Whirlpool | WV1801 W | Instruction for Use | Whirlpool AFG 7010/2 Instruction for Use

30302006N.fm Page 86 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM
BRUKSANVISNING
FØR APPARATET TAS I BRUK
MILJØVENNLIG BRUK
GENERELLE RÅD
BRUK AV FRYSEREN
AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
FEILSØKINGSLISTE
SERVICE
INSTALLASJON
86
30302006N.fm Page 87 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM
FØR APPARATET TAS I BRUK
• Ditt nye produkt er et apparat som kun er
beregnet på bruk i privat husholdning
For å få best mulig utbytte av apparatet er
det viktig å lese denne bruksanvisningen
nøye. Her gis en beskrivelse av apparatet,
samt nyttige råd om riktig oppbevaring av
matvarene.
Ta vare på heftet for fremtidige behov.
1. Etter at man har pakket ut apparatet, må man
forsikre seg om at det ikke er skadet og at
døren lukker seg perfekt. Eventuelle skader må
meldes til forhandleren innen 24 timer fra
levering av produktet.
2. Det anbefales å vente minst to timer før
apparatet settes igang, slik at kjølekretsen
virker maksimalt.
3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av
en kvalifisert elektriker ifølge produsentens
anvisninger og gjeldende forskrifter
4. Rengjør apparatet innvendig før det tas i bruk.
MILJØVENNLIG BRUK
1. Emballasje
Emballasjen består av 100% resirkulerbart
materiale og er merket med
resirkuleringssymbolet. Kildesorter i henhold til
de lokale forskrifter. Emballasjen (plastposter,
polystyrendeler osv.) må holdes utenfor barns
rekkevidde.
2. Kassering
Kjøleskapet er fremstilt av resirkulerbart
materiale.
Dette apparatet er merket i samsvar med
EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av
elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical
and Electronic Equipment - WEEE).
Forsikre deg om at dette produktet blir
avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan
utgjøre noen helse- eller miljørisiko.
Symbolet
på produktet eller på
dokumentene som følger med det, viser at dette
produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Lever det til et autorisert
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
Før apparatet kastes, må man sørge for at det
ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av
nettledningen. Fjern også dørene og hyllene, slik
at ikke barn kan stenge seg inne i kjøleskapet.
Avhend apparatet ifølge de lokale
renovasjonsforskrifter. Apparatet må bringes til
et autorisert mottak og ikke etterlates uten
tilsyn, da det kan utgjøre en fare for barn. For
nærmere informasjon om håndtering, kassering
og resirkulering av dette produktet, kontakt
kommunen, renovasjonsvesenet eller
forretningen der du anskaffet det.
Informasjon:
Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen
inneholder R 134 a), eller fritt for HFK
(kjølekretsen inneholder R 600 a) (se typeskiltet
inni apparatet).
For apparater med Isobutan (R 600 a):
Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på
miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er
derfor viktig å forsikre seg om at rørene i
kjølekretsen ikke er skadet.
Overensstemmelseserklæring
• Dette apparatet er fremstilt for oppbevaring
av matvarer og er i overensstemmelse med
EU-direktivene 90/128/EØF, 02/72/EØF og
CE-standard nr. 1935/2004
• Dette produktet er utformet, fremstilt og
markedsført i samsvar med:
- sikkerhetskravene i EU-direktivet
“Lav Spenning” 73/23/EØF;
- kravene til beskyttelse i “EMC”-direktivet
89/336/EØF,
endret i EU-direktiv 93/68/EØF.
• Apparatets elektriske sikkerhet er kun
garantert når det er koblet til et
forskriftsmessig, jordet elektrisk anlegg.
87
30302006N.fm Page 88 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM
GENERELLE RÅD
• Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av
ferske matvarer og fryseseksjonen kun til
oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing
av ferske matvarer og produksjon av
isterninger.
• Etter installasjon må man forsikre seg om at
apparatet ikke kan skade nettledningen.
• Sett aldri glassbeholdere med flytende føde
inn i fryseseksjonen. Det kan føre til at de
sprekker.
• Spis ikke ispinner eller isterninger
umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren.
Det kan forårsake kuldesår.
• Før enhver form for rengjøring eller
vedlikehold av apparatet, må apparatet
frakobles strømnettet.
• Forsikre deg om at kjøleskapet ikke er
plassert ved siden av en varmekilde.
• Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre
brennbare gasser/væsker i nærheten av
kjøleskapet eller andre
husholdningsapparater. Dunst fra slike væsker
kan nemlig føre til brann eller eksplosjon.
• For å sikre tilfredsstillende ventilasjon, må det
være luft på hver side av apparatet og over
dette. Følg installasjonsveiledningen.
• Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på
apparatet tildekkes.
• Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og
vanndispenser må utelukkende tilkobles
vanntilførsel med drikkevann (med et
tilførselstrykk på mellom 1,7 og 8,1 bar (25 til
117 PSI)). Ismaskin og/eller vanndispenser
som ikke er koblet direkte til vannettet, må
kun fylles med drikkevann.
• Installer og oppvatre kjøleskapet på et gulv
som er tilstrekkelig solid og på et sted der det
er tilstrekkelig med plass rundt apparatet.
• For tilkobling til vanntilførsel benyttes slangen
som følger med det nye apparatet. Bruk ikke
slangen til det gamle apparatet.
• Flytting og installasjon av produktet må
utføres av to eller flere personer.
88
• Plasser apparatet på et tørt sted med god
ventilasjon. Apparatet er beregnet på bruk
ved bestemte omgivelsestemperaturer, i
henhold til klimaklassen som er oppgitt på
typeskiltet: Det kan hende apparatet ikke
fungerer korrekt dersom
omgivelsestemperaturen over lengre tid er
lavere eller høyere enn de temperaturer
apparatet er beregnet for.
Klimaklasse
SN
N
ST
T
Omg. temp. (°C) Omg. temp. (°F)
Fra 10 til 32
Fra 50 til 90
Fra 16 til 32
Fra 61 til 90
Fra 18 til 38
Fra 64 til 100
Fra 18 til 43
Fra 64 til 110
• Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at
det ikke oppstår skader på gulvet
(f. eks. parkett).
• Bruk ikke andre hjelpemidler for å
fremskynde avrimingen enn de som eventuelt
anbefales av produsenten.
• Pass på at det ikke oppstår skader på rørene i
kjølekretsen på apparatet.
• Bruk ikke elektriske apparater inni seksjonene
på apparatet, med mindre disse er godkjent av
produsenten.
• Apparatet må ikke brukes av små barn eller
personer som har behov for konstant tilsyn.
• La ikke barn leke med eller gjemme seg inne i
apparatet. Det kan føre til at de stenger seg
inne og blir kvalt.
• Endring eller utskifting av nettledningen skal
kun utføres av autorisert elektriker.
• Benytt ikke skjøteledninger eller doble
stikkontakter.
• Det må være mulig å frakoble apparatet,
enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved
hjelp av en topolsbryter plassert før
stikkontakten.
• Kontroller at nettspenningen er den samme
som oppgitt på typeplaten
• Svelg ikke væsken (ikke giftig) i
kjøleelementene (noen versjoner).
• Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom anbefalingene og retningslinjene over
ikke følges.
30302006N.fm Page 89 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM
BRUK AV FRYSEREN
I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og
fryse inn ferske matvarer.
Igangsetting av fryseren
• Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er
forhåndsinnstilt fra fabrikken.
• Sett støpslet i stikkontakten.
• Alarmsignalet vil aktiveres, siden temperaturen i fryseren enda
ikke er kald nok til at man kan legge inn matvarene.
• Legg ikke inn matvarene før alarmsignalet har koblet seg ut (for
flere detaljer, se vedlagte produktbeskrivelse).
Regulering av temperaturen
Se produktbeskrivelsen angående regulering av temperaturen.
Merk:
Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen
av apparatet kan påvirke temperaturen i fryseren.
Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.
Funksjon “6th Sense”
Funksjonen 6th Sense (avhengig av modell) aktiveres automatisk i
følgende tilfeller:
Åpning av døren
Funksjonen aktiveres hver gang åpning av døren fører til at
temperaturen i apparatet modifiseres og vil fortsette å virke så
lenge som nødvendig for automatisk gjenopprettelse av optimale
oppbevaringsforhold.
Ilegging av matvarer til innfrysing
Funksjonen aktiveres hver gang det legges inn matvarer og vil
fortsette å virke som lenge som nødvendig for å sikre optimale
innfrysingsforhold for matvarene (uten at dette fører til et
overdrevent strømforbruk).
MERK: Hvor lenge funksjonen 6th sense varer, avhenger både av
matvaremengden som skal fryses inn, matvaretypene som allerede
finnes i apparatet og omgivelsestemperaturen. Apparatet vil
derfor oppføre seg forskjellig, avhengig av disse faktorer.
Innfrysing
Den maksimale mengde ferske matvarer som kan fryses inn
på 24 timer, er oppgitt i kg på typeplaten.
For best mulig innfrysingsresultat, bør man trykke på tasten for
hurtig innfrysing (det gule lyset tennes) 24 timer før matvarene
legges inn.
Vanligvis er det nok med 24 timer med hurtig innfrysing etter at
matvarene er lagt inn. Deretter må man koble ut funksjonen
Hurtig innfrysing
Advarsel:
Dersom det dreier seg om små matvaremengder, kan funksjonen
hurtig innfrysing slås av etter noen timer, slik at man ikke sløser
med energien.
På apparater utstyrt med funksjonen 6th Sense, vil apparatets drift
automatisk kontrolleres, og brukeren trenger ikke foreta seg noe
(se kapittelet Funksjonen “6th Sense”)
89
30302006N.fm Page 90 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM
Råd for innfrysing og oppbevaring av ferske matvarer.
• De ferske matvarene som skal fryses inn må pakkes godt inn i:
aluminiumsfolie, plastfolie, vanntette plastposer,
polyetylenbokser m/lokk, spesielle fryseposer.
• Matvarene må være ferske, modne og av beste kvalitet.
• Ferske grønnsaker og frukt bør fryses inn så raskt som mulig
etter innhøstingen, slik at de bevarer næringsstoffene, formen,
konsistensen, fargen og smaken.
Kjøtt av småvilt bør ligge og mørne tilstrekkelig lenge før det fryses
inn.
Merk:
• La alltid varme matvarer avkjøles før de legges i fryseren.
• Helt eller delvis opptinte matvarer må benyttes umiddelbart.
Frys dem ikke inn igjen uten at de i mellomtiden er blitt kokt
eller stekt. Etter at matvarene er blitt kokt, kan de fryses inn
igjen.
Innfrysing og oppbevaring av matvarer
• Plasser matvarene som skal fryses inn i fryseskuffene.
• Kuldeakkumulatorene (noen versjoner) må plasseres i sporene
(på øverste rist) eller oppå frysevarene som oppbevares i den
øverste skuffen.
Viktig:
I tabellen ved siden av ser du hvor mange måneder du kan
oppbevare innfrossede matvarer.
Alle de angitte ytelsene gjelder når apparatet brukes uten
kuldeakkumulatorer, bortsett fra
temperaturstigningstiden.
Merking av frysevarene
Merk frysevarene og legg dem i fryseren.
Det anbefales å skrive dato på pakkene, slik at man er sikker på at
de spises opp i tide.
Råd for oppbevaring av frysevarer
Ved kjøp av frysevarer, må man forsikre seg om at:
• Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke
har blitt forringet. Dersom det er bulker og/eller våte flekker på
pakken, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt
for en delvis opptining.
• Kjøp alltid frysevarene til sist og frakt dem hjem i kjølebag.
• Legg dem i fryseren med en gang du kommer hjem.
• Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i
løpet av et døgn.
• Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser dem til et
minimum. Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på emballasjen.
• Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av
frysevarene.
90
MÅNEDER
MATVARER
30302006N.fm Page 91 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM
Hvordan man tar ut skuffene
• Trekk skuffene ut så langt de går, løft dem forsiktig og ta dem ut.
For å oppnå bedre plass, kan man ta ut skuffene, bortsett fra den
nederste, skinnene og den hvite uttagbare risten (hvis de finnes)
(Fig.1)
Legg ikke inn mere matvarer enn opp til de eventuelle maks.merkene på apparatets sidevegger.
Lavtemperaturseksjon
Fig. 1
Denne seksjonen er kun beregnet på produksjon av isterninger og
plassering av varmeakkumulatorer, som vist på Fig.2 og Fig.3
(noen versjoner).
Følg nøye anvisningene for oppbevaring på emballasjen.
Produksjon av isterninger
• Fyll isterningbrettet 2/3 fullt med vann og plasser det i
innfrysingsseksjonen.
• Hvis brettet skulle fryse fast, må man ikke bruke skarpe
gjenstander for å få det løs.
• Isterningene løsner lettere hvis isterningbrettet bøyes forsiktig.
Merk:
På grunn av undertrykk i fryseren er det vanskelig å åpne døren
rett etter at den er blitt lukket (bortsett fra på modeller utstyrt
med spesialventil).
Vent 2-3 minutter, til undertrykket i fryseren har avtatt.
Fig. 2
Fig. 3
91
30302006N.fm Page 92 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM
AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN
Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av
apparatet, må apparatet frakobles strømnettet.
På elektroniske modeller må man trykke på på/avtasten før man tar ut støpselet.
Det anbefales å avrime fryseren 1 til 2 ganger i året,
eller når det har dannet seg større mengder med rim
på fryseslyngene.
Rimdannelse på fyseslyngene er normalt. Hvor raskt
det danner seg rim og hvor mye som dannes, avhenger
av omgivelsestemperaturen og hvor ofte døren åpnes.
Avrimingen bør foretas når det er minimalt med
matvarer i seksjonen.
• Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn i
avispapir, slik at de blir liggende tett inntil hverandre, og
plasser dem på et meget kjølig sted eller i en kjølebag.
• La døren stå åpen for å fremskynde nedsmeltingen.
• Rengjør innsiden av fryseren med en svamp fuktet i lunkent
vann, eventuelt tilsatt et nøytralt vaskemiddel. Benytt ikke
slipende rengjøringsmidler.
• Skyll og tørk omhyggelig.
• Legg matvarene inn igjen.
• Lukk døren til fryseren.
• Sett støpselet tilbake i stikkontakten.
• Slå på fryseren.
Merk: på elektroniske modeller må man trykke på på/
av-tasten når man har koblet til apparatet og skal sette
det igang.
For korrekt avrimingsprosedyre, se
PRODUKTBESKRIVELSEN.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av
apparatet, må apparatet frakobles strømnettet.
På elektroniske modeller må man trykke på på/avtasten før man tar ut støpselet.
Rengjør jevnlig kondensatoren, som sitter bak på apparatet,
med støvsuger eller med en børste.
Kjøleseksjonen må rengjøres jevnlig med en svamp fuktet i
lunkent vann og/eller et nøytralt rengjøringsmiddel. Skyll og
tørk med en myk klut. Benytt ikke skurepulver
Ved lengre fravær
• Tøm fryseren.
• Koble apparatet fra strømnettet.
• Avrim og rengjør apparatet innvendig.
La døren stå åpen når apparatet ikke er i funksjon, slik
at det ikke dannes mugg, fuktighet og innestengt lukt
Merk: på elektroniske modeller må man trykke på på/
av-tasten når man har koblet til apparatet og skal sette
det igang.
92
30302006N.fm Page 93 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM
FEILSØKINGSLISTE
1. Apparatet virker ikke.
•Er det strømbrudd?
•Er hovedbryteren slått på?
•Er sikringene i orden?
•Er termostaten riktig innstilt?
•Har du satt igang apparatet på riktig måte?
2. Overdreven rimdannelse.
•Er dreneringsslangen blitt skjøvet riktig på
plass?
•Er døren ordentlig lukket?
3. Det gule, røde og grønne lyset tennes
ikke. Kontroller først punkt 1,
deretter:
•Kontakt serviceavdelingen.
Merk:
• Dersom kanten på forsiden av fryseren er
varm, beror ikke dette på en feil, men er for
å motvirke dannelse av fuktighet.
• Gurglende og hvislende lyder fra
kjølekretsen er helt normalt.
SERVICE
Før Service kontaktes:
1. Kontroller om du kan løse problemet på egen
hånd (se “Feilsøkingsliste”).
2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet
er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles
apparatet strømnettet igjen og forsøket gjentas
etter en time.
3. Hvis problemet enda ikke har løst seg, tilkall
service.
Oppgi:
•hva som er feil,
•modell,
•servicenummer (tallet som står etter ordet
SERVICE på typeplaten inne i apparatet),
•din adresse,
•ditt telefonnummer.
Merk:
Omhengsling av døren utført av våre
teknikere dekkes ikke av garantien.
Omhengsling kan ikke utføres på apparater
med håndtak foran.
93
30302006N.fm Page 94 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM
INSTALLASJON
• Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde. Høy
omgivelsestemperatur, direkte sollys eller plassering nær
varmekilder (ovner eller komfyrer) fører til økt strømforbruk
og bør unngås.
• Dersom dette ikke er mulig, bør følgende sikkerhetsavstander
overholdes:
• 30 cm fra olje- eller vedkomfyrer;
• 3 cm fra elektriske komfyrer og/eller gasskomfyrer.
• Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon.
• Rengjør apparatet innvendig (se “Avriming og rengjøring av
fryseren”).
• Sett inn tilbehøret (Fig. 1 og 2).
Elektrisk tilkobling
• Elektrisk tilkobling må skje i henhold til gjeldende
forskrifter.
• Spenning og strømforbruk er oppgitt på typeplaten, som sitter
inne i apparatet.
• Det er påbudt å jorde apparatet.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander
som skyldes manglende respekt for ovennevnte
normer.
• Dersom støpselet og stikkontakten ikke passer sammen, må
stikkontakten skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
• Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
Elektrisk frakobling
Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpselet
trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert over
stikkontakten.
94
Fig. 1
Fig. 2
Download PDF

advertising