Bauknecht BIC 3C26 PF User manual

Bauknecht BIC 3C26 PF User manual
EL
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ
WHIRLPOOL. Για να έχετε πιο ολοκληρωµένη τεχνική
υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην
ιστοσελίδα: www.bauknecht.eu/register
Μπορείτε να κατεβάσετε τις "Οδηγίες ασφάλειας" και τον
"Οδηγό χρήσης και φροντίδας" µεταβαίνοντας στην
ιστοσελίδα http://bauknecht.eu.eu και ακολουθώντας
τις οδηγίες στην πίσω πλευρά σε αυτό το βιβλιαράκι.
Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό υγείας και ασφάλειας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
1.Επάνω καλάθι
2. Καλάθι για τα µαχαιροπίρουνα
3.Αναδιπλούµενα πτερύγια
4.Ρυθµιστής ύψους άνω καλαθιού
5.Πάνω εκτοξευτήρας
6.Κάτω καλάθι
7.Χώρος
8.Κάτω εκτοξευτήρας
9.Σύστηµα φίλτρου
10.∆οχείο αλατιού
11.∆οχεία απορρυπαντικού και
λαµπρυντικού
12.Πινακίδα τεχνικών στοιχείων
13.Πίνακας ελέγχου
0000 000 00000
13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3 4
5
6 7 8
Κουµπί On/Off µε ενδεικτική λυχνία
Κουµπί επιλογής προγραµµάτων
Ενδεικτική λυχνία επαναπλήρωσης αλατιού
Ενδεικτική λυχνία επαναπλήρωσης λαµπρυντικού
Αριθµός προγράµµατος και ένδειξη υπολειπόµενου χρόνου
Ενδεικτική λυχνία καθυστέρησης
Οθόνη
9
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Ενδεικτική λυχνία πολυζωνικής λειτουργίας
Κουµπί καθυστέρησης
Κουµπί πολυζωνικής λειτουργίας
Κουµπί Τούρµπο µε ενδεικτική λυχνία
Κουµπί δυναµικού καθαρισµού µε ενδεικτική λυχνία
Κουµπί ταµπλέτας (Tab) µε ενδεικτική λυχνία
1
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΛΑΤΙ, ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε τα στοπ από τα καλάθια και τα
ελαστικά στοιχεία συγκράτησης από το επάνω καλάθι.
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ
Η χρήση αλατιού αποτρέπει το σχηµατισµό ΑΛΑΤΩΝ στα πιάτα και στα
λειτουργικά µέρη της συσκευής.
• Είναι σηµαντικό να µην είναι ποτέ άδειο το δοχείο αλατιού.
• Είναι σηµαντικό να ρυθµιστεί η σκληρότητα του νερού.
Το δοχείο αλατιού βρίσκεται στην κάτω πλευρά του πλυντηρίου πιάτων
(βλ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) και πρέπει να γεµίζεται όταν ανάβει η
στον πίνακα ελέγχου.
ενδεικτική λυχνία ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ
1.Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το πώµα
του δοχείου (αριστερόστροφα).
2.Τοποθετήστε το χωνί (βλ. εικόνα) και γεµίστε το
δοχείο αλατιού µέχρι το άνω χείλος (περίπου 1 kg).
∆εν είναι ασυνήθιστο φαινόµενο να διαρρεύσει λίγο
νερό.
3.Αφαιρέστε το χωνί και καθαρίστε τυχόν
υπολείµµατα αλατιού από το άνοιγµα.
Βεβαιωθείτε ότι το πώµα είναι καλά βιδωµένο, ώστε να µην εισέρχεται
απορρυπαντικό στο δοχείο κατά τη διάρκεια του προγράµµατος πλύσης
(αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον αποσκληρυντή και να φτάσει έως
την ανάγκη επισκευής).
Όταν χρειάζεστε να προσθέσετε αλάτι, συνιστούµε να διεξάγετε τη
διαδικασία πριν ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης.
Μετά την τοποθέτηση του αλατιού στη συσκευή, η ενδεικτική λυχνία
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ σβήνει.
Αν δεν έχει γεµίσει το δοχείο αλατιού, αυτό µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την πρόκληση ζηµιάς στον αποσκληρυντή νερού και στο
στοιχείο θέρµανσης.
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΗΚΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ
Το λαµπρυντικό διευκολύνει το ΣΤΕΓΝΩΜΑ. Η θήκη λαµπρυντικού A πρέπει
να γεµίζει όταν στον πίνακα ελέγχου ανάβει η ενδεικτική λυχνία
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ .
35
25
MA X
B
A
1. Ανοίξτε τη θήκη B πιέζοντας και τραβώντας προς τα επάνω το γλωσσίδι
στο καπάκι.
2. Εισαγάγετε προσεκτικά το λαµπρυντικό έως τη µέγιστη ενδεικτική
εγκοπή (110 ml) του χώρου πλήρωσης - αποφύγετε τη διαρροή. Αν
διαρρεύσει, καθαρίστε αµέσως το υγρό που διέρρευσε µε ένα στεγνό
πανί.
3. Πιέστε κάτω το καπάκι έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ
κλεισίµατος.
ΠΟΤΕ µην ρίχνετε λαµπρυντικό απευθείας στον κάδο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ
Για να µπορέσει να λειτουργήσει τέλεια ο αποσκληρυντής νερού, είναι
σηµαντικό η ρύθµιση της σκληρότητας νερού να γίνεται στην πραγµατική
σκληρότητα νερού του σπιτιού σας. Μπορείτε να έχετε αυτήν την
πληροφορία από τον τοπικό πάροχο νερού.
Η εργοστασιακή ρύθµιση γίνεται στη µέτρια σκληρότητα νερού (3).
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουµπί ON/OFF.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουµπί ON/OFF.
3. Κρατήστε πατηµένο το κουµπί P για 5 δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε
ένα µπιπ.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουµπί ON/OFF.
5. Ο αριθµός επιπέδου της τρέχουσας επιλογής και η ενδεικτική λυχνία
αλατιού αναβοσβήνουν.
6. Πιέστε το κουµπί P για να επιλέξετε το επιθυµητό επίπεδο σκληρότητας
(βλ. Πίνακας σκληρότητας νερού).
Πίνακας σκληρότητας νερού
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα στεγνώµατος,
µπορείτε να ρυθµίσετε την ποσότητα λαµπρυντικού που χρησιµοποιείται.
• Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων µε το κουµπί ON/OFF.
• Απενεργοποιήστε το µε το κουµπί ON/OFF .
• Πιέστε το κουµπί P τρεις φορές - θα ακούσετε ένα µπιπ.
• Ενεργοποιήστε το µε το κουµπί ON/OFF .
• Ο αριθµός επιπέδου της τρέχουσας επιλογής και η ενδεικτική λυχνία
λαµπρυντικού αναβοσβήνουν.
• Πιέστε το κουµπί P για να επιλέξετε το επίπεδο ποσότητας λαµπρυντικού
που πρέπει να παρασχεθεί.
• Απενεργοποιήστε το µε το κουµπί ON/OFF
Η ρύθµιση ολοκληρώθηκε!
Αν το επίπεδο λαµπρυντικού έχει ρυθµιστεί στο ΜΗ∆ΕΝ (ECO), δεν θα παρασχεθεί καθόλου λαµπρυντικό. Η ενδεικτική λυχνία ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ δεν θα ανάψει αν εξαντληθεί το λαµπρυντικό.
Μπορούν να ρυθµιστούν έως και 4 επίπεδα ανάλογα µε το µοντέλο πλυντηρίου πιάτων. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι στο µεσαίο επίπεδο.
• Αν δείτε µπλε γραµµές στα πιάτα, ρυθµίστε χαµηλότερο αριθµό (1-2).
• Αν υπάρχουν σταγόνες νερού ή σηµάδια αλάτων στα πιάτα, ρυθµίστε σε
µεγαλύτερο αριθµό (3-4).
Επίπεδο
1
Μελάτα
°dH
°fH
Γερµανικούς βαθµούς
Γαλλικούς βαθµούς
0-6
0 - 10
2
Mεσαία
7 - 11
11 - 20
3
Μέσος όρος
12 - 17
21 - 30
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
4
Σφιχτά
17 - 34
31 - 60
5
Πολύ σκληρό
35 - 50
61 - 90
Για να ανοίξετε το δοχείο
απορρυπαντικού χρησιµοποιήστε τη
διάταξη ανοίγµατος A.
Προσθέστε το απορρυπαντικό µόνο στο
στεγνό δοχείο B .
Τοποθετήστε την ποσότητα
απορρυπαντικού για πρόπλυση
απευθείας µέσα στον κάδο.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουµπί ON/OFF.
Η ρύθµιση ολοκληρώθηκε!
Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θέστε σε λειτουργία το πρόγραµµα
χωρίς φορτίο.
Χρησιµοποιείτε µόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια
πιάτων.
2
B
A
EL
1. Όταν µετράτε το απορρυπαντικό ανατρέξτε στον (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) για να προσθέσετε την κατάλληλη ποσότητα. Το
διαµέρισµα B περιλαµβάνει ένα επίπεδο που δείχνει τη µέγιστη
ποσότητα υγρού απορρυπαντικού ή απορρυπαντικού σε σκόνη που
µπορεί να προστεθεί σε κάθε κύκλο.
2. Αφαιρέστε τα υπολείµµατα απορρυπαντικού από τις άκρες των
δοχείων πριν κλείσετε το καπάκι, έως ότου ακουστεί το κλικ.
Φάση
στεγνώµατος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πρόγραµµα
∆ιαθέσιµες επιλογές
*)
3. Κλείστε το καπάκι του δοχείου απορρυπαντικού τραβώντας το
επάνω έως ότου η διάταξη κλεισίµατος ασφαλίσει στη θέση της.
Το δοχείο απορρυπαντικού αυτόµατα ανοίγει τη σωστή στιγµή
σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Αν χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά όλα σε ένα, συνιστούµε να
χρησιµοποιείτε το κουµπί ΤΑΜΠΛΕΤΑ, γιατί ρυθµίζει το πρόγραµµα µε
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσµατος
πλυσίµατος και στεγνώµατος.
∆οχείο
απορρυπαντικού
Κάδος
B
∆ιάρκεια προγράµµατος
πλυσίµατος
(h:min)**)
Κατανάλωση
νερού
(λίτρα/κύκλο)
Κατανάλωση
ρεύµατος
(kWh/κύκλο)
1. Οικονοµικό
50°
3:40
9,5
0,93
2. Αισθητήρας
50-60°
1:25-3:00
7,0-14,0
0,9-1,40
3. Έντονο
65°
2:50
16,0
1,60
4. Καθηµερινό
50°
1:30
13,0
1,15
5. Αθόρυβο
50°
-
3:30
15,0
1,15
6. Εξπρές 30'
50°
-
0:30
9,0
0,55
7. Ποτήρι
45°
-
1:40
11,5
1,20
0:12
4,0
0,01
8. Πρόπλυση
-
-
-
-
-
Τα δεδομένα του προγράμματος ECO μετρώνται υπό εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242.
*) Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι επιλογές ταυτόχρονα.
**) Η διάρκεια του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη ή στο βιβλιαράκι είναι μια εκτίμηση υπολογισμένη σε τυποποιημένες συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος
μπορεί να διαφέρει σε συνάρτηση με πολλούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η πίεση του εισερχόμενου νερού, η θερμοκρασία του χώρου, η ποσότητα
απορρυπαντικού, η ποσότητα και ο τύπος φορτίου, η ισορροπία του φορτίου, οι πρόσθετες επιλογές και η βαθμονόμηση του αισθητήρα. Η βαθμονόμηση του αισθητήρα
μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του προγράμματος έως και 20 λεπτά.
Κατανάλωση κατά την αναμονή: Κατανάλωση με συσκευή ενεργοποιημένη μετά το τέλος του προγράμματος: 5 W - Κατανάλωση με τη συσκευή απενεργοποιημένη: 0,5
W
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οδηγίες για την επιλογή κύκλου πλυσίµατος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ
Κανονικά λερωµένα σκεύη. Βασικό πρόγραµµα, το πιο αποδοτικό όσον
αφορά τη συνδυασµένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Για κανονικά λερωµένα πιάτα µε ξεραµένα υπολείµµατα τροφών. Ανιχνεύει
πόσο λερωµένα είναι τα πιάτα και ρυθµίζει το πρόγραµµα αναλόγως. Όταν ο
αισθητήρας λειτουργεί, εµφανίζεται ένα κινούµενο γραφικό στην οθόνη και
προσαρµόζεται η διάρκεια του κύκλου πλύσης.
ΕΞΠΡΈΣ 30’
Πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για ελαφρώς λερωµένα πιάτα χωρίς
ξεραµένα υπολείµµατα τροφών. ιδανικό για 2 σερβίτσια.
ΠΟΤΉΡΙ
Πρόγραµµα για ευαίσθητα σκεύη, τα οποία είναι περισσότερο ευαίσθητα στις
υψηλές θερµοκρασίες, όπως ποτήρια και φλυτζάνια.
ΠΡΟΠΛΥΣΗ
ΕΝΤΟΝΟ
Σκεύη που πρόκειται να πλυθούν αργότερα. ∆εν χρησιµοποιείται
απορρυπαντικό µε αυτό το πρόγραµµα.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
Σηµειώσεις:
Μπορούν να επιτευχθούν βέλτιστα επίπεδα απόδοσης όταν
χρησιµοποιούνται τα προγράµµατα “Γρήγορο” τηρώντας τις ρυθµίσεις για το
µέγιστο αριθµό για σερβίτσια.
Για να µειώσετε ακόµα περισσότερο την κατανάλωση, να λειτουργείτε το
πλυντήριο πιάτων µόνο όταν είναι γεµάτο.
Συνιστώµενο πρόγραµµα για πολύ λερωµένα οικιακά σκεύη, ιδιαίτερα
κατάλληλο για τηγάνια και κατσαρόλες (δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για
ευαίσθητα σκεύη).
Κανονικά λερωµένα σκεύη. Καθηµερινός κύκλος που εξασφαλίζει βέλτιστη
απόδοση καθαρισµού σε µικρότερο χρονικό διάστηµα.
ΑΘΟΡΥΒΟ
Κατάλληλο για νυχτερινή λειτουργία της συσκευής. ∆ιασφαλίζει βέλτιστη
απόδοση.
3
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ µπορούν να γίνουν πιέζοντας απευθείας το αντίστοιχο
κουµπί στον (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ).
Αν µια επιλογή δεν είναι συµβατή µε το επιλεγµένο πρόγραµµα
βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, το αντίστοιχο LED αναβοσβήνει
γρήγορα 3 φορές και ακούγονται ήχοι µπιπ. Η επιλογή δεν θα
ενεργοποιηθεί.
ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αν δεν είναι αρκετά τα πιάτα που πρέπει να πλυθούν,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί το "µισό φορτίο" για να
εξοικονοµηθεί νερό, ηλεκτρικό ρεύµα και
απορρυπαντικό.
Επιλέξτε το πρόγραµµα και στη συνέχεια πιέστε το
κουµπί ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: η ένδειξη πάνω στο
κουµπί ανάβει και το σύµβολο του επιλεγµένου καλαθιού
εµφανίζεται στην οθόνη. Ως προεπιλογή, η συσκευή
πλένει τα πιάτα σε όλα τα καλάθια.
Για να πλύνετε µόνο σε ένα συγκεκριµένο καλάθι, πιέστε
το κουµπί επανειληµµένα:
Το εµφανίζεται στην οθόνη (µόνο το κάτω καλάθι)
Το εµφανίζεται στην οθόνη (µόνο το επάνω καλάθι)
Το εµφανίζεται στην οθόνη (µόνο το καλάθι για
µαχαιροπίρουνα)
Το εµφανίζεται στην οθόνη (η επιλογή είναι OFF και το
πλύσιµο στη συσκευή θα γίνει σε όλα τα καλάθια).
Θυµηθείτε να φορτώσετε το επάνω ή το κάτω καλάθι
µόνο και να µειώσετε ανάλογα την ποσότητα
απορρυπαντικού.
ΤΟΥΡΜΠΟ
Η επιλογή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µειώσει
τη διάρκεια των βασικών προγραµµάτων διατηρώντας
τα ίδια επίπεδα απόδοσης πλυσίµατος και στεγνώµατος.
Μετά την επιλογή του προγράµµατος, πιέστε το κουµπί
ΤΟΥΡΜΠΟ, ανάβει η ενδεικτική λυχνία. Πατήστε το ίδιο
κουµπί ξανά για να ακυρώσετε την επιλογή.
ΤΑΜΠΛΕΤΑ (Tab)
Η ρύθµιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης
της απόδοσης των προγραµµάτων ανάλογα µε τον τύπο
απορρυπαντικού που χρησιµοποιείται.
ΤΑΜΠΛΕΤΑ (η ενδεικτική λυχνία ανάβει) αν
χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά συνδυασµένης δράσης
σε µορφή ταµπλέτας (λαµπρυντικό, αλάτι και
απορρυπαντικό σε 1 δόση).
Αν χρησιµοποιείτε σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό, η
επιλογή αυτή πρέπει να είναι απενεργοποιηµένη.
∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Χάρη στους πρόσθετους ισχυρούς ψεκαστήρες νερού, η
επιλογή αυτή προσφέρει πιο εντατική πλύση στην ειδική
περιοχή στο κάτω καλάθι. Αυτή η επιλογή συνιστάται για
να πλύνετε σκεύη και κατσαρόλες. Πατήστε αυτό το
κουµπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "∆υναµικός
Καθαρισµός" (η ένδειξη ανάβει).
4
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Η έναρξη του προγράµµατος µπορεί να καθυστερήσει
για µια χρονική περίοδο ανάµεσα σε :1 και 12 ώρες.
1.Πατήστε το κουµπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ: στην οθόνη
εµφανίζεται το αντίστοιχο σύµβολο, κάθε φορά που
πιέζετε το κουµπί, η ώρα (1 ώρα, 2 ώρες, κ.τ.λ.. έως 12
ώρες) από την έναρξη του επιλεγµένου κύκλου
πλυσίµατος θα αυξηθεί.
2.Επιλέξτε το πρόγραµµα πλυσίµατος και κλείστε την
πόρτα: ο χρονοδιακόπτης ξεκινάει την αντίστροφη
µέτρηση.
3.Μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστηµα, η ενδεικτική
λυχνία σβήνει και ο κύκλος πλυσίµατος ξεκινάει.
Για να ρυθµίσετε το χρόνο καθυστέρησης και να
επιλέξετε µια µικρότερη χρονική περίοδο, πιέστε το
κουµπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. Για να την ακυρώσετε, πιέστε το
κουµπί επανειληµµένα έως ότου η ενδεικτική λυχνία
επιλεγµένης καθυστέρησης έναρξης σβήσει.
Το πρόγραµµα πλυσίµατος ξεκινάει αυτόµατα µόλις
κλείσει η πόρτα.
Η λειτουργία καθυστέρησης δεν µπορεί να ρυθµιστεί
όταν το πρόγραµµα έχει ξεκινήσει.
EL
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
1. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΝΕΡΟΥ
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο ύδρευσης και ότι η
βάνα παροχής νερού είναι ανοιχτή.
2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Ανοίξτε την πόρτα και πιέστε το κουµπί ON/OFF.
3. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑΘΙΑ
(βλ. ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ)
4. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).
5. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
Επιλέξτε το καταλληλότερο πρόγραµµα ανάλογα µε τον τύπο οικιακών
σκευών και το επίπεδο στο οποίο είναι λερωµένα (βλ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) πιέζοντας το κουµπί P.
Κάντε τις επιθυµητές επιλογές (βλ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ).
6. ΕΝΑΡΞΗ
Ενεργοποιήστε τον κύκλο πλύσης κλείνοντας την πόρτα. Όταν
ξεκινήσει το πρόγραµµα θα ακούσετε ένα µπιπ.
7. ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ
Το τέλος του κύκλου πλύσης υποδεικνύεται µε χαρακτηριστικούς
ήχους µπιπ και µε αναβόσβηµα του αριθµού κύκλου πλύσης στην
οθόνη. Ανοίξτε την πόρτα και απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας
το κουµπί ON/OFF.
Περιµένετε µερικά λεπτά πριν αφαιρέσετε τα σκεύη για να αποφύγετε
εγκαύµατα.
Βγάλτε τα καλάθια, ξεκινώντας από το κάτω.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα κατά τη διάρκεια
περιόδων αδράνειας, προκειµένου να µειώσει την κατανάλωση
ρεύµατος.
Αν τα οικιακά σκεύη είναι µόνο ελαφρώς λερωµένα ή τα έχετε
ξεπλύνει µε νερό πριν τα βάλετε στο πλυντήριο πιάτων, µειώστε
ανάλογα την ποσότητα απορρυπαντικού.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αν έχετε επιλέξει λάθος πρόγραµµα, µπορείτε να το αλλάξετε εφόσον
έχει µόλις αρχίσει: ανοίξτε την πόρτα(προσέξτε τον ΚΑΥΤΟ ατµό!),
κρατήστε πατηµένο το κουµπί ON/OFF, η συσκευή απενεργοποιείται.
Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή µε το κουµπί ON/OFF και επιλέξτε το
νέο κύκλο πλύσης και τις λειτουργίες που επιθυµείτε. Ξεκινήστε τον
κύκλο κλείνοντας την πόρτα.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΚΕΥΩΝ
Χωρίς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ανοίξτε την πόρτα (προσέξτε
τον ΚΑΥΤΟ ΑΤΜΟ!) και τοποθετήστε τα οικιακά σκεύη στο πλυντήριο
πιάτων. Κλείστε την πόρτα και ο κύκλος θα ξεκινήσει από το σηµείο στο
οποίο τον διακόψατε.
ΤΥΧΑΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗ
Αν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης ή αν γίνει
διακοπή ρεύµατος, ο κύκλος διακόπτεται. Θα ξεκινήσει ξανά από το
σηµείο στο οποίο διακόπηκε µόλις κλείσει η πόρτα ή µόλις επανέλθει το
ηλεκτρικό ρεύµα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες, μπορείτε να
ζητήσετε ή να κατεβάσετε από το WEB τον "Οδηγό χρήσης και φροντίδας"
ακολουθώντας τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΣΚΕΥΗ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΚΕΥΗ
Πριν γεµίσετε τα καλάθια, καθαρίστε όλα τα υπολείµµατα τροφών από
τα οικιακά σκεύη και αδειάστε τα ποτήρια. ∆εν είναι απαραίτητο να τα
ξεπλύνετε µε τρεχούµενο νερό.
Τακτοποιήστε τα σκεύη µε τρόπο ώστε να διατηρηθούν σταθερά στη
θέση τους και δεν θα αναποδογυρίσουν, τακτοποιήστε τα δοχεία µε το
άνοιγµα προς τα κάτω και τα κυρτά/κοίλα µέρη τοποθετηµένα πλάγια,
επιτρέποντας έτσι στο νερό να φτάσει σε κάθε επιφάνεια και να ρέει
ελεύθερα.
Προειδοποίηση: καπάκια, χειρολαβές, δίσκοι και τηγάνια δεν πρέπει
να εµποδίζουν την περιστροφή των εκτοξευτήρων.
Τοποθετήστε τα µικρά σκεύη στο καλάθι για µαχαιροπίρουνα.
Τα πολύ λερωµένα σκεύη και τηγάνια πρέπει να τοποθετούνται στο
κάτω καλάθι γιατί σε αυτό το τµήµα η εκτόξευση του νερού είναι πιο
δυνατή και µε µεγαλύτερη απόδοση στο πλύσιµο.
µετά το γέµισµα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες
µπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
•
•
ΥΓΙΕΙΝΗ
Για να αποφύγετε τις οσµές και τις επικαθίσεις που µπορεί να
συσσωρεύονται στο πλυντήριο πιάτων, ενεργοποιήστε ένα πρόγραµµα
υψηλής θερµοκρασίας τουλάχιστον µία φορά το µήνα.
Χρησιµοποιήστε ένα κουταλάκι απορρυπαντικού και λειτουργήστε το
χωρίς να γεµίσετε ώστε να καθαρίσει η συσκευή.
Ξύλινα σκεύη και µαχαιροπίρουνα.
Ευαίσθητα ποτήρια µε διακοσµητικά, χειροτεχνίες και παλιά
σκεύη. Τα διακοσµητικά στοιχεία δεν είναι ανθεκτικά.
• Τα µέρη από συνθετικό υλικό που δεν αντέχουν σε υψηλές
θερµοκρασίες.
• Σκεύη από χαλκό ή κασσίτερο.
• Σκεύη λερωµένα από στάχτη, κερί, λιπαντικό γράσο ή µελάνι.
Τα χρώµατα των διακοσµητικών στο γυαλί και τα τµήµα από αλουµίνιο/
ασήµι µπορεί να αλλάξουν και να ξεθωριάσουν µε τη διαδικασία
πλύσης. Ορισµένοι τύποι γυαλιού (π.χ. κρυστάλλινα αντικείµενα)
µπορεί να θολώσουν µετά από µερικούς κύκλους πλύσης.
ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΕΥΗ
•
•
•
Χρησιµοποιείτε µόνο γυάλινα αντικείµενα και πορσελάνη που
διασφαλίζεται από τον κατασκευαστή ότι είναι κατάλληλα για
πλύσιµο σε πλυντήριο πιάτων.
Χρησιµοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό κατάλληλο για οικιακά σκεύη
Αφαιρέστε τα γυάλινα αντικείµενα και τα σκεύη από το πλυντήριο
πιάτων αµέσως µόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης.
5
ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ
Το τρίτο καλάθι σχεδιάστηκε να
τοποθετούνται εκεί τα
µαχαιροπίρουνα.
Τοποθετήστε τα µαχαιροπίρουνα
µε τον τρόπο που φαίνεται στην
εικόνα.
Εάν διαχωρίσετε τα
µαχαιροπίρουνα αυτό θα σας
διευκολύνει να τα µαζέψετε µετά το πλύσιµο και θα βελτιώσει την
απόδοση στο πλύσιµο και το στέγνωµα.
Τα µαχαίρια και άλλα εργαλεία κουζίνας µε µυτερά άκρα πρέπει να
τοποθετούνται µε την κοφτερή πλευρά προς τα κάτω.
Η γεωµετρία του καλαθιού καθιστά
δυνατή την τοποθέτηση µικρών
αντικειµένων, όπως φλυτζανάκια
καφέ, στην περιοχή στη µέση.
ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΣΗ
Τα αναδιπλούµενα πτερύγια µπορούν να
τοποθετηθούν σε τρία διαφορετικά ύψη
προκειµένου να βελτιώσουν την τακτοποίηση
των σκευών µέσα στο καλάθι.
Ποτήρια κρασιού µπορούν να τοποθετηθούν
µε ασφάλεια στα αναδιπλούµενα πτερύγια
εισάγοντας το στέλεχος κάθε ποτηριού στις
αντίστοιχες υποδοχές.
Για βέλτιστα αποτελέσµατα στεγνώµατος
δώστε µεγαλύτερη κλίση στα πτερύγια. Για να
αλλάξετε την κλίση, τραβήξτε το
αναδιπλούµενο πτερύγιο, σύρετε ελαφρά και
τοποθετήστε το στη θέση που επιθυµείτε.
ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΘΙ
Για κατσαρόλες, καπάκια, πιάτα, πιατέλες σαλάτας, µαχαιροπίρουνα,
κ.τ.λ. Η ιδανική θέση για τα µεγάλα πιάτα και τα καπάκια είναι τα πλαϊνά
όπου δεν θα παρεµβάλλονται µε τον εκτοξευτήρα.
ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙ
Τοποθετήστε ευαίσθητα και ελαφριά σκεύη:: ποτήρια, φλυτζάνια,
πιατάκια, µικρά µπολ σαλάτας.
(παράδειγμα γεμίσματος του κάτω καλαθιού)
Το κάτω καλάθι διαθέτει ανακλινόµενα ράφια που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε κάθετη θέση όταν τακτοποιείτε πιατάκια ή σε
οριζόντια θέση (χαµηλότερη) για την εύκολη τοποθέτηση τηγανιών και
σαλατιέρων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΘΙ
(παράδειγμα γεμίσματος επάνω καλαθιού)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
Μπορείτε να ρυθµίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού: επάνω θέση για την
τοποθέτηση σκευών µεγάλου όγκου στο κάτω καλάθι και χαµηλή θέση για την
πλήρη αξιοποίηση των ανακλινόµενων ραφιών δηµιουργώντας περισσότερο
χώρο προς τα επάνω και αποφυγή σύγκρουσης µε τα σκεύη που έχουν
τοποθετηθεί στο κάτω καλάθι.
Το επάνω καλάθι εξοπλίζεται µε ένα
ρυθµιστή ύψους επάνω καλαθιού (βλ.
εικόνα), χωρίς να πιέσετε τις λαβές, σηκώστε
τον επάνω απλά κρατώντας τα πλαϊνά του
καλαθιού, µόλις το καλάθι σταθεροποιηθεί
στην επάνω θέση.
Για να το επαναφερέτε σε κάτω θέση,
πιέστε τα λεβιεδάκια A στα πλαϊνά του
καλαθιού και µετακινήστε το καλάθι προς
τα κάτω.
Συνιστάται να µην ρυθµίζετε το ύψος
του καλαθιού όταν αυτό είναι γεµάτο.
ΠΟΤΕ µην ανυψώνετε ή κατεβάζετε το
καλάθι µόνο από τη µία πλευρά.
6
Το πρόγραµµα "∆υναµικός καθαρισµός"
χρησιµοποιεί τους ειδικούς ψεκαστήρες νερού στο
πίσω µέρος του εσωτερικού της συσκευής για
εντατική πλύση των πολύ λερωµένων σκευών. Το
κάτω καλάθι διαθέτει ένα χώρο, ένα ειδικό
συρόµενο στήριγµα στην πίσω πλευρά του
καλαθιού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
στηρίξει τηγάνια αναποδογυρισµένα, ώστε να
καταλαµβάνουν µικρότερο χώρο.
Τοποθετήστε τα σκεύη/κατσαρόλες γυρισµένα προς την περιοχή ∆υναµικός
Καθαρισµός® και ενεργοποιήστε το πρόγραµµα ∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στον πίνακα.
Πώς χρησιµοποιείται το ∆υναµικός
Καθαρισµός®:
1. Ρυθµίστε την περιοχή "∆υναµικός
καθαρισµός" (G) διπλώνοντας τα
πίσω στηρίγµατα πιάτων για να
τοποθετήσετε κατσαρόλες.
2. Τοποθετήστε τα σκεύη και τις
κατσαρόλες σε κάθετη θέση στην
περιοχή ∆υναµικός Καθαρισµός® .
Τα σκεύη πρέπει να έχουν κλίση
προς τους ειδικούς ψεκαστήρες νερού.
EL
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο έτσι ώστε να µην µπουκώνουν τα φίλτρα
και να προκαλείται ανώµαλη ροή των λυµάτων.
Το φίλτρο αποτελείται από τρία τµήµατα που αφαιρούν τα
υπολείµµατα τροφών από το νερό πλύσης και στη συνέχεια θέτουν εκ
νέου σε κυκλοφορία το νερό: Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα
στο πλύσιµο, πρέπει να τα διατηρείτε καθαρά.
Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς φίλτρα
ή µε το φίλτρο χαλαρό.
µετά από αρκετά πλυσίµατα, ελέγξτε το φίλτρο και αν είναι απαραίτητο
καθαρίστε το προσεκτικά µε τρεχούµενο νερό, χρησιµοποιώντας µια
µη µεταλλική βούρτσα και σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Περιστρέψτε το κυλινδρικό φίλτρο A αριστερόστροφα και βγάλτε
το (Εικ. 1).
2. Αφαιρέστε το κύπελλο φίλτρο B ασκώντας ελαφριά πίεση στα
πλαϊνά πτερύγια (Εικ. 2).
3. Σύρετε έξω την πλάκα φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα C (Εικ. 3).
4. Ελέγξτε την παγίδα και αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα τροφών.
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ το προστατευτικό της αντλίας του κύκλου
πλύσης (µαύρη λεπτοµέρεια) (Εικ. 4).
Σε ορισµένες περιπτώσεις τα υπολείµµατα τροφών µπορεί να
ξεραθούν και να σχηµατίσουν κρούστα πάνω στους εκτοξευτήρες και
να µπλοκάρουν τις οπές ψεκασµού του νερού. Συνιστάται να ελέγχετε
τους εκτοξευτήρες κατά διαστήµατα και να τους καθαρίζετε µε µια µη
µεταλλική βούρτσα.
1
Για να αφαιρέσετε τον επάνω εκτοξευτήρα, περιστρέψτε τον πλαστικό
δακτύλιο ασφάλισης αριστερόστροφα. Ο επάνω εκτοξευτήρας πρέπει
να επανατοποθετείται µε τρόπο ώστε η πλευρά µε τις περισσότερες
οπές να είναι γυρισµένη προς τα επάνω.
2
B
A
A
Ο κάτω εκτοξευτήρας µπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας προς τα επάνω.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΝΕΡΟΥ
C
3
4
µετά τον καθαρισµό των φίλτρων, επανατοποθετήστε το φίλτρο και
στερεώστε το καλά στη θέση του. Αυτό είναι σηµαντικό για να
διατηρείται η αποτελεσµατική λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.
Αν οι εύκαµπτοι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή δεν έχουν
χρησιµοποιηθεί για µεγάλο διάστηµα, πριν κάνετε τις απαραίτητες
συνδέσεις, αφήστε το νερό να τρέξει προκειµένου να βεβαιωθείτε ότι
είναι καθαρό και χωρίς ακαθαρσίες. Αν δεν ληφθεί αυτό το µέτρο, η
παροχή νερού µπορεί να µπλοκαριστεί και να προκληθεί ζηµιά στο
πλυντήριο πιάτων.
7
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Το πλυντήριο πιάτων ενδέχεται να µην λειτουργεί σωστά.
Πριν επικοινωνήσετε µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ελέγξτε µήπως το πρόβληµα µπορεί να λυθεί χρησιµοποιώντας την παρακάτω λίστα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ
Το πλυντήριο πιάτων Η σύνδεση της συσκευής δεν έγινε σωστά. Συνδέστε το φις στην πρίζα.
δεν ξεκινάει ή δεν
∆ιακοπή ρεύµατος.
Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί µόλις επανέλθει το ρεύµα.
ανταποκρίνεται στις
εντολές.
Η πόρτα του πλυντηρίου δεν είναι κλειστή. Πιέστε δυνατά την πόρτα έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό “κλικ”.
∆εν ανταποκρίνεται στις εντολές.
Το πλυντήριο πιάτων Ο κύκλος πλύσης δεν τελείωσε ακόµη.
δεν αποστραγγίζει.
Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι τσακισµένος.
περιµένετε να τελειώσει ο κύκλος πλύσης.
Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαµπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος
(βλ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ).
Ο σωλήνας αποστράγγισης του νεροχύτη
είναι µπλοκαρισµένος.
Καθαρίστε το σωλήνα αποστράγγισης του νεροχύτη.
Το φίλτρο είναι µπουκωµένο µε υπολείµµατα τροφών
Καθαρίστε το φίλτρο (βλ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ).
Το πλυντήριο πιάτων Τα πιάτα χτυπάνε µεταξύ τους.
κάνει υπερβολικό
Παράχθηκε υπερβολική ποσότητα αφρού.
θόρυβο.
Τα πιάτα δεν είναι
καθαρά.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουµπί ON/OFF, ενεργοποιήστε
την εκ νέου µετά από περίπου ένα λεπτό και επαναφέρετε το πρόγραµµα.
Τακτοποιήστε σωστά τα οικιακά σκεύη (βλ. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ).
∆εν µετρήθηκε σωστά το απορρυπαντικό ή δεν είναι κατάλληλο για χρήση
σε πλυντήριο πιάτων (βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ). Επαναφέρετε το πλυντήριο πιάτων πιέζοντας το κουµπί ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ (βλ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ) και ενεργοποιήστε το πρόγραµµα χωρίς
απορρυπαντικό.
Τα σκεύη δεν έχουν τακτοποιηθεί σωστά.
Τακτοποιήστε σωστά τα οικιακά σκεύη (βλ. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ).
οι εκτοξευτήρες δεν περιστρέφονται ελεύθερα, εµποδίζονται από τα πιάτα.
Τακτοποιήστε σωστά τα οικιακά σκεύη (βλ. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ).
Ο κύκλος πλύσης είναι πολύ ήπιος.
Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).
Παράχθηκε υπερβολική ποσότητα αφρού.
∆εν µετρήθηκε σωστά το απορρυπαντικό ή δεν είναι κατάλληλο για χρήση
σε πλυντήριο πιάτων (βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ).
Το καπάκι του δοχείου λαµπρυντικού δεν
έχει κλείσει καλά.
βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου λαµπρυντικού είναι κλεισµένο.
Το φίλτρο είναι λερωµένο ή µπουκωµένο.
Καθαρίστε το φίλτρο (βλ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).
∆εν υπάρχει αλάτι.
Γεµίστε το δοχείο αλατιού (βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ).
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες, για τις διαδικασίες συντήρησης και για
την αντιµετώπιση προβληµάτων, βλ. Οδηγός χρήσης και φροντίδας.
Ο Οδηγός χρήσης και συντήρησης διατίθεται από το:
• Εξυπηρέτηση πελατών. Για τον αριθµό τηλεφώνου δείτε το βιβλιαράκι
εγγύησης.
• Κατεβάστε από την ιστοσελίδα: http://docs.bauknecht.eu
• Χρησιµοποιήστε τον κωδικό QR:
Όταν επικοινωνείτε µε το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών, θα πρέπει να
έχετε διαθέσιµους τους κωδικού που
αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών
στοιχείων που βρίσκεται στην αριστερή ή
δεξιά πλευρά στο εσωτερικό της πόρτας
του πλυντηρίου πιάτων. Το τηλέφωνο
αναγράφεται στο βιβλιαράκι εγγύησης ή
στην ιστοσελίδα:
http://www.bauknecht.eu
IEC 436
:
ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαµβάνουν τα δεδοµένα
κατανάλωσης ενέργειας είναι διαθέσιµα για λήψη από την ιστοσελίδα
µας: http://docs.bauknecht.eu
19514562001B
12/2017 mk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement