Whirlpool | 5KSB5553EBU | Instruction for Use | KitchenAid 5KSB5553EMS Instruction for Use

KitchenAid 5KSB5553EMS Instruction for Use
Innholdsfortegnelse
Viktige sikkerhetsregler ...........................................................................................2
Husholdnings KitchenAid® Blender garanti for Europa ...........................................3
Service og utbedring av feil ......................................................................................4
Ettersalgsservice.......................................................................................................5
Servicesenter ............................................................................................................5
Krav til strømforsyning .............................................................................................6
Produktbeskrivelse ...................................................................................................7
Hvordan monteres blenderen....................................................................................8
Betjening ................................................................................................................10
Anbefalede hastigheter...........................................................................................12
Vedlikehold og rengjøring ......................................................................................13
Blendertips .............................................................................................................14
Oppskrifter..............................................................................................................16
Drinks og cocktails .....................................................................................16
Desserter.....................................................................................................17
Supper.........................................................................................................18
Hovedretter .................................................................................................19
Dressinger...................................................................................................20
Babymat......................................................................................................21
FOR Å OPPNÅ OPTIMALE RESULTATER MED DIN KITCHENAID® BLENDER,
ANBEFALER VI Å LESE DENNE BRUKSANVISNING GRUNDIG.
9709310
1
VIGTIGE SIKKERHETSREGLER
Ved bruk av elektriske apparater skal nedenstående sikkerhetsbestemmelser alltid følges for
å minske risikoen for brann, elektrisk støt og/eller personskade.
1. Les bruksanvisningen grundig.
2. For å beskytte mot risikoen for elektriske støt, må motordelen ikke nedsenkes i vann
eller en annen væske.
3. Maskinen må ikke brukes av barn, uten tilsyn av en voksen.
4. Ta støpslet ut av stikkontakten når blenderen ikke er i bruk, før av- og påmontering av
deler og før rengjøring.
5. Unngå direkte berøring med bevegelige deler.
6. Blenderen må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet er defekt, hvis det oppstår feil
på blenderen, eller hvis den mistes i gulvet eller på annen måte skades. Kontakt i stedet
den nærmeste forhandler.
7. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten, kan føre til personskade.
8. Blenderen må ikke brukes utendørs.
9. La ikke ledningen henge ut over kanten av bordet.
10. Ha ikke fingre og kjøkkenredskap nede i blenderen når den er i gang, da dette kan
forårsake alvorlig personskade og/eller ødeleggelse av blenderen. Det kan brukes en
skraper, men kun når blenderen ikke er igang.
11. Kniven er skarp. Vær forsiktig.
12. For å minske risikoen for personskade må kniven aldri settes på motordelen før
blenderglasset er satt korrekt på.
13. Lokket skal alltid være på når blenderen brukes.
14. Ta proppen av når det blendes varme væsker.
15. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbruk.
TA VARE PÅ DISSE
SIKKERHETSBESTEMMELSER
Dette apparatet er merket i samsvar med
EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av
elektrisk og elektronisk utstyr (Waste
Electrical and Electronic Equipment WEEE).
Symbolet
på produktet eller på
dokumentene som følger med det, viser at
dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Lever det til et
autorisert mottak for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr.
Forsikre deg om at dette produktet blir
avhendet på korrekt vis, slik at det ikke
kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.
Avhending må skje iht. de lokale
renovasjonsforskriftene.
2
renovasjonsvesenet eller forretningen der
du anskaffet det.
For nærmere informasjon om håndtering,
kassering og resirkulering av dette
produktet, kontakt kommunen,
Det er vigtig at alle sikkerhetsanvisninger overholdes, både av
hensyn til din egen sikkerhet og til andres.
Denne bruksanvisning inneholder mange viktige sikkerhetsanvisninger
og -symboler, på samme måte som blenderen også er forsynt med
diverse sikkerhetssymboler. Oppbevar derfor bruksanvisningen.
Dette symbol betyr “Obs” og betyr at det er fare for at det kan oppstå
farlige situasjoner som kan føre til personskade, i værste fall med døden
til følge. Symbolet etterfølges av ordet FARE eller ADVARSEL.
Ordet FARE betyr at manglende
overholdelse av anvisningene fører til
!
alvorlig personskade, i værste fall med
døden til følge.
Ordet ADVARSEL betyr at manglende
!
overholdelse av anvisningene kan føre til
alvorlig personskade, i værste fall med
døden til følge.
Alle sikkerhetsanvisninger beskriver selve faren, samt de forholdsregler som skal tas for
å unngå personskade. Anvisningene inneholder videre opplysninger om hva som kan
skje, hvis de ikke følges.
!
FARE
ADVERSEL
Husholdnings KitchenAid® Blender Garanti
for Europa
Reklamasjonsperiode
Betales av
KitchenAid
Betales ikke af
KitchenAid
TRE ÅRS FULL
GARANTI fra kjøpsdatoen
(kun til husholdningsbruk).
Nye reservedeler og
arbeidslønn i forbindelse
med utbedring av feil i
materialer og utførelse.
Dette skal utføres av et
autorisert KitchenAid
ettersalgsservice.
A. Reparasjoner når
Blenderen blir brukt til
annet enn vanlig
matlaging.
B. Skade som er resultat av
uhell, ombygginger, feil
bruk, mislighet eller
installasjon/drift som
ikke er i overensstemmelse med lokale
elektrisitetsforskrifter.
KITCHENAID TAR IKKE ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER
DRIFTS SKADER.
Med forbehold for endringer i de tekniske spesifikasjoner uten varsel.
3
Service og utbedring av feil
- Kontakt din lokale KitchenAid
forhandler eller butikken hvor du har
kjøpt blenderen, for ytterligere
informasjon om mulighetene for service i
ditt lokalområde.
KJØPSDATOEN FREMGÅR AV
KVITTERINGEN. OPPBEVAR
DERFOR KVITTERINGEN SLIK AT
DU ER SIKKER PÅ Å FÅ SERVICE
PÅ DIN BLENDER I
GARANTIPERIODEN.
Kontrollér vennligst følgende, hvis
blenderen ikke fungerer korrekt:
- Er blenderen koblet til
strømforsyningen?
- Er det gått en sikring, eller er
HFIreleet slått av?
- Prøv å ta støpslet ut og vent 15-20
minutter før du setter det i kontakten
igjen.
- Se vennligst avsnittet “Ettersalgsservice”.
Fare for elektrisk sjokk.
Plugg ut før reparasjon.
Hvis disse anvisningene ikke
følges kan det føre til dødsfall
eller elektrisk sjokk.
4
Ettersalgsservice
All service må håndteres lokalt av et autorisert KitchenAid ettersalgsservice.
Kontakt forhandleren som du kjøpte enheten av for å få navnet på det nærmeste
autoriserte KitchenAid ettersalgsservice.
HOWARD CUISINE AS:
Skovveien 6
0277 OSLO
Tel: 22 12 17 00
Servicesenter
Norsk Importør:
HOWARD CUISINE AS:
Skovveien 6
0277 OSLO
Tel: 22 12 17 00
www.KitchenAid.com
5
Krav til strømforsyning
220-240 V
50-60 Hz, vekselstrøm
2.4 amp.
Dette apparat leveres med en ledning av
typen Y. Hvis ledningen er skadet, skal
den skiftes ut av produsenten eller
dennes serviceagent for å unngå at det
oppstår farlige situasjoner.
Fare for elektrisk sjokk.
Bruk jordet kontakt.
Fjern ikke jordingspluggen.
Bruk ikke adapter.
Hvis disse anvisningene ikke
følges kan det føre til dødsfall,
brann eller elektrisk sjokk.
® Registrert varemerke/™ Varemerke for KitchenAid, USA.
© 2005. Med enerett.
6
Produktbeskrivelse
KitchenAid kvalitet betyr at
denne blender er konstruert og
testet i henhold til KitchenAid
kvalitetsnormer, hvilket sikrer
optimal yteevne, driftssikkerhet
og lang levetid.
60 ml
2 liters
30 ml
1 liters
60 ml propp med
måleskala
Lokk
ml
Robust, varmefast
blenderglass (tåler
maskinoppvask)
liters
1000
1
750
3
4
500
1
2
2
250
50
0
Kniv i rustfritt stål
Tettningsring/pakning
Clean-Design bunn
til blenderglass
Stir
Mix
Liquefy
READY
ATES ES
INDIC
LIGHT CH BLAD
HING
TOU
: FLAS DO NOT
WARNING
Ice
ARTI
SAN
RATE
TO OPE
On
Off
eds
g All Spe
Crushin
lsese
P
Puul
Clean Touch
betjeningspanel med
brukervennlige og lett
forståelige symboler
Robust motordel
med sklisikre
gummiføtter
7
Hvordan monteres blenderen?
1. Før blenderen monteres, rengjøres
motordelen med en varm klut med såpe;
deretter tørkes den ren med en fuktig klut
og tørkes med en myk, tørr klut.
MERK: Motordelen må ikke senkes ned i
vann. Vask blenderglasset, tetningsringen og
knivdelen i oppvaskmaskinen, eller for hånd
i varmt såpevann. Hvis du vasker for hånd,
sørg for å skylle og tørke delene godt. Vask
lokket IKKE i oppvaskmaskinen!
2. Snu blenderglasset oppned og skru
tetningsringen på glasset. Sørg for at
gjengene tar godt og sitter stramt. Snu
blenderglasset med rett side opp.
4. Hvis strømkabelen må forkortes, rull den
opp i lagringsområdet i bunnen av
motordelen.
5. Sett blenderglasset på motordelen.
liters
ml
1
1000
3
4
750
3. Sett lokket på blenderglasset.
1
2
500
250
ml
liters
Co
1000
Stir
ntr
Off
ART
3
4
500
1
2
250
1
4
ISAN
8
Mix
Liquefy
READY
ES
INDICATES
LIGHT
H BLAD
HING
TOUC
: FLAS DO NOT
WARNING
ol
1
750
1
4
ATE
TO OPER
On
hing All
Ice Crus
Speeds
sese
P
Pulul
Hvordan monteres blenderen?
6. Sett støpslet i en jordet stikkontakt. Nå er
blenderen klar til bruk.
7. Trykk alltid på
knappen og
kontroller at det blinkende grønne lyset
er slukket. Trekk så ut støpslet før du tar
glasset av motordelen. Løft glasset og
tetningsringen rett opp: ikke skru. Hvis
du dreier på blenderglasset før du har
løftet opp, løsner tetningsringen og
innholdet renner ut.
MERK: Plasser alltid blenderen på en tørr,
ren overflate.
Fare for elektrisk sjokk.
Bruk jordet kontakt.
Fjern ikke jordingspluggen.
Bruk ikke adapter.
Hvis disse anvisningene ikke
følges kan det føre til dødsfall,
brann eller elektrisk sjokk.
liters
ml
1
1000
3
4
750
500
250
1
2
1
4
9
Betjening
MERK: Når den grønne kontrollampen
blinker eller lyser:
- må kniven ikke berøres
- må det ikke gjøres forsøk på å stanse
kniven
- må lokket ikke tas av.
• Når den grønne lampen blinker, kan
blenderen starte hvis man ved et uhell
kommer til å berøre en av
hastighetstastene eller av andre
årsaker.turning on the blender.
• Hvis blenderen begynner å gå når den
grønne kontrollampen blinker, må den
ikke brukes. Blenderen skal i så fall
sendes til reparasjon på et autorisert
serviceverksted. (Det er dog normalt at
den blinker svakt).
• Blenderen skal kun gå når en av
hastighetstastene aktiveres. Trykk
omgående på tasten
, hvis blenderen
starter på andre tidspunkter. Hvis dette
skulle skje skal blenderen ikke brukes,
men sendes til reparasjon på et autoriseret
serviceverksted.
KitchenAid® blenderen har ti
hastighetskombinasjoner.
• Tryk på tasten
. Den grønne
kontrollampen skal blinke, hvilket betyr at
det er tent for blenderen.
Co
ntro
l
ARTI
SAN
Knusing av Hakking Pisking Purering Blendning
is/Omrøring
Av
På
e
Puls
Pulstast
• Alle hastigheter kan kombineres med
pulsfunktionen..
• Før blenderen startes, skal det kontrolleres
at blenderdelene er montert korrekt (se
side 8), og at blenderen sitter korrekt på
motordelen. Hold inngrediensene i glasset
og sett på lokket.
10
MERK: Hvis den grønne kontrollampen
ikke blinker her, tas støpslet ut, og
blenderen sendes til reparasjon på et
autoriseret serviceverksted.
• Trykk på tasten for den ønskede hastighet
for kontinuerlig drift på den gjeldende
hastighet. Den gjeldende kontrollampen
vil lyse, og den grønne kontrollampen
lyser konstant. Hastigheten kan endres
uten å stoppe blenderen først. Du trykker
ganske enkelt på tasten for den nye
hastighet.
• Ta av det midtre ingredienslokket når du
mikser varme væsker og kjør blenderen
bare med
hastighet.
• Trykk på tasten
for å avbryte
blenderen. Ved trykk på denne tasten
stoppes og avbrytes blenderen samtidig.
Blenderen skal alltid avbrytes og støpslet
tas ut, før glasset tas av.
MERK: Matvarene bør ikke blendes for
lenge. Stans blenderen og kontrollér
matvarenes konsistens etter et par sekunder.
Betjening
PROPP
Ta proppen av og tilsett inngrediensene ved
hastigheten
eller
. Hvis det er valgt
en høyere hastighet, hvis blenderglasset er
fullt, eller hvis det blendes varme produkter,
skal blenderen stanses før inngrediensene
tilsettes.
60 ml
2 liters
30 ml
1 liters
ml
STEP START™ FUNKSJON
“Step Start”-funksjonen betyr at blenderen
automatisk starter på en lavere hastighet enn
den valgte for å forhindre sprut. Deretter økes
hastigheten hurtig til den valgte hastighet.
PULSFUNKTION
KitchenAid® blenderen er forsynt med
en pulstast som kan brukes sammen
med alle hastigheter.
• Før blenderen startes, skal det
kontrolleres at alle deler er montert
korrekt (se side 8), og at det monterte
blenderglasset sitter korrekt på
motordelen. Hell deretter inngrediensene i
blenderglasset og sett på lokket.
• Tryk på tasten
. Den grønne
kontrollampen skal blinke for å vise at det
er tent for blenderen.
• Tryk på tasten
. Kontrollampen over
tasten lyser og det viser at alle
hastighetstaster fungerer som pulstaster.
Stir
Mix
Liquefy
DY TO
ES REA
INDICAT DES
LIGHT CH BLA
HING
TOU
: FLAS DO NOT
WARNING
Co
ntro
l
Off
Con
1
750
3
4
500
1
2
250
1
4
Mix
Liquefy
ATE
TO OPER
READY
ATES
INDIC BLADES
LIGHT
H
HING
TOUC
ING: FLAS DO NOT
WARN
Stir
trol
e
Pu
Pulsels
On
Off
hing All
Ice Crus
Speeds
ARTIS
AN
• Velg en hastighet og hold tasten inne i det
ønskede tidsrom (det er normalt at den
ønskede hastighet først nås etter en kort
forsinkelse pga. Step Start™ funksjonen).
• Pulsfunksjonen avbrytes ved igjen å
trykke på tasten
. Blenderen er nå
klar til kontinuerlig drift. Før
blenderglasset tas av, skal blenderen
avbrytes ved trykk på tasten
, og
støpslet tas ut av stikkontakten.
Stir
Mix
Liquefy
DY TO
ES REA
INDICAT DES
LIGHT CH BLA
HING
TOU
: FLAS DO NOT
WARNING
Co
ntro
l
Off
E
OPERAT
On
e
P
Puulsels
eds
All Spe
shing
Ice Cru
ARTI
SAN
MERK: Bruk en gummispatel til å fordele
inngrediensene med og til å skrape innsiden
av blenderglasset med. Dette må dog KUN
skje når blenderen ikke går og støpslet tatt
ut. Det må aldri brukes kjøkkenredskaper –
heller ikke spatler – i blenderglasset når
motoren går.
E
OPERAT
On
liters
1000
e
P
Puulsels
eds
All Spe
shing
Ice Cru
ARTI
SAN
11
Anbefalede hastigheter
Matvaretype
Hastighet
Pannekakerøre.......................................
Vaffelrøre ..............................................
Grønnsakssaus.......................................
Fruktsaus...............................................
Salatdressing .........................................
Fløtelegert suppe...................................
Purert frukt/babymos.............................
Purert kjøtt/babymos .............................
Purerte grønnsaker/babymos .................
Kjøttsalat til sandwichfyll......................
Ostekake................................................
“Skummende” gelatin til pie/
desserter..............................................
Mousse ..................................................
Pesto..............................................
Krydet strøkavring.................................
Sprø, søt strøkavring..............................
Søt strøkavring.......................................
Matvaretype
Hastighet
Dip ........................................................
Fløteostesmørepålegg ............................
Blendet isdrikk......................................
Fruktdrikk .............................................
Frossen yoghurtdrikk.............................
Sorbetdrikk............................................
Milkshake..............................................
Reven hard ost ......................................
Skysaus..................................................
Hvit saus ...............................................
Bløt Ricotta eller Cottage cheese ..........
Havregrøt...............................................
Fruktjuice av frosset
konsentrat............................................
Hakkede grønnsaker .............................
Hakket frukt (pulsfunksjon)........
Hakket is...............................................
Knust is .................................................
Tip - Knusing av is kan skje på alle hastigheter. Blenderen kan knuse innholdet av
opp til 1 standard-isbakke eller 12-14 standard isterninger av gangen. Det er ikke
nødvendig å tilsette noen form for væske.
12
Vedlikehold og rengjøring
RENGJØRE MOTORDELEN OG
LEDNINGEN
1. Tørk av motordelen med en klut med
varmt såpevann; tørk motordelen ren
med en fuktig klut og tørk den med en
myk klut. Ikke bruk skuremidler eller
skureputer.
MERK: Ikke senk motordelen ned i vann.
2. Tørk av ledningen med en klut med
varmt såpevann; tørk ledningen ren med
en fuktig klut og tørk av med en myk
klut. Ledningen kan rulles opp i
lagringsområdet i bunnen av motordelen.
MERK: Blenderdelene skal alltid monteres
riktig, før de settes på motordelen.
MERK: Ikke senk blenderens motordel ned
i vann.
RENGJØRE BLENDERGLASSET
Lett rengjøring:
Kjør blenderen i 30 sekunder med
glasset fylt med varmt såpevann. Ta
glasset av motordelen og tøm ut
innholdet og skyll glasset og lokket med
rent vann. Tørk glasset og lokket tørt.
Glasset kan også vaskes i
oppvaskmaskin.
Grundig rengjøring:
1. Snu glasset oppned og ta av
tetningsringen ved å dreie den moturs.
2. Løft knivdelen av glasset (delen kan
ikke tas helt av glasset) og lag et
mellomrom mellom bunnflensen til
knivdelen og pakningsringen ved å trekke
pakningsringen bort fra flensen. Dermed
kan pakningsringen rengjøres nøye.
3. Vask blenderglasset, knivdelen og
glasstetningen i oppvaskmaskinen eller
for hånd i varmt såpevann. Hvis du
vasker for hånd, sørg for å skylle og
tørke delene godt. Vask lokket IKKE i
oppvaskmaskinen!
8
16
24
13
1
2
3
4
32
5
40
Cups
Blendertips
GODE RÅD OM…
Opptining av frossen juice (175 ml
boks): Hell appelsinjuice-konsentrat og vann
i riktig mengde i blenderen. Sett lokket på og
blend på
i ca. 20-30 sekunder til
massen er blandet grundig.
Opptining av frossen juice (355 ml
boks): Hell juice og vann i forholdet 1:1 i
blenderen. Sett lokket på og blend på
i
ca. 30-40 sekunder til massen er blandet
grundig. Tilsett ytterligere 2 bokser vann ved
omrøring på
.
Oppløsning av aromatisert gelatin: Hell
kokende vann i blenderen. Tilsett gelatin.
Sett på lokket og blend på
i ca. 1 minutt
til gelatinen er oppløst. Tilsett de øvrige
inngredienser.
Rasping av småkaker/grovkjeks: Store
småkaker/kjeks brekkes i mindre stykker (ca.
4 cm i diameter) og has i blenderen. Små
kjeks has direkte i blenderen. Sett på lokket
og blend på
på pulsfunksjonen et par
ganger i ca. 3 sekunder av gangen til
konsistensen er som ønsket. Bruk
strøkavringen som dryss på frossen yoghurt,
dessert eller fruktkompott.
Hvis man ønsker en finere strøkavring til
f.eks. terter og desserter, brekkes
småkakene/kjeksene i stykker (ca. 4 cm i
diameter). Ha dem i blenderen. Sett på lokket
og blend på
på pulsfunksjonen et par
ganger i ca. 20-30 sekunder til konsistensen
er som ønsket.
Rasping av usøtede kjeks: Følg
ovenstående fremgangsmåte. Kan brukes til
gratinering eller som inngrediens i
hovedretter og grønnsaksretter.
Rasping av brød: Brekk brødet i stykker
(ca. 4 cm i diameter). Ha dem i blenderen og
blend på 5 ganger i 3 sekunder av gangen.
Brukes som strøkavring av usøtede kjeks.
HURTIGE TIPS
■ Bruk pulsfunksjonen til fremstilling av
drikkevarer som inneholder isterninger.
Dette gir en jevnere konsistens.
■ Blend på
, hvis du lager store
porsjoner drikkevarer med masser av is.
Til mindre porsjoner brukes
.
■ Det går raskere å hakke/knuse små
isterninger enn store isterninger.
■ I denne blender kan det tilsettes større
mengder enn normalt: 500-750 ml pr
gang i motsetning til normalt 250 ml.
■ I mange tilfeller anbefaler vi å starte
blendeprosessen på
for å sikre at
inngrediensene blandes grundig. Deretter
kan hastigheten om nødvendig økes.
■ Lokket skal være på mens det blendes.
■ Legg hånden på lokket når det knuses is.
■ Når blenderen går på
eller
,
kan proppen tas av for tilsetning av
inngredienser eller isterninger. Ved
høyere hastigheter, hvis blenderen er full,
eller hvis inngrediensene er varme, skal
blenderen stanses før tilsetning av
ytterligere inngredienser.
■ Stans blenderen og ta støpslet ut før bruk
av kjøkkenredskaper i blenderen.
■ Nedkjøl varme matvarer før de blendes.
Start med å blende varme matvarer på
. Sett om nødvendig hastigheten opp.
■ Ta av det midtre ingredienslokket når du
mikser varme væsker og kjør blenderen
bare med
hastighet.
14
Blendertips
Hakking av frukt og grønnsaker: Ha
400 g frukt- eller grønnsaksstykker i
blenderen. Sett på lokket og blend på
på pulsfunksjonen et par ganger i ca. 2-3
sekunder av gangen til konsistensen er som
ønsket.
Purering av frukt: Ha 450 g hermetisk
frukt eller kokt frukt i blenderen. Tilsett 2-4
spsk fruktsaft eller vann pr. 225 g frukt. Sett
på lokket og blend på
i ca. 5-10
sekunder.
Purering av grønnsaker: Ha 350 g
hermetiske eller kokte grønnsaker i blenderen.
Tilsett 2-4 spsk grønnsaksvann, vann eller
melk pr. 175 g grønnsaker. Sett på lokket og
blend på
i ca. 10-20 sekunder.
Purering av kjøtt: Skjær kokt, mørt kjøtt i
terninger og ha dem i blenderen. Tilsett 2-4
spsk bulljong, vann eller melk pr. 175 g
kjøtt. Sett på lokket og blend på
i 10
sekunder. Stans blenderen og skrap innsiden
av blenderglasset. Sett på lokket igjen og
blend på
i ytterligere 10-20 sekunder.
Purering av Cottage cheese eller
Ricotta: Ha Cottage cheese eller Ricotta i
blenderen. Sett på lokket og blend på
i
ca. 25-35 sekunder til osten har en jevn
konsistens. Tilsett om nødvendig 1 spsk
skummet melk pr. 240 g Cottage cheese.
Brukes som kalorifattig basisinngrediens i
dip og smørepålegg.
Sammenrøring av flytende
inngredienser til kaker: Hell de flytende
inngrediensene i blenderen. Sett på lokket
og blend på
i ca. 1 minutt til
inngrediensene er rørt godt sammen. Hell de
flytende inngrediensene over de tørre
inngrediensene og rør godt rundt.
Fjerning av klumper i saus eller
skysaus: Hell sausen i blenderen. Sett på
lokket og blend på
i ca. 5-10 sekunder
til det ikke lenger er klumper i sausen.
Meljevning: Ha mel og væske i blenderen.
Sett på lokket og blend på
i ca. 5-10
sekunder til blandingen har en ensartet
konsistens.
Tilberedning av hvit saus: Ha melk, mel
og evt. salt i blenderen. Sett på lokket og
blend på
i ca. 5-10 sekunder til
inngrediensene er rørt godt sammen. Hell i
en gryte og tilbered som normalt.
Tilberedning av pannekake- eller
vaffelrøre av ferdigblanding: Ha
blandingen og de øvrige inngrediensene i
blenderen. Sett på lokket og blend på
i
10-20 sekunder til blandingen er rørt godt
sammen. Skrap om nødvendig innsiden av
blenderen.
Riving av ost: Skjær meget kald ost i 1,52,5 cm terninger. Ha ca. 90 g ost i
blenderen. Sett på lokket og blend på
i
ca. 5-10 sekunder. Harde ostetyper, som
f.eks. Parmesanost, skal ha stuetemperatur
og blendes på
i ca. 10-15 sekunder.
Tilberedning av havregrøt til de små:
Ha de rå, valsede havregryn i blenderen.
Blend på
i ca. 5-10 sekunder på
pulsfunksjonen til grynene har den ønskede
konsistens. Kok som normalt.
Tilberedning av babymat: Ha de kokte
inngrediensene i blenderen. Sett på lokket
og blend på
i ca. 10 sekunder.
Blend deretter på
i ca. 10-30 sekunder.
Rengjøring av blenderglass: Fyll
blenderen nesten halvfull med varmt vann.
Tilsett et par dråper oppvaskmiddel. Sett på
lokket og blend på
i ca. 5-10 sekunder
til sidene er rene. Skyll og tørk. For ekstra
grundig rengjøring vaskes alle pakninger
separat.
15
DRINKS OG COCKTAILS JORDBÆR-BANANDRIKK
375 ml kjernemelk
250 g frosne, usøtede
jordbær
250 ml skummet melk
3 mellomstore bananer i
4 stykker hver
3 spsk appelsinmarmelade
Ha alle inngrediensene i blenderen. Sett på lokket og
blend på
i ca. 15-20 sekunder til blandingen har en
jevn konsistens.
Mengde: 1,5 l (4 personer)
MARGARITA
175
125
125
50
ml tequila
ml Cointreau
ml frisk sitronsaft
ml alminnelig sirup
eller 11⁄2 spsk (20 g)
sukker
24 isterninger
Ha alle inngrediensene i blenderen. Sett på lokket og
blend på
på pulsfunksjonen 6-8 ganger i ca. 15
sekunder av gangen til drinken har en slushaktig
konsistens. Skrap om nødvendig innsiden av blenderen.
Mengde: 1,25 l (4 personer)
FROSSENDAIQUIRI
175 ml rom
50 ml frisk s itronsaft
50 ml alminnelig sirup
eller 2 spsk (25 g)
sukker
16 isterninger
Ha inngrediensene i blenderen. Sett på lokket og blend på
på pulsfunksjonen 6-8 ganger i ca. 15 sekunder av
gangen til massen har en slush-aktig konsistens. Skrap om
nødvendig innsiden av blenderen.
Mengde: 800 ml (ca. 4 personer).
Variasjoner: Tilsett 2 bananer, 400 g friske eller frosne
jordbær eller 4 mellomstore ferskner.
16
DESSERTER PANNEKAKER
MED EPLER
Pandekagedej:
2 egg
1
⁄4 tsk salt
90 g mel
250 ml melk
2 spsk (25 ml) olje
Fyll:
2 store, skrellede epler i
båter (fjern kjernehuset)
125 ml eplejuice
25 g sukker
1 sps maismel
1
⁄2 tsk kanel
35 g rosiner
Pannekakerøre:
Ha alle inngrediensene i blenderen. Sett på lokket og
blend på
i 10 sekunder. Hvis det sitter mel på
blenderens innside, skrapes melet ned i blenderen. Blend
på
i 5-10 sekunder, eller til røren har en jevn
konsistens. La røren hvile kjølig i minst 1 time.
Ha fettstoff i pannen og varm opp på middels varme. Ha
2-3 spsk røre i pannen. Stek pannekaken til den er gylden
på den ene siden. Snu og stek på den andre siden.
Fyll:
Ha epler, eplejuice, sukker, maismel og kanel i blenderen.
Sett på lokket og blend på
på pulsfunksjonen 2-3
ganger i 8 sekunder av gangen eller til blandingen er rørt
godt sammen og eplene er hakket. Ha blandingen i en
mellomstor gryte. Ha rosinene i og kok opp under hyppig
omrøring. Kok videre på middels varme i 10-12 minutter
eller til blandingen tykner, og eplene er kokt møre. Rør av
og til i gryten. Ha 2-3 spsk eplefyll midt på hver
pannekake og fold eller rull pannekaken sammen om
fyllet. Hell evt. resterende fyll over pannekakene. Kan
serveres med krem.
(8 personer – 2 pannekaker til hver)
APPELSINSORBET
200 g (1 boks) avdryppede
mandariner
250 ml vann
175 ml (1 boks) frosset
appelsinsaftkonsentrat
30 g flormelis
1 spsk friskpresset
citronsaft
Ha alle inngrediensene i blenderen. Sett på lokket og
blend på i ca. 15-20 sekunder. Ha blandingen i en
frostsikker beholder og frys den i ca. 3-4 timer til isen er
nesten hard. Ha isen i blenderen og blend på i ca. 1
minutt til isen har en ensartet konsistens.
Ha blandingen i en frostsikker beholder. Frys den i 5-6
timer, til isen er hard.
(6 personer)
17
SUPPER GAZPACHO
2 bokser flådde tomater
(uten salt)
2 stengler blekselleri
skåret i 5 cm stykker
1 mellemstor agurk,
skrellet og skåret i
mindre stykker
1 mellemstor løk skåret i
mindre stykker
1 liten, grøn pepperfrkgt
skåret i mindre stykker
2 tsk friskhakket persille
1 tsk friskhakket purreløk
1 fedd hvidløk
3 spsk olivenolje
3 spsk rødvinseddikk
500 ml blandet
grønnsakssaft
1
⁄4 tsk sort pepper
Sterk peppersaus
Ha en boks tomater, selleri og agurk i blenderen. Sett på
lokket og blend på
i ca. 10-15 sekunder til
grønnsakene er finhakkede. Hell inngrediensene i en stor
skål.
Ha den andre boksen med tomater, løk, grønn pepper,
persille, purreløk, hvitløk, olivenolje og rødvinseddikk i
blenderen. Sett på lokket og blend på
i ca. 10-15
sekunder til alle inngrediensene er finhakkede. Skrap om
nødvendig innsiden av blenderen.
Hell inngrediensene i skålen. Tilsett den blandede
grønnsakssaften og et par dråper sterk peppersaus og rør
godt rundt. Smak til med pepper. La suppen stå kaldt i ca.
6-8 timer før servering.
(8 personer)
VICHYSOISSE
1 spsk margarin
200 g purre eller løk i skiver
2 mellomstore poteter
(skrelles og skjæres i
terninger)
750 ml hønsebulljong med
lavt natriumindhold
1
⁄4 tsk sort pepper
250 ml skummetmelk
Drysses evt. med
hakketpurreløk
Smelt margarinen på middels varme. Tilsett purren og
surr dem i ca. 3 minutter til de er bløte, men uten at de
tar farve. Rør av og til. Ha purren i blenderen sammen
med potetene og 375 ml bulljong. Sett på lokket og blend
på
i ca. 1 minutt til grønnsakene er finhakket. Ha
grønnsakene i gryten.
Tilsett resten av bulljongen og smak til med pepper. Kok
opp suppen. Demp varmen og la suppen småkoke i ca.
10-12 minutter til grønnsakene er møre, men stadig sprøe.
Rør melken i.
Oppbevar suppen kaldt i ca. 6-8 timer. Kan evt. drysses
med hakket purreløk ved servering.
(6 personer)
18
HOVEDRETTER KJØTTBOLLER
1
2,5
500
125
25
1
1
1
70
300
1
1
⁄2
1
⁄4
liten løk skåret i
cm stykker
g mager oksefarse
g svinefarse
g rasp
egg
tsk kryddersalt
spsk olje
g champignoner i
skiver eller kvarte
ml oksebulljong
spsk maismel
tsk basilikum
tsk pepper
Ha løken i blenderen. Sett på lokket og blend på
i 58 sekunder, eller til løken er hakket. Tilsett de
øvrige inngrediensene. Blend på
på pulsfunksjonen
4-5 ganger i 8-10 sekunder av gangen, eller til
inngrediensene er rørt godt sammen. Skrap om nødvendig
innsiden av blenderen. Form kjøttet til kjøttboller (4 cm i
diameter).
Varm opp oljen i en stor slip-lett panne på middels
varme. Ha kjøttbollene i pannen og stek dem 5-8 minutter
eller til de er brune. Snu dem jevnlig.
Samtidig vaskes blenderdelene grundig i varmt såpevann
og monteres igjen. Ha champignon, bulljong, maismel,
basilikum og pepper i blenderen. Blend på
i5
sekunder, eller til champignongene er hakket. Ha
inngrediensene i pannen med kjøttbollene. Rør
kontinuerlig til det bobler. Skru ned varmen og la retten
koke i 8-10 minutter, eller til sausen er jevn, og kjøttbollene
er gjennomstekte. Kan serveres med ris eller poteter.
(8 personer – 4 kjøttboller til hver)
19
DRESSINGER DRESSING TIL KYLLINGESALAT
60
60
1
1
1
1
140
110
g lett mayonnaise
g syrnet fløte (9%)
spsk hakket løk
spsk frisk persille (kan
utelates)
knivspiss salt
knivspiss pepper
g kokt kyllingebryst i
terninger
g røde vindruer uten
stener
Ha alle inngrediensene i blenderen i nevnte rekkefølge.
Sett på lokket og blend på
på pulsfunksjonen 3-4
ganger i ca. 5 sekunder av gangen til kyllingkjøttet er
findelt og inngrediensene er rørt godt sammen.
(8 personer)
BASILIKUM-PESTO
2
50
125
5
3
fedd hvitløg
g friskrevet Parmesanost
g friske basilikumblader
g frisk persille
spsk grovthakkede
mandler eller pinjekerner
50 ml olivenolje
50-75 ml hønsebulljong m/lavt
natriumindhold
Ha hvitløksfeddene i blenderen. Sett på lokket og blend
på
i ca. 5-10 sekunder til hvitløksfeddene er hakket.
Tilsett basilikum, persille og mandler. Sett på lokket og
blend på
. Mens blenderen går, tilsettes olivenolje og
hønsebulljong. Blend i ca. 45-60 sekunder til
inngrediensene er rørt godt sammen. Skrap innsiden av
blenderen. Tilsett evt. resten av bulljongen. Serveres til
pasta, pizza, kylling eller fisk.
Mengde: 250 ml (8 personer)
20
BABYMAT GULEROT- OG
POTETMOS
60 g gulerøtter i skiver
(1 liten gulerot)
80 g poteter (1 meloemstor
potet) i terninger
125 ml hønsebulljong m/lavt
natriumindhold
2-3 spsk søtmelk
Ha poteter, gulerøtter og bulljong i en gryte. Kok opp,
demp varmen og la grønnsakene stå og småkoke på svak
varme i ca. 10-15 minutter til de er meget møre (det skal
ikke være lokk på gryten). Avkjøl i ca. 5 minutter.
Ha den avkjølede grønnsaksblanding i blenderen sammen
med 2 spsk melk. Sett på lokket og blend på
i ca. 10
sekunder. Skrap om nødvendig innsiden av blenderen.
Blend på
i ca. 30 sekunder. Skrap innsiden av
blenderen for hvert 10. sekund. Tilsett evt. ytterligere 1
spsk melk. Oppbevares i kjøleskap.
Mengde: 250 ml.
HAVREGRØT MED
FERSKNER
150 ml vann
25 g “hurtig” kokte,
valsede havregryn
55 g avdryppede
hermetiske ferskner
eller frosne (skal
opptines) i skiver
1 spsk søtmelk
Ha vannet i en gryte og kok det opp. Ha havregrynene i
og kok opp igjen. Demp varmen og la grynene koke ved
svak varme i ca. 1 minutt. Sett lokk på gryten og la grøten
avkjøle i 5 minutter.
Ha havregrøt, ferskner og melk i blenderen. Sett på lokket
og blend på
i ca. 10 sekunder. Skrap om nødvendig
innsiden av blenderen. Blend på
i ca. 30 sekunder.
Oppbevares i kjøleskap.
Mengde: 250 ml.
BANAN-FRUKTDRESSING
120 g yoghurt med vanillje
eller jordbær og med
lavt kalori-innhold
1 mellomstor banan i
skiver
1 spsk honning
1 spsk appelsinsaft
1 knivspiss kanel
Ha inngrediensene i blenderen. Sett på lokket og blend på
i ca. 40 sekunder. Skrap innsiden av blenderen for
hvert 20 sekund. Serveres til frisk frukt.
Mengde: 300 ml
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising