Indesit | TL 1 (TK) | Instruction for Use | Indesit TL 1 (TK) Instruction for Use

Kullaným kýlavuzu
BUZDOLAP
Içindekiler
TR
Türkçe 1
GB
English, 9
Montaj, 2-3
Yerlestirme ve baglama
Kapinin açilis yönünün degistirilmesi
Cihazýn tanýmý, 4
Genel görünüm
Çalýstýrma ve kullanma, 5
Cihazýn çalýstýrýlmasý
Isýnýn ayarlanmasý
Buzdolabýnýzýn en iyi sekilde kullanýlmasý
Bakým ve temizlik, 6
TL1
Elektrik sebekesinin devre dýsý býrakýlmasý
Cihazýn temizlenmesi
Küfün ve istenmeyen kokularýn önlenmesi
Eritme
Ampulün degistirilmesi
Önlemler ve öneriler, 7
Genel güvenlik uyarýlarý
Atýklarýn tasfiye edilmesi
Enerji tasarrufu ve çevre korumasý
Ariza ve onarým, 9
Teknik Servis, 9
TR
Montaj
TR
! Bu kitapçýgý gerektigi her an danýsabilmeniz için özenle
saklayýnýz. Satýs, devir yada tasýma halinde, çalýsma sistemi
ve bununla ilgili uyarýlar konusunda yeni sahibinin bilgilenmesi
için bu kitapçýgýn cihazla birlikte kalmasýný saglayýnýz.
! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve
güvenlige iliskin önemli bilgiler içermektedir.
Kapinin açilis yönünün degistirilmesi
Kapinin çikarilmasi
Yerlestirme ve baglama
Yerlestirme
1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerlestiriniz.
2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz:
kompresör ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden cihazýn
iyi çalýsma sýný ve tüketiminin azalmasýný saglamak için
bunlarýn duvara dayanmamasý gerekir.
3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya arasýnda
en azýndan 10 cm, mobilia/duvar yanýna yerlestirilmesi
durumunda ise en az 5 cm açýklýk býrakýnýnz
4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt günes
ýsýgý, elektrik ocak).
5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi saglamak
için kullaným talimatlarýna uygun olarak monte etme kitinde
mevcut olan uzaklastýrýcý çubuklarý monte ediniz.
3
4
1
5
Kapinin çikarilmasi
1
Seviyeye ayarlama
1. Buzdolabýnýzý düz ve sert bir zemine yerlestiriniz.
2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir ayaklarý
gevseterek veya sýkarak cihazýn tamamen zemine
oturmasýný saglayýnýz.
Elektrik sebekesine baglanmasý
Tasýnmadan sonra cihazý dik olarak yerlestiriniz ve
elektrik tesisatýna baglamak için en az 3 saat bekleyiniz.
Cihazýn fisini bir elektrik prizine takmadan önce
asagýdakileri kontrol ediniz:
• priz topraklý tesisata sahip ve yürürlükteki normlara
uygun olmalýdýr;
• elektrik prizi, sogutucu bölmesinin sol tarafýnýn
asagýsýnda bulunan özellik etikentinde belirtilen
maksimum yükü (ör. 150 W) tasýyabilmelidir;
• besleme gerilimi dondurucu bölmesi içinde bulunan
özellik etiketinde belirtilen deger sýnýrý kapsamýnda
olmalýdý (ör. 220-240 V);
• priz ve fis birbiriyle uyumlu olmalýdýr.
Aksi takdirde cihazýn fisinin degistirilmesi için yetkili
Servise (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) basvurmanýz
gerekir, uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.
! Cihaz monte edildikten sonra besleme kablosuna ve
elektrik prizine kolayca ulasýlabilmelidir.
! Kablo kývrýlmamalý ve sýkýstýrýlmamalýdýr.
! Kablonun periyodik olarak kontrol edilmesi ve sadece
yetkili personel tafarýndan degistirilmesi gerekir (Teknik
Servis bölümüne bakýnýz).
! Üretici firma yukarýdaki normlarýn dikkate alýnmamasý
durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
2
2
3
2
Cihazin tanimi
Genel görünüm
TR
Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli oldugu için sekil satýn aldýgýnýz cihazdaki olmayandegisik ayrýntýlarý
gösterebilir. Sonraki sayfalarda en karýsýk cisimler açýklanmýstýr.
ISININ AYAR dügmesi
Çýkarýlabilen raf ve
YUMURTALIK
RAF••
Eritme
SU OLUGU
MEYVE ve
SEBZE
çekmecesi
KAPI RAFI••
2 LITRELIK SISE
tutucu rafý
SISE Tutucusu
Ayarlanabilir
AYAK
• Sayýsý ve/ya pozisyonu degisebilir.
* Sadece bazý modellerde mevcuttur.
3
Çalýstýrma ve kullanma
TR
Cihazýn çalýstýrýlmasý
1
! Cihazý çalýstýrmadan önce montaj hakkýnda verilen
talimatlarý uygulayýnýz (Montaj bölümüne bakýnýz).
! Cihazý elektrik sebekesine baglamadan önce tüm
bölmeleri ve aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su ile
yýkayýnýz.
1. Cihazýn fisini bir elektrik prizine takýn ve iç lambanin
yanmasýný saglayýnýz.
2. ISININ AYAR dügmesini orta bir degere ayarlayýnýz.
Birkaç saat geçtikten sonra buzdolabýnýza gýdalar
yerlestirilebilir.
Isýnýn ayarlanmasý
Sogutucu bölmesinde ýsý ayarlarýnýn otomatik olarak
termostatýn konumuna göre yapýlmasý saglanýr.
1 = daha az soguk 4 = daha çok soguk
Orta bir degere ayarlanmasý tavsiye edilir.
Mevcut alaný büyütmak ve dýs görünümü güzellestirmek
amacýyla bu cihazýn “sogutma ünitesi” sogutucu
bölmesinin arka duvarýnýn içine yerlestirilmistir.
Sogutucunun arka yüzeyinde; çig varsa kompresör
devrede, su damlacýklarý varsa kompresör devre dýsý.
Bunun için merak etmeyiniz! Buzdolabýnýz normal
çalýsmaktadýr.
Isý ayar dügmesi yüksek degerlere ayarlandýgýnda,
gýdanýn büyük miktarda yerlestirilmis olmasý ve dýs ortam
sýcaklýgý yüksek olmasý durumunda cihaz devamlý
çalýsabilir. Böylece çýg olusmasýný engellemez ve fazla
enerji tüketir: tabii dügmeyi daha alçak bir degere
ayarlanmalýdýr (otomatik eritme sistemi devreye
girecektir).
Statik cihazlarda hava dogal bir sekilde dolasýr. soguk
hava, daha agýr oldugu için asagýya iner. Iste gýda
yerlestirme sekli:
<HPHNOHU
6R÷XWXFXE|OPHVLQH\HUOHúWLUPHúHNOL
(WYHWHPL]EDOÕN
meyve ve sebze çekmecelerinin üstüne
Taze peyner
Meyve ve sebze çekmecelerinin üstüne
3LúPLú\HPHNOHU
Tüm raflara
6DODPWRVWHNPH÷L
çikolata
Tüm raflara
Meyve ve sebze
Meyve ve sebze çekmecesine
Yumurta
<XPXUWDOÕ÷D
7HUH\D÷YHPDUJDULQ
Ilgili rafa
ùLúHLoHFHNYHNXWX
PHúUXEDW
4
Ilgili rafa
2
RAFLAR: tepsi veya tel raflar.
Büyük kaplar veya fazla yer
kaplayan gýdalarýn yerlestirilmesi
için mevcut olan kýlavuzlar
kullanýlarak çýkarýlabilir ve
yüksekligi ayarlanabilir (sekile
bakýnýz). Yüksekligi raf tamamen
çýkarýlmadan ayarlanabilir.
Buzdolabýnýzýn en iyi sekilde kullanýlmasý
• Isý derecesini ayarlamak için ISININ AYAR dügmesini
kullanýnýz (Açýklama bölümüne bakýnýz).
• Sadece soguk, ýlýk ve sýcak olmayan gýda
yerlestirilebilir (Önlemler ve öneriler bölümüne
bakýnýz).
• Pismis gýda çig gýdadan daha uzun süre saklanmaz.
• Sývý kapaksýz kaplara dökülmemlidir: nem oraný
yükselir ve kondens suyu olusur.
Bakým ve temizlik
Elektrik sebekesinin devre dýsý
býrakýlmasý
Temizlik ve bakým islemi sýrasýnda cihazýn fisini prizden
çýkararak elektrik baglantýsýný kesiniz.
Buzdolabýnýn tüm elektrik baglantýlarýný kesmek için
(cihaz kapalý) ýsý ayar dügmesini “”0” konumuna getirmek
yeterli degidir.
Cihazýn temizlenmesi
• Buzdolabýnýzýn dýs, iç duvarlarýný ve contalarýný
karbonat (yemek sodasý) veya nötr sabun eklenmis ýlýk
su ile ýslatýlmýs yumusak bir sünger ile temizleyiniz.
Asýndýrýcý maddeler ve çözücü, amonyak, beyazlatýcý
türü maddeleri kesinlikle kullanmayýnýz.
• Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun
eklenmis ýlýk su içine batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve
dikkatlice kurulayýnýz.
• Buzdolabýnýzýn arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp
elektrik baglantýsýný kestikten sonra elektrik
süpürgesini orta watt’a ayarlayarak uzun ucu ile
arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz.
Istenmeyen kokularýn ve küfün
önlenmesi
• Cihaz kokularý önleyici hijenik malzemelerle
üretilmistir. Bu özelligi kaybetmemek için gýdalarýn
iyice sarýlýp kapatýlmasý gerekir. Böylece leke
olusmasý engellenecektir.
• Cihazýn uzun süre devre dýsý býrakýlmasý durumunda
içini iyice temizleyiniz ve kapagý açýk býrakýnýz.
Buzdolabýnýz otomatik
eritme sistemine sahiptir:
Eritme sonucu olusan su,
su bosaltma olugundan
geçerek (sekile bakýnýz)
buzdolabýnýn arka kýsmýna
akar ve burada kompresör
tarafýndan üretilen
sýcaklýkla buharlasýr.
Periyodik olarak su
bosaltma borusunun deligi
suyun rahatça akabilmesi için temizlenmelidir.
Ampulün degistirilmesi
Sogutucu bölmesinin ampulünü degistirmeden önce
buzdolabýnýn fisini prizden çýkarýnýnz. Asagýdaki
talimlatlari özenle uygulayýnýz.
Sekilde gösterildigi gibi
koruma zarýný çýkartýktan
sonra ampulü açýnýz.
Koruma zarýnda belirtildigi
(15 W veya 25 W) gücü
esit olan bir yenisi ile
degistiriniz.
Eritme
! Talimatlarý dikkatlice uygulayýnýz.
Bölmelerin ikisinin içinde buzu kazýmak veya eritmek için
baska aygýtlar veya gerekçeler degil, sadece mevcut olan
buz küregini kullanýnýnz. Aksi takdirde sogutma sistemi
bozulabilir.
5
TR
Önlemler ve öneriler
TR
! Cihaz, uluslararasý güvenlik normlarýna uygun olarak
tasarlanýp üretilmistir. Asagýdaki bilgiler, güvenligi
saglamak amacýyla verilmistir. Bu yüzden dikkatlice
okunmasý gerekir.
Bu cihaz asagýdaki AB Yönergeleri ile uyumludur:
- 19/02/73 tarihli EAT/73/23 (Düsük Voltaj
Yönergesi) ve sonraki degisiklikler;
- 03/05/89 tarihli EAT/89/336 (Elektromanyetik
uyum) ve sonraki degisiklikler;
- EAT/2002/96.
Genel güvenlik uyarýlarý
• Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýs olup
profesyonel kullaným amaçlý degildir.
• Cihaz sadece gýda saklamasý için, yetiskinler
tarafýndan ve bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde
kullanýlmalýdýr.
Atýklarýn tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel
normlara uygun olarak tasfiye ediniz, böylece tasfiye
edilen malzemelerin geri donusumu saglanmýs
olacaktýr.
• Eletrik ve eletronik cihazlarýn atýklarýný degerlendirme
2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz
esyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye
edilmemesi öngörülmüstür. Kullanýlmayan cihazlarýn,
madde geri kazaným ve geri dönüsüm oranýný en
yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saglýgýna
olasý zararlarý engellemek için ayrý ayrý toplanmasý
gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý toplama
hükümlerini hatýrlatmak amacýyla üstünde çarpý isareti
olan sepet sembolü verilmistir. Cihazlarýn tasfiye
edilmesi konusunda daha genis bilgi almak için cihaz
sahiplerinin mevcut müsteri hizmetine veya satýs
noktalarýna basvurulmasý gerekir.
• Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte
edilmez, zira yagmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son
derece tehlikelidir.
Enerji tasarrufu ve çevre korumasý
• Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya
ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz.
• Buzdolabý dogrudan günes ýsýgýna maruz kalmayacak,
serin ve havadar uygun bir yere yerlestiriniz. Ayrýca, ýsý
kaynaklarýndan uzakta olmalýdýr.
• Buzdolabýnýn sogutma yapan iç kýsýmlarýna dokunmayýnýnz:
yanma veya yaralanma tehlikesi vardýr.
• Fisi prizden çekerken kablosundan degil fisin
kendisinden tutarak çekiniz.
• Temizlik ve bakým isleminden önce fis elektrik
sebekesinden çýkarýlmalýdýr. Buzdolabýnýn tüm elektrik
baglantýlarýný kesmek için (cihaz kapalý) ýsý ayar dügmesini
“0” konumuna getirmek yeterli degildir.
• Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý
kurcalamayýnýz.
• Bölmelerin ikisinin içinde buzu kazýmak veya eritmek
için baska aygýtlar veya gerekçeler degil, sadece
mevcut olan buz küregini kullanýnýnz.
• Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz
agzýnýza sokmayýnýz ve yemeyiniz.
• Çocuklarýn cihazla oynamasýna izin vermeyiniz.
Kesinlikle çekmece üstüne oturmamalý ve kapýya
tutunup sarkmamaldýr.
• Ambalaj çocuk oyuncagý degildir.
6
• Gýdalarý almak ya da yerlestirmek için cihazýn kapagýný
mümkün oldugu kadar az açýk tutunuz. Buzdolabýnýn
kapagý her açýldýgýnda enerji tüketilir.
• Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi
saklanmasý için soguk hava dolasýmýnýn saglanmasý
gerekir. Hava dolasýmýnýn engellenmesi durumunda
kompresör devamlý çalýsmak zorunda kalacaktýr.
• Buzdolabýnýn içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý derecesi
yükselir, kompresör yogun çalýsmak zorunda kalýr ve
enerji büyük miktarda tüketilir.
• Buz olusmasý durumunda eritme yapýnýz (Bakým
bölümüne bakýnýz); kalýn bir buz tabakasý sogutmayi
engeller ve enerji tüketimini yükseltir.
Ariza ve onarým
Buzolabýnýz bazen size sorun çýkarabilir yada kötü çalýsabilir. Teknik Servise basvurmadan önce (Teknik Servis
bölümüne bakýnýz) asagýdaki liste yardýmýyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadýgýný kontrol ediniz.
Ariza:
Olasý sebep/Çözüm:
Iç lamba yanmýyor.
• Fis prize takýlý degil veya kontaga girecek kadar takýlý degil veya evdeki
elektrik akýmý kesik.
Sogutucu az sogutma yapýyor.
•
•
•
•
•
Sogutucu bölmesinde gýdalar
donuyor.
• ISININ AYAR dügmesini dogru sekilde ayarlanmamýs.
• Gýda arka duvarýna temas edecek sekilde yerlestirilmis.
Motor devamlý çalýsýyor.
• Kapak tam kapalý degil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor.
• Dýs ortam sýcaklýgý çok yüksek.
Cihaz çok ses yapýyor.
• Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemis (Montaj bölümüne
bakýnýz).
• Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya esay arasýna yerlestirilmis.
• Içindeki gaz kompresör çalýsmadýgý zamanda hafif bir ses yapmýyor: bir
ariza degildir, normaldýr.
Sogutucu bölümünde çig ya da su
damlacýklarý var.
• Ürün normal çalýsma konumunda.
Sogutucu bolmesinin tabanýnda
ýslaklýk var.
• Su bosaltma deligi týkalýymýs (Bakým bölümüne bakýnýz).
TR
Kapak tamamen kapanmýyor veya conta bozuk.
Kapak sýk sýk açýlýyor.
ISININ AYAR dügmesini dogru sekilde ayarlanmadý.
Sogutucu veya dondurucu fazla doldurulmus.
Ürünün çalýstýgý çevre ýsýsý 14°C den düsük.
7
Teknik Servis
195052693.00
06/2005
TR
Teknik servisi çagýrmadan önce:
• Servise basvurmadan çözülebilecek bir ariza olup olmadýgýný kontrol ediniz (Ariza ve onarým bölümüne bakýnýz).
• Sonucun olmusuz olmasý durumunda en yakýn Teknik Servise basvurunuz.
Asagýdaki bilgileri bildiriniz:
• ariza tipini
• cihazýn modelini (Mod.)
• seri numarasýný (S/N)
Istenilecek bilgiler sogutucu içinde asagýda sagda bulunan
teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar.
model
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
seri numarasý
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
Kesinlikle sadece yetkili teknisyenlere basvurunuz ve orijinal yedek parçalarý kullanýnýz.
8
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
Operating Instructions
FRIDGE
Contents
TR
Türkçe 1
GB
English, 9
Installation, 10
Positioning and connection
Reversible doors
Description of the appliance, 11
Overall view
Start-up and use, 12
Starting the appliance
Setting the temperature
Using the refrigerator to its full potential
Maintenance and care, 13
TL 1
Switching the appliance off
Cleaning the appliance
Avoiding mould and unpleasant odours
Defrosting the appliance
Replacing the light bulb
Precautions and tips, 14
General safety
Disposal
Respecting and conserving the environment
Troubleshooting, 15
Assistance, 16
GB
Installation
GB
! Before placing your new appliance into operation please
read these operating instructions carefully. They contain
important information for safe use, for installation and for
care of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Pass them on to possible new owners of the
appliance.
Reversible doors
Remove the door
3
4
Positioning and connection
Positioning
1. Place the appliance in a well-ventilated humidity-free
room.
2. Do not obstruct the rear fan grills. The compressor and
condenser give off heat and require good ventilation to
operate correctly and save energy.
3. Leave a space of at least 10 cm between the top part of
the appliance and any furniture above it, and at least 5
cm between the sides and any furniture/side walls.
4. Ensure the appliance is away from any sources of heat
(direct sunlight, electric stove, etc.).
5. In order to maintain the correct distance between the
appliance and the wall behind it, fit the spacers supplied
in the installation kit, following the instructions provided.
1
Replacing the door
1
Levelling
3
1. Install the appliance on a level and rigid floor.
2. If the floor is not perfectly horizontal, adjust the
refrigerator by tightening or loosening the front feet.
Electrical connections
After the appliance has been transported, carefully place it
vertically and wait at least 3 hours before connecting it to
the electricity mains. Before inserting the plug into the
electrical socket ensure the following:
• The appliance is earthed and the plug is compliant with
the law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated on the data plate located on
the bottom left side of the fridge (e.g. 150 W).
• The voltage must be in the range between the values
indicated on the data plate located on the bottom left
side (e.g. 220-240V).
• The socket is compatible with the plug of the appliance.
If the socket is incompatible with the plug, ask an
authorised technician to replace it (see Assistance). Do
not use extension cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket must be easily accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only (see Assistance).
! The manufacturer declines any liability should these
safety measures not be observed.
10
2
5
2
Description of the
appliance
Overall view
GB
The instructions contained in this manual are applicable to different model refrigerators. The diagrams may not
directly represent the appliance purchased. For more complex features, consult the following pages.
TEMPERATURE control
Removable lidded
shelf with EGG TRAY
Removable
multipurpose
SHELVES
SHELVES•
Drain for DEFROST
WATER
FRUIT and
VEGETABLE bin
Compartment for a
2 LITRE BOTTLE
BOTTLE shelf
Levelling FEET
• Varies by number and/or position.
11
Start-up and use
GB
Starting the appliance
1
! Before starting the appliance, follow the installation
instructions (see Installation).
! Before connecting the appliance, clean the
compartments and accessories well with lukewarm
water and bicarbonate.
1. Insert the plug into the socket and ensure that the
internal light illuminates.
2. Turn the TEMPERATURE ADJUSTMENT knob to an
average value. After a few hours you will be able to
put food in the refrigerator.
Setting the temperature
The temperature inside the refrigerator compartment
automatically adjusts itself according to the position of
the thermostat knob.
1 = warmest
4 = coldest
We recommend, however, a medium position.
The cooling section of the refrigerator is located inside
the back wall of the refrigerator compartment for
increased space and improved aesthetics. During
operation, the back wall will be covered in frost or water
droplets depending on whether the compressor is
operating or paused. Do not worry, the refrigerator is
functioning normally.
If the TEMPERATURE ADJUSTMENT knob has been set
on high values with large quantities of food and with a
high ambient temperature, the appliance can operate
continuously, resulting in excessive frost formation and
excessive energy consumption: compensate for this by
shifting the knob towards lower values (defrosting will
occur automatically).
In static appliances, the air circulates in a natural way:
the colder air tends to move downwards as it is heavier.
The food should be stored as follows:
)RRG
Fresh fish and meat
Fresh cheese
$UUDQJHPHQWLQVLGHWKH
UHIULJHUDWRU
Above the fruit and vegetable
bins
Above the fruit and vegetable
bins
Cooked food
On any shelf
Salami, bread loaf,
chocolate
On any shelf
Fruit and vegetables
In the fruit and vegetable bins
Eggs
On the shelf provided
Butter and margarine On the shelf provided
Bottles, drinks, milk
12
On the shelf provided
2
SHELVES: with or without grill.
Due to the special guides the
shelves are removable and the
height is adjustable (see
diagram), allowing easy storage
of large containers and food.
Height can be adjusted without
complete removal of the shelf.
Using the refrigerator to its full potential
• Use the TEMPERATURE ADJUSTMENT knob to adjust
the temperature (see Description).
• Place only cold or lukewarm foods in the compartment,
not hot foods (see Precautions and tips).
• Remember that cooked foods do not last longer than
raw foods.
• Do not store liquids in open containers. They will
increase humidity in the refrigerator and cause
condensation to form.
Maintenance and care
Switching the appliance off
Replacing the light bulb
During cleaning and maintenance it is necessary to
disconnect the appliance from the electricity supply:
It is not sufficient to set the temperature adjustment knobs
on 0 (appliance off) to eliminate all electrical contact.
To replace the light bulb in the refrigerator compartment,
pull out the plug from the electrical socket. Follow the
instructions below.
Cleaning the appliance
GB
Access the light bulb by removing the cover as
indicated in the diagram.
Replace it with a similar light bulb within the power
range indicated on the cover (10W ).
• The external and internal parts, as well as the rubber
seals may be cleaned using a sponge that has been
soaked in lukewarm water and bicarbonate of soda or
neutral soap. Do not use solvents, abrasive products,
bleach or ammonia.
• The removable accessories may be soaked in warm
water and soap or dishwashing liquid. Rinse and dry
them carefully.
• The back of the appliance may collect dust which can
be removed by delicately using the hose of a vacuum
cleaner set on medium power. The appliance must be
switched off and the plug must be pulled out before
cleaning the appliance.
Avoiding mould and unpleasant odours
• The appliance is manufactured with hygienic materials
which are odour free. In order to maintain an odour
free refrigerator and to prevent the formation of stains,
food must always be covered or sealed properly.
• If you want to switch the appliance off for an extended
period of time, clean the inside and leave the door
open.
Defrosting the appliance
! Follow the instructions below.
Do not speed up the defrosting process by using any
devices or tools, you may damage the refrigeration
circuit.
The refrigerator has an automatic defrosting function:
water is ducted to the
back of the appliance by a
special discharge outlet
(see diagram) where the
heat produced by the
compressor causes it to
evaporate. It is necessary
to clean the discharge
hole regularly so that the
water can flow out easily.
13
Precautions and tips
GB
! The appliance was designed and manufactured in
compliance with international safety standards. The
following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
This appliance complies with the following
Community Directives:
- 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and
subsequent amendments;
-89/336/EEC of 03.05.89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent amendments;
- 2002/96/CE..
General safety
• The appliance was designed for domestic use inside
the home and is not intended for commercial or
industrial use.
• The appliance must be used to store and freeze food
products by adults only and according to the
instructions in this manual.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or
moist hands and feet.
• Do not touch the internal cooling elements: this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• When unplugging the appliance always pull the plug
from the mains socket, do not pull on the cable.
• Before cleaning and maintenance, always switch off
the appliance and disconnect it from the electrical
supply. It is not sufficient to set the temperature
adjustment knobs on (appliance off) to eliminate all
electrical contact.
• In the case of a malfunction, under no circumstances
should you attempt to repair the appliance yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons may
cause injury or further malfunctioning of the appliance.
• Do not use devices or tools other than the special
scraper provided inside the compartments.
• Do not put ice cubes taken directly from the freezer
into your mouth.
• Do not allow children to tamper with the controls or
play with the appliance. Under no circumstance should
they be allowed to sit on the bins or to hang from the
door.
• Keep packaging material out of the reach of children! It
can become a choking or suffocation hazard.
14
Disposal
• Observe local environmental standards when
disposing packaging material for recycling purposes.
• The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires
that old household electrical appliances must not be
disposed of in the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected separately
in order to optimise the recovery and recycling of the
materials they contain and reduce the impact on
human health and the environment. The crossed out
“wheeled bin” symbol on the product reminds you of
your obligation, that when you dispose of the
appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or
retailer for information concerning the correct disposal
of their old appliance.
Respecting and conserving the
environment
• Install the appliance in a fresh and well-ventilated
room. Ensure that it is protected from direct sunlight
and do not place it near heat sources.
• Try to avoid keeping the door open for long periods or
opening the door too frequently in order to conserve
energy.
• Do not fill the appliance with too much food:
cold air must circulate freely for food to be preserved
properly. If circulation is impeded, the compressor will
work continuously.
• Do not place hot food directly into the refrigerator. The
internal temperature will increase and force the
compressor to work harder and will consume more
energy.
• Defrost the appliance if ice forms (see Maintenance).
A thick layer of ice makes cold transference to food
products more difficult and results in increased
energy consumption.
• Regularly check the door seals and wipe clean to
ensure they are free of debris and to prevent cold air
from escaping (see Maintenance).
Troubleshooting
If the appliance does not work, before calling for Assistance (see Assistance), check for a solution from the following list.
Malfunctions:
Possible causes / Solutions:
The internal light does not
illuminate.
• The plug has not been inserted into the electrical socket, or not far
enough to make contact, or there is no power in the house.
The refrigerator do not cool well.
•
•
•
•
The food inside the refrigerator is
beginning to freeze.
• The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position.
• The food is in contact with the back inside wall of the refrigerator.
The motor runs continuously.
• The door is not closed properly or is continuously opened.
• The outside ambient temperature is very high.
The appliance makes a lot of noise.
• The appliance has not been installed on a level surface (see Installation).
• The appliance has been installed between cabinets that vibrate and
make noise.
• The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor is
off. This is not a defect, it is normal.
The back wall of the refrigerator unit
is covered in frost or droplets of
wate.
• This shows the appliance is operating normally.
There is water at the bottom of the
refrigerator.
• The water discharge hole is blocked (see Maintenance).
The door do not close properly or the seals are damaged.
The door are opened too frequently.
The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position
The refrigerator have been over-filled.
15
GB
Assistance
195052693.00
06/2005
Before calling for Assistance:
• Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting).
• If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service
Centre
model
serial number
GB
Communicating:
• type of malfunction
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information can be found on the data
plate located on the bottom left side of the
refrigerator compartment.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
Never call on unauthorized technicians and always refuse spare parts which are not originals.
16
Download PDF

advertising