Whirlpool KGNF 18 A2+ WS Health and safety

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Whirlpool KGNF 18 A2+ WS Health and safety | Manualzz
2
50mm
4x
ab cb
A
1x
1x
B
C
1
b
2
3
4
b
5
a
B
b
b
6
b
b
a
8
7
9
b
a
10
11
12
b
b
13
14
c
a
c
15
A
c
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45o
2
2
1
1
45
o
3
2
NO
SIKKERHETSREGLER
VIKTIG Å LESE OG RESPEKTERE
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk
apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig
referanse.
Disse instruksjonene og maskinen gir er utstyrt
med viktige sikkerhetsadvarsler. Disse må alltid
leses og følges.
Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for unnlatelse av å følge disse
sikkerhetsinstruksjonene, for uegnet bruk av
apparatet eller feil innstilling av kontroller.
Svært små barn (0-3 år) må holdes på sikker
avstand fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes
på sikker avstand fra apparatet med mindre
de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn
fra 8 år og oppover og personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller manglende erfaring og kunnskap kan kun
bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har
fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår
farene det innebærer. Barn må ikke leke med
apparatet. Barn må ikke foreta rengjørings- eller
vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.
TILLATT BRUK
ADVARSEL: Dette apparatet er ikke beregnet
på å bli styrt ved en ekstern bryter, som f.eks. en
timer, eller et adskilt system for fjernkontroll.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i
husholdninger og på lignende steder som for
eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte,
på kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder;
av gjester på hotell, motell, bed & breakfast og
andre overnattingssteder.
Denne maskinen er ikke er ikke for profesjonell
bruk. Ikke bruk maskinen utendørs.
Pæren som er brukt i apparatet er spesielt
fremstilt for bruk i husholdningsapparater, og
skal ikke brukes til vanlig innendørs opplysning
(Kommisjonens forordning (EF) 244/2009).
Apparatet er beregnet på bruk på plasser hvor
omgivelsestemperaturen befinner seg innenfor
følgende intervall, i henhold til klimaklassen
som er oppgitt på typeskiltet.
Det kan
hende apparatet ikke fungerer korrekt dersom
omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere
eller høyere enn de temperaturer apparatet er
beregnet for.
Klimaklasse etter omgivelsestemperatur:
SN: Fra 10°C til 32°C ; N: Fra 16°C til 32°C
ST: Fra 16°C til 38°C ; T: Fra 16°C til 43°C
Produktet inneholder ikke CFS.
Kjølekretsen inneholder R600a (HC).
For apparater med Isobutan (R600
a): Isobutan er en naturlig gass uten
innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid
brannfarlig.
Det er derfor viktig å forsikre seg om
at rørene i kjølekretsen ikke er skadet spesielt når du tømmer kjølekretsen.
ADVARSEL : Pass på at det ikke oppstår skader
på rørene i kjølekretsen på apparatet.
ADVARSEL : Hold alle ventilasjonsåpninger
i
apparatinnhegningen
eller
i
innbyggingsstrukturen fri for hindre.
ADVARSEL : Bruk ikke andre mekaniske,
elektriske eller kjemiske hjelpemidler for å
fremskynde avrimingen enn de som eventuelt
anbefales av produsenten.
ADVARSEL : Du må hverken bruke eller
oppbevare elektrisk utstyr inne i seksjonene til
apparatet, med mindre disse er godkjent av
produsenten.
ADVARSEL : Dispenser for isbiter og eller vann
som ikke er koblet direkte til vannforsyningen, må
kun fylles med drikkevann.
ADVARSEL : Automatisk is-maskin og/eller
vanndispensere må kobles til en vannforsyning
som kun tilfører drikkevann, hvor trykket i
ledningen befinner seg mellom 0,17 og 0,81 MPa
(1,7 og 8,1 bar).
Du må ikke oppbevare eksplosive stoffer som
for eksempel spraybokser og du må aldri plassere
eller bruke bensin eller lett antennelig material i
nærheten av apparatet.
Svelg ikke innholdet (ikke giftig) i
kjøleelementene (leveres kun sammen med
noen modeller). Ikke spis ispinner eller isbiter
umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren,
ettersom dette kan forårsake kuldesår.
Når det gjelder produkter som bruker et
luftfilter inni en tilgjengelig viftedeksel, må filteret
alltid være på plass når kjøleskapet er i bruk.
Sett aldri glassbeholdere med væsker inn i
fryseseksjonen, da de kan knuses.
Ikke blokker viften (hvis den er inkludert) med
matvarer.
Kontroller at døren til seksjonene kan lukkes
ordentlig når matvarene er satt inn. Dette gjelder
særlig døren til fryseren.
Skadde pakninger må skiftes så raskt som
mulig.
Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring
av ferske matvarer og fryseseksjonen kun til
oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av
ferske matvarer og produksjon av isbiter.
Unngå å oppbevare uinnpakket mat i
direkte kontakt med de innvendige overflatene i
kjøleskapet eller fryseren.
Apparatet kan ha spesialbokser (boks for ferske
matvarer, kjøleboks ...).
Disse kan fjernes,
med mindre annet er angitt i produktets
brukerveiledning, mens ytelsene vil være de
samme.
C-pentan brukes som blåsemiddel i
isolasjonsskum og er en eksplosjonsfarlig
gass.
INSTALLASJON
Flytting og installering av maskinen må utføres
av to eller flere personer - fare for skade. Bruk
beskyttende hansker for å pakke ut og installere
maskinen - fare for kutt.
Installasjon, inkludert tilkopling av vann
(hvis dette er aktuelt), elektrisk tilkopling
og reparasjoner må utføres av kvalifiserte
teknikere. Ikke reparer eller erstatt deler av
maskinen med mindre det er tydelig spesifisert i
bruksanvisningen. Hold barn på sikker avstand
fra installeringsområdet. Pakk ut maskinen og
forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under
transporten. Hvis det oppstår problemer, kontakt
forhandleren eller nærmeste ettersalgsservice. Når
maskinen er installert, må emballasjeavfall (plast,
deler i styroskum osv.) oppbevares utilgjengelig
for barn - fare for kvelning. Apparatet må alltid
frakobles strømnettet før installasjonen - fare for
elektrisk støt. Under monteringen må du påse at
strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet
- fare for brann eller elektrisk støt. Maskinen må
ikke settes på før installeringen er fullført.
Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at
det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett).
Installer og oppvatre apparatet på et gulv eller en
støtte som er tilstrekkelig solid og på et sted som
er egnet for størrelsen og bruken av apparatet.
Påse at apparatet ikke befinner seg i nærheten av
en varmekilde og kontrollere at alle fire føttene
står støtt og godt på gulvet, juster de dersom
det er nødvendig, og kontroller at apparatet står
helt i plan ved å benytte et vater. Vent i minst
to timer før apparatet settes i gang, for å sikre at
kjølekretsen virker som den skal.
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må du la
det være rom på begge sider og over apparatet.
Avstanden mellom baksiden av apparatet og
veggen må være 50 mm, for å unngå at en
kommer nær varme overflater. Er avstanden
kortere, økes apparatets energiforbruk.
ADVARSEL : Når du plasserer apparatet, må du
forsikre deg om at ledningen ikke sitter fast eller
er skadet.
ADVARSEL : For å unngå farlige situasjoner
forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres
eller festes i henhold til produsentens
instruksjoner. Det er forbudt å plassere kjøleskapet
på en slik måte at metallslangen til gassflammene,
metallrør med gass eller vannrør eller elektriske
ledninger kommer i kontakt med kjøleskapets
bakre vegg (kondensatorspole).
ELEKTRISKE ADVARSLER
Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom
støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en
flerpolet bryter montert ovenfor stikkontakten i
henhold til regler for montering av ledninger og
apparatet må jordes i samsvar med de nasjonale
elektriske sikkerhetsstandardene.
Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter
eller adaptere. De elektriske komponentene må
ikke være tilgjengelige etter installasjonen. Ikke
bruk apparatet når du er våt eller barbent. Ikke
bruk dette apparatet dersom strømkabelen eller
støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det
skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt
ned.
Hvis strømledningen er skadet, må
den erstattes med en ny av produsenten,
serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte
personer for å hindre at det oppstår farlige
situasjoner - fare for elektrisk støt.
ADVARSEL : Ikke plasser multippel bevegelige
stikkontakter eller bevegelige strømforsyninger på
baksiden av apparatet.
RENHOLD OG VEDLIKEHOLD
ADVARSEL : Påse at apparatet er slått av
og koplet fra strømforsyningen før du utfører
vedlikehold; Bruk aldri damprengjøringsutstyr fare for elektrisk støt.
Ikke
bruk
slipende
eller
sterke
rengjøringsmidler som vindusspray, skuremidler,
brennbare væsker, voks, konsentrerte vaskemidler,
blekemidler eller rensemidler som inneholder
petroleumsprodukter på plastdeler, interiør
og dørprofiler eller pakninger.
Bruk ikke
papirhåndklær, skureputer eller andre harde
rengjøringsinstrument.
AVHENDING AV EMBALLASJEMATERIAL
Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og er merket med
gjenvinningsymbolet
. De forskjellige delene av emballasjematerialet
må avhendes ifølge gjeldende lokale miljøforskrifter.
AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARAT
Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes
om igjen. Maskinen må avfallsbehandles i samsvar med lokale
bestemmelser angående avfallsbehandling.
For mer utfyllende
informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du kontakte de kompetente lokale
styresmaktene, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte
husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i overensstemmelse
med det Europeiske Direktivet 2012/19/EU, Kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet
kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de negative miljøog helsekonsekvensene feil avfallshåndtering av dette produktet kan
forårsake. Symbolet på produktet eller på de vedlagte dokumentene,
indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men
transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
RÅD OM ENERGISPARING
Plasser apparatet i et tørt rom med god ventilasjon, med god avstand
fra varmekilder (f.eks. radiator, komfyr o.l.) og på et sted hvor det ikke
utsettes for direkte sollys. Bruk en isolasjonsplate om nødvendig.
Følg installasjonsveiledningen for å sikre tilfredsstillende ventilasjon.
Utilstrekkelig ventilasjon på baksiden av apparatet øker energiforbruket
og gir redusert avkjøling.
Dersom døren åpnes ofte vil dette føre til økt energiforbruk.
Den innvendige temperaturen til apparatet og Energiforbruket kan
også påvirkes av omgivelsestemperaturen, såvel som plasseringen av
apparatet. Temperaturreguleringen bør ta disse faktorene med i
betraktning. Åpne døren så lite som mulig.
Sett mat som skal tines, i kjøleskapet. De frosne produktene er med på
å kjøle ned matvarene i kjøleskapet. Kjøl ned varm mat og drikke før de
settes inn i apparatet.
Hylleplasseringen i kjøleskapet har ingenting å si for hvor energieffektivt
kjøleskapet er. Matvarene bør plasseres slik at luften kan sirkulere
effektivt (matvarene bør ikke være i kontakt med hverandre og bør ikke
stå helt inn mot bakveggen).
Du kan øke lagringskapasiteten av frossen mat ved å fjerne kurvene, og
Stopp Frost-skuffen dersom denne finnes.
Du trenger ikke bekymre deg over lyder som kommer fra kompressoren,
det er normale driftslyder.
400011103558

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement