KitchenAid | 5KSB5553EBU | Use and care guide | KitchenAid 5KSB5553ECL Use and care guide

Innehållsförteckning
Svensk
BRUKSANVISNING FÖR blender
Säker användning av blendern
Viktiga säkerhetsföreskrifter................................................................................ 6
Krav på elektrisk utrustning................................................................................. 7
Avfallshantering av elektrisk utrustning............................................................... 8
blendernS DELAR............................................................................................... 8
Montera ihop blendern............................................................................... 9
Köra blendern
Använda blendern.............................................................................................. 10
Krossad is.......................................................................................................... 12
Använda PULSFUNKTIONEN.......................................................................... 12
Använda kannans ingrediensmått eller blenderbehållarens tillsatslock.............. 13
Mjukstarta blendern.......................................................................................... 13
Guide för hastighetsinställning........................................................................... 14
Tips för bra resultat
Tips för blenderbehållare.................................................................................. 14
Snabbtips........................................................................................................... 15
Hur..................................................................................................................... 15
SKÖTSEL OCH RENGÖRING............................................................................. 16
Felsökning
Blendern fungerar inte när du trycker på en knapp.......................................... 17
Blendern stannar medan den arbetar................................................................ 17
Blendern startar men knivarna roterar inte....................................................... 17
GARANTI OCH SERVICE
Garanti för KitchenAid Blender......................................................................... 18
Servicecenter..................................................................................................... 18
Kundtjänst.......................................................................................................... 18
1
Säker användning av blendern
Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.
Varningssymbolen ser ut så här.
Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada
dig och andra.
Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som
innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:
FARA
VARNING
Du kan dödas eller skadas allvarligt om
du inte omedelbart följer instruktionerna.
Du kan dödas eller skadas allvarligt om
du inte följer instruktionerna.
Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken
för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska anordningar ska alltid
grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:
1.Läs alla instruktioner.
2.Undvik elektriska stötar genom att aldrig lägga blendern
i vatten eller annan vätska.
3.Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under
8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga,
eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas
eller först får instruktioner angående säker användning
av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med
apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll
utan vuxens överinseende.
4.Koppla ur apparaten ur vägguttaget när den inte används,
innan delar monteras eller tas bort eller vid rengöring.
5.Undvik kontakt med apparatens rörliga delar.
6.Använd inte en blender om nätsladden eller stickkontakten
är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den
har tappats eller skadats på annat sätt. Lämna in den till
närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning,
reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
7.Använd inte apparaten utomhus.
8.Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
2
9.Håll händer och redskap utanför behållaren under mixningen
för att minska risken för allvarliga personskador eller skador
på blendern. En slickepott eller liknande redskap kan
användas, men endast när maskinen inte är igång.
10.Knivdelen är vass. Varsam hantering.
11.För att minska risken för skador får aldrig låskrage och
knivdel sättas på motordelen utan att kannan först satts
fast ordentligt.
12.Ha alltid locket på när blendern används.
13.Användning av tillbehör, inklusive blenderbehållare, som inte har
rekommenderats KitchenAid kan medföra risk för personskador.
14.När du mixar varma ingredienser eller vätskor får
du inte fylla kannan ända upp (max. 1,25 L). Sätt fast
locket och kör bara på hastigheten RÖRA OM ( ).
Du bör inte mixa varma vätskor eller varm mat som
håller högre temperatur än 60 °C. När du mixar
varm mat eller vätska bör du inte lägga handen
direkt ovanpå locket utan något skydd emellan.
15.När lampan blinkar är blendern klar att använda –
undvik kontakt med knivar eller rörliga delar.
16.Den här produkten är avsedd endast för hushållsbruk.
Svensk
Säker användning av blendern
SPARA DESSA ANVISNINGAR
Krav på elektrisk utrustning
Watt: 550 W
Spänning: 220-240 V
VARNING
Hertz: 50 Hz
OBS! Om stickkontakten inte passar
i vägguttaget ska du kontakta en behörig
elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten
på något sätt. Använd inte en adapter.
Risk för elektriska stötar
Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.
Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.
3
Säker användning av blendern
Avfallshantering av elektrisk utrustning
Sopsortering av förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet består av 100 %
återvinningsbart material och är märkt
med återvinningssymbolen
. De olika
beståndsdelarna bör därför sopsorteras
i enlighet med anvisningarna på den
lokala återvinningsstationen.
Kassering av produkten
- Den här produkten är märkt enligt
EG direktivet 2002/96/EC rörande avfall från
elektrisk och elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att sedan slänga denna produkt på
ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö
och hälsa.
- Om symbolen
finns på produkten eller
i den medföljande dokumentationen får den
inte slängas i hushållssoporna utan måste
lämnas till återvinningsstationen och sorteras
som elskrot.
Mer detaljerad information om hantering,
återvinning och återanvändning av denna
produkt kan du få från lokala myndigheter,
avfallsentreprenör eller från butiken där
du köpte produkten.
blendernS DELAR
Lock med
ingrediensmått
60 ml*
1,5 L kanna
av glas som
är lätt att
hälla från
Blenderbehållarens
tillsatslock*
Kniv av
rostfritt stål
Låskrage
och knivdel
Lättavtorkad
kontrollpanel
Gjuten metallbas
Hastighetsknappar
POWERknappen
4
Blenderbehållare
0,75 L
* FÖRSIKTIGT: FÅR INTE
ANVÄNDAS UTAN ATT
LOCKET ÄR PÅ.
Montera ihop blendern
Före första användning
Svensk
Innan du använder din blender för första
gången torkar du av den med en trasa med
varmt vatten/diskmedel och torkar sedan
av med en fuktig trasa. Torka med en mjuk
trasa. Diska kanna, lock, låskrage med knivdel,
tätningsring och ingrediensmåttet i varmt
vatten med diskmedel (se ”Skötsel och
rengöring”). Skölj av delarna och torka dem.
1
Placera låskragen med knivdelen uppåt
på en stabil yta.
2
Sätt fast tätningsringen med platta
sidan neråt runt knivbladen ner
i låskragens skåra.
3
Rikta in flikarna i kannan
(eller blenderbehållaren) med
öppningarna i låskragen.
4
Tryck ner och vrid kannan (eller
blender­behållaren) medsols ungefär
1/4 varv tills du hör ett klick.
5
Justera blendersladdens längd.
5
Montera ihop blendern
6
Sätt kannan (eller blenderbehållaren)
och knivsatsen på blenderns motordel.
7
VARNING
Sätt på locket på kannan
(eller blenderbehållaren).
Mellanrum
Risk för elektriska stötar
Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.
OBS! Om det finns ett mellanrum mellan
låskragen och motordelen tyder det på att
kannan (eller blenderbehållaren) inte är låst
i låskragen, eller att låskrage med kanna
inte är monterad rätt i blenderns motordel.
Vid behov upprepar du steg 1 till 4.
Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.
8
6
Innan du kan börja använda blendern
sätter du in kontakten i ett jordat
uttag och trycker på POWER ( ).
Strömindikatorn blinkar när den är redo.
9
När du är klar med blendern måste
du alltid stänga av den med POWERknappen ( ) (strömindikatorn släcks)
och dra ur stickkontakten innan du tar
loss kannan (eller blenderbehållaren)
och knivsatsen från motordelen.
Köra blendern
Använda blendern
Svensk
OBS! När blendern är på eller när
PULSFUNKTIONENS lampor blinkar:
- Blockera inte knivarnas rörelse.
- Ta inte av locket på kannan
(eller blenderbehållaren).
Innan du startar blendern måste du kontrollera
att kannan (eller blenderbehållaren) sitter som
den ska i låskragen och att knivsatsen sitter
rätt i blenderns motordel.
Blender har fem hastigheter:
RÖRA OM ( ), HACKA ( ), MIXA ( ),
MOSA ( ) och VÄTSKA ( ). Dessutom
finns en ISKROSSFUNKTION ( ) och en
PULSFUNKTION ( ).
1
Häll ingredienserna i kannan
(eller blenderbehållaren) och
sätt på locket ordentligt.
2
Tryck på POWER-knappen ( ).
Då börjar strömindikatorn att blinka
för att indikera att blendern är på.
3
Tryck på önskad knapp för att köra
blendern med denna hastighet. Den
lampan för vald hastighet lyser då. Du
kan ändra hastighet utan att först stoppa
blendern, genom att bara trycka på
knappen för den nya önskade hastigheten.
4
När du är klar trycker du två gånger på
POWER-knappen ( ) för att stänga
av blendern. Dra ut stickkontakten
till blendern innan du tar loss kannan
(eller blenderbehållaren) och knivsatsen.
VIKTIGT: När du mixar varma ingredienser eller vätskor får du inte fylla kannan ända upp
(max. 1,25 L). Sätt fast locket och kör bara på hastigheten RÖRA OM ( ). Du bör inte mixa
varma vätskor eller varm mat som håller högre temperatur än 60 °C. När du mixar varm mat
eller vätska bör du inte lägga handen direkt ovanpå locket utan något skydd emellan.
7
Köra blendern
Krossad is
Din blender är försedd med en ISKROSSFUNKTION ( ). När du använder den kommer
blendern automatiskt att köras i intervaller (pulsas) med optimal hastighet för att krossa is
eller andra ingredienser.
1
Innan du använder blendern ser du
till att kannan (eller blenderbehållare)
och kniv­sats sitter ordentligt fast
i blenderns motordel.
2
Häll ingredienserna i kannan
(eller blenderbehållare) och
sätt på locket ordentligt.
3
Tryck på POWER-knappen ( )
för att slå PÅ blendern. Tryck på
ISKROSSFUNKTIONEN ( ).
Lampan tänds då.
4
När du är klar trycker du två gånger på
POWER-knappen ( ) för att stänga
av blendern. Dra ut stickkontakten
till blendern innan du tar loss kannan
(eller blenderbehållaren) och knivsatsen.
Använda PULSFUNKTIONEN
Din blender har en PULSFUNKTION (
i valfri hastighet.
) som gör det möjligt att köra korta impulser
OBS! PULSFUNKTIONEN ( )
kan inte köras samtidigt med
ISKROSSFUNKTIONEN ( ).
1
8
Innan du använder blendern ser du
till att kannan (eller blenderbehållare)
och kniv­sats sitter ordentligt fast
i blenderns motordel.
Svensk
Köra blendern
2
Häll ingredienserna i kannan
(eller blenderbehållaren) och
sätt på locket ordentligt.
3
Tryck på POWER ( ) och sedan
på PULS ( ). Lampan ovanför
hastighets­knapparna blinkar för att
visa att alla fem hastigheter kan köras
med PULSFUNKTIONEN ( ).
4
Håll önskad hastighetsknapp intryckt
under önskad tid. Blendern stannar
när du släpper upp hastighetsknappen.
Om du vill använda pulsfunktionen med
en annan hastighet trycker du på önskad
hastighetsknapp och håller den nedtryckt.
5
När du är klar trycker du två gånger på
POWER-knappen ( ) för att stänga
av blendern. Dra ut stickkontakten
till blendern innan du tar loss kannan
(eller blenderbehållaren) och knivsatsen.
Använda kannans ingrediensmått eller blenderbehållarens tillsatslock
•Du kan använda ingrediensmåttet 60 ml på kannan för att mäta upp och tillsätta
ingredienser. Ta bort måttet och tillsätt ingredienser medan du RÖRA OM ( ),
HACKA ( ) eller MIXA ( ). Vid högre hastigheter med en full kanna eller om
den innehåller varma ingredienser stannar du blendern innan du tillsätter ingredienserna.
•Med blenderbehållaren medföljer ett tillsatslock med vridlås som också passar på kannan.
Detta mångsidiga lock kan användas för att tillsätta oljor eller andra ingredienser medan
blendern är igång.
Mjukstarta blendern
•Blenderns mjukstartfunktion startar automatiskt blendern med låg hastighet för att dra
in materialet mot knivarna och ökar sedan hastigheten snabbt till inställd nivå som ger
bästa möjliga resultat.
OBS! Mjukstartsfunktionen kan inte användas tillsammans med PULSFUNKTIONEN (
eller ISKROSSFUNKTIONEN ( ).
)
9
Köra blendern
Guide för hastighetsinställning
Hastighet Uppgift
Röra om
Dipp
Mjukostbaserade pålägg
Fruktbaserad sås
Grönsaksbaserad sås
Vit sås
Fruktbaserad drinkar
(koncentrerade)
Soppa
Hackad frukt
Hackade grönsaker
Köttsallad till
sandwich-fyllning
Pesto
Kryddpanering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)
Söt panering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)
Söt krispig panering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)
Fruktjuice från
fruset koncentrat
Salladsdressing
Spad
Pannkakssmet
Våffelsmet
Färskost såsom
ricotta eller keso
Havregryn
Fruktpuré/Barnmat
Köttpuré/Barnmat
med kött
Grönsakspuré/Barnmat
med grönsaker
Blandad drink med is
Drink baserad på
frusen yoghurt
Fruktbaserad drinkar
(utspädda)
Kalla mjölkdrinkar
Sorbetbaserad drink
Fluffig gelatin till
pajer/desserter
Ostkaka
Mousse
Riven hårdost
Krossad is
Finhackad färsk frukt
Finhackade
färska grönsaker
Frusen hackad
frukt (tina något
tills det går att köra
in en knivsudd)
Hackad frukt
Hackade grönsaker
Köttsallad till
sandwich-fyllning
Kryddpanering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)
Söt panering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)
Söt krispig panering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)
Hacka
Mixa
Puré
Vätska
Krossa is
Puls
TIPS: Krossa upp till en normalstor isbricka eller 12 till 14 normalstora iskuber i taget.
Det kan underlätta att då och då röra om med en slickepott eller liknande, men då ska
blendern vara avstängd. ISKROSSFUNKTIONEN ( ) har optimerats för att krossa och
hacka is utan tillsats av någon vätska.
Tips för bra resultat
Tips för blenderbehållare
10
Blenderbehållaren ska ses som ett komplement till kannan på 1,5 L då den passar bättre
för mindre mängder mat. Det går snabbare och du får finare resultat. Blenderbehållaren
är idealisk för att blanda barnmat, salladsdressingar, färsk majonnäs, salsa eller pesto och
har precis rätt storlek för en enda portion milkshake eller smoothie. Eller använd den för
att hacka färska örter, nötter, brödsmulor eller kex till matlagningen.
Tips för bra resultat
när blendern är avstängd. Stick aldrig ner
några redskap såsom slickepottar i kannan
när blenderns motor går.
•Kyl helst varma livsmedel innan de mixas.
Starta mixning av varma livsmedel med
RÖRA OM ( ). Öka sedan vid
behov hastigheten.
•När du mixar varma ingredienser
eller vätskor får du inte fylla kannan
ända upp (max. 1,25 L). Sätt fast
locket och kör bara på hastigheten
RÖRA OM ( ). Du bör inte mixa
varma vätskor eller varm mat som
håller högre temperatur än 60 °C.
När du mixar varm mat eller vätska
bör du inte lägga handen direkt ovanpå
locket utan något skydd emellan.
Svensk
Snabbtips
•Om du mixar drycker med is kan du
använda ISKROSSFUNKTIONEN ( )
för att få en jämnare konsistens.
•Mindre iskuber kan hackas eller
krossas snabbare än stora iskuber.
•För de flesta blandningar av ingredienser
börjar man att RÖRA OM ( ) för att
blanda alla ingredienser väl. Öka sedan
vid behov till en högre hastighet.
•Om du önskar kan du ta bort ingrediens­
måttet från locket för att tillsätta vätskor eller
iskuber medan blendern RÖRA OM ( ),
HACKA ( ) eller MIXA ( ).
•Stoppa blendern innan du för ner redskap
i kannan. Använd en slickepott eller liknande
för att blanda ingredienserna, men endast
Hur...
Upplösa smaksatt gelatin: Häll kokande
vatten i kannan och tillsätt gelatin. Vänta tills
temperaturen sjunker till under 60 °C och
RÖRA OM ( ) tills gelatinet är löst vilket
tar 10 till 30 sekunder. Tillsätt sedan övriga
ingredienser.
Om du vill göra smulor av kakor, kex
eller bröd: Bryt kakor, kex eller bröd i 4 cm
stora bitar. Lägg bitarna i kannan. Sätt på
locket, använd PULSFUNKTIONEN ( ) och
HACKA ( ), några gånger, ungefär 3 sekunder
åt gången tills du fått önskad konsistens.
Om du vill göra finare smulor för pajer
och desserter: Bryt kakor, kex eller bröd
i 4 cm stora bitar och lägg dem i kannan. Sätt
på locket, använd PULSFUNKTIONEN ( )
och kör med VÄTSKAHASTIGHETEN ( ),
några gånger du har önskad konsistens vilket
tar ungefär 20 till 30 sekunder.
Hacka frukt och grönsaker:
Placera 2 koppar (475 ml) med frukteller grönsaksbitar i kannan. Sätt på
locket, använd PULSFUNKTIONEN ( )
och RÖRA OM ( ), några gånger,
ca 2 till 3 sekunder åt gången tills
du fått önskad konsistens.
Göra fruktpuré: Placera 2 koppar (475 ml)
konserverad eller kokad frukt i kannan.
Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml)
fruktjuice eller vatten för varje kopp (240 ml)
frukt. Sätt på locket och MOSA ( ) under
ca 5 till 10 sekunder.
Göra grönsakspuré: Placera 2 koppar
(475 ml) konserverade eller kokta grönsaker
i kannan. Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till
60 ml) buljong, vatten eller mjölk för varje
kopp (240 ml) med grönsaker. Sätt på locket
och MOSA ( ) under ca 10 till 20 sekunder.
Göra köttpuré: Lägg kokt tärnat mört
kött i kannan. Tillsätt 3 till 4 matskedar
(45 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för
varje kopp (240 ml) med kött. Sätt på locket
och RÖRA OM ( ) under 10 sekunder.
Stoppa blendern och skrapa kannans sidor.
Sätt på locket och MOSA ( ) under
ytterligare ungefär 10 till 20 sekunder.
Röra ut klumpar i spad: Om du får
klumpar i såser eller i spad kan du hälla
såsen eller spadet i kannan. Sätt på locket
och MIXA ( ) tills den är jämn vilket tar
ungefär 5 till 10 sekunder.
Blanda mjöl och vätska till redningar:
Placera mjöl och vätska i kannan. Sätt på
locket och RÖRA OM ( ) tills blandningen
är jämn vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.
Bereda en vit sås: Hälla mjölk, mjöl och
eventuellt salt i kannan. Sätt på locket och
RÖRA OM ( ) tills allt är väl blandat vilket
tar ungefär 5 till 10 sekunder. Häll ut i en
kastrull och koka som vanligt.
Göra pannkakssmet eller våffelsmet
av färdig mix: Placera mix och andra
ingredienser i kannan. Sätt på locket och
MIXA ( ) tills den är väl blandad vilket tar
ungefär 10 till 20 sekunder. Stoppa blendern
och skrapa vid behov kannans sidor.
Riva ost: Skär mycket kall ost i 1,5 centimeters
kuber. Placera upp till 120 ml ost i kannan.
Sätt på locket och kör med VÄTSKA­
HASTIGHET ( ) under ca 5 till 10 sekunder.
Hårda ostar, som parmesan, ska vara
i rumstempererade och sedan köras med
VÄTSKAHASTIGHET ( ) under 10 till
15 sekunder.
11
Skötsel och rengöring
Blenderns kanna, blenderbehållare, tätningsring, låskrage och knivdel kan enkelt rengöras var
för sig eller tillsammans utan att behöva tas isär.
•Rengör blendern noga efter varje användning.
•Lägg inte blenderns motordel eller sladd i vatten.
•Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar.
1
Rengör blenderns motordel,
kontrollpanel, sladd, lock,
ingrediensmått och tillsatslock:
torka av med en trasa med varmt
vatten/diskmedel, torka rent med
en fuktig trasa och torka torrt med
en mjuk trasa.
3
Rengör enskilda komponenter i kannan eller blenderbehållaren: lyft kannan
(eller blenderbehållaren) rakt uppåt så att den frigörs från motordelen. Placera kannan
på en hård yta. Medan du håller i låskragen, vrid kannan (eller blenderbehållaren)
motsols tills låskragen och tätningsringen lossnar från kannan (eller blenderbehållaren).
Diska kannan (eller blenderbehållaren) i diskmaskin eller handdiska i vatten med
diskmedel, skölj av och torka torrt.
2
Rengör kannan eller blender­
behållaren utan att ta isär allt:
sätt kanna (eller blenderbehållaren)
i blenderns motordel och fyll den till
hälften med varmt (inte hett) vatten och
1–2 droppar diskmedel. Sätt på locket
på kannan (eller blenderbehållaren),
tryck på hastigheten RÖRA OM
och kör blendern i 5 till 10 sekunder.
Ta bort kannan (eller blenderbehållaren),
häll bort vätskan och skölj ur.
VIKTIGT: Handdiska locket, ingrediensmåttet, tillsatslocket, låskragen och tätningsringen –
det finns risk för att de skadas i diskmaskinen.
12
Felsökning
Ingen lampa lyser.
Kontrollera att blendern är ansluten till ett
vägguttag. Men om så är fallet, trycker du
två gånger på POWER-knappen ( ) för att
stänga av blendern och dra ut stickkontakten.
Sätt tillbaka kontakten i samma uttag.
Om blendern fortfarande inte fungerar
kontrollerar du att inte någon säkring,
jordfelsbrytare eller annat har brutit
strömmen till uttaget.
Svensk
Blendern fungerar inte när du trycker på en knapp
Blendern stannar medan den arbetar
Alla lampor blinkar i takt.
Blendern kan vara överbelastad eller ha
fastnat. Om blendern blir överbelastad
eller fastnar när du kör tunga ingredienser
kommer den att stänga av automatiskt för
att inte motorn ska gå sönder. Tryck på
POWER ( ) för att återställa blendern
och dra ur stickkontakten. Ta bort kannan
och knivsatsen från motordelen. Om
blendern är överbelastad delar du upp
innehållet i mindre satser. Man kan också
tillsätta vätska i kannan för att minska
blenderns belastning. Om blendern har
fastnat kan du använda en slickepott eller
liknande redskap för att frigöra knivarna
genom att dela upp eller ta ur innehållet
på botten av kannan.
Blendern startar men knivarna roterar inte
Mellanrum
Kannan är inte rätt fastsatt i låskragen så
att drevet inte tar i. Lyft av kannan från
motordelen och lossa den från låskragen.
Tryck ner kannan i låskragen och vrid den
medurs tills den klickar. Detta gör att drevet
kommer in tillräckligt i kannan. Se avsnittet
”Montera ihop blendern”.
Om problemet inte kan lösas med stegen ovan läser du avsnittet ”Garanti och service"
för mer information.
13
GARANTI OCH SERVICE
Garanti för KitchenAid Blender
Garantins giltighetstid:
KitchenAid kommer KitchenAid betalar
att betala för:
inte för:
Europa, Mellanöstern
och Afrika:
För modell 5KSB5553:
Tre års fullständig garanti
räknat från inköpsdatum.
Reservdelar och
arbets­kostnader
för reparation av
fel i material eller
utförande. All service
måste utföras av
ett auktoriserat
KitchenAid
servicecenter.
A.Reparationer om blendern
används för andra ändamål
än normal matberedning.
B.Skador till följd av olyckor,
förändringar, felaktig
användning, ovarsam hantering
eller installation/användning
som inte uppfyller lokala
elsäkerhetsföreskrifter.
KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.
Servicecenter
All service måste utföras lokalt av ett
auktoriserat KitchenAid servicecenter.
Kontakta återförsäljaren för enheten för
att få namnet på närmaste auktoriserade
KitchenAid servicecenter.
El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591
Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
Kundtjänst
SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
www.KitchenAid.eu
© 2013. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan förbehåll.
14
Download PDF

advertising