KitchenAid | 5KMT4205EMS | Instruction for Use | KitchenAid 5KMT4205 Instruction for Use

Model 5KMT2204
Model 5KMT4205
W10506838A_01_EN.indd 1
11/8/12 2:01 PM
Toaster vejledning
Indhold
TOASTER SIKKERHED
Vigtige sikkerhedsforskrifter...................................................................................138
Elektriske krav........................................................................................................139
Bortskaffelse af elektriske apparater......................................................................140
DELE OG FUNKTIONER
Toasterens dele.......................................................................................................140
Toasterens funktioner.............................................................................................141
Betjeningsenheder..................................................................................................142
Sådan bruger du DIN TOASTER
Inden toasteren tages i brug...................................................................................143
Tilberedning at ristet brød.....................................................................................143
SPECIELLE RISTEFUNKTIONER
Hold varm...............................................................................................................144
Ristning af bagels.....................................................................................................144
Ristning af frosne madvarer....................................................................................144
Ristning af sandwiches............................................................................................145
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING...................................................................146
Fejlfinding...............................................................................................................147
Dansk
SERVICE OG GARANTI..............................................................................................147
137
W10506838A_12_DA.indd 137
11/8/12 2:18 PM
Toaster sikkerhed
Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet.
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.
Her vises sikkerhedssymbolet.
Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste
dig selv og andre.
Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:
FARE
ADVARSEL
Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke straks følger instruktionerne.
Man kan blive alvorligt skadet, hvis man
ikke følger instruktionerne.
Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Når du bruger elektrisk køkkenudstyr, bør du altid overholde de grundlæggende
forholdsregler, som blandt andet består af følgende:
1.Læs alle instruktioner.
2.Rør ikke ved varme overflader. Tag fat i håndtagene eller dupperne.
3.For at forhindre elektrisk stød må toasterens motordel, ledningen eller stikket ikke
nedsænkes i vand eller anden væske.
4.Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske,
sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring
og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn
af en person, der har ansvaret for dem.
5.Hold børn under opsyn og lad dem ikke lege med apparatet.
6.Tag stikket ud af stikkontakten, når toasteren ikke er i brug, inden dele af- eller påmonteres
og inden rengøring. Lad toasteren afkøle, før du sætter af- eller påmonterer dele.
7.Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke
fungerer korrekt, har været tabt, eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet
hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering.
8.Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af apparatets producent, da dette kan forårsage
kvæstelser.
9.Må ikke bruges udendørs.
10.Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet, og rør ikke ved varme overflader.
11.Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gasblus, en varm elkogeplade,
eller i en opvarmet ovn.
12.Drej kontakten på “OFF” (SLUK) for at frakoble apparatet og træk derefter stikket ud
af stikkontakten.
Gem denne vejledning
138
W10506838A_12_DA.indd 138
11/8/12 2:18 PM
Toaster sikkerhed
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
13.Brug ikke toasteren til andet end dens oprindelige formål.
14.Meget store portioner, pakker i staniol eller redskaber må ikke sættes i toasteren,
fordi de kan medføre en risiko for brand eller elektrisk stød.
15.Der kan opstå brand, hvis toasteren er tildækket, eller hvis den rører ved brændbart
materiale, herunder gardiner, forhæng, vægge og lignende, når den er tændt.
16.Forsøg ikke at løsne madvarer, når toasterens stik er sat i stikkontakten.
17.Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug
Gem denne vejledning
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Spænding: 220-240 Volt
Frekvens: 50/60 Hertz
Wattforbrug:
1250 Watt (2-skivers model 5KMT2204)
2500 Watt (4-skivers model 5KMT4205)
BEMÆRK: Hvis netledningen beskadiges,
skal den af hensyn til sikkerheden udskiftes af
producenten eller en service­repræsentant.
Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen
er for kort, skal du kontakte en autoriseret
elektriker for at få installeret en stikkontakt
tættere på toasteren.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Dansk
Elektriske krav
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
139
W10506838A_12_DA.indd 139
11/8/12 2:18 PM
Toaster sikkerhed
Bortskaffelse af elektriske apparater
Dette produkt er mærket i henhold til
EU‑direktiv 2002/96/EF om affald fra
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
afleveres på en genbrugsstation for elektrisk
og elektronisk udstyr.
Ved at sikre, at dette produkt bliver
bortskaffet korrekt, hjælper man med til at
forhindre potentielle, negative konsekvenser
for miljøet og folkesundheden, der kunne
opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse
af dette produkt.
Det skal bortskaffes i henhold til gældende
lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.
Symbolet
på produktet eller
i dokumenter, der ledsager produktet,
angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes
For yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt
bedes man kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen,
hvor produktet er købt.
Dele og funktioner
Toasterens dele
Model med 4 åbninger
Sandwich-holder
Ekstra brede åbninger
med automatisk centrering
Udtagelig
krummebakke
Ledningsoprul
(ikke vist)
Dobbelte uafhængige
betjeningspaneler
140
W10506838A_12_DA.indd 140
11/8/12 2:18 PM
Dele og funktioner
2-skivers model
Sandwich-holder
Ekstra brede åbninger
med automatisk centrering
Betjeningspanel
Udtagelig
krummebakke
Dansk
Ledningsoprul
(ikke vist)
Toasterens funktioner
Ekstra brede åbninger med
automatisk selvcentrering
Ekstra brede åbninger med mulighed for at
riste brød, bagels og engelske muffins op
til en tykkelse på 2,8 cm. Selvcentrering,
der sikrer en jævn opvarmning af tynde
eller tykke brødskiver. Automatisk hævning
og sænkning af brød.
Betjeningsenheder
Brugervenlige betjeningspaneler til hurtigt
valg af de ønskede indstillinger og med
kontrollamper.
Dobbelte uafhængige betjeningspaneler
(kun model med 4 åbninger)
Dobbelte uafhængige betjeningsenheder
til valg af forskellige indstillinger for hvert
sæt åbninger.
Ledningsoprul
Ledningsoprul til nem opbevaring af ledningen,
når apparatet ikke er i brug.
Udtagelig krummebakke
Den udtagelige krummebakke kan trækkes ud
for at fjerne krummer. Tåler ikke maskinopvask.
141
W10506838A_12_DA.indd 141
11/8/12 2:18 PM
Dele og funktioner
Betjeningsenheder
Bagelfunktion
Optøningsfunktion
Holde varmindikator
Sandwichfunktion
Funktionen
Rist/Annuller
Indikatorlys
for ristegrad/
nedtællingstimer
Farvetonestyring
Funktionen Rist/Annuller
Dette er en automatisk toaster.
Så snart brød placeres i risteren
begynder den at sænke og riste
brødet ved hjælp af de valgte indstillinger.
Nogle madvarer kan veje for lidt til at udløse
automatisk ristning. Hvis madvarerne ikke
sænkes efter 3 sekunder, skal du trykke på
Rist/Annuller for at starte forløbet manuelt.
Tryk igen for at annullere en ristning, der
allerede er i gang, eller for at afslutte et
holde varmt-forløb.
Styring af ristegrad og kontrollampe
for ristegrad og nedtællingstimer
Indstiller præcist, hvor brunt brødet skal være.
Kontrollampe, der viser indstillingen med det
samme. Under ristningen blinker lamperne
for at indikere, hvor meget tid der er tilbage
af ristningen.
Holde varm-indikator
Hvis madvarerne ikke fjernes
inden for 45 sekunder
efter forløbet er afsluttet,
sænker toasteren automatisk madvarerne
og aktiverer et holde varmt-forløb ved
lav varme i op til 3 minutter. Hold varmindikatoren lyser, mens dette forløb er aktivt.
Du kan til enhver tid annullere forløbet ved
at trykke på Rist/Annuller.
Bagel-funktion
Din toaster har en speciel
indstilling til at riste bagels,
muffins, boller eller andet
rundt brød du ønsker at skære halvt over og
kun riste på den ene side. Varmeelementerne
justeres til at riste den indvendige side af en
overskåret bagel (eller rundt brød), uden at
brænde den udvendige overflade.
Optøningsfunktion
Din toaster har en optønings­
funktion, der forsigtigt optør
og rister frosset brød. Brug
kun optøningsfunktionen til
frosne madvarer.
Sandwich-funktion
Din toaster har en speciel
Sandwich-indstilling, der kun
må bruges med KitchenAid
sandwich-holderen til at riste sandwiches
med tynde skiver kød og ost. Se “Ristning
af sandwiches” for yderligere information.
142
W10506838A_12_DA.indd 142
11/8/12 2:19 PM
Sådan bruger du DIN TOASTER
Inden toasteren tages i brug
Kontroller de ekstra brede åbninger og fjern
eventuel emballage eller trykt materiale,
der kan være faldet ned i toasteren under
transporten eller håndteringen, før du
bruger den. Du må ikke føre metalgenstande
ind i toasteren.
Du kan måske se en smule røg første gang du
bruger toasteren. Dette er normalt. Røgen
er uskadelig og forsvinder hurtigt.
BEMÆRK: Forskellige typer brød og
deres fugtindhold kan kræve forskellige
ristetider. Tørt brød bruner for eksempel
hurtigere end fugtigt brød og kræver en
lavere ristegrad.
4. Sæt brød eller andre madvarer, der skal
ristes, i en eller flere åbninger.
Tilberedning at ristet brød
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
2. Sæt stikket i en stikkontakt med
jordforbindelse.
3. Juster ristegraden ved at flytte knappen
til højre for en mørkere ristning, eller til
venstre for en lysere. Kontrollampen viser
ristegraden - fra 1 (lyst) til 7 (mørkt).
BEMÆRK: For at sikre en jævn ristning på
modeller med 2 åbninger, bør du kun riste en
type brød og en tykkelse ad gangen. Hvis du
rister to forskellige typer eller tykkelser
i modeller med 4 åbninger med dobbelte
uafhængige betjeningsenheder, skal du
huske, at du kun må riste en brødtype
i hvert sæt åbninger.
5. Så snart brød placeres i en åbning,
begynder toasteren automatisk at sænke
og riste brødet. Nogle madvarer kan
veje for lidt til at udløse
automatisk ristning. Hvis
madvarerne ikke sænkes
efter 3 sekunder, skal du
trykke på Rist/Annuller for
at starte forløbet manuelt.
6. (Valgfrit) Tryk på den ønskede specielle
ristefunktionsknap inden for 5 sekunder.
Se afsnittet “Specielle ristefunktioner”
for yderligere information.
7. Når toasteren er færdig, hæver den
automatisk madvarerne og der høres
et signal. Hvis madvarerne ikke fjernes
inden for 45 sekunder, skifter toasteren
til Holde varm-tilstand.
8. Du kan til enhver tid annullere ristningen
ved at trykke på Rist/Annuller. Toasteren
hæver det ristede brød og slukker.
Dansk
1. Hvis nødvendigt afkortes ledningen ved
at rulle den sammen under toasteren.
Toasterens ben er høje nok til at ledningen
kan komme ud på alle sider.
143
W10506838A_12_DA.indd 143
11/8/12 2:19 PM
Specielle ristefunktioner
Hold varm
Ristning af frosne madvarer
Hvis madvarerne ikke fjernes
inden for 45 sekunder
efter forløbet er afsluttet,
sænker toasteren automatisk
madvarerne og aktiverer et
holde varmt-forløb ved lav varme i op til
3 minutter. Holde varm-indikatoren lyser,
mens dette forløb er aktivt.
Din toaster har en optøningsfunktion, der
forsigtigt optør og rister frosset brød. Brug
kun optøningsfunktionen til frosne madvarer.
Annullering af holde varm-tilstanden
og udtagning af det ristede brød:
Tryk på Rist/Annuller-knappen
én gang. Det ristede brød
hæves og toasteren slukker.
Hvis det ristede brød ikke
fjernes indenfor 3 minutter,
hæves det og toasteren
slukker automatisk.
Ristning af bagels
Din toaster har en speciel indstilling til at riste
bagels, muffins, boller eller andet rundt brød
du ønsker at skære halvt over og kun riste på
den ene side. Varmeelementerne justeres til
at riste den indvendige side af en overskåret
bagel (eller rundt brød), uden at brænde den
udvendige overflade.
1. Tryk på bagel-knappen
med ristegraden indstillet
på den ønskede brunhed.
2. Isæt halve bagels eller
runde brød med den
afskårne side indad, som
vist. Toasteren sænker automatisk din
bagel og starter med at riste den.
For almindeligt brød og lignende
madvarer:
1. Tryk på optøningsknappen, når du har valgt
den ønskede ristegrad.
2. Sæt frosset brød i toasteråbningerne.
3. Toasteren sænker automatisk brødet,
kører et optøningsforløb for at tø
brødet op, og rister det derefter til
den ønskede ristegrad.
For frosne bagels (eller andet frosset
rundt brød, der er skåret over):
1. Tryk på Bagel-knappen og derefter på
optønings-knappen, når du har valgt den
ønskede ristegrad.
2. Sæt det frosne brød i toasterens åbninger.
3. Toasteren sænker automatisk, kører et
optøningsforløb, og rister derefter til den
ønskede ristegrad.
3. Når din bagel er færdig, hæver toasteren
den og der høres et bip. Hvis din bagel
ikke fjernes inden for 45 sekunder, skifter
toasteren til holde varm-tilstand.
144
W10506838A_12_DA.indd 144
11/8/12 2:19 PM
Specielle ristefunktioner
Din toaster har et tilbehør og en speciel
indstilling til at riste sandwiches med tynde
skiver kød og ost. Sandwichholderen åbnes
fladt ud for at gøre det nemt at lægge
sandwiches i og fjerne dem.
Forberedelse af din sandwich:
1. Smør den udvendige side af sandwichbrødet med lidt smør - smør ikke den
side, hvor fyldet skal være. Ved at smøre
den udvendige side af brødet med smør,
brunes brødet langsommere og hjælper
med at varme fyldet.
2. Fyld sandwichen med de ønskede
ingredienser, men ikke for mange!
Tynde skiver - som skinke, kalkun
og ost - fungerer bedst.
3. Åbn holderen ved at trække håndtagene fra
hinanden. Placer derefter en af kanterne på
din sandwich, så den flugter med samlingen
i midten af holderen, som vist.
4. Tryk sandwich-holderens håndtag sammen
for at holde sandwichen fast. Luk klemmen
for at holde ristene sammen.
BEMÆRK: Rist IKKE sandwiches uden
sandwich-holderen, fordi ost eller andet fyld
kan smelte og klæbe fast inden i toasteren.
Opbevar IKKE din sandwich-holder
i toasterne, og sæt den ikke tilbage
i toasteren, når din sandwich er ristet
og fjernet. Dette starter en ny ristning og
forhindrer, at toasteren fungerer korrekt.
Ristning af din sandwich:
1. Indstil ristegraden efter
ønske og tryk derefter
på sandwich-knappen.
2. Sæt sandwich-holderen med din sandwich
i toasterens åbning, som vist. Toasteren
sænker automatisk sandwich-holderen
og starter med at riste.
3. Når sandwichen er færdig, høres et bip
3 gange, og lyset i sandwich-knappen
blinker.
4. Fjern sandwich-holderen og tryk på enten
sandwich-knappen eller knappen Rist/
Annuller for at returnere holderen til
den rigtige position.
Dansk
Ristning af sandwiches
Hvis sandwich-holderen ikke fjernes, høres
et bip hvert 30. sekund i 2 minutter og lyset
i sandwich-knappen blinker for at påminde dig
om at fjerne den. Hvis sandwich-holderen ikke
fjernes inden 2 minutter, slukker toasteren
automatisk. Sandwich-holderen skal altid
fjernes for at toasteren fungerer igen.
145
W10506838A_12_DA.indd 145
11/8/12 2:19 PM
Vedligeholdelse og rengøring
Sluk på stikkontakten
og træk stikket ud
af stikkontakten
og lad den afkøle,
før den rengøres.
Tag fat i midten af krummebakken og træk den
ud. Ryst krummerne ud i en affaldsbeholder.
Det anbefales at tømme krummebakken efter
hver brug. Krummebakken må kun vaskes
i hånden.
VIGTIGT: Bakken vil være meget varm lige
efter ristningen.
Tør toasteren af med en blød, fugtig
bomuldsklud. Brug ikke køkkenruller,
skuremidler eller flydende rengøringsmidler.
Toasteren må ikke nedsænkes i vand.
BEMÆRK: Hvis der kommer fedt eller olie
på toasteren, skal det omgående tørres af
med en ren, fugtig bomuldsklud.
Sæt krummebakken i toasteren igen.
Tryk den ind, indtil den klikker på plads.
Brug ikke toasteren uden en korrekt
placeret krummebakke.
BEMÆRK: KitchenAid anbefaler ikke
at toasteren dækkes til.
Vask sandwich-holderen i hånden, og undgå
brug af skuremidler eller skuresvampe.
Lad den tørre fuldstændigt efter vask.
Du kan også vaske sandwich-holderen
i øverste sektion af din opvaskemaskine.
146
W10506838A_12_DA.indd 146
11/8/12 2:19 PM
Fejlfinding
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt
med jordforbindelse.
Fjern ikke stikben med jordforbindelse.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade,
brand eller elektrisk stød.
BEMÆRK: Du kan måske se en smule
røg første gang du bruger toasteren.
Dette er normalt. Røgen er uskadelig
og forsvinder hurtigt.
Kontroller følgende, hvis toasteren ikke
fungerer korrekt:
1. Hvis toasteren ikke begynder at sænke og
riste efter 3 sekunder, kan årsagen være,
at de isatte madvarer vejer for lidt til at
udløse automatisk ristning. Tryk på Rist/
Annuller for at starte forløbet manuelt.
2. Hvis toasteren ikke fungerer og sandwichlyset blinker, betyder dette, at en tung
genstand forhindrer toasteren i at fungere
korrekt. Fjern sandwich-holderen eller
en eventuel tung genstand fra toasteren,
og tryk derefter på sandwich-knappen
eller knappen Rist/Annuller for at give
holderen mulighed for at returnere til
dens korrekte position.
3. Kontroller, at toasterens ledning er
tilsluttet en jordet elektrisk stikkontakt.
4. Hvis toasterens ledning er sat
i stikkontakten, så forsøg at trække
den ud og sætte den i igen.
5. Hvis toasteren stadig ikke fungerer,
så kontroller husholdningens sikring
eller strømafbryder.
Kontakt et autoriseret servicecenter
(se afsnittene “KitchenAid garanti” og
“Service”), hvis problemet ikke kan afhjælpes.
Dansk
Service og garanti
KitchenAid toaster til husholdningsbrug - Garanti
Garantiens
varighed:
KitchenAid betaler for:
KitchenAid betaler
ikke for:
Europa,
Australien og
New Zealand:
Reservedele og arbejdsløn
ved reparation af defekte
materialer eller udførelse.
Service skal udføres af et
autoriseret KitchenAid
servicecenter.
A.Reparationer, hvis toasteren
anvendes til andre formål
end tilberedning af madvarer
i en normal husholdning.
B.Skader opstået på grund
af uheld, ændringer
på maskinen, forkert
betjening, misbrug eller
installationer/betjeninger,
der ikke udføres i henhold
til de gældende regler for
elektrisk udstyr.
For model
5KMT2204,
og 5KMT4205:
Fem års fuld
garanti fra
købsdatoen.
KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.
147
W10506838A_12_DA.indd 147
11/8/12 2:19 PM
Service og garanti
Servicecentre
Al service skal udføres lokalt af et
autoriseret KitchenAid servicecenter.
Kontakt forhandleren, du har købt
apparatet af, for at få navnet på det
nærmeste autoriserede KitchenAid
servicecenter.
I Danmark:
C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk
Kundeservice
THUESEN JENSEN A/S:
Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22
www.KitchenAid.eu
W10506838A
© 2012. Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
11/12
148
W10506838A_12_DA.indd 148
11/8/12 2:19 PM
www.KitchenAid.co.uk
www.KitchenAid.eu
W10506838A
© 2012. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
W10506838A_18_BkCov.indd 212
11/12
11/2/12 11:40 AM
Download PDF

advertising