Whirlpool | WUO 3T321 | Setup and user guide | Whirlpool WUO 3T321 X Setup and user guide

SV
DAGLIG INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL. För att få mer omfattande kundservice,
registrera din apparat på:
www.whirlpool.eu/register
Du kan ladda ned Säkerhetsinstruktioner och
handboken Användning och skötsel genom att besöka
vår webbsida
http://docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på
baksidan av detta häfte.
Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
MASKIN
1
2
7
8
3
9
4
5
1.Överkorg
2. Hopfällbara koppställ
3.Överkorgens höjdjustering
4.Övre spolarm
5.Underkorg
6.Bestickkorg
7.Nedre spolarm
8.Filterenhet
9.Saltbehållare
10.Disk- och sköljmedelsbehållare
11.Typskylt
12.Kontrollpanel
6
Service:
10
11
0000 000 00000
12
KONTROLLPANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
1
2
Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
Programväljarknapp med kontrollampa
Knapp Multizone med kontrollampa
Knapp Turbo med kontrollampa / Knapplås
Kontrollampa för Eko-program
Kontrollampa för knapplås
Display
Programnummer och lampa för återstående tid
4
5 6 7 8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
9 10 1112 13
16
14
15
Kontrollampa för tablett (Tab)
Kontrollampa för stängd vattenkran
Kontrollampa för sköljmedelsnivå
Kontrollampa för saltnivå
Knapp Extra Dry med kontrollampa
Knapp Tablett (Tab) med kontrollampa
Fördröjningsknapp med kontrollampa
Knapp för Start/Paus med kontrollampa / Töm?
1
FÖRSTA ANVÄNDNING
SALT, SKÖLJMEDEL OCH DISKMEDEL
RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING
PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE
Efter installationen ska man ta bort stoppen från korgarna och de
elastiska fästelementen från överkorgen.
Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren A
ska fyllas på när kontrollampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ
tänds på
kontrollpanelen.
PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN
Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på
maskinens funktionella komponenter.
• Det är viktigt att saltbehållaren aldrig är tom.
• Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.
Saltbehållaren finns längst ned på diskmaskinen (se
Produktbeskrivning) och den ska fyllas när kontrollampan för
på kontrollpanelen är tänd.
SALTNIVÅ
1.Avlägsna underkorgen och skruva loss
behållarens lock (moturs).
2.Sätt tratten på plats (se bild) och fyll
saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg);
det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
3.Ta bort tratten och torka bort eventuella
saltrester från öppningen.
Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel
kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada
vattenavhärdaren så att den inte kan repareras).
När du behöver tillsätta salt, rekommenderar vi att utföra
proceduren innan diskprogrammet startas.
INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET
För att vattenavhärdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt
att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga
vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din
lokala vattenleverantör.
Fabriksinställningen är för medelhårt vatten (3).
1. Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
2. Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
3. Håll knappen START/PAUS intryckt i 5 sekunder, tills du hör ett
pipljud.
4. Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
5. Den aktuella nivåsiffran och saltlampan blinkar båda.
6. Tryck på knappen P för att välja önskad hårdhetsnivå (se
Vattenhårdhetstabell).
Vattenhårdhetstabell
Nivå
°dH
°fH
Grader, tyska
Grader, franska
1
Mjukt
0-6
0 - 10
2
Normal
7 - 11
11 - 20
3
Normalt
12 - 17
21 - 30
4
Hårt
17 - 34
31 - 60
35 - 50
61 - 90
5 Mycket hårt
7. Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom
maskin.
Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.
Efter att saltet hällts i maskinen släcks kontrollampan för SALTNIVÅ.
Om saltbehållaren inte är fylld kan resultatet bli att
vattenavhärdaren och värmeelementet skadas.
2
35
25
MA X
B
A
1. Öppna behållaren B genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml)
på påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska
man omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.
JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN
Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den använda
sköljmedelsmängden.
• Sätt på diskmaskinen med knappen PÅ/AV.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
• Tryck på knappen START/PAUS tre gånger - ett pipljud avges.
• Sätt på den med knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och sköljmedelslampan blinkar.
• Tryck på knappen P för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Om sköljmedelsnivån är inställd på 1(EKO) tillförs inget sköljmedel. Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om sköljmedlet
tar slut.
Högst fyra olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell. Fabriksinställningen är för medelnivå.
• Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (2-3).
• Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett högt
nummer (4-5).
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
Använd öppningsdonet A för att öppna
diskmedelsbehållaren.
Häll diskmedlet i behållaren B, som ska
B
vara torr.
Häll fördiskens diskmedel direkt i
A
maskinbotten.
1.När du doserar mängden diskmedel,
hänvisa till se PROGRAMTABELL för rätt
mängd. Facket B har en nivåindikator som anger den maximala
mängden flytande diskmedel eller pulverdiskmedel som får
tillsättas till varje program.
2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket
med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills
spärren är ordentligt låst.
Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på
programmet.
Om allt-i-ett diskmedel används, rekommenderar vi att man använder
knappen TABLETT, för den ställer in programmet så att man alltid
uppnår bästa disk- och torkresultat.
SV
Torkning
PROGRAMTABELL
Program
1. Eko
2. 6th Sense
Tillgängliga tillval *)
Diskmedelsfack
Mas
kinB
botten
Diskprogram- Vattenförbruk- Energiförbrukning
mets varaktighet
ning
(h:min)**)
(liter/program) (kWh/program)
50°
3:10
9,0
0,83
50°-60°
1:25-3:00
7,0-14,0
0,9-1,40
3. Intensiv
65°
-
2:50
14,0
1,50
4. Daglig
50°
-
1:30
12,0
1,15
5. Tyst
50°
-
3:30
15,0
1,15
6. Snabb 30’’
50°
-
0:30
9,0
0,50
7. Kristall
45°
-
1:40
11,0
1,10
8. Fördisk
-
0:12
4,5
0,01
1:40
10,0
1,30
0:50
8,0
0,80
9. Sterilisera
10. Självrengöring
-
-
65°
65°
-
-
-
EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242.
*) Inte alla tillval kan användas samtidigt.
**) Programtiden som visas på displayen eller i häftet är en värdering baserad på standardförhållanden. Den verkliga tiden kan variera beroende på
många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare
valda tillval och sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.
Förbrukning i standby: Förbrukning i påslaget läge: 5 W / förbrukning i avstängt läge: 0,5 W
PROGRAMBESKRIVNING
Instruktioner för val av diskprogram.
EKO
KRISTALL
Normalt smutsig disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga
om vatten- och energiförbrukning.
Program för ömtåliga föremål som är känsligare för höga temperaturer,
t.ex. glas och koppar.
6th SENSE ®
FÖRDISK
För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner
av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande
sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i
displayen och programtiden uppdateras.
Porslin som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska
användas med detta program.
INTENSIV
SJÄLVRENGÖRING
Rekommenderat program för mycket smutsig disk, särskilt lämpligt för
stekpannor och kastruller (får ej användas för ömtåliga föremål).
DAGLIG
Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra diskresultat
på kort tid.
TYST
Lämpar sig för användning av maskinen på natten. Optimal prestanda
garanteras.
STERILISERA
Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan.
Program som ska användas för att utföra underhåll på diskmaskinen.
Det rengör apparatens insida med varmt vatten.
Anmärkningar:
Bästa prestandanivå när man använder programmen "1 timme" och
“Snabb” kan uppnås genom att respektera maximalt antal
specificerade kuvert.
För att minska förbrukningen ytterligare ska man endast använda
diskmaskinen när den är full.
SNABB 30’
Program som ska användas för lätt smutsig disk utan intorkade
matrester. (Perfekt för 2 kuvert).
3
TILLVAL OCH FUNKTIONER
TILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se
KONTROLLPANEL).
Om ett tillval inte är förenligt med det valda programmet se
PROGRAMTABELL blinkar motsvarande lysdiod snabbt 3 gånger
och ett pipljud avges. Tillvalet aktiveras inte.
MULTIZONE
Om det inte finns mycket disk som ska diskas kan man
köra en halvtomt program för att spara vatten, ström och
diskmedel.
Välj ett program och tryck sedan på knappen
MULTIZONE: Kontrollampan över knappen tänds och
symbolen för den valda korgen visas på displayen.
Maskinen är standardinställd på att diska i alla korgar.
Tryck på knappen flera gånger om du bara vill att
innehållet i ena korgen ska diskas:
visas på displayen (bara underkorgen)
visas på displayen (bara överkorgen)
visas på displayen (tillvalet är AV och apparaten diskar
innehållet i alla korgar).
Kom ihåg att bara använda antingen över- eller
underkorgen och att minska diskmedelsmängden i
proportion.
TURBO
Detta tillval kan användas för att minska tiden för de
huvudsakliga programmen medan samma
prestandanivåer för disk och torkning bibehålls.
Efter att programmet valts, tryck på knappen Turbo.
Kontrollampan tänds. Avaktivera funktionen genom att
trycka på samma knapp igen.
KNAPPLÅS
Ett långvarigt tryck (i 3 sekunder) på knappen TURBO
aktiverar funktionen KNAPPLÅS. Funktionen KNAPPLÅS
blockerar kontrollpanelen med undantag för knappen
PÅ/AV. För att avaktivera KNAPPLÅS, tryck långvarigt
igen.
VATTENKRAN STÄNGD - Larm
Blinkar när vatten inte tas in eller kranen är stängd.
EXTRA DRY
För att förbättra torkning av disken, tryck på knappen
EXTRA DRY efter att ha valt programmet. Kontrollampan
tänds.
Högre temperatur under sköljning och längre
torkningsfas gör att torkningen förbättras. Avaktivera
funktionen genom att trycka på samma knapp igen.
Funktionen EXTRA DRY medför att diskcykeln förlängs
4
TABLETT (Tab)
Denna inställning gör att du kan optimera programmets
prestanda baserat på typen av diskmedel som används.
Tryck på knappen TABLETT SKÖLJ (kontrollampan /
motsvarande symbol tänds) om du använder
kombidiskmedel i tablettform (sköljmedel, salt och
diskmedel i 1 dos).
Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande
form ska detta tillval stängas av.
FÖRDRÖJNING
Programmets start kan fördröjas i en tid från 0:30 till 24
timmar.
1.Välj programmet och eventuella tillval. Tryck på
fördröjningsknappen (flera gånger) för att senarelägga
programstarten. Programstarten kan senareläggas med
mellan 0:30 och 24 timmar. Varje tryck på knappen
fördröjer starten med: 0:30 om fördröjningstiden är
mindre än 4 timmar, 1:00 om fördröjningstiden är mindre
än 12 timmar och 4 timmar om fördröjningstiden är mer
än 12 timmar. Om 24 timmar har uppnåtts och man
fortsätter att trycka på knappen avaktiveras den fördröjda
starten.
2. Tryck på START/PAUS-knappen: timern börjar
nedräkningen;
3. När tiden har gått släcks kontrollampan och
programmet startar automatiskt.
Om knappen START/PAUS trycks in på nytt medan
nedräkningen pågår raderas tillvalet FÖRDRÖJNING och
det valda programmet startar automatiskt.
Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när ett
program redan har startat.
TÖM
För att stoppa och radera det pågående programmet kan
funktionen TÖM användas.
Om man trycker länge på knappen START/PAUS aktiveras
funktionen TÖM. Det aktiva programmet stoppas och
vattnet i diskmaskinen töms ut.
SV
DAGLIG ANVÄNDNING
1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN
Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och att
kranen är öppen.
2. SÄTT PÅ DISKMASKINEN
Tryck på knappen PÅ/AV.
3. STÄLL IN DISKGODSET I KORGARNA
(se STÄLLA IN DISKEN)
4. PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
(se PROGRAMTABELL).
5. VÄLJ PROGRAM OCH ANPASSA DET
Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgods och hur
smutsigt det är (se PROGRAMBESKRIVNING) genom att trycka på
knappen P.
Välj önskade tillval (se TILLVAL OCH FUNKTIONER).
6. START
Starta diskprogrammet genom att trycka på knappen START/PAUS. .
När programmet startas hörs ett pip.
7. PROGRAMSLUT
Diskprogrammets slut anges av ett pipljud, av att displayen visar END .
Öppna luckan och slå av maskinen genom att trycka på knappen
PÅ/AV.
Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika brännskador.
Töm korgarna och börja med underkorgen.
Efter att programmet är klart kan den extra torkfasen vara i ytterligare
30 minuter. Du kan plocka ur diskmaskinen när som helst efter att
programmet är klart. För bästa torkeffekt rekommenderar vi att vänta i
30 minuter.
Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en
längre tid för att minimera elförbrukningen.
Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har sköljts med
vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden
diskmedel minskas i proportion.
ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Om man valt fel program kan man ändra det, under förutsättning att
det precis har börjat: Håll knappen PÅ/AV intryckt tills maskinen
stängs av.
Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen PÅ/AV och välj nytt
diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta programmet genom
att genom att trycka på knappen START/PAUS.
STÄLLA IN YTTERLIGARE DISK
Utan att stänga av maskinen, öppna luckan (se upp för HET ånga!) och
sätt in disken i diskmaskinen. Stäng luckan och tryck på knappen
START/PAUS. Programmet fortsätter från punkten som det avbröts på.
OAVSIKTLIGA AVBROTT
Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts,
så stoppar programmet. Efter att luckan har stängts eller efter att
strömförsörjningen har återställts startar man programmet igen från
där det avbröts genom att trycka på knappen START/PAUS.
För mer information om funktionerna kan du beställa häftet Användning
och Skötsel eller ladda ned den på webben genom att följa instruktionerna
på sista sidan.
RÅD OCH TIPS
TIPS
OLÄMPLIGT DISKGODS
Innan korgarna fylls ska alla matrester avlägsnas från porslinet och
glasen ska tömmas. Du behöver inte skölja diskgodset före under
rinnande vatten.
Placera porslinet så att det hålls ordentligt på plats och inte välter.
Placera behållare med öppningen nedåt och de konkava/konvexa
delarna snett så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.
VARNING: lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte
spolarmarna från att rotera.
Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.
Mycket smutsiga tallrikar och grytor ska placeras i underkorgen
eftersom den spolas med vatten med större kraft, vilket ger bättre
diskresultat.
När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.
•
•
HYGIENDISK
För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen ska
man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i månaden.
Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din
apparat.
Diskgods och bestick i trä.
Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin.
Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
• Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
• Diskgods i koppar och tenn.
• Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.
Färg på glasdekorationer och delar av aluminium/silver kan förändras
och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål) kan
även bli ogenomskinliga efter ett antal diskprogram.
SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN
•
•
•
Använd endast glas och porslin som garanterat tål maskindisk av
tillverkaren.
Använd ett milt diskmedel som passar för porslin
Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart som
diskprogrammet avslutats.
5
STÄLLA IN DISKEN
ÖVERKORG
UNDERKORG
Placera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.
För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallrikar och
lock placeras bäst på sidorna för att undvika kontakt med spolarmen.
(exempel på fyllning av överkorgen)
(exempel på fyllning av underkorgen)
Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i
lodrätt läge för placering av tallrikar eller i vågrätt läge (nedsänkta) för
att lättare ställa in grytor och salladsskålar.
JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN
Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att placera
skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de
fällbara koppställen och skapa större utrymme uppåt och undvika
kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.
Överkorgen är försedd med en
Justeringsmekanism för överkorgen
(se bild). Lyft korgen utan att trycka på
spakarna genom att ta tag i korgens
sidor och släpp när korgen är stabil i sitt
övre läge.
För att sätta tillbaka den i det nedre
läget, tryck på spakarna (A) på korgens
sidor och flytta korgen nedåt.
Vi rekommenderar att du inte
justerar höjden på korgen när den är
full.
Höj eller sänk ALDRIG korgen bara
på ena sidan.
FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE
De fällbara koppställen på sidorna kan placeras
på tre olika nivåer för att optimera diskens
placering i korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de fällbara
koppställen genom att man för in glasens fot i de
motsvarande springorna.
För optimalt torkresultat ska man luta de fällbara
koppställen ytterligare. För att ändra lutningen,
dra upp det fällbara koppstället, låt det glida
något och placera det enligt önskemål.
6
BESTICKKORG
Den modulära korgen kan förflyttas för bättre plats i underkorgen.
Denna är försedd med ett övre galler för bättre placering av besticken.
Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i
bestickkorgen med spetsen vänd nedåt eller så ska de placeras
vågrätt i de fällbara hållarna i överkorgen.
SV
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
RENGÖRING AV FILTERENHETEN
RENGÖRING AV SPOLARMARNA
Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte sätts igen och så att
avloppsvattnet rinner ut som det ska.
Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från
diskvattnet och sedan låter vattnet återcirkulera. För bästa diskresultat
ska de hållas rena.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter
löst.
Efter flera diskningar, kontrollera filterenheten och rengör den noga
vid behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste samt följ
instruktionerna nedan:
1. Vrid det runda filtret A moturs och dra ut det (Fig 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret B genom att trycka lätt på
sidoflikarna (Fig 2).
3. Skjut ut det rostfria platta filtret C (Fig 3).
4. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester.
TA ALDRIG BORT diskprogrammets pumpskydd (svart del) (Fig 4).
I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som
vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas därför att man
kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten
icke-metallisk borste.
1
2
För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den
övre spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd
uppåt.
B
A
A
Den nedre spolarmen kan tas bort genom att dra den uppåt.
RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN
Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid, låt
vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från
föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna
försiktighetsåtgärd inte vidtas kan vatteninloppet blockeras och
diskmaskinen skadas.
C
3
4
Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på rätt
sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens
effektivitet.
7
FELSÖKNING
Din diskmaskin fungerar inte som den ska.
Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.
PROBLEM
MÖJLIGA ORSAKER
Diskmaskinen startar Maskinen har inte anslutits till elnätet på
inte eller svarar inte rätt sätt.
på knapptryck.
Strömavbrott.
Diskmaskinen töms
inte.
ÅTGÄRDER
För in kontakten i uttaget.
Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
Diskmaskinsluckan är inte stängd.
Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
Den svarar inte på knapptryck.
Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV, slå sedan på den
efter cirka en minut och ställ på nytt in programmet.
Diskprogrammet är ännu inte avslutat.
Vänta till diskprogrammet är klart.
Tömningsslangen är böjd.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se Installation).
Diskhons avloppsrör är blockerat.
Rengör diskhons avloppsrör.
Filtret är igensatt av matrester
Rengör filtret (se RENGÖRING AV FILTERENHET).
Diskmaskinen bullrar Tallrikarna skramlar mot varandra.
för mycket.
En överdriven mängd skum har producerats.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Disken blir inte ren.
Porslinet har inte placerats rätt.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Diskprogrammet är för milt.
Välj ett lämpligt diskprogram (se PROGRAMTABELL).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i
diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN) .
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i
diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN) . Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen TÖM (se TILLVAL OCH FUNKTIONER) och
kör ett nytt program utan diskmedel.
Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordent- Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
ligt stängt.
Filtret är smutsigt eller igensatt.
Rengör filterenheten (se SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL).
Det finns inget salt.
Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).
UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
KONTAKTA KUNDTJÄNST
För mer information, underhållsåtgärder och felsökning, se handboken
Användning och Skötsel.
Du kan skaffa en kopia av handboken Användning och skötsel genom:
• Kundtjänst: för telefonnumret, se garantihäftet.
• Nedladdning från webbsidan: http://docs.whirlpool.eu
• Användning av QR-koden:
När du kontaktar kundtjänst ska du
meddela de koder som visas på
typskylten som sitter till vänster eller
höger på insidan av diskmaskinens lucka.
Telefonnummer finns i garantihäftet eller
på webbsidan:
http://www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEKNISKT DATABLAD
Tekniska data inklusive uppgifter om energiförbrukning kan laddas
ned från webbsidan:
http://docs.whirlpool.eu
195144709.00
04/2016 - lr- Xerox Fabriano
001
8
Download PDF

advertising