Indesit | BAAN 34 VPS | Instruction for Use | Indesit BAAN 34 VP Instruction for Use

BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
33
33
34
34
34
34
34
34
V
VS
VG
VP
VS
VPS
VPX
VT
Chladnička s mrazničkou
Návod k instalaci a použití
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
33
33
34
34
34
34
34
34
V
VS
VG
VP
VS
VPS
VPX
VT
Chladnička s mrazničkou
Návod k instalaci a obsluze
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti
INDESIT Company SpA.
Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce
od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším
pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před
prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod,
který dodává firma Indesit Company SpA ke svým
dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré
výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití
jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny
doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku
pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního
záručního i pozáručního servisu.
Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti.
V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat
případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční
lhůty uchovat původní obaly k výrobku.
Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte
návod k obsluze a záruční podmínky uvedené
v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada
nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.
Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu
výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou
výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci,
že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou
určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.
Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto
zařízení doporučujeme:
• Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované
výrobcem.
• Je nutné používat pouze originální náhradní díly.
2
Návod k instalaci a obsluze
CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
Obsah
Instalace, 4
CZ
Umístění a zapojení
Libovolně nastavitelná dvířka
Popis spotřebiče, 5-6
Ovládací panel
Náhled
Vybavení, 7
Uvedení do chodu a používání, 8-9
Zprovoznění spotřebiče
Systém chlazení
Používání chladničky na plný výkon
Používán mrazničky na plný výkon
Péče a údržba, 10-11
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
BAAN
33
33
34
34
34
34
34
34
V
VS
VG
VP
VS
VPS
VPX
VT
Vypnutí spotřebiče
Čištění spotřebiče
Zabránění vzniku plísní a nepříjemných pachů
Odmrazování spotřebiče
Výměna žárovky
Opatření a rady, 12
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Vyřazení z provozu
Respektování a zachování životního prostředí
Odstraňování závad, 13
Podpora, 14
3
Instalace
! Dříve než uvedete spotřebič do provozu, pečlivě si
přečtěte tuto uživatelskou příručku. Obsahuje důležité
informace o bezpečeném používání, instalaci a údržbě
spotřebiče.
Libovolně nastavitelná dvířka
! Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro případ dalšího
použití. Zajistěte, aby se dostala k případnému novému
majiteli tohoto spotřebiče.
1
Umístění a zapojení
Umístění
1. Umístěte spotřebič do suché a dobře větrané místnosti.
2. Nezablokovávejte zadní mřížku ventilátoru. Kompresor
a chladič produkují teplo a potřebují dostatečnou ventilaci,
aby mohly fungovat správně a aby byla ušetřena energie.
3. Nad horní části spotřebiče ponechte mezeru 10 cm
a po stranách 5 cm.
4. Ujistěte se, že je spotřebič umístěn dostatečně daleko
od tepelných zdrojů (přímé sluneční záření, elektrická
kamna, atd.).
5. K docílení správné vzdálenosti mezi spotřebičem
a stěnou za ním, použijte distanční tělísko, které
naleznete v instalační sadě nářadí.
2
3
Vyrovnání
1. Nainstalujte spotřebič na rovnou a pevnou podlahu.
2. Pokud není podlaha zcela rovná, vyrovnejte případné
nesrovnalosti pomocí nastavitelných zadních nožiček.
Elektrické připojení
Po převozu spotřebiče jej postavte do svislé polohy a počkejte alespoň 3 hodiny, než jej zapojíte k elektrickému rozvodu. Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte že:
4
• Spotřebič je uzemněn a zástrčka je v souladu se
zákonem.
• Zástrčka snese maximální příkon spotřebiče, který je
uveden na datovém štítku, který je umístěn na spodní
levé straně spotřebiče (150 W).
• Napětí musí být v souladu s rozmezím, které je uvedeno
na datovém štítku, který je umístěn na spodní levé
straně spotřebiče (220-240 V).
• Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče. Pokud
je zástrčka nekompatibilní, požádejte autorizovaného
technika o výměnu (viz kapitola Podpora). Nepoužívejte
prodlužovací kabely a vícenásobné zásuvky.
! Po provedení instalace, napájecí kabel a elektrická
zásuvka musejí být volně přístupné.
! Kabel nesmí být ohýbán a nebezpečně stlačován.
! Kabel musí být pravidelně kontrolován a jeho případnou
výměnu musí provést autorizovaný technik (viz kapitola
Podpora).
! Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti v případě
nedodržení těchto pravidel.
4
∅ 3mm
5
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Displej
MRAZNIČKY
Displej
CHLADNIČKY
Knoflík
OVLÁDÁNÍ
CHLADNIČKY
Kontrolka
NAPÁJENÍ
Knoflík
OVLÁDÁNÍ
MRAZNIČKY
-
+
Tlačítko
SUPER COOL
Kontrolka
SUPER COOL
• Displej CHLADNIČKY zobrazuje teplotu nastavenou
uvnitř chladničky
• SUPER COOL (rychlé chlazení) slouží
k prudkému snížení teploty v chladničce. Po stisknutí
se rozsvítí kontrolka SUPER COOL (viz kapitola
Uvedení do chodu a používání).
• Knoflík ovládání CHLADNIČKY reguluje teplotu uvnitř
chladničky.
teplejší
chladnější
ECO je optimální teplota pro úsporu energie.
HOLIDAY je „funkce pro dovolenou“ (viz kapitola
Péče a údržba).
• SUPER COOL - Žlutá kontrolka značící prudké
ochlazování se rozsvítí v okamžiku stisknutí tlačítka
SUPER COOL.
• Kontrolka napájení svítí, pokud je spotřebič zapojen
do el. sítě.
Kontrolka
SUPER FREEZE
Tlačítko
SUPER FREEZE
• SUPER FREEZE - Žlutá kontrolka oznamující prudké
snížení teploty v mrazničce se rozsvítí v okamžiku
stisknutí tlačítka SUPER FREEZE.
• Knoflík ovládání MRAZNIČKY reguluje teplotu
v mrazničce.
teplejší.
chladnější.
ECO je optimální teplota pro úsporu energie.
z vypne spotřebič, včetně chladničky.
• Tlačítko SUPER FREEZE (prudké zmrazení) ke
zmrazení nových potravin. Po stisknutí tlačítka se
rozsvítí kontrolka SUPER FREEZE (viz kapitola
Uvedení do chodu a používání).
• Displej MRAZNIČKY zobrazuje teplotu nastavenou
uvnitř mrazničky.
! Kontrolky mohou také ukazovat mimořádný vzestup
teplotu v mrazničce (viz kapitola Odstraňování závad).
5
Popis spotřebiče
Náhled
Instrukce obsažené v tomto návodu jsou platné pro různé modely chladniček. Nákres nemusí přesně odpovídat
Vámi zakoupenému spotřebiči. Následující stránky obsahují všechny možnosti.
OSVĚTLENÍ (viz
kapitola Podpora)
VÍCEÚČELOVÝ*
box
POLIČKY•
Vyjímatelná polička
s PROSTOREM
NA VAJÍČKA
Vyjímatelné
víceúčelové
POLIČKY•
FLEXIBILNÍ
CHLADÍCÍ BOX pro
MASO a SÝR*
Přihrádka
na OVOCE
a ZELENINU
ICE3 forma na led•
Přihrádka
ke ZMRAZOVÁNÍ
a UCHOVÁVÁNÍ
ICE3 forma na led•
Přihrádka pro
UCHOVÁVÁNÍ
Nastavitelné
NOŽIČKY
• Liší se počtem a/nebo umístěním.
* Dostupné pouze u některých modelů.
6
Polička na LAHVE
Vybavení
1
2
POLIČKY•: bez nebo s mřížkou.
Díky speciálním lištám jsou plně
odnímatelné a nastavitelné
(viz obrázek). Jsou vhodné
ke skladování velkého množství
nádob a potravin. Výška se může
nastavit podle libosti a bez
úplného vyjmutí poličky.
VÍCEÚČELOVÝ* box: je určen k uchovávání potravin
(čerstvé maso) po delší dobu. Také zabraňuje šíření
pachů, které se mohou v chladničce vytvářet.
FLEXIBILNÍ CHLADÍCÍ BOX*
Toto je nový prostor k udržení čerstvosti masa, ryb
nebo sýrů. Umístění boxu v nižší části chladničky je
ideální pro maso a ryby; umístění v horní části
chladničky je perfektní pro sýry. Přihrádku je možné
v případě potřeby odebrat z chladničky.
Ukazatel TEPLOTY*: slouží k rozpoznání nejchladnější
části chladničky.
1. Zkontrolujte, zda se jasně zobrazuje nápis OK
(viz obrázek).
vert
noir consulter la notice
2. Pokud se neobjeví slovo OK, znamená to, že: byste
měli nastavit OVLÁDACÍ knoflík CHLADNIČKY
na vyšší stupeň (chladněji) a počkat přibližně 10
hodin, až se teplota v chladničce ustálí.
3. Zkontrolujte znovu ukazatel: pokud je to nutné,
proveďte přednastavení podle následujících pokynů.
Pokud bylo do chladničky vloženo velké množství
potravin, pokud byla dvířka chladničky často
otevírána, ukazatel nebude signalizovat OK. Počkejte
alespoň 10 hodin a poté můžete provést nastavení
OVLÁDACÍHO knoflíku CHLADNIČKY na vyšší
stupeň.
PLAY ZONE*: Díky novému stojánku na lahve „Play
Zone“ můžete rychle ochladit několik lahví, plechovek
a energetických nápojů a mít je tak neustále po ruce.
GRAFFITI*: Toto je sada
popisovačů, se kterými je Vaše
chladnička Indesit pestřejší
a veselejší. S těmito popisovači
můžete psát, nechávat vzkazy
a kreslit na dvířka a strany
chladničky. Používání GRAFFITI
je extrémně jednoduché
a pohodlné; nápisy a kresby
snadno a rychle odstraníte
suchým hadříkem. K mazání
nepoužívejte držák popisovačů. Můžete tím trvale poničit
výrobek a/nebo části sady popisovačů GRAFFITI.
Pokud je stojánek „Play Zone“ rozložen na skleněné
polici, můžete tak uschovávat velké a střední lahve
jednoduše položené. To je ideální pro skladování lahví
z vínem. Pokud je stojánek složen a na obou stranách
zajištěn, může sloužit ke skladování plechovek (v horní
části), energetických nápojů (uprostřed) a další
plechovky a lahve mohou být uloženy před stojánek.
Pokud uschováváte plechovky v horní části stojánku,
ujistěte se, že se nedotýkají zadní stěny chladničky.
Stojánek „Play Zone“ může být také použit jako
normální polička (v rozloženém stavu) a zasunut na
libovolnou pozici stejně jako zbylé poličky v chladničce.
Stojánek je možné jednoduše umýt i v myčce. Ideální
místo pro umístění stojánku je na prostřední poličce.
VAROVÁNÍ:
Sada popisovačů GRAFFITI bylo vyrobeno a testováno
výhradně k používání na dvířka a strany řady výrobků
Indesit, se kterými je dodáváno.
Proto nepoužívejte:
- své popisovače Graffiti na jiné chladničky značky
Indesit ani jiných výrobců;
- své popisovače Graffiti na jiné spotřebiče;
- jiné typy nebo značky popisovačů na Vaši chladničku
Indesit;
Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, můžete
na spotřebiči vytvořit nevratné skvrny či stopy.
Děti by neměli používat popisovače bez dohledu
dospělých.
Společnost Indesit S.p.A nezodpovídá za jakékoliv
následky způsobené nesprávným používáním sady
GRAFFITI.
• Liší se počtem a umístěním
* Dostupné pouze u některých modelů
7
Uvedení do chodu a používání
Zapnutí spotřebiče
! Před zahájením provozu doporučujeme pečlivě
sledovat pokyny pro instalaci (viz kapitola Instalace).
! Dříve než spotřebič zapojíte, vymyjte vnitřek vlažnou
vodou s přimíchanou jedlou sodou.
!Spotřebič disponuje systémem pro kontrolu motoru.
Kompresor začne pracovat přibližně po 8 hodinách
od zapojení spotřebiče. Kompresor se také automaticky
spouští po výpadku elektrické energie.
1. Nastavte knoflík OVLÁDÁNÍ MRAZNIČKY na z.
2. Připojte napájecí kabel do el. zásuvky a ujistěte se,
že zelená Kontrolka napájení svítí.
3. Otočte knoflíkem OVLÁDÁNÍ CHLADNIČKY
na průměrnou hodnotu. Po několika hodinách budete
moci vložit potraviny do chladničky.
4. Pootočte knoflíkem OVLÁDÁNÍ MRAZNIČKY
na průměrnou hodnotu a stiskněte tlačítko funkce
SUPER FREEZE (PRUDKÉ ZMRAŽENÍ): kontrolka
SUPER FREEZE se rozsvítí. Jakmile dosáhne
chladnička optimální teploty, kontrolka zhasne a vy
můžete začít ukládat potraviny.
Systém chlazení
Spotřebič zahrnuje níže popsaný systém chlazení:
přečtěte si, jakým způsobem Vaše chladnička pracuje,
abyste mohli dosáhnout nejvhodnějšího způsobu
uskladnění potravin.
Chladící větrák
Tento systém poznáte přítomností mechanismu v horní
části chladničky (viz obrázek). Větrák udržuje stálou
nízkou teplotu, aby zajistil potravinám čerstvost
a umožňuje rychlou obnovu teploty na požadovanou
hodnotu, dokonce i v případě, že jsou často otevřená
dvířka: foukaný vzduch (A) je ochlazován ihned, co
přijde do kontaktu s chladnou stěnou, zatímco teplejší
vzduch (B) je vsakován (viz obrázek). Zadní stěna
může být pokryta námrazou nebo kapkami vody, podle
toho jestli kompresor právě pracuje nebo ne.
B
A
Statické chlazení
Modely bez Chladícího větráku mají chladící část uvnitř
zadní stěny interiéru. Stěna bude pokrytá námrazou
nebo kapkami vody, podle toho zda-li kompresor
momentálně pracuje nebo ne: oba případy jsou
v pořádku. Pokud je knoflík OVLÁDÁNÍ CHLADNIČKY
nastaven na vysokou hodnotu s velkým množstvím
potravin a s vysokou okolní teplotou, spotřebič může
pracovat neustále, což bude mít za následek nadměrný
výskyt námrazy a vysokou spotřebu energie: pokuste se
to vyvážit otočením knoflíku ovládání chladničky
na nižší hodnotu (rozmrazení nastane automaticky).
Ve spotřebičích se statickým chlazením koluje vzduch
přirozenou cestou: chladnější vzduch se pohybuje níže,
protože je těžší.
Potraviny by měly být skladovány následovně:
Potraviny
Čerstvé ryby a maso
Čerstvý sýr
Rozmístění uvnitř chladničky
Nad přihrádkou pro ovoce
a zeleninu
Nad přihrádkou pro ovoce
a zeleninu
Vařené jídlo
Na jakékoliv poličce
Salámy, chléb,
čokoláda
Na jakékoliv poličce
Ovoce a zelenina
V přihrádce pro ovoce
a zeleninu
Vejce
Na speciálně určenou poličku
Máslo a margarín
Na speciálně určenou poličku
Lahve, nápoje, mléko
Na speciálně určenou poličku
Maximálně efektivní využití chladničky
• Použijte knoflík OVLÁDÁNÍ CHLADNIČKY k nastavení
teploty (viz Popis).
• Stiskněte tlačítko SUPER COOL (prudké ochlazení)
ke rychlému snížení teploty. Například když umístíte
velký počet nových potravin do chladničky, teplota
bude stoupat pomalu. Tato funkce rychle sníží teplotu
potravin na přijatelnou hodnotu.
• Do chladničky nevkládejte horké potraviny, pouze
vlažné nebo vychladlé (viz kapitola Opatření a rady).
• Mějte na paměti, že vařená jídla nevydrží tak dlouho
jako syrová.
• V chladničce neskladujte tekutiny v otevřených
nádobách. Způsobují zvýšení vlhkosti a orosení.
8
Hygiena potravin
1. Po zakoupení potraviny, odstraňte všechny
nepotřebné obalové materiály, které by mohly
obsahovat bakterie nebo zašpinit vnitřní prostor
chladničky.
2. Chraňte potraviny (zvláště ty, které se rychle kazí,
nebo ty, které páchnou), abyste zabránili kontaktu
mezi nimi a tím i zabránění vzniku mikrobiologických
a bakteriálním kontaminacím a šíření nepříjemného
pachu uvnitř chladničky.
3. Skladujte veškeré potraviny tak, že nebudou bránit
dostatečné cirkulaci vzduchu uvnitř chladničky.
4. Udržujte vnitřek chladničky čistý. Nepoužívejte
oxidační a hrubé čistí prostředky.
5. Odstraňte z chladničky všechny prošlé potraviny.
6. Potraviny s menší životností (sýry, ryby, maso, apod.)
by měly být skladovány v chladnějších místech
chladničky. Například nad oddílem pro zeleninu
v místě, kde je umístěn ukazatel teploty.
Maximálně efektivní využití mrazícího
prostoru
! Při poruše napájení neotevírejte dvířka. Tím zajistíte
udržení teploty v mrazničce a zároveň zajistíte
bezproblémové zachování potravin na dobu
9 - 14 hodin.
Ice3 forma na led
Umístění forem nad každou zásuvku zajišťuje vyšší
čistotu: led nepřichází do styku s potravinami
umístěných uvnitř mrazničky; navíc je zamezeno
vytékání vody během plnění mrazničky (víčko k zakrytí
otvoru pro naplnění vodou je dodáno).
1. Vytáhněte formu na led. Zkontrolujte, že je zcela
prázdná a naplňte ji vodou otvorem k tomu určeným.
2. Dejte pozor, aby voda nepřesahovala rysku (MAX
WATER LEVEL).
3. Otočte mělkou nádrž o 90°, každý žlábek se naplní
vodou (viz obrázek).
4. Zavřete plnící otvor víčkem a zasuňte formu zpět
na místo.
5. Až se vytvoří led (minimálně za cca. 8 hodin)
vyklepněte formu proti tvrdému povrchu a navlhčete
spodní část, aby se kostky ledu uvolnili, poté je
vyndejte otvorem ven.
MAX
WATER LEVEL
MAX
WATER LEVEL
MAX
WATER LEVEL
• Použijte knoflík OVLÁDÁNÍ CHLADNIČKY k nastavení
teploty (viz Popis).
• Nezmrazujte znovu potraviny, které již byly
rozmraženy. Tyto potraviny musí být uvařeny
a snědeny do 24 hodin.
• Čerstvé potraviny určené ke zmrazení nesmí přijít
do styku s již rozmraženými potravinami. Čerstvé
potraviny musejí být uloženy do přihrádky pro
ZMRAZOVÁNÍ a UCHOVÁVÁNÍ, kde teplota klesá
pod -18 °C a zaručuje tak rychlé zamrazení.
• Neskladujte skleněné lahve, nebo neprodyšně
uzavřené lahve. Mohly by popraskat.
• Maximální množství potravin, které může být denně
zmraženo je napsáno na datovém štítku, který
obsahuje technické údaje. Tento štítek se nachází
v levé spodní straně mrazícího prostoru (například:
kg/24h: 4).
• Zmrazování (v případě, že mraznička již pracuje):
- pro uložení menšího množství potravin než je
uvedeno na datovém štítku, stiskněte tlačítko rychlého
zmrazení SUPER FREEZE (měla by se rozsvítit žlutá
kontrolka), vložte potraviny a zavřete dvířka. Tato
funkce se automaticky vypne po 24 hodinách nebo
když je dosažena optimální teplota (kontrolka poté
zhasne);
- pro uložení většího množství potravin než je
uvedeno na datovém štítku, podržte tlačítko rychlého
zmrazení SUPER FREEZE dokud nezačne blikat
kontrolka. Po 24 hodinách přestane kontrolka blikat
a zůstane svítit. Umístěte potraviny do mrazničky
a zavřete dvířka. Po dalších 24 hodinách se funkce
automaticky vypne a kontrolka zhasne.
! Během zmrazování neotevírejte dvířka.
! Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých je
teplota v rozmezí +16 až +32 °C. Při dlouhodobém
ponechání spotřebiče v nižší nebo vyšší teplotě nebude
spotřebič fungovat.
9
Péče a údržba
Vypnutí spotřebiče
Před zahájením údržby je nutné, aby byl přístroj
odpojen od elektrického rozvodu:
1. otočte Knoflíkem ovládání mrazničky k symbolu z
2. vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
! Pokud tento postup neprovedete, rozezní se alarm.
Ten neohlašuje poruchu. Pro obnovení činnosti, otočte
Knoflíkem ovládání zpět na požadovanou hodnotu. Pro
vypnutí spotřebiče postupujte podle pokynů 1 a 2.
Čištění spotřebiče
• K čištění jak vnitřku tak i zevnějšku použijte houbičku
namočenou v teplé vodě a jedlé sodě, která má
mimochodem i velmi dobré dezinfekční vlastnosti.
Pokud doma jedlou sodu nemáte, můžete použít
neutrální mýdlo. Nepoužívejte brusné čistící
prostředky nebo čpavek.
• Všechny odnímatelné části by měly být vyndány
a ponořeny do teplé vody s přídavkem mycího
prostředku. Omyjte a osušte je, než je vrátíte zpět
do chladničky.
• Na zadní části spotřebiči se může usazovat prach.
Odstraňte ho vašim vysavačem nastaveným
na střední výkon. Před čištěním musí být spotřebič
vypnut a jeho zástrčka vytažena ze zásuvky.
Jak zabránit usazování nečistot
a nepříjemným pachům
• Tento spotřebič je vyroben z materiálů, které jsou
hygienické a nevydávají žádný zápach. Aby byly tyto
přednosti chladničky zachovány, je nutné, aby se
veškeré potraviny do ní ukládaly v uzavřených
nádobách a zamezilo se tak znečištěním, které by
mohly zapříčinit nepříjemný zápach.
• Pokud chcete nechat spotřebič delší dobu vypnutý,
nechte dvířka otevřená.
10
„Funkce pro dovolenou“ - Funkce Holiday
Pro minimalizování spotřeby energie během dovolených
už není potřeba spotřebič vypínat. Spotřebič má funkci,
která umožňuje udržet teplotu chladničky na přibližně
15 °C (což může být také využito pro uchování líčidel
a kosmetických výrobků). Teplota v mraznička musí být
nastavena na minimální hodnotu, aby se ochránily
potraviny.
Pro zapnutí funkce:
nastavte Ovládací knoflík
na pozici HOLIDAY
(viz obrázek). Dvojitý
zvukový signál oznámí,
že funkce byla zapnuta.
Jediný zvukový signál
oznamuje, že je funkce
vypnuta.
5. Některé spotřebiče jsou
vybaveny DRENÁŽNÍM
SYSTÉMEM, který odvádí
vodu ven: vložte škrabku
do otvoru v dolní části
mrazničky a nechte vodu
odtéct do nádoby
(viz obrázek).
Odmrazování spotřebiče
! Řiďte se následujícími pokyny.
Neurychlujte proces rozmrazování použitím jiných
zařízení nebo nástrojů, než dodanou škrabkou. Můžete
poškodit chladící oběh.
Odmrazování chladničky
Chladnička má automatickou odmrazovací funkci:
voda je vedena do zadní
části spotřebiče pomocí
speciálního odtokového
otvoru (viz obrázek), kde
teplo vydávané
kompresorem způsobuje
odpařování. Je důležité
čistit otvor pravidelně, aby
mohla voda odtékat.
6. Než opět zapnete spotřebič, vyčistěte a vysušte
opatrně vnitřek mrazničky.
7. Počkejte přibližně 2 hodiny, než se obnoví ideální
podmínky uvnitř mrazničky a poté můžete vrátit
potraviny zpět.
Výměna žárovky
Odmrazování mrazničky
Odstraňujte pravidelně námrazu použitím dodané
speciální škrabky. Pokud je vrstva námrazy vyšší než
5mm, je nezbytné odmrazit mrazničku manuálně.
Před výměnou žárovky v chladničce vytáhněte napájecí
kabel z el. zásuvky a následujte níže uvedené pokyny.
Odejměte kryt žárovky tak, jak je uvedeno na obrázku.
Vyměňte ji podobnou žárovkou o síle uvedené na krytu
(15 W nebo 25 W).
1. Den před odmrazováním stiskněte tlačítko funkce
SUPER FREEZE (rozsvítí se žlutá kontrolka)
k silnějšímu zmražení potravin.
2. Funkce se po 24 hodinách automaticky vypne nebo
může být kdykoliv vypnuta opětovným stiskem tlačítka
SUPER FREEZE. Poté otočte Knoflíkem ovládání
mrazničky až na symbol z, který vypne mrazničku.
1
1
2
3. Zabalte zmrzlé potraviny do novin a umístěte je
do jiného mrazáku nebo na jiné chladné místo.
4. Nechte dvířka otevřená dokud námraza zcela
neroztaje. To může být urychleno vložením nádoby
s vlažnou vodou do mrazničky.
11
Opatření a rady
! Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu
s vnitřním bezpečnostními předpisy. Následující varování
jsou uvedena z bezpečnostních důvodů, a proto by
měla být čtena pozorně.
Tento spotřebič vyhovuje následujícím
směrnicím společnosti:
· 72/23/EEC z 19/2/1973 (Nízké napětí)
a následným úpravám;
· 89/336/EEC z 3/5/1989 (Elektromagnetická
kompatibilita) a následujícím úpravám.
· 2002/96/CE..
Všeobecné bezpečnostní předpisy
• Tento spotřebič byl navržen pro domácí používání
a není určený pro obchodní a průmyslové účely.
• Spotřebič smějí používat jen dospělí a používat jej
pouze ke skladování a k zmrazování potravin
v souladu s pokyny, které jsou uvedeny v příručce.
• Tento spotřebič nesmí být instalován ve venkovním
prostředí, ba ani v zastřešených prostorech. Je velmi
nebezpečné vystavit spotřebič dešti a bouřkám.
• Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li bosí nebo máte-li
mokré nebo vlhké chodidla či ruce
• Nikdy se nedotýkejte chladících součástek uvnitř
spotřebiče, zvláště s mokrýma rukama, jelikož byste
se mohli poranit.
• Chcete-li odpojit spotřebič z elektrické sítě, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky; nikdy netahejte za kabel.
• Nikdy nezačínejte s jakoukoli prací nebo údržbou,
není-li zástrčka spotřebiče vypojena ze zásuvky.
Nestačí jen spotřebič vypnout otočením Ovládacího
knoflíku k symbolu z. Tím nezamezíte úplnému
eliminování styku s elektrickým proudem.
• V případě poruchy se nikdy nepokoušejte provádět sami
opravu. Opravy, které jsou prováděny neoprávněnými
osobami mohou způsobit zranění anebo další poruchu.
• Při údržbě nepoužívejte jiné nástroje než škrabky,
které jsou k tomu určené.
• Nikdy si nedávejte do úst kostky ledu právě vyndané
z mrazáku, protože by se mohli přilepit ve vašich
ústech a způsobit tak popáleniny.
• Nedovolte dětem, aby se spotřebičem manipulovaly.
V žádném případě by si neměly sedat na přihrádky
a věšet se za dvířka.
• Obalový materiál uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí
nebezpečí udušením.
12
Vyřazení z provozu
• Dodržujte místní normy životního prostředí, zbavujeteli se obalového materiálu za účelem recyklace.
Dodržujte platné předpisy, zbavujete-li se starého
spotřebiče.
• Evropské směrnice 2002/96/EC o odpadu elektrických
zařízení (WEEE) nařizuje, že el. spotřebiče do
domácnosti nesmí být likvidovány mezi běžným
netříděným odpadem. Staré spotřebiče musí být
sbírány odděleně, aby se optimalizoval proces
obnovení a recyklace materiálů, které obsahují
a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí.
Symbol přeškrtnuté „popelnice s kolečky“ na výrobku
připomíná povinnost, že při likvidaci musí být sbírán
odděleně. Zákazníci by měli kontaktovat orgán místní
správy nebo prodejce s žádostí o informace ohledně
správné likvidace svých starých spotřebičů.
Respektování a zachování životního
prostředí
• Spotřebič instalujte v dobře větrané místnosti.
Neumisťujte jej na místo, kde by byl vystaven
přímému slunečnímu záření a jiným tepelným
zdrojům.
• Neotevírejte často dvířka spotřebiče. Ušetříte tak
energii.
• Nepřeplňujte chladničku příliš velkým množstvím
potravin. Vzduch musí volně cirkulovat. Pokud je
cirkulace narušena, kompresor je vystaven větší
zátěži.
• Do chladničky nikdy nevkládejte příliš horké potraviny.
Kompresor musí zvyšovat výkon a tím i spotřebu
energie.
• Odmrazujte spotřebič pokud se tvoří led (viz kapitola
Údržba). Silná vrstva ledu znesnadňuje ochlazování
potravin, což může mít za následek vyšší spotřebu
energie.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte těsnění dvířek
spotřebiče. Ujistěte se, že na nich nejsou nečistoty,
že je jejich vzájemná přilnavost v pořádku a že jimi
neuniká chladný vzduch (viz kapitola Údržba).
Odstraňování
problémů
Poruchy
Možné příčiny / Řešení
Zelená kontrolka energie nesvítí.
• Zástrčka nebyla zastrčena do zásuvky, nebo je příliš daleko, nebo
není pod napětím.
Motor se nenastartuje.
• Spotřebič je ve fázi kontroly motoru (viz kapitola Uvedení do chodu
a používání).
Displej je zapnut, ale není jasný.
• Vytáhněte, otočte zástrčku a znovu ji zapojte do zásuvky.
a) Je slyšet alarm.
a) Dvířka chladničky zůstaly otevřené po dobu delší než 2 minuty
(po dovření dvířek se alarm vypne) nebo byl proveden nesprávný
postup vypínání (viz kapitola Údržba).
b) Teplota v mrazničce je příliš vysoká. Zkontrolujte kvalitu potravin
a pokud je to nutné, některé z nich vyhoďte.
c) Teplota v mrazničce dosáhla kritické hranice. Potraviny musejí být
okamžitě zlikvidovány.
b) Je slyšet alarm a blikají obě žluté
kontrolky.
c) Je slyšet alarm a blikají obě žluté
i zelená kontrolka.
+ buzzer
+ buzzer
Nadměrné
horko
Nebezpečné
horko
b/c) V prvním případě bude mraznička udržovat teplotu kolem 0 °C,
takže potraviny znovu nezmrznou. V druhém případě se ale teplota
dostane pod -18 °C. K vypnutí zvukového signálu otevřete
a zavřete dvířka chladničky. K nastolení normálního stavu otočte
Knoflíkem OVLÁDÁNÍ MRAZNIČKY k symbolu z a znovu spotřebič
zapněte.
Zelená kontrolka bliká a objeví se
chybové hlášení (např. F01).
• Spotřebič nepracuje správně. Kontaktujte Centrum technické pomoci.
Chladnička a mraznička dobře nechladí.
•
•
•
•
Potraviny uvnitř chladničky začínají
mrznout.
• Ovládací knoflík chladničky není správně nastaven
(viz kapitola Popis).
• Potraviny jsou v kontaktu se zadní stěnou chladničky.
Motor neustále pracuje.
• Bylo stisknuto tlačítko funkce SUPER FREEZE (rychlé zmražení):
svítí nebo bliká žlutá kontrolka (viz kapitola Popis).
• Dvířka nejsou řádně dovřená nebo jsou často otvírána.
• Okolní teplota je velmi vysoká.
• Vrstva námrazy přesáhla 2-3 mm (viz kapitola Údržba).
Větrák se netočí.
• Dvířka chladničky jsou otevřená.
• AIR systém je aktivovaný automaticky pouze v případě, že je nutné
nastolit dokonalé podmínky uvnitř chladničky.
Spotřebič vytváří silný hluk.
• Spotřebič nebyl správně umístěn na povrch (viz kapitola Instalace).
• Spotřebič byl umístěn mezi skříňky, které vibrují a vytváří hluk.
• Vnitřní chladící systém vydává slabý hluk, ačkoliv je kompresor
vypnut. Toto není porucha, je to obvyklé.
Dvířka nejsou řádně dovřená nebo je poškozené těsnění.
Dvířka jsou často otvírána.
Ovládací knoflíky nejsou správně nastaveny (viz kapitola Popis).
Chladnička nebo mraznička byly přeplněny.
Zadní stěna chladící jednotky je pokryta • To ukazuje, že spotřebič pracuje správně.
námrazou nebo kapkami vody.
Ve spodu chladničky je voda.
• Odtoková dírka je ucpaná (viz kapitola Údržba).
13
Podpora
Předtím než zavoláte servis:
• Podívejte se, zda nemůžete poruchu sami odstranit (viz kapitola Odstraňování problémů).
• Pokud jste vše zkontrolovali, ale spotřebič stále nefunguje nebo problém přetrvává, volejte servisní středisko.
Komunikace:
• druh poruchy
• model spotřebiče (Mod.)
• sériové číslo (S/N)
Tyto informace naleznete na datovém štítku
umístěném na spotřebiči případně na obalu.
sériové číslo
model
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
Nikdy nespolupracujte s neautorizovaným technikem a nepřijímejte neoriginální náhradní díly.
14
Poznámky
15
Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách:
http://www.indesit.cz
http://www.aristonchannel.cz
Servisní modrá linka: 810 800 023
Indesit Company Česká s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika
www.indeitcompany.com
Indesit Company SpA
04/2005 - 195049894.00
GB
Via Aristide Merloni,
47 - 60044 Fabriano
tel. (0732) 6611 - Italy
Download PDF

advertising