KitchenAid | 5KMT4205ECA | Use and care guide | KitchenAid 5KMT4205EMS Use and care guide

SIKKER BRUG AF BRØDRISTEREN
Vigtige sikkerhedsanvisninger.............................................................................6
Elektriske krav....................................................................................................8
Bortskaffelse af elektriske apparater..................................................................8
Dansk
INDHOLD
DELE OG FUNKTIONER
Brødristerens dele..............................................................................................9
Funktioner i kontrolpanelet..............................................................................10
Brødristerens funktioner..................................................................................11
BETJENING AF BRØDRISTEREN
Før første brug.................................................................................................11
Brug af brødristeren.........................................................................................12
Brug af de særlige ristefunktioner....................................................................13
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING............................................................17
FEJLFINDING........................................................................................................18
GARANTI OG SERVICE.......................................................................................19
1
Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet.
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.
Her vises sikkerhedssymbolet.
Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste
dig selv og andre.
Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:
FARE
ADVARSEL
Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke straks følger instruktionerne.
Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke følger instruktionerne.
Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de
grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende:
1.Læs alle instruktioner.
2.Rør ikke ved varme overflader. Tag fat i håndtagene
eller dupperne.
3.For at forhindre elektrisk stød må brødristerens motordel,
ledningen eller stikket ikke nedsænkes i vand eller
anden væske.
4.Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer,
hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller
personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er
instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af
en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af
børn uden opsyn.
5.Tag stikket ud af stikkontakten, når brødristeren ikke er
i brug, inden dele af- eller påmonteres og inden rengøring.
Lad afkøle, inden der monteres eller afmonteres dele.
6.Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været
tabt, eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet
hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn,
reparation eller justering.
2
SIKKER BRUG AF BRØDRISTEREN
7.Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af apparatets
producent, da dette kan forårsage kvæstelser.
8.Må ikke bruges udendørs.
9.Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet
eller berøre varme overflader.
10.Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gasblus,
en varm elkogeplade, eller i en opvarmet ovn.
11.Drej kontakten på “OFF” (SLUK) for at frakoble apparatet
og træk derefter stikket ud af stikkontakten.
12.Brug ikke brødristeren til andet end dens oprindelige formål.
13.Meget store portioner, pakker i staniol eller redskaber må
ikke sættes i brødristeren, fordi de kan medføre en risiko
for brand eller elektrisk stød.
14.Der kan opstå brand, hvis brødristeren er tildækket, eller
hvis den rører ved brændbart materiale, herunder gardiner,
forhæng, vægge og lignende, når den er tændt.
15.Forsøg ikke at løsne madvarer, når brødristerens stik er sat
i stikkontakten.
16.Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.
Dansk
SIKKER BRUG AF BRØDRISTEREN
GEM DENNE VEJLEDNING
3
SIKKER BRUG AF BRØDRISTEREN
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Brødristerens dele
Spænding: 220-240 Volt
Frekvens: 50/60 Hertz
Watt: 1
250 Watt for 2-skivers model,
2500 Watt for 4-skivers model
BEMÆRK: Hvis netledningen beskadiges,
skal den af hensyn til sikkerheden udskiftes
af producenten eller en service­repræsentant.
Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen
er for kort, skal du kontakte en autoriseret
elektriker for at få installeret en stikkontakt
tættere på apparatet.
4-skivers model
Dansk
Elektriske krav
DELE OG FUNKTIONER
Sandwichholder
(følger med
begge modeller)
Ekstra brede åbninger med
automatisk selvcentrering
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
Bortskaffelse af elektriske apparater
Bortskaffelse af indpakningsmaterialer
Indpakningsmaterialet er 100 %
genanvendeligt og er mærket med genbrugs­
symbolet
. De forskellige indpakningsdele
skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis
og i fuld overensstemmelse med lokale
miljøregler for bortskaffelse af affald.
Bortskaffelse af produktet
- Dette produkt er mærket efter EUdirektiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes
korrekt, er du med til at undgå de
potentielle negative konsekvenser for
miljøet og folke­sundheden, der kan være
resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse
af dette produkt.
- Symbolet
på produktet eller på den
medfølgende dokumentation angiver, at
det ikke skal behandles som husholdnings­
affald, men skal afleveres på et passende
indsamlingscenter, hvor elektrisk og
elektronisk udstyr genanvendes.
For yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt
bedes man kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen,
hvor produktet er købt.
Udtagelig
krummebakke
Ledningsoprul
(ikke vist)
Dobbelte uafhængige
betjeningspaneler
2-skivers model
Ekstra brede åbninger med
automatisk selvcentrering
Betjenings­
enheder
Ledningsoprul
(ikke vist)
4
Udtagelig
krummebakke
5
DELE OG FUNKTIONER
DELE OG FUNKTIONER
Bagelfunktion
Frostfunktion
Holde varmindikator
Funktionen Rist/Annuller
Dette er en automatisk brød­
rister. Så snart brød placeres
i risteren begynder den at
sænke og riste brødet ved
hjælp af de valgte indstillinger.
Nogle madvarer kan veje for lidt til at udløse
automatisk ristning. Hvis madvarerne ikke
sænkes efter 3 sekunder, skal du trykke
på Rist/Annuller ( ) for at starte forløbet
manuelt. Tryk igen for at annullere en ristning,
der allerede er i gang, eller for at afslutte et
holde varmt-forløb.
Styring af ristegrad og kontrollampe
for ristegrad og nedtællingstimer
Indstiller præcist, hvor brunt brødet skal være. Kontrollampe, der viser indstillingen
med det samme. Under ristningen blinker
lamperne for at indikere, hvor meget tid
der er tilbage af ristningen.
Holde varm-indikator
Hvis madvarerne ikke fjernes
inden for 45 sekunder efter
forløbet er afsluttet, sænker
brødristeren automatisk
madvarerne og aktiverer et holde varmtforløb ved lav varme i op til 3 minutter.
Holde varm-indikatoren ( ) lyser, mens
dette forløb er aktivt. Du kan til enhver
tid annullere forløbet ved at trykke på
Rist/Annuller ( ).
6
Brødristerens funktioner
Sandwichfunktion
Ekstra brede åbninger med
automatisk selvcentrering
Ekstra brede åbninger med mulighed for at
riste brød, bagels og engelske muffins op
til en tykkelse på 2,8 cm. Selvcentrering,
der sikrer en jævn opvarmning af tynde
eller tykke brødskiver. Automatisk
hævning og sænkning af brød.
Dobbelte uafhængige betjeningspaneler
(kun model med 4 åbninger)
Dobbelte uafhængige betjeningsenheder til valg
af forskellige indstillinger for hvert sæt åbninger.
Indikatorlys
for ristegrad/
nedtællingstimer
Betjeningsenheder
Brugervenlige betjeningspaneler til
hurtigt valg af de ønskede indstillinger
og med kontrollamper.
Udtagelig krummebakke
Den udtagelige krummebakke kan
trækkes ud for at fjerne krummer.
Tåler ikke maskinopvask.
Farvetonestyring
BETJENING AF BRØDRISTEREN
Funktionen
Rist/Annuller
Bagel-funktion
Brødristeren har en særlig
indstilling til ristning af bagels,
som sikrer optimal varme og tid
for det bedste resultat. Varme
elementerne justeres til at riste
den indvendige side af en overskåret bagel,
uden at brænde den udvendige overflade.
Frost-funktion
Din brødrister har en optønings­
funktion, der forsigtigt optør
og rister frosset brød. Brug
kun optønings­funktionen til
frosne madvarer.
Dansk
Funktioner i kontrolpanelet
Ledningsoprul
Ledningsoprul til nem opbevaring af ledningen,
når apparatet ikke er i brug.
Før første brug
Kontroller de ekstra brede åbninger og fjern
eventuel emballage eller trykt materiale,
der kan være faldet ned i brødristeren
under transporten eller håndteringen,
før du bruger den. Du må ikke føre
metalgenstande ind i brødristeren.
Du kan måske se en smule røg første gang
du bruger brødristeren. Det er helt normalt.
Røgen er uskadelig og forsvinder hurtigt.
Hvis nødvendigt afkortes ledningen ved
at rulle den sammen under brødristeren.
Brødristerens ben er høje nok til at
ledningen kan komme ud på alle sider.
Sandwich-funktion
Din brødrister har en speciel
Sandwich-indstilling, der kun
må bruges med KitchenAid
sandwich-holderen til at riste
sandwiches med tynde skiver
kød og ost. Se “Ristning af sandwiches” for
yderligere information.
7
BETJENING AF BRØDRISTEREN
BETJENING AF BRØDRISTEREN
Brug af brødristeren
Dansk
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød
1
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
BEMÆRK: Forskellige typer brød og deres
fugtindhold kan kræve forskellige ristetider.
Tørt brød bruner for eksempel hurtigere end
fugtigt brød og kræver en lavere ristegrad.
Brug ikke forlængerledning.
Så snart brød placeres i en åbning,
begynder brødristeren automatisk at
sænke og riste brødet. Nogle madvarer
kan veje for lidt til at udløse automatisk
ristning. Hvis madvarerne ikke sænkes
efter 3 sekunder, skal du trykke på
Rist/Annuller ( ) for at starte
forløbet manuelt.
5
(Valgfrit) Tryk på den ønskede funktions­
knap indenfor 5 sekunder. Se afsnittet
“Brug af de særlige ristefunktioner”
for yderligere information.
6
Når brødristeren er færdig, hæver
den automatisk madvarerne og der
høres et signal. Hvis madvarerne ikke
fjernes inden for 45 sekunder, starter
brødristeren varmholdningsfunktionen.
7
Du kan til enhver tid annullere ristningen
ved at trykke på Rist/Annuller ( ).
Brødristeren hæver det ristede brød
og slukker.
Sæt stikket i en stikkontakt med jord­
forbindelse og tænd for kontakten.
Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Brug ikke en adapter.
4
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
2
Flyt ristegradsstyringen for at vælge den
ønskede brunhed. Flyt ristegradsstyringen
til højre for mørkere ristning eller til
venstre for lysere. Kontrollampen viser
ristegraden - fra 1 (lyst) til 7 (mørkt).
3
Sæt brød eller andre madvarer, der skal
ristes, i en eller flere åbninger.
BEMÆRK: For at sikre en jævn ristning på modeller med 2 åbninger, bør du kun riste
en type brød og en tykkelse ad gangen. Hvis du rister to forskellige typer eller tykkelser
i modeller med 4 åbninger med dobbelte uafhængige betjeningsenheder, skal du huske,
at du kun må riste en brødtype i hvert sæt åbninger.
Brug af de særlige ristefunktioner
Hvis madvarerne ikke fjernes inden for 45 sekunder efter forløbet er afsluttet, sænker
brødristeren automatisk madvarerne og aktiverer et holde varmt-forløb ved lav varme
i op til 3 minutter. Holde varm-indikatoren ( ) lyser, mens dette forløb er aktivt.
Varmholdningsfunktion (
1
8
)
Tryk på Rist/Annuller-knappen ( ) én
gang. Hvis maden ikke fjernes, aktiveres
varmholdningstilstanden.
2
Hvis maden ikke fjernes indenfor varm­
holdningsforløbet på 3 min., løftes det
op, og brødristeren slukkes.
9
BETJENING AF BRØDRISTEREN
BETJENING AF BRØDRISTEREN
Bagel-funktion (
Ristning af sandwiches (
Brødristeren har en særlig indstilling til ristning af bagels, som sikrer optimal varme og tid
for det bedste resultat. Varmeelementerne justeres til at riste den indvendige side af en
overskåret bagel, uden at brænde den udvendige overflade.
1
Tryk på bagel-knappen ( ) med riste­
graden indstillet på den ønskede brunhed.
3
Når brødet er færdigt, hæver brød­
risteren det og der høres et bip. Hvis
brødet ikke fjernes indenfor 45 sekunder,
skifter brødristeren til holde varm-tilstand.
2
Indsæt bagelhalvdele med de skårne
sider mod midten som vist. Brødristeren
sænker automatisk brødet og starter
med at riste det.
Brødristeren har en speciel Sandwich-indstilling, der kun må bruges med KitchenAid
sandwich-holderen til at riste sandwiches med tynde skiver kød og ost.
1
Smør den udvendige side af sandwichbrødet med lidt smør - smør ikke den
side, hvor fyldet skal være. Ved at
smøre den udvendige side af brødet
med smør, brunes brødet langsommere
og hjælper med at varme fyldet.
2
Fyld sandwichen med de ønskede
ingredienser, men ikke for mange!
Tynde skiver - som skinke, kalkun
og ost - fungerer bedst.
3
Åbn sandwichholderen ved at trække
håndtagene fra hinanden. Placer derefter
en af kanterne på din sandwich, så den
flugter med den nederste kanal på
holderen, som vist.
4
Tryk sandwichholderens håndtag
sammen for at holde sandwichen
fast. Luk klemmen for at holde
ristene sammen.
5
Indstil ristegraden på den ønskede
brunhed og tryk derefter på
Sandwich-knappen ( ).
6
Sæt sandwichholderen med sandwichen
i brødristerens åbning, som vist. Brød­
risteren sænker automatisk sandwich­
holderen og begynder at riste.
Frost-funktion ( )
Brødristeren har en optøningsfunktion, der forsigtigt optør og rister frosset brød.
Brug kun optøningsfunktionen til frosne madvarer.
1
10
Tryk på optønings-knappen ( ), når
den ønskede ristegrad er valgt.
2
Brødristeren sænker automatisk brødet,
kører et optøningsforløb for at tø
brødet op, og rister det derefter
til den ønskede ristegrad.
)
Dansk
)
11
BETJENING AF BRØDRISTEREN
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Dansk
BEMÆRK: For at sikre en jævn ristning på modeller med 2 åbninger, bør der ristes en type
brød og en tykkelse ad gangen. Hvis der ristes to forskellige typer eller tykkelser i modeller
med 4 åbninger med dobbelte uafhængige betjeningsenheder, husk da at der kun må ristes
en brødtype i hvert sæt åbninger.
Opbevar IKKE sandwichholderen i brødristeren, og sæt den ikke tilbage i brødristeren, når
sandwichen er ristet og fjernet. Dette starter en ny ristning og forhindrer, at brødristeren
fungerer korrekt.
1
Sluk på stikkontakten og træk stikket
ud af stikkontakten og lad den afkøle,
før den rengøres.
2
Tag fat i midten af krummebakken
og træk den ud. Ryst krummerne ud
i en affaldsbeholder. Det anbefales at
tømme krummebakken efter hver
brug. Krummebakken må kun vaskes
i hånden.
VIGTIGT: Bakken vil være meget varm lige efter ristningen.
7
Når sandwichen er færdig, høres et bip
3 gange, og lyset i sandwich-knappen
blinker.
8
Fjern sandwich-holderen og tryk på enten
Sandwich-knappen ( ) eller knappen
Rist/Annuller ( ) for at returnere
holderen til den rigtige position.
BEMÆRK: Hvis der kommer fedt eller olie på brødristeren, skal det omgående tørres
af med en ren, fugtig bomuldsklud.
BEMÆRK: Hvis sandwichholderen ikke fjernes, lyder et bip hvert 30. sekund i 2 minutter
og lyset i sandwich-knappen blinker for at minde om at sandwichholderen skal fjernes.
Hvis sandwich-holderen ikke fjernes inden 2 minutter, slukker brødristeren automatisk.
Sandwichholderen skal altid fjernes, for at brødristeren fungerer igen.
3
Tør brødristeren af med en blød, fugtig
bomuldsklud. Brug ikke køkkenruller,
skuremidler eller flydende rengørings­
midler. Brødristeren må ikke nedsænkes
i vand.
4
Sæt krummebakken i brødristeren
igen. Tryk den ind, indtil den klikker
på plads. Brug ikke brødristeren uden
en korrekt placeret krummebakke.
BEMÆRK: KitchenAid anbefaler ikke at brødristeren dækkes til.
12
13
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
BEMÆRK: Der kan måske dannes en smule
røg første gang brødristeren anvendes.
Det er helt normalt. Røgen er uskadelig
og forsvinder hurtigt.
GARANTI OG SERVICE
Kontroller følgende, hvis brødristeren
ikke fungerer korrekt:
1. Hvis brødristeren ikke begynder at
sænke og riste efter 3 sekunder, kan
årsagen være, at de isatte madvarer
vejer for lidt til at udløse automatisk
ristning. Tryk på Rist/Annuller ( )
for at starte forløbet manuelt.
2. Hvis brødristeren ikke fungerer og
sandwich-lyset blinker, betyder dette,
at en tung genstand forhindrer brød­
risteren i at fungere korrekt. Fjern
sandwich-holderen eller en eventuel
tung genstand fra brødristeren, og tryk
derefter på sandwich-knappen ( ) eller
knappen Rist/Annuller ( ) for at give
holderen mulighed for at returnere til
dens korrekte position.
3. Kontroller, at brødristerens ledning
er tilsluttet en elektrisk stikkontakt.
4. Hvis brødristerens ledning er sat
i stikkontakten, så forsøg at trække
den ud og sætte den i igen.
5. Hvis brødristeren stadig ikke fungerer,
så kontroller husholdningens sikring
eller strømafbryder.
Hvis problemet ikke kan afhjælpes, kontakt
da forhandleren for apparatet er købt
(se afsnittene “Garanti og service”).
Garanti for KitchenAid brødrister
Garantiens
varighed:
KitchenAid
betaler for:
KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten
og Afrika:
Fem års fuld garanti
fra købsdatoen.
Reservedele og
arbejdsløn ved
reparation af
defekte materialer
eller udførelse.
Service skal udføres
af et autoriseret
KitchenAid
servicecenter.
A.Reparationer, hvis brød­risteren
anvendes til andre formål end
almindelig madlavning i privat
husholdning.
B.Skader opstået på grund
af uheld, ændringer på
maskinen, forkert betjening,
misbrug eller installationer/
betjeninger, der ikke udføres
i henhold til de gældende
regler for elektrisk udstyr.
Dansk
FEJLFINDING
KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.
Servicecentre
Al service skal udfores lokalt af et autoriseret
KitchenAid After Sales Service Center. Ved
reklamationer skal der altid rettes henvendelse
til forhandleren, hvor apparatet er købt.
Forhandleren formidler reklamationen
til Service Centeret.
I Danmark:
C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk
Kundeservice
THUESEN JENSEN A/S:
Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22
www.KitchenAid.eu
© 2014 KitchenAid. Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
14
15
Download PDF

advertising