KitchenAid | 5KSB5553EBU | Instruction for Use | KitchenAid 5KSB5553EMS Instruction for Use

Innehållsförteckning
Viktiga säkerhetsföreskrifter.....................................................................................2
Garanti för KitchenAid® Mixer för Europa (hushållsbruk) .......................................3
Om du behöver service eller hjälp............................................................................4
Service efter försäljning............................................................................................5
Servicecenter ............................................................................................................5
Elkrav .......................................................................................................................6
Beskrivning av mixern..............................................................................................7
Ihopmontering av mixern..........................................................................................8
Användning av mixern............................................................................................10
Hur man reglerar hastigheten.................................................................................12
Skötsel och rengöring .............................................................................................13
Råd och tips ..........................................................................................................14
Recept ....................................................................................................................16
Drinkar och cocktails..................................................................................16
Desserter.....................................................................................................17
Soppor.........................................................................................................18
Huvudrätter.................................................................................................19
Dressing och garnering ...............................................................................20
Barnmat ......................................................................................................21
OBS: EFTERSOM BEHÅLLAREN OCH BLADEN PÅ KNIVEN ÄR
KONSTRUERADE PÅ ETT UNIKT SÄTT, UPPMANAS DU ATT LÄSA DESSA
INSTRUKTIONER OCH RECEPT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA
KITCHENAID® MIXER. DETTA FÖR ATT UPPNÅ DE ALLRA BÄSTA
RESULTATEN.
9709310
1
VIKTIGA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När man använder elektriska apparater ska man alltid följa elementära säkerhetsregler för att
minska risk för eldsvåda, elektrisk chock och/eller skada på personer, detta inkluderar de
följande reglerna:
1. Läs hela bruksanvisningen.
2. Undvik elchock genom att aldrig placera mixerns elektriska basdel i vatten eller annan
vätska.
3. Apparaten får endast användas av barn, under vuxet överinseende.
4. Koppla ur apparaten ur vägguttaget när den inte används, innan delar monteras eller tas
bort, liksom innan den ska rengöras.
5. Undvik kontakt med delar som rör sig.
6. Använd inte en mixer med en skadad elkabel, stickkontakt eller tekniskt fel, eller efter
att den har tappats eller på något annat sätt skadats. Lämna apparaten till närmaste
auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk
justering.
7. Användning av tillbehör, inklusive mixerbehållare, som inte har rekommenderats av
tillverkaren kan innebära risk för personskada.
8. Använd inte apparaten utomhus.
9. Låt inte elkabeln hänga över kanten på bordet eller bänken.
10. Håll händer och redskap utanför behållaren under mixningen för att minska risken för
allvarliga personskador eller för skada på mixern. En slickepott eller liknande redskap
kan användas, men endast när maskinen inte är igång.
11. Knivbladen är vassa. Hantera dem försiktigt.
12. Minska risken för skada genom att genom att aldrig placera knivsetet på basenheten
utan att kannan är riktigt ditsatt.
13. Ha alltid locket på när mixern används.
14. Ta bort mittdelen av det tvådelade locket när varma vätskor blandas.
15. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv
2002/96/EEC beträffande elektriskt och
elektroniskt avfall (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering
av denna produkt bidrar du till att
förhindra potentiella, negativa
konsekvenser för vår miljö och vår hälsa,
som annars kan bli följden om produkten
inte hanteras på rätt sätt.
Symbolen
på produkten, eller i
medföljande dokumentation, indikerar att
denna produkt inte får behandlas som
vanligt hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats
för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning.
2
produkt, var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophanteringstjänst
eller butiken där produkten inhandlades.
Produkten måste kasseras enligt lokala
miljöbestämmelser för avfallshantering.
För mer information om hantering,
återvinning och återanvändning av denna
Din och andras säkerhet är väldigt viktig.
Vi har många viktiga säkerhetsmeddelanden i denna bruksanvisning. liksom
på din maskin. Läs och följ alltid alla säkerhetsmeddelanden.
Detta är en varningssymbol.
Denna symbol varnar dig för faror som kan döda eller skada dig
och andra.
Alla säkerhetsmeddelanden kommer att föregås av varningssymbolen
och orden “FARA” eller “VARNING”. Dessa ord innebär:
Du kommer att dödas eller skadas
! FARA
allvarligt om du inte följer dessa
instruktioner.
Du kan bli dödad eller allvarligt skadad
! VARNING
om du inte följer dessa instruktioner.
Alla säkerhetsmeddelanden beskriver faran, berättar för dig hur du kan
minska risken för skada, och talar om vad som kan hända om instruktionerna
inte följs.
!
Garanti för KitchenAid® Mixer för Europa
(hushållsbruk)
Garantilängd:
KitchenAid
betalar för:
KitchenAid
betalar inte for:
TRE ÅRS FULLSTÄNDIG
GARANTI från inköpsdatum
(gäller endast för hemmabruk).
Utbyte av delar och
arbetskostnad för reparation
för att korrigera
materialdefekter eller arbete.
Servicen måste utföras av ett
auktoriserat KitchenAid
Servicecenter.
A. Reparationer om mixern
används för andra
ändamål än normal
matberedning.
B. Skador orsakade av
olyckor, ändringar,
felaktig användning,
missbruk eller
installation/drift som inte
sker i överensstämmelse
med lokala elektriska
föreskrifter.
KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.
Rätt till ändringar av specifikationer utan föregående meddelande förbehålles.
3
Om du behöver service eller hjälp
- Kontakta din lokala återförsäljare av
KitchenAid eller butiken där du köpte
mixern för att få information om hur du
kan få service.
SPARA EN KOPIA PÅ
INKÖPSKVITTOT SOM VISAR
INKÖPSDATUM. INKÖPSKVITTOT
BERÄTTIGAR DIG TILL
GARANTISERVICE.
VARNING
Om din mixer skulle få något
tekniskt fel, eller inte fungera alls,
kontrollera följande:
- Är matberedaren kopplad till
vägguttaget?
- Har säkringen gått till den strömkrets
som matberedaren är inkopplad på? Om
du har en automatsäkring, se till att den
är tillslagen.
- Prova med att koppla ur den från
eluttaget och vänta 15-20 minuter innan
du kopplar in den igen.
- Om problemet inte beror på något av
det ovanstående, se avsnittet Om du
behöver service eller hjälp på sidan 5.
Risk För Elektrisk Stöt.
Koppla ur innan service.
Underlåtenhet att göra så kan
resultera i död eller elektrisk stöt.
4
Service efter försäljning
All service skall utföras lokalt av auktoriserat KitchenAid Servicecenter. Kontakta
återförsäljaren från vilken enheten köptes, för att få namn på den närmast belägna
auktoriserade KitchenAid serviceorganisationen.
SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel.: 08-555 774 00
Servicecenter
Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
031-155060
Relectric Service
Kammakargatan 27
111 60 STOCKHOLM
08-230480
El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
www.KitchenAid.com
5
Elkrav
220-240 V
50-60 Hz CA
2,4 A
Denna apparat är försedd med en elkabel
av Y-typ. Om elkabeln är skadad måste
den bytas ut av tillverkaren eller av dess
servicerepresentant för att faror ska
undvikas.
Risk för elektrisk stöt.
Anslut i ett jordat eluttag.
Ta inte bort jordningsspåret.
Använd inte någon adapter.
Underlåtenhet att följa dessa
instruktioner kan resultera i
död, brand eller elektrisk stöt.
® Registrerat varumärke/™ Trademark of KitchenAid, U.S.A.
© 2005. Alla rättigheter förbehållna.
6
Beskrivning av mixern
KitchenAid kvalitet innebär att
denna mixer har byggts och
testats i enlighet med KitcehnAid
kvalitetsstandarder för optimal
prestanda och lång och
bekymmerslös livslängd.
60 ml
2 liters
30 ml
1 liters
60 ml ingredienslock
med måttskala.
Lock
ml
Robust, värmetålig
glastillbringare (kan
diskas i diskmaskin)
liters
1000
1
750
3
4
500
1
2
Rostfritt knivset
2
250
50
0
Säkerhetsförslutnin/
packning
Elegant utformad
skruvhylsa
Stir
Mix
Liquefy
READY
ATES ES
INDIC
LIGHT CH BLAD
HING
TOU
: FLAS DO NOT
WARNING
Ice
ARTI
SAN
RATE
TO OPE
On
Off
eds
g All Spe
Crushin
lsese
P
Puul
Clean Touch
kontrollpanel med
användarvänliga
symboler.
Robust basenhet av
metall, försedd med
glidsäkra
gummifötter.
7
Ihopmontering av mixern
1. Innan du monterar ihop mixern ska du
torka motordelen med en varm,
löddrande trasa. Torka sedan rent den
med en fuktig trasa och torka torrt med
en mjuk trasa.
OBS: Sänk inte ned motordelen i vatten.
Diska Mixertillbringaren, kragen och
knivbladet i diskmaskin eller för hand i varmt
löddrand vatten.
OBS: Locket diskas alltid för hand. När du
diskar för hand ska du skölja ordentligt och
torka torrt.
2. Vänd upp och ner på tillbringaren och
skruva på kragen. Kontrollera att skårorna
kommer in i varandra ordentligt. Vänd
upp den monterade tillbringaren.
4. Om du inte behöver utnyttja sladdens
hela längd, rulla ihop och placera den
överflödiga delen i sladdgömman på
motordelens undersida.
5. Placera tillbringaren på motordelens.
liters
ml
1
1000
3
4
750
3. Sätt på locket på tillbringaren.
1
2
500
250
ml
1000
1
4
liters
Co
1
Stir
ntr
Off
750
3
4
500
1
2
250
1
4
ART
ISAN
8
Mix
Liquefy
READY
ES
INDICATES
LIGHT
H BLAD
HING
TOUC
: FLAS DO NOT
WARNING
ol
ATE
TO OPER
On
hing All
Ice Crus
Speeds
sese
P
Pulul
Ihopmontering av mixern
6. Anslut stickkontakten till ett jordat
uttag. Mixern är nu klar att användas.
7. Innan du tar av tillbringaren från
motordelen efter användning, ska du
alltid trycka på knappen
och
försäkra dig om att det gröna ljuset inte
blinkar längre, och sedan dra ut
stickkontakten. Lyft tillbringaren och
kragen rakt upp, utan att vrida. Om du
vrider tillbringaren medan den sitter
kvar på motordelen kommer kragen att
lossna, varvid vätska kan rinna ut.
OBS: Använd mixern endast på en ren och
torr yta.
Risk för elektrisk stöt.
Anslut i ett jordat eluttag.
Ta inte bort jordningsspåret.
Använd inte någon adapter.
Underlåtenhet att följa dessa
instruktioner kan resultera i
död, brand eller elektrisk stöt.
lite rs
ml
1
1000
3
4
750
500
250
1
2
1
4
9
Användning av mixern
• Tryck in knappen märkt med
. Den
gröna lampan ska blinka för att indikera att
hastighetspanelen är aktiverad.
OBS: När den gröna lampan blinkar, eller
när mixern är igång, gäller följande:
- Rör inte knivbladen.
- Hindra inte knivbladens arbete.
- Ta inte av locket på tillbringaren.
• Om man oavsiktligt kommer åt
hastighetspanelen, när den gröna lampan
blinkar, kan mixern gå igång. Den kan
också gå igång av någon annan anledning.
• Om lampan blinkar när mixern är igång,
sluta använda den. Ta apparaten till ett
auktoriserat servicecenter. (Ett svagt
flimmer är dock normalt).
• Apparaten ska endast vara i drift efter att
en knapp på hastighetspanelen har tryckts
in. Tryck omedelbart på om apparaten är
igång utan att du avsiktligt startat den.
Om det skulle inträffa ska du sluta
använda den. Lämna den i stället till ett
auktoriserat servicecenter.
Mixern KitchenAid® har tio
hastighetskombinationer.
Krossa is/
Omrörning
Hacka Mixa Mosa
Co
ntro
l
e
Puls
ARTI
SAN
OBS: Om den gröna lampan inte blinkar
efter detta, koppla ur mixern och ta den
till ett auktoriserat servicecenter.
• Tryck på knappen för den önskade
hastigheten för kontinuerlig drift.
Indikeringslampan kommer att lysa och
det gröna ljuset kommer att vara på. Du
kan ändra hastighet utan att först stoppa
mixern, genom att bara trycka på knappen
för den nya önskade hastigheten.
• Om du mixar varm mat eller vätska, ska
du ta loss ingredienslocket och bara köra
på hastigheten
.
• Tryck på
för att stänga av
stänga av mixern. Knappen
stänger av hastigheten samtidigt som den
inaktiverar mixern. Inaktivera mixern
genom att trycka på
och dra ur
stickkontakten innan mixerns tillbringare
lyfts av.
OBS: Överarbeta inte maten. Stanna upp
och kontrollera konsistensen på maten efter
några sekunder.
Vätska
(O) Off (Av) (I) On (På) (Pulse) Puls
• Om du mixar varm mat eller vätska, ska
du ta loss ingredienslocket och bara köra
på hastigheten
.
• Kontrollera innan mixern startas, att
mixertillbringaren är ordentligt
ihopmonterad (se sidan 8) och riktigt
placerad på mixerenheten. Häll i
ingredienserna i tillbringaren och sätt på
locket ordentligt.
10
Användning av mixern
INGREDIENSLOCK
Ta bort locket och tillsätt ingredienserna vid
hastigheterna
eller
. Om du kör på
högre hastighet, eller med en full
tillbringare eller med varmt innehåll, stoppa
då tillbringaren och tillsätt därefter
ingredienserna.
60 ml
2 liters
30 ml
1 liters
ml
liters
1000
Con
FUNKTIONEN STEP START ™
1
750
3
4
500
1
2
250
1
4
Mix
Liquefy
ATE
TO OPER
READY
ATES
INDIC BLADES
LIGHT
H
HING
TOUC
ING: FLAS DO NOT
WARN
Stir
trol
e
Pu
Pulsels
On
Off
hing All
Ice Crus
Speeds
ARTIS
AN
Funktionen Step Start™ startar automatiskt
mixern på en låg hastighet och ökar den
sedan snabbt till den valda hastigheten.
Detta för att undvika stänk och för att
erhålla en optimal drift.
• Välj en hastighetsknapp och håll den inne
så länge som du vill att den ska köra (en
liten fördröjning innan den önskade
hastigheten uppnås är normal, tack vare
funktionen Step Start™).
• Stäng av pulsfunktionen genom att
helt enkelt åter trycka på knappen
.
Mixern är nu klar för kontinuerlig
drift. Innan du lyfter av mixertillbringaren
inaktiverar du mixern genom att trycka på
knappen
och dra ur stickkontakten.
PULSFUNKTIONEN
Din KitchenAid® mixer har funktionen
“puls för alla hastigheter”.
• Kontrollera innan mixern startas, att
tillbringaren är ordentligt ihopmonterad
(se sidan 8) och riktigt placerad på
mixerenheten. Häll i ingredienserna i
tillbringaren och sätt på locket ordentligt.
• Tryck in knappen märkt med
. Den
gröna indikeringslampan ska blinka för
visa att mixern är aktiverad.
• Tryck in knappen
. Indikeringsljuset
ovanför knappen kommer att lysa, det
visar att alla hastighetsknappar är
inställda på pulskörning.
Stir
Mix
Off
Off
Liquefy
E
OPERAT
On
e
P
Puulsels
eds
All Spe
shing
Ice Cru
SAN
OBS: Använd en gummispatel för att
omfördela ingredienserna men ENDAST
när mixern är på
och stickkontakten
har kopplats ur. Använd aldrig något
redskap, inklusive spatlar, i mixern medan
motorn är igång.
RATE
TO OPE
On
Mix
ARTI
Liquefy
DY
ES REA
INDICAT DES
LIGHT CH BLA
HING
TOU
: FLAS DO NOT
WARNING
Co
ntro
l
Stir
DY TO
ES REA
INDICAT DES
LIGHT CH BLA
HING
TOU
: FLAS DO NOT
WARNING
Co
ntro
l
e
P
Puulsels
eds
All Spe
shing
Ice Cru
ARTI
SAN
11
Hur man reglerar hastigheten
Maträtt
Hastighet
Pannkakssmet .......................................
Våffelsmet .............................................
Grönsaksbaserad sås
till huvudrätter. .....................................
Fruktbaserad sås ..................................
Salladsdressing......................................
Redda soppor ........................................
Fruktpuré/barnmat med frukt................
Köttpuré/barnmat med kött ...................
Grönsakspuré/
barnmat med grönsaker.........................
Köttsallad som fyllning i sandwich........
Cheesecake............................................
Fluffig gelatin till pajer/desserter..........
Mousse ..................................................
Pesto...............................................
Strössel för garnering.............................
Kryddad panering/garnering/
fyllning (typ skorpsmulor) .....................
Söt krispig panering/
garnering/fyllning. .................................
Maträtt
Hastighet
Söt panering/garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)...................................
Dip ........................................................
Mjukostbaserade krämer/pålägg............
Mixad glassdrink ...................................
Fruktbaserade drinkar...........................
Frusen yoghurtdrink..............................
Sorbetbaserade drinkar .........................
Drinkar baserade
på frusen mjölk .....................................
Riven hårdost ........................................
Köttspad ................................................
Vit sås. ..................................................
Färskost som ricotta eller keso..............
Havregryn..............................................
Fruktjuice från fryst koncentrat ............
Hackade grönsaker................................
Hackad frukt................................
Hackad is ..............................................
Krossad is..............................................
Tips - Alla hastigheter kan användas till att krossa is. Kör innehållet från en
normalstor isbricka eller 12-14 normalstora istärningar åt gången. Ingen vätska
behöver tillsättas.
12
Skötsel och rengöring
3. Diska tillbringaren, knivenheten och
kragen i diskmaskin eller för hand i
varmt löddrande vatten.
OBS: locket diskas alltid för hand. Når du
diskar för hand ska du skölja ordentligt och
torka torrt.
RENGÖRA BASENHETEN OCH
SLADDEN
1. Torka av motordelen med en varm,
löddrande trasa. Torka sedan rent den
med en fuktig trasa och torka torrt med
en mjuk trasa. Använd inte slipande
rengöringsmedel eller skursvampar.
OBS: Sänk inte ned motordelen i vatten.
2. Torka av sladden med en varm,
löddrande trasa. Torka sedan rent den
med en fuktig trasa och torka torrt med
en mjuk trasa. Du kan rulla ihop
sladden och placera den i sladdgömman
på motordelens undersida.
OBS: Montera alltid ihop de rena delarna
innan du placerar dem på motordelen och
sätter undan den.
OBS: Sänk inte ned motordelen i vatten.
RENGÖRA TILLBRINGAREN
Lätt rengöring:
Kör mixern i 30 sekunder med
tillbringaren fylld med varmt tvålvatten.
Ta loss tillbringaren från motordelen,
häll ut innehållet samt skölj tillbringaren
och locket med rent vatten. Torka
tillbringaren och locket torra.
Tillbringaren kan också diskas i
diskmaskin.
Grov rengöring:
1. Vänd upp och ner på tillbringaren och
skruva av kragen moturs.
2. Lyft ut knivbladet ur tillbringaren
(knivmodulen kan inte tas loss helt från
tillbringaren) och skilj packningen från
knivenhetens nedre ände genom att helt
enkelt dra loss den. Därefter kan du
rengöra packningen noggrant.
8
16
24
13
1
2
3
4
32
5
40
Cups
Råd och tips
HUR…
Reconstitute frozen juice: En burk
koncentrerad apelsinjuice på 177 ml blandas
med rätt mängd vatten i mixertillbringaren.
Täck och blanda på
tills den är
fullständigt uppblandad, det tar ungefär 20
till 30 sekunder. För en burk på 355 ml
häller man först bara i en burk vatten i
mixertillbringaren. Täck och blanda på
under ungefär 30 till 40 sekunder. Häll
i de återstående 2 burkarna vatten och kör
på
.
Upplösning av smaksatt gelatin: Häll
kokande vatten i mixertillbringaren. Tillsätt
gelatinet. Täck och blanda under ungefär 1
minut på
tills gelatinet är upplöst.
Tillsätt de andra ingredienserna.
Gör smulor av kakor och grahamskex:
Bryt sönder stora kakor i bitar på ungefär 4
cm i diameter. Mindre kakor kan användas
som de är. Placera i mixertillbringaren. Täck
och blanda på
, använd (Pulse) ett par
gånger, ungefär 3 sekunder varje gång, tills
önskad konsistens erhållits. Använd smulorna
för att snabbt kunna garnera frusen yoghurt,
puddingar eller fruktkompotter.
För att göra finare smulor till paj och täcke
till desserter bryter man grahamskex eller
kakor i bitar på ungefär 4 cm i diameter.
Placera dem i mixertillbringaren. Täck och
blanda på
, använd (Pulse) ett par gånger
tills önskad konsistens uppnåtts, det tar
ungefär 20 till 30 sekunder.
Gör smulor av kex: Följ tillvägagångssättet
för kakor enligt ovan. Använd till garnering
eller som ingredienser i huvudrätter (t.ex.
som täcke på en gratin) eller till
grönsaksrätter.
Brödsmulor: Riv brödet i ungefär 4 cm
stora bitar. Täck och blanda på
5
gånger, 3 sekunder varje gång. Använd på
samma sätt som du använder kexsmulor.
SNABBTIPS
■ Använd pulsfunktionen vid beredning av
drycker som innehåller iskuber för att få
en jämnare konsistens.
■ Mixa på
om du gör en större mängd
dryck med mycket is i. För en mindre
mängd är det bättre att använda
.
■ Mindre iskuber hackas och krossas
snabbare än stora.
■ Du kan tillföra större mängder livsmedel
till den här mixern, än vad du skulle
kunna till en annan mixer. Du kan
tillföra 2 till 3 koppar (500 ml till 750
ml) åt gången jämfört med normalt 1
kopp/portion (250 ml).
■ För de flesta blandningar av ingredienser
börjar man mixningsprocessen på
hastighet
för att blanda allt
ordentligt. Därefter ökar man, om det
behövs, till en högre hastighet.
■ Var noga med att alltid ha locket på
under mixningen.
■ Lägg handen på locket när du krossar is.
■ Om man vill kan man ta bort mittlocket i
tillbringarens lock för att tillsätta vätska
eller iskuber medan mixern är igång på
hastighet
eller
. För högre
hastigheter, med full tillbringare eller
varmt innehåll, ska man först stoppa
mixern och sedan tillsätta
ingredienserna.
■ Stanna mixern och dra ur stickkontakten
innan du använder något redskap i
mixertillbringaren.
■ Låt varm mat svalna innan mixningen.
Börja med att mixa varm mat på
.
Därefter ökar man, om det behövs, till en
högre hastighet.
■ Om du mixar varm mat eller vätska, ska
du ta loss ingredienslocket och bara köra
på hastigheten
.
14
Råd och tips
Hacka frukt och grönsaker: Placera 2
koppar (400 g) bitar av frukt eller grönsaker
i mixertillbringaren. Täck och blanda på
, använd (Pulse) ett par gånger, varje
gång ungefär 2 till 3 sekunder tills önskad
konsistens erhållits.
Puré av frukt: Placera 2 koppar (450 g)
konserverad eller kokad frukt i
mixertillbringaren. Tillsätt 2 till 4 matskedar
(25 ml – 50 ml) fruktjuice eller vatten per
kopp (225 g) frukt. Täck och blanda på
under ungefär 5 till 10 sekunder.
Puré av grönsaker: Placera 2 koppar (350
g) konserverade eller kokta grönsaker i
mixertillbringaren. Tillsätt 2 till 4 matskedar
(25 ml – 50 ml) grönsaksbuljong, vatten eller
mjölk per kopp (175 g) grönsaker. Täck och
blanda på
under ungefär 10 till 20
sekunder.
Puré av kött: Placera kokt, tärnat mört kött
i mixertillbringaren. Tillsätt 2 till 4
matskedar (25 ml – 50 ml) köttbuljong,
vatten eller mjölk per kopp (175 g) kött.
Täck och blanda på
under 10 sekunder.
Stoppa mixern och skrapa sidorna på
mixertillbringaren. Täck och mixa
under ytterligare ungefär 10 till 20 sekunder.
Puré av keso eller ricotta: Placera keso
eller ricotta i mixertillbringaren. Täck och
blanda på
under 25 till 35 sekunder,,
tills konsistensen är slät. Tillsätt om det
behövs 1 matsked (15 ml) lättmjölk per kopp
(240 g) keso. Används som bas för
kalorisnåla dippar och pålägg.
Ihopblandning av flytande ingredienser
vid bakning: Häll flytande ingredienser i
mixertillbringaren. Täck och blanda på
tills det är välmixat, det tar ungefär 1 minut.
Häll den flytande bandningen över de torra
ingredienserna och rör om ordentligt.
Avlägsna klimpar i spad: Placera sås eller
spad som innehåller klimpar i
mixertillbringaren. Täck och blanda på
under 5 till 10 sekunder, tills innehållet är
klimpfritt.
Blanda mjöl och vätska till redningar:
Placera mjöl och vätska i mixertillbringaren.
Täck och blanda på
under 5 till 10
sekunder, tills det är slätt.
Beredning av vit sås: Häll mjölk, mjöl
och ev. salt i mixertillbringaren. Täck och
blanda på
under 5 till 10 sekunder,
tills det är välmixat. Häll i såskastrull och
koka som vanligt.
Beredning av färdig mix till pannkakor
eller våfflor: Placera mix och andra
ingredienser i mixertillbringaren. Täck och
blanda på
under 10 till 20 sekunder,
tills innehållet är välmixat. Skrapa, om det
behövs, kanterna på mixertillbringaren.
Riva ost: Skär väl nedkyld ost i kuber på
1,5 – 2,5 cm. Placera upp till 1/2 kopp (88
g) ost i mixertillbringaren. Täck och blanda
på
under 5 till 10 sekunder. Hårda
ostar, som parmesan, ska vara i
rumstemperatur och sedan köras på
under 10 till 15 sekunder.
Tillaga havregryn till barn: Placera
okokta havregryn i mixertillbringaren. Mixa
på
, använd
under 5 till 10
sekunder, tills den önskade konsistensen
erhållits. Koka som vanligt.
Beredning av barnmat med
utgångspunkt från vuxenmat: Placera
den tillagade maten i mixertillbringaren.
Täck och blanda på
under 10
sekunder. Mixa sedan på
under ungefär
10 till 30 sekunder.
Skölj din mixertillbringare: Fyll
mixertillbringaren med varmt vatten så att
den blir fylld till mellan en tredjedel och
upp till halvfull. Tillsätt några droppar
flytande diskmedel. Täck och blanda på
under 5 till 10 sekunder. Skölj och
torka. Vid en komplett rengöring ska alla
packningar diskas separat.
15
DRINKAR OCH COCKTAILS DRINK MED BANANOCH
JORDGUBBAR
11⁄2 kopp (375 ml) mager
Lättmjölk
1 kopp (250 g) frusna
osötade jordgubbar
1 kopp (250 ml) Mjölk
3 mediumstora bananer,
var och en skuren i
delar.
3 matskedar (45 ml)
apelsinmarmelad
Placera alla ingredienserna i mixertillbringaren. Täck och
mixa på
tills innehållet är lent, omkring 15 till 20
sekunder.
Färdig mängd: 5 koppar (1,5 l), (4 portioner).
MARGARITA
3
⁄4 kopp (175 ml) tequila
⁄2 kopp (125 ml) Triple
Sec likör
1
⁄2 kopp (125 ml)
färskpressad limejuice
1
⁄4 kopp (50 ml) sockerlag
eller 1⁄2 matsked (20g)
socker
24 iskuber
1
Placera alla ingredienserna i mixertillbringaren. Täck och
mixa på
, använd pulsfunktionen (Pulse) 6 till 8
gånger och ungefär 15 sekunder varje gång, tills
innehållet är “sörjigt”. Skrapa, om det behövs, insidan på
tillbringaren.
Färdig mängd: 5 koppar (1,25 l), (4 portioner).
FRUSEN DAIQUIRI
3
⁄4 kopp (175 ml) rom
⁄4 kopp (50 ml)
färskpressad limejuice
1
⁄4 kopp (50 ml) sockerlag
eller 2 matskedar
(25g) socker
16 iskuber
1
Placera ingredienserna i mixertillbringaren. Täck och
mixa på
, använd pulsfunktionen (Pulse) 6 till 8
gånger, ungefär 15 sekunder varje gång, tills innehållet
blir “sörjigt”. Skrapa, om det behövs, insidan på
tillbringaren.
Färdig mängd: 31/4 koppar (800 ml), (4 portioner).
Variation: Tillsätt 2 bananer, 2 koppar (400 g) färska
eller frusna jordgubbar, eller 4 medelstora persikor till
ingredienserna.
16
DESSERTER CREPES MED
ÄPPLE
Crepes:
2 ägg
1
⁄4 tesked salt
3
⁄4 kopp (90 g) mjöl
1 kopp (250 ml) mjölk
2 matsked (25 ml) olja
Fyllning:
2 stora äpplen, skalade,
urkärnade och delade i
fjärdedelar
1
⁄2 kopp (125 ml)
äppeljuice
1
⁄8 kopp (25 g) de socker
1 matsked maisena
1
⁄2 tesked kanel
1
⁄4 kopp (35 g) russin
Blanda ihop alla ingredienserna till smeten i
mixertillbringaren. Täck. Mixa på
under 5 till 10
sekunder, eller tills smeten är slät. Förvara smeten i
kylskåpet i minst en timme. Spraya crepepannan eller en
“nonstick” stekpanna med en matlagningsspray. Värm
pannan på medelhög värme tills den är varm. Häll 2 till 3
matskedar (25 eller 50 ml) smet för varje 15 till 18 cmstor crepe. Grädda tills de är gyllenbruna; vänd. Grädda
tills de är gyllene.
Placera under tiden äpplen, äpplejuice, socker, maisena
och kanel i mixern. Täck, kör med
på
under 8
sekunder, 2 till 3 gånger eller tills allt är mixat och
äpplena är sönderhackade. Häll blandningen i en
mellanstor såskastrull. Rör ned russinen. Låt det koka
upp, rör då och då. Strö 2 till 3 matskedar (25 till 50 ml)
fyllning mitt på varje crepe; vik eller rulla för att
innesluta fyllningen. Om det blir någon fyllning över kan
man lägga den ovanpå crepen. Om så önskas kan man
toppa med vispad grädde.
Färdig mängd: 8 portioner (2 crepes per person).
APELSINSORBET
1 burk (200 ml) avrunna
mandariner
1 kopp (250 g) vatten
1 burk (175 ml) frusen
apelsinjuicekoncentrat
1
⁄4 kopp (30 g)
pudersocker
1 matsked (15 ml)
färskpressad citronsaft
Placera alla ingredienserna i mixertillbringaren. Täck och
mixa på
under ungefär 15 till 20 sekunder. Häll i en
köldhärdig bunke och låt det frysa tills det nästan är
genomfruset, ca 3 till 4 timmar. Skrapa ned det i
mixertillbringaren. Mixa på
under ungefär 1 minut,
tills det är krämigt.
Häll tillbaka i den köldhärdiga bunken. Frys tills det blir
hårt, ungefär 5 till 6 timmar.
Färdig mängd: (6 portioner).
17
SOPPOR GAZPACHO
2 burkar (à 410 g)
osaltade skalade
tomater
2 selleristjälkar, skurna
bitar (5 cm)
1 medelstor gurka,
skalad och skuren i
bitar
1 medelstor lök, skuren i
bitar
1 liten grön paprika,
skuren i bitar
2 teskedar klippt färsk
persilja
1 tesked klippt färsk
gräslök
1 klyfta vitlök
3 matskedar (45 ml)
olivolja
3 matskedar (45 ml)
rödvinsvinäger
2 koppar (500 ml)
grönsaksjuice
1
⁄4 tesked svartpeppar
Stark pepparsås
Placera innehållet av en burk tomat, selleri och gurka i
mixertillbringaren. Täck och mixa på
tills det är
finhackat, ungefär 10 till 15 sekunder. Häll i en stor skål.
Tag resten av tomaterna, löken, paprikan, persiljan,
gräslöken, vitlöken, olivoljan och rödvinsvinägern i
mixertillbringaren. Täck och mixa på
tills allt är
finhackat, ungefär 10 a 15 sekunder. Skrapa vid behov
sidorna på tillbringaren.
Häll över i skålen. Rör i grönsaksjuicen, svartpeppar och
några droppar stark pepparsås. Kyl soppan väl, 6 till 8
timmar i kylskåp.
Färdig mängd: 8 portioner.
VICHYSOISSE
1 matsked (15 g) smör
11⁄2 koppar (200g) skivad
purjolök eller vanlig lök
2 mediumstora potatisar,
skalade och tärnade
3 koppar (750 ml)
saltsnål
kycklingbuljong
1
⁄4 tesked svartpeppar
1 kopp (250 ml)
mellanmjölk (ca 2%)
Ev. klippt gräslök Smält smör i pannan på medelhög
värme. Tillsätt löken. Koka och rör tills löken är mjuk,
ungefär 3 minuter. Placera i mixertillbringaren med
potatis och en 11/2 kopp (375 ml) buljong. Täck och
blanda på under ungefär en minut. Häll i en kastrull.
Rör i den resterande buljongen och peppar. Koka upp;
minska på värmen och sjud tills grönsakerna är mjuka,
ungefär 10 till 12 minuter. Rör i mjölken.
Kyl tills den är ordentligt kall, ungefär 6 till 8 timmar.
Om så önskas kan man garnera varje portion med klippt
gräslök.
Färdig mängd: 6 portioner.
18
HUVUDRATTER KÖTTBULLAR
1 liten lök, skuren i bitar
(2,5 cm)
500 g extra magert malet
nötkött
125 g malet fläskkött
1
⁄4 kopp (25 g)
skorpsmulor
1 ägg
1 tesked salt
1 matsked (15 ml) olja
1 kopp (70 g) skivad eller
kluven färsk svamp
11⁄4 kopp (300 ml)
köttbuljong
1 matsked maisenamjöl
1
⁄2 tesked basilika
1
⁄4 tesked peppar
Placera löken i mixertillbringaren. Täck och blanda
på under 5 till 8 sekunder eller tills den har hackats.
på
4 till 5 gånger, vardera gång 8 till 10
sekunder tills innehållet har mixats, skrapa sidorna om
det behövs. Forma köttet till 32 köttbullar (4 cm).
Hetta upp olja i en stor “nonstick” panna på medelhög
värme. Lägg i köttbullarna. Stek 5 till 8 minuter eller tills
de är bruna, skaka om då och då.
Diska under tiden mixern ordentligt och montera ihop
igen. Placera svampen, buljongen, maisena, basilika och
peppar i mixern. Mixa på
under 5 sekunder, eller
tills svampen hackats. Häll det över köttbullarna i
pannan. Koka, rör konstant, tills det bubblar. Minska
värmen till medelhög. Koka 8 till 10 minuter eller tills
såsen har tjocknat och köttbullarna är genomkokta.
Servera, om så önskas,med ris eller potatis.
Färdig mängd: 8 portioner (4 köttbullar per person).
19
DRESSING OCH GARNERING STRÖSSELGARNERING
1
⁄2 kopp (60 g) mjöl
⁄2 kopp (100 g)
farinsocker
1
⁄2 tesked kanel
1
⁄4 tesked salt
2 matskedar (25 ml)
pastöriserad lätt
mjukost (ur en 30 g
tub)
2 matskedar (15 g)
pekannötter
1
Placera alla ingredienserna i mixertillbringaren i angiven
ordning. Täck och blanda på
under 20 till 25
sekunder. Används till att garnera 33x23 cm stora skålar
med fruktsallad eller till att sprida ut på 33x23 cm stora
sockerkakor innan gräddning.
Färdig mängd: 11⁄2 kopp (160 g).
MOSAD KYCKLING TILL
T EX SANDWICH
1
⁄4 kopp (60 g)
lättmajonnäs
1
⁄4 kopp (60 g) lätt crème
fraîche
1 matsked hackad lök
1 matsked färsk persilja,
om så önskas
1
⁄8 tesked salt
1
⁄8 tesked peppar
1 kopp (140 g) tärnat
kokt kycklingbröst
2
⁄3 kopp (110 g) kärnfria
vindruvor
Placera alla ingredienserna i mixertillbringaren i angiven
ordning. Täck och blanda på
, (Pulse) 3 till 4 gånger,
ungefär 5 sekunder varje gång, tills kycklingen är hackad
och allt har blandats ordentligt.
Färdig mängd: 8 portioner.
BASILIKAPESTO
2 vitlöksklyftor
⁄2 kopp (50 g) färskriven
parmesanost
13⁄4 kopp (125 g) ordentligt
packad färsk basilika
1
⁄4 kopp (5 g) färska
persiljeblad
3 matskedar (30 g)
pinjenötter eller flagad
mandel eller pinjefrön
1
⁄4 kopp (50 ml) olivolja
1
⁄4 a 1⁄3 kopp (50 a 75 ml)
saltfattig
kycklingbuljong
1
Placera vitlöken i mixertillbringaren. Täck och blanda på
under 5 till 10 sekunder, tills det är hackat.
Tillsätt basilika, persilja och pinjenötter. Täck och blanda
på
. Tillsätt, medan mixern är igång, olivolja och
kycklingbuljong. Mixa ordentligt under ungefär 45
sekunder till 1 minut; skrapa sidorna på
mixertillbringaren. Tillsätt mer buljong, om det behövs.
Servera till pasta, pizza, kyckling eller fisk och skaldjur.
Färdig mängd: 1 kopp (250 ml), (8 portioner).
20
BARNMAT MOROTS- OCHPOTATISPURÉ
1
⁄2 kopp (60 g) 1 liten
skivad morot
1
⁄2 kopp (80 g) skalad
tärnad potatis
(1 medelstor)
1
⁄2 kopp (125 ml) saltsnål
kycklingbuljong
2 à 3 matskedar (25 till 45
ml) mjölk
Placera morot, potatis och buljong i en såskastrull. Låt
koka upp. Minska värmen och låt sjuda utan lock, tills
grönsakerna är helt mjuka, ungefär 10 till 15 minuter. Låt
svalna under 5 minuter.
Placera den avsvalnade grönsaksblandningen och 2
matskedar (25 ml) mjölk i mixertillbringaren. Täck och
blanda på
under ungefär 10 sekunder; skrapa,
om det behövs, sidorna på tillbringaren. Blanda på
under ungefär 30 sekunder; skrapa sidorna var
tionde sekund. Tillsätt, om det behövs, 1 matsked (15 ml)
mjölk. Förvara i kylskåp.
Färdig mängd: 1 kopp (250 ml).
HAVREGRYNSGRÖT
MED PERSIKA
2
⁄3 kopp (150 ml) vatten
⁄3 kopp (25 g)
snabbhavregryn
1
⁄4 kopp (55 g) avrunna
persikoskivor, från
konservburk eller frusna
och upptinade.
1 matsked (15 ml) mjölk
1
Häll vattnet i kastrullen. Låt koka upp. Rör i havregrynen
och låt koka upp igen. Minska värmen till låg och sjud,
utan lock, under ca. 1 minut. Täck och kyl 5 minuter.
Häll havregrynen, persikorna och mjölken i
mixertillbringaren. Täck och blanda på
under
ungefär 10 sekunder; skrapa, om det behövs, sidorna på
tillbringaren. Blanda på
under cirka 30 sekunder.
Förvara i kylskåp.
Färdig mängd: 1 kopp (250 ml).
BANAN-OCH FRUKTSÅS
1
⁄2 kopp (120 ml) mager
yoghurt med vanilj
eller jordgubbsmak
1 mediumstor skivad
banan
1 matsked (15 ml)
honung
1 matsked (15 ml)
apelsinjuice
1
⁄8 tesked kanel
Placera ingredienserna i mixertillbringaren. Täck och
blanda på
under ungefär 40 sekunder; skrapa
sidorna på mixertillbringaren var tjugonde sekund.
Servera till skivad färsk frukt.
Färdig mängd: 11/4 kopp (300 ml).
21
Download PDF

advertising