KitchenAid 5KES2102EMS, 5KES2102EAC, 5KES2102EER, 5KES2102EOB User guide

KitchenAid 5KES2102EMS, 5KES2102EAC, 5KES2102EER, 5KES2102EOB User guide
Användningsanvisningar för espressomaskinen
Innehållsförteckning
Viktiga säkerhetsföreskrifter........................................................................................................................ 2
Avfallshantering av elektrisk utrustning....................................................................................................... 3
Krav på elektrisk utrustning......................................................................................................................... 3
DELAR OCH FUNKTIONER
Espressomaskinens delar............................................................................................................................. 4
Espressomaskinens funktioner.................................................................................................................... 4
Förbereda espressomaskinen för användning
Fästa koppräcket......................................................................................................................................... 5
Ta bort och rengöra vattenbehållaren......................................................................................................... 5
Fylla och skölja bryggarna............................................................................................................................ 6
Använda espressomaskinen
Brygga espresso........................................................................................................................................... 7
Skumma och ånga mjölk.............................................................................................................................. 8
Göra cappuccino.......................................................................................................................................... 9
Tappa ut hett vatten.................................................................................................................................... 9
Skötsel och rengöring
Innan espressomaskinen rengörs................................................................................................................. 9
Rengöring av skumningsarm och munstycke............................................................................................... 9
Rengöring av kåpa och tillbehör................................................................................................................ 10
Rengöring av vattenspridningsfilter............................................................................................................ 10
Återfyllning efter långa perioder utan användning..................................................................................... 10
Avkalkning.................................................................................................................................................. 10
Felsökning................................................................................................................................................. 11
Innan bryggning: Ingredienserna i en god espresso
Färska kaffebönor...................................................................................................................................... 11
Gott vatten................................................................................................................................................. 11
Den riktiga malningen – och kvarnen........................................................................................................ 11
Espressobryggningsteknik
Bryggningstemperatur............................................................................................................................... 12
Malning....................................................................................................................................................... 12
Dosering..................................................................................................................................................... 12
Jämn fördelning.......................................................................................................................................... 12
Packning..................................................................................................................................................... 12
Volym......................................................................................................................................................... 13
Urdragsmängd........................................................................................................................................... 13
Det gyllene skummet................................................................................................................................. 13
Felsökning av espresso vid bryggning........................................................................................................ 13
Garanti och service............................................................................................................................ 14
Garanti för KitchenAid espressomaskin.................................................................................................... 14
Servicecenter............................................................................................................................................. 14
Kundtjänst.................................................................................................................................................. 14
1
Svenska
Säkerhetsföreskrifter för espressomaskinen
Säkerhetsföreskrifter för espressomaskinen
Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.
Varningssymbolen ser ut så här.
Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.
Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet
"FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:
Svenska
FARA
Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte
omedelbart följer instruktionerna.
VARNING
Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte
följer instruktionerna.
Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan
minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas,
bland annat följande:
1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag eller vred.
3. Undvik risk för eldsvåda, elektriska stötar och personskador – varken sladden, stickkontakten
eller apparaten får nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
4. Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller
får instruktioner angående säker användning av apparaten av en vuxen person och att de är
medvetna om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta
underhåll utan vuxens överinseende.
5. Dra ur kontakten när den inte används och före rengöring. Vänta tills apparaten har svalnat
innan du monterar eller demonterar delar eller gör rent.
6. Använd inte en apparat med en skadad nätsladd eller stickkontakt, som det uppstått tekniskt
fel på eller som på något annat sätt skadats. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade
servicecenter för undersökning, reparation eller justering.
7. A
nvändning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan ge upphov
till brand, elektriska stötar eller personskador.
8. Använd inte apparaten utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande. Sladden får heller inte vidröra heta ytor.
10. Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga. Den får heller inte placeras i en varm ugn.
11. Stäng alltid av apparaten innan du sätter i kontakten i vägguttaget. När du vill koppla från
apparaten stänger du av den och drar sedan ur stickkontakten.
12. Apparaten får inte användas till något annat ändamål än det avsedda (hushållsbruk).
13. Var mycket försiktig med varm ånga.
Spara dessa anvisningar
2
Säkerhetsföreskrifter för espressomaskinen
Avfallshantering av elektrisk utrustning
Sopsortering av förpackningsmaterialet
Mer detaljerad information om hantering, återvinning och
återanvändning av denna produkt kan du få från lokala
myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där
du köpte produkten.
Kassering av produkten
– Den här produkten är märkt enligt EG‑ direktivet 2002/96/EC
rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
– Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt
bidrar du till att värna om miljö och hälsa.
Krav på elektrisk utrustning
VARNING
Spänning: 220–240 V
Hertz: 50/60 Hz
Watt: max. 1300 W
OBS! För att undvika risk för elektriska stötar passar kontakten
bara in i vägguttaget på ett enda sätt. Om stickkontakten inte
passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker.
Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt.
Den medföljande sladden är avsiktligen kort för att minska
risken för att någon person ska trassla in sig i eller snubbla
över den. Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker
eller servicepersonal installera ett eluttag nära apparaten om
sladden är för kort.
Risk för elektriska stötar
Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.
Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge
upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.
3
Svenska
– Om symbolen finns på produkten eller i den medföljande
dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan
måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.
Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart
material och är märkt med återvinningssymbolen .
De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet
med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.
Delar och funktioner
Espressomaskinens delar
Koppräcke
Termostat för espressobryggare (
Strömbrytare (O/I)
Hetvattenknapp (
Strömindikator (I)
Svenska
Espressoknapp (
)
Ångvred (
Brygghuvud
)
)
Vattentank (på baksidan)
Filterhållare
Skumningsarm & munstycke
Termostat för skumning (
Dropptråg
Skumningskanna
Filterkorgar
Kaffemått och borste
)
Kaffepackare
Espressomaskinens funktioner
Strömbrytare (
Brygghuvud
)
Brygghuvudet i kommersiell storlek är gjort av krompläterad
mässing för exceptionell hållbarhet och stabilitet av bryggnings­
temperaturen. Bryggaren är fäst direkt på grupphuvudet så att
bryggrupperna värms snabbt och genomgående.
Tryck en gång för att slå på espressomaskinen, tryck igen för att
slå av den. När de dubbla bryggarna börjar hettas upp kommer
” och ”
” att börja fungera.
knapparna ”
Automatisk avstängning
Skumningsarm & munstycke
Espressomaskinen är utrustad med en funktion för automatisk
avstängning. Den stängs av efter 30 minuters inaktivitet
” eller ”
”).
(om ingen har tryckt på knapparna ”
Släpper ut ånga eller varmt vatten genom skumningsarmen.
Armen svänger horisontellt och vertikalt för lämplig placering.
Munstycket ökar skumningen och är avtagbart för rengöring.
Strömindikator (I)
Dropptråg
När espressomaskinen är på kommer indikatorlampan att lysa.
Espressoknapp (
Stort, avtagbart dropptråg fångar upp överflödet och går att
diska i maskin om den placeras i den övre korgen. Tråget
innehåller en avtagbar rostfri dropplatta.
)
” för att aktivera vattenpumpen för
Tryck på knappen ”
espressobryggning. För att stoppa bryggningen, tryck in
knappen ”
” knappen en andra gång.
BPA-fri vattenbehållare
När vredet ” ” är öppet, tryck och håll in knappen ”
” för
att aktivera vattenpumpen och spola varmt vatten från skumnings­
armen. Pumpen stänger av automatisk när knappen släpps.
Den avtagbara vattenbehållaren glider åt vänster eller höger
för enkel fyllning och har lätt synliga fyllningslinjer för ”max”
(1,8 liter) och ”min”. Genomskinlig behållare visar vattennivån
på ett tydligt sätt. Den BPA-fria behållaren kan diskas i den övre
korgen i diskmaskin.
Ångvred (
Koppräcke
Hetvattenknapp (
)
)
Överdelen på enheten har plats för 4 till 6 espressokoppar för
uppvärmning. Ett koppräcke på toppen håller kopparna på plats.
Om du vill släppa ut ånga eller hett vatten genom skumnings­
armen öppnar du vredet ” ” genom att vrida det moturs.
Mängden ånga styr du med hjälp av vredets position: vrid
vredet moturs för mer ånga eller medurs för mindre ånga.
Om du vill stänga av ångan vrider du vredet ” ” genom att
rotera det medurs till det tar stopp.
4
)
Delar och funktioner
)
Kaffemått och borste
Termostaten visar när espressobryggaren har nått optimal
bryggtemperatur.
Termostat för skumning (
Använd ett mått kaffe för varje kopp (30 ml) espresso.
Borsten kommer att hjälpa till att hålla brygghuvudet och
vattenpridningsfiltret fritt från kaffe.
)
Visas inte:
Termostaten indikerar när skumningskokaren har nått optimal
ångtemperatur.
Dubbla bryggare
Separata bryggare eliminerar väntetiden som enkla bryggare
kräver vid växling mellan skumning och bryggning. Bryggarens
värmeelement vidrör aldrig vattnet: de är placerade på
bryggarens utsida för en ypperlig, jämn bryggtemperatur
och utbränningsmotstånd. Snabb uppvärmning av bryggarna,
som når arbetstemperatur på cirka 6 minuter.
Filterhållare
Filterhållare i kommersiell storlek konstruerad av krompläterad
mässing och ett lätt greppbart utsvängt handtag. Fästs vid
bryggarens huvud med en fast vridning till höger.
Filterkorgar
Droppfritt system med 3-vägs magnetventil
Rostfria filterkorgar knäpps fast i filterhållaren. Använd den
lilla korgen för en kopp (30 ml) espresso och den stora
korgen för två koppar (60 ml). Den lilla korgen passar även
till pods (kaffekuddar).
En 3-vägs magnetventil eliminerar i realiteten dropp genom att
omedelbart reducera trycket i bryggruppen när pumpen stängs
av. Filterhållaren kan tas bort omedelbart efter bryggning, utan
att kaffe sprutar ut och kladdar ner.
Skumningskanna
Den rostfria 255 ml stora kannan är ovärderlig vid skumning.
Pump 15 bar
Kaffepackare
En självsugande vattenpump ger bekvämt det tryck som en
perfekt espresso kräver.
Packa kaffet jämt i filterkorgen.
Förbereda espressomaskinen för användning
Fästa koppräcket
Rikta in de tre stiften på listen med hålen på toppen av espresso­
maskinen. Tryck därefter fast stiften på listen i hålen.
Ta bort och rengöra vattenbehållaren
1. L
yft behållaren något och ta därefter bort botten på
behållaren från espressomaskinen genom att dra.
2. T
vätta tanken i varmt diskvatten och skölj med rent vatten.
Behållaren kan även diskas i den övre korgen i diskmaskin.
3. Sätt tillbaka behållaren i espressomaskinen och säkerställ
att sifonslangarna är placerade inne i behållaren. Räfflorna
i botten på behållaren passar i spåren på kåpans bas.
5
Svenska
Termostat för espressobryggare (
Förbereda espressomaskinen för användning
Fylla och skölja bryggarna
5. Tryck på knappen ” ” för att slå på espressomaskinen.
När espressomaskinen är påslagen kommer ström­
indikatorn (I) att lysa, de dubbla bryggarna kommer att
påbörja uppvärmningen och knapparna ”
” och ”
”
kommer att börja fungera.
VARNING
Svenska
Risk för elektriska stötar
Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.
Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge
upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.
Bryggarna behöver fyllas och sköljas innan espressomaskinen
används första gången. Bryggarna behöver även fyllas när:
• espressomaskinen inte har använts under en längre period
• vattenbehållaren torrkörs under användning (detta kan
skada espressomaskinen)
• flera drycker ångas utan bryggning av espresso eller
upphällning av varmt vatten.
6. Placera en kaffekopp under brygghuvudet. Fäst inte
filterhållaren vid brygghuvudet.
7. Tryck på knappen ”
” – det är inte nödvändig att vänta på
att bryggaren skall värmas upp. Detta aktiverar vatten­pumpen
och fyller bryggaren med vatten. Efter några sekunder
kommer vattnet att flöda från brygghuvudet. När koppen
är full, tryck på knappen ”
” igen för att stänga av
vattenpumpen. Bryggaren är nu färdig för användning.
1. F
ör vattenbehållaren åt vänster eller höger för att
blottlägga toppen och fyll på med friskt kallt vatten
upp till maxfyllningslinjen.
OBS! Destillerat vatten eller mineralvatten kan skada espresso­
maskinen. Använd inget av dem för att brygga espresso.
2. S ätt in den änden av elsladden som är utan spår
i sladduttaget på baksidan av espressomaskinen.
3. Sätt in den andra änden av sladden i ett jordat uttag.
4. F
örsäkra dig om att vredet ” ” är stängt genom att
rotera det medurs så långt som möjligt.
8. Placera skumningskannan under munstycket på skumnings­
armen.
9. Öppna långsamt vredet ” ” genom att vrida det moturs,
tryck och håll därefter in knappen ”
”. Detta aktiverar
vatten­pumpen och fyller skumkokaren med vatten. Efter några
sekunder kommer vattnet att börja flöda från munstycket.
6
Förbereda espressomaskinen för användning
10.När kannan är ungefär halvfull, släpp upp knappen ”
”
knappen och stäng vredet ” ” genom att rotera det
medurs tills det tar stopp. Skumkokaren är nu färdig för
användning.
11.Om ingen espresso önskas just nu, tryck på knappen ”
för att slå av espressomaskinen.
”
OBS! Tryck inte på knappen ”
” eller ”
” utan
vatten i tanken. Skador på vattenpumpen kan uppstå.
Använda espressomaskinen
5. Tryck på knappen ”
För bästa resultat vid bryggning av espresso, se avsnittet
”Innan bryggning: Ingredienserna i en god espresso”.
” för att slå på espressomaskinen.
1. Försäkra dig om att vattenbehållaren har tillräcklig vatten­
tillförsel (vattennivån skall ligga mellan fyllningslinjerna
”max” och ”min”).
2. Välj filterkorgen för liten eller stor kapacitet. Använd den
lilla korgen för en kopp (30 ml) espresso och den stora
korgen för två koppar (60 ml). Den lilla korgen kan också
användas passar även till pods (kaffekuddar).
3. Pressa in filterkorgen i filterhållaren till dess att den
snäpper på plats. Fyll inte filterhållaren med kaffe ännu.
6. Vänta tills espressomaskinen har nått arbetstemperatur;
detta tar cirka 6 minuter.
När nålen på espressobryggarens termostat stigit till läget
” är espressomaskinen färdig för bryggning.
”
7. Ta bort filterhållaren från brygghuvudet genom att flytta
handtaget till vänster. Placera ett mått malt kaffe (eller en
pods) i den lilla korgen eller två mått malt kaffe i den stora
korgen. Var noggrann med att använda en bra espresso
malning till ditt kaffe.
4. Placera filterhållaren under brygghuvudet och ställ in
filterhållarens handtag med ” ” på vänster sida av
trimringen av metall. Lyft filterhållaren till brygghuvudet
och flytta därefter filterhållarens handtag till höger så att
det är i linje med ” ” på trimringen av metall.
8. Använd kaffepackaren för att packa kaffet hårt med en
vridande rörelse. Kontrollera att ytan på kaffet är så
mycket som möjligt i nivå. Mer information finns i avsnitten
”Jämn fördelning” och ”Packning”.
9. Borsta bort överflödigt kaffe från filterhållarens kant och
sätt i filterhållaren i brygghuvudet.
10.Placera en eller två espressokoppar på dropplattan under
filterhållarens pipor. Tryck på knappen ”
”, så börjar
espresso att rinna ner i kopparna. När önskad mängd
” för att
espresso har bryggts, tryck på knappen ”
stoppa bryggningen.
OBS! Ta inte bort filterhållaren vid bryggning.
7
Svenska
Brygga espresso
Använda espressomaskinen
11.Espressomaskinen är utrustad med en 3-vägs magnetventil
som omedelbart släpper trycket i bryggruppen när
vattenpumpen stängs av, så att filterhållaren kan tas bort
omedelbart efter bryggning. Ta bort filterhållaren genom att
flytta handtaget till vänster. Undvik att slå mot filterhållarens
handtag när du knackar ur kaffet ur filterkorgen.
13.För att brygga mer espresso, upprepa stegen 6 till 12,
men se barista-tipsen nedan.
Barista-tips
Vid bryggning av flera koppar:
1. Använd en handduk för att rengöra och torka filterkorgen
innan den fylls med kaffe. Detta kommer att hjälpa dig att
försäkra dig om att kaffet dras ur jämt.
12. När filterhållaren har tagits bort, placera en kopp under
brygghuvudet och tryck på knappen ”
” under en eller ett
par sekunder. Detta rengör vattenspridningsfiltret och spolar
ut kaffeoljor och kaffe som har vandrat in i brygghuvudet.
Svenska
2. För att bibehålla en lämplig bryggtemperatur är det viktigt
att hålla bryggruppen varm, så:
• Skölj inte filterhållaren med kranvatten – om man gör
det kommer det att kyla ner filtret. Det är bäst att borsta
bort överflödigt kaffe från filtret med en handduk.
• När du är upptagen med andra uppgifter, som att mala
kaffe eller skumma mjölk, håll den tomma filterhållaren
varm genom att sätta den på brygghuvudet.
Skumma och ånga mjölk
5. Med vredet ” ” stängt justerar du skumningsarmen
så att den befinner sig i en bekväm arbetsposition med
skumningsmunstycket nedsänkt precis under ytan på
mjölken i skumningskannan.
6. Öppna långsamt vredet ” ” genom att vrida det moturs.
Ju längre vredet ” ” roteras, desto större volym ånga
kommer att släppas. Tippa kannan mot ena sidan för
att skapa en virvlande rörelse i mjölken genom att hålla
spetsen på skumningsmunstycket omkring 5 mm under
mjölkens yta. Om stora bubblor bildas eller om mjölken
stänker hålls munstycket för högt.
Skumning och ångning av mjölk kräver lite övning, men du
kommer att bli överraskad över hur snabbt dina färdigheter
kommer att utvecklas. Artisan espressomaskin kommer att ge
dig alla verktyg du behöver: en rostfri kanna formad speciellt
för skumning, en skumningsarm som justeras horisontellt och
vertikalt för en bekväm arbetsposition, ett skumningsmunstycke
formgivet för att öka skumning och ett vred ” ” som låter dig
kontrollera volymen på skumningsångan exakt.
1. Tryck på knappen ”
” för att slå på espressomaskinen.
2. Vänta tills espressomaskinen har nått arbetstemperatur;
detta tar cirka 6 minuter. När nålen på skumkokarens
termostat stigit till läget ” ” är espressomaskinen färdig
för skumning.
3. Fyll skumningskannan till 1/3 med kall mjölk.
4. Med skumningsarmen i en tom kopp öppnar du vredet ” ”
under ett ögonblick för att spola ut överflödigt vatten från
ledningen. Om du vill öppna vredet ” ”, vrid det långsamt
moturs. För att stänga vredet ” ”, rotera det medurs tills
det tar stopp.
7. Efterhand som skummet expanderar måste man sänka kannan.
8. När den skummade mjölken har expanderat till omkring
3/4 av kannas volym, sänks skumningsmunstycket ner
i kannan för att avsluta ångningen (upphettningen) av
mjölken. Håll kannan tippad för att bibehålla en virvlande
rörelse i mjölken. Ånga mjölken tills den är mellan 60 och
74 grader Celsius. (Vid dessa temperaturer kommer
kannan att vara mycket varm att vidröra.) Undvik att
koka mjölken, vilket sker vid 80 grader.
9. Innan skumningsarmen tas ur mjölken stänger du
vredet ” ” genom att vrida det medurs tills det
tar stopp. Detta förhindrar att det stänker.
8
Använda espressomaskinen
Barista-tips
•Rengör skumningsarm och munstycke omedelbart efter
användning. Se avsnittet ”Skötsel och rengöring”.
•Lättmjölk är i allmänhet lättare att skumma. Skummjölk
kan vara knepig eftersom den skummar mycket lätt, med
en tendens att bilda stora bubblor och torra toppar som
misspryder dess struktur.
I slutändan är valet av mjölk en fråga om experimenterade och
smak. De viktigaste faktorerna för att få ett bra mjölkskum är
erfarenhet och kylning – ju kallare mjölk, desto bättre.
Om du ska göra en cappuccino kan du börja med att
skumma och ånga mjölken innan espresson bryggs. Detta
gör att skummet stelnar lätt och helt separeras från mjölken.
När mjölken har förberetts, brygg en kopp (30 ml) espresso
i en cappuccinokopp och häll därefter ner den skummade och
ångade mjölken i koppen med en lätt skakande rörelse. Som
avslutande utsmyckning, toppa din cappuccino med chokladspån.
Tappa ut hett vatten
Varmt vatten kan också tappas ut från skumningsarmen.
Detta ger ett behändigt sätt att göra Americanos, te eller varm
choklad. Att fylla en halv kopp med varmt vatten är också ett
utmärkt sätt att värma den innan man brygger espresso.
OBS! Häll alltid hett vatten i en tom behållare – om man
häller i en kopp eller kanna som innehåller andra ingredienser
kan det skvätta.
1. Tryck på knappen ”
” för att slå på espressomaskinen.
2. Vänta tills espressomaskinen har nått arbetstemperatur;
detta tar cirka 6 minuter. När nålen på skumningskokarens
termostat stigit till läget ” ”, är espressomaskinen färdig
att spola hett vatten.
3. Med skumningsarmen i en tom kopp öppnar man
vredet ” ” genom att långsamt vrida det moturs.
Tryck och håll därefter in knappen ”
” för att
spola vatten.
OBS! Överflödig skumningsånga kan komma ut ur munstycket
innan vattnet hälls ut. Det kan ta flera sekunder innan vattnet
flödar från munstycket.
4. När önskad vattenmängd har hällts upp, släpp upp knappen
”
” och stäng vredet ” ” genom att vrida det medurs
tills det tar stopp.
Skötsel och rengöring
Att hålla Artisan espressomaskin ren är absolut nödvändigt för bryggning av den bästa möjliga espresson. Gamla kaffeoljor
på filterhållare, filterkorgar och vattenspridningsfiltret kommer att förstöra smaken på det mest noggrant förberedda kaffet.
All mjölk som lämnats kvar på skumningsarmen skall tas bort.
Innan espressomaskinen rengörs
1. Stäng av espressomaskinen.
3. Låt espressomaskinen och eventuellt ditsatta delar eller
tillbehör svalna.
2. Koppla ur espressomaskinen från väggkontakten eller
koppla bort strömmen.
Rengöring av skumningsarm och munstycke
Skumningsarmen och munstycket skall alltid rengöras när mjölk
har skummats.
1. Ta bort skumningsmuffen från skumningsmunstycket
genom att dra det nedåt. Skumningsmuffen kan tvättas
i varmt diskvatten. Kontrollera så att alla öppningar
i muffen är fria från rester.
2. Torka skumningsarmen och munstycket med en ren
dammtrasa. Använd inte någon sträv skursvamp.
3. Anslut i ett jordat eluttag.
4. Slå på espressomaskinen och låt bryggaren nå arbets­
temperatur. Låt skumningsarmen peka ner i en tom
kopp och öppna vredet ” ” tillfälligt för att köra ånga
genom skumnings­munstycket. Detta kommer att rengöra
munstyckets spets.
9
Svenska
Göra cappuccino
Skötsel och rengöring
Rengöring av kåpa och tillbehör
Använd inte skurmedel eller skursvamp vid rengöring av
espressomaskinen eller delar och tillbehör.
•Använd borsten eller en fuktig trasa för att borsta
eller torka bort kaffe från brygghuvudets packning
och vattenspridningsfiltret.
Svenska
•Torka espressomaskinens kåpa med en ren fuktig trasa och
torka torrt med en mjuk trasa.
•Tvätta filterbehållaren i varmt diskvatten och skölj med rent
vatten. Torka med en mjuk trasa. Tvätta inte filterhållaren
i diskmaskin.
•Filterkorgar, dropptråg, dropplatta, vattenbehållare och
skumningskanna kan diskas i det övre facket i diskmaskinen
eller för hand i varmt diskvatten och torkas med en mjuk
trasa. Om du tvättar den för hand, kom ihåg att skölja med
rent vatten och torka med en mjuk trasa.
Rengöring av vattenspridningsfilter
En gång var 75:e till 100:e kopp espresso skall vattenspridnings­
filtret tas bort från brygghuvudet för noggrann rengöring.
2. Tvätta vattenspridningsfiltret i varmt diskvatten och skölj
med rent vatten.
1. Använd en kort skruvmejsel, ta bort skruven i centrum
av vattenspridningsfiltret genom att vida den moturs.
När skruven lossats skall vattenspridningsfiltret falla ner
från brygghuvudet.
3. Placera vattenspridningsfiltret i brygghuvudet med den
mjuka sidan ner och fäst med skruven. Vrid skruven
medurs tills den sluter tätt.
OBS! När vattenspridningsfiltret har fästs, skall centrumskruven
vara i jämnhöjd med ridåns yta. Om den inte är i jämnhöjd, lossa
och fäst igen.
Återfyllning efter långa perioder utan användning
1. Ta bort behållaren, töm ur eventuellt gammalt vatten,
sätt tillbaka och fyll med friskt kallt vatten upp till
maxfyllningslinjen.
För den godaste espresson, fyll espressomaskinen med friskt
vatten efter en lång period utan användning. Återfyllningen
kommer även att försäkra dig om att bryggarna är fyllda och
att espressomaskinen är färdig för användning.
2. Fyll bryggarna med friskt vatten. Anvisningar finns
i avsnittet ”Fylla och skölja bryggarna”.
Avkalkning
4. Tryck på knappen ” ” för att slå på espressomaskinen.
Bryggaren behöver inte hettas upp innan man fortsätter
till nästa steg.
Kalkavlagringar (beläggningar) från vattnet kommer att byggas
upp i espressomaskinen över tid och kan försämra kvalitén
på espresson.
OBS! Beläggningar skall tas bort var fjärde månad;
lokala vattenförhållanden med hårt vatten kan kräva
tätare avkalkningar.
Använd en förpackning avkalkningsmedel eller lämpliga
avkalkningstabletter för att ta bort beläggning.
5. Tryck på knappen ”
” för att spola rengöringsmedel
genom brygghuvudet under 15 sekunder. Tryck därefter
på knappen ”
” igen för att stänga.
6. Öppna vredet ” ” genom att vrida det moturs och tryck
och håll därefter in knappen ”
” under 15 sekunder
för att spola rengöringsmedel genom skumningsarm och
munstycke.
1. Ta bort vattenspridningsfiltret från brygghuvudet. Anvisningar
finns i avsnittet ”Rengöring av vattenspridningsfilter”.
2. Försäkra dig om att vattenbehållaren är tom. Följ riktlinjerna
på avkalkningsmedlets paket, blanda avkalkningslösningen
och fyll i behållaren.
7. Tryck på knappen ”
” för att slå av espressomaskinen.
8. Vänta 20 minuter och upprepa sedan steg 4–7. Fortsätt
upprepa steg 4–7 var 20:e minut tills dess att nästan all
lösning i behållaren har körts igenom espressomaskinen.
Låt inte behållaren tömmas helt.
3. För att samla upp rengöringslösningen placeras en stor
kopp under brygghuvudet (sätt inte i filterhållaren) och en
annan under skumningsmunstycket.
10
Skötsel och rengöring
9. Ta bort vattenbehållaren och skölj med friskt vatten, sätt
sedan tillbaka den och fyll med friskt kallt vatten upp till
maxfyllningslinjen. Tryck på knappen ” ” för att slå på
espressomaskinen och flöda den genom att snabbt hälla ut
innehållet i behållaren alternativt genom brygghuvud och
skumningsarm. Låt inte behållaren tömmas helt.
10. Sätt fast vattenspridningsfiltret på brygghuvudet. Anvisningar
finns i avsnittet ”Rengöring av vattenspridningsfilter”. Var
noga med att fylla behållaren med friskt vatten för bryggning.
Om strömindikatorn (I) indikatorn förblir av och
bryggarna inte värms upp när knappen ” ” trycks in:
Kontrollera för att se om espressomaskinen är inkopplad.
Om den är det drar du ur kontakten, sätter i den igen och
trycker på knappen ” ” igen. Om espressomaskinen
fortfarande inte fungerar, kontrollera säkring eller effektbrytare
på den strömkrets som espressomaskinen är ansluten till och
förvissa dig om att kretsen är stängd.
Om kaffet inte rinner från filterhållaren, kan…
–vattenbehållaren vara tom, eller också är inte bryggkannan fylld
–vattenbehållarens sifon vara snurrad eller felaktigt placerad
–vattenspridningsfiltret behöva rengöras
–espressomaskinen kan behöva avkalkas
–kaffet kan vara för fint malet
–kaffet kan vara för hårt packat.
Om vattenpumpen är högljudd kan…
– vattenbehållaren vara tom
– vattenbehållarens sifon vara snurrad eller felaktigt placerad
– bryggarna kanske vara tomma.
Om vatten läcker från filterhållaren kan det hända att…
– filterhållaren kanske inte är riktigt fäst på brygghuvudet
– k affe kan ha fastnat på filterhållarens kant eller packningen
på brygghuvudet
– brygghuvudspackningen vara smutsig eller sliten.
Om lite ånga eller skum framställs, är…
– skumningskokaren kanske inte uppe i arbetstemperatur ännu
– vredet ” ” kanske inte helt öppet
– skumningsmunstycket i behov av rengöring
– vattenbehållaren kanske tom eller skumningskokaren inte fylld.
Om problemet inte kan lösas med stegen ovan läser du
avsnittet ”Garanti och service” för mer information.
Innan bryggning: Ingredienserna i en god espresso
Gott vatten
Innan espressomaskinen ens kan kopplas in måste du skaffa
ingredienserna för att skapa ett utsökt kaffe.
En ofta förbisedd ingrediens i en god espresso är bryggvattnet.
Om du inte njuter av smaken av ditt kranvatten, använd det
inte för att brygga espresso – använd renat vatten på flaska
i stället. Eftersom det inte tar lång tid för färskt vatten att få
en ”avslagen” kvalitet och smak är det också en bra ide att
byta vattnet i behållaren ofta och återfylla bryggarna efter
långa perioder utan användning. Använd inte mineralvatten
eller destillerat vatten – de kan skada espressomaskinen.
Färska kaffebönor
Utsökt kaffe kan bara komma från färska, riktigt rostade
kaffebönor. Flera baristas rekommenderar att man köper
bönor som inte rostats mörkare än mellanrost, färgen som visas
som jämt chokladbrun. Denna rostning bevarar de naturliga
sockerarterna och smaken på bönan, vilken sätter nivån på
en utsökt espresso. Mellanrost är det mörkaste en böna kan
rostas utan att oljor skapas på ytan. Mörkrostade bönor – vilka
är mörkbruna eller nästan svarta – ser underbara ut, men den
extra rostningen överväldigar de mer delikata kaffesmakerna
och karamelliserar eventuellt socker. En smak av hårt ”rostat”
kaffe, ofta bitter och skarp, kommer att dominera med en
mörk rostning.
Den riktiga malningen – och kvarnen
Espresso kräver en mycket fin, mycket jämn malning.
Knivkvarnar och billiga krosskvarnar kommer vanligtvis till
korta, när det gäller att producera malningen som behövs
för en utmärkt espresso. Den bästa espresson kräver en
kvalitetskvarn, som Artisan kaffekvarn. En bra kvarn kommer
att maximera smaken och aromen på espresson genom att
den producerar en extremt jämn malning med mycket lite
friktionsuppvärmning.
För att bevara friskheten i kaffebönorna:
Ha bönorna i en mörk, lufttät behållare och förvara dem på en
kall, torr plats. Kylskåp rekommenderas inte, eftersom kondens
tenderar att bildas på bönorna närhelst behållaren öppnas.
Frysning kan hjälpa till att bevara bönor som lagras under en
längre period, men kommer också att påverka smaken.
11
Svenska
Felsökning
Espressobryggningsteknik
För att få kaffet i filterkorgen i nivå:
Bryggningstemperatur
•Kontrollera att filterkorgen är torr innan du fyller på kaffe;
fukt i korgen kommer att skapa en bana med mindre
motstånd för bryggvattnet.
•Efter dosering med kaffe i filtret, jämna till kaffet genom att
svepa ett finger fram och tillbaka över filtret. Svep inte bara
i en riktning – detta kommer att göra så att kaffet samlas
i ena sidan av korgen och ger en ojämn urdragning. Försök
att ge kaffet en lätt skålform, med ett lägre centrum än sidor.
•Kontrollera så att det inte finns några mellanrum mellan kaffet
och filtersidorna.
Vattentemperaturen och temperaturens jämnhet har en direkt
påverkan på espressosmaken. Den optimala temperaturen för
att brygga en god espresso är 90–96 ºC.
För att försäkra sig om lämplig bryggtemperatur:
Sätt alltid fast filterhållaren (med filterkorgen) på brygghuvudet
när espressomaskinen hettas upp). Detta värmer upp filtret.
Svenska
•Vänta alltid tills bryggaren har hettats upp helt innan
bryggning – det tar cirka 6 minuter.
•Dosera och packa ditt kaffe snabbt och brygg omedelbart.
Detta förhindrar att filterhållaren kyls ner märkbart.
•Skölj aldrig filterhållaren med kallt vatten om du brygger
flera koppar. Efter att det gamla kaffet har knackats ut, torka
bort kvarvarande kaffe från korgen med en ren handduk.
Kontrollera att filterkorgen är torr innan du fyller på mer kaffe.
•Låt den tomma filterhållaren sitta fast på bryggarens
huvud när du är upptagen av andra uppgifter som
malning eller skumning.
•Värm en kopp eller en halvkopp genom att placera den
på espressomaskinens ovansida innan bryggning. Koppar
kan också värmas på ett ögonblick, genom att ånga dem
från skumningsarmen.
Riktigt utjämnat kaffe
Packning
Malning
Packning komprimerar kaffet på en nivåskiva som ger ett
jämnt motstånd för högtrycksvattnet. Korrekt utjämnat och
packat kaffe kommer att producera en jämn urdragning av
kaffeföreningar – och en god espresso. Kaffe som packats för
mjukt kommer att deformeras av bryggvattnet, vilket resulterar
i en ojämn urdragning, en snabb bryggtid och en medelmåttig
espresso. Kaffe som packats för hårt kommer att förlänga
bryggningstiden och skapa en bitter, överurdragen dryck.
En bra espresso kräver det färskaste kaffet och det färskaste
kaffet mals alltid omedelbart innan bryggning. De mest delikata
aromatiska föreningarna i kaffe tappar smak inom några
minuter efter malning, så mal bara så mycket som du tänker
brygga omedelbart.
Dosering
Lämplig packningsteknik
Dosering är processen för att mäta upp malt kaffe i filterkorgen.
En kopp (30 ml) espresso kräver 7 gram kaffe – två koppar,
dubbelt så mycket. Måttet som levereras med Artisan
espressomaskin är ett nära nog perfekt mått för en kopp
espresso. Fyll den ända upp med finmalet kaffe.
Om du doserar kaffe utan hjälp av måttet är det viktigt att du
inte överfyller filterkorgen. Kaffe behöver plats för att expandera
vid bryggning. Om kaffet pressas mot vattenspridningsfiltret
kommer det att förhindra en jämn spridning av vatten genom
filtret, vilket leder till ojämn urdragning och dålig espresso.
Här visas det om du överfyller filterkorgen.
1. Fyll korgen med kaffemängden och packa ordentligt
(se avsnittet ”Packning”).
2. Sätt fast filterhållaren på brygghuvudet och ta därefter bort
den omedelbart.
3. Om kaffet i filterhållaren har ett märke av
vattenspridningsfiltret eller skruven, är det för mycket kaffe
i filterkorgen.
1. Greppa handtaget på kaffepackaren som om det vore
en dörrknopp, med basen på handtaget stadigt mot
handflatan. När du packar, försök att hålla kaffepackaren,
handled och armbåge i en rak linje.
Jämn fördelning
2. Med botten på filterhållaren vilande mot en stadig yta,
trycker man mjukt kaffepackaren i kaffet med målet att
skapa en jämn yta. Ta bort kaffepackaren från filterkorgen
med en lätt vridande rörelse – detta hjälper till att hindra
kaffepackaren från att dra upp bitar av kaffe.
Jämnheten på kaffet efter att det har doserats i filtret är en
avgörande teknik för en bra espresso. Om kaffet inte är
jämnt fördelat i filtret kommer packningen av kaffet att skapa
områden med hög och lågt täthet. Bryggvattnet med högt tryck
kommer ofrånkomligen att följa minsta motståndets lag, flöda
tungt genom kaffet med låg täthet – överurdragning av de bittra
kaffeföreningarna – och flöda lätt genom kaffet med högre
täthet, underurdragning av de smakrika essenserna. Denna
ojämna urdragning resulterar i en tunn, svag, bitter espresso.
3. När kaffepackaren tagits bort kan lite kaffe ha fastnat på
filter­korgens sidor. Knacka filterhållaren lätt mot bordet för
att skaka loss kaffekornen så att de hamnar på kaffeskivan.
Knacka inte för hårt, för då kan den packade kaffet
tappa formen.
12
Espressobryggningsteknik
4. Lägg på ett andra avslutande tryck (även kallad poleringstryck).
Tryck rakt ner på kaffet med cirka 15 kilos tryck och släpp
sedan ner trycket (till cirka 9 kilo) och polera kaffet genom att
vrida kaffepackaren helt runt två gånger.
Årtionden av erfarenhet har visat att den bästa espresson –
oavsett enkel eller dubbel kopp – tar cirka 20–25 sekunder
att brygga.
Om din espresso brygger mycket snabbare eller långsammare
än 20–25 sekunder och din packningsteknik är bra, justera
malningen! Mal finare för långsammare urdragningshastighet
och grövre för snabbare. Behåll samma dosering och trycket
med kaffepackaren.
Kaffe är känsligt för omgivande fuktighet och kommer lätt att
ta upp fukt. Detta kommer att påverka urdragningshastigheten.
I en fuktig omgivning kommer urdragningshastigheten att saktas
ner; under torra förhållande kommer urdragningshastigheten
att öka. Kanske måste du justera malningen efter årstid – eller
för vädret just den dagen.
Vissa kvarnar tillåter inte den finjustering som är nödvändig för
en korrekt urdragningshastighet. Den bästa lösningen är att
investera i en KitchenAid Artisan kaffekvarn. Om detta inte är
möjligt, experimentera med packningstrycket. Packa lösare för
en snabbare genomströmning av vätska och packa med mer
kraft för trögflytande.
5. Kontrollera ditt tryck. Kaffeskivan skall vara mjuk och i nivå
utan något mellanrum mellan sidan på filterkorgen och kaffet.
Mätning av packningstrycket
9 kilo, 15 kilo – hur vet du hur mycket packningstryck du
verkligen använder? Gör som en barista – använd en badrumsvåg!
Placera vågen på ett bord eller motvikt och packa ditt kaffe
på ovansidan. Ganska snart har du utvecklat en känsla för hur
mycket 9 eller 15 kilos tryck är.
Det gyllene skummet
Ett kännetecken för fin espresso är skummet, det kompakta
gyllene skum av emulgerade kaffeoljor som innehåller
kaffesmakens essens. Ett gott skum skall vara tjockt och fastna
på koppens insida när den tippas; det bästa skummet skall
kunna stödja en gnutta socker nästan 30 sekunder.
Volym
Bryggrupperna och bryggarna är upphettade. Det färska kaffet
har malts, doserats ner i filterhållaren, expertmässigt utjämnats
och packats med precision. Nu kommer sanningens ögonblick:
dags att brygga!
Felsökning av espresso vid bryggning
För den bästa espresson, gör aldrig mer än en kopp (30 ml)
espresso med den lilla filterkorgen eller två koppar (60 ml)
med den stora. Att brygga mer kommer att överurdra kaffet
och resultera i en tunn, bitter espresso.
När det rinner, om din espresso…
…har mer av kanelfärg istället för att vara djupt brun:
•Kontrollera att din bryggrupp och bryggarna är helt
upphettade.
• Använd en mindre sur kaffeblandning.
En perfekt espresso är djupt rödbrun och har en tjock
konsistens när den hälls upp, som honung som rinner av en
sked. Den formar ofta vad som kallas mussvansar eller tunna
spiraler. Allt eftersom fler och fler bittra och sura föreningar
dras ur, kommer espresson som rinner ut att börja ljusna;
i vissa fall kommer det som rinner ut att bli nästan vitt.
En barista tittar noggrant på det som rinner ut och avslutar
snabbt bryggningen om det börjar ljusna.
…är vitaktig med tunna bruna ränder:
•Granska din packningsteknik – det packade kaffet har
spruckit eller ett gap har utvecklats mellan kaffe och sidan
på filterkorgen.
...är tunn och vattnig:
•Granska din packningsteknik – packningen är kanske inte
tillräckligt fast för att ge ett jämt motstånd till bryggvattnet.
• Använd en finare malning.
• Kontrollera kaffets färskhet.
Espresso Ristretto är en espresso som bryggts med mindre än
normal volym. Förbered espressomaskinen för att brygga två
koppar, men stoppa bryggningen när endast 45 ml har dragits
ur. Vad du har gjort är att begränsa det som kommer ut till bara
de smakrikaste och minst bittra kaffeoljorna och essenserna.
…knappt droppar ut ur filterhållaren:
•Granska din packningsteknik – packningen kan vara för fast.
• Använd en grövre malning.
13
Svenska
Urdragsmängd
GARANTI OCH SERVICE
Garanti för KitchenAid espressomaskin
Svenska
Garantins giltighetstid:
KitchenAid kommer
att betala för:
KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika:
Tre års fullständig garanti räknat från
inköpsdatum.
Reservdelar och arbets­
kostnader för reparation av
fel i material eller utförande.
All service måste utföras av
ett auktoriserat KitchenAid
servicecenter.
A.Reparationer om espressomaskinen
används för andra ändamål än normal
dryckesberedning.
B.Skador orsakade av olyckshändelse,
ändringar, felaktig användning, missbruk
eller installation/använding som inte skett
i enlighet med lokala elföreskrifter.
KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.
Servicecenter
El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591
Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid
servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få
namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.
Kundtjänst
SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
www.KitchenAid.eu
© 2013. Alla rättigheter förbehålles.
Specifikationerna kan ändras utan förbehåll.
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement