KitchenAid | KCBNS 14600 | Instruction for Use | KitchenAid KCBDR 18600 Instruction for Use

Instruccions d’ús
Informació important relacionada amb la seguretat
4
Protecció del medi ambient
6
Abans de fer servir l’aparell
6
Precaucions i recomanacions generals
7
Consells d’estalvi energètic
7
Primer ús
8
Manteniment i neteja de l’aparell
8
Substitució de la bombeta o LED (segons el model)
9
En cas de no fer servir l’aparell
9
En cas de tall del subministrament elèctric
9
Compartiment de nevera
9
Compartiment de congelador
10
Com descongelar el compartiment del congelador (segons el model)
11
Sistema STOP FROST (segons el model)
11
Procediment de neteja de l’accessori STOP FROST
11
Compartiment “Zero Graus” (segons el model)
12
Ús d’accessoris de fusta (si hi són)
14
Servei d’assistència tècnica
15
Informació important relacionada amb la seguretat
•ATENCIÓ: per tal d’evitar perills
derivats de la inestabilitat, cal dur
a terme la col·locació o fixació de
l’aparell seguint les instruccions
del fabricant.
•ATENCIÓ: vigileu que els forats
de ventilació de l’aparell no
estiguin obstruïts.
• ATENCIÓ: no feu malbé els
tubs del circuit de refrigeració de
l’aparell.
• ATENCIÓ: No feu servir
mitjans mecànics, elèctrics o
químics diferents dels recomanats
pel fabricant per accelerar el
procés de descongelació.
• ATENCIÓ: No feu servir ni
poseu dispositius elèctrics dins
dels compartiments de l’aparell si
no són del tipus expressament
autoritzat pel fabricant.
•ATENCIÓ: Les màquines de gel
i/o els dispensadors d’aigua (si hi
són) que no estiguin connectats
directament al subministrament
d’aigua només es podran emplenar
amb aigua potable.
•ATENCIÓ: Les màquines de gel i
els dispensadors d’aigua (si hi
són) s’han de connectar a un
subministrament d’aigua potable,
amb una pressió de
subministrament de 0,17 a
0,81 MPa (d’1,7 a 8,1 bars).
Informació: Aquest aparell no
conté gasos CFC.
•Aparells amb isobutà (R600a):
l’isobutà és un gas natural sense
impacte mediambiental, però és
inflamable. Per tant, comproveu
que els tubs del circuit de
refrigeració no estiguin fets
malbé. Pareu especial atenció en
cas que hi hagi tubs fets malbé
quan buideu el circuit de
refrigeració.
•El pentà C es fa servir com agent
a l’escuma d’aïllament i és un gas
inflamable. Pareu especial atenció
durant les operacions per llençarlo.
•Aquest aparell està dissenyat per a
un ús domèstic i aplicacions
similars, com ara:
- cuines per al personal de
botigues, oficines i altres entorns
laborals;
- cases de pagès i clients d’hotels,
motels i altres establiments de
tipus residencial;
- entorns l’allotjament i desdejuni;
- aplicacions de servei d’àpats i
similars, no minoristes.
•No guardeu en aquest aparell
substàncies explosives com poden
ser aerosols amb gas inflamable.
• Poden fer servir aquest aparell
nens a partir dels 8 anys i
persones amb les capacitats
físiques, sensorials o mentals
reduïdes o sense experiència ni
coneixements si compten amb la
supervisió o instruccions sobre
l’ús de l’aparell de manera segura
i entenen els perills que implica.
4
•Els nens no han de fer la neteja ni
el manteniment sense supervisió.
•Per evitar el risc que els infants
quedin atrapats i s’ofeguin, no els
deixeu jugar ni amagar-se dins
l’aparell.
•S’ha de poder desconnectar
l’aparell de la xarxa elèctrica
desendollant-lo si l’endoll és
accessible, o mitjançant un
interruptor multipolar accessible
instal·lat a la presa seguint les
normes locals de seguretat.
•Endolleu l’aparell a un endoll amb
connexió a terra: l’aparell ha
d’estar connectat correctament a
un sistema de terra aprovat.
•No feu servir adaptadors d’endolls
múltiples o individuals ni
allargadors.
•Durant la instal·lació, comproveu
que l’aparell no faci malbé el
cable d’alimentació.
•No estireu del cable de corrent de
l’aparell.
•L’aparell l’han de traslladar i
instal·lar dues o més persones.
•La instal·lació i el manteniment,
inclosa la substitució del cable
d’alimentació, l’ha de fer el
fabricant o un tècnic qualificat,
seguint les instruccions del
fabricant i la normativa vigent
local en seguretat. Per tal d’evitar
perills, no arregleu ni substituïu
cap peca de l’aparell, inclòs el
cable d’alimentació, si no
s’especifica al manual de l’usuari.
•Poden fer servir aquest aparell
nens a partir dels 8 anys i persones
amb les capacitats físiques,
sensorials o mentals reduïdes o
sense experiència ni coneixements
si compten amb la supervisió o
instruccions sobre l’ús de l’aparell
de manera segura i entenen els
perills que implica.
•Els nens no han de fer la neteja ni
el manteniment sense supervisió.
•Per evitar el risc que els infants
quedin atrapats i s’ofeguin, no els
deixeu jugar ni amagar-se dins
l’aparell.
•S’ha de poder desconnectar
l’aparell de la xarxa elèctrica
desendollant-lo si l’endoll és
accessible, o mitjançant un
interruptor multipolar accessible
instal·lat a la presa seguint les
normes locals de seguretat.
•Endolleu l’aparell a un endoll amb
connexió a terra: l’aparell ha
d’estar connectat correctament a
un sistema de terra aprovat.
•No feu servir adaptadors d’endolls
múltiples o individuals ni
allargadors.
•Durant la instal·lació, comproveu
que l’aparell no faci malbé el
cable d’alimentació.
•No estireu del cable de corrent de
l’aparell.
•L’aparell l’han de traslladar i
instal·lar dues o més persones.
5
•La instal·lació i el manteniment,
inclosa la substitució del cable
d’alimentació, l’ha de fer el
fabricant o un tècnic qualificat,
seguint les instruccions del
fabricant i la normativa vigent
local en seguretat. Per tal d’evitar
perills, no arregleu ni substituïu
cap peca de l’aparell, inclòs el
cable d’alimentació, si no
s’especifica al manual de l’usuari.
Protecció del medi ambient
per tal que els infants no puguin ficar-s’hi dins i
quedar atrapats.
Elimineu l’aparell d’acord amb les normatives
locals relatives a l’eliminació de residus i porteu-lo
a un centre de recollida especial; no deixeu
l’aparell sense vigilància, ja que pot ser un perill
per als infants.
Per a més informació sobre el tractament, la
recuperació i el reciclatge d’aquest aparell,
contacteu amb l’autoritat local pertinent, amb el
servei de recollida de residus domèstics o amb la
botiga on el vau comprar.
1. Embalatge
El material d’embalatge és 100% reciclable i porta
el símbol de reciclatge
. Per a la seva
eliminació, seguiu les normatives locals. Guardeu
els materials d’embalatge (bosses de plàstic, peces
de poliestirè, etc.) fora de l’abast dels infants, ja
que poden ser perillosos.
2. Eliminació
L’aparell s’ha fabricat amb materials reciclables.
Aquest aparell incorpora les marques de
conformitat amb la Directiva Europea 2002/96/CE
sobre residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics
(WEEE). Si elimineu aquest aparell correctament,
evitareu les possibles conseqüències negatives per
al medi ambient i la salut humana.
Declaració de conformitat
• Aquest aparell s’ha dissenyat per a la conservació
d’aliments i s’ha fabricat d’acord amb la
Normativa (CE) núm. 1935/2004.
• Aquest aparell s’ha dissenyat, fabricat i
comercialitzat d’acord amb:
- els objectius de seguretat de la Directiva “Baix
Voltatge” 2006/95/CE (que substitueix la
73/23/CEE i les seves posteriors esmenes);
- la protecció
El símbol
que porta l’aparell, o la
documentació que l’acompanya, indica que aquest
producte no es pot tractar com a residu domèstic i
cal portar-lo al centre de recollida i reciclatge
d’aparells elèctrics i electrònics més proper. Quan
elimineu l’aparell, inutilitzeu-lo tallant el cable
d’alimentació i traieu-li les portes i els prestatges
Abans de fer servir l’aparell
Comuniqueu qualsevol dany al venedor en el
termini de 24 hores posterior al lliurament de
l’aparell.
2. Espereu almenys dues hores abans de posar en
marxa l’aparell per tal de garantir el correcte
funcionament del circuit de refrigeració.
3. Netegeu l’interior de l’aparell abans de fer-lo
servir.
Per tal de garantir el millor ús del vostre
aparell, llegiu detingudament les instruccions
d’ús, que contenen una descripció del producte i
consells útils. Guardeu aquestes instruccions per
a futures consultes.
1. Després de desembalar l’aparell, comproveu que
no hagi sofert danys i que la porta tanqui bé.
6
Precaucions i recomanacions generals
• No ingeriu el contingut (no tòxic) dels paquets de
glaçons (en alguns models).
• No us mengeu els glaçons o els gelats de gel
immediatament després de treure’ls del
congelador, ja que poden provocar cremades.
• Per als productes dissenyats per fer servir un filtre
d’aire a l’interior d’una tapa de ventilació
accessible, el filtre ha d’estar sempre al seu lloc
quan la nevera estigui en funcionament.
• Abans de realitzar qualsevol operació de
manteniment o neteja, desendolleu l’aparell o
desconnecteu-lo de la xarxa elèctrica.
• Feu servir el compartiment de la nevera per
guardar aliments frescos i el compartiment del
congelador per guardar aliments congelats,
congelar aliments frescos i fer glaçons.
• No guardeu recipients de vidre amb líquids dins
del congelador, ja que es podrien trencar.
• Eviteu emmagatzemar aliments sense embolcallar
en contacte directe amb les superfícies internes de
la nevera o del congelador.
• La bombeta utilitzada a l’interior de l’aparell està
especialment dissenyada per a aparells domèstics i
no és apta per a la il·luminació general d’una
habitació de la llar (Reglament CE 244/2009).
El fabricant no assumirà cap responsabilitat per
danys a persones o animals ni danys a propietats
si no es respecten els consells i les precaucions
anteriors.
INSTAL· LACIÓ
• Tingueu cura de no fer malbé el terra (per
exemple, el parquet) quan mogueu l’aparell.
• No col·loqueu l’aparell a prop d’una font de calor.
• Instal·leu i anivelleu l’aparell sobre un terra prou
resistent per suportar-ne el pes i en un lloc adient a
la seva mida i ús.
• L’aparell s’ha dissenyat perquè funcioni en llocs
on la temperatura no sobrepassi els intervals
següents, d’acord amb la classe climàtica que
figura a la placa identificativa. És possible que
l’aparell no funcioni correctament si el deixeu
durant molt de temps a una temperatura que
sobrepassi els intervals indicats.
Classe climàtica
SN
N
ST
T
T. Amb. (°C)
De 10 a 32
De 16 a 32
De 16 a 38
De 16 a 43
• Comproveu que el voltatge que figura a la placa
identificativa correspongui al voltatge de la xarxa
elèctrica.
ÚS SEGUR
• No guardeu ni feu servir benzina, líquids
inflamables o gas a prop d’aquest aparell o d’altres
aparells elèctrics. Els fums poden provocar
incendis o explosions.
Consells d’estalvi energètic
• Els aparells poden tenir compartiments especials
(d’aliments frescos, de zero graus...). En cas que
no s’indiqui una altra cosa al manual específic del
producte, es poden treure mantenint un rendiment
semblant.
• La posició dels prestatges de la nevera no influeix
en l’ús eficient de l’energia. Els aliments s’han de
posar als prestatges de manera que es garanteixi
una bona circulació de l’aire (els aliments no
haurien de tocar-se, i s’ha de mantenir una
distància entre els aliments i la paret del fons).
• Podeu augmentar la capacitat d’emmagatzematge
retirant els cistells i, si n’hi ha, el prestatge contra
la formació de gel, mantenint un consum d’energia
equivalent.
• Si la junta està malmesa s’ha de canviar al més
aviat possible.
• Els productes de classe energètica alta porten uns
motors molt eficients que estan operatius durant
més temps, però tenen un consum d’energia més
baix. No us preocupeu si el motor segueix
funcionant durant més temps.
• Instal·leu l’aparell a un espai sec i ben ventilat,
allunyat de qualsevol font de calor (p. ex. radiador,
fogons, etc.) i a un lloc no exposat directament al
sol. Si cal, feu servir una placa aïllant.
• Per garantir una ventilació adequada, seguiu les
instruccions d’instal·lació.
• Una ventilació insuficient a la part posterior de
l’aparell augment el consum d’energia del
producte i redueix l’eficiència de refrigeració.
• Les temperatures de l’interior de l’aparell poder
veure’s afectades per la temperatura ambient, la
freqüència d’obertura de les portes i la ubicació de
l’aparell. Teniu en compte aquests factors quan
fixeu la temperatura.
• Deixeu refredar els aliments i les begudes fredes
abans de col·locar-los a l’aparell.
• No poseu cap aliment que tapi el ventilador (si
n’hi ha).
• Després de posar els aliments comproveu que la
porta dels compartiments tanqui correctament,
sobre tot la porta del congelador.
• Reduïu al mínim l’obertura de la porta.
• Per descongelar productes, poseu-los a la nevera.
La baixa temperatura dels productes congelats
refreda els aliments de la nevera.
7
Primer ús
Connecteu l’aparell al subministrament elèctric.
Els models equipats amb sistemes electrònics poden emetre un senyal acústic que indica que s’ha posat en
marxa l’alarma de temperatura: premeu el botó d’interrupció de l’alarma. Si es subministra, col·loqueu el
filtre anti-olors i antibacterià al ventilador, tal com es mostra al seu envàs.
Nota: Un cop posat en marxa l’aparell cal esperar de 4 a 5 hores fins que s’assoleixi la temperatura
d’emmagatzematge adequada per a un aparell ple.
Manteniment i neteja de l’aparell
Netegeu l’aparell de tant en tant amb un drap i una solució d’aigua
tèbia i netejador neutre especial per a la neteja d’interiors de nevera.
No feu servir netejadors abrasius. Per garantir el flux constant i
correcte de l’aigua de descongelació, netegeu regularment l’interior de
l’orifici de desguàs de la part posterior del compartiment de la nevera,
a prop del calaix per a fruites i verdures, amb l’eina subministrada
(vegeu la figura).
Abans de realitzar qualsevol operació de manteniment o neteja,
desendolleu l’aparell o desconnecteu-lo de la xarxa elèctrica.
8
Substitució de la bombeta o LED (segons el model)
Desconnecteu sempre l’aparell de la xarxa elèctrica abans de canviar la bombeta. A continuació, seguiu les
instruccions corresponents al tipus de bombeta del vostre aparell.
Canvieu la bombeta per una altra d’idèntiques característiques, que trobareu al servei d’assistència tècnica i
als venedors autoritzats.
Tipus de bombeta 1)
Per treure la bombeta, descargoleu-la en sentir antihorari, com es
mostra a la figura. Espereu 5 minuts abans de tornar a connectar
l’aparell.
Bombeta
- Bombeta tradicional (màx. 25 W)
o
- Bombeta LED (d’idèntiques característiques)
Només disponible al servei d’assistència tècnica
Bombeta LED
Tipus de bombeta 2)
Si el producte disposa de llums
LED, com es mostra a les figures
següents, poseu-vos en contacte amb
el servei d’assistència tècnica en cas
que us calgui un recanvi.
Els llums LED duren més que les
bombetes tradicionals, milloren la
visibilitat interna i són ecològics.
En cas de no fer servir l’aparell
Desconnecteu l’aparell de la xarxa, buideu-lo, descongeleu-lo (si cal) i netegeu-lo.
Deixeu les portes lleugerament obertes per tal que circuli aire dins els compartiments. Això evitarà la
formació de florit i males olors.
En cas de tall del subministrament elèctric
Deixeu les portes tancades perquè els aliments guardats es mantinguin freds més temps. No torneu a
congelar els aliments que s’hagin descongelat, ni que sigui parcialment. Si es tracta d’un tall elèctric de
llarga durada, pot ser que s’activi també l’alarma d’apagada (en productes equipats amb sistemes
electrònics).
Compartiment de la nevera
El compartiment de la nevera permet guardar aliments i begudes frescos.
El compartiment de la nevera es descongela de forma totalment automàtica.
La presència ocasional de gotes d’aigua a la paret posterior de l’interior del compartiment és indicativa de
la fase de descongelació automàtica. L’aigua de descongelació corre cap a un orifici de desguàs i es recull
en un recipient, on s’evapora.Alguns models poden incorporar una compartiment especial “Zero graus”,
idoni per desar-hi carn i peix frescos.
9
Compartiment de la nevera
Atenció: no netegeu els accessoris de la nevera al rentaplats.
Nota: la temperatura ambient, la freqüència d’obertura de les portes i la posició de l’aparell poden afectar
les temperatures de l’interior de tots dos compartiments. Fixeu la temperatura d’acords amb aquests factors.
Nota: en condicions d’humitat elevada, el compartiment de la nevera pot acumular condensació, en
particular als prestatges de vidre. Si és el cas, es recomana tapar els contenidors amb líquids (com ara
olles), embolicar els aliments amb força contingut d’aigua (per exemple, verdures) i posar en marxa el
ventilador, si n’hi ha.
Retirada del calaix de fruites i verdures (segons el model)
Estireu el calaix fins al final, aixequeu-lo i retireu-lo.
Per tal de facilitar la retirada del calaix de fruites i verdures, pot ser que us calgui buidar (i retirar) els dos
prestatges de la porta inferior.
Ventilador i filtre anti-olors i antibacterià (segons el model)
El ventilador garanteix una distribució eficient de la temperatura a l’interior dels compartiments, fet que
contribueix a conservar millor els aliments i a reduir l’excés d’humitat. No obstruïu l’àrea de ventilació. El
ventilador es pot encendre i apagar a mà (vegeu la Guia ràpida); si està encès, es posa en funcionament de
manera automàtica quan cal.
Compartiment del congelador
Model amb compartiment de congelador independent
El compartiment del congelador
permet conservar aliments congelats (durant el període indicat al
paquet) i congelar aliments frescos. La quantitat d’aliments frescos que es poden congelar en 24 hores està
indicada a la placa de característiques. Col·loqueu els aliments frescos a la zona de congelació del
compartiment del congelador (vegeu la Guia ràpida) i deixeu espai suficient al voltant dels paquets perquè
circuli l’aire. Es recomana no tornar a congelar els aliments que s’hagin descongelat, ni que sigui
parcialment. És important embolicar els aliments de tal manera que no hi entri aigua, humitat ni
condensació.
Preparació de glaçons
Ompliu 2/3 de la safata de gel (si hi és) amb aigua i retorneu-la al compartiment del congelador. No feu
servir sota cap circumstància objectes afilats ni punxeguts per extreure el gel.
Extracció de calaixos (segons el model)
Estireu els calaixos fins al final, aixequeu-los i retireu-los. Per tal
d’augmentar-ne el volum, el compartiment del congelador es pot fer
servir sense els calaixos.
Assegureu-vos que la porta queda ben tancada un cop col·locats els
aliments a les reixes i els prestatges.
Figura 1
Models amb compartiment intern de productes
Al compartiment del congelador
també hi podeu guardar
aliments frescos. La quantitat d’aliments frescos que es poden
congelar en 24 hores està indicada a la placa de característiques.
Com congelar aliments frescos:
• Col·loqueu els aliments sobre la reixa, si hi és (Figura 1), o bé
directament a la base del compartiment (Figura 2)
• Col·loqueu els aliments al mig del compartiment
tot evitant
que entrin en contacte amb aliments ja congelats i a una distància
d’uns 20 mm (Figura 1 i Figura 2).
10
Figura 2
Com descongelar el compartiment del congelador (segons el model)
En models sense gebre, no cal dur a terme cap procediment de descongelació.
A la resta de models, l’acumulació de gebre és normal.
La quantitat i velocitat d’acumulació de gebre varia en funció de les condicions ambientals i la freqüència
d’obertura de la porta. Es recomana abaixar la temperatura o, si hi és, activar la funció de
congelació/refrigeració ràpida (vegeu la Guia ràpida) quatre hores abans de treure els aliments del
compartiment del congelador, per tal que els aliments es conservin més temps durant la fase de congelació.
Per descongelar, apagueu l’aparell i retireu-ne tots les calaixos. Guardeu els aliments congelats en un lloc
fresc. Deixeu la porta oberta perquè el gebre es descongeli. Per tal d’evitar fuites d’aigua durant la
descongelació, es recomana col·locar una peça de roba absorbent a la base del congelador i escórrer-la
periòdicament.
Netegeu l’interior del compartiment del congelador i assequeu-lo amb cura.
Torneu a encendre l’aparell i a col·locar els aliments a dins.
Sistema STOP FROST (segons el model)
El sistema STOP FROST (disponible segons el model) facilita el procediment de descongelació del
compartiment del congelador. L’accessori STOP FROST (Figura 1) està dissenyat per recollir part del gebre
que es forma al compartiment i és molt fàcil de retirar i netejar, la qual cosa redueix el temps invertit a
descongelar el compartiment.
Per eliminar el gebre de l’accessori STOP FROST, seguiu el procediment de neteja que es mostra a
continuació.
Procediment de neteja de l’accessori STOP FROST
- Obriu la porta del compartiment del congelador i
retireu el calaix superior (Figura 2).
- Desenganxeu l’accessori STOP FROST (Figura
3) i retireu-lo (Figura 4), amb cura que no caigui
sobre el prestatge de vidre del dessota.
Nota: si l’accessori s’encalla o costa de treure, no hi
insistiu, i procediu a la descongelació completa del
compartiment.
- Tanqueu la porta del compartiment.
- Per eliminar el gebre de l’accessori, esbandiu-lo
sota l’aixeta amb aigua freda (Figura 5).
- Deixeu que l’accessori s’escorri i eixugueu els
components de plàstic amb un drap suau.
- Per tornar a col·locar l’accessori, recolzeu la part
posterior sobre els sortints que es mostren a la
Figura 7-A i fixeu la maneta de l’accessori a les
abraçadores superiors (Figura 7-B).
- Torneu a inserir el calaix superior i tanqueu la
porta del compartiment del congelador.
L’accessori STOP FROST es pot netejar de manera
independent sense necessitat de descongelar
totalment el compartiment. La neteja periòdica de
l’accessori STOP FROST contribueix a reduir la
necessitat de descongelació completa del
compartiment del congelador.
Nota: les especificacions del producte, inclosos els
valors de volum i energia, es calculen sense la
presència de l’accessori STOP FROST.
11
Compartiment “Zero Graus” (segons el model)
El compartiment “Zero graus” està específicament dissenyat per
mantenir una temperatura baixa i un nivell d’humitat adient per
la conservació d’aliments frescos (per exemple, carn, peix, fruita
i verdures) durant més temps.
Encesa i apagada del compartiment
La temperatura interna del compartiment és aproximadament de 0° quan està encès.
Per encendre’l, premeu el botó que es mostra a
la figura durant un segon com a mínim, fins que
s’encengui l’indicador corresponent.
Això significa que el compartiment està en
funcionament. Premeu novament el botó durant
més d’un segon per apagar el compartiment.
Per apagar-lo completament, cal retirar el calaix.
Per tal que el compartiment “Zero graus” funcioni correctament, cal que es compleixin els següents
requisits:
- el compartiment de la nevera ha d’estar en marxa.
- la temperatura ha de mantenir-se entre +2°C i +6°C.
- el calaix del compartiment “Zero graus” ha d’estar inserit per poder encendre’l.
- cal que no estigui seleccionada alguna de les següents funcions especials: Espera, refrigeració ràpida,
vacances (si hi és); en aquest cas, retireu els aliments que contingui.
Nota:
- si l’indicador no s’il·lumina en encendre el compartiment, comproveu que el calaix està ben col·locat; si
el problema no desapareix, poseu-vos en contacte amb el servei d’assistència tècnica.
- si el compartiment s’encén i el calaix és obert, pot ser que el símbol del plafó de control s’apagui de
manera automàtica. El símbol s’encendrà novament quan s’hi insereixi el calaix.
- amb independència de l’estat del compartiment, és possible que sentiu un lleu soroll, que és totalment
normal.
- quan el compartiment no està en funcionament, la temperatura del seu interior depèn de la temperatura
general del compartiment de la nevera. En aquest cas, es recomana desar-hi les fruites i verdures menys
sensibles al fred (com ara fruites vermelles, pomes, albercocs, pastanagues, espinacs, enciams, etc.).
Important: si s’encén el compartiment en presència d’aliments amb un contingut d’aigua elevat, pot ser
que es formi condensació als prestatges. Si és el cas, desactiveu temporalment la funció.
Aneu amb cura a l’hora de col·locar aliments i envasos petits al prestatge superior del compartiment “Zero
graus”, per tal d’evitar que caiguin per accident entre el prestatge i la paret posterior del compartiment de
la nevera.
12
Retirada del compartiment “Zero graus”:
Seguiu aquest procediment:
- per tal de facilitar la retirada del compartiment, es recomana buidar (i potser treure) els prestatges
inferiors de la porta.
- apagueu el compartiment.
- feu girar el compartiment cap amunt per treure’l.
- retireu el prestatge de plàstic del dessota del compartiment.
Nota: el prestatge superior i els suports laterals no es poden retirar.
Per tornar a fer servir el compartiment “Zero graus”, torneu a col·locar amb cura el prestatge de plàstic del
dessota abans d’inserir el calaix i tornar a posar en marxa la funció.
Per tal de disposar d’un bon volum de nevera i reduir el consum elèctric, es recomana apagar el
compartiment “Zero graus” i retirar-lo.
Netegeu el compartiment i els seus components de tant en tant, amb un drap i una solució d’aigua tèbia
(amb cura de no submergir el prestatge de plàstic del dessota del calaix) i netejador neutre formulat de
manera específica per a la neteja d’interiors de nevera. No feu servir netejadors abrasius.
Abans de netejar el compartiment (també per fora) cal retirar el calaix per tal de desconnectar
l’alimentació elèctrica del compartiment.
13
Ús d’accessoris de fusta (si hi són)
1. Prestatge de fusta
Haute cuisine*
2. Àrea d’ampolles
3. Tapa del contenidor
4. Contenidor
* Només en alguns models
L’accessori Haute cuisine es pot fer servir en dues posicions.
Amb el contenidor al dessota
Amb el contenidor al damunt i la tapa
com a base
Calaix de formatges*
Tant l’accessori Haute cuisine com el calaix de formatges es poden
utilitzar per servir els aliments directament a taula. No els feu servir al
congelador, ni al microones ni cap altra font de calor.
No talleu aliments directament sobre la superfície de fusta, ja que pot
patir rascades.
Consells de neteja:
No renteu els components de fusta ni de plàstic al rentaplats; es recomana
netejar-los a mà amb un sabó neutre i sense esponges abrasives.
14
Servei d’assistència tècnica
Abans de contactar amb el servei d’assistència tècnica:
Torneu a encendre l’aparell per veure si el problema s’ha resolt. En cas contrari, desconnecteu l’aparell i
repetiu l’operació al cap d’una hora.
Si després d’haver dut a terme les comprovacions de la llista de problemes de funcionament i d’haver
reiniciat l’aparell aquest segueix sense funcionar correctament, poseu-vos en contacte amb el servei
d’assistència tècnica, descriviu el problema amb claredat i indiqueu:
• tipus d’avaria
• model
• tipus i número de sèrie de l’aparell
(figura a la placa identificativa)
• número de servei (és el número que hi ha després de la paraula SERVICE
a la placa identificativa de l’interior de l’aparell)
Nota:
El canvi d’orientació de les portes de l’aparell, si l’ha de dur a terme el servei d’assistència tècnica,
no es considera cobert per la garantia.
15
n
Printed in Italy
03/15
400010780180
CA
Download PDF

advertising