Whirlpool | WUC 3T123 PF | Health and safety | Whirlpool WUC 3T123 PF Health and safety

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø og installation
Health & Safety and Installation guide
Terveys & Turvallisuus sekä Asennusopas
Istruzioni per l'uso
Helse & Sikkerhet, og Installasjonsveiledning
Hälsa & Säkerhet och Installationsanvisningar
DA DANSK
Sundheds- og sikkerhedsvejledning............................................................................................................... 3
Monteringsvejledning................................................................................................................................... 21
EN ENGLISH
Health and Safety guide .................................................................................................................... 6
Installation guide ............................................................................................................................ 21
FI SUOMI
Terveys- ja turvallisuusasioiden opas .......................................................................................... 9
Asennusohjeet ............................................................................................................................... 21
IT ITALIANO
Istruzioni per la sicurezza ................................................................................................................ 12
Istruzioni per l'installazione ............................................................................................................ 21
NO NORSK
Helse og Sikkerhetsveiledning .................................................................................................... 15
Installasjonsveiledning ................................................................................................................ 21
SV SVENSKA
Hälsa och säkerhet ............................................................................................................................ 18
Installationsanvisningar .................................................................................................................... 21
2
DA
SIKKERHEDSANVISNINGER
VIGTIGT AT LÆSE OG
OVERHOLDE
Læs følgende sikkerhedsregler
med omhu, før apparatet tages
i brug.
Opbevar dem på et let
tilgængeligt sted til eventuel
senere brug.
Disse anvisninger og selve
apparatet er forsynet med
vigtige oplysninger om
sikkerhed, der altid skal
overholdes.
Fabrikanten frasiger sig ethvert
ansvar for tilsidesættelse af
disse sikkerhedsregler, for
uhensigtsmæssig brug af
apparatet eller forkerte
betjeningsindstillinger.
SIKKERHEDSADVARSLER
Små børn (0-3 år) og børn i
alderen 3-8 år skal holdes borte
fra apparatet, medmindre de er
under konstant opsyn.
Apparatet kan bruges af børn
på 8 år og derover, og personer
med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller med manglende erfaring
og viden, hvis disse er under
opsyn eller er oplært i brugen af
apparatet på en sikker måde og,
hvis de forstår de involverede
farer. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke
udføres af børn uden opsyn.
TILLADT BRUG
FORSIGTIG: Apparatet er ikke
beregnet til at blive startet ved
hjælp af en ekstern timer eller
separat fjernbetjening.
Dette apparat er udelukkende
til brug i hjemmet, ikke til
erhvervsmæssig brug.
Apparatet må ikke anvendes
udendørs.
Opbevar aldrig
eksplosionsfarlige eller
brandbare stoffer, så som
aerosoldåser, og anbring eller
benyt aldrig benzin eller andre
brandbare materialer i eller i
apparatets nærhed: Der er
risiko for brand, hvis ovnen
bliver tændt ved et uheld.
Dette produkt er beregnet til
husholdningsbrug og lignende,
så som:
• i køkkenet på
arbejdspladser, kontorer og/
eller forretninger
• på landbrugsejendomme;
• af kunder på hoteller,
moteller og andre
beboelsesomgivelser;
• på Bed & Breakfast-værelser.
Apparatet må kun anvendes til
vask af service i
overensstemmelse med
anvisningerne i denne
vejledning.
Vandforsyningshanen skal
lukkes og stikket skal tages ud
af stikkontakten efter hver
cyklus og før apparatet
rengøres eller vedligeholdes.
Dette gælder også i tilfælde af
en fejlfunktion.
INSTALLATION
Flytning og opstilling af
apparatet skal foretages af to
eller flere personer. Anvend
altid beskyttelseshandsker
under udpakning og
installation af apparatet.
Installation og reparationer skal
udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til
fabrikantens anvisninger og de
gældende, lokale
bestemmelser. Reparér eller
udskift ingen af apparatets
dele, medmindre det kræves
specifikt i brugervejledningen.
Børn bør ikke udføre
installationshandlinger. Børn
skal derfor holdes væk under
installationen. Hold
emballagen (plastikposer, dele
af polystyren, etc.) udenfor
børns rækkevidde under og
efter installationen.
Kontrollér, at apparatet ikke er
blevet beskadiget under
transporten. Kontakt
forhandleren eller
serviceafdelingen, hvis der er
problemer.
Tag stikket ud af stikkontakten
før, der udføres enhver form for
installationsindgreb.
Under opstillingen kontrolleres
det, at apparatet ikke
beskadiger elkablet.
Aktiver kun apparatet, når
installationen er fuldendt.
Tilslutningen til
vandforsyningen skal udføres af
en autoriseret servicetekniker i
henhold til producentens
anvisninger og under
overholdelse af gældende
sikkerhedsforskrifter.
Apparatet skal sluttes til
vandforsyningen med et nyt
sæt slanger. Der må ikke
anvendes gamle slanger.
Alle slanger skal forbindes
sikkert, så de ikke kan gå løs
under drift.
Gældende regler fra det lokale
vandvæsen skal overholdes.
Vandtilførselstryk: 0,05 - 1,0
MPa.
Temperaturen på vandet i
indløb afhænger af
opvaskemaskinens model. Hvis
den installerede indløbsslange
er mærket med "25°C max", må
vandtemperaturen højst være
3
25°C. Alle andre modeller
tillader en
maksimumtemperatur på 60 °C.
Skær ikke slangerne over, og
hvis maskinen er forsynet med
et aquastopsystem, må
plastdåsen for tilslutning til
vand ikke sænkes ned i vandet.
Hvis slangerne ikke er lange
nok, bedes man henvende sig
til forhandleren.
Sørg for, at tilløbs- og
afløbsslangerne ikke er bøjede
eller klemte. Kontrollér, at
tilførsels- og afløbsslangerne er
tætte, inden første gangs brug.
Under brug bør adgangen til
bagvæggen være begrænset
på en bæredygtig måde, som
f.eks. ved at skubbe enheden
hen til væggen eller skabe.
Kontrollér, at alle fire fødder
står stabilt og sikkert på gulvet,
og regulér dem efter behov.
Sørg desuden for, at apparatet
er i vater ved hjælp af et
vaterpas.
Hvis apparatet installeres
yderst i et modulkøkken, så den
ene side af maskinen er
ubeskyttet, skal området ved
hængslerne tildækkes for at
undgå risiko for klemning.
På opvaskemaskiner med
ventilationsåbninger ved
bunden må åbningerne ikke
dækkes til med et tæppe.
ADVARSLER OM
ELEKTRICITET
For at opfylde de gældende
sikkerhedsdirektiver for
installation skal der anvendes
en flerpolet kontakt med en
afstand på mindst 3 mm, og
apparatet skal være
jordforbundet.
Udskift et beskadiget
strømkabel med et tilsvarende
kabel. Strømkablet må kun
udskiftes af en autoriseret el4
installatør i henhold til
producentens anvisninger og
den gældende lovgivning.
Henvend dig til autoriserede
servicecentre. Man kontakte en
autoriseret installatør, hvis det
faste stik ikke passer til din
stikkontakt.
Strømforsyningskablet skal
være tilstrækkelig langt til, at
det er muligt at slutte det
indbyggede apparat til
strømforsyningen. Træk ikke
strømforsyningskablet ud.
Brug ikke forlængerledninger,
multistikdåser eller adaptere.
Anvend ikke dette apparat, hvis
netledningen eller stikproppen
er beskadiget, hvis det ikke
fungerer korrekt, eller hvis det
er beskadiget, eller har været
tabt på gulvet. Hold
strømkablet væk fra varme
overflader. Efter endt
installation må der ikke være
direkte adgang til de elektriske
dele. Rør ikke ved apparatet
med våde kropsdele, og brug
det ikke med bare fødder.
KORREKT BRUG
Vandet i opvaskemaskinen er
ikke drikkeligt.
Det maksimale antal kuverter er
anført på produktarket.
Lågen bør aldrig efterlades i
den åbne position, da dette kan
medføre en fare for tipning.
Den åbne låge kan kun bære
vægten af den udtrukne kurv
inklusive service.
Brug ikke den åbne låge som
støtte, og undlad at sidde eller
stå op på den.
Anvend kun opvaske- og
afspændingsmidler, som er
beregnet til en automatisk
opvaskemaskine.
ADVARSEL: Midlerne til
opvaskemaskiner er meget
alkaliske. De kan være meget
farlige, hvis de indtages. Undgå
berøring med huden og øjnene
og hold børn væk fra
opvaskemaskinen, når lågen
står åben.
Kontrollér, at sæberummet er
tomt ved vaskecyklussens
afslutning.
Opbevar opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt
uden for børns rækkevidde.
ADVARSEL: Knive og andre
skarpe dele skal anbringes i
kurven med spidsen nedad
eller anbringes vandret.
Vandforsyningshanen skal
lukkes og stikket skal tages ud
af stikkontakten efter hvert
program og før
opvaskemaskinen rengøres
eller vedligeholdes.
Dette gælder også i tilfælde af
en fejlfunktion.
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
Anvend aldrig damprensere.
Brug beskyttelseshandsker til
rengøring og vedligeholdelse.
Tag stikket ud af stikkontakten
før, der udføres enhver form for
vedligeholdelsesindgreb.
DA
OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN
BORTSKAFFELSE AF
EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges
100% og er mærket med
genbrugssymbolet :
Emballagen skal derfor
bortskaffes i overensstemmelse
med gældende, lokale regler for
affaldshåndtering.
BORTSKAFFELSE AF
HUSHOLDNINGSAPPARATER
Gør apparatet ubrugeligt ved at
klippe strømkablet af og fjerne
lågerne og hylderne (om
forudsete), så børn ikke kan
gemme sig i apparatet.
Apparatet er fremstillet af
materialer, der kan genbruges
. Det skal skrottes i henhold
til gældende lokale miljøregler
for bortskaffelse af affald.
Indhent yderligere oplysninger
om behandling, genvinding og
genbrug af elektriske
husholdningsapparater hos de
lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller
forretningen, hvor apparatet er
købt.
Dette apparat er mærket i
overensstemmelse med det
europæiske direktiv 2012/19/
EF, om affald af elektronisk og
elektrisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre at dette produkt
bliver bortskaffet korrekt,
hjælper man med til at
forhindre potentielle, negative
konsekvenser for miljøet og
folkesundheden, der kunne
opstå gennem
uhensigtsmæssig håndtering af
dette produkt.
Symbolet
på produktet eller
den ledsagende
dokumentation angiver, at
dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald, men at det
skal afleveres på nærmeste
opsamlingscenter for genbrug
af elektrisk og elektronisk
udstyr.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Maskinen er designet,
fremstillet og markedsført i
overensstemmelse med
følgende EF-direktiver: 2006/
95/EF,
2004/108/EF, 93/68/EØF og
2011/65/EU (RoHS Direktiv).
Dette apparat er designet,
fremstillet og markedsført i
overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design og
energimærkning i følgende EFdirektiver: 2009/125/EF og
2010/30/EU.
5
SAFETY INSTRUCTIONS
IMPORTANT TO BE READ
AND OBSERVED
Before using the appliance
carefully read these safety
instructions.
Keep them close at hand for
future reference.
These instructions and the
appliance itself provide
important safety warnings, to
be observed at all times.
The manufacturer declines any
liability for failure to observe
these safety instructions, for
inappropriate use of the
appliance or incorrect setting of
controls.
SAFETY WARNINGS
Very young (0-3 years) and
young children (3-8 years) shall
be kept away from the
appliance unless continuously
supervised. Children from 8
years old and above and
persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities
or lack of experience and
knowledge can use this
appliance only if they are
supervised or have been given
instructions on safe use and
understand the hazards
involved. Children must not
play with the appliance.
Cleaning and user maintenance
must not be carried out by
children without supervision.
PERMITTED USE
CAUTION: The appliance is not
intended to be operated by
means of an external timer or
separate remote controlled
system.
This appliance is solely for
domestic, not professional use.
Do not use the appliance
outdoors.
6
Do not store explosive or
flammable substances such as
aerosol cans and do not place
or use gasoline or other
flammable materials in or near
the appliance: a fire may break
out if the appliance is
inadvertently switched on.
This appliance is intended to be
used in household and similar
applications such as:
• staff kitchen areas in shops,
offices and other working
environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels
and other residential type
environments;
• bed and breakfast type
environments.
The appliance must be used
only to wash domestic crockery
in accordance with the
instructions in this manual.
The water supply tap must be
shut off and the plug should be
removed from the electrical
socket at the end of every cycle
and before cleaning the
appliance or carrying out any
maintenance work.
Disconnect also the appliance
in the event of any malfunction.
INSTALLATION
The appliance must be handled
and installed by two or more
persons. Use protective gloves
to unpack and install the
appliance.
Installation and repairs must be
carried out by a qualified
technician, in compliance with
the manufacturer's instructions
and local safety regulations. Do
not repair or replace any part of
the appliance unless
specifically stated in the user
manual.
Children should not perform
installation operations. Keep
children away during
installation. Keep the
packaging materials (plastic
bags, polystyrene parts, etc.)
out of reach of children, during
and after the installation.
After unpacking the appliance,
make sure that it has not been
damaged during transport. In
the event of problems, contact
the dealer or your nearest Aftersales Service.
The appliance must be
disconnected from the power
supply before any installation
operation.
During installation, make sure
the appliance does not damage
the power cable.
Only activate the appliance
when the installation has been
completed.
Connection to the mains water
supply must be carried out by a
qualified technician in
compliance with the
manufacturers instructions and
applicable local safety
regulations.
The appliance is to be
connected to the water mains
using new hose sets. The old
hose-sets should not be reused.
All hoses must be securely
clamped to prevent them
coming loose during operation.
All local waterboard
regulations must be complied
with. Water supply pressure
0.05 - 1.0 MPa.
The inlet water temperature
depends on the dishwasher
model. If the installed inlet hose
is marked "25°C max", the
EN
maximum allowed water
temperature is 25°C. For all
other models the maximum
allowed water temperature is
60°C.
Do not cut hoses and, in the
case of appliances fitted with a
waterstop system, do not
immerse the plastic casing
containing the inlet hose in
water.
If hoses are not long enough,
contact your local dealer.
Make sure the inlet and drain
hoses are kink-free and are not
crushed. Before using the
appliance for the first time,
check the water inlet and drain
hose for leaks.
During use, the access to the
rear wall should be limited in a
sustainable manner such as
approaching the device to the
wall or furniture board.
When installing the appliance
make sure that the four feet are
stable and resting on the floor,
adjusting them as required, and
check that the appliance is
perfectly levelled using a spirit
level.
If installing the appliance at the
end of a row of units making the
side panel accessible, the hinge
area must be covered to
prevent risk of crushing.
For dishwashers having
ventilation openings in the
base, the openings must not be
obstructed by a carpet.
ELECTRICAL WARNINGS
For installation to comply with
current safety regulations, an
omnipolar switch with
minimum contact gap of 3mm
is required and the appliance
must be earthed.
If the power cable is damaged,
replace with an identical one.
The power cable must only be
replaced by a qualified
technician in compliance with
the manufacturer instruction
and current safety regulations.
Contact an authorized service
centre. If the fitted plug is not
suitable for your socket outlet,
contact a qualified technician.
The power cable must be long
enough to connect the
appliance, once fitted in its
housing, to the main power
supply. Do not pull the power
supply cable.
Do not use extension leads,
multiple sockets or adapters.
Do not operate this appliance if
it has a damaged mains cord or
plug, if it is not working
properly, or if it has been
damaged or dropped. Keep the
cord away from hot surfaces.
The electrical components
must not be accessible to the
user after installation. Do not
touch the appliance with any
wet part of the body and do not
operate it when barefoot.
CORRECT USE
The water in the dishwasher is
not potable.
The maximum number of place
settings is shown in the product
sheet.
The door should not be left in
the open position since this
could present a tripping hazard.
The open dishwasher door can
only support the weight of the
loaded rack when pulled out.
Do not rest objects on the door
or sit or stand on it.
Use only detergent and rinse
additives designed for an
automatic dishwasher.
WARNING: Dishwasher
detergents are strongly
alkaline. They can be extremely
dangerous if swallowed. Avoid
contact with the skin and eyes
and keep children away from
the dishwasher when the door
is open.
Check that the detergent
receptacle is empty after
completion of the wash cycle.
Store the detergent, rinse aid
and salt out of reach of children.
WARNING: Knives and other
utensils with sharp points must
be loaded in the basket with
their points down or placed in a
horizontal position.
The water supply tap must be
shut off and the plug should be
removed from the electrical
socket at the end of every
program and before cleaning
the dishwasher or carrying out
any maintenance work.
Disconnect also the dishwasher
in the event of any malfunction.
CLEANING AND
MAINTENANCE
Never use steam cleaning
equipment.
Wear protective gloves for
cleaning and maintenance.
The appliance must be
disconnected from the power
supply before any maintenance
operation.
7
SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT
DISPOSAL OF PACKAGING
MATERIALS
The packaging material is 100%
recyclable and is marked with
the recycle symbol:
The various parts of the
packaging must therefore be
disposed of responsibility and
in full compliance with local
authority regulations
governing waste disposal.
SCRAPPING OF HOUSEHOLD
APPLIANCES
When scrapping the appliance,
make it unusable by cutting off
the power cable and removing
the doors and shelves (if
present) so that children cannot
easily climb inside and become
trapped.
This appliance is manufactured
with recyclable
or reusable
materials. Dispose of it in
accordance with local waste
disposal regulations.
For further information on the
treatment, recovery and
recycling of household
electrical appliances, contact
your competent local authority,
the collection service for
household waste or the store
where you purchase the
appliance.
This appliance is marked in
compliance with European
Directive 2012/19/EU, Waste
Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
DECLARATION OF CONFORMITY
This appliance has been
designed, constructed and
distributed in compliance with
the requirements of European
Directives:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/
EU and RoHS 2011/65/EU.
8
This appliance has been
designed, constructed and
distributed in compliance with
the Ecodesign and energy
Labelling Requirements of EC
Directives: 2009/125/EC and
2010/30/EU.
By ensuring this product is
disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the
environment and human
health, which could otherwise
be caused by inappropriate
waste handling of this product..
The symbol
on the product
or on the accompanying
documentation indicates that it
should not be treated as
domestic waste but must be
taken to an appropriate
collection centre for the
recycling of electrical and
electronic equipment.
FI
TURVALLISUUSOHJEET
OHJEET ON LUETTAVA JA
NIITÄ ON NOUDATETTAVA
Lue nämä turvaohjeet
huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöä.
Pidä ne käsillä myöhempää
käyttöä varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa
on tärkeitä turvallisuutta
koskevia varoituksia; noudata
niitä aina.
Valmistaja ei vastaa näiden
turvaohjeiden
laiminlyömisestä, laitteen
väärästä käytöstä tai vääristä
asetuksista aiheutuvista
vahingoista.
TURVALLISUUTTA KOSKEVIA
VAROITUKSIA
Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja
nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on
pidettävä turvallisen
välimatkan päässä laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Laitetta voivat käyttää 8-vuotta
täyttäneet ja sitä vanhemmat
lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan
tai henkisesti rajoitteiset tai
kokemattomat ja
taitamattomat henkilöt
ainoastaan, jos heidän
turvallisuudestaan vastaava
henkilö valvoo tai opastaa heitä
laitteen käytössä ja osoittaa
mahdolliset vaaratilanteet.
Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa
suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman
valvontaa.
SALLITTU KÄYTTÖ
HUOMIO: Laitetta ei ole
tarkoitettu käytettäväksi
ulkopuolisen ajastimen tai
erillisen kauko-ohjatun
järjestelmän kanssa.
Tämä laite on tarkoitettu
ainoastaan kotitalouskäyttöön,
ei siis ammattikäyttöön.
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä
aineita, kuten esimerkiksi
aerosolipakkauksia, äläkä sijoita
tai käytä bensiiniä tai muita
syttyviä materiaaleja laitteessa
tai sen lähettyvillä: ne saattavat
syttyä palamaan, jos laite
käynnistetään vahingossa.
Tämä laite on tarkoitettu
kotitalouskäyttöön ja vastaaviin
käyttötarkoituksiin, kuten:
• henkilöstön keittiötiloihin
kaupoissa, toimistoissa ja
muissa työympäristöissä
• maataloissa
• asiakaskäyttöön hotelleissa,
motelleissa ja muissa
asumisympäristöissä
• aamiaishotellityyppisissä
ympäristöissä.
Laitetta saadaan käyttää
ainoastaan kotitaloudessa
käytettävien astioiden
pesemiseen
tämän oppaan ohjeiden
mukaisesti.
Vesihana on suljettava ja
pistoke irrotettava pistorasiasta
jokaisen pesukerran jälkeen
sekä ennen laitteen
puhdistamiseen tai
huoltotoimenpiteisiin
ryhtymistä.
Irrota laitteen kytkennät myös
minkä tahansa toimintahäiriön
sattuessa.
ASENNUS
Laitteen käsittely ja asennus
edellyttää kahta tai useampaa
henkilöä. Käytä suojakäsineitä
laitteen purkamisen ja
asentamisen aikana.
Asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain pätevä asentaja,
ja ne on suoritettava
valmistajan ohjeiden ja
paikallisten
turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda
mitään laitteen osaa, ellei
käyttöohjeessa nimenomaan
näin kehoteta.
Lapset eivät saa suorittaa
asennustoimenpiteitä. Pidät
lapset loitolla asennuksen
aikana. Pidä pakkausmateriaalit
(muovipussit, polystyreenipalat
jne.) poissa lasten ulottuvilta
asentamisen aikana ja sen
jälkeen.
Kun olet purkanut laitteen
pakkauksesta, varmista, että se
ei ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos
havaitset ongelmia, ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai
lähimpään huoltopalveluun.
Laitteen on oltava kytkettynä
irti sähköverkosta ennen
mihinkään
asennustoimenpiteisiin
ryhtymistä.
Varmista asennuksen aikana,
että laite ei vaurioita
verkkovirtajohtoa.
Käynnistä laite vasta kun
asennus on viety täysin
loppuun asti.
Vesiliitäntä on annettava
pätevän huoltohenkilöstön
tehtäväksi, ja liitännässä on
noudatettava valmistajan
ohjeita sekä voimassa olevia
turvallisuusmääräyksiä.
Laite täytyy liittää vesiverkkoon
uutta letkusarjaa käyttäen.
Vanhoja letkusarjoja ei tule
käyttää uudelleen.
Kaikki letkut on kiinnitettävä
huolellisesti letkukiinnittimillä,
9
jotta letkut eivät irtoa käytön
aikana.
Noudata paikallisen
vesilaitoksen kaikkia voimassa
olevia määräyksiä.
Vedenottopaine: 0,05-1.0 MPa.
Tuloveden lämpötila riippuu
astianpesukoneen mallista. Jos
asennetussa tuloveden letkussa
on merkintä "25°C Max", suurin
sallittu veden lämpötila on 25
°C. Kaikissa muissa malleissa
suurin sallittu veden lämpötila
on 60 °C.
Letkuja ei saa lyhentää
katkaisemalla.
Vesivahinkosuojauksella
varustetuissa laitteissa olevaa
vesiliitännän muovirasiaa ei saa
upottaa veteen.
Jos letkut ovat liian lyhyitä, ota
yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään.
Varmista, että vedenotto- ja
tyhjennysletkut eivät ole
mutkalla tai litistyneet Tarkista
vedenottoletkun ja
tyhjennysletkun tiiviys ennen
laitteen ensimmäistä
käyttökertaa.
Laitteen takapääty tulee
suojata käytön aikana sopivalla
tavalla, esimerkiksi asettamalla
laite takapääty seinää tai
kalustopaneelia vasten.
Laitteen asennuksen
yhteydessä on varmistettava,
että kaikki neljä jalkaa ovat
tukevasti kiinni ja että ne
tulevat kunnolla kiinni lattiaan;
säädä niitä tarvittaessa
tilanteen vaatimalla tavalla.
Tarkasta vesivaa'an avulla, että
laite on täysin vaakasuorassa.
Jos laite sijoitetaan
keittiökalusteryhmän päätyyn
niin, että sen kylki jää näkyviin,
vältä iskujen aiheuttamat
vahingot peittämällä saranaalue suojapaneelilla.
10
Jos astianpesukoneen
alaosassa on ilmanottoaukot, ei
niitä aukkoja saa peittää
matolla.
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT
VAROITUKSET
Asennuksessa on voimassa
olevien turvallisuusmääräysten
mukaisesti käytettävä
moninapaista kytkintä, jonka
koskettimien välit ovat
vähintään 3 mm; laite on
maadoitettava.
Jos virtajohto on vaurioitunut,
on sen tilalle vaihdettava täysin
samanlainen johto.
Verkkovirtajohdon saa vaihtaa
ainoastaan ammattitaitoinen
sähköasentaja; toimenpide on
suoritettava valmistajan
antamien ohjeiden ja
paikallisten
turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Ota yhteys
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos
asennettu pistoke ei sovi
kiinteistön pistorasiaan, on
otettava yhteyttä
ammattitaitoiseen
sähköasentajaan.
Virtajohdon täytyy olla
tarpeeksi pitkä, jotta laite
voidaan liittää sähköverkkoon,
kun laite on upotettu
kalusteisiin. Älä vedä
syöttövirtajohdosta.
Älä käytä jatkojohtoja,
haaroitusrasioita tai
adaptereita. Älä käytä laitetta,
jos virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut, jos laite ei toimi
kunnolla tai jos se on
vaurioitunut tai pudonnut. Pidä
virtajohto erillään kuumista
pinnoista. Kun asennus on
tehty, sähköosat eivät saa olla
käyttäjän ulottuvilla. Älä koske
laitetta märin käsin, äläkä käytä
sitä, kun olet paljain jaloin.
ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
Astianpesukoneessa oleva vesi
ei ole juomakelpoista.
Suurin sallittu astiastomäärä on
ilmoitettu tuotteen
esittelylehtisessä.
Luukkua ei saa jättää auki, sillä
se voi aiheuttaa
onnettomuustilanteita.
Avonainen astiapesukoneen
luukku kestää ainoastaan ulos
vedetyn korin painon
astioineen.
Älä laita luukun päälle mitään
esineitä, äläkä istu tai nouse sen
päälle.
Käytä ainoastaan
automaattiselle
astianpesukoneelle
suunniteltuja pesu- ja
huuhteluaineita.
VAROITUS:
Astianpesukoneelle tarkoitetut
pesuaineet ovat voimakkaasti
alkalisia. Nieltyinä ne saattavat
olla erittäin vaarallisia. Vältä
iho- ja silmäkontaktia, sekä pidä
lapset loitolla
astianpesukoneesta kun sen
luukku on auki.
Varmista, että pesuainetila on
tyhjä pesuohjelman
päättymisen jälkeen.
Säilytä pesuaine,
huuhtelukirkaste ja suola poissa
lasten ulottuvilta.
VAROITUS: Veitset ja muut
teräväkärkiset keittiövälineet
on laitettava koriin siten, että
terät osoittavat alaspäin tai
ovat vaakasuuntaisessa
asennossa.
Vesihana on suljettava ja
pistoke irrotettava pistorasiasta
jokaisen pesuohjelman jälkeen
sekä ennen astianpesukoneen
puhdistamiseen tai
huoltotoimenpiteisiin
ryhtymistä.
FI
Irrota astianpesukoneen
kytkennät myös minkä tahansa
toimintahäiriön sattuessa.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Älä koskaan käytä höyrypesuria.
Käytä puhdistus- ja
huoltotoimenpiteiden aikana
suojakäsineitä.
Laite on kytkettävä irti
sähköverkosta ennen minkään
huoltotoimenpiteen
aloittamista.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
PAKKAUSMATERIAALIEN
HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu 100prosenttisesti kierrätettävästä
materiaalista ja siinä on
kierrätysmerkki:
Pakkauksen osat on hävitettävä
vastuullisesti ja paikallisten
jätehuoltoviranomaisten
määräysten mukaisesti.
KODINKONEIDEN
HÄVITTÄMINEN
Kun hävität laitteen, tee siitä
käyttökelvoton katkaisemalla
verkkovirtajohto ja poistamalla
luukut ja hyllyt (jos sellaisia on),
jotta lapset eivät voi helposti
kiivetä sisään ja jäädä ansaan.
Tämä tuote on valmistettu
kierrätettävästä
tai
uusiokäyttöön kelpaavasta
materiaalista. Hävitä laite
paikallisten
jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten
kodinkoneiden käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä
saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua
koskevan WEEE-direktiivin
(Waste Electrical and Electronic
Equipment) 2012/19/EU
mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote
poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan
auttaa estämään sellaiset
ympäristö- ja terveyshaitat,
jotka saattaisivat aiheutua
tuotteen asiattomasta
käsittelystä.
Symboli
tuotteessa tai sen
asiakirjoissa tarkoittaa, ettei
laitetta saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana.
Sen sijaan tuote on toimitettava
sähkö- ja
elektroniikkakomponenttien
keräys- ja kierrätyspisteeseen.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Laitteen suunnittelussa,
valmistuksessa ja jakelussa on
noudatettu seuraavia
turvallisuutta koskevia EYdirektiivejä: 2006/95/EY,
2004/108/EY, 93/68/ETY ja
2011/65/EU (RoHS-direktiivi).
Laitteen suunnittelussa,
valmistuksessa ja jakelussa on
noudatettu seuraavia
ekosuunnittelua ja
energiamerkintöjä koskevia
Euroopan unionin direktiivejä:
2009/125/EY ja 2010/30/EU.
11
NORME DI SICUREZZA
IMPORTANTE: DA LEGGERE E
RISPETTARE
Prima di utilizzare
l'apparecchio, leggere
attentamente le seguenti
norme di sicurezza.
Conservare le presenti
istruzioni a portata di mano
come riferimento per future
consultazioni.
Questo manuale e
l'apparecchio sono corredati da
importanti avvertenze di
sicurezza, da leggere e
rispettare sempre.
Il fabbricante declina qualsiasi
responsabilità che derivi dalla
mancata osservanza delle
presenti istruzioni di sicurezza,
da usi impropri
dell'apparecchio o da errate
impostazioni dei comandi.
AVVERTENZE DI SICUREZZA
Tenere i bambini di età inferiore
agli 8 anni a debita distanza
dall'apparecchio, a meno che
non siano costantemente
sorvegliati. L'uso di questo
apparecchio da parte di
bambini di età superiore agli 8
anni, di persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o
mentali o di persone sprovviste
di esperienza e conoscenze
adeguate è consentito solo con
un'adeguata sorveglianza, o se
tali persone siano state istruite
sull'utilizzo sicuro
dell'apparecchio e siano
consapevoli dei rischi. Vietare ai
bambini di giocare con
l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione ordinaria non
devono essere effettuate da
bambini senza la supervisione
di un adulto.
12
USO CONSENTITO
ATTENZIONE: l'apparecchio
non è destinato ad essere
messo in funzione mediante un
temporizzatore esterno o un
sistema di comando a distanza
separato.
Questo apparecchio è
destinato esclusivamente
all'uso domestico e non è
adatto a impieghi professionali.
Non utilizzare l'apparecchio
all'aperto.
Non riporre sostanze esplosive
o infiammabili, ad esempio
bombolette spray, e non
conservare o utilizzare benzina
o altri materiali infiammabili
all'interno o in prossimità
dell'apparecchio: se
l'apparecchio dovesse essere
messo in funzione
inavvertitamente, potrebbe
incendiarsi.
L'apparecchio è destinato
all'utilizzo domestico e ad
analoghe applicazioni quali:
• aree di cucina per il
personale di negozi, uffici e
altri contesti lavorativi;
• agriturismi;
• camere di hotel, motel e altri
ambienti residenziali;
• bed and breakfast.
L'apparecchio deve essere
usato solo per il lavaggio di
stoviglie domestiche secondo
le istruzioni del presente
manuale.
Dopo ogni ciclo, e prima di
eseguire operazioni di pulizia e
manutenzione, si raccomanda
di chiudere il rubinetto di
mandata dell'acqua e di
staccare la spina dalla presa
elettrica.
L'apparecchio deve essere
scollegato dalla rete elettrica
anche in caso di
malfunzionamento.
INSTALLAZIONE
La movimentazione e
l'installazione dell'apparecchio
devono essere effettuate da
due o più persone. Usare guanti
protettivi per disimballare e
installare l'apparecchio.
Le operazioni di installazione e
riparazione devono essere
eseguite da un tecnico
specializzato, in conformità alle
istruzioni del fabbricante e nel
rispetto delle norme locali in
materia di sicurezza. Non
riparare né sostituire alcuna
parte dell'apparecchio a meno
che ciò non sia espressamente
indicato nel manuale d'uso.
Ai bambini non è consentito
effettuare operazioni
d'installazione. Tenere lontani i
bambini durante l'installazione.
Tenere il materiale di
imballaggio (sacchetti di
plastica, parti in polistirene,
ecc.) fuori dalla portata dei
bambini durante e dopo
l'installazione.
Dopo aver disimballato
l'apparecchio, controllare che
l'apparecchio non sia stato
danneggiato durante il
trasporto. In caso di problemi,
contattare il rivenditore o il
Servizio Assistenza.
Prima di procedere
all'installazione, scollegare
l'apparecchio dalla rete
elettrica.
Durante l'installazione,
assicurarsi che l'apparecchio
non danneggi il cavo di
alimentazione.
IT
Attivare l'apparecchio solo
dopo avere completato la
procedura di installazione.
I collegamenti alla rete idrica
devono essere eseguiti da un
tecnico qualificato in
conformità alle disposizioni del
costruttore e alle normative
locali vigenti in materia di
sicurezza.
L'apparecchio deve essere
collegato all'impianto
dell'acqua utilizzando un set di
tubi nuovi. I tubi vecchi non
devono essere riutilizzati.
Tutti i tubi devono essere
collegati saldamente per
evitare che si scolleghino
durante il funzionamento.
È necessario adempiere alle
normative dell'ente erogatore
dell'acqua potabile locale.
Pressione di alimentazione
dell'acqua: 0,05 - 1,0 MPa.
La temperatura dell'acqua di
mandata dipende dal modello
di lavastoviglie. Se il tubo di
mandata installato presenta la
marcatura "25°C max", la
temperatura dell'acqua
massima consentita è di 25°C.
Per tutti gli altri modelli, la
temperatura dell'acqua
massima consentita è di 60°C.
Non tagliare i tubi e in presenza
di un apparecchio dotato del
sistema di arresto dell’acqua
non immergere in acqua la
scatola di plastica del tubo di
allacciamento.
Se i flessibili non sono
sufficientemente lunghi,
rivolgersi a un rivenditore
specializzato locale.
Assicurarsi che i tubi di
alimentazione e scarico acqua
non presentino pieghe o
strozzature. Verificare la tenuta
del tubo di alimentazione e di
scarico prima della prima messa
in funzione.
Durante l'uso è necessario che
l'accesso alla parete posteriore
sia limitato in modo sostenibile,
ad esempio posizionando la
lavastoviglie a una distanza
adeguata dalla parete o dal
mobilio adiacente.
Durante l'installazione,
controllare che i quattro piedini
siano bene in appoggio e stabili
sul pavimento, se necessario
regolarli, e controllare che
l'apparecchio sia perfettamente
in piano usando una livella a
bolla d'aria.
Se l'apparecchio viene
installato come modulo
terminale lasciando accessibile
il pannello laterale, la zona delle
cerniere deve essere rivestita
per evitare il rischio di
schiacciamento.
Per le lavastoviglie dotate di
aperture di ventilazione nella
base, si raccomanda di non
ostruire le aperture con un
tappeto.
AVVERTENZE ELETTRICHE
Affinché l'installazione sia
conforme alle norme di
sicurezza vigenti, l'apparecchio
deve essere collegato a terra e
deve essere predisposto un
interruttore onnipolare avente
una distanza minima di 3 mm
tra i contatti.
In caso di cavo di allacciamento
alla rete danneggiato sostituire
con uno equivalente. Il cavo di
alimentazione deve essere
sostituito da un tecnico
qualificato in conformità alle
istruzioni del produttore e alle
normative vigenti in materia di
sicurezza. Contattare un
Servizio Assistenza autorizzato.
Se la spina fornita in dotazione
non è adatta alla propria presa,
contattare un tecnico
qualificato.
Il cavo di alimentazione deve
essere sufficientemente lungo
da consentire il collegamento
dell'apparecchio, una volta
posizionato nell'ubicazione
definitiva, alla presa di corrente.
Evitare di tirare il cavo di
alimentazione.
Non utilizzare cavi di prolunga,
prese multiple o adattatori. Non
accendere l'apparecchio se il
cavo di alimentazione o la spina
sono danneggiati, se non
funziona correttamente o se è
caduto o è stato danneggiato.
Tenere il cavo di alimentazione
lontano dalle superfici calde.
Una volta terminata
l'installazione, i componenti
elettrici non dovranno più
essere accessibili. Non toccare
l'apparecchio con parti del
corpo bagnate e non utilizzarlo
a piedi scalzi.
USO CORRETTO
L'acqua nella lavastoviglie non
è potabile.
Il numero massimo di coperti è
indicato nella scheda del
prodotto.
La porta non deve essere
lasciata aperta, perché in
questa posizione può creare un
pericolo di inciampo.
Lo sportello aperto può
sostenere solo il carico del
cestello estratto, stoviglie
comprese.
Non utilizzare la porta come
base di appoggio e non sedersi
né salire sulla stessa.
Usare solo detersivi e additivi
indicati per lavastoviglie
automatiche.
AVVERTENZA: I detersivi per
lavastoviglie sono fortemente
alcalini. In caso di ingestione
possono essere estremamente
pericolosi. Evitare il contatto
con la pelle e gli occhi e tenere i
13
bambini lontani dalla
lavastoviglie quando la porta è
aperta.
Al termine del ciclo di lavaggio,
controllare che la vaschetta del
detersivo sia vuota.
Conservare il detersivo, il
brillantante e il sale rigenerante
fuori dalla portata dei bambini.
AVVERTENZA: Coltelli e altri
utensili appuntiti devono
essere caricati nel cestello con
la punta verso il basso, o
devono essere disposti in
posizione orizzontale.
Dopo ogni lavaggio, e prima di
eseguire operazioni di pulizia e
manutenzione, si raccomanda
di chiudere il rubinetto di
mandata dell'acqua e di
staccare la spina dalla presa
elettrica.
La lavastoviglie deve essere
scollegata dalla rete elettrica
anche in caso di
malfunzionamento.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Non usare in nessun caso
pulitrici a getto di vapore.
Indossare guanti protettivi per
le operazioni di pulizia e
manutenzione.
Prima di eseguire gli interventi
di manutenzione, scollegare
l'apparecchio dalla rete
elettrica.
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO
Il materiale di imballaggio è
riciclabile al 100% ed è
contrassegnato dal simbolo del
riciclaggio:
Le varie parti dell'imballaggio
devono pertanto essere
smaltite responsabilmente e in
stretta osservanza delle norme
stabilite dalle autorità locali.
SMALTIMENTO
ELETTRODOMESTICI
Al momento della
rottamazione, rendere
l'apparecchio inservibile
tagliando il cavo di
alimentazione e rimuovere le
porte ed i ripiani (se presenti) in
modo che i bambini non
possano accedere facilmente
all'interno dell'apparecchio e
rimanervi intrappolati.
Questo prodotto è stato
fabbricato con materiale
riciclabile o riutilizzabile.
Smaltire il prodotto rispettando
le normative locali in materia.
Per ulteriori informazioni sul
trattamento, recupero e
riciclaggio di elettrodomestici,
contattare l'ufficio locale
competente, il servizio di
raccolta dei rifiuti domestici o il
negozio presso il quale il
prodotto è stato acquistato.
Questo apparecchio è
contrassegnato in conformità
alla Direttiva Europea 2012/19/
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Questo apparecchio è stato
progettato, fabbricato e
distribuito in conformità alle
seguenti direttive europee:
2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE
(EMC) e 2011/65/UE (RoHS).
14
Questo apparecchio è stato
progettato, fabbricato e
distribuito in conformità alle
seguenti direttive CE in materia
di progettazione
ecocompatibile ed
etichettatura energetica: 2009/
125/CE e 2010/30/ UE.
UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
(RAEE).
Assicurando il corretto
smaltimento del prodotto si
contribuisce ad evitare i
potenziali effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute
umana.
Il simbolo
sul prodotto o
sulla documentazione di
accompagnamento indica che
questo prodotto non deve
essere trattato come rifiuto
domestico, ma deve essere
consegnato presso l'idoneo
punto di raccolta per il
riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
NO
SIKKERHETSREGLER
VIKTIG INFORMASJON SOM
MÅ LESES OG RESPEKTERES
Les disse sikkerhetsinstruksene
nøye før du tar i bruk apparatet.
Oppbevar alltid
bruksanvisningene i nærheten
for fremtidig referanse.
Disse instruksene og selve
apparatet er utstyrt med viktige
sikkerhetsmeldinger, som alltid
må leses og følges.
Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for unnlatelse av
å følge disse
sikkerhetsinstruksene, for
uriktig bruk av apparatet eller
feil innstilling av kontroller.
FORHOLDSREGLER MED
HENSYN TIL SIKKERHET
Svært små (0–3 år) og små barn
(3–8 år) skal holdes på avstand
fra apparatet så sant de ikke er
under konstant oppsyn. Barn
fra 8 år og oppover og personer
med nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller
manglende erfaring og
kunnskap kan kun bruke dette
apparatet under tilsyn eller hvis
de har fått opplæring i trygg
bruk av apparatet og forstår
farene det innebærer. Barn må
ikke leke med apparatet. Barn
må ikke foreta rengjørings- eller
vedlikeholdsoppgaver uten å
være under tilsyn.
TILLATT BRUK
ADVARSEL: Apparatet er ikke
ment til å betjenes ved hjelp av
et eksternt tidsur eller et
separat system for fjernkontroll.
Dette apparatet er kun for bruk
i husholdningen, ikke for
profesjonell bruk.
Ikke bruk apparatet utendørs.
Du må ikke oppbevare
eksplosive stoffer eller lett
antennelig stoffer som for
eksempel spraybokser og du
må aldri plassere eller bruke
bensin eller lett antennelig
material i nærheten av
apparatet: Hvis apparatet så blir
slått på ved en feiltakelse, kan
det føre til brann.
Dette apparatet er beregnet for
bruk i husholdninger og på
lignende steder som for
eksempel:
• selvbetjente kjøkken for
butikkansatte, på kontorer
eller på andre
arbeidsplasser;
• på gårder;
• av kunder på hotell, motell
og andre
overnattingsplasser;
• bed & breakfast og lignende
omgivelser.
Apparatet må kun brukes til å
vaske husholdningens servise i
samsvar med
instruksene i denne manualen.
Vannkranen må stenges og
støpselet bør fjernes fra
elektriske kontakten etter hver
syklus og før du gjør apparatet
rent eller utfører vedlikehold.
Du må også kople fra apparatet
ved funksjonsfeil.
MONTERING
Flytting og montering av
produktet må utføres av to eller
flere personer. Bruk
vernehansker for å pakke ut og
installere apparatet.
Installasjon og reparasjoner må
utføres av en kvalifisert tekniker
som følger produsentens
anvisninger og i samsvar med
gjeldende lokale
sikkerhetsforskrifter. Forsøk
aldri å reparere eller skifte ut
noen som helst del av apparatet
dersom det ikke uttrykkelig
oppfordres til dette i
bruksanvisningen.
Barn må ikke utføre
installasjonsoperasjoner. hold
barn på avstand under
installasjon. Hold
emballasjemateriale
(plastposer, deler av
polyesteren, osv.) utenfor barns
rekkevidde, under og etter
installasjonen.
Etter at du har pakket ut
apparatet må du forsikre deg
om at det ikke er blitt påført
skade under transporten.
Dersom du oppdager noen
problemer, må du kontakte
forhandleren eller
serviceavdelingen.
Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før installasjonen
utføres.
Pass på at apparatet ikke skader
strømledningen under
montering.
Apparatet må ikke startes før
installasjonsprosedyren er
fullført.
Vanntilkobling må utføres av en
kvalifisert rørlegger i henhold til
produsentens anvisninger og
gjeldende lokale
sikkerhetsforskrifter.
Apparatet skal kobles til
vanntilførselen ved hjelp av
settet med nye slanger. Det
gamle settet med slanger må
ikke benyttes.
Alle slanger må festes med
klemmer slik at de ikke løsner
når maskinen er i bruk.
Følg alle gjeldende forskrifter
fra det lokale vannverket. Trykk
i vannforsyningen 0.05 - 1.0
MPa.
15
Temperaturen i vanntilførselen
avhenger av
oppvaskmaskinens modell.
Dersom inntakslangen som
monteres er merket med "25°C
Max", er maksimalt tillatt
temperatur til vannet 25°C. for
alle de andre modellene er
høyeste temperatur 60° C.
Kutt aldri slangene. På
apparater med
vannstoppsystem må heller
ikke plastboksen på
vanntilførselsslangen dyppes i
vann.
Hvis slangene ikke er lange nok,
ta kontakt med din lokale
forhandler.
Sørg for at slangene for
vanntilførsel og vannavløp er
uten krøll eller bukter. Før
maskinen tas i bruk må man
kontrollere at vanntilførsels- og
avløpsslangen er helt
vanntette.
Begrense tilgang til bakveggen
når apparatet er i bruk ved å
plassere det mot en vegg eller
et møbel.
Når du installerer apparatet, må
du sørge for at de fire
støttebena står stabilt og fast
plassert på gulvet, reguler de
dersom det er nødvendig, og
kontroller at apparatet står helt
vannrett ved å benytte et vater.
Hvis apparatet befinner seg ved
enden av en seksjon, slik at
sidepanelet er ubeskyttet, må
området rundt hengslene
tildekkes for å unngå klemfare.
For vaskemaskiner som har
ventilasjonsåpninger på basen,
må ikke åpningene dekkes til
med et teppe.
ELEKTRISKE ADVARSLER
For at installasjonen skal
oppfylle gjeldende
sikkerhetsforskrifter, er en
allpolet bryter med minimum
16
kontaktåpning på 3 mm
påkrevd og apparatet må være
jordet.
Skift ut nettledningen med en
av samme slag dersom den er
skadet. Utskiftingen av
nettledningen må utføres av en
autorisert elektriker i
overensstemmelse med
produsentens anvisninger og
gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Kontakt et autorisert
servicesenter. Dersom
støpselet som er montert ikke
passer til din kontakt, må du
kontakte en kvalifisert
elektriker.
Strømledningen må være lang
nok til at det innebygde
apparatet kan tilkobles
strømnettet. Ikke dra i
strømledningen.
Ikke bruk skjøteledninger,
flerkontakter eller adaptere.
Ikke bruk dette apparatet
dersom strømkabelen eller
støpselet er skadet, hvis det
ikke fungerer som det skal, eller
dersom det er blitt skadet eller
har falt ned. Hold ledningen
borte fra varme overflater. De
elektriske komponentene må
ikke være tilgjengelige etter
installasjonen. Ikke berør
apparatet med våte
kroppsdeler og ikke betjen
apparatet med bare føtter.
RIKTIG BRUK
Vannet i oppvaskmaskinen kan
ikke drikkes.
Maksimalt antall kuverter vises i
produktarket.
Du må ikke la døren stå i åpen
posisjon siden en kan snuble i
den.
Den åpne døren tåler kun
tyngden av kurven inklusiv
servise.
Ikke plasser gjenstander på
døren eller sitt eller stå på den.
Bruk kun vaskemiddel og
rensemiddel som er beregnet
på automatiske
oppvaskmaskiner.
ADVARSEL: Oppvaskmiddel er
svært alkaliske. De kan være
svært farlig å svelge. Unngå at
det kommer i kontakt med hud
eller øyne og hold barn på
sikker avstand fra
oppvaskmaskinen når døren er
åpen.
Kontroller at vaskemiddel
beholderen er tom når
vaskesyklusen er avsluttet.
Oppbevar oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt utenfor
barns rekkevidde.
ADVARSEL: Kniver og annet
redskap med skarpe spisser må
plasseres i kurven med spissen
vendt nedover eller plasseres i
horisontal posisjon.
Vannkranen må stenges og
støpselet bør fjernes fra
elektriske kontakten etter hvert
program og før du gjør ren
oppvaskmaskinen eller utfører
vedlikehold.
Du må også kople fra
oppvaskmaskinen ved
funksjonsfeil.
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
Bruk aldri
damprengjøringsutstyr.
Bruk beskyttende hansker ved
rengjøring og vedlikehold.
Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før vedlikeholdet
utføres.
NO
MILJØINFORMASJON
AVFALLSBEHANDLING AV
EMBALLASJE
Emballasjen består av 100%
resirkulerbart materiale, og er
merket med
resirkuleringssymbolet:
De forskjellige delene av
emballasjematerialet må derfor
avhendes ifølge gjeldende
miljøforskriftene til de lokale
myndighetene.
KASSERING AV BRUKTE
HUSHOLDNINGSAPPARAT
Før avfallsbehandling må
apparatet ødelegges ved å
kutte av strømledningen og
demontere dører og hyller
(hvor disse finnes) slik at barn
lett ikke kan klatre inn og bli
sittende fast.
Apparatet er fremstilt av
material som kan resirkuleres
eller brukes om igjen.
Apparatet må avfallsbehandles
i samsvar med lokale
bestemmelser angående
avfallsbehandling.
For videre informasjon om
behandling, gjenvinning og
resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du
kontakte kommunen, det lokale
renholdsverket eller butikken
der du kjøpte apparatet.
Dette apparatet er merket i
overensstemmelse med EUdirektivet 2012/19/EU for
kassering av elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE).
Ved å sørge for at dette
produktet kasseres
forskriftsmessig, er du med på å
forebygge eventuelle negative
miljø- og helsekonsekvenser
som ellers ville bli påført ved
uriktig avfallsbehandling av
produktet.
Symbolet
på produktet
eller på de vedlagte
dokumentene, indikerer at
dette apparatet ikke må
behandles som vanlig
husholdningsavfall, men
transporteres til en
innsamlingsstasjon for
resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Denne maskinen er designet,
produsert og markedsført i
henhold til følgende EUdirektiver: 2006/95/EU,
2004/108/EU, 93/68/EØF og
2011/65/EU (RoHS Direktivet).
Dette apparatet er designet,
produsert og markedsført i
henhold til kravene i
forordningen om Ecodesign og
energimerking i EU-direktivene:
2009/125/EU og 2010/30/EU.
17
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VIKTIGT ATT LÄSA OCH
OBSERVERA
Läs dessa säkerhetsföreskrifter
noga innan du använder
apparaten.
Förvara dem nära till hands för
framtida referens.
I denna bruksanvisning och på
apparaten finns viktiga
säkerhetsvarningar som du
alltid ska följa.
Tillverkaren ansvarar inte för
försummelse att respektera
dessa säkerhetsföreskrifter, för
olämplig användning av
apparaten eller för felaktig
inställning av reglagen.
SÄKERHETSVARNINGAR
Barn (0–8 år) ska hållas på
avstånd från apparaten
förutom om de hålls under
ständig uppsikt. Barn från 8 års
ålder och personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, kan
använda denna apparat om de
hålls under uppsikt eller om de
har fått instruktioner om hur
apparaten används på ett
säkert sätt och förutsatt att de
förstår vilka faror det innebär.
Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte
utföras av barn utan uppsikt.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGT: Apparaten är inte
avsedd att användas med en
extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
Denna apparat är bara avsedd
för hushållsbruk och inte för
professionellt bruk.
Använd inte apparaten
utomhus.
18
Förvara inte och använd inte
explosiva ämnen så som
sprayflaskor, gas eller annat
brandfarligt material i eller i
närheten av apparaten. Om
apparaten skulle slås på av
misstag kan materialet fatta eld.
Den här apparaten är avsedd
för hushållsbruk och liknande
användning, såsom:
• personalrum i butiker,
kontor och andra
arbetsplatser
• på lantgårdsboende
• av kunder på hotell, motell
och andra
inkvarteringsanläggningar
• gästhem med rum inklusive
frukost.
Apparaten får bara användas
för att diska hushållsdisk i
enlighet med
instruktionerna i denna
bruksanvisning.
Vattenkranen ska stängas och
stickproppen ska tas ut från
eluttaget i slutet av varje cykel
och innan du rengör apparaten
eller utför underhållsarbeten.
Apparaten ska även kopplas
bort vid fel på den.
INSTALLATION
För att hantera och installera
produkten krävs minst två
personer. Använd
skyddshandskar när du packar
upp och installerar apparaten.
Installation och reparationer
ska utföras av behörig fackman
i enlighet med tillverkarens
anvisningar och lokala
säkerhetsbestämmelser.
Reparera eller byt inte ut delar
på apparaten om detta inte
direkt rekommenderas i
bruksanvisningen.
Installationen får inte utföras av
barn. Håll barn på avstånd
under installationen. Förvara
allt förpackningsmaterial
(plastpåsar, polystyrendetaljer
och liknande) utom räckhåll för
barn, både under och efter
installationen.
När apparaten har packats upp,
kontrollera att den inte har
skadats under transporten.
Kontakta din återförsäljare eller
närmaste kundservice om du
upptäcker något problem.
Apparaten ska alltid vara
bortkopplad från elnätet innan
installationsarbete utförs.
Se till att nätkabeln inte
kommer i kläm och skadas av
produkten under
installationen.
Sätt inte på apparaten förrän
installationen har slutförts.
Vattenanslutningar måste
utföras av en utbildad fackman
i enlighet med tillverkarens
anvisningar och gällande
säkerhetsföreskrifter.
Apparaten ska anslutas till
vattenledningen med hjälp av
en ny slangsats. Använd inte
gamla slangsatser.
Alla slangar måste fästas
ordentligt så att de inte lossnar
under drift.
Följ gällande föreskrifter från
den kommunala VA-enheten.
Vattentrycket ska vara 0,05-1.0
MPa.
Vattenflödets temperatur beror
på diskmaskinsmodellen. Om
den installerade
tilloppsslangen är markerad
med “25 °C Max”, är maximalt
tillåten vattentemperatur 25 °C.
För alla andra modeller är
maximalt tillåten
vattentemperatur 60 °C.
SV
Kapa aldrig slangarna. Doppa
aldrig plastlådan innehållande
vattenstoppsystemet i vatten
på maskiner med
vattenstoppsystem.
Vänd dig till en återförsäljare
om slangarna inte är tillräckligt
långa.
Försäkra dig om att tilloppsoch avloppsslangarna inte är
vikta eller igentäppta.
Kontrollera att vatten- och
avloppsslangarna är täta innan
maskinen används första
gången.
Vid användning ska åtkomst till
den bakre väggen vara
begränsad på ett hållbart sätt,
t.ex. att ställa maskinen mot
väggen eller en möbelskiva.
När apparaten installeras ska du
säkerställa att de fyra fötterna är
stabila och står på golvet.
Justera dem om nödvändigt
och kontrollera att apparaten är
helt plan med hjälp av ett
vattenpass.
Om apparaten installeras i
slutet av en rad enheter på så
sätt att dess sidopanel är
åtkomlig ska
gångjärnsområdet täckas över
för att undvika risk för
krosskada.
För diskmaskiner som har
ventilationsöppningar längst
ned får dessa öppningar inte
täckas över med en matta.
VARNINGAR GÄLLANDE EL
För att installationen ska
uppfylla gällande säkerhetskrav
krävs att en allpolig brytare
med minst 3 mm
kontaktavstånd används och
att apparaten ansluts till jord.
Om nätkabeln är skadad, byt ut
den mot en likadan. Nätkabeln
får bara bytas ut av behörig
elektriker och i enlighet med
tillverkarens anvisningar och
gällande säkerhetsföreskrifter.
Vänd dig till en auktoriserad
serviceverkstad. Om den
monterade stickproppen inte
passar till ditt eluttag ska du
kontakta en behörig elektriker.
Nätkabeln måste vara
tillräckligt lång för att
apparaten ska kunna anslutas
till eluttaget när den är på plats
i skåpet. Dra inte i nätkabeln.
Använd inte
förlängningssladdar, grenuttag
eller adaptrar. Använd inte
apparaten om elsladden eller
stickproppen är skadad, om
den inte fungerar korrekt eller
om den har skadats eller
tappats. Håll nätkabeln borta
från heta ytor. När
installationen är klar ska det
inte gå att komma åt de
elektriska komponenterna.
Vidrör aldrig apparaten med
våta kroppsdelar och var inte
barfota när du använder den.
KORREKT ANVÄNDNING
Vattnet i diskmaskinen är inte
drickbart.
Maximalt antal kuvert anges i
produktbladet.
Luckan får inte lämnas öppen
eftersom det kan utgöra en risk
för att snubbla.
När luckan är öppen klarar den
endast den belastning som den
utdragna korgen inklusive
diskgodset utövar på den.
Använd inte den öppna luckan
som avställningsyta. Sätt och
ställ dig inte på luckan.
Använd bara disk- och
sköljmedel som är speciellt
framtagna för diskmaskiner.
VARNING: Diskmedel för
maskindisk är starkt alkaliska.
Det kan vara mycket farligt att
förtära dem. Undvik kontakt
med hud och ögon och håll
barn på avstånd från
diskmaskinen när luckan är
öppen.
Kontrollera att
diskmedelsfacket är tomt när
diskprogrammet är klart.
Förvara diskmedel, sköljmedel
och diskmaskinssalt utom
räckhåll för barn.
VARNING: Knivar och andra
redskap som är vassa ska ställas
i bestickskorgen med spetsen
nedåt eller läggas ned i vågrätt
läge.
Vattenkranen ska stängas och
stickproppen ska tas ut från
eluttaget i slutet av varje
program och innan du rengör
diskmaskinen eller utför
underhållsarbeten.
Diskmaskinen ska även kopplas
bort vid fel på maskinen.
RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
Använd inte ångtvätt.
Använd skyddshandskar när
rengöring och underhåll utförs.
Apparaten ska alltid kopplas
bort från elnätet innan
underhållsåtgärder utförs.
19
MILJÖRÅD
KASSERING AV
EMBALLAGEMATERIALET
Förpackningsmaterialet kan
återvinnas till 100%, vilket
framgår av
återvinningssymbolen :
Därför ska de olika delarna av
förpackningen kasseras på ett
ansvarsfullt sätt och i enlighet
med gällande lokala
bestämmelser för
avfallshantering.
KASSERING AV
HUSHÅLLSAPPARATER
Gör apparaten obrukbar innan
den kasseras genom att klippa
av nätkabeln. Avlägsna även
luckor och hyllor (i
förekommande fall) så att barn
inte kan klättra in och bli
instängda i den.
Denna produkt är tillverkad av
material som kan återanvändas
eller återvinnas. Kassera
den enligt lokala bestämmelser
för avfallshantering.
För mer information om
hantering, återvinning och
återanvändning av elektriska
hushållsapparater, var god
kontakta de lokala
myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller
butiken där apparaten
inhandlades.
Denna apparat är märkt i
enlighet med direktiv 2012/19/
EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic
Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en
korrekt kassering av denna
produkt bidrar du till att
förhindra potentiella negativa
konsekvenser för vår miljö och
vår hälsa, som annars kan bli
följden om produkten inte
hanteras på rätt sätt.
Symbolen
på apparaten
eller på de dokument som
medföljer apparaten visar att
denna apparat inte får skrotas
som hushållsavfall, utan ska
lämnas in på miljöstation för
återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna maskin designas,
tillverkas och marknadsförs i
enlighet med säkerhetskraven i
följande EG-direktiv: 2006/95/
EG,
2004/108/EG, 93/68/EEG och
2011/65/EU (RoHS-direktivet).
20
Denna apparat har utformats,
tillverkats och marknadsförts i
enlighet med kraven i EUdirektiven om ekodesign och
energimärkning: 2009/125/EG
och 2010/30/EU.
mm
ma
820-900
00
820-900
820 - 900
x: 6
450
00/
in: 6
m
598
448
d
c
a
f
2x
3,5x16 mm
2x
3,5x16 mm
b
g
e
SERVICE
c
1
=
2
f
=
g
a
b
3
4
5
21
d
e
a
d
6
7
~1500 mm
~1500 mm
~2000 mm
22
min: 400 mm
max: 800 mm
min.
10 mm
min: 0,05 MPa/0,5 Bar
max: 1 Mpa/10 Bar
min: 25mm
23
195145886.00
05/2016 - lr- Xerox Fabriano
001
24
Download PDF

advertising