Indesit | C 312S P6 (X) U | Instruction for Use | Indesit C 312S P4 (X) U Instruction for Use

Instrukcja obs∏ugi
KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM
PL
Instalacja 2-6
GB
PL
Polski, 1
English 1714
English,
Ustawienie i poziomowanie kuchni
Pod∏àczenie do instalacji elektrycznej.
Pod∏àczenie gazu do kuchni
Dostosowanie kuchni do innych rodzajów gazów.
Parametry dysz i palników
Dane techniczne
Opis kuchni 7
Ogólny widok
Panel sterujàcy
Uruchomienie i obs∏uga kuchni 8-12
C312SP4U
C312SP6U
C34SP4U
C35SP6U
Obs∏uga palników
Korzystanie z piekarnika
Programy pieczenia
Praktyczne porady
Elektroniczny programator pieczenia
Tabela-Porady pieczenia
Analogowy programator 13
Ustawienie godziny
Obs∏uga manualna
Planowanie pieczenia
Ârodki ostro˝noÊci i porady 14-15
Ogólne informacje o bezpieczeƒstwie
Pozbywanie si´ starych urzàdzeƒ elektrycznych
Oszcz´dnoÊç energii i ochrona Êrodowiska
Konserwacja i czyszczenie piekarnika 16
Wy∏àczenie urzàdzenia
Czyszczenie
Demonta˝ pokrywy
Wymiana ˝arówki oÊwietlenia piekarnika
Smarowanie zaworów gazu
Serwis
1
Instalacja
! Przed przystàpieniem do u˝ytkowania urzàdzenia, nale˝y
starannie zapoznaç si´ z podr´cznikiem u˝ytkownika. Zawiera on wa˝ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa instalacji, obs∏ugi oraz konserwacji kuchenki. Podr´cznik nale˝y
zachowaç do póêniejszego u˝ytku.
PL
! Instrukcj´ nale˝y zachowaç na przysz∏oÊç. Instrukcja musi byç do∏àczona do urzàdzenia w przypadku sprzeda˝y,
przekazywania innym osobom lub przeprowadzki.
nich pomieszczeƒ, które wyposa˝one sà w kana∏y wentylacyjne wychodzàce na zewnàtrz, spe∏niajàce wymagania dla
kana∏ów opisane powy˝ej. Wszystko to przy za∏o˝eniu, ˝e
sàsiednie pomieszczenia nie sà pomieszczeniami wspólnymi, sypialniami ani nie wyst´puje w nich zagro˝enie po˝arowe (Rysunek B).
pomieszczenie
sàsiednie
Szczegó∏ A
pomieszczenie,
które ma byç
wentylowane
! Poni˝sze instrukcje przeznaczone sà dla wykwalifikowanego specjalisty instalujàcego urzàdzenie. Instrukcje te majà
na celu zapewnienie mo˝liwie najbardziej profesjonalnego
i doÊwiadczonego wykonania czynnoÊci zwiàzanych z instalacjà i konserwacjà urzàdzenia.
A
! Wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne nale˝y
przeprowadzaç po od∏àczeniu kuchenki od zasilania.
Kuchnia ma nast´pujàcà technicznà specyfikacj´:
Kat. II2ELs3B/P
Rysunek A
przyk∏ady otworów wentylacyjnych
Rysunek B
Powi´kszenie szczeliny wentylacyjnej
pomi´dzy oknem i pod∏ogà
! JeÊli kuchnia jest wykorzystywana intensywnie I d∏ugo, to
mo˝e okazaç si´ konieczne otworzenie okna dla poprawienia wentylacji.
Odprowadzanie spalin
Klasa 1
Klasa 2 podklasa 1
Wentylacja pomieszczenia
Wymagania dla pomieszczeƒ kuchennych
Przed przystàpieniem do instalowania kuchni gazowej
w pomieszczeniu kuchennym itp., nale˝y upewniç si´, czy
spe∏nia ono stawiane mu wymagania. Podstawa prawna,
w oparciu, o którà oceniamy przydatnoÊç pomieszczenia
do zainstalowania w nim kuchni gazowej, jest Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie, b´dàce aktem wykonawczym do Prawa budowlanego (Dz. U. nr 75 z dnia 16-12-2002 poz. 690).
Wa˝ne: niniejsze urzàdzenie mo˝e byç instalowane i wykorzystywane wy∏àcznie w pomieszczeniach z trwa∏à wentylacjà, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
Pomieszczenie powinno umo˝liwiaç dop∏yw powietrza, które niezb´dne jest do w∏aÊciwego spalania gazu. Dop∏yw
powietrza powinien byç nie mniejszy ni˝ 2 m3/h na jeden kW
mocy palników. Powietrze mo˝e byç dostarczane w wyniku
bezpoÊredniego przep∏ywu z zewnàtrz przez kana∏ o przekroju, co najmniej 100 cm2, którego konstrukcja musi uniemo˝liwiaç przypadkowe zablokowanie (Rysunek A). Otwór
ten nale˝y powi´kszyç o 100% – minimum do 200 cm2, je˝eli instalacja kominowa nie zosta∏a wyposa˝ona w urzàdzenie bezpieczeƒstwa, wykrywajàce ogieƒ. Ewentualnie
dop∏yw powietrza mo˝e odbywaç si´ poÊrednio z sàsied2
Pomieszczenie, w którym ma byç zainstalowana kuchnia
powinno byç wyposa˝one w system wentylacji odprowadzajàcy na zewnàtrz spaliny powstajàce podczas spalania.
Instalacja ta powinna sk∏adaç si´ z okapu lub wentylatora
elektrycznego, który w∏àcza si´ automatycznie za ka˝dym
razem, gdy uruchamiana jest kuchnia.
komin lub rozga∏´ziony kana∏
dymowy (w przypadku kuchenek)
bezpoÊrednio na zewnàtrz
! Gaz p∏ynny jest ci´˝szy od powietrza i w zwiàzku z tym
ma tendencje do gromadzenia si´ na dolnych poziomach. Pokoje, w których zainstalowano butle z gazem
p∏ynnym, powinny byç wyposa˝one w kana∏y wentylacyjne wyprowadzone z pomieszczenia na zewnàtrz, umo˝liwiajàce wydostawanie si´ gazu w przypadku nieszczelnoÊci. Z tego samego powodu butle z gazem, zarówno
puste jak i cz´Êciowo nape∏nione, nie powinny byç ani instalowane, ani przechowywane w pomieszczeniach usytuowanych pod powierzchnià ziemi (piwnice, itp.). Dobrà
praktykà jest przechowywanie w pomieszczeniu kuchennym jedynie tego zbiornika, który jest aktualnie wykorzystywany, pod warunkiem, ˝e nie znajduje si´ on zbyt blisko êróde∏ ciep∏a (piecyki, kominki, piekarniki, itp.), które
mog∏yby zwi´kszyç temperatur´ we wn´trzu zbiornika powy˝ej 50°C.
nale˝y montowaç zgodnie z instrukcjami poda• Okapy
nymi w do∏àczonych do nich instrukcjach obs∏ugi, ale
Poziomowanie kuchni
Kuchenka wyposa˝ona jest
w nó˝ki o zmiennej wysokoÊci
umo˝liwiajàce odpowiednie wypoziomowanie urzàdzania. JeÊli jest
to konieczne nale˝y wkr´ciç lub
wykr´ciç nó˝ki znajdujàce si´
w naro˝nikach podstawy kuchenki a˝ do uzyskania w∏aÊciwego
wypoziomowania.
Ustawianie i poziomowanie kuchni
! Kuchnia gazowa pod wzgl´dem ochrony przed przegrzaniem otaczajàcych powierzchni jest przyrzàdem klasy X i jako taka mo˝e byç zbudowana w ciàgu meblowym tylko do
wysokoÊci p∏yty roboczej tj. 850 mm od posadzki. Zabudowa powy˝ej tego poziomu jest zabroniona.
! Odleg∏oÊç pomi´dzy palnikami nawierzchniowymi, a okapem nadkuchennym powinna wynosiç min. 650 mm. Okap
nale˝y – w przypadku braku w pomieszczeniu zblokowanej
wentylacji nawiewno-wywiewnej – u˝ywaç jako poch∏aniacz.
Uwaga: Kuchnia zabudowana w klasie X nie mo˝e byç
zabudowana wysokim meblem. Jednak w ka˝dym przypadku meble do zabudowy muszà mieç ok∏adzin´ oraz
klej do jej przyklejenia odporny na temperatur´ 100°C.
Niespe∏nienie tego warunku mo˝e spowodowaç zdeformowanie powierzchni lub odklejenia ok∏adziny. Je˝eli nie
mamy pewnoÊci, co do odpornoÊci termicznej mebli,
kuchni´ nale˝y zabudowaç meblami zachowujàc odst´p
ok. 2 cm.
! Âciana znajdujàca si´ za kuchnià powinna byç uodporniona na wysokie temperatury. Podczas korzystania z kuchni,
jej tylna Êciana mo˝e rozgrzaç si´ do temperatury oko∏o
90°C.
W∏aÊciwa instalacja kuchni wymaga uwzgl´dnienia poni˝szych kwestii:
Kuchni´ mo˝na ustawiç w kuchni, kuchnio-jadalni lub
pokoju spe∏niajàcym warunki techniczne wynikajàce
z przytoczonych przepisów; nie wolno jej instalowaç
w ∏azience ani w pomieszczeniu z prysznicem.
Meble znajdujàce si´ obok kuchni, które wystajà powy˝ej powierzchni kuchni, powinny znajdowaç si´
w odleg∏oÊci, co najmniej 200 mm od kraw´dzi p∏yty
z palnikami.
Szafki sàsiadujàce
z okapem powinny znajHOOD
dowaç si´ w odleg∏oÊci,
co najmniej 420 mm od
Min. 600 mm.
powierzchni kuchni. Minimalna odleg∏oÊç nad poziomem palników, w jakiej
mogà byç mocowane elementy umeblowania kuchni wykonane z materia∏ów
niezabezpieczonych termicznie wynosi 700 mm.
Nie stosowaç zas∏on z ty∏u kuchni i w odleg∏oÊci nie
mniejszej ni˝ 200 mm od jej boków.
•
•
420 mm.
Min.
•
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
•
PL
nie ni˝ej ni˝ 650 mm.
Monta˝ nó˝ek (niektóre modele)
Przyrzàd do montowania nó˝ek
w podstawie kuchni
Pod∏àczenie do instalacji elektrycznej
Kuchenki, które wyposa˝one sà w trójbiegunowy kabel zasilajàcy przystosowane sà do zasilania pràdem zmiennym
o parametrach podanych na tabliczce znamionowej
(umieszczonej we wn´ce pod piekarnikiem).
Uwaga: Do zasilania kuchni nie nale˝y stosowaç
transformatorów, przejÊciówek ani boczników, gdy˝
mogà si´ one nadmiernie nagrzewaç lub zapaliç.
Na kablu zasilajàcym nale˝y zamontowaç standardowà
wtyczk´, odpowiadajàcà maksymalnemu obcià˝eniu,
które podano na tabliczce znamionowej. Ewentualnie,
pod∏àczyç urzàdzenie bezpoÊrednio do instalacji elektrycznej. W tym przypadku nale˝y dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy∏àcznik sieciowy o odleg∏oÊci
styków, co najmniej 3 mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa (przewód uziemiajàcy
nie mo˝e byç roz∏àczany przez wy∏àcznik). Wy∏àcznik ten
b´dzie odcina∏ kuchenk´ od zasilania. Kabel zasilajàcy
powinien byç u∏o˝ony w taki sposób, aby temperatura
w ˝adnym punkcie jego powierzchni nie mog∏a przekroczyç temperatury pokojowej powi´kszonej o 50°C.
Przed wykonaniem po∏àczenia nale˝y sprawdziç czy:
Urzàdzenie posiada obwód ochronny i wtyczk´ zgodnà
z obowiàzujàcymi przepisami.
Bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymajà obcià˝enie kuchenki.
Instalacja elektryczna wyposa˝ona jest w skuteczny
system uziemiajàcy spe∏niajàcy wymagania aktualnych
standardów i przepisów.
•
•
•
3
! Wtyczka lub wy∏àcznik sieciowy muszà byç ∏atwo dost´pne po zainstalowaniu kuchenki.
PL
! Przewód zasilajàcy nie mo˝e byç zagi´ty lub przygnieciony.
! Przewód zasilajàcy musi byç regularnie sprawdzany i w razie usterki wymieniony przez autoryzowanego technika.
! Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za
ewentualne szkody wynik∏e z niew∏aÊciwego zainstalowania urzàdzenia.
Pod∏àczenie gazu do kuchni
Uwaga:
CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana jedynie przez technika
z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez producenta.
Pod∏àczyç kuchni´ do butli gazowej lub rury instalacji gazowej, przestrzegajàc obowiàzujàcych przepisów, wy∏àcznie po
uprzednim ustaleniu, czy kuchnia mo˝e byç zasilana gazem
wyst´pujàcym w danej instalacji. JeÊli jest inaczej, nale˝y wykonaç zalecania podane w cz´Êci „Dostosowywanie kuchenki do ró˝nych rodzajów gazów”. Niektóre modele kuchenki
umo˝liwiajà pod∏àczenie instalacji gazowej z lewej lub prawej
strony kuchenki – aby zmieniç stron´ zasilania nale˝y zamieniç po∏o˝enie uchwytu w´˝a i korka zamykajàcego oraz wymieniç uszczelk´ (do∏àczonà do kuchni). W przypadku pod∏àczenia do butli z gazem p∏ynnym nale˝y zastosowaç regulator ciÊnienia, spe∏niajàcy obowiàzujàce przepisy.
Wa˝ne: nale˝y sprawdziç czy ciÊnienie gazu w instalacji
zgodne jest z zaleceniami podanymi w tabeli 1 zatytu∏owanej „Parametry dysz i palników”. Zapewni to bezpiecznà
prac´ kuchni, w∏aÊciwe zu˝ycie gazu oraz przed∏u˝y czas
bezawaryjnej pracy kuchni.
nie powinien w ˝adnym punkcie stykaç si´ z „gorà• wà˝
cymi” elementami kuchenki;
nie powinien byç d∏u˝szy ni˝ 1,5 metra
• wà˝
wà˝
nie powinien byç w ˝adnym miejscu zgi´ty ani na• ciàgni´ty,
na ca∏ej swojej d∏ugoÊci nie powinien równie˝
•
•
posiadaç ciasnych zakr´tów ani zw´˝eƒ
na ca∏ej swojej d∏ugoÊci wà˝ powinien byç dost´pny,
tak, aby mo˝liwa by∏a kontrola jego zu˝ycia
w przypadku wykrycia nieszczelnoÊci wà˝ powinien byç
ca∏kowicie wymieniony; naprawianie nieszczelnego w´˝a jest zabronione
Pod∏àczenie do elastycznego
przewodu stalowego
W przypadku instalowania kuchni zgodnie z za∏o˝eniami
dla klasy 2, podklasa1, do pod∏àczenia kuchni do instalacji
gazowej nale˝y u˝yç przewodu elastycznego wy∏àcznie
metalowego, odpowiadajàcego obowiàzujàcym przepisom.
Z∏àcze doprowadzajàce gaz do kuchenki to z∏àcze m´skie
z gwintem 1/2” do rur gazowych o przekroju okràg∏ym. Do
pod∏àczenia nale˝y stosowaç wy∏àcznie rury i uszczelki odpowiadajàce aktualnie obowiàzujàcym normom. Maksymalna d∏ugoÊç przewodu elastycznego nie mo˝e przekraczaç 2000 mm.
Upewniç si´, czy przy∏àcze nie b´dzie si´ stykaç z ˝adnymi
cz´Êciami ruchomymi, które mog∏yby je uszkodziç.
Pod∏àczenie do sztywnej instalacji rurowej
Z∏àcze doprowadzajàce gaz do kuchni to z∏àcze m´skie
z gwintem 1/2¨, na które nale˝y nakr´ciç nakr´tk´ redukcyjnà. Pod∏àczenie do instalacji gazowej powinno byç wykonane w taki sposób, który nie wywo∏uje napr´˝eƒ
w ˝adnym punkcie instalacji, ani na ˝adnej cz´Êci urzàdzenia.
Pod∏àczenie w´˝em elastycznym
Kuchni´ gazowà pod∏àczamy w´˝em elastycznym tylko
w przypadku zasilania gazem p∏ynnym z butli gazowej.
W celu po∏àczenia króçca kuchni z w´˝em elastycznym nale˝y zastosowaç, co najmniej 0.5 m odcinek rury stalowej
instalacyjnej, która uniemo˝liwi zetkni´cie si´ w´˝a z goràcymi Êcianami kuchni.
Do pod∏àczenia nale˝y zastosowaç wà˝ gazowy odpowiadajàcy wymaganiom okreÊlonym przez krajowe normy. JeÊli kuchenka zasilana jest gazem p∏ynnym nale˝y zastosowaç regulatory ciÊnienia, które spe∏niajà krajowe przepisy techniczne. Wewn´trzna Êrednica w´˝a powinna wynosiç:
8 mm w przypadku zasilania gazem p∏ynnym
13 mm w przypadku zasilania metanem
Sprawdziç czy wà˝ jest ÊciÊle dopasowany na obu koƒcach. Do zamocowania w´˝a u˝yç standardowych zacisków, G∏ównymi postanowienia obowiàzujàcych norm
technicznych przewidujà, ˝e:
•
•
4
Sprawdzanie szczelnoÊci
Wa˝ne: Po zakoƒczeniu instalacji kuchenki nale˝y
sprawdziç szczelnoÊç wszystkich po∏àczeƒ stosujàc
do tego wod´ z myd∏em. Do sprawdzania szczelnoÊci
nie wolno w ˝adnym wypadku stosowaç ognia!
Dostosowywanie kuchni do innych rodzajów
gazów
CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana jedynie przez technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego
przez producenta.
JeÊli gaz, którym ma byç zasilana kuchenka ró˝ni si´ od gazu przewidzianego dla kuchenki w wersji fabrycznej (G20
(GZ50) – 20 mbar) nale˝y wymieniç dysze palnika i przeprowadziç regulacj´ minimalnej wielkoÊci p∏omienia.
Dostosowanie palników
Wymiana dysz palników kuchenki
1. zdemontowaç ruszty i wysunàç palniki z kuchni
2. za pomocà specjalnego klucza
nasadowego 7 mm odkr´ciç dysze i wymieniç je na nowe, odpowiednie do gazu nowego typu
(patrz Tabela 1).
3. z∏o˝yç palniki z powrotem i na∏o˝yç ruszty
Regulacja minimalnej wielkoÊci p∏omienia
1. Ustawiç zawór gazu w po∏o˝eniu najmniejszego p∏omienia
2. Zdemontowaç pokr´t∏o i przekr´ciç Êrub´ regulacyjnà
(znajdujàcà si´ bàdê po jednej ze stron trzonka lub w jego
Êrodku). Przekr´ciç Êrub´ w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, do po∏o˝enia, w którym p∏omieƒ b´dzie
ma∏y i stabilny.
PL
UWAGA: W przypadku zasilania gazem p∏ynnym, Êruba regulacyjna powinna byç ca∏kowicie wkr´cona do samego
koƒca.
3. Sprawdziç czy p∏omieƒ nie gaÊnie podczas szybkiego
kr´cenia zaworem.
! Zastosowane palniki nie wymagajà regulacji powietrza.
! Po zakoƒczonej regulacji, nale˝y zmieniç nalepk´ z opisem rodzaju gazu, do jakiego kuchnia jest przystosowana.
! JeÊli ciÊnienie gazu w instalacji ró˝ni si´ od wartoÊci, podanych w niniejszej instrukcji, nale˝y zastosowaç regulator
ciÊnienia.
5
Dane techniczne
Parametry dysz i palników
PL
Tabela 1
Palnik
Gaz
z naturalny
G20
0 (GZ50)
Przepyw*
Dysza
Moc
1/100
l/h
termiczna
(mm)
kW (p.c.s.*)
rednica
(mm)
Moc termiczna
kW (p.c.s.*)
Zredukowana
100
0,70
3,00
116
75
0,40
1,90
55
0,40
130
1,50
Szybki
(duy) (R)
redniej
prdkoci
(redni)(S)
Pomocniczy
(may)(A)
Potrójna
korona (TC)
Cinienie gazu
Dysza
1/100
(mm)
286
Moc
termiczna
kW
(p.c.s.*)
3,00
158
397
Moc
termiczna
kW
(p.c.s.*)
3,40
106
181
1,90
143
251
1,00
79
95
1,00
106
3,25
133
309
3,25
197
S S
A
C34SP4U
S
S
R
A
C312SP4U
6
Gaz
z pynny
G30
0 (GPB)
Przepyw*
Dysza
g/h
1/100
(mm)
86
247
2,20
70
160
132
1,30
50
95
430
3,60
91
262
29
36
44
Dane techniczne
S S
R
Przepyw*
l/h
10
13
16
16
20
25
Minimalne
Nominalne (mbar)
Maksymalne
* przy gazie suchym 15°C 1013 mbar
G20 (GZ 50)
p. c. s. 37,78 Mj/m3
GZ350 (GZ 35) p. c. s. 27,20 Mj/m3
G30 (GPB)
p. c. s. 49,47 Mj/kg
A
z Naturalny
y GZ350
0 (GZ35)
Gaz
TC
C35SP6U
Wymiary
wewn´trzne
piekarnika
szerokoÊç
g∏´bokoÊç
wysokoÊç
Obj´toÊç robocza
piekarnika:
56 litry
Wymiary szuflady
do podgrzewania
˝ywnoÊci:
szerokoÊç
g∏´bokoÊç
wysokoÊç
Palniki:
odpowiednie do ka˝dego z typów
gazu, które podano na tabliczce
znamionowej
Napi´cie
i cz´stotliwoÊç
zasilania:
patrz tabliczka znamionowa
Etykieta
energetyczna
43,5 cm
40 cm
32 cm
42 cm
44 cm
23 cm
Etykieta energetyczna jest zgodna
z Dyrektywà UE 2002/40/CE (norma
EN 50304).
Energoch∏onnoÊç podana dla trybu
statycznego
– pieczenie statyczne: wybrana funkcja
Drying:
= „tryb tradycyjny”
Deklarowana klasa energoch∏onnoÊci
podana dla trybu dynamicznego
– pieczenie dynamiczne: wybrana
funkcja K „Pieczenie ciasta”
Niniejsze urzàdzenie spe∏nia poni˝sze
dyrektywy Unii Europejskiej:
73/23/EEC z dn. 19/02/73 (Niskie napi´cia) wraz z póêniejszymi zmianami
• 89/336/EEC z dn. 03/05/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna) wraz
z póêniejszymi zmianami
• 90/396/EEC z dn. 29/06/90 (Gazowa)
wraz z póêniejszymi zmianami
• 93/68/EEC z dn. 22/07/93 wraz
z póêniejszymi zmianami
• 2002/96/EEC
Uwaga: Tabliczka znamionowa w zale˝noÊci od modelu umieszczona jest na:
• wewn´trznej stronie drzwiczek
schowka
• wewn´trznej stronie lewego
boku kuchni widoczna
po wysuni´ciu szuflady
Opis kuchni
Ogólny widok
PL
Szklana pokrywa *
P∏yta podpalnikowa
Palnik gazowy
Ruszt
PROWADNICE
do wsuwania rusztu i tacy
poziom 5
poziom 4
poziom 3
poziom 3
poziom 1
Panel sterujàcy
KRATKA piekarnika
TACA na kapiàcy
t∏uszcz lub
do pieczenia
Regulowane nó˝ki
Regulowane nó˝ki
Panel sterujàcy
Pokr´t∏o OPCJI PRACY
piekarnika
Pokr´t∏o TERMOSTATU
piekarnika
Kontrolka
TERMOSTATU
Pokr´t∏a
PALNIKÓW
12
9
3
6
Pokr´t∏o ANALOGOWEGO
PROGRAMATORA*
Pokr´t∏o OPCJI PRACY
piekarnika
Pokr´t∏o TERMOSTATU
piekarnika
Kontrolka
TERMOSTATU
Pokr´t∏a
PALNIKÓW
Elektroniczny
programator *
Przycisk ZAKO¡CZENIA
CZASU PIECZENIA
Przycisk MINUTNIKA
Przycisk CZASU PIECZENIA
* Dost´pne w niektórych modelach.
7
Uruchomienie i obs∏uga kuchni
Obs∏uga palników
Poszczególne funkcje kuchenki obs∏ugiwane sà za pomocà pokr´te∏ znajdujàcych si´ na panelu sterujàcym.
PL
Zapalenie palników
Przyporzàdkowanie PALNIKÓW do pokr´te∏ przedstawione
jest na rysunkach znajdujàcych si´ przy pokr´t∏ach. Zaczernione pole
oznacza aktywny palnik. Palnik zapala si´
za pomocà zapa∏ki lub zapalniczki elektronicznej wciskajàc i przekr´cajàc pokr´t∏o palnika w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w po∏o˝enie maksymalne oznaczone symbolem - . Ka˝de pokr´t∏o mo˝e
byç ustawione w po∏o˝eniu odpowiadajàcym p∏omieniowi
maksymalnemu, minimalnemu oraz w po∏o˝eniach poÊrednich. Pokr´t∏o mo˝e wskazywaç ró˝ne symbole:
– pozycja wy∏àczona
- – po∏o˝enie maksymalne
- – po∏o˝enie minimalne
Je˝eli kuchnia wyposa˝ona jest w elektronicznà zapalniczk´ palników blatu
kuchenki (szczegó∏ zaznaczony na rysunku) nale˝y po prostu przekr´ciç odpowiednie pokr´t∏o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
w po∏o˝enie maksymalne, przycisnàç
pokr´t∏o PALNIKA i trzymaç a˝ do zapalenia si´ palnika.
•
Wa˝ne:
Nie nale˝y przytrzymywaç w∏àczonego generatora iskry
d∏u˝ej ni˝ 15 sekund.
Problem z zapaleniem p∏omienia mo˝e byç spowodowany obecnoÊcià powietrza w przewodach gazowych.
JeÊli p∏omieƒ palnika zgaÊnie przypadkowo nale˝y zakr´ciç pokr´t∏em dop∏yw gazu i odczekaç oko∏o 1 minuty
przed podj´ciem próby jego ponownego rozpalenia.
Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y upewniç si´
czy wszystkie pokr´t∏a ustawione sà w po∏o˝eniu.
! Je˝eli urzàdzenie jest wyposa˝one w urzàdzenie zabezpieczajàce nale˝y przytrzymaç pokr´t∏o wciÊni´te przez oko∏o
2-3 sekundy, do momentu a˝ czujnik urzàdzenia zabezpieczajàcego nagrzeje si´ i zacznie podtrzymywaç p∏omieƒ.
•
•
•
•
Praktyczne porady dotyczàce
korzystania z palników
Poni˝sze wskazówki umo˝liwià Paƒstwu uzyskanie najlepszych rezultatów w u˝ytkowaniu kuchenki:
Na ka˝dym z palników nale˝y stawiaç garnki i naczynia
o rozmiarach odpowiednich do rozmiaru palnika (patrz tabela). Dzi´ki temu p∏omieƒ podgrzewa∏ b´dzie jedynie dno
naczynia i nie b´dzie opala∏ jego boków;
•
•
•
Nale˝y zawsze stosowaç garnki o p∏askich dnach,
i przykrywaç je pokrywkami;
Gdy zawartoÊç naczynia zacznie si´ gotowaç nale˝y
zmniejszyç p∏omieƒ przekr´cajàc pokr´t∏o w po∏o˝enie „niski p∏omieƒ”.
Korzystanie z piekarnika
! Przed pierwszym u˝yciem piekarnika i grilla nale˝y urzàdzenie wygrzaç. Wygrzewanie powinno trwaç oko∏o pó∏ godziny. W tym czasie piekarnik powinien byç pusty, termostat
powinien byç ustawiony na najwy˝szà temperatur´, drzwi
powinny byç otwarte. Nale˝y równie˝ zapewniç odpowiednià wentylacj´ kuchni. Zapach, który odczuwany jest za
zwyczaj podczas wygrzewania kuchenki, zwiàzany jest
z parowaniem substancji wykorzystywanych do zabezpieczenia piekarnika na czas magazynowania.
! Dolnà pó∏k´ nale˝y wykorzystywaç podczas pieczenia na
ro˝nie. W przypadku innych opcji piekarnika nie nale˝y stosowaç dolnej pó∏ki.
! Nie nale˝y nic k∏aÊç na dolnej cz´Êci piekarnika podczas
pracy urzàdzenia – mo˝e to spowodowaç uszkodzenie emalii. Do pieczenia nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie kratk´ piekarnika
Wa˝ne: ˚eby mo˝na by∏o korzystaç z piekarnika w trybie
r´cznym, bez udzia∏u programatora, w kuchni wyposa˝onej
w analogowy programator, trzeba pokr´t∏o termostatu ustawiç w pozycji oznaczonej symbolem
Wa˝ne: W kuchni wyposa˝onej w elektroniczny programator przed uruchomieniem piekarnika nale˝ najpierw jednoczeÊnie wcisnàç przyciski
i
(na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol m )
1. Pokr´t∏em OPCJI PRACY piekarnika wybraç program
pieczenia.
2. Pokr´t∏em TERMOSTATU ustawiç temperatur´ pieczenia.
(zobacz tabel´ z Poradnikiem pieczenia)
W trakcie pieczenia mo˝liwe jest:
Zmiana programu pieczenia przez obrócenie pokr´t∏em
OPCJI PRACY piekarnika.
Zmiana temperatury pieczenia przez obrócenie pokr´t∏em TERMOSTATU.
Wy∏àczenie pieczenia przez ustawienie pokr´t∏a OPCJI
PRACY piekarnika w pozycji „0”.
! Pieczenie musi odbywaç si´ na KRATCE.
•
•
•
Kontrolka pracy TERMOSTATU
Sygnalizuje moment, w którym piekarnik grzeje. W momencie
osiàgni´cia zadanej temperatury pokr´t∏em termostatu kontrolka zgaÊnie. W∏àczy si´ ponownie, kiedy grza∏ki znowu zacznà grzaç a˝ do osiàgni´cia temperatury, kiedy znowu zgaÊnie. Kontrolka informuje o prawid∏owej pracy termostatu, który czuwa nad utrzymaniem sta∏ej temperatury w piekarniku.
OÊwietlenie piekarnika
Palnik
pomocniczy (A)
pó∏-szybki (S)
szybki (R)
Potrójna korona (TC)
8
Êrednica naczyƒ (cm)
10 – 14
16 – 20
24 -26
24 -26
Po ustawieniu pokr´t∏a OPCJI PRACY piekarnika w dowolnym
po∏o˝eniu, poza po∏o˝eniem „0”, zapali si´ oÊwietlenie piekarnika. Ustawienie pokr´t∏a na symbolu & umo˝liwia w∏àczenie
oÊwietlenia piekarnika bez koniecznoÊci w∏àczania ˝adnych elementów grzejàcych. Podczas pieczenia oÊwietlenie ca∏y czas
jest w∏àczone, ˝eby przypominaç nam o pracy urzàdzenia.
Programy pieczenia
Tryb konwencjonalny
Pozycja pokr´t∏a termostatu: mi´dzy 50°C i Max.
Gdy pokr´t∏o jest na tej pozycji zapala si´ lampka i w∏àczajà dwa elementy grzejne piekarnika – dolny i górny. Ciep∏o
rozchodzi si´ równomiernie od do∏u i z góry. Jest to funkcja
zalecana do potraw z wo∏owiny i ciel´ciny wymagajàcych
powolnego przygotowani z ciàg∏ym uzupe∏nianiem p∏ynów.
Jest to równie˝ Êwietny system do pieczenia ciasteczek,
herbatników itp.. Przy w∏àczonym dolnym i górnym grzejniku nale˝y u˝ywaç tylko jednej blachy lub rusztu, gdy˝ na kilku powierzchniach temperatura rozchodzi si´ w niew∏aÊciwy sposób. JeÊli potrawa wymaga silniejszego ogrzewania
od do∏u lub z góry nale˝y wybraç ni˝szy lub wy˝szy poziom.
Pieczenie ciasta
Pozycja pokr´t∏a termostatu: mi´dzy 50°C i Max.
W tej funkcji zaczyna dzia∏aç termoobieg i wszystkie elementy zapewniajàce delikatne ciep∏o g∏ównie od do∏u. Ta
funkcja jest przeznaczona do gotowania delikatnych potraw, w szczególnoÊci ciast, które muszà wyrosnàç, co u∏atwia podgrzewanie od spodu.
Praktyczne rady:
przed w∏o˝eniem potrawy piekarnik musi byç rozgrzany
nie wolno piec wi´cej ni˝ jednà brytfann´
potrawy nale˝y ustawiaç na kratce piekarnika
kratk´ nale˝y wsunàç w pozycj´ nr 3
nie otwieraç drzwi piekarnika w trakcie pieczenia
•
•
•
•
•
Pieczenie pizzy
Pozycja pokr´t∏a termostatu: mi´dzy 50°C i Max.
W tej pozycji sà w∏àczone elementy grzejne dolny _i obwodowy oraz termoobieg. Umo˝liwia to szybkie nagrzanie piekarnika dzi´ki du˝ej mocy dostarczanej, przy czym ciep∏o
rozchodzi si´ g∏ównie z do∏u. Funkcja „pieczenie pizzy” jest
szczególnie zalecana do potraw wymagajàcych du˝ej iloÊci
ciep∏a, na przyk∏ad: pizzy i du˝ych pieczeni. Zaleca si´ u˝ywaç tylko jednego poziomu, w przypadku u˝ywania dwóch
poziomów nale˝y zamieniç potrawy miejscami w trakcie ich
przygotowywania.
Wszechstronne pieczenie
Pozycja pokr´t∏a termostatu: mi´dzy 50°C i Max.
W trybie piekarnika z nawiewem wymuszana jest cyrkulacja
goràcego powietrza. Ruch powietrza wokó∏ potrawy wywo∏ywany jest przez wentylator znajdujàcy si´ w tylnej cz´Êci
piekarnika. To w∏aÊnie dzi´ki goràcemu powietrzu pieczona
potrawa przyrumienia si´ równomiernie i dok∏adnie. Dzi´ki
utrzymywaniu sta∏ej temperatury przez ca∏y czas pieczenia,
w trybie piekarnika z nawiewem istnieje mo˝liwoÊç równoczesnego pieczenia ró˝nych potraw, pod warunkiem, ˝e ich
czasy pieczenia sà jednakowe. W trybie tym mo˝na wykorzystaç dwie pó∏ki jednoczeÊnie, patrz rozdzia∏ „pieczenie
jednoczeÊnie na dwóch pó∏kach”.
Kilka uwag na temat potraw, których przygotowywanie
zalecane jest w tym trybie: doskona∏e rezultaty uzyskuje
si´ dla daƒ typu au gratin (zapiekanych) lub takich, które
wymagajà przed∏u˝onego czasu pieczenia, jak: lazania,
pieczone makarony, rizotto, vol-au-vent, itp.; Ponadto,
dzi´ki doskona∏emu rozk∏adowi ciep∏a mo˝liwe jest stosowanie ni˝szych temperatur do przygotowywania pieczeni. Dzi´ki ni˝szej temperaturze zmniejsza si´ wysychanie i uzyskuje si´ bardziej kruche mi´so oraz zapobiega si´ jego kurczeniu. Tryb z nawiewem nadaje si´ szczególnie dobrze do pieczenia ryb z minimalnym dodatkiem
przypraw – pozwala to na zachowanie ich smaku i wyglàdu. Doskona∏e rezultaty uzyskuje si´ równie˝ przy duszeniu warzyw, na przyk∏ad: kapusty, rzepy, marchewki, cukini, bak∏a˝anów, papryki.
Desery: tryb umo˝liwia równie˝ osiàgni´cie wyÊmienitych
rezultatów przy pieczeniu ciast zakwaszanych, jak na przyk∏ad biszkopt, bu∏eczki do herbaty, croissanty. Tryb z nawiewem mo˝e byç stosowany do rozmra˝ania mi´sa, ryb
i chleba – po ustawieniu temperatury na 80C. Aby rozmroziç bardziej delikatne potrawy, nale˝y ustawiç pokr´t∏o termostatu na 60C bàdê zastosowaç obieg zimnego powietrza, ustawiajàc termostat na 0°C.
PL
Grill
Pozycja pokr´t∏a termostatu: Max.
W tym trybie, dania pieczone sà ciep∏em wypromieniowywanym z elektrycznego elementu grzejnego umieszczonego w górnej cz´Êci piekarnika. Wyjàtkowo wysoka temperatura grilla, po∏àczona z jej bezpoÊrednim dzia∏aniem, umo˝liwia natychmiastowe przyrumienianie powierzchni mi´s
i pieczeni. Przysma˝ona powierzchnia pieczeni jest jednoczeÊnie barierà zapobiegajàcà wysychaniu dania. Funkcja
ta pozwala, wi´c na otrzymywanie soczystych i kruchych
daƒ mi´snych. Pieczenie w tym trybie zalecane jest przede
wszystkim do przygotowywania daƒ, które wymagajà wysokich temperatur na powierzchni, jak na przyk∏ad ciel´cina
lub befsztyki, ˝eberka, filety, hamburgery, itp....
Podwójny grill
Pozycja pokr´t∏a termostatu: Max.
W trybie tym element grzejny jest znacznie wi´kszy ni˝
w normalnych trybach. Dzi´ki nowemu kszta∏towi, grill ten
ma wydajnoÊç wi´kszà o oko∏o 50% od tradycyjnych. Eliminuje on ponadto obszary nieogrzanego powietrza, które
mogà pojawiaç si´ w naro˝nikach piekarnika.
Ruszt
Pozycja pokr´t∏a termostatu: mi´dzy 50°C i 200°C.
Tryb ten ∏àczy wielokierunkowe promieniowanie cieplne
elementów grzejnych z cyrkulacjà goràcego powietrza. Po∏àczenie takie zapobiega przypalaniu si´ powierzchni potraw oraz umo˝liwia dotarcie energii cieplnej do wn´trza
daƒ. Tryb ten nadaje si´ doskonale do pieczenia mieszanych – warzywno-mi´snych kebabów, kie∏bas, ˝eberek, kotletów z jagni´cia, kurczaków, przepiórek, itp. Ponadto doskonale piecze tuƒczyka, steki z miecznika i nadziewanà
màtw´, itp.
9
! Z funkcji pieczenia: grill i ruszt nale˝y korzystaç przy
zamkni´tych drzwiczkach.
PL
Ro˝en
Z ro˝na korzysta si´ w nast´pujàcy
sposób:
1. Wsunàç tac´ na kapiàcy t∏uszcz
w prowadnic´ nr 1
2. Zamontowaç ro˝en w otworze
znajdujàcym si´ w tylnej Êrodkowej
cz´Êci piekarnika, sprawdzajàcy czy
przednie po∏àczenie ro˝na umieszczone zosta∏o poprawnie
w ramce mocujàcej (prowadnica 4)
3. Zdemontowaç plastikowy uchwyt i uruchomiç silnik obracajàcy ro˝en za pomocà pokr´t∏a OPCJI PRACY piekarnika
ustawiajàc w pozycji
4. Uruchomiç grza∏k´ grilla pokr´t∏em TERMOSTATU, pozycja Max
Wn´ka do sk∏adowania pod
piekarnikiem
Pod piekarnikiem znajduje si´ wn´ka, która mo˝e byç wykorzystywana
do przechowywania patelni i akcesoriów kuchenki. Ponadto, podczas
pracy piekarnika mo˝na jej u˝ywaç
jako miejsce do podgrzewania
i utrzymywania ciep∏a potraw.
10
Praktyczne porady
! Przy programach z termoobiegiem nie wsuwaç KRATKI
w poziomy 1 i 5. Z powodu wysokiej temperatury potrawy
mogà si´ spaliç.
WSZECHSTRONNE PIECZENIE
Korzystaç z poziomów 2 i 4, poziom 2 stosowaç dla potraw wymagajàcych wi´kszej temperatury.
Korzystaç z TACY wsuni´tej na najni˝szy poziom.
•
•
GRILL
Korzystajàc z funkcji GRILL i PODWÓJNY GRILL kratk´
nale˝y umieÊciç na poziomie 5, a na poziomie 1 umieÊciç
tac´ na kapiàcy t∏uszcz. W przypadku funkcji RUSZT kratk´
nale˝y umieÊciç na poziomie 2 lub 3.
Pokr´t∏o TERMOSTATU ustawiç w pozycji max.
•
•
PIZZA
Wst´pnie nagrzaç piekarnik, nie krócej ni˝ przez 10 minut,
UmieÊciç pizz´ w aluminiowej blasze i u∏o˝yç na ruszcie
stanowiàcym wyposa˝enie piekarnika. Stosowanie b´dàcej
na wyposa˝eniu blachy do pieczenia, wyd∏u˝y∏oby niepotrzebnie czas pieczenia, a pizza nie by∏aby dostatecznie
chrupiàca.
Unikaç cz´stego otwierania drzwi piekarnika podczas
pieczenia.
W przypadku pizzy z du˝à iloÊcià nadzienia (capricciosa, quattro stagioni) zaleca si´ dodanie mozzarelli w po∏owie pieczenia.
•
•
•
•
Elektroniczny
programator pieczenia
Ustawianie zegara
Po pod∏àczeniu urzàdzenia do zasilania lub w przypadku
przerwy w zasilaniu, zegar zostanie automatycznie skasowany (ustawi si´ na godzin´ 0: 00) i zacznie migaç.
przycisnàç jednoczeÊnie przyciski CZASU PIECZENIA
i ZAKO¡CZENIA CZASU PIECZENIA
, a nast´pnie
ustawiç czas (w ciàgu 4 sekund) za pomocà przycisków
oraz
przycisk
przycisk
przesuwa czas do przodu
cofa czas
Za ka˝dym razem, gdy konieczne b´dzie ustawienie zegara nale˝y wykonaç czynnoÊci opisane powy˝ej.
R´czne sterowanie pracà piecyka
Po ustawieniu czasu, programator prze∏àczy si´ automatycznie w tryb r´cznego sterowania piecykiem (zaÊwieci si´
symbol
).
Uwaga: Przestawianie piekarnika na sterowania r´czne
i automatyczne odbywa si´ przez jednoczesne naciskanie
przycisków
i
.
Programowanie piekarnika
Podczas programowania konieczne jest ustawienie czasu
trwania pieczenia oraz czasu, kiedy pieczenie ma si´ zakoƒczyç. Za∏ó˝my, ˝e wyÊwietlacz pokazuje godzin´ 10:00.
1. Wybraç odpowiedni tryb pokr´t∏em trybu piekarnika
a pokr´t∏em termostatu odpowiednià temperatur´ (na przyk∏ad – piekarnik konwencjonalny, temperatura 200oC);
2. Przycisnàç przycisk
a nast´pnie (w ciàgu czterech
sekund) rozpoczàç ustawianie czasu pieczenia, za pomocà przycisków
i
. Za∏ó˝my, ˝e chcemy ustawiç czas
pieczenia na 30 minut. Na wyÊwietlaczu pojawi si´:
Po zwolnieniu przycisku, po oko∏o 4 sekundach, na wyÊwietlaczu pojawi si´ ponownie bie˝àca godzina, wraz z symbolem
i napisem A (AUTO).
3. Przycisnàç przycisk
a nast´pnie za pomocà przycisków
i
ustawiç godzin´, o której pieczenie ma si´
zakoƒczyç. Za∏ó˝my, ˝e ma byç to godzina 1:00 po po∏udniu.
4. Po zwolnieniu przycisku, po oko∏o 4 sekundach, na wyÊwietlaczu pojawi si´ bie˝àcy czas.
Zapali si´ litera „A” przypominajàcy, ˝e d∏ugoÊç i godzina
zakoƒczenia pieczenia zosta∏y zaprogramowane w trybie
automatycznym. W ten sposób, piekarnik w∏àczy si´ automatycznie o 12:30 by po 30 minutach wy∏àczyç si´. Gdy
piekarnik jest w∏àczony, na wyÊwietlaczu, przez ca∏y czas
pieczenia, wyÊwietlany b´dzie symbol [symbol]. W dowolnej chwili procesu pieczenia mo˝na wyÊwietliç ustawiony
czas pieczenia przyciskajàc przycisk
oraz godzin´ za-
PL
koƒczenia pieczenia – przyciskajàc przycisk
.
Zakoƒczenie ustawionego czasu pieczenia, zostanie zasygnalizowane kilkominutowym sygna∏em minutnika; aby go
wy∏àczyç – nale˝y po prostu przycisnàç dowolny przycisk,
poza przyciskami
i
.
Je˝eli zaprogramowano wy∏àcznie d∏ugoÊç (punkt 2) czasu
pieczenia, piekarnik w∏àczy si´ od natychmiast.
Minutnik
Minutnik umo˝liwia odliczanie ustalonego okresu czasu.
Funkcja ta nie w∏àcza ani nie wy∏àcza piekarnika – jedynie
sygnalizuje up∏yni´cie ustawionego czasu.
Po przyciÊni´ciu przycisku
na wyÊwietlaczu pojawi si´:
Nast´pnie, za pomocà przycisków
i
nale˝y ustawiç
wybrany czas do odliczania.
Po zwolnieniu przycisku, minutnik zacznie odliczanie, a na
wyÊwietlaczu prezentowany b´dzie bie˝àcy czas.
Po osiàgni´ciu ustawionego czasu, rozlegnie si´ sygna∏
akustyczny, który mo˝na wy∏àczyç przyciskajàc dowolny
z przycisków (poza przyciskami
i
); wtedy znajdujàcy si´ do tej pory na wyÊwietlaczu symbol [dzwonek] zgaÊnie
Poprawianie / odwo∏ywanie ustawieƒ
Wprowadzone dane mogà zostaç w dowolnym momencie
•
zmienione, przez przyciÊni´cie klawisza
lub
.
Gdy
odwo∏uje
si´
ustawionà
war•
toÊç d∏ugoÊci pieczenia, dane godziny zakoƒczenia pieczenia zostanà równie˝ odwo∏ane i vice versa.
W trakcie programowania piekarnika, nie mo˝na wprowadziç godziny zakoƒczenia pieczenia wczeÊniejszej od
godziny rozpocz´cia pieczenia.
•
Regulacja g∏oÊnoÊci sygna∏u dêwi´kowego
Po ustawieniu I zatwierdzeniu ustawieƒ zegara, przyciskiem
mo˝na dokonaç regulacji poziomu g∏oÊnoÊci sygna∏u
alarmowego (3 poziomy)
11
Porady pieczenia
Pozycja
a pokrta
piekarnika
PL
Rodzajj potrawy
Tryb
b konwencjonalny
Kaczka
Piecze cielca
Piecze wieprzowa
Herbatniki
Tarta
Pieczenie
e ciasta
Kruche ciasta
Torty z owocami
Placki ze liwkami
Biszkopt
Paszteciki (na 2 poziomach)
Ciasteczka (na 2 poziomach)
Sernik (na 2 poziomach)
Ciasto francuskie (na 3
poziomach)
Herbatniki (na 3 poziomach)
Pieczenie
e pizzy
Pizza
Piecze cielca
Kurczak
Wszechstronne
e pieczenie Pizza (na 2 poziomach)
Lasagne
Jagni
Pieczony kurczak z ziemniakami
Makrela
Placek ze liwkami
Ciasto francuskie (na 2
poziomach)
Herbatniki (na 2 poziomach)
Biszkopt (na 1 poziomie)
Biszkopt (na 2 poziomach)
Grill
Sola i m
twa
Kebab z kaamarnicy i krewetek
Filet z dorsza
Warzywa z rusztu
Befsztyk cielcy
Kotlety
Hamburgery
Makrela
Grzanki
Podwójny
y grill
Ruszt
12
Steki z cielciny
Kotlety
Hamburgery
Makrela
Tosty
Rono
Szaszyki cielce
Szaszyki drobiowe
Szaszyki baranie
Kurczak pieczony
M
twa nadziewana
Rono
Cielcina
Kurczak
Szaszyki
Misne
Warzywne
Masa
(kg)
Poziom
od
d dou
s wstpnego
Czas
nagrzewania
piekarnika
(min.)
Pozycja
pokrta
regulatora
temperatury
Czas
pieczenia
(min.)
1
1
1
1
0,5
1
0,7
0,5
1,2
0,6
0,4
0,7
3
3
3
3
3
3
2/3
3
3
2-4
2-4
2-4
1-3-5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
180
180
180
160
200
190
210
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
45-50
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
0,7
0,5
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0,5
1-3-5
3
2
2/3
2-4
3
2
2-4
2
2
2-4
15
15
10
10
15
10
10
15
10
15
10
180
220
220
180
230
180
180
200
180
170
190
20-25
15-20
25-30
60 - 70
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 szt.
2-4
3
2-4
4
4
4
3-4
4
4
4
4
4
10
10
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
180
170
170
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
10-15
15-20
20-25
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1
1,5
1
1
4 szt.
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
15-20
20
7
20-25
5
1,0
1,5
1,0
1,5
1,5
2
2
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
200
200
80-90
70-80
70-80
55-60
40-45
5
5
200
200
70-80
70-80
5
5
Max
Max
40-45
25-30
1,5
1,5
1
0,8
-
Analogowy programator
Planowanie pieczenia
12
9
3
6
Ustawianie godziny
Piekarnik musi byç pod∏àczony do pràdu. Wcisnàç pokr´t∏o i przekr´ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a˝ do ustawienia dok∏adnej godziny.
! Programator jest elektryczny, tak, wi´c w przypadku braku
pràdu zatrzyma si´ na czas przerwy w dostawie pràdu. Nast´pnie nale˝y powtórnie ustawiç godzin´.
Obs∏uga manualna
Uwaga: z funkcji nale˝y korzystaç zawsze, gdy nie ma
koniecznoÊci programowania gotowania.
1. Przekr´ciç pokr´t∏o w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara a˝ do chwili, gdy w okienku pojawi si´
symbol.
2. Pociàgnàç pokr´t∏o i przekr´ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a˝ do chwili, gdy wskazówka znajdzie si´ na obecnej godzinie. O zakoƒczeniu
czynnoÊci Êwiadczy stukni´cie.
3. Wybraç ˝àdany program gotowania przy pomocy pokr´t∏a wyboru funkcji roboczych piekarnika.
4. W celu wy∏àczenia piekarnika przekr´ciç pokr´t∏o na pozycj´ „0”.
PL
Programowania gotowania rozpoczynajàcego si´
natychmiast
1. Przekr´ciç pokr´t∏o w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara a˝ w okienku pojawi si´ ˝àdany czas
gotowania.
2. Pociàgnàç pokr´t∏o i przekr´ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak by wskazówka znalaz∏a si´ na obecnej godzinie. O zakoƒczeniu czynnoÊci
Êwiadczy stukni´cie.
3. Wybraç ˝àdany program gotowania przy pomocy pokr´t∏a OPCJI PRACY piekarnika. Piekarnik w∏àcza si´ natychmiast i pracuje przez ustawiony czas gotowania.
4. Sygna∏ dêwi´kowy informuje o wy∏àczeniu si´ piekarnika.
W celu wy∏àczenia nale˝y przekr´ciç pokr´t∏o w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a˝ do chwili, gdy
w okienku pojawi si´ symbol.
Programowanie gotowania z opóênionym
rozpocz´ciem
1. Czas gotowania:
Przekr´ciç pokr´t∏o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a˝ w okienku pojawi si´ ˝àdany czas gotowania.
2. Rozpocz´cie gotowania:
Pociàgnàç pokr´t∏o i przekr´ciç je w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara a˝ do chwili, gdy ruchoma
wskazówka b´dzie wskazywa∏a ˝àdanà godzin´ rozpocz´cia gotowania.
3. Wybraç ˝àdany program przy pomocy pokr´t∏a funkcji
roboczych piekarnika. Piekarnik w∏àczy si´ o ustawionej godzinie i b´dzie pracowa∏ przez ustawiony czas.
4. Sygna∏ dêwi´kowy poinformuje o zakoƒczeniu pracy piekarnika.
! W celu przerwania pracy piekarnika nale˝y przekr´ciç pokr´t∏o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
a˝ do chwili, gdy w okienku pojawi si´ symbol.
13
Ârodki ostro˝noÊci
i porady
! Urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z mi´dzynarodowymi normami bezpieczeƒstwa.
Dla bezpieczeƒstwa podano poni˝sze zalecenia, których
trzeba bezwzgl´dnie przestrzegaç.
PL
Ogólne informacje o bezpieczeƒstwie
1. Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest do zastosowaƒ
domowych oraz nieprofesjonalnych.
2. Przed przystàpieniem do u˝ytkowania urzàdzenia, nale˝y starannie zapoznaç si´ z podr´cznikiem u˝ytkownika.
Zawiera on wa˝ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa instalacji, obs∏ugi oraz konserwacji kuchenki. Podr´cznik nale˝y zachowaç do póêniejszego u˝ytku.
3. Po rozpakowaniu kuchenki nale˝y sprawdziç czy w trakcie transportu nie uleg∏o ono uszkodzeniu i czy nie brakuje
˝adnych cz´Êci. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci nale˝y zasi´gnàç porady wykwalifikowanego technika. Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe, pianka poliestrowa, gwoêdzie, itp.) nale˝y przechowywaç w miejscach,
do których nie majà dost´pu dzieci, poniewa˝ elementy te
mogà byç dla nich niebezpieczne.
4. Urzàdzenie powinno byç instalowane zgodnie z zaleceniami producenta, przez wykwalifikowanego specjalist´.
Niew∏aÊciwa instalacja mo˝e byç przyczynà niebezpiecznych wypadków i innego rodzaju zagro˝eƒ zdrowia ludzi,
zwierzàt lub innych obiektów. Za zagro˝enia tego typu producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoÊci.
5. Instalacja elektryczna urzàdzenia b´dzie bezpieczna wy∏àcznie wtedy, gdy kuchenka zostanie przy∏àczona do sprawnej instalacji uziemiajàcej, spe∏niajàcej obowiàzujàce wymagania bezpieczeƒstwa. W przypadku wàtpliwoÊci, co do posiadanej przez Paƒstwa instalacji uziemiajàcej zalecamy konsultacj´ wykwalifikowanego specjalisty. Producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane
przez urzàdzenie, które nie zosta∏o w∏aÊciwie uziemione.
6. Przed pod∏àczeniem urzàdzenia do zasilania nale˝y
sprawdziç czy dane podane na tabliczce znamionowej odpowiadajà parametrom sieci zasilajàcej.
7. Nie nale˝y pozostawiaç urzàdzenia w∏àczonego bez potrzeby. Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y wy∏àczyç
je wy∏àcznikiem g∏ównym i zakr´ciç dop∏yw gazu.
8. Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç stosowane wy∏àcznie do
celów, do jakich zosta∏o zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania (na przyk∏ad – ogrzewanie pomieszczeƒ) nale˝y uznaç za niew∏aÊciwe, a tym samym niebezpieczne. Producent nie bierze odpowiedzialnoÊci za szkody i zniszczenia wynik∏e z niew∏aÊciwego i nieodpowiedniego lub niedba∏ego u˝ytkowania urzàdzenia.
9. Nale˝y w instalacji dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy∏àcznik sieciowy o odleg∏oÊci styków, co najmniej
3 mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa.
10. Je˝eli wtyczka nie pasuje do gniazda zasilajàcego,
uprawniony technik powinien wymieniç przewód zasilajàcy
na przewód z w∏aÊciwà wtyczkà. Zastosowany przewód
musi mieç odpowiednie przekroje ˝y∏, dopasowane do mocy urzàdzenia.
14
11. Wszelkie otwory i szczeliny wentylacyjne i odprowadzajàce ciep∏o z ty∏u i pod panelem kontrolnym nigdy nie mogà byç zas∏aniane.
12. Korzystanie z kuchenek elektrycznych wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. W szczególnoÊci:
nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi
d∏oƒmi ani stopami
nie wolno pracowaç przy urzàdzeniu boso
nie zaleca si´ stosowania przed∏u˝aczy; lecz jeÊli zastosowanie ich jest konieczne nale˝y zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç
podczas od∏àczania urzàdzenia od sieci zasilajàcej nie
wolno ciàgnàç za kabel
nie wolno nara˝aç urzàdzenia na dzia∏anie czynników
atmosferycznych (deszcz, s∏oƒce, itp.)
z urzàdzania nie powinny korzystaç bez nadzoru dzieci
ani osoby niedoÊwiadczone
13. Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac
konserwacyjnych nale˝y zawsze, za pomocà g∏ównego wy∏àcznika lub wyjmujàc wtyczk´ kabla zasilajàcego z gniazdka, od∏àczyç urzàdzenie od zasilania.
14. Je˝eli urzàdzenie uleg∏o awarii lub pracuje niew∏aÊciwie,
nale˝y od∏àczyç je od zasilania, zakr´ciç kurek gazu i pozostawiç je w spokoju do czasu przybycia wezwanego technika. Wszelkie naprawy powinny byç wykonywane wy∏àcznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Nale˝y zawsze
˝àdaç stosowania oryginalnych cz´Êci zamiennych. Nieprzestrzeganie powy˝szych zasad mo˝e przyczyniç si´ do
zmniejszenia bezpieczeƒstwa urzàdzenia.
15. W przypadku, gdy zrezygnujà Paƒstwo z u˝ywania kuchenki lub innych elektrycznych urzàdzeƒ domowego u˝ytku, dobrze b´dzie, po od∏àczeniu od zasilania, zabezpieczyç je przez odci´cie kabla zasilajàcego. Wykonanie tych
czynnoÊci zmniejszy mo˝liwoÊç ulegni´cia nieszcz´Êliwym
wypadkom przez dzieci, które mog∏yby u˝ywaç urzàdzenia
jako zabawki.
16. Do wk∏adania i wyjmowania naczyƒ do i z piekarnika
nale˝y stosowaç r´kawice kuchenne, chroniàce skór´ d∏oni, nadgarstków i ràk.
17. Podczas u˝ytkowania urzàdzenie staje si´ goràce. Zaleca si´ zachowywaç ostro˝noÊç, aby uniknàç dotykania
goràcych elementów wewnàtrz piekarnika.
18. Jednym z najcz´stszych rodzajów nieszcz´Êliwych wypadków, które majà miejsce podczas korzystania z kuchenek i piekarników sà oparzenia dzieci. Mogà one powstaç
w przypadku:
a) dotkni´cia przez dziecko goràcych elementów kuchenki
b) rozlania goràcych p∏ynów
c) Êciàgni´cia przez dziecko naczynia stojàcego na kuchence i oblania si´ goràcym p∏ynem
20. Nie nale˝y stosowaç z niestabilnych naczyƒ i patelni,
gdy˝ mog∏oby to groziç rozlaniem ich goràcej zawartoÊci.
21. Patelnie nale˝y ustawiaç na Êrodku elektrycznych p∏ytek
grzewczych lub palników gazowych. Niecentralne ustawienie patelni mo˝e groziç rozlaniem goràcej zawartoÊci.
22. Szczególnej uwagi nale˝y do∏o˝yç podczas korzystania
z naczyƒ do sma˝enia frytek itp., aby uniknàç mo˝liwoÊci
•
•
•
•
•
•
rozlania goràcego oleju. Naczyƒ takich nie wolno w ˝adnym
wypadku pozostawiaç bez nadzoru, poniewa˝ przegrzany
olej móg∏by zaczàç si´ gotowaç i zapaliç na goràcym elemencie grzewczym lub od p∏omienia palnika.
23. W pobli˝u w∏àczonego urzàdzenia nie wolno u˝ywaç ∏atwopalnych p∏ynów, jak na przyk∏ad benzyna lub inne ∏atwopalne rozpuszczalniki.
24. Aby zapobiec mo˝liwoÊci przypadkowego rozlania goràcej zawartoÊci do gotowania na palnikach gazowych lub
p∏ytkach elektrycznych nie nale˝y u˝ywaç garnków z nierównym lub zdeformowanym dnem.
25. Podczas u˝ywania ma∏ych urzàdzeƒ elektrycznych
AGD w pobli˝u kuchni nale˝y uwa˝aç, aby ich kable zasilajàce nie dotyka∏y goràcych cz´Êci kuchni.
26. Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y upewniç si´
czy wszystkie pokr´t∏a ustawione sà w po∏o˝eniu „ ”/„0”.
•
27. Nie nale˝y pozwalaç dzieciom na zbli˝anie si´ do
kuchenki, zw∏aszcza podczas korzystania z grilla lub
piekarnika, poniewa˝ cz´Êci te podczas pieczenia stajà si´ bardzo goràce.
28. Do poprawnego dzia∏ania kuchenek gazowych konieczna jest w∏aÊciwa wymiana powietrza w pomieszczeniu, w którym sà one zainstalowane. Nale˝y
sprawdziç czy wymagania przedstawione w rozdziale
„Ustawianie kuchenki” sà spe∏nione.
29. Niektóre modele kuchni wyposa˝one sà w szklanà pokryw´ blatu. Nie nale˝y jej zamykaç zanim wszystkie palniki nie ostygnà gdy˝ ciep∏o z palników mog∏oby doprowadziç do p´kni´cia szyby.
30. Do szuflady kuchni nie wolno wk∏adaç goràcych naczyƒ.
31. Kuchni´ nale˝y ustawiç na pod∏odze. W przypadku instalowania na cokole nale˝y jà w szczególny sposób zabezpieczyç przed przewróceniem.
Pozbywanie si´ odpadów i zu˝ytej kuchni
W trosce o Êrodowisko naturalne rezerwujemy sobie prawo
do stosowania komponentów wytwarzanych z surowców
wtórnych, co obni˝a koszty konsumentom i zmniejsza zanieczyszczenia.
PL
Pozbywanie si´ materia∏ów opakowaniowych:
•
przestrzegaç miejscowych przepisów, co pozwoli na ponowne wykorzystanie opakowaƒ
Pozbywanie si´ starej kuchni: przed oddaniem urzàdzenia na z∏om, nale˝y odciàç kabel sieciowy.
•
Pozbywanie si´ starych urzàdzeƒ
elektrycznych
To urzàdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/WE oraz polskà
Ustawà o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym symbolem przekreÊlonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ˝e sprz´t ten, po okresie
jego u˝ytkowania nie mo˝e byç umieszczany ∏àcznie
z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstwa domowego.
U˝ytkownik jest zobowiàzany do oddania go prowadzàcym
zbieranie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzàcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzà odpowiedni system umo˝liwiajàcy oddanie tego sprz´tu.
W∏aÊciwe post´powanie ze zu˝ytym sprz´tem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikajàcych z obecnoÊci sk∏adników niebezpiecznych
oraz niew∏aÊciwego sk∏adowania i przetwarzania takiego
sprz´tu.
Oszcz´dzanie energii i ochrona Êrodowiska
•
W celu redukcji kosztów zalecamy do korzystania z piekarnika w póênych godzinach popo∏udniowych lub rannych.
Z funkcji GRILL, PODWÓJNY GRILL i RUSZT nale˝y korzystaç przy zamkni´tych drzwiczkach. Dzi´ki temu osiàgamy lepsze rezultaty pieczenia i oszcz´dzamy energi´ elektrycznà (ok. 10%).
Nale˝y regularnie kontrolowaç stan uszczelek, usuwaç
wszelkie zanieczyszczenia, które mogà powodowaç niedok∏adne przyleganie drzwi i utrat´ ciep∏a.
•
•
15
Konserwacja
i czyszczenie piekarnika
Wy∏àczanie urzàdzenia
Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac
konserwacyjnych nale˝y zawsze od∏àczyç urzàdzenie
od zasilania, za pomocà g∏ównego wy∏àcznika lub
wyjmujàc wtyczk´ kabla zasilajàcego z gniazdka.
PL
Czyszczenie
Aby zapewniç d∏ugà ˝ywotnoÊç kuchenki nale˝y jà regularnie czyÊciç pami´tajàc, ˝e:
Do czyszczenia piekarnika zabrania si´ stosowania urzàdzeƒ czyszczàcych parà
powierzchnie emaliowane i samo-czyszczàce powinny
byç przemywane ciep∏à wodà – nie wolno u˝ywaç substancji Êcierajàcych ani ˝ràcych;
wn´trze piekarnika nale˝y czyÊciç mo˝liwie cz´sto; mycie takie nale˝y przeprowadzaç, gdy piekarnik jest wcià˝
ciep∏y stosujàc do tego ciep∏à wod´ ze Êrodkiem myjàcym,
na koniec piekarnik dobrze sp∏ukaç i wytrzeç do sucha
korony palników nale˝y myç mo˝liwie cz´sto w goràcej
wodzie, stosujàc Êrodek myjàcy usuwajàcy osad; sprawdziç czy otwory wylotowe gazu w koronie nie zatka∏y si´
je˝eli elementy ze stali nierdzewnej poddane zostanà
dzia∏aniu agresywnych detergentów (zawierajàcych fosfor)
lub wody o du˝ym st´˝eniu wapna zostanà one nara˝one
na korozje. Zaleca si´ przemywanie tych cz´Êci oraz osuszanie ich zaraz po umyciu. Dobrà praktykà b´dzie równie˝
wycieranie do sucha wszelkich rozlanych p∏ynów, kropli
i plam wody;
•
•
•
•
wy∏àczyç zasilanie kuchenki,
przekr´cajàc przycisk wy∏àcznika sieciowego lub wyjmujàc wtyczk´ z kontaktu (o ile jest dost´pna)
odkr´ciç szklanà os∏on´ uchwytu
lampki;
odkr´ciç lampk´ i wymieniç ˝arówk´ – musi to byç ˝arówka wysoko-temperaturowa
(300oC) o nast´pujàcych parametrach:
Napi´cie: 230 V
moc: 25 W
gwint: E14
zamontowaç szklanà os∏on´ i przy∏àczyç kuchenk´ do
zasilania
•
•
•
•
•
•
•
Wa˝ne: nale˝y okresowo sprawdzaç zu˝ycie w´˝a gazowego i w przypadku zauwa˝enia jakichkolwiek usterek wymieniç
go; zalecamy wymian´ w´˝a, co 5 lat.
•
Smarowanie zaworów gazu
Demonta˝ pokrywy
Pokryw´ kuchni mo˝na w ∏atwy
sposób zdjàç. Trzymajàc oburàcz
nale˝y jà tylko lekko unieÊç do
góry.
! Nie wolno zamykaç szklanej pokrywy kuchenki zanim palniki kuchenki wystygnà
16
Wymiana ˝arówki oÊwietlenia piekarnika
Po pewnym czasie korzystania z kuchenki zawory gazu mogà zabrudziç si´. Przejawem tego b´dà trudnoÊci w ich obracaniu lub ich zaklejanie si´. W takiej sytuacji konieczna
jest wymiana na nowy.
Uwaga: CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana jedynie
przez technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez producenta.
Serwis
Osobie przyjmujàcej zg∏oszenie przekazaç nast´pujàce informacje:
rodzaj problemu
model urzàdzenia (numer Mod.)
numer seryjny urzàdzenia (S/N)
Informacje te mo˝na znaleêç na tabliczce znamionowej.
•
•
•
Operating Instructions
COOKER AND OVEN
Contents
PL
Polski, 1
GB
English, 17
Installation, 18-21
Positioning and levelling
Electrical connection
Gas connection
Adapting to different types of gas
Table of burner and nozzle specifications
Table of characteristics
Description of the appliance, 22
Overall view
Control panel
Start-up and use, 23-26
C312SP4U
C312SP6U
C34SP4U
C35SP6U
Using the hob
Using the oven
Cooking modes
Practical cooking advice
Planning cooking with the programmer
Oven cooking advice table
Analogue programmer, 27
Setting the time
Starting the oven
Planning your cooking
Precautions and tips, 28
General safety
Disposal
Respecting and conserving the environment
Maintenance and care, 29
Switching the appliance off
Cleaning the appliance
Replacing the oven light bulb
Gas tap maintenance
Assistance
GB
Installation
GB
! Before operating your new appliance please read
this instruction booklet carefully. It contains important
information concerning the safe installation and
operation of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Make sure that the instructions are kept
with the appliance if it is sold, given away or moved.
Disposing of combustion fumes
Disposing of combustion fumes should be guaranteed
using a hood connected to a safe and efficient natural
suction chimney, or using an electric fan that begins
to operate automatically every time the appliance is
switched on (see figure).
! The appliance must be installed by a qualified
professional according to the instructions provided.
! Any necessary adjustment or maintenance must be
performed after the cooker has been disconnected
from the electricity supply.
Room ventilation
The appliance may only be installed in permanentlyventilated rooms, according to current national
legislation. The room in which the appliance is
installed must be ventilated adequately so as to
provide as much air as is needed by the normal gas
combustion process (the flow of air must not be lower
than 2 m3/h per kW of installed power).
The air inlets, protected by grilles, should have a duct
with an inner cross section of at least 100 cm2 and
should be positioned so that they are not liable to
even partial obstruction (see figure A).
These inlets should be enlarged by 100% - with a
minimum of 200 cm2 - whenever the surface of the hob
is not equipped with a flame failure safety device.
When the flow of air is provided in an indirect manner
from adjacent rooms (see figure B), provided that
these are not communal parts of a building, areas with
increased fire hazards or bedrooms, the inlets should
be fitted with a ventilation duct leading outside as
described above.
Adjacent room
B
A
Room requiring
ventilation
Fumes channelled through
a chimney or a branched
flue system (reserved for
cooking appliances)
! The liquefied petroleum gases are heavier than air
and collect by the floor, therefore all rooms containing
LPG cylinders must have openings leading outside so
that any leaked gas can escape easily.
LPG cylinders, therefore, whether partially or
completely full, must not be installed or stored in
rooms or storage areas that are below ground level
(cellars, etc.). Only the cylinder being used should be
stored in the room; this should also be kept well away
from sources of heat (ovens, chimneys, stoves) that
may cause the temperature of the cylinder to rise
above 50°C.
Positioning and levelling
! It is possible to install the appliance alongside
cupboards whose height does not exceed that of the
hob surface.
! Make sure that the wall in contact with the beck of
the appliance is made from a non-flammable, heatresistant material (T 90°C).
A
Ventilation opening for
comburent air
Increase in the gap
between the door and
the flooring
! After prolonged use of the appliance, it is advisable to
open a window or increase the speed of any fans used.
18
Fumes channelled
straight outside
To install the appliance correctly:
• Place it in the kitchen, dining room or the bed-sit
(not in the bathroom).
• If the top of the hob is higher than the cupboards,
the appliance must be installed at least 200 mm
away from them.
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• If the cooker is
installed underneath a
wall cabinet, there must
be a minimum distance
of 420 mm between this
cabinet and the top of
the hob.
This distance should be
increased to 700 mm if
the wall cabinets are
flammable (see figure).
• Do not position blinds behind the cooker or less
than 200 mm away from its sides.
• Any hoods must be installed according to the
instructions listed in the relevant operating manual.
Levelling
If it is necessary to level the
appliance, screw the
adjustable feet into the places
provided on each corner of the
base of the cooker (see figure).
The legs* fit into the slots on
the underside of the base of
the cooker.
Electrical connection
Install a standardised plug corresponding to the load
indicated on the appliance data plate (see Technical
data table).
The appliance must be directly connected to the mains
using an omnipolar circuit-breaker with a minimum
contact opening of 3 mm installed between the appliance
and the mains. The circuit-breaker must be suitable for
the charge indicated and must comply with NFC 15-100
regulations (the earthing wire must not be interrupted by
the circuit-breaker). The supply cable must be positioned
so that it does not come into contact with temperatures
higher than 50°C at any point.
Before connecting the appliance to the power supply,
make sure that:
• The appliance is earthed and the plug is compliant with
the law.
• The socket can withstand the maximum power of
the appliance, which is indicated by the data plate.
* Only available in certain models.
• The voltage is in the range between the values
indicated on the data plate.
• The socket is compatible with the plug of the
appliance. If the socket is incompatible with the
plug, ask an authorised technician to replace it. Do
not use extension cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power
supply cable and the electrical socket must be easily
accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced
by authorised technicians only.
! The manufacturer declines any liability should
these safety measures not be observed.
Gas connection
Connection to the gas network or to the gas cylinder
may be carried out using a flexible rubber or steel hose,
in accordance with current national legislation and after
making sure that the appliance is suited to the type of
gas with which it will be supplied (see the rating sticker
on the cover: if this is not the case see below). When
using liquid gas from a cylinder, install a pressure
regulator which complies with current national
regulations. To make connection easier, the gas supply
may be turned sideways*: reverse the position of the
hose holder with that of the cap and replace the gasket
that is supplied with the appliance.
! Check that the pressure of the gas supply is consistent
with the values indicated in the Table of burner and nozzle
specifications (see below). This will ensure the safe
operation and durability of your appliance while maintaining
efficient energy consumption.
Gas connection using a flexible rubber hose
Make sure that the hose complies with current national
legislation. The internal diameter of the hose must
measure: 8 mm for liquid gas supply; 13 mm for
methane gas supply.
Once the connection has been performed, make sure
that the hose:
• Does not come into contact with any parts that
reach temperatures of over 50°C.
• Is not subject to any pulling or twisting forces and
that it is not kinked or bent.
• Does not come into contact with blades, sharp
corners or moving parts and that it is not
compressed.
19
GB
GB
• Its whole length is easy to inspect so that the
condition of the hose may be checked.
• Is shorter than 1500 mm.
• Fits firmly into place at both ends, where it will be
fixed using clamps that comply with current
regulations.
! If one or more of these conditions is not fulfilled or if
the cooker must be installed according to the
conditions listed for class 2 - subclass 1 appliances
(installed between two cupboards), the flexible steel
hose must be used instead (see below).
Connecting a flexible jointless stainless steel pipe
to a threaded attachment
Make sure that the hose and gaskets comply with
current national legislation.
To begin using the hose, remove the hose holder on
the appliance (the gas supply inlet on the appliance is
a cylindrical threaded 1/2 gas male attachment).
! Perform the connection in such a way that the hose
length does not exceed a maximum of 2 metres,
making sure that the hose is not compressed and
does not come into contact with moving parts.
Checking the tightness of the connection
When the installation process is complete, check the
hose fittings for leaks using a soapy solution. Never
use a flame.
Adapting to different types of gas
It is possible to adapt the appliance to a type of gas
other than the default type (this is indicated on the
rating label on the cover).
Adapting the hob
Replacing the nozzles for the hob burners:
1. Remove the hob grids and slide the burners off their
seats.
2. Unscrew the nozzles using a
7 mm socket spanner (see
figure), and replace them with
nozzles suited to the new type
of gas (see Burner and nozzle
specifications table).
3. Replace all the components
by following the above
instructions in reverse.
Adjusting the hob burners’ minimum setting:
1. Turn the tap to the minimum position.
2. Remove the knob and adjust the regulatory screw,
which is positioned inside or next to the tap pin, until
the flame is small but steady.
! If the appliance is connected to a liquid gas supply,
the regulatory screw must be fastened as tightly as
possible.
3. While the burner is alight, quickly change the position of
the knob from minimum to maximum and vice versa
several times, checking that the flame is not extinguished.
! The hob burners do not require primary air adjustment.
! After adjusting the appliance so it may be used with a
different type of gas, replace the old rating label with a new
one that corresponds to the new type of gas (these labels
are available from Authorised Technical Assistance
Centres).
! Should the gas pressure used be different (or vary
slightly) from the recommended pressure, a suitable
pressure regulator must be fitted to the inlet hose in
accordance with current national regulations relating to
“regulators for channelled gas”.
20
Table of burner and nozzle specifications
Table 1
G30 (GPB-B)
Burner
Diameter
(mm)
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
By-pass
1/100
Nozzle
1/100
Reduc.
Nominal
(mm)
(mm)
G20 (GZ50)
Flow*
g/h
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
Nozzle
1/100
Nominal
(mm)
GB
GZ350 (GZ35)
Flow*
l/h
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
Nozzle
1/100
Nominal
(mm)
Flow*
l/h
Fast (Large)(R)
100
0,70
3,40
41
86
247
3,00
116
286
3,00
158
397
Semi Fast
(Medium) (S)
75
0,40
2,20
30
70
160
1,90
106
181
1,90
143
251
Auxiliary (Small)
(A)
55
0,40
1,30
30
50
95
1,00
79
95
1,00
106
132
Triple Crown (TC)
130
1,50
3,60
63
91
262
3,25
133
309
3,25
197
430
Minimum (mbar)
Nominal (mbar)
Maximum (mbar)
Supply
Pressures
29
36
44
16
20
25
10
13
16
*
A 15°C e 1013 mbar-dry gas
GZ350 (GZ35) p.c.s.
27.20 MJ/m³
G20 (GZ50)
p.c.s.
37,78 MJ/m³
G30 (GPB-B)
p.c.s.
49,47 MJ/Kg
S S
A
S S
R
A
C34SP4U
S
S
R
A
TC
C35SP6U
TABLE OF CHARACTERISTSICS
width 43.5 cm
Dimensions
height 32 cm
depth 40 cm
Volume
56 l
Useful
measurements
relating to the oven
compartment
width 42 cm
height 23 cm
depth 44 cm
Burners
may be adapted for use with any type of
gas shown on the data plate, which is
located inside the flap or, after the oven
compartment has been opened, on the
left-hand wall inside the oven.
Voltage and
frequency
see data plate
Directive 2002/40/EC on the label of
electric ovens.
Standard EN 50304
C312SP4U
C312SP6U
ENERGY LABEL
Energy consumption for Natural
convection – heating mode: a
Traditional mode;
Declared energy consumption for
Forced convection Class – heating
mode: u Baking mode.
This appliance conforms to the following
European Economic Community
directives: 73/23/EEC dated 19/02/73
(Low Voltage) and subsequent
amendments - 89/336/EEC dated
03/05/89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent
amendments - 93/68/EEC dated
22/07/93 and subsequent amendments.
2002/96/EEC
21
Description
of the appliance
GB
Overall view
Glass cover*
Gas burner
Containment
surface for spills
Hob grid
GUIDE RAILS
for the sliding racks
position 5
position 4
position 3
position 2
position 1
Control panel
GRILL rack
DRIPPING PAN
Adjustable foot
Adjustable foot
Control panel
SELECTOR
knob
THERMOSTAT
knob
THERMOSTAT
indicator light
BURNER
control knobs
12
3
9
6
ANALOGUE PROGRAMMER knob*
SELECTOR
knob
THERMOSTAT
knob
THERMOSTAT
indicator light
Electronic
cooking
programmer*
COOKING END TIME button
TIMER button
COOKING TIME button
* Only available in certain models.
22
BURNER
control knobs
Start-up and use
Using the hob
Using the oven
Lighting the burners
! The first time you use your appliance, heat the empty
oven with its door closed at its maximum temperature
for at least half an hour. Ensure that the room is well
ventilated before switching the oven off and opening
the oven door. The appliance may emit a slightly
unpleasant odour caused by protective substances
used during the manufacturing process burning away.
For each BURNER knob there is a full ring showing the
strength of the flame for the relevant burner.
To light one of the burners on the hob:
1. Bring a flame or gas lighter close to the burner.
2. Press the BURNER knob and turn it in an
anticlockwise direction so that it is pointing to the
maximum flame setting E.
3. Adjust the intensity of the flame to the desired level
by turning the BURNER knob in an anticlockwise
direction. This may be the minimum setting C, the
maximum setting E or any position in between the two.
If the appliance is fitted with an
electronic lighting device* (see
figure), press the BURNER
knob and turn it in an
anticlockwise direction,
towards the minimum flame
setting, until the burner is lit.
The burner may be
extinguished when the knob is released. If this occurs,
repeat the operation, holding the knob down for a
longer period of time.
! If the flame is accidentally extinguished, switch off
the burner and wait for at least 1 minute before
attempting to relight it.
If the appliance is equipped with a flame failure safety
device*, press and hold the BURNER knob for
approximately 2-3 seconds to keep the flame alight
and to activate the device.
To switch the burner off, turn the knob until it reaches
the stop position •.
Practical advice on using the burners
For the burners to work in the most efficient way
possible and to save on the amount of gas consumed,
it is recommended that only pans that have a lid and a
flat base are used. They should also be suited to the
size of the burner:
Burner
ø Cookware Diameter (cm)
Fast (R)
24 - 26
Semi Fast (S)
16 - 20
Auxiliary (A)
10 - 14
Triple Crown (TC)
24 - 26
GB
! Never put objects directly on the bottom of the oven;
this will avoid the enamel coating being damaged.
1. Select the desired cooking mode by turning the
SELECTOR knob.
2. Select the recommended temperature for the
cooking mode or the desired temperature by turning
the THERMOSTAT knob.
A list detailing cooking modes and suggested cooking
temperatures can be found in the relevant table (see
Oven cooking advice table).
During cooking it is always possible to:
• Change the cooking mode by turning the
SELECTOR knob.
• Change the temperature by turning the
THERMOSTAT knob.
• Stop cooking by turning the SELECTOR knob to the
“0” position.
! Always place cookware on the rack(s) provided.
THERMOSTAT indicator light
When this is illuminated, the oven is generating heat. It
switches off when the inside of the oven reaches the
selected temperature. At this point the light illuminates
and switches off alternately, indicating that the
thermostat is working and is maintaining the
temperature at a constant level.
Oven light
This is switched on by turning the SELECTOR knob to
any position other than “0”. It remains lit as long as the
oven is operating. By selecting 8 with the knob, the
light is switched on without any of the heating
elements being activated.
* Only available in certain models.
23
GB
Cooking modes
a TRADITIONAL OVEN mode
Temperature: any temperature between 50°C and Max.
Both the top and bottom heating elements will come on.
When using this traditional cooking mode, it is best to use
one cooking rack only. If more than one rack is used, the
heat will be distributed in an uneven manner.
u
BAKING mode
Temperature: any temperature between 50°C and Max.
The rear heating element and the fan are switched on, thus
guaranteeing the distribution of heat in a delicate and
uniform manner throughout the entire oven. This mode is
ideal for baking and cooking temperature sensitive foods
(such as cakes that need to rise) and for the preparation of
pastries on 3 shelves simultaneously.
w
PIZZA mode
Temperature: any temperature between 50°C and Max.
The circular heating elements and the elements at the
bottom of the oven are switched on and the fan is activated.
This combination heats the oven rapidly by producing a
considerable amount of heat, particularly from the element
at the bottom. If you use more than one rack simultaneously,
switch the position of the dishes halfway through the
cooking process.
b
MULTI-COOKING mode
Temperature: any temperature between 50°C and Max.
All the heating elements (top, bottom and circular) switch on
and the fan begins to operate. Since the heat remains
constant throughout the oven, the air cooks and browns
food in a uniform manner. A maximum of two racks may be
used at the same time.
T
GRATIN mode
Temperature: any temperature between 50°C and 200°C.
The top heating element and the rotisserie (where
present) are activated and the fan begins to operate. This
combination of features increases the effectiveness of the
unidirectional thermal radiation provided by the heating
elements through forced circulation of the air throughout
the oven. This helps prevent food from burning on the
surface and allows the heat to penetrate right into the
food.
! The GRILL, DOUBLE GRILL and GRATIN cooking modes
must be performed with the oven door shut.
Rotisserie*
To operate the rotisserie proceed as
follows:
1. Place the dripping pan in position 1.
2. Place the rotisserie support in position 4
and insert the spit in the hole provided
on the back panel of the oven (see
figure).
3. Activate the rotisserie by selecting 2/T with the
SELECTOR knob.
Lower oven compartment
There is a compartment underneath the
oven that may be used to storeoven
accessories or deep dishes. To open the
door pull it downwards (see figure).
! Do not place flammable materials in the lower oven
compartment.
d GRILL mode
Temperature: Max.
The central part of the top heating element is switched on.
The high and direct temperature of the grill is recommended
for food that requires a high surface temperature (veal and
beef steaks, fillet steak and entrecôte). This cooking mode
uses a limited amount of energy and is ideal for grilling
Place the food in the centre of the rack, as it will not be
cooked properly if it is placed in the corners.
Practical cooking advice
2 DOUBLE GRILL mode
Temperature: Max.
This provides a larger grill than the normal grill setting and
has an innovative design that improves cooking efficiency
by 50% and eliminates the cooler corner areas. Use this
grilling mode to achieve a uniform browning on top of the
food.
GRILL
24
! Do not place racks in position 1 or 5 during fan-assisted
cooking. Excessive direct heat can burn temperature
sensitive foods.
MULTI-COOKING
• Use positions 2 and 4, placing the food that requires
more heat on the rack in position 2.
• Place the dripping pan on the bottom and the rack on top.
• When using the GRILL and DOUBLE GRILL cooking
modes, place the rack in position 5 and the dripping pan
in position 1 to collect cooking residues (fat and/or
grease). When using the GRATIN cooking mode, place
the rack in position 2 or 3 and the dripping pan in
position 1 to collect cooking residues.
• We recommend that the power level is set to maximum.
The top heating element is regulated by a thermostat and
may not always operate contantly.
PIZZA OVEN MODE
• Use a light aluminium pizza pan. Place it on the rack
provided.
For a crispy crust, do not use the dripping pan as it
prevents the crust from forming by extending the total
cooking time.
• If the pizza has a lot of toppings, we recommend adding
the mozzarella cheese on top of the pizza halfway
through the cooking process.
Planning cooking with the electronic
programmer*
Setting the clock
After the appliance has been connected to the power
supply, or after a blackout, the display will automatically
reset to 0:00 and begin to blink. To set the time:
1. Press the COOKING TIME button $ and the COOKING
END TIME % simultaneously.
2. Within 4 seconds of having pressed these buttons, set
the exact time by pressing the * and ) buttons. The *
button advances the hours and the ) button decreases
the hours.
Once the time has been set, the programmer automatically
switches to manual mode.
Setting the timer
The timer enables a countdown to be set, when the time has
elapsed a buzzer sounds.
To set the timer proceed as follows:
1. press the TIMER button H. The display shows:
N.
2. Press the * and ) buttons to set the desired time.
3. When the buttons are released the timer begins
counting down and the current time appears on the
display.
R
4. After the time has elapsed a buzzer will sound, and
this can be switched off by pressing any button
(except the * and ) buttons). The symbol H will
switch off.
! The timer does not switch the oven on or off.
Adjusting the volume of the buzzer
After selecting and confirming the clock settings, use the )
button to adjust the volume of the alarm buzzer.
Setting the cooking time with a delayed start
First decide which cooking mode you wish to use and set a
suitable temperature using the SELECTOR and
THERMOSTAT knobs on the oven.
At this point it is possible to set the cooking time:
1. Press the COOKING TIME button $.
2. Within 4 seconds of having pressed this button, set the
desired amount of time by pressing the * and ) buttons. If,
for example, you wish to set a cooking time of 30 minutes, the
display will show:
N.
3. 4 seconds after the buttons are released, the current
time (for example 10.00) reappears on the display with
the symbol m and the letter A (AUTO).
Next the desired cooking end time must be set:
4. Press the END COOKING TIME button %.
5. Within 4 seconds of having pressed this button,
adjust the cooking end time by pressing the * and )
buttons. If, for example, you want cooking to end at
13.00, the display shows:
O
6. 4 seconds after the buttons are released, the
current time (for example 10.00) reappears on the
display with the letter A (AUTO).
P
At this point, the oven is programmed to switch on
automatically at 12:30 and switch off after 30 minutes,
at 13.00.
Setting the cooking time with an immediate start
Follow the above procedure for setting the cooking time
(points 1-3).
! When the letter A appears, this indicates that both the
cooking time and the end cooking time have been
programmed in AUTO mode. To restore the oven to manual
operation, after each AUTO cooking mode press the
COOKING TIME $ and END COOKING TIME % buttons
simultaneously.
! The symbol m will remain lit, along with the oven, for the
entire duration of the cooking programme.
The set cooking duration can be displayed at any time by
pressing the COOKING TIME button $>$, and the
cooking end time may be displayed by pressing the END
COOKING TIME button %. When the cooking time has
elapsed a buzzer sounds. To stop it, press any button apart
from the * and ) buttons.
Cancelling a previously set cooking programme
Press the COOKING TIME button $ and the
COOKING END TIME % simultaneously.
Correcting or cancelling previously set data
The data entered can be changed at any time by pressing
the corresponding button (TIMER, COOKING TIME or
COOKING END TIME) and the * or ) button.
When the cooking time data is cancelled, the cooking end
time data is also cancelled automatically, and vice versa.
If the oven has already been programmed, it will not accept
cooking end times which are before the start of the
programmed cooking process.
25
GB
GB
Cooking advice table for the oven
Cooking
modes
Foods
Duck
Roast veal or beef
Roast pork
Biscuits (shortcrust pastry)
Tarts
Tarts
Fruit cakes
Sponge cake made with
yoghurt
Sponge cake
Baking mode Stuffed pancakes (on 2 racks)
Small cakes (on 2 racks)
Cheese puffs (on 2 racks)
Cream puffs (on 3 racks)
Biscuits (on 3 racks)
Meringues (on 3 racks)
Pizza
Pizza Mode
Roast veal or beef
Chicken
Pizza (on 2 racks)
Lasagne
Lamb
Roast chicken + potatoes
Mackerel
Sponge cake made with
Multi-cooking
yoghurt
Cream puffs (on 2 racks)
Biscuits (on 2 racks)
Sponge cake (on 1 rack)
Sponge cake (on 2 racks)
Savoury pies
Sole and cuttlefish
Squid and prawn kebabs
Cuttlefish
Cod fillet
Grilled vegetables
Grill
Veal steak
Sausages
Hamburgers
Mackerel
Toasted sandwiches (or toast)
Veal steak
Cutlets
Hamburgers
Mackerel
Double Grill
Toast
With the rotisserie
Spit-roast veal
Spit-roast chicken
Grilled chicken
Cuttlefish
With the rotisserie
Spit-roast veal
Spit-roast chicken
Gratin
Spit-roast lamb
With multi-spit rotisserie
(selected models only)
Meat kebabs
Vegetable kebabs
Convection
Oven
26
Weight
(in kg)
Rack position
Recommended
temperature
3
3
3
3
3
3
2 or 3
Preheating
time
(min)
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
180
180
Cooking
time
(minutes)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
40-45
1
1
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1+1
1
3
3
2 and 4
2 and 4
2 and 4
1 and 3 and 5
1 and 3 and 5
1 and 3 and 5
3
2
2 or 3
2 and 4
3
2
2 and 4
2
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
15
10
180
160
200
190
210
180
180
90
220
220
180
230
180
180
200
180
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
15-20
25-30
60-70
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
n.° 4 and 6
1
1
1
1
n.° 4
2
2 and 4
2 and 4
2
2 and 4
3
4
4
4
4
3 or 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
10
10
10
10
15
5
5
5
5
5
170
190
180
170
170
200
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Max
Max
Max
Max
Max
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
5
5
10
10
Max
Max
200
200
70-80
70-80
55-60
30-35
1.5
1.5
1.5
5
5
5
200
200
200
70-80
70-80
70-80
1.0
0.8
5
5
Max
Max
40-45
25-30
1.0
2.0
1.5
1.5
2
2
Analogue Programmer
Planning your cooking
GB
Programming cooking time with immediate start
12
9
3
6
Setting the time
Press the PROGRAMMER knob and turn it in an
anticlockwise direction to set the correct time.
! The clock can only be set if the oven is connected to
the electricity mains. In case of a power failure, the
PROGRAMMER will stop: the correct time will need to
be reset.
1. Turn the PROGRAMMER knob anticlockwise until
the desired cooking time is displayed.
2. Pull the PROGRAMMER knob and turn it in an
anticlockwise direction until the marker corresponds
with the current time. A click will indicate the end of
the programming phase.
3. Select the desired cooking mode using the
SELECTOR knob. The oven switches on immediately
and remains on for the entire duration of the set
cooking time.
4. When the set time has elapsed, a buzzer will sound
and the oven will switch off.
• For example: it is 9:00 a.m. and a time of 1 hour
and 15 minutes is programmed. The programme
stops automatically at 10:15 a.m.
Programming a delayed cooking time
Starting the oven
1. Turn the PROGRAMMER knob anticlockwise until
the “9” symbol is displayed.
2. Pull the PROGRAMMER knob and turn it in an
anticlockwise direction until the marker corresponds with
the current time. A click will indicate the end of the
programming phase.
3. Select the desired cooking mode using the
SELECTOR knob.
4. To switch the oven off, turn the SELECTOR knob
back to the “0” position.
1. Turn the PROGRAMMER knob in an anticlockwise
direction until the desired cooking time is displayed.
2. Pull the PROGRAMMER knob and turn it in an
anticlockwise direction until the marker corresponds
with the desired cooking start time.
3. Select the desired cooking mode using the
SELECTOR knob. The oven will switch on at the set
cooking start time and will remain on for the entire
duration of the set cooking time.
4. When the set time has elapsed, a buzzer will sound
and the oven will switch off.
• For example: it is 9:00 a.m., a time of 1 hour and 15
minutes is programmed and the start time is set to
11:00 a.m. The programme will start automatically
at 11:00 and will end at 12:15.
! To cancel programming, turn the PROGRAMMER
knob anticlockwise until the symbol “9” is displayed.
27
Precautions and tips
GB
! This appliance has been designed and manufactured
in compliance with international safety standards.
The following warnings are provided for safety
reasons and must be read carefully.
General safety
• If the appliance breaks down, under no
circumstances should you attempt to repair the
appliance yourself. Repairs carried out by
inexperienced persons may cause injury or further
malfunctioning of the appliance. Contact
Assistance.
• The appliance was designed for domestic use
inside the home and is not intended for commercial
or industrial use.
• Do not rest heavy objects on the open oven door.
• The appliance must not be installed outdoors, even
in covered areas. It is extremely dangerous to leave
the appliance exposed to rain and storms.
• When disposing of packaging material: observe
local legislation so that the packaging may be
reused.
• Do not touch the appliance with bare feet or with
wet or damp hands and feet.
• The European Directive 2002/96/EC relating to
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
states that household appliances should not be
disposed of using the normal solid urban waste
cycle. Exhausted appliances should be collected
separately in order to optimise the cost of re-using
and recycling the materials inside the machine,
while preventing potential damage to the
atmosphere and to public health. The crossed-out
dustbin is marked on all products to remind the
owner of their obligations regarding separated
waste collection. For more information relating to
the correct disposal of household appliances,
owners should contact their local authorities or
appliance dealer.
• The appliance must be used by adults only for the
preparation of food, in accordance with the
instructions provided in this booklet.
• The instruction booklet accompanies a class 1
(insulated) or class 2 - subclass 1 (recessed
between 2 cupboards) appliance.
• Keep children away from the oven.
• Make sure that the power supply cables of other
electrical appliances do not come into contact with
the hot parts of the oven.
• The openings used for the ventilation and
dispersion of heat must never be covered.
• Always use oven gloves when placing cookware in
the oven or when removing it.
• Do not use flammable liquids (alcohol, petrol, etc...)
near the appliance while it is in use.
• Do not place flammable material in the lower
storage comaprtment or in the oven itself. If the
appliance is switched on accidentally, it could
catch fire.
• Always make sure the knobs are in the “•” position
when the appliance is not in use.
• When unplugging the appliance, always pull the plug
from the mains socket; do not pull on the cable.
• Never perform any cleaning or maintenance work
without having disconnected the appliance from the
electricity mains.
28
Disposal
Respecting and conserving the
environment
• You can help to reduce the peak load of the
electricity supply network companies by using the
oven in the hours between late afternoon and the
early hours of the morning.
• Always keep the oven door closed when using the
GRILL, DOUBLE GRILL and GRATIN modes: this will
achieve better results while saving energy
(approximately 10%).
• Check the door seals regularly and wipe them clean
to ensure they are free of debris so that they adhere
properly to the door, thus avoiding heat dispersion.
Care and maintenance
Switching the appliance off
Inspecting the oven seals
Disconnect your appliance from the electricity supply
before carrying out any work on it.
Check the door seals around the oven regularly. If the
seals are damaged, please contact your nearest
Authorised After-sales Service Centre. We
recommend that the oven is not used until the seals
have been replaced.
Cleaning the appliance
! Do not use steam jets to clean the appliance.
• The stainless steel or enamel-coated external parts
and the rubber seals may be cleaned using a
sponge that has been soaked in lukewarm water
and neutral soap. Use specialised products for the
removal of stubborn stains. After cleaning, rinse
well and dry thoroughly. Do not use abrasive
powders or corrosive substances.
GB
Replacing the oven light bulb
1. After disconnecting the oven
from the electricity mains, remove
the glass lid covering the lamp
socket (see figure).
2. Remove the light bulb and
replace it with a similar one: voltage
230 V, wattage 25 W, cap E 14.
3. Replace the lid and reconnect the oven to the
electricity supply.
• The hob grids, burner caps, flame spreader rings
and burners may be removed to make cleaning
easier; wash them in hot water and non-abrasive
detergent, making sure all burnt-on residue is
removed before drying them thoroughly.
Gas tap maintenance
• Clean the terminal part of the flame failure safety
devices* frequently.
Over time, the taps may become jammed or difficult to
turn. If this occurs, the tap must be replaced.
• The inside of the oven should ideally be cleaned
after each use, while it is still lukewarm. Use hot
water and detergent, then rinse well and dry with a
soft cloth. Do not use abrasive products.
! This procedure must be performed by a qualified
technician who has been authorised by the
manufacturer.
• Clean the glass oven door using non-abrasive
products and sponges and dry it with a soft cloth.
Assistance
• The accessories can be washed like everyday
crockery, and are even dishwasher safe.
The cover
Please have the following information to hand:
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
This information can be found on the data plate
located on the appliance and/or on the packaging.
If the cooker is fitted with
a glass cover, this cover
should be cleaned using
lukewarm water. Do not
use abrasive products.
It is possible to remove
the cover in order to make
cleaning the area behind
the hob easier. Open the
cover fully and pull it
upwards (see figure).
! Do not close the cover when the burners are alight or
when they are still hot.
29
GB
30
GB
31
09/2005 - 195052697.00
GB
32
Download PDF

advertising