Whirlpool FSCR90422 User guide

Whirlpool FSCR90422 User guide
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ OBSŁUGI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
Przed użyciem urządzenia, prosimy o
uważne przeczytanie Zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
Instrukcji obsługi i konserwacji.
Przed rozpoczęciem użytkowania
pralki, należy usunąć śruby
blokujące.
Szczegółowe wskazówki dotyczące
sposobu ich usuwania można znaleźć w
Instrukcji instalacji.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1.
2.
1. Blat
2. Dozownik detergentu
3. Panel sterowania
4. Uchwyt drzwiczek
5. Drzwiczki
6. Filtr wody / Awaryjny
wąż odpływowy
(jeśli jest dostępny) - za
cokołem 7. Cokół (wyjmowalny)
8. Regulowane nóżki (4)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PANEL STEROWANIA
13.
12.
MAX
30’
60°
40°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Przycisk Włączania/
Wyłączania (Anulowanie/
Wypompowanie przy
dłuższym przytrzymaniu)
2. Przycisk programu
3. Przycisk Kolorowe 15°
4. Przycisk Utrzymania
świeżości prania
5. Przycisk Ilości detergentu
6. Pokrętło (wybór poprzez
obracanie / potwierdzenie
poprzez naciśnięcie)
7. Przycisk Opóźnienia
rozpoczęcia programu
8. Przycisk Temperatury
9. Przycisk Prędkości
wirowania
10. Przycisk Opcji
(Przyciski zablokowane po
naciśnięciu i przytrzymaniu)
11. Przycisk
Start/Wstrzymano
12. Wyświetlacz
13. Pole programów
1
1. Komora Prania zasadniczego
• Detergent do prania zasadniczego
• Odplamiacz
• Środek zmiękczający wodę
DOZOWNIK DETERGENTU
2. Komora Prania wstępnego
• Detergent do prania wstępnego.
3. Komora na płyn zmiękczający
• Płyn zmiękczający tkaniny
• Krochmal w płynie
Płyn zmiękczający lub roztwór krochmalu należy wlewać tylko
do wysokości oznaczenia „maks”.
4. Przycisk zwalniający
(Nacisnąć w celu wyjęcia dozownika detergentu
do czyszczenia).
Zalecenia dotyczące detergentów do różnych rodzajów prania
Wytrzymałe pranie białe
(od wody zimnej do -95 °C)
Silne detergenty
Delikatne pranie białe
(od wody zimnej do 40 °C)
Łagodne detergenty zawierające wybielacze i/lub rozjaśniacze optyczne
Jasne/pastelowe kolory
(od wody zimnej do 60 °C)
Detergenty zawierające wybielacze i/lub rozjaśniacze optyczne
Intensywne kolory
(od wody zimnej do 60 °C)
Detergenty do tkanin kolorowych bez wybielaczy/rozjaśniaczy optycznych
Czarne/ciemne kolory
(od wody zimnej do 60 °C)
Specjalne detergenty do czarnych/ciemnych tkanin
PIERWSZE UŻYCIE
W części CODZIENNA EKSPLOATACJA można znaleźć informacje o tym,
jak wybrać i rozpocząć program.
PIERWSZY CYKL PRANIA
Po podłączeniu do zasilania pralka włączy się automatycznie.
Aby usunąć wszelkie pozostałości po produkcji, należy:
• wybrać program „Bawełniane” z temperaturą 95°C.
• dodać małą ilość silnego detergentu do komory prania
zasadniczego w dozowniku detergentu (maksymalnie
1/3 zalecanej przez producenta ilości detergentu do
prania lekko zabrudzonych tkanin)
• rozpocząć program nie wkładając prania.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Szczegółowy opis funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i
konserwacji/na ostatniej stronie można dowiedzieć się, jak otrzymać
Instrukcję obsługi i konserwacji
1.
WKŁADANIE PRANIA
• Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w
części “PORADY I WSKAZÓWKI”.
Upewnić się, że kieszenie są puste, zapięcia zamknięte, a tasiemki
związane.
• Otworzyć drzwiczki i włożyć pranie. Należy przestrzegać
maksymalnej wielkości ładunku podanej w oddzielnej tabeli
programów.
2
2. ZAMKNIĘCIE DRZWI
• Upewnić się, czy pomiędzy oszklonymi
drzwiczkami a gumową uszczelką nie zostały
wciśnięte części tkaniny.
• Zamknąć drzwiczki tak, by dał się słyszeć dźwięk zatrzaśnięcia.
PL
3. OKRĘCENIE ZAWORU WODY
4.
WŁĄCZENIE PRALKI
• Naciskać przycisk „Włączania/Wyłączania", dopóki nie
zaświeci się przycisk żądanego programu. Na panelu
sterowana pojawi się animacja i będzie słyszalny sygnał
dźwiękowy. Teraz pralka jest gotowa do użytku.
5. USTAWIENIE ŻĄDANEGO PROGRAMU
TRYB PODPOWIEDZI — kontrolka przycisku pokieruje
programowaniem ustawień zapalając się w następującej kolejności:
wybór programu/temperatury/prędkości wirowania/opcji. Po
potwierdzeniu wyboru naciśnięciem pokrętła, kontrolka przycisku
przeskakuje do kolejnego parametru.
• Wybór programu:
Upewnić się, że kontrolka przycisku programu świeci się.
Wybrać żądany program obracając pokrętło.
Wskaźnik obok wybranego programu zaświeci się.
Potwierdzić żądany program naciskając pokrętło.
• Zmiana temperatury - w razie potrzeby
Aby zmienić temperaturę wskazaną na wyświetlaczu należy
się upewnić, że świeci się przycisk temperatury.
Obrócić pokrętło w celu wyboru żądanej temperatury, a następnie
nacisnąć pokrętło w celu potwierdzenia.
• Zmiana prędkości wirowania - w razie potrzeby
Aby zmienić prędkość wirowania wskazaną na wyświetlaczu
należy sprawdzić, czy przycisk Wirowania jest podświetlony.
Obrócić pokrętło w celu wyboru żądanej prędkości wirowania lub
Zatrzymania płukania, a następnie nacisnąć pokrętło w celu
potwierdzenia.
Więcej informacji można znaleźć w części OPCJE, FUNKCJE I
WSKAŹNIKI.
• Wybór opcji - w razie potrzeby
Aby wybrać dodatkowe opcje, należy się upewnić, że świeci
się przycisk Opcji. Opcje, które można wybrać dla danego
programu są oznaczone świecącymi strzałkami .
Wybrać żądane opcje obracając pokrętło. Symbol wybranej opcji
zacznie migać. Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć pokrętło.
Niektóre opcje/funkcje można wybrać poprzez bezpośrednie
naciśnięcie przycisku:
TRYB INDYWIDUALNY
Po włączeniu pralki nie ma konieczności posługiwania się TRYBEM
PODPOWIEDZI.
Wybór trybu wprowadzania ustawień programu zależy od
użytkownika.
Aby wprowadzić ustawienia, należy w pierwszej kolejności nacisnąć
odpowiedni przycisk, następnie obrócić pokrętło wyboru, po czym
wcisnąć je w celu potwierdzenia.
Zakres temperatur i prędkości wirowania oraz opcje zależą od
wybranego programu. Dlatego zaleca się, aby rozpocząć od wyboru
programu.
6.
DODAJ DETERGENT
• Jeśli nie jest używana funkcja Ilość detergentu, należy
wyciągnąć dozownik detergentu i od razu dodać detergent (oraz
dodatki/płyn zmiękczający); postępować zgodnie ze wskazówkami
dotyczącymi dozowania podanymi na opakowaniu detergentu.
Jeśli zostało wybrane PRANIE WSTĘPNE lub OPÓŹNIENIE
ROZPOCZĘCIA PROGRAMU, postępować zgodnie z zaleceniami
zawartymi w części OPCJE, FUNKCJE I WSKAŹNIKI. Następnie
ostrożnie zamknąć dozownik detergentu.
• Jeśli używana jest funkcja „Ilość detergentu”, detergent trzeba
dodać później, po rozpoczęciu programu. Więcej informacji
można znaleźć w części OPCJE, FUNKCJE I WSKAŹNIKI.
• Po dodaniu detergentu/dodatków, nie otwierać dozownika
detergentu, aby uniknąć wylania płynów.
7.
ROZPOCZĘCIE PROGRAMU
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Start/‌Wstrzymano”, dopóki
nie zacznie świecić się w sposób ciągły; program zostanie
rozpoczęty.
• Jeśli została wybrana funkcja „Ilość detergentu”, po rozpoczęciu
programu pralka pokaże ilość detergentu zalecaną dla danego
ładunku prania.
Postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w części OPCJE,
FUNKCJE I WSKAŹNIKI / Ilość detergentu.
8. ZMIANA USTAWIEŃ TRWAJĄCEGO PROGRAMU - W RAZIE
POTRZEBY
Zmiana ustawień jest możliwa nawet, gdy program został
rozpoczęty.
Zmiany zostaną wprowadzone, o ile cykl programu, którego
dotyczą, nie został jeszcze zakończony.
• Nacisnąć odpowiedni przycisk (na przykład przycisk „Prędkość
wirowania” w celu zmiany prędkości wirowania). Wybrana wartość
będzie migać przez kilka sekund.
• W tym czasie możliwa jest zmiana ustawienia poprzez obracanie
pokrętłem. Jeśli przed wprowadzeniem zmiany ustawienia
wybrana wartość przestała migać, należy ponownie nacisnąć
przycisk.
• Nacisnąć pokrętło, aby zatwierdzić nowe ustawienie. W przypadku
braku zatwierdzenia, nowe ustawienie zostanie zatwierdzone
automatycznie: przestanie migać.
Program automatycznie wznowi pracę.
Aby zmienić ustawienia trwającego programu, można również:
• Nacisnąć przycisk „Start/‌Wstrzymano”, aby wstrzymać trwający
program
• Zmienić ustawienia odpowiednio do potrzeb.
• Ponownie nacisnąć przycisk „Start/‌Wstrzymano”, aby wznowić
program.
Więcej informacji można znaleźć w części OPCJE, FUNKCJE I
WSKAŹNIKI.
3
9. WSTRZYMYWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU I
OTWIERANIE DRZWICZEK - W RAZIE POTRZEBY
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Start/‌Wstrzymano”, aby
wstrzymać trwający program.
• O ile poziom wody lub temperatura nie są zbyt wysokie,
zaświeci się wskaźnik otwarcia drzwiczek. Możliwe jest
otwarcie drzwiczek, na przykład w celu dołożenia/
wyjęcia prania.
• Nacisnąć przycisk „Start/‌Wstrzymano”, aby wznowić
program.
10. ANULOWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU - W
RAZIE POTRZEBY
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Włączania/Wyłączania”,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się „rES”.
11.
WYŁĄCZANIE PRALKI PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU
• Na wyświetlaczu pojawi się „Koniec“ i zaświeci się wskaźnik
otwarcia drzwiczek – można wyjąć pranie.
• Nacisnąć przycisk „Włączania/Wyłączania”, aby wyłączyć
pralkę. Po około piętnastu minutach od zakończenia
programu pralka wyłączy się automatycznie, aby
zaoszczędzić energię.
• Pozostawić drzwiczki lekko otwarte, aby umożliwić wyschnięcie
wnętrza pralki.
Następuje odpompowanie wody, program zostaje
zakończony, a drzwiczki odblokowane.
PORADY I WSKAZÓWKI
SEGREGOWANIE PRANIA WEDŁUG
• Rodzaju tkaniny/symbolu znajdującego się na metce (bawełna,
tkaniny mieszane, tkaniny syntetyczne, wełna, tkaniny do prania
ręcznego)
• Koloru (rozdzielić odzież kolorową i białą, nowe kolorowe rzeczy
należy prać oddzielnie)
• Delikatności (niewielkie sztuki odzieży – na przykład nylonowe
pończochy – i odzież z haftkami – na przykład biustonosze – prać
w płóciennym woreczku lub poszewce poduszki zamykanej na
zamek).
OPRÓŻNIANIE WSZYSTKICH KIESZENI
• Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki, mogą zniszczyć
pranie i bęben pralki.
SYMBOLE PRANIA NA METKACH
Temperatura podana w symbolu wanienki oznacza maksymalną
możliwą temperaturę prania.
Normalna intensywność prania, płukania i wirowania
Zmniejszona intensywność prania, płukania i wirowania
Znacznie zmniejszona intensywność prania, płukania i
wirowania
Tylko pranie ręczne
Nie prać w wodzie
4
REGULARNE CZYSZCZENIE FILTRA WODY
• Zapobiega to jego zatkaniu, które może spowodować trudności w
odpompowaniu wody. Patrz: część OBSŁUGA I KONSERWACJA/
„Czyszczenie filtra wody” w Instrukcji obsługi i konserwacji.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I OCHRONA
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
• Najlepsze rezultaty w oszczędzaniu energii, wody, detergentów i
czasu można osiągnąć stosując maksymalne wielkości ładunku
zalecane dla poszczególnych programów, zgodnie z tabelą
programów.
• Nie należy przekraczać ilości detergentu zalecanych przez
producenta. Należy korzystać z funkcji Ilość detergentu.
• W celu zmniejszenia zużycia energii, należy korzystać z programu
prania w temp. 60°C zamiast 95°C lub programu prania w temp.
40°C zamiast 60°C. Do prania tkanin bawełnianych zaleca się
z temperaturą 40°C lub
stosowanie programu Bawełniane Eco
60°C.
• Energię i czas można oszczędzić wybierając dużą prędkość
wirowania, aby przed włożeniem rzeczy do suszarki zmniejszyć
ilość zawartej w nich wody.
PL
BAWEŁNIANE
Zimna
woda/
95 °C
maks.
MIESZANE
Zimna
woda/
60°C
6.0
SYNTETYCZNE
Zimna
woda/
60°C
3,5
-
DELIKATNE
Zimna
woda/
40°C
2,5
-
-
-
-
1000
WEŁNIANE
Zimna
woda/
40°C
2.0
-
-
-
-
1000
KOLORY
Zimna
woda/
60°C
6.0
-
1000
SZYBKIE 30
Zimna
woda/
30°C
3.0
-
-
-
-
PŁUKANIE I
WIROWANIE
-
maks.
-
-
-
-
WIROWANIE
-
maks.
-
-
-
-
Program
Płyn zmiękczający
-
Pranie zasadnicze
Pranie wstępne
-
Zatrzymanie płukania
Opóźnienie rozpoczęcia programu
-
Ilość detergentu
-
Odświeżanie
maks.
Kolorowe 15°
Zimna
woda/
60 °C
Szybkie
Silnie zabrudzone
Intensywne płukanie
Bio plamy 15
BAWEŁNIANE
ECO
Temperatura
Ciepłe płukanie 40°
Detergent i
dodatki
Pranie wstępne
Wirowanie
Maks. załadunek (kg)
Symbole na metkach
Wybór za pomocą przycisku Opcji Wybór bezpośredni
Maks. prędkość wirowania
(obr./min)
TABELA PROGRAMÓW
30’
Do wyboru/
opcjonalne
-
maks.
-
maks.
-
-
-
-
maks.
-
Brak wyboru/możliwości
zastosowania
maks.
-
-
-
maks.
-
-
-
-
-
-
-
-
maks.
-
-
-
maks.
Dozowanie
wymagane
-
-
-
Dozowanie
opcjonalne
5
PROGRAMY
Przestrzegać zaleceń podanych na metkach pranej odzieży.
BAWEŁNIANE ECO
Normalnie zabrudzona odzież bawełniana.
Standardowy program do prania bawełny. Ten
program zapewnia najmniejsze zużycie wody i
energii przy praniu bawełny w temperaturze 40°C i
60°C. Wartości podane na etykiecie energetycznej bazują na tym
programie.
WEŁNIANE
Tkaniny wełniane, oznaczone symbolem Woolmark i
przeznaczone do prania w pralce, a także tkaniny z
jedwabiu (przestrzegać wskazówek na metce), lnu, wełny i
wiskozy oznaczone symbolem „tylko pranie ręczne”.
SZYBKIE 30
Lekko zabrudzone pranie z bawełny, tkanin
syntetycznych i ich mieszanek. Program odświeżający
do prania bez plam.
BAWEŁNIANE
Normalnie lub bardzo zabrudzone mocne tkaniny z
bawełny i lnu.
30’
KOLOROWE
Lekko lub normalnie zabrudzone pranie z bawełny,
tkanin syntetycznych i ich mieszanek; również pranie
delikatne. Pomaga zachować kolory. Stosować detergent
odpowiedni do koloru prania.
MIESZANE
Lekko lub normalnie zabrudzone mocne tkaniny z bawełny,
lnu, włókien sztucznych i ich mieszanek. Program
1-godzinny.
PŁUK. I WIR.
Osobny program płukania i intensywnego wirowania.
Do wytrzymałego prania.
SYNTETYCZNE
Normalnie zabrudzone tkaniny z włókien sztucznych lub z
domieszką bawełny.
WIROWANIE
Osobny program intensywnego wirowania.
Do wytrzymałego prania.
DELIKATNE
Pranie delikatnych tkanin, wymagających łagodnego
traktowania.
DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA
Dane uzyskiwane przez użytkownika mogą różnić się z uwagi na odmienne
warunki: temperaturę doprowadzanej wody, ciśnienie wody, itp.
PROGRAM
TEMPERATURA
(°C)
ŁADUNEK
(KG)
WODA
(L)
ZUŻYCIE ENERGII
(kWh)
PRZYBLIŻONY
CZAS TRWANIA
PROGRAMU
(GODZ:MIN)
PRZYBLIŻONA
POZOSTAŁOŚĆ
WILGOCI (%)
BEZ OPCJI
SZYBKIE
Z OPCJĄ
SZYBKIE
00:55
54
MIESZANE
40
6.0
50
0,50
01:00
BAWEŁNIANE
95
9,0 (maks.)
90
2,60
02:40
--
53
BAWEŁNIANE
60
9,0 (maks.)
88
1,75
02:20
01:40
53
BAWEŁNIANE
40
9,0 (maks.)
84
1.00
03:20
02:00
53
SYNTETYCZNE
60
3,5
50
0,95
02:20
01:20
32
SYNTETYCZNE
40
3,5
45
0,68
02:20
01:20
32
BAWEŁNIANE ECO
60
9,0 (maks.)
57
0,86
06:00
04:00
53
BAWEŁNIANE ECO
60
4,5
40
0,75
03:45
*
53
BAWEŁNIANE ECO
40
4,5
40
0,73
03:45
*
53
Wartości zmierzone w normalnych warunkach, zgodnie z IEC/EN
60456. Wartości zużycia wody i energii oraz pozostałość wilgoci
odnoszą się do ustawień domyślnych programów, bez opcji.
maks. = maksymalna wartość załadowania pralki
Wartości dotyczące poziomu hałasu podane na etykiecie deklaracji
zgodności odnoszą się do w pełni zainstalowanego urządzenia,
wyposażonego w podkładki tłumiące zamocowane pod spodem
pralki, zgodnie z oddzielną instrukcją.
6
Bawełniane Eco to standardowy program do prania normalnie
zabrudzonych tkanin bawełnianych, najbardziej wydajny pod kątem
zużycia wody i energii. W celu oszczędzania energii, rzeczywista
temperatura wody może różnić się od temperatury cyklu podanej w
specyfikacji.
Pobór mocy w trybie wyłączonym 0,25 W/w przypadku
pozostawienia w trybie włączonym 0,25 W.
* Czas trwania wskazany po ważeniu
OPCJE, FUNKCJE
I WSKAŹNIKI
OPCJE dostępne do bezpośredniego wyboru poprzez
naciśnięcie odpowiedniego przycisku
Kolorowe 15°
Pomaga zachować kolory tkanin, dzięki praniu w
zimnej wodzie (15°C). Oszczędza energię używaną do
podgrzania wody, a przy tym zapewnia dobry rezultat
prania. Opcja zalecana do lekko zabrudzonego prania bez plam.
Brak możliwości wyboru dla programu Bawełniane 95°C.
Odświeżanie
Pomaga utrzymać świeżość prania, jeśli nie można go
wyjąć z pralki od razu po zakończeniu programu.
Wkrótce po zakończeniu programu, pralka rozpocznie
powtarzające się co pewien czas wstrząsanie prania.
Czynność ta będzie wykonywana przez około 6 godzin po
zakończeniu programu prania. Wstrząsanie można w każdej chwili
zatrzymać naciskając dowolny przycisk; drzwiczki zostają
odblokowane i można wyjąć pranie.
Ilość detergentu
Pomaga w dostosowaniu odpowiedniej ilości detergentu
do wagi załadowanego prania. Przed użyciem tej opcji:
Stężenia detergentów dostępnych na rynku znacznie się od
siebie różnią. Dlatego też należy zmienić ustawienia pralki
odpowiednio do stosowanych ilości detergentu.
Ponadto trzeba sprawdzić, czy wstępnie ustawiony poziom
twardości wody (woda miękka) odpowiada poziomowi twardości
wody w sieci lokalnej i zmienić go w razie potrzeby (patrz część
„Pierwsze użycie funkcji Ilość detergentu” w „Instrukcji obsługi i
konserwacji”).
1) Wybór funkcji Ilość detergentu:
Po wyborze programu i opcji, należy nacisnąć przycisk „Ilość
detergentu”; na wyświetlaczu pojawi się symbol Ilość
detergentu.
2) Rozpoczęcie programu:
Rozpocząć program naciskając przycisk
„Start/‌Wstrzymano”. – Bęben obróci się, aby zważyć
załadowane pranie; po czym na wyświetlaczu pojawi się
zalecana ilość detergentu w mililitrach.
3) Dodaj detergent:
Wyciągnąć dozownik detergentu i wlać detergent do
komory prania zasadniczego, w ilości wskazanej na
wyświetlaczu.
Jeśli wybrano opcję „Pranie wstępne” i potrzebne jest
zastosowanie detergentu również do prania wstępnego, należy
dolać połowę wskazanej ilości detergentu do komory prania
wstępnego, dodatkowo do całej wskazanej ilości detergentu,
już wlanej do komory prania zasadniczego.
Zamiast wlewać detergent do dozownika detergentu, można
włożyć pojemniczek z detergentem bezpośrednio do bębna
pralki.
W przypadku programów z praniem wstępnym: Detergent do
prania wstępnego można dodać do bębna pralki, natomiast
detergent do prania zasadniczego należy dodawać do komory
prania zasadniczego w dozowniku detergentu. W tym
przypadku, do prania zasadniczego należy zastosować
detergent w proszku, aby pozostał w dozowniku zanim
rozpocznie się cykl prania zasadniczego. Po dodaniu, zamknąć
dozownik detergentu (lub drzwiczki).
PL
4) Nacisnąć i przytrzymać „Start/‌Wstrzymano” aby wznowić
program.
OPCJE dostępne do wyboru za pomocą przycisku Opcje
Pranie wstępne
Pomaga oczyścić bardzo zabrudzone tkaniny poprzez
dodanie cyklu prania wstępnego do wybranego programu
prania.
Stosuje się do prania bardzo zabrudzonych tkanin np. piaskiem lub
grudkami ziemi.
Przedłuża czas programu o ok. 20 minut.
Dodać detergentu do komory prania wstępnego w dozowniku
detergentu lub bezpośrednio do bębna pralki. Do prania
zasadniczego należy zastosować detergent w proszku, aby pozostał
w dozowniku zanim rozpocznie się cykl prania zasadniczego.
Ciepłe płukanie 40°
Program kończy się cyklem płukania gorącą wodą.
Powoduje to rozluźnienie włókien tkanin, a przy
wyjmowaniu tuż po zakończeniu programu pranie jest
przyjemnie ciepłe.
Bio plamy 15
Pomaga w usuwaniu wszystkich rodzajów plam, z
wyjątkiem plam z tłuszczu/oleju.
Program rozpoczyna się od cyklu prania w zimnej
wodzie. Przedłuża czas programu o ok. 10 minut.
W przypadku plam uporczywych zalecane jest wcześniejsze
odplamianie.
Brak możliwości wyboru dla programu Bawełniane 95°C.
Silnie zabrudzone
Pomaga oczyścić bardzo zabrudzone i zaplamione tkaniny
optymalizując efektywność dodatków do usuwania plam.
Odpowiednią ilość dodatku do usuwania plam (w proszku) należy
dodać do komory prania zasadniczego razem z detergentem
(tylko w proszku). Może przedłużyć czas trwania programu o maks.
15 minut.
Odpowiedni do stosowania odplamiaczy na bazie tlenu i środków
wybielających. Nie należy stosować środków zawierających
chlor lub nadtlenoboran.
Intensywne płukanie
Zapobiega pozostaniu resztek detergentu na tkaninie
poprzez wydłużenie cyklu płukania.
Szczególnie przydatne do prania bielizny dla niemowląt i alergików,
a także w regionach występowania miękkiej wody.
Szybkie
Opcja umożliwiająca szybsze wykonanie prania.
Zalecana tylko do lekko zabrudzonego prania.
Brak możliwości wyboru dla programu Bawełniane 95°C.
7
FUNKCJE
Zatrzymanie płukania (opcja przycisku Wirowania)
Zapobiega automatycznemu odwirowaniu prania na koniec
programu. Pranie pozostaje w wodzie z ostatniego płukania,
a program nie jest wznawiany.
Odpowiednie do delikatnych tkanin, których nie powinno się
odwirowywać lub które można odwirować z niską prędkością. Nie
nadaje się do jedwabiu. Aby zakończyć program „Zatrzymanie
płukania”, należy wybrać jedną z opcji:
• odpompowanie wody, bez wirowania:
obrócić pokrętło w celu wyboru prędkości wirowania „0”, a
następnie nacisnąć przycisk „Start/‌Wstrzymano”: Woda
zostanie odpompowana i program się zakończy
• odwirowanie prania:
domyślna prędkość wirowania miga - rozpocząć cykl
wirowania naciskając przycisk „Start/‌Wstrzymano”.
Lub obracając pokrętłem wybrać inną prędkość wirowania;
wcisnąć pokrętło, aby potwierdzić i nacisnąć „Start/‌Wstrzymano”.
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Funkcja ta pozwala przesunąć start programu na później.
Nie stosować płynnego detergentu w przypadku wybrania
tej funkcji.
• Wybrać program, temperaturę i funkcje dodatkowe.
• Nacisnąć przycisk „Opóźnienie rozpoczęcia programu” – na
wyświetlaczu miga symbol opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Obrócić pokrętło w celu wyboru czasu opóźnienia w zakresie do
23 godzin; wybrany czas pojawi się na wyświetlaczu. Potwierdzić
wciskając przycisk.
• Nacisnąć „Start/‌Wstrzymano” – rozpoczyna się odliczanie czasu
opóźnienia. Miga dwukropek na wyświetlaczu. Drzwiczki zostają
zablokowane.
• Jeśli wybrano funkcję Ilość detergentu: Po naciśnięciu
„Start/‌Wstrzymano”, pralka oblicza zalecaną ilość detergentu.
Dodać detergent w ilości zgodnej ze wskazaniem na wyświetlaczu
(patrz „Ilość detergentu”). Nacisnąć ponownie „Start/‌Wstrzymano”,
aby rozpocząć odliczanie czasu opóźnienia.
• Po upłynięciu czasu opóźnienia, pralka uruchomi się
automatycznie. Na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas trwania
programu.
Aby anulować „Opóźnienie rozpoczęcia programu”:
• Nacisnąć „Start/‌Wstrzymano”, aby anulować opóźnienie
rozpoczęcia programu.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Procedury konserwacji i czyszczenia oraz
rozwiązywanie problemów opisano
w Instrukcji obsługi i konserwacji.
Instrukcja obsługi i konserwacji jest
dostępna:
• w serwisie technicznym; pod numerem
telefonu zamieszczonym w książeczce
gwarancyjnej
• przez pobranie ze strony internetowej
Whirlpool http://docs.whirlpool.eu
Klawisze zablokowane
Służy do zablokowania przycisków i pokrętła
panelu sterowania, uniemożliwiając niepożądane działanie pralki.
Aby zablokować przyciski:
• Pralka musi być włączona.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk opcji dopóki nie zapali się
symbol klucza na wyświetlaczu. Pokrętło i przyciski są teraz
zablokowane. Działa tylko przycisk „Włączania/Wyłączania”.
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu pralki, blokada przycisków
pozostanie aktywna do momentu odblokowania.
Aby odblokować przyciski, nacisnąć i przytrzymać przycisk
opcji dopóki nie zgaśnie symbol klucza na wyświetlaczu.
WSKAŹNIKI
Można otworzyć drzwiczki.
Usterka: zamknięty zawór wody. Brak lub
niewystarczające doprowadzenie wody do pralki.
Usterka: Zapchany filtr wody. Nie można odpompować
wody; filtr wody może być zatkany
Usterka: Wezwij Serwis. Patrz w części Rozwiązywanie
problemów, w Instrukcji obsługi i konserwacji.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, sprawdzić w części
Rozwiązywanie problemów w „Instrukcji obsługi i konserwacji”.
KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy podać obydwa
numery znajdujące się na naklejce serwisowej po wewnętrznej
stronie drzwiczek.
http://www.whirlpool.com
Numer telefonu można znaleźć w książeczce gwarancyjnej.
Whirlpool® Zastrzeżony znak towarowy/TM Znak towarowy Grupy Whirlpool © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu
8
PL
W10777399
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement