Dit schuifvak blijft koeler dan de rest van de koelkast en houdt verse voedingsmiddelen langer goed.
Dranken kunnen hierin sneller worden gekoeld. Het is perfect voor het conserveren van zuivelproducten
en koude gerechten, worstjes en vlees.
VERSCHUIFBARE SCHAPPEN VAN GLAS
De koelkast heeft twee verschuifbare schappen van glas, die het gemakkelijker maken de
voedingsmiddelen die achteraan op het schap, of op de laagste schappen geplaatst zijn, te bereiken.
* De schappen zijn gemaakt van sterk, getemperd glas.
* De randen van het schap voorkomen het wegdruppelen van eventueel gemorste vloeistoffen, die dus
niet in andere vakken terechtkomen.
Wijziging van de positie van de schappen:
In deze koelkast is het mogelijk de positie van de schappen aan te passen aan uw wensen.
* Om het schap te verwijderen, trekt u het naar buiten tot aan de aanslag.
Houd de vergrendelingen naar beneden ingedrukt zoals wordt geillustreerd op het detail van de
afbeelding, en trek het schap naar buiten totdat het loskomt. De vergrendelingen kunnen apart worden
ingedrukt.
Plaats daarna het schap op de geleiders.
GROENTE- EN FRUITLADE
Voedingsmiddelen zoals groenten en fruit drogen uit als ze rechtstreeks in contact komen met koude,
droge lucht tijdens de conservering. Deze lade handhaaft een temperatuur- en vochtigheidsniveau dat
geschikt is voor het conserveren van fruit en groente, waardoor de natuurlijke eigenschappen ervan
behouden blijven.
Om de voedingsmiddelen zo praktisch mogelijk te plaatsen, gebruikt u de speciale scheider van de lade,
die in de koelkast aanwezig is.
71
Vochtregelaar:
* De groente- en fruitlade heeft een vochtigheidsregelaar, waarmee het vochtigheidsgehalte van de lucht
die de lade binnenkomt, kan worden gecontroleerd.
* Het wordt geadviseerd de regelaar dicht te houden voor het conserveren van bladgroente, en open
voor het conserveren van fruit.
VRIESVAK
Nadat het apparaat is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het
conserveren van diepvriesproducten worden bereikt.
Het vriesvak is uitstekend geschikt voor conservering van diepvriesvoedingsmiddelen, alsmede voor het
invriezen van vers of voorgekookt voedsel. Bovendien is het geschikt voor het maken van ijsblokjes. De
binnenkant van de deur van het vriesvak, gemarkeerd met het symbool (+ x), is bijzonder geschikt voor
de conservering van pizza of diepvriesvoedsel dat binnen korte tijd dient te worden geconsumeerd.
Op het serienummerplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel aangegeven die bij een
omgevingstemperatuur van 25°C in 24 uur kan worden ingevroren.
Om goed in te vriezen wordt geadviseerd de menu-toets in te drukken en de snelvriesfunctie te kiezen
|№ ter voorbereiding op het invriezen.
Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het vriesvak.
Volg voor het regelen van de binnentemperatuur de aanwijzingen in de hoofdstukken “BESCHRIJVING
VAN HET BEDIENINGSPANEEL" en “Richtlijnen voor het selecteren van de functies”.
Het vriesvak heeft een schuiflade om het voedsel dat ingevroren moet worden gemakkelijker te kunnen
plaatsen.
IJSBLOKJES
Het apparaat is voorzien van een ijsblokjesmaker, waarmee snel en handig ijsblokjes kunnen worden
geproduceerd.
Belangrijk:
* Controleer of er geen ijs op de bakjes zit, voordat u de voeder vult.
* De voeder van de ijsbakjes en de ijshouder kunnen worden verwijderd, en op hun plaats kunnen andere
voedingsmiddelen worden gezet.
OPMERKINGEN:
* Het vriesvak behoudt bij stroomuitval gedurende ongeveer |3/14 uur de temperatuur voor het
bewaren van levensmiddelen.
* Open bij een stroomuitval de deur van het vriesvak niet.
72
VERGROTEN VAN DE LAADCAPACITEIT VAN DE VRIEZER
Om een maximale belading van de vriezer te bereiken kunnen de laden en de ijsmaker verwijderd
worden, zodat het voedsel op de roosters kan worden gezet.
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL
VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN
Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in
kan komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma s van het ene gebied naar het andere
in de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende
deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.
Belangrijk:
* De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
* Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
* Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.
* De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
* De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvrieslevensmiddelen moeten altijd
worden opgevolgd.
DICHTMAKEN
Verwijder alle lucht voordat u de zakjes dichtbindt.
Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje; gebruik bij niet-doorzichtige zakjes
zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
Sluit het zakje aan de bovenkant met een strip.
ONTDOOIEN
Hier volgen enkele nuttige wenken.
Rauwe groenten: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke
manier.
Vlees (grote stukken): ontdocien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen. Alvorens het te
bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.
Vlees (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
Vis: ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen, of rechtstreeks bereiden voordat hij
helemaal ontdooid is.
We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende |2 uur op de juiste
temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is
niet opnieuw in.
Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te
halen.
Fruit: ontdooien in het koelvak
OPMERKING: Zet nooit warme voedingsmiddelen in het vriesvak, maar laat ze 30 minuten op
omgevingstemperatuur afkoelen, en zet ze vervolgens in de gewenste verpakking en vries ze in. Als u
warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en verlengt u de levensduur
van uw apparaat.
73
Tabel voor de conservering van voedingsmiddelen
De conserveringstijden variéren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die - 18°C dient te zijn).
VOEDINGSMIDDELEN EN ZUIVELPRODUCTEN
CONSERVERINGSTIJDEN
Boter 6 tot 9
maanden
vruchtensap Margarine |2 maanden
Kaas
DE EE Camembert, mozzarella, 3 maanden
smeerkaas
; Roomkazen niet invriezen
diepvriesproducten
Oren Brie, Emmenthal, Zwitserse 6 tot 8
5 kaas, enz. maanden
(het invriezen kan de structuur
van de kaas wijzigen)
Rundvlees, kalfsvlees, 2 tot 3 maanden | ls, vruchtensap, melk | 2 maanden
lamsvlees
Eieren
6 tot (Voeg suiker of zout toe aan
en tot eidooiers of hele, geklopte
Varkensvlees 4 tot 8 maanden Sieren) —
erse saucijzen tor ex opt, eiwit, | 2 maanden
en
vieeslapjes
Rundvlees 8 tot 12 maanden OVENPRODUCTEN EN BROOD
er tot Gegist brood en broodjes 3 maanden
varkensvlees
Ongebakken brood | maand
Croissants 3 maanden
2 tot 3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)
2 tot 4 maanden
tot Taarten (geglazuurd) en 6 tot 17
koekjes maanden
vis
Weekdieren, oesters 3 tot 4 maanden Vruchtentaart |2 maanden
vis, tot Koekjesdeeg 3 maanden
Taartdeeg 4 tot 6 maanden
stukken)
en gans
in saus bereid
jus
en vis
tot
6 maanden
tot 3 maanden
ONDERHOUD EN REINIGING
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Reinig het koelvak en het vriesvak regelmatig met een vochtige doek met een oplossing van lauw water
en neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant van een
koelkast. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon
met licht ontvlambare vlceistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies
veroorzaken.
Reinig de buitenkant en de rubber afdichtingen met een vochtige doek en droog ze af met een zachte
doek.
* Gebruik geen stoomreinigers.
* Het ontdooien van zowel het koelvak als het vriesvak gebeurt volledig automatisch (no frost-systeem).
* Maak de condensor (ventilatieroosters op de achterkant van het apparaat) regelmatig schoon met een
stofzuiger of een borstel.
BELANGRIJK: de toetsen en het display van het bedieningspaneel (op de deur van het vriesvak) mogen
niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen, maar met een
droge doek.
VOORZORGSMAATREGELEN BI)
LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Kortstondige afwezigheid
Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het
elektriciteitsnet. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in.
Gebruik de “Vakantie"-functie (afhankelijk van het model).
Als u de vriezer voor langere tijd niet gebruikt
Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Haal de stekker
van de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken
droog.
Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de
deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare
luchtjes en schimmelvorming voorkomen.
Verhuizingen
* Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met
plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
* Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het
apparaat vast.
Stroomuitval
Wend u bij stroomuitval tot het plaatselijke energiebedrijf om informatie te krijgen over de duur van de
stroomstoring.
|. Indien de stroomstoring maximaal 24 uur gaat duren, de beide deuren van het apparaat gesloten
houden. Zodoende blijven de geconserveerde voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.
2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in
een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken
kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.
3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.
4. Maak de ijsbak leeg.
Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld
is met voorgekookt voedsel.
Als er op de voedingsmiddelen nog ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden ingevroren,
ook al is het mogelijk dat de smaak en het aroma niet meer hetzelfde zijn. Wanneer het voedsel in een
slechte staat verkeert, kunt u het beter weggooien.
75
OPSPOREN VAN STORINGEN/
KLANTENSERVICE
Sommige geluiden zijn normaal wanneer de koelkast in werking is
om
E E E EM:
4 VE AY
Voordat u de klantenservice belt....
De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
Het apparaat werkt niet
* |s de voedingskabel beschadigd?
* Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
Er staat water op de bodem van het koelvak:
* |s de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
Water in de ontdooibak:
* Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van de omkasting van het apparaat, die in contact staan met de deurafdichtingen,
voelen warm aan:
* dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.
Het licht werkt niet:
* Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
* Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
* |s het lampje doorgebrand?
Als het lampje is doorgebrand:
* Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
* Zie het hoofdstuk “Opsporen van storingen/Klantenservice”.
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
Zit er misschien veel stof en pluis op de condensor?
* Zijn de deuren wel goed gesloten!?
* Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
* Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
Het apparaat maakt te veel lawaai:
* Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?
* Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het
apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
76
Denk aan het volgende
De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden
geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de
instelling van de thermostaten.
Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de
Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
De temperatuur van de koelkast is te hoog
* Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
* Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
* Zitten er grote hoeveelheden voedingsmiddelen in het koelvak of in het vriesvak?
* Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
* Controleer of de deuren perfect sluiten.
* Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping
* (Ga na of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Maak natte houders droog voordat u ze in de koelkast
zet.
* Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid
uit de buitenlucht de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal het vocht
zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
* Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geinstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in
de koelkast.
* Ma automatische ontdooiing is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open
* Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
* Controleer of de deurvakken, de schappen en de laden op de juiste manier zijn geplaatst.
* Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
* Verzeker u ervan dat het apparaat perfect horizontaal staat.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat
vervangen.
De binnenverlichting functioneert niet:
* Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Afhankelijk van het model
* De afdekking van de lamp wegnemen (afhankelijk van het model)
* Het lampje losdraaien of wegnemen.
* Controleer het lampje en vervang het, zo nodig, door een nieuw exemplaar.
* Enkele modellen zijn van een speciaal lampje voorzien dat bij vervanging niet losgedraaid mag worden.
Trek naar de binnenkant van de koelkast toe. Dit lampje is alleen bij onze Klantenservicecentra
verkrijgbaar. Gebruik geen lampjes van meer dan 25W.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de Vermeld de volgende gegevens:
Klantenservice: * de aard van de storing,
I. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen * het model,
(zie “Opsporen van storingen/klantenservice”). * het servicenummer (nummer achter het woord
2.Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, * uw volledige adres en,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal * uw telefoonnummer
de handeling na een uur. Opmerking:
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze Het verwijderen van de deur van het apparaat
Klantenservice. door onze Klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
e: AAN e1:1 0000 000 00000
77

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement