KitchenAid | 5KMT4205EMS | Instruction for Use | KitchenAid 5KMT4205 Instruction for Use

Model 5KMT2204
Model 5KMT4205
W10506838A_01_EN.indd 1
11/8/12 2:01 PM
Instruktioner för brödrosten
Innehållsförteckning
SÄKER ANVÄNDNING AV BRÖDROSTEN
Viktiga säkerhetsföreskrifter...................................................................................102
Elektriska krav........................................................................................................103
Avfallshantering av elektrisk utrustning..................................................................104
Svenska
DELAR OCH FUNKTIONER
Brödrostens delar...................................................................................................104
Brödrostens funktioner..........................................................................................105
Reglage...................................................................................................................106
ANVÄNDNING AV DIN BRÖDROST
Före första användningen.......................................................................................107
Rosta bröd..............................................................................................................107
SPECIALFUNKTIONER
Varmhållning...........................................................................................................108
Rosta bagels............................................................................................................108
Rosta fruset bröd....................................................................................................108
Göra varma smörgåsar...........................................................................................109
SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................110
Felsökning...............................................................................................................111
SERVICE OCH GARANTI...........................................................................................111
101
W10506838A_09_SV.indd 101
11/8/12 2:12 PM
Säker användning av brödrosten
Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.
Varningssymbolen ser ut så här.
Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada
dig och andra.
Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som
innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:
FARA
VARNING
Du kan dödas eller skadas allvarligt om
du inte omedelbart följer instruktionerna.
Du kan dödas eller skadas allvarligt om
du inte följer instruktionerna.
Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken
för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När man använder elektriska apparater, bör man alltid följa de grundläggande
säkerhetsföreskrifterna:
1.Läs alla instruktioner.
2.Vidrör inte heta ytor. Använd handtag eller vred.
3.Undvik risk för elektriska stötar – varken sladden, stickkontakten eller brödrosten
får nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
4.Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt
fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas
eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
5.Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att apparaten inte används som leksak.
6.Dra ur kontakten när den inte används och före rengöring. Vänta tills apparaten har svalnat
innan du monterar eller demonterar delar.
7.Använd inte en apparat med en skadad nätsladd eller stickkontakt, eller som det uppstått
tekniskt fel på, eller efter att den har tappats på marken eller på något annat sätt skadats.
Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och
reparation, eller elektrisk eller mekanisk justering.
8.Användning av tillbehör och tillsatser som inte rekommenderas av apparatens tillverkare
kan leda till skador.
9.Använd inte apparaten utomhus.
10.Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande. Sladden får heller inte vidröra
heta ytor.
11.Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga. Den får heller inte placeras
i en varm ugn.
12.När du vill koppla från apparaten vrider du först alla reglage till läget ”OFF” (AV) och drar
sedan ur stickkontakten.
102
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
W10506838A_09_SV.indd 102
11/8/12 2:12 PM
Säker användning av brödrosten
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
13.Brödrosten får inte användas till något annat ändamål än det avsedda.
14.Du får aldrig stoppa in överdrivet stora brödskivor, paket av metallfolie eller verktyg
i brödrostens inre, då det innebär brandfara eller risk för elstötar.
15.Brandfara föreligger om brödrosten är igång och blir övertäckt eller kommer i kontakt
med brandfarligt material såsom gardiner, draperier, väggar och liknande.
16.Försök inte ta loss mat som har fastnat medan brödrosten är ansluten till vägguttaget.
17.Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
Svenska
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Elektriska krav
VARNING
Risk för elektriska stötar
Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.
Spänning: 220–240 VAC
Frekvens: 50/60 Hertz
Watt:
1250 Watt (2-skivorsmodell 5KMT2204)
2500 Watt (4-skivorsmodell 5KMT4205)
OBS: Om nätsladden är skadad måste
den bytas ut av tillverkaren eller av dess
servicerepresentant för att förhindra fara.
Använd inte förlängningssladd. Låt behörig
elektriker eller servicepersonal installera ett
eluttag nära köksmaskinen om sladden är
för kort.
Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.
Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.
103
W10506838A_09_SV.indd 103
11/8/12 2:12 PM
Säker användning av brödrosten
Avfallshantering av elektrisk utrustning
Den här produkten är märkt enligt
EG- direktivet 2002/96/EC rörande
avfall från elektrisk och elektronisk
utrustning (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE).
produkten visar att denna apparat inte
ska hanteras som hushållsavfall. Den ska
i stället lämnas in på en uppsamlingsplats
avsedd för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.
Genom att säkerställa en korrekt kassering
av denna produkt bidrar du till att förhindra
potentiella negativa konsekvenser för vår miljö
och vår hälsa, som annars kan bli följden om
produkten inte hanteras på rätt sätt.
Avfallshanteringen måste göras enligt
lokala miljöföreskrifter.
Symbolen
på produkten eller
i dokumentationen som medföljer
Mer detaljerad information om hantering,
återvinning och återanvändning av denna
produkt kan du få från lokala myndigheter,
avfallsentreprenör eller från butiken där
du köpte produkten.
Delar och funktioner
Brödrostens delar
4-skivorsmodell
Smörgåshållare
Extrabreda brödfack med
hållare för automatisk
självcentrering
Sladdförvaring
(visas ej)
Dubbla fristående reglage
Löstagbart
smultråg
104
W10506838A_09_SV.indd 104
11/8/12 2:12 PM
Delar och funktioner
2-skivorsmodell
Svenska
Smörgåshållare
Extrabreda brödfack med
hållare för automatisk
självcentrering
Reglage
Sladdförvaring
(visas ej)
Löstagbart
smultråg
Brödrostens funktioner
Extrabreda brödfack med hållare
för automatisk självcentrering
Med de extrabreda brödfacken kan du
på ett enkelt sätt rosta brödskivor, bagels
och engelska muffins med en tjocklek upp
till 2,8 cm. Hållarna med självcentrering
garanterar en jämn uppvärmning av såväl
tunna som tjocka brödskivor. En automatisk
lyftarm höjer och sänker hållarna.
Dubbla fristående reglage
(endast på 4-skivorsmodeller)
Med dubbla fristående reglage kan du välja
en inställning för det första paret brödfack
och en annan inställning för det andra.
Reglage
Lättanvända reglage som gör det möjligt att
snabbt välja inställningar samt lampor som
ger direkt visuell återkoppling.
Löstagbart smultråg
Smultråget är löstagbart och kan lätt dras ut
när du behöver tömma det. Endast handdisk.
Sladdförvaring
När du inte använder brödrosten kan
du enkelt rulla upp sladden här.
105
W10506838A_09_SV.indd 105
11/8/12 2:12 PM
Delar och funktioner
Reglage
Bagel­
funktion
Upptinings­
funktion
Varmhållnings­
indikator
Smörgås­
funktion
Funktionen
Rosta/avbryt
Rostningsindikatorer/
Nedräkningstimer
Rostningsreglage
Funktionen Rosta/avbryt
Det här är en automatisk
brödrost. Så snart en brödskiva
placeras i ett brödfack sänks
den ner och rostningen påbörjas med de
aktuella inställningarna. Vissa bröd kan ha
för låg vikt för att aktivera den automatiska
rostningen. Om brödet inte sänks ner efter
3 sekunder trycker du på Rosta/avbryt för att
starta rostningen manuellt. Trycker du en gång
till så avbryts pågående rostning. Knappen kan
också avsluta en varmhållning.
Rostningsreglage & rostnings­
indikatorer/Nedräkningstimer
Anger brunhetsgrad med precision.
Indikatorlamporna gör det enkelt att se vald
inställning. När rostningen pågår blinkar
lamporna på rostningsindikatorn för att visa
hur mycket tid som återstår.
Varmhållningsindikator
Om du inte hinner ta ur
brödet inom 45 sekunder från
rostningens avslut kommer
brödrosten automatiskt att sänka ner brödet
och aktivera varmhållningen på låg värme
i upp till 3 minuter. Varmhållningsindikatorn
lyser medan detta pågår. Du kan när som
helst avbryta rostningen genom att trycka
på Rosta/avbryt.
Bagelfunktion
Brödrosten är utrustad med
en specialinställning för att
rosta bagels, tekakor, engelska
muffins, bullbröd eller andra runda bröd som
du vill dela på mitten och endast rosta på ena
sidan. Värmeelementen justeras då så att de
endast rostar insidan av en delad bagel (eller
annat runt bröd) utan att bränna vid utsidan.
Upptiningsfunktion
Brödrosten har ett läge som
försiktigt tinar upp och rostar
frusna brödskivor. Används
endast med fruset bröd.
Smörgåsfunktion
Brödrosten har en special­
inställning för varma
smörgåsar som endast får
användas tillsammans med KitchenAids
smörgåshållare. Med hjälp av den kan du
grädda varma dubbelsmörgåsar med ost
och pålägg. Mer information finns under
”Göra varma smörgåsar”.
106
W10506838A_09_SV.indd 106
11/8/12 2:12 PM
Användning av din brödrost
Före första användningen
Innan du använder brödrosten bör du
kontrollera så att det inte har hamnat
något packningsmaterial eller papper i de
extrabreda brödfacken under frakten eller
hanteringen. Ta i så fall bort det. Stoppa inte
in några metallföremål i brödrostens inre.
Första gången du använder brödrosten kan du
märka en lätt rökutveckling. Detta är normalt.
Röken är ofarlig och försvinner snabbt.
OBS: Olika typer av bröd har olika
mycket fukt i sig och kräver olika typer
av rostningsinställningar. Torrt bröd blir
till exempel snabbare brunbränt än saftigt
bröd och kan behöva en lättare inställning.
4. Placera brödskivan eller produkten som
ska rostas i brödfacket.
Svenska
Rosta bröd
1. Om det behövs kan du rulla upp överflödig
sladd under brödrosten. Fötterna är höga
nog för att sladden ska kunna dras ut på
vilken sida som helst av brödrosten.
VARNING
Risk för elektriska stötar
Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.
Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.
2. Använd jordade eluttag.
3. Justera rostningsreglaget och välj önskad
brunhetsgrad. För rostningsreglaget
åt höger för mörkare rostning eller
åt vänster för ljusare inställning.
Indikatorlamporna anger brunhetsgrad
från 1 (ljus) till 7 (mörk).
OBS: Om du använder 2-skivorsmodellen
och vill få ett jämnt resultat bör du endast
rosta skivor av samma brödtyp och tjocklek åt
gången. Om du däremot har 4-skivorsmodellen
med dubbla fristående reglage och rostar bröd
av två olika tjocklekar, kan du använda samma
brödtyp i första paret brödfack och en annan
typ i det andra paret.
5. Så snart en brödskiva placeras i ett
brödfack sänks den ner och rostningen
påbörjas. Vissa bröd kan ha för låg vikt
för att aktivera den
automatiska rostningen.
Om brödet inte sänks ner
efter 3 sekunder trycker
du på Rosta/avbryt för att
starta rostningen manuellt.
6. (Alternativt) Tryck på och håll
specialfunktionsknappen intryckt
i 5 sekunder. Mer information finns
under ”Specialfunktioner”.
7. När rostningen är klar hissas brödet upp
automatiskt och en signal ljuder. Om du
inte tar bort brödet inom 45 sekunder
kommer brödrosten att aktivera
varmhållningsläget.
8. Du kan när som helst avbryta en rostning
genom att trycka på Rosta/avbryt.
Brödrosten kommer då att hissa upp
brödet och stänga av sig själv.
107
W10506838A_09_SV.indd 107
11/8/12 2:12 PM
Specialfunktioner
Varmhållning
Rosta fruset bröd
Om du inte hinner ta ur
brödet inom 45 sekunder från
rostningens avslut kommer
brödrosten automatiskt
att sänka ner brödet och
aktivera varmhållningen
på låg värme i upp till 3 minuter.
Varmhållningsindikatorn lyser
medan detta pågår.
Brödrosten har ett läge som försiktigt tinar
upp och rostar frusna brödskivor. Används
endast med fruset bröd.
Avbryt varmhållningen
och ta ur rostbrödet:
Tryck en gång på knappen
Rosta/avbryt. Rostbrödet
hissas då upp och brödrosten
stängs av.
Om rostbrödet inte tas ur inom 3 minuter
kommer rostbrödet att hissas upp och
brödrosten stängs av automatiskt.
Rosta bagels
Brödrosten är utrustad med en special­
inställning för att rosta bagels, tekakor,
engelska muffins, bullbröd eller andra runda
bröd som du vill dela på mitten och endast
rosta på ena sidan. Värmeelementen justeras
då så att de endast rostar insidan av en delad
bagel (eller annat runt bröd) utan att bränna
vid utsidan.
1. Välj rostningsnivå med
rostningsreglaget och tryck
sedan på bagelknappen.
2. Stoppa i halverade bagels
eller andra runda bröd
med snittytan inåt, som på bilden.
Brödrosten kommer automatiskt att
sänka ner bageln och påbörja rostningen.
Vanligt bröd och liknande:
1. Välj brunhetsgrad
och tryck sedan på
upptiningsknappen.
2. Placera de frusna
brödskivorna i brödfacken.
3. Brödrosten sänker ner brödet
automatiskt, kör en upptining och
rostar sedan till angiven brunhetsgrad.
Frusna bagels (eller andra frusna
runda bröd delade på mitten):
1. Välj brunhetsgrad, tryck på bagelknappen
och sedan på upptiningsknappen.
2. Placera dina frusna bagels (eller annat
runt bröd) i brödfacken.
3. Brödrosten sänker ner bageln automatiskt,
kör en upptining och rostar sedan till
angiven brunhetsgrad.
3. När bageln är klar hissas den upp och en
signal ljuder. Om du inte tar bort bageln
inom 45 sekunder kommer brödrosten
att aktivera varmhållningsläget.
108
W10506838A_09_SV.indd 108
11/8/12 2:12 PM
Specialfunktioner
Brödrosten har ett tillbehör och en
specialinställning för att grädda varma
dubbelsmörgåsar med ost och pålägg.
Smörgåshållaren är utrustad med gångjärn
och kan öppnas på vid gavel för att göra det
lättare att lägga i och ta ur smörgåsarna.
Gör i ordning din smörgås:
1. Smöra lätt utsidan av brödet – insidan
som ska ligga mot fyllningen behöver
inget smör. Anledningen till att bara
utsidan smöras är att detta fördröjer
brungräddningen och underlättar
uppvärmning av fyllningen.
2. Fyll smörgåsen med önskat innehåll, men
lägg inte på för mycket pålägg! Tunna
skivor av till exempel skinka, kalkon och
ost fungerar bäst.
3. Öppna hållaren genom att sära på
handtagen. Placera smörgåsen mot den
nedre kanten i hållaren, som på bilden.
4. Tryck ihop handtagen på hållaren så
att den omsluter smörgåsen. Sätt ihop
klämman så att gallren hålls på plats.
OBS: Du får ALDRIG göra varma
smörgåsar utan smörgåshållaren; ost och
andra ingredienser kan smälta och kleta fast
i brödrostens inre.
Du får ALDRIG förvara smörgåshållaren
i brödrosten, inte ens tillfälligt efter att du är klar
med gräddningen och har tagit ur smörgåsen.
Gör du det påbörjas nya rostningscyklar och
brödrosten kan sluta fungera.
Grädda din varma smörgås:
1. Ange önskad rostningsnivå
med rostningsreglaget
och tryck sedan på
Smörgåsknappen.
Svenska
Göra varma smörgåsar
2. Placera smörgåshållaren innehållande
den varma smörgåsen i brödfacket,
som på bilden. Brödrosten kommer
automatiskt att sänka ner smörgåshållaren
och påbörja rostningen.
3. När smörgåsen är klar ljuder en signal
3 gånger och lampan på Smörgås­
knappen blinkar.
4. Ta ur smörgåshållaren och tryck antingen på
Smörgåsknappen eller på Rosta/avbryt så att
brödfackets hållare återgår till sitt grundläge.
Om smörgåshållaren inte tas ur kommer
en signal att ljuda var trettionde sekund
i 2 minuter och Smörgåsknappen kommer
att blinka som en påminnelse.
Om smörgåshållaren inte tas ur inom
2 minuter kommer brödrosten automatiskt
att stängas av. Smörgåshållaren måste tas ur
innan du kan använda brödrosten igen.
109
W10506838A_09_SV.indd 109
11/8/12 2:12 PM
Skötsel och rengöring
Dra ur kontakten
och låt brödrosten
svalna innan du
rengör den.
Ta tag i mitten på
smultråget och dra ut det. Töm smultråget
i en soptunna. Vi rekommenderar att du
tömmer smultråget efter varje användning.
Smultråget får inte maskindiskas.
VIKTIGT: Omedelbart efter en rostning
är tråget mycket varmt.
Torka av brödrosten med en mjuk fuktig
trasa. Använd inte pappershanddukar.
Använd heller inte slipande eller flytande
rengöringsmedel. Sänk inte ner brödrosten
i vatten.
OBS: Om det stänker fett eller olja på
brödrosten bör du genast torka av den
med en ren fuktig trasa
Tryck in smultråget i brödrosten igen.
Tryck in det med fast hand tills det klickar på
plats. Du bör inte använda brödrosten förrän
smultråget satts på plats.
OBS: KitchenAid avråder från användning
av brödrostöverdrag.
Smörgåshållaren ska handdiskas. Undvik
slipande rengöringsmedel eller skursvampar.
Låt torka ordentligt efter diskning. Du kan
även diska smörgåshållaren i översta facket
på diskmaskinen.
110
W10506838A_09_SV.indd 110
11/8/12 2:12 PM
VARNING
Risk för elektriska stötar
Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.
Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.
OBS: Första gången du använder brödrosten
kan du märka en lätt rökutveckling. Detta är
normalt. Röken är ofarlig och försvinner snabbt.
Om din brödrost skulle få något
tekniskt fel, eller inte fungera alls,
kontrollera följande:
1. Om brödrosten inte sänker ner och
börjar rosta brödet inom 3 sekunder kan
det bero på att brödet har för låg vikt för
att kunna aktivera automatisk rostning.
Tryck på Rosta/avbryt för att starta
rostningen manuellt.
2. Om brödrosten inte fungerar och
Smörgåsknappen blinkar beror det på
att ett föremål med tung vikt hindrar
apparaten från att fungera som den
ska Ta ur smörgåshållaren eller annat
tungt föremål som sitter i brödrosten
och tryck sedan på Smörgåsknappen eller
Rosta/avbryt så att hållaren kan återgå till
grundpositionen.
3. Kontrollera att brödrosten är ansluten till
ett jordat väguttag.
4. Om brödrosten redan är ansluten till
ett vägguttag kan du prova att dra ut
kontakten och sätta i den igen.
5. Om brödrosten fortfarande inte fungerar
kontrollerar du säkringarna i huset eller
jordfelsbrytaren.
Om du inte kan komma till rätta med
problemet kontaktar du ett auktoriserat
servicecenter (se mer under avsnitten om
garanti och service) eller din återförsäljare.
Svenska
Felsökning
Service och garanti
Garanti för KitchenAid Brödrost (hushållsbruk)
Garantins
giltighetstid:
KitchenAid kommer att
betala för:
KitchenAid betalar
inte för:
Europa,
Australien och
Nya Zeeland:
Reservdelar och
arbetskostnader för
reparation av fel i material
eller utförande. All service
måste utföras av ett
auktoriserat KitchenAid
servicecenter.
A.Reparationer om
brödrosten används för
andra ändamål än normal
matberedning.
B.Skador orsakade av
olyckshändelse, ändringar,
felaktig användning,
missbruk eller installation/
använding som inte skett
i enlighet med lokala
elföreskrifter.
Modellerna
5KMT2204 och
5KMT4205:
Fem års
fullständig
garanti
räknat från
inköpsdatum.
KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.
111
W10506838A_09_SV.indd 111
11/8/12 2:12 PM
Service och garanti
Servicecenter
All service måste utföras lokalt av ett
auktoriserat KitchenAid servicecenter.
Kontakta återförsäljaren för enheten för
att få namnet på närmaste auktoriserade
KitchenAid servicecenter.
El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591
Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
Kundtjänst
SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
www.KitchenAid.eu
W10506838A
© 2012. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan förbehåll.
11/12
112
W10506838A_09_SV.indd 112
11/8/12 2:12 PM
www.KitchenAid.co.uk
www.KitchenAid.eu
W10506838A
© 2012. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
W10506838A_18_BkCov.indd 212
11/12
11/2/12 11:40 AM
Download PDF

advertising