KitchenAid KRSC 9045 Instruction for Use

KitchenAid KRSC 9045 Instruction for Use | Manualzz
Gebruiksaanwijzing
Alvorens het apparaat te gebruiken
4
Milieutips
4
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
6
Als het apparaat niet wordt gebruikt
7
Onderhoud en reiniging
7
Gids voor de interne onderdelen
8
Gebruik van de ijs- en waterdispenser
9
Gebruik van de automatische ijsmaker
9
Hoe u de voedingsmiddelen moet bewaren, invriezen
en laten ontdooien
10
Luchtverspreidingssysteem “Multiflow” (indien mogelijk)
11
Opsporen van storingen
12
Vervangen van de waterfilterpatroon (indien mogelijk)
14
Consumentenservice
14
Alvorens het apparaat te gebruiken
• Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het
conserveren van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw
leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te
worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het
koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden
verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.
Milieutips
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor de verwerking
moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar
kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te
snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen
kruipen.
Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar
een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de
behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje
in het apparaat.
Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op
het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het
koelcircuit niet beschadigd zijn.
Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas
zit in een hermetisch verzegeld systeem.
Koelgas: R134a heeft een globaal verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
4
Milieutips
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1935/2004
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en
latere verordeningen vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG.
De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende
installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.
5
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
INSTALLATIE
• Het apparaat moet door twee of meerdere
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
• Zorg ervoor dat het product tijdens de
installatie de voedingskabel niet beschadigt.
• Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
het apparaat om een goede ventilatie te
garanderen of volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
vrij van obstakels.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van
de koelkast niet.
• Installeer het product waterpas op een vloer die
het gewicht kan dragen en in een ruimte die
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik
van het product.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
om te werken in ruimten waarin de
temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de
klimaatklasse die op het serienummerplaatje
staat aangegeven: het is mogelijk dat het
apparaat niet goed functioneert als het voor een
lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een
hogere of lagere temperatuur dan het
genoemde bereik.
VEILIGHEID
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt
van het apparaat of van andere elektrische
huishoudelijke apparatuur. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of explosies
veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische, elektrische
of chemische systemen die het ontdooiproces
versnellen dan door de fabrikant zijn
aanbevolen.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
gegeven.
• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
mentale vermogens, of zonder ervaring of
kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens
het gebruik instructies ontvangen van of
begeleid worden door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
niet worden toegestaan in het product te spelen
of zich erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat
ze ijsbrand kunnen veroorzaken.
GEBRUIK
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
moeten op een waterleidingnet aangesloten
worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
• Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het
vriesgedeelte want deze kunnen barsten.
Klimaatklasse Omg. Temp. (°C) Omg. Temp. (°F)
SN
van 10 tot 32
van 50 tot 90
N
van 16 tot 32
van 61 tot 90
ST
van 16 tot 38
van 61 tot 100
T
van 16 tot 43
van 61 tot 110
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters
of verlengsnoeren.
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en
niet die van het vorige apparaat.
• De voedingskabel mag alleen door
gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of
vervangen.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
uit het stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van
het stopcontact is geplaatst.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld, indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen.
6
Als het apparaat niet wordt gebruikt
• Sluit het apparaat van het elektriciteitsnet af.
• Maak het apparaat leeg en laat de deuren van het apparaat op een kier staan zodat er lucht in de
verschillende gedeelten kan circuleren. Op die manier wordt de vorming van schimmel en luchtjes
vermeden.
• Als het apparaat is uitgerust met een automatische ijsmaker:
1. Sluit de watertoevoer naar de automatische ijsmaker.
2. Maak de ijsblokjeshouder leeg.
Stroomonderbreking
Houd de deuren van het apparaat gesloten in het geval van een stromonderbreking van maximaal 24 uur.
Op deze manier worden de levensmiddelen zo lang mogelijk koel gehouden. Verwijder, in het geval van
onderbrekingen die meer dan 24 uur duren, de levensmiddelen uit het product en sla ze in een voor de
conservering geschikt apparaat op.
Onderhoud en reiniging
• Maak het apparaat regelmatig met een doek en
lauw water en neutrale schoonmaakproducten
speciaal om de binnenkant van de koelkast
schoon te maken schoon.
• Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen.
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Er wordt geadviseerd om nadat de plint aan de
voorkant verwijderd is de condensator met een
stofzuiger schoon te maken (zie de
Installatiehandleiding).
• De toetsen en het display van het
bedieningspaneel (niet op alle modellen, op de
deur van het vriesgedeelte) mogen niet
gereinigd worden met middelen op basis van
alcohol of daarvan afgeleide stoffen, maar met
een droge doek.
• De slangen van het koelsysteem lopen in de
buurt van de bak voor het dooiwater, en
kunnen hoge temperaturen bereiken. Maak de
leidingen regelmatig met een stofzuiger schoon.
Vervangen van de lampjes
Let op:
• Sluit het apparaat altijd eerst van het stroomnet
af alvorens de lampjes te vervangen.
• Alvorens de lampjes te vervangen moet het
beschermkapje, indien aanwezig, verwijderd
worden. Na het vervangen moet het
beschermkapje weer aangebracht worden.
• De lampjes in het apparaat zijn voorzien van
een bajonetfitting.
• Het lampje van de ijsmaker en waterdispenser is
daarentegen voorzien van een gewone
schroeffitting.
Vervang het lampje door een lampje met dezelfde
eigenschappen dat verkrijgbaar is bij de technische
servicedienst en de erkende verkopers.
7
Gids voor de interne onderdelen
FRUIT-GROENTELADE EN VLEESLADE
Verwijderen van de groente- en fruitlade of de
vleeslade:
1. schuif de lade naar voren totdat hij niet verder
kan;
2. til de lade op en trek hem naar voren, terwijl u
een hand onder de lade houdt;
3. de lade zal uit de rails vallen en kan verder naar
buiten getrokken worden;
4. om de lade volledig te verwijderen moet deze
worden opgetild: de voorkant naar boven, de
achterkant naar beneden.
Laadwijze
Met het doel om een zo groot mogelijke opslag
mogelijk te maken kunt u de onderste
laden/manden uit het vriesgedeelte verwijderen,
Zorg ervoor dat de levensmiddelen de openingen
voor de luchttoevoer niet afsluiten (Instructie
geldig voor modellen met een capaciteit die kleiner
dan 715 liter is).
Schuifknop voor regeling van de temperatuur
in de vleeslade
• Er stroomt koude lucht door een opening
tussen het koelvak en het vriesvak. Op deze
manier blijft de temperatuur van de vleeslade
lager dan de rest van het koelvak. De
luchtstroom kan worden geregeld met behulp
van de regelschuifknop.
• Als u groente in de vleeslade wilt bewaren moet
u de regelschuifknop naar de buitenzijde
schuiven tot op de instelling voor groente. Op
die manier wordt eventuele schade door
bevriezing van de groente voorkomen.
Schuifknop voor regeling van de vochtigheid
in de groente- en fruitlade
• Het vocht in de groente- en fruitlade kan met
de speciale schuifknop geregeld worden.
• Door het schuifje helemaal naar rechts te
schuiven wordt de vochtige lucht uit de lade
verwijderd om fruit en groente met schil
optimaal te bewaren.
• Door het schuifje helemaal naar links te
schuiven wordt de vochtige lucht in de lade
gehouden voor het optimaal bewaren van
bladgroenten.
8
Gebruik van de ijs- en waterdispenser
Eerste gebruik
Als de ijs- en waterdispenser voor de eerste keer
gebruikt worden kunnen de eerste ijsblokjes en het
eerste water dat afgegeven wordt een
onaangename smaak hebben; het is dus raadzaam
om dit weg te gooien.
Om het ijs weg te nemen:
De afgifte van ijs vindt met behulp van de druk
tegen de ijshendel van de automaat plaats.
Handige tips:
1. Houd de beker dichtbij de opening.
2. Om de ijsautomaat te activeren is het niet nodig
dat u met veel kracht tegen de hendel drukt.
Door krachtig te drukken krijgt u noch sneller,
noch meer ijs.
3. Het is raadzaam het glas langzaam weg te
trekken om de toevoer van het ijs te stoppen
en te voorkomen dat het ijs blijft komen.
4. We raden u aan om geen gebruik te maken van
erg dunne of bijzonder gevoelige bekers te
maken.
Voor het afnemen van water:
De afname van water is altijd mogelijk en vindt met
behulp van de druk van een beker tegen de
waterhendel van de automaat plaats. De afgifte
wordt onderbroken op het moment dat de hendel
wordt losgelaten.
Gebruik van de automatische ijsmaker
Nadat de koelkast aangezet is, duurt het normaal
één nacht om de eerste ijsblokjes te maken. Als u
schraapijs kiest worden de ijsblokjes op het
moment vermalen. Het kan dus gebeuren dat het
schraapijs er iets later uit komt. Het lawaai dat
door het maalsysteem gemaakt wordt is normaal
en de stukjes ijs kunnen van verschillende grootte
zijn. Als u van schraapijs op ijsblokjes overgaat
kunnen er samen met de eerste ijsblokjes ook
kleine hoeveelheden schraapijs uitkomen.
De hoeveelheid en de grootte van de ijsblokjes
hangt af van de druk van het waterleidingnet; het is
mogelijk om meer ijs te maken door de ingestelde
temperatuur in de vriesgedeelte te verlagen.
ALLEEN VOOR DE VERSIE MET IJSHOUDER
De normale hoeveelheid ijs die gemaakt wordt
bestaat uit ongeveer 12-14 afgiften in 24 uur.
De ijsbak wordt als volgt verwijderd en weer
geplaatst
Steek uw vingers in opening aan de onderkant van
de ijsbak, trek aan de hendel, haal de ijsbak naar
boven en verwijder hem.
Bij een aantal modellen, na uw vingers in de
opening aan de onderkant van de bak gestoken te
hebben, plaats de duim op de knop voor
ontgrendeling, haal de ijsbak naar boven en
verwijder hem.
Om de bak weer te plaatsen zet u de onderkant
van de bak op de speciale steun in de binnendeur
en laat u hem in de juiste stand zakken.
Opmerking: Als u grote hoeveelheden ijsblokjes
nodig heeft wordt geadviseerd om ze rechtstreeks
uit de bak van de ijsmaker te pakken en niet uit de
dispenser.
9
Hoe u de voedingsmiddelen moet bewaren, invriezen
en laten ontdooien
INLEIDING
Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan
komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma’s van het ene gebied naar het andere in
de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende
deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.
OPMERKING: Zet nooit warme voedingsmiddelen in de vriezer. Laat warme voedingsmiddelen altijd
eerst 30 minuten op kamertemperatuur afkoelen en pak ze daarna in en vries ze in. Door de
voedingsmiddelen eerst te laten afkoelen voor ze in te vriezen is het mogelijk om energie te besparen en
de levensduur van het apparaat te verlengen.
DICHTMAKEN
Wanneer het voedsel in zakjes wordt verpakt, moet alle lucht uit de zakjes worden gedrukt (vloeistoffen
hebben wat extra ruimte nodig om te kunnen uitzetten).
Sluit de verpakking met een stripje. Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje;
gebruik bij niet-doorzichtige zakjes zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
ONTDOOIEN
Hier volgen enkele nuttige wenken.
• RAUWE GROENTE: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke
manier.
• VLEES (grote stukken): in de koelkast ontdooien zonder het vlees uit de verpakking te halen.
Alvorens het te bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten
• VLEES (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
• VIS: ontdooien in de koelkast zonder de vis uit de verpakking te halen of direct bereiden zonder dat de
vis volledig is ontdooid. In geval van stroomonderbreking houdt het vriesgedeelte de juiste
bewaartemperatuur ongeveer 12 uur vast; laat de deur van het vriesgedeelte echter dicht. Vries
voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.
• KANT-EN-KLARE VOEDINGSMIDDELEN: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium
bakje te halen.
• FRUIT: in de koelkast ontdooien
10
Hoe u de voedingsmiddelen moet bewaren, invriezen
en laten ontdooien
TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN
De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
Voedselcategorie
Maanden
Voedselcategorie
FRUIT
Geconcentreerd vruchtensap
Fruit (in het algemeen)
Citrusvruchten en vers sap
VLEES
12
Saucijzen
8-12
Zelf ingevroren voedsel
4-6
Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees
8
8-12
2-3
VIS
Kabeljauw, tong
2-3
Rundvlees
6-12
Lams- en kalfsvlees
6-12
Varkensvlees
4-6
Verse saucijzen
1-2
BIEFSTUKKEN EN KARBONADES
6
Rundvlees
Zalm
2-3
Lamsvlees, kalfsvlees, varkensvlees
Makreel, baars
2-3
GEVOGELTE
Reeds klaargemaakte vis
1
BRAADVLEES
STOOFVLEES
Vlees, gevogelte en vis
4 weken of korter
Hamburgers
GROENTEN
Commerciële diepvriesproducten
Maanden
3
Kip of kalkoen (heel of in stukken)
8-12
2-4
12
Weekdieren, oesters
3-4
Eend en gans
6
Gekookte vis, krab
3-4
Gevogelte in saus bereid
6
12
Biefstukken (zonder jus)
1
Rauwe garnalen
Luchtverspreidingssysteem “Multiflow” (indien mogelijk)
“MULTIFLOW” is een verspreidingssysteem van geventileerde lucht waardoor de temperatuur in het
koelgedeelte praktisch gelijk is. De voedingsmiddelen kunnen op elke schap van het apparaat gelegd
worden waarbij er goed op gelet moet worden dat de luchtopeningen niet afgedekt worden zodat de lucht
vrij kan circuleren.
11
Opsporen van storingen
Voordat u contact opneemt met de klantenservice...
De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
De geluiden die het apparaat produceert zijn normaal, omdat de ventilatoren en de compressoren voor de
regeling van de werking automatisch worden in- en uitgeschakeld.
Sommige geluiden kunnen worden beperkt: door het apparaat waterpas te zetten en het op een
vlakke ondergrond te plaatsen, door ervoor te zorgen dat het apparaat niet in contact komt met andere
meubels, door te controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst, door te controleren of de
flessen en de pakken elkaar niet raken.
Enkele mogelijke geluiden:
• een gefluit bij de eerste inschakeling van het apparaat of na een lange periode waarin het apparaat niet
gebruikt is.
• een geborrel als de koelvloeistof naar de leidingen gaat.
• een gezoem als de waterklep of de ventilator in werking treden.
• een geknetter als de compressor wordt gestart of als het ijs in de bak druppelt.
• een plotselinge klik als de compressor wordt in- en uitgeschakeld.
Het apparaat werkt niet
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
• Heeft u de beveiligingen en de zekeringen van de elektrische installatie in uw woning gecontroleerd?
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
• Zit er misschien te veel stof of pluis op de condensator?
• Zijn de deuren goed gesloten?
• Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
• Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
• Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het
apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te
koelen.
Er is te veel vochtophoping:
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van lucht
verhinderd wordt.
• Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat in de koelkast de vochtigheidsgraad toeneemt.
Als er water in het ontdooibakje zit
• Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. Het bakje mag tot de helft vol raken. Controleer of
het apparaat waterpas staat zodat het water niet uit het bakje kan stromen.
De temperatuur van de apparaat is te hoog:
• Zijn de bedieningen van de apparaat wel goed ingesteld?
• Is er een grote hoeveelheid voedsel in de apparaat geplaatst?
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Als het gedeelte dat contact maakt met het rubber warm aanvoelt:
• Dit is normaal als het klimaat warm is en als de compressor in werking is.
12
Opsporen van storingen
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open:
• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
• Verzeker u ervan dat het apparaat perfect horizontaal staat.
De verlichting werkt niet:
• Als het lampje is doorgebrand?
ALS HET APPARAAT VOORZIEN IS VAN EEN DISPENSER
De automatische ijsmaker functioneert niet:
• Heeft de vrieskast voldoende tijd gehad om de vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuw
apparaat kan dit 24 uur duren.
• Staat de automatische ijsmaker aan? (Op bepaalde modellen. Raadpleeg het productblad).
• Komt er water bij de automatische ijsmaker? Is de waterkraan opengedraaid? Het filter kan verstopt zijn
of niet goed geïnstalleerd zijn. Controleer als eerste de instructies voor de filterinstallatie om na te gaan
of het filter correct is geïnstalleerd en niet verstopt is. Als de installatie of verstopping niet het
probleem veroorzaken, roep dan een gekwalificeerde persoon of vakman te hulp.
Als de dispenser niet functioneert:
• Is de deur van het vriesgedeelte dicht?
• Is de ijsbak goed geplaatst?
Als de ijsdispenser niet meer functioneert:
• De ijsdispenser is lange tijd niet gebruikt zodat de ijsblokjes aan elkaar gekleefd zijn? Schud de ijsbak
heen en weer om de ijsblokjes te scheiden en verhoog de inhoudscapaciteit. Er wordt geadviseerd om
het oude ijs weg te gooien en nieuw ijs te maken.
• Is de hendel van de dispenser te lang ingedrukt gebleven? Wacht ongeveer 3 minuten zodat de motor
van de dispenser zich kan resetten.
Als de dispenser geen ijs afgeeft als u tegen de hendel aan drukt:
• Verander de instelling van het type ijs van ijsblokjes in schraapijs of omgekeerd (niet bij alle modellen),
om eventuele blokken ijs te verwijderen. Als de dispenser nog steeds geen ijs afgeeft wacht dan twee
minuten en probeer het nog eens.
Als de dispenser geen water afgeeft als u tegen de hendel aan drukt:
• Bij de eerste keer afgeven duurt het 15-20 seconden voordat het circuit gevuld is.
• Indien het apparaat op erg koude temperaturen gebracht wordt en de schuif voor de
temperatuurregeling van de vleeslade open is, kan het gebeuren dat er tijdelijk geen water door de
dispenser afgegeven wordt. Dan moet de schuif dichtgedaan worden zodat er binnen de volgende 12
uur weer water afgegeven kan worden.
Als er condens in het gedeelte van de ijs- en waterdispenser is (niet
bij alle modellen):
• Druk op de betreffende schakelaar (aangegeven met A op de figuur)
om het anticondenssysteem in te schakelen.
De automatische ijsmaker maakt lawaai:
Aangezien de apparaat een automatische ijsmaker heeft, kan het zijn dat u
gezoem hoort (dit is afkomstig van de waterklep), het druppelen van
water en het lawaai van het ijs dat in de bak valt.
13
Vervangen van de waterfilterpatroon (indien mogelijk)
1. LET OP: tijdens de ontluchting van de installatie kan er water uit de dispenser lekken.Zoek de dop van
de waterfilterpatroon op; deze is onder de deur van het vriesgedeelte geplaatst. Draai de dop tegen de
wijzers van de klok in totdat hij verticaal staat en trek de dop met de filterpatroon door het rooster
naar buiten.
2. Verwijder de patroondop door deze van het uiteinde van het oude patroon af te schuiven. De dop kan
naar links of naar rechts schuiven. DE DOP NIET WEGGOOIEN.
3. Haal de nieuwe patroon uit de verpakking en verwijder de bescherming.
4. Breng de dop op de nieuwe patroon aan, zoals aangegeven.
5. Duw de nieuwe filterpatroon in het onderrooster met de patroondop in de verticale stand, totdat hij
niet verder kan. Draai de dop van de filterpatroon met de klok mee tot deze horizontaal staat.
6. LAAT WATER DOOR DE DISPENSER STROMEN TOTDAT DE STRAAL HELDER WORDT (ongeveer
9-14 liter of gedurende 6-7 minuten). Op die manier wordt het systeem doorgespoeld en wordt de
lucht uit de leidingen verwijderd.
LET OP: tijdens de ontluchting van de installatie kan er water uit de dispenser lekken.
Bestellen van vervangende filters
Neem voor het bestellen van nieuwe patronen voor het waterfilter, contact op met de klantenservice.
1
2
4
5
3
Consumentenservice
Voordat u contact opneemt met de
consumentenservice:
Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de
handeling na een uur.
Als uw apparaat na de controles in de gids voor het
opsporen van storingen en nadat u het apparaat
opnieuw gestart hebt nog steeds niet goed werkt,
neem dan contact op met de consumentenservice
en leg het probleem duidelijk uit. Geef het
volgende door:
• het type en het serienummer van het apparaat
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat),
• uw volledige adres,
• uw telefoonnummer.
Opmerking:
Het omkeren van de deuren van het apparaat
door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
14
15
Printed in Italy
11/08
5019 715 02032
n
NL
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement