KitchenAid | KHGD5 77510 | Instruction for Use | KitchenAid KHGD5 77510 Instruction for Use

NL
NL
Gebruiksaanwijzing
Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: docs.kitchenaid.eu
Productbeschrijving en symbolen
4
Regelingssymbolen
4
Gebruik van de branders
4
Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat
5
Plaatsing van de pannensteunen en woksteun
5
Ruimte tussen de kookplaat en de afzuigkap of keukenkasten (mm)
6
Sproeiertabel
6
Voorzorgsmaatregelen en suggesties
7
Milieutips
8
Eco Design Verklaring
8
Installatie
9
Gasaansluiting
9
Elektrische aansluiting
10
Installatie
10
Aanpassing aan een ander type gas
11
Vervangen van de sproeiers
11
Vervangen van de sproeiers in de wokbrander
12
Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen
12
Reiniging en onderhoud
13
Reiniging en onderhoud van de gasbranders
13
Opsporen van storingen
14
Klantenservice
14
Productbeschrijving en symbolen
1. Verwijderbare pannensteunen
2. Hulpbrander
3. Halfsnelle brander
4. Snelle brander
5. Halfsnelle brander
6. Professionele wokbrander
7. Bedieningsknop hulpbrander
8. Bedieningsknop voor de halfsnelle brander
9. Bedieningsknop voor de professionele wokbrander
10. Bedieningsknop sneller brander
11. Bedieningsknop voor de halfsnelle brander
Regelingssymbolen
Standaard branders
Professionele branders
OFF
OFF
Maximale vlam
Maximale vlam buitenste ring/maximale vlam binnenste ring
Minimale vlam
Minimale vlam buitenste ring/maximale vlam binnenste ring
Maximale vlam binnenste ring/buitenste ring uitgeschakeld
Minimale vlam binnenste ring/buitenste ring uitgeschakeld
Gebruik van de branders
Eén van de branders inschakelen:
1. Draai de relevante bedieningsknop naar links tot
de indicator zich ter hoogte van het symbool met
de maximale vlam bevindt
.
2. Druk op de bedieningsknop om de brander aan
te steken.
3. Nadat de brander aangestoken is, moet u de
bedieningsknop nog ongeveer 5 seconden ingedrukt houden om het veiligheidsthermokoppel
dat op de brander gemonteerd is, in te schakelen.
Het thermokoppel schakelt de gastoevoer naar
de brander uit als de vlam per ongeluk uitgaat
(bijv. door een windvlaag, een tijdelijke onderbreking van de gastoevoer, het overkoken van vloeistof ).
symbool met de maximale vlam van de buitenste
ring/binnenste ring en drukt u vervolgens op de
bedieningsknop om de brander te ontsteken.
2. Als u wilt dat alleen de binnenste ring blijft branden, drukt u op de bedieningsknop en draait u
deze naar links naar het symbool met de maximale vlam binnenste ring/buitenste ring uitgeschakeld.
Als de brander niet binnen ongeveer 15 seconden
ontsteekt, schakelt u de brander uit en controleert u of de dop en het plaatje van de brander
correct aangebracht zijn. Wacht minimaal 1
minuut voordat u het opnieuw probeert.
Als de brander uitgaat als u de bedieningsknop
loslaat, is het thermokoppel niet ingeschakeld.
Wacht minimaal 1 minuut voordat u de stappen
1 tot en met 3 herhaalt.
De professionele brander inschakelen:
1. Als u beide ringen tegelijkertijd wilt inschakelen,
draait u de bedieningsknop naar links naar het
4
Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat
Belangrijk:
Plaats de pannensteunen niet ondersteboven of
verschuif ze niet over de kookplaat omdat er dan
krassen kunnen ontstaan.
Als deze aanbevelingen niet worden opgevolgd,
kan het glas van de keramische kookplaat
beschadigd raken of kapot gaan en komt de
veiligheid van uw apparaat in gevaar.
Lees de gebruiksaanwijzing voor de beste prestaties
van uw kookplaat.
- Gebruik pannen met een geschikte diameter voor
de brander (zie de tabel op deze pagina).
- Gebruik pannen met een vlakke bodem, behalve
bij de woksteun.
- Gebruik geen overmatige hoeveelheid water bij
het koken en plaats altijd het deksel op de pan.
- Zorg dat de pannen volledig ondersteund
worden door de pannensteunen en niet uitsteken
buiten de randen.
Brander
Wok
Snel
Semi-snel
Hulp
We raden sterk af het volgende te gebruiken:
- Gietijzeren potten en pannen, spekstenen platen
of schalen van aardewerk omdat deze de
pannensteunen kunnen beschadigen.
- Metalen roosters of andere onderdelen die
warmte door convectie overbrengen.
- Twee branders tegelijkertijd met maar één pan
erbovenop, bijv. een vispan.
Diameter
pan
24 tot 30 cm
24 tot 26 cm
16 tot 22 cm
8 tot 14 cm
Plaatsing van de pannensteunen en woksteun
Om de pannensteunen te plaatsen, plaats eerst de linker- en rechtersteunen door de pinnen op de doppen in de juiste uitsparingen van de steunen te brengen, en plaats dan de middelste steun door de pinnen op de doppen in de uitsparingen onderaan de steun te brengen; deze passen in de haken van de
linker- en rechtersteunen.
5
Ruimte tussen de kookplaat en een afzuigkap of keukenkasten (mm)
Als er een afzuigkap boven de kookplaat moet worden geïnstalleerd, raadpleegt u de bij de afzuigkap geleverde installatie-instructies voor de juiste hoogte boven de kookplaat.
Opmerking: Als de afstand “A” tussen de wandkastjes in de keuken tussen de 600 mm en 730 mm is, dan moet
hoogte “B” minimaal 530 mm bedragen.
Als de afstand “A” tussen de wandkastjes groter is dan de breedte van de kookplaat, moet de hoogte “B”
minimaal 400 mm bedragen
Sproeiertabel
Categorie II2H3+
Gebruikt type gas
AARDGAS
(Methaan) G20
VLOEIBAAR GAS
(Butaan) G30
VLOEIBAAR GAS
(Propaan) G31
Type
brander
Type sproeier
Nominale
Nominaal verbruik
warmtestroom kW
2-rings brander
(buitenste +
binnenste)
Binnenste
150 + 70H1
4.8
70H1
grote brander
middelgrote
brander
sudderbrander
125A
Verminderd
thermisch
vermogen kW
457 l/h
2.20
0.90
86 l/u
0.30
3.00
286 l/h
0.60
97A
1.75
167 l/u
0.35
78C
1.00
95 l/u
0.30
2-rings brander
(buitenste +
binnenste)
Binnenste
91 + 45
4.35
316 g/u
2.20
45
0.90
65 g/u
0.30
grote brander
85A
3.00
218 g/u
0.60
middelgrote
brander
68A
1.75
127 g/u
0.35
sudderbrander
50A
1.00
73 g/u
0.30
2-rings brander
(buitenste +
binnenste)
Binnenste
91 + 45
4.35
311 g/u
2.20
45
0.90
64 g/u
0.30
grote brander
85A
3.00
214 g/u
0.60
middelgrote
brander
68A
1.75
125 g/u
0.35
sudderbrander
50A
1.00
71 g/u
0.30
Gebruikt type gas
Configuratie model
5 branders 2C 4,8 kW
Nominaal thermisch vermogen kW
Totaal nominaal verbruik
Gasdruk mbar
min.
nom.
max.
17
20
25
20
28-30
35
25
37
45
Benodigde lucht (m3) voor
verbranding van 1 m3 gas
G20 20 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
12.30
1172 l/u
9.52
G30 28-30 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
11.85
861 g/u
30.94
G31 37 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
11.85
846 g/u
23.80
Netvoeding: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 W
6
Voorzorgsmaatregelen en suggesties
Opmerking:
• Als u de pannensteunen onjuist plaatst, kunnen
er krassen op de kookplaat ontstaan. Om dit te
voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de
rubberen pootjes aan de onderkant van de
pannensteunen het enige gedeelte van de
pannensteunen is dat de kookplaat raakt. Schuif
de pannensteunen niet over het oppervlak van
de kookplaat.
• Gebruik een van de volgende voorwerpen niet
op het glazen oppervlak:
- Gietijzeren platen of potten en pannen van
aardewerk.
- Onderdelen die warmte door convectie
overbrengen (bijv. metalen roosters).
- Twee branders om één pan te verwarmen.
• Extra ventilatie kan nodig zijn als u het apparaat
langere tijd gebruikt (open bijv. een raam of
verhoog de snelheid van de afzuigkap).
Om de beste prestaties uit uw kookplaat te halen,
wordt u verzocht deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst.
• Deze gebruiksaanwijzing is alleen geldig in de
landen waarvan de symbolen op het typeplaatje
op de kookplaat staan.
• De verpakking (plastic zakken, piepschuim etc.)
kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen en moeten
op de juiste manier worden afgevoerd.
• Controleer of het apparaat niet beschadigd is
tijdens het transport en verwijder alle
beschermende verpakking en folie vóór de
installatie.
• Deze kookplaat (cat. 3) is exclusief ontworpen
voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik
(bijvoorbeeld het verwarmen van ruimten)
moet worden beschouwd als oneigenlijk en is
gevaarlijk.
• Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en
aangesloten op een gasaansluiting of
elektrische aansluiting door een
gekwalificeerde installateur overeenkomstig
de geldende wetgeving.
• Dit apparaat moet worden geïnstalleerd
conform de toepasselijke standaarden en mag
alleen worden gebruikt in goedgeventileerde
ruimten. Lees de gebruiksaanwijzing voordat
u dit apparaat installeert en gebruikt.
• De voorgemonteerde gasaansluiting en de
gastoevoerdruk staan op het label op de
onderkant van de kookplaat. Als dit type gas
niet wordt gebruikt, raadpleegt u de paragraaf
"Aanpassing aan een ander type gas" op
pagina 11.
Waarschuwing
• Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat en
laat ze niet met de bedieningsknoppen of met
enig ander onderdeel van het apparaat spelen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (onder wie kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
of door personen die niet weten hoe het
apparaat werkt, tenzij ze onder toezicht hebben
gestaan of instructies met betrekking tot het
gebruik van het apparaat hebben ontvangen van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
• Laat kinderen niet spelen met de pannensteunen.
De rubberen pootjes onder de pannensteunen
kunnen worden ingeslikt door kleine kinderen en
ernstig letsel of verstikking veroorzaken.
• Controleer of alle rubberen pootjes op hun plaats
zitten voordat u de pannensteunen op de
kookplaat zet.
• Controleer altijd of de bedieningsknoppen in de
uit-stand staan en draai de gaskraan dicht als u
klaar bent met koken.
• Blokkeer de luchtinlaten aan de achterkant van
het apparaat niet.
7
Milieutips
Verpakking
De verpakkingsmaterialen zijn volledig recyclebaar
en zijn gemerkt met het recyclingsymbool
. Voer
alle verpakkingen op een verantwoorde en
zorgvuldige manier af.
Apparaat
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt
afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen
voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
apparaat niet mag worden behandeld als
huishoudelijk afval. Voer dit apparaat af bij een
AEEA-verzamelpunt conform de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Neem
contact op met de gemeente van uw woonplaats
om te weten te komen waar het dichtstbijzijnde
verzamelpunt zich bevindt.
Eco Design Verklaring
Dit apparaat voldoet aan de Ecodesign-vereisten van de Europese Richtlijn nr. 66/2014 en komt overeen met
de Europese norm EN 30-2-1.
8
Installatie
•
Technische informatie voor de installateur
• Dit apparaat kan worden ingebouwd in een werkblad van 20 mm tot 40 mm dik.
• Als er geen oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, moet er een paneel onder de kookplaat worden aangebracht om beschadiging van
de kookplaat te voorkomen en om de inhoud van
het kastje te beschermen. Dit paneel moet de
gehele onderkant van de kookplaat bedekken en
moet zo worden geplaatst dat het zich op ten
minste 20 mm afstand van de onderkant van de
kookplaat bevindt en niet meer dan 150 mm van
de onderkant van het werkblad.
• Deze kookplaat is ontworpen voor een perfecte
werking met alle ovens uit het KitchenAid-assortiment. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gehouden als een oven van een ander merk
wordt geïnstalleerd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gehouden als een oven van een ander merk
wordt geïnstalleerd.
•
•
•
Voordat u het apparaat installeert, zorgt u ervoor dat:
• Waarschuwing: Dit is een zwaar apparaat en
daarom raden wij u aan dat twee personen het
apparaat installeren.
De gastoevoer (type en druk) en kalibratie van de
kookplaat compatibel zijn (zie typeplaatje op
kookplaat en tabel op pagina 6).
De keukenkasten en apparaten in de buurt van
de kookplaat hittebestendig zijn en voldoen aan
de plaatselijke voorschriften.
Verbrandingsgassen uit de lucht in de ruimte
worden verwijderd door een afzuigkap of een
elektrische ventilator die is geïnstalleerd aan een
muur en/of ramen conform de geldende voorschriften.
Lucht op natuurlijke wijze door een geschikte
opening kan circuleren met een diameter van
niet minder dan 100 cm2. Deze moet:
- Permanent zijn en toegankelijk zijn in een muur
van de ruimte die wordt geventileerd; hierdoor
moet lucht naar buiten worden afgezogen.
- Zo worden gecreëerd dat deze niet per ongeluk
aan de binnen- of buitenkant kan worden geblokkeerd.
- Worden beschermd door een plastic of metalen
rooster of iets dergelijks dat de diameter van
100 cm2 niet verkleint.
- Zich op een plek bevinden die de afzuiging van
verbrandingsgassen niet belemmert.
Gasaansluiting
WAARSCHUWING: Dit werk moet door een gekwalificeerde monteur worden uitgevoerd.
• Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
• U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen
terugvinden in de paragraaf "Verwijzing naar plaatselijke voorschriften". Als er geen informatie met betrekking tot uw land gegeven
wordt, kunt u uw installateur om meer informatie vragen.
• De kookplaat moet worden aangesloten op het gastoevoersysteem
of de gastank met behulp van een onbuigzame, gekoppelde koperen of stalen leiding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften of
met behulp van een flexibele, naadloze roestvrijstalen leiding die
voldoet aan de plaatselijke voorschriften. De maximumlengte van
de leiding is twee lineaire meter.
• Sluit het meegeleverde elleboogstuk (A)* of (B)* aan op de hoofdtoevoerleiding voor de kookplaat en bevestig de meegeleverde sluitring (C) conform EN 549.
* Gebruik elleboogstuk (A) in Frankrijk en elleboogstuk (B) in alle andere landen.
BELANGRIJK: Als u een roestvrijstalen leiding gebruikt, moet deze
zo worden geïnstalleerd dat deze geen bewegende delen van de
keukenkast kan raken. De leiding moet in een ruimte zonder obstakels gelegd worden, waarbij de leiding over de gehele lengte
gecontroleerd kan worden.
• Na aansluiting van het apparaat op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden gecontroleerd op lekkages. Draai bij ingeschakelde branders de bedieningsknoppen van de maximale naar
de minimale stand om de stabiliteit van de vlam te controleren.
9
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de geldende
voorschriften en moeten worden uitgevoerd door een erkende professional.
• Informatie over de voedingsspanning en het stroomverbruik staat
vermeld op het typeplaatje.
• Het apparaat moet worden geaard.
• Als u het apparaat installeert, raden wij u aan om een
schakelaar voor alle polen te bevestigen met contacten die
3 mm worden geopend.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen
door een identiek netsnoer (H05V2V2-FT90 ºC of H05RR-F). Wij
raden u aan om dit werk uit te laten voeren door onze
klantenservice. Neem contact op met ons Klantcontactcentrum
via 00800-3810-4026.
• Gebruik geen verlengsnoeren.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor
letsel aan personen of huisdieren dat of voor schade aan
goederen die wordt veroorzaakt door nalatigheid bij de
naleving van de bovengenoemde voorschriften.
L
Aarde
(geel/groen)
N
Installatie
Als u het oppervlak rond de randen hebt schoongemaakt, bevestigt u de meegeleverde afdichting aan
de kookplaat zoals in de afbeelding wordt weergegeven.
Plaats de kookplaat in de opening van het werkblad en neem de afmetingen in acht die in de
gebruiksaanwijzing worden aangegeven.
Opmerking: Het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat via de bovenkant uit het werkblad te
kunnen verwijderen.
Gebruik de meegeleverde steunen (A) om de kookplaat vast te maken. Bevestig de steunen in de relevante
gaten zoals aangegeven door de pijlen en schroef ze vast afhankelijk van de dikte van het werkblad (zie de
volgende afbeeldingen).
10
Aanpassing aan een ander type gas
Als u een andere gassoort gebruikt dan de soort die
aangegeven staat op het typeplaatje en het oranje
label op de achterkant van de kookplaat, moet u de
sproeiers vervangen en de primaire lucht voor de
wokbrander aanpassen (zie de sproeiertabel op
pagina 6).
Het oranje label moet worden verwijderd en bij de
handleiding worden bewaard.
Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de
gasdruk die aangegeven staat op pagina 6.
• Neem voor vervanging van de sproeiers contact
op met ons Klantcontactcentrum via nummer
00800-3810-4026, of met een erkende monteur.
• Sproeiers die niet standaard meegeleverd zijn,
•
moeten worden besteld bij ons
Klantcontactcentrum via nummer 00800-38104026.
Regel de laagste stand van de kranen af.
Opmerking: bij vloeibaar petroleumgas
(G30/G31) moet de bypass-schroef volledig
worden aangedraaid. Wanneer u moeilijkheden
ondervindt bij het draaien van de
bedieningsknop, kunt u contact opnemen met de
klantenservice via ons Klantcontactcentrum op
nummer 00800-3810-4026 – zij zorgen voor
vervanging na vaststelling dat de kraan is
beschadigd.
Vervangen van de sproeiers
Opmerking: Zie de tabel op pagina 6 om te controleren of u
het juiste type sproeier gebruikt.
Gewone branders (T)
1. Verwijder de dop (A).
2. Verwijder de branderring (B).
3. Schroef de sproeier (C) los met een 7-mm inbussleutel.
4. Vervang de sproeier door de sproeier voor de nieuwe
gassoort.
5. Bevestig de branders en de pannensteunen opnieuw.
Opmerking: voordat u de kookplaat installeert, moet u het
gaskalibratielabel dat bij de vervangende sproeiers is
bijgeleverd, over de huidige gasinformatie op de onderkant
van de kookplaat plakken.
11
A
B
C
Vervangen van de sproeiers in de wokbrander
Als u de sproeiers in de speciale brander wilt vervangen:
1. Verwijder de branderring (C), de schroeven (B) waarmee de dop is
bevestigd (A) en de dop zelf.
2. Schroef de binnenste sproeier (D) en de buitenste sproeier (E) los
met een 7-mm inbussleutel.
3. Vervang de sproeiers.
4. Bevestig de dop, schroeven en branderring opnieuw.
Opmerking: Zorg ervoor dat:
1. de branderring (C) na vervanging correct op de brander is geplaatst.
B
C
A
D
Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen
Het minimale stromingsniveau wordt met de kraan afgesteld op de laagste
positie (kleine vlam) .
De primaire lucht in de branders hoeft niet te worden afgesteld.
Om ervoor te zorgen dat het minimale niveau goed afgesteld is, verwijdert
u de bedieningsknop en stelt u de schroef op de kraan als volgt af:
1. Draai de schroef vaster om de vlamhoogte te verkleinen 1 (-).
2. Draai de schroef losser om de vlamhoogte te vergroten (+).
3. Draai bij ingeschakelde branders de bedieningsknoppen van de maximale
naar de minimale
troleren.
stand om de stabiliteit van de vlam te con-
12
E
Reiniging en onderhoud
-
Koppel de kookplaat los van de netvoeding.
Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u
met de reiniging of het onderhoud begint.
Om de kookplaat in perfecte conditie te houden,
moeten voedselresten verwijderd worden en moet
de kookplaat na elk gebruik worden
schoongemaakt.
-
Reiniging van de kookplaat:
- Reinig de oppervlakken van de kookplaat met
een sopje van lauwwarm water en een neutraal
schoonmaakmiddel, spoel ze na en maak ze
grondig droog met een zachte doek of zeem.
- Langdurig contact met hard water of agressieve
reinigingsmiddelen zouden de roestvrijstalen
oppervlakken kunnen aantasten of bevlekken.
Reinigingsmiddelen met chloor, chloormengsels
of ammoniak en reinigingsmiddelen met een
hoog zuurgehalte brengen onherstelbare schade
aan de kookplaat toe. Lees het productlabel om
er zeker van te zijn dat het product geschikt is
voordat u het gebruikt.
Zorg dat zure of alkaline stoffen, zoals azijn,
mosterd, zout of citroensap, niet langdurig in
contact komen met de kookplaat.
Geadviseerd wordt om gemorste vloeistoffen
(water, saus, koffie etc.) onmiddellijk af te nemen.
Gebruik geen schuurmiddelen en
pannensponsjes.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen brandbare producten.
Alle geëmailleerde en glazen onderdelen moeten
worden gereinigd met warm water en/of een
neutraal reinigingsmiddel.
Reiniging en onderhoud van de gasbranders
De pannensteunen en branders kunnen worden
verwijderd om ze makkelijker te kunnen
schoonmaken.
1. Was ze zorgvuldig met de hand af in warm water
met een mild reinigingsmiddel. Zorg dat
ingebrand vuil wordt verwijderd en dat de
openingen van de brander niet verstopt zijn. De
interne dop van de brander (D op pagina 12) is
gemaakt van koper en gaat op natuurlijke wijze
glanzen als deze heet wordt. Maak deze na elk
gebruik schoon met een product dat specifiek is
ontwikkeld voor koper. Gebruik warm water en
een mild reinigingsmiddel voor het reinigen van
de externe dop van de brander (C op pagina 12).
Gebruik nooit schurende producten of
schuursponsjes omdat hierdoor de speciale laag
op het oppervlak wordt beschadigd.
2. Spoel en droog goed af.
3. Bevestig de branders en doppen weer op de juiste
plaatsen.
4. Zorg ervoor dat u elke pannensteun op de juiste
manier terugplaatst bij elke brander.
Opmerking: De uiteinden van de elektronische
bougies en thermokoppels moeten regelmatig
worden schoongemaakt om ze in goede staat te
houden. Reinig ze zeer zorgvuldig met een vochtige
doek. Als er ingebrand voedsel op zit, moet dit
voorzichtig worden verwijderd met een
tandenstoker.
Om te voorkomen dat de elektronische bougies
beschadigd raken, gebruikt u de kookplaat alleen
als de branders en pannensteunen zich op de
juiste plek bevinden.
13
Opsporen van storingen
Als de kookplaat niet goed werkt, lees dan eerst
deze paragraaf door voordat u contact opneemt met
ons Klantcontactcentrum.
2. De openingen van de brander naar het
thermokoppel niet verstopt zijn.
3. Het uiteinde van het thermokoppel schoon is.
Probleem: de brander ontsteekt niet of de vlam is
niet stabiel. Controleer of:
1. De gas- of elektriciteitstoevoer niet onderbroken
is en of de bedieningsknop opengedraaid is.
2. De gastoevoer niet op is.
3. De openingen van de brander niet verstopt zijn.
4. Het uiteinde van de elektronische bougie schoon
is.
5. Alle onderdelen van de brander zich op de juiste
positie bevinden.
Probleem: de pannen staan niet stabiel.
Controleer of:
1. De onderkant van de pan volledig vlak is.
2. De pan zich in het midden van de brander
bevindt.
3. De pannensteunen correct geplaatst zijn met alle
rubberen pootjes op hun plaats.
Als u na al deze controles en na het opnieuw in- en
uitschakelen van de kookplaat nog steeds
problemen hebt, neem dan contact op met ons
Klantcontactcentrum via nummer 00800-3810-4026.
Probleem: de vlam gaat uit. Controleer of:
1. De bedieningsknop goed ingedrukt is gehouden
tijdens het inschakelen van de brander, om het
veiligheidsthermokoppel de tijd te geven om in
te schakelen.
Klantenservice
Controleer voordat u contact opneemt met het
Klantcontactcentrum of het probleem verholpen kan worden aan
de hand van de tips voor het opsporen van storingen.
1. Als de storing aanhoudt, kunt u contact met ons opnemen via
nummer 00800-3810-4026. Het is handig als u de volgende
informatie bij de hand hebt:
• Een korte beschrijving van de storing.
• Het serienummer en modelnummer van het apparaat.
• Het servicenummer (het nummer achter het woord "Service" op het
typeplaatje aan de onderkant van de kookplaat. Het servicenummer
staat ook in het garantieboekje.
• Uw naam, volledige adres (met postcode) en telefoonnummer.
Opmerking: Als er een probleem is met uw kookplaat en u neemt
geen contact met ons op, kan de veiligheid en kwaliteit van het
apparaat in gevaar komen.
14
Whirlpool Europe - Enige Vennoot
Viale G.Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA), Italië
Tel. +39 0332 759111 - Fax +39 0332 759268
www.whirlpool.eu
Gedrukt in Italië.
06/16
400010887996
n
Download PDF

advertising