HOTPOINT/ARISTON HKID 630 LD C Instruction for Use


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON HKID 630 LD C Instruction for Use | Manualzz
NL
Nederlands
Gebruiksaanwijzing - KOOKPLAAT
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinstructies 5
Milieutips 5
Verklaring van overeenstemming 6
Voordat u de kookplaat in gebruik neemt 6
Reeds aanwezige pannen 6
Aanbevolen maten voor potten en pannen 6
Aanbevolen panstand 6
Vermogenstabellen 7
Installatie 7
Aansluiting op het stroomnet 8
Gebruiksaanwijzing 9
Reinigen 11
Storingen opsporen 12
Door de kookplaat gemaakte geluiden 12
Klantenservice 12
210 mm
180 mm
180 mm
145 mm
180 mm
180 mm
180 mm
145 mm
210 mm
145 mm
180 mm
280/230/180 mm
145 mm
210 mm
145 mm
210 mm
145 mm
280/180 mm
180 mm
180 mm
145 mm
180 mm
280/180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
260 mm
145 mm
145 mm
210 mm
145 mm
280 mm
180 mm
180 mm
145 mm
260 mm
210 mm
145 mm
145 mm
210 mm
210 mm
145 mm
280 mm
210 mm
180 mm
180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
180 mm
145 mm
210 mm
240 mm
180 mm
280/230/180 mm 145 mm
180 mm
145 mm
210 mm
210 mm
210 mm
280 mm
210 mm
210 mm
240 mm
180 mm
210 mm
260 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
Min. 50 mm
580mm
650mm
700mm
0
490 +2 mm
510 mm
mm
54 mm
A
0
30
553 mm
R = 11,5 mm
583 +2 mm
+1
0
483 mm
0
0
560+2
0
513 +2 mm
490+2 mm
mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
Min. 50 mm
0
490 +2
510 mm
+1
0
30 mm
54 mm
770 mm
483 mm
742 mm
mm
0
R = 11,5 mm
773 +2 mm
Min. 50 mm
0
0
750+2
0
513 +2 mm
490+2 mm
mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
Min. 5 mm
3
6 mm
1
2
3
Min. 40 cm
Min. 10 cm
Min. 5 cm
4
5
6
X4
4
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
U vindt deze instructies ook op de volgende website: www.hotpoint.eu
BELANG VAN UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie die altijd moet worden gelezen en nageleefd.
Dit is het (veiligheids)waarschuwingssymbool dat gebruikers waarschuwt voor mogelijke gevaren voor zichzelf en anderen.
Alle veiligheidsmeldingen worden voorafgegaan door dit waarschuwingssymbool en de volgende teksten:
GEVAAR
WAARSCHUWING
Signaleert een gevaarlijke situatie die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden.
Signaleert een gevaarlijke situatie die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden.
Alle veiligheidswaarschuwingen bevatten specifieke details van het mogelijke risico en leggen uit hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken
wegens verkeerd gebruik van het apparaat kan worden beperkt. Volg de volgende aanwijzingen stipt:
• Gebruik veiligheidshandschoenen voor het uitpakken en installeren.
• Het apparaat moet worden losgekoppeld van het stroomnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
• Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming
met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet wordt voorgeschreven
in de gebruikershandleiding.
• U bent verplicht om het apparaat te aarden volgens de geldende wetgeving terzake.
• Het stroomsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat op het stopcontact aan te sluiten nadat het op de definitieve plaats van gebruik is geplaatst.
• Om te voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften is een omnipolaire lekstroomchakelaar met een afstand van minstens 3 mm tussen de contacten vereist.
• Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
• Trek niet aan het stroomsnoer.
• Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
• Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden (bijv. het verwarmen
van kamers). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van
de bedieningen.
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van hete onderdelen. Heel jonge (0-3 jaar) en jonge
kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
• Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat
gebruiken als ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
• Raak de verwarmingselementen van het apparaat tijdens en na het gebruik niet aan. Vermijd contact met doeken of andere brandbaar materiaal totdat alle
onderdelen van het apparaat voldoende zijn afgekoeld.
• Plaats geen brandbaar materiaal op het apparaat of in de buurt ervan.
• Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie in de gaten.
• Leg geen metalen voorwerpen, keukengerief (messen, vorken, lepels, deksels enzovoort) op de kookzone want daar kunnen ze heet worden.
• Een scheidingswand (niet meegeleverd) moet in het compartiment onder het apparaat worden geplaatst.
• Als de plaat beschadigd is, zet u het apparaat uit om geen risico op elektrische schokken te lopen (geldt alleen voor apparaten met een plaat van glas).
• Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening.
• Onbewaakt koken op een kookvuur met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. TRACHT NOOIT brand te blussen met water. Schakel het
apparaat uit en smoor dan de vlam met een deksel of een blusdeken. Brandgevaar. Leg geen voorwerpen op de kookoppervlakken.
• Gebruik nooit een stoomreiniger.
• Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van de kookplaat geplaatst worden omdat ze heet kunnen worden.
• Na gebruik moet u het kookplaatelement uitschakelen met de bijbehorende bediening. Vertrouw niet op de pandetector (uitsluitend voor inductietoestellen).
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals wordt gesignaleerd door het symbool ( ). Vervuil het milieu niet met verpakkingsmateriaal. Verwerk
het volgens de plaatselijke voorschriften.
Het apparaat afdanken
• Dit apparaat heeft de markering volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
• Als u de afval van dit product op de juiste wijze verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
• Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product signaleert dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht.
Energiebesparing
Voor de beste resultaten adviseren wij het volgende:
• Gebruik potten en pannen met een dezelfde diameter als die van de kookzone.
• Gebruik alleen pannen met een platte bodem.
• Laat tijdens het koken zo veel mogelijk het deksel op de pan zitten.
• Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen.
• Zet de pan altijd in het midden van de op de kookplaat getekende kookzone.
NL 5
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ECODESIGN Richtlijn 2009/125/EG.
VOORDAT U DE KOOKPLAAT IN GEBRUIK NEEMT
BELANGRIJK: als de pannen niet de vereiste afmetingen hebben, zullen de kookzones niet werken. Gebruik alleen pannen met
het symbool “INDUCTION SYSTEM” (afbeelding hiernaast). Plaats de pan op de gewenste kookzone voordat u de kookplaat
inschakelt. Als de pannen geschikt zijn voor inductie, mag de temperatuur van de kookzones niet lager zijn dan 10 °C.
REEDS AANWEZIGE PANNEN
OK
Gebruik een magneet om te controleren of de bodem van de pan geschikt is voor de inductiekookplaat: als
de pan niet door de magneet wordt aangetrokken, is hij niet geschikt.
• Controleer of de bodem van de pannen niet ruw is waardoor er krassen op de kookplaat kunnen komen.
Controleer het keukengerei.
• Zet nooit warme pannen en koekenpannen op het bedieningspaneel van de plaat. Dit zou hierdoor schade
kunnen oplopen.
NEE
AANBEVOLEN MATEN VOOR POTTEN EN PANNEN
Plaats de pan op de gewenste kookzone voordat u kookplaat inschakelt.
Voor een goede bereiding moet de diameter van de panbodem dezelfde zijn als die van de kookplaat.
Diameter (cm)
Max (cm)
Min (cm)
Diameter (cm)
Max (cm)
Min (cm)
14,5
14,5
10
28
28
17
18
18
12
30
30
17
21
21
15
FLEXI /VERBINDING
39 - 18
12
24
24
15
26
26
17
Grootte van de pan
Om de grootte van de pan te bepalen kunt u de onderkant van de pan meten (zie afbeelding) en de tabel voor de aanbevolen
panbodembreedtes hieronder raadplegen voor een perfect gebruik en de juiste detectie van de pan. Elke kookzone heeft
een minimumgrens voor het detecteren van pannen, die varieert, afhankelijk van het gebruikte materiaal van de pan. Gebruik
daarom de kookzone die het meest geschikt is voor de diameter van uw pan.
AANBEVOLEN PANSTAND
Als u twee pannen tegelijkertijd gebruikt, plaats ze dan volgens de onderstaande afbeelding voor de beste resultaten:
NL 6
VERMOGENSTABELLEN
Vermogensniveau
Boost
Max. vermogen
9-7
Hoog
vermogen
7-5
Gemiddeld
vermogen
4-3
Soort bereiding
Gebruik van het niveau
(naast deze aanbevelingen gelden uw ervaring en bereidingsgewoonten)
Snel verwarmen
Ideaal om in korte tijd de temperatuur van het voedsel op het kookpunt te brengen
als het water bevat of om snel kookvocht te verwarmen.
Bakken - koken
Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriespoducten te bakken,
water snel aan de kook te brengen.
Aanbraden - fruiten koken - grillen
Ideaal om te fruiten, vocht aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende korte
tijd, 5-10 minuten).
Aanbraden - koken - laten
sudderen fruiten - grillen
Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen (niet te
lang, 10-20 minuten), voorverwarmen.
Koken - laten sudderen fruiten - grillen
Ideaal om te laden sudderen, vocht heel zachtjes aan de kook te houden, koken en
grillen (een lange tijd).
Koken - laten pruttelen inkoken - deeg smeuïg maken
Laag
vermogen
2-1
Smelten - ontdooien warmhouden risotto’s smeuïg maken
OFF
Vermogen nul
Steunoppervlak
Ideaal voor langdurige bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met vocht (bijv.
water, wijn, bouillon, melk), deeg smeuïg maken.
Ideaal voor langere bereidingen (minder dan een liter: rijst, sauzen, gebraad, vis) in
vocht (bijv. water, wijn, bouillon, melk).
Ideaal om boter zacht te maken, voorzichtig chocolade te smelten, producten van
kleine afmetingen te ontdooien en net bereide gerechten warm te houden (bijv.
sauzen, soepen, minestrone’s).
Ideaal voor het warmhouden van net bereide gerechten, het smeuïg maken van
risotto’s en het warmhouden van dekschalen (met accessoires die geschikt zijn
voor inductie).
Kookplaat in stand-by of uitgeschakeld (mogelijke restwarmte na afloop van de
bereiding, gesignaleerd met H).
OPMERKING:
In geval van korte bereidingen waarvoor een perfecte verdeling van de warmte noodzakelijk is (bijvoorbeeld pannenkoeken) op de dubbele zone met een
doorsnede van 28 cm (indien aanwezig) wordt geadviseerd pannen te gebruiken met een doorsnede van niet meer dan 24 cm. Voor delicate bereidingen
(bijvoorbeeld chocolade of boter smelten) wordt geadviseerd de enkelvoudige zones met een kleinere doorsnede te gebruiken.
INSTALLATIE
Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport niet beschadigd is en neem in geval van problemen contact op met de leverancier of de Klantenservice.
Raadpleeg voor de afmetingen voor het inbouwen en de installatie-aanwijzingen de afbeeldingen op pagina 2.
VOORBEREIDING VAN HET MEUBEL VOOR INBOUW
WAARSCHUWING
75
min. 5 mm
57
• Installeer een scheidingspaneel onder de
kookplaat.
• Het onderste gedeelte van het apparaat mag na de
installatie niet toegankelijk zijn.
• Als er onder de kookplaat een oven geïnstalleerd
wordt, geen scheidingspaneel monteren.
80
min. 20 mm
6-7 cm
• Respecteer voor de afstand tussen de onderkant van de kookplaat en het scheidingspaneel de afmetingen op de afbeelding.
• Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen werkblad en bovenkant van het meubel (min. 5 mm) nooit verstopt
worden.
• Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, controleer dan of de oven een koeling heeft.
• Installeer de kookplaat niet boven een afwasmachine of wasmachine, zodat de elektrische leidingen niet in contact komen met stoom of vocht die ze
kunnen beschadigen.
• Voor een installatie die gelijkloopt met het werkblad neemt u contact op met de technische service en verzoekt u om de montagekit 4801 211 00112.
• Om de kookplaat te verwijderen, gebruikt u een schroevendraaier (niet meegeleverd) om de stoppen te verwijderen aan de onderkant van het apparaat.
NL 7
AANSLUITEN OP HET STROOMNET
WAARSCHUWING
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de geldende veiligheidsen installatievoorschriften.
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of
dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de voorschriften in dit hoofdstuk.
• Het stroomsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat uit het werkblad te kunnen verwijderen.
• Zorg dat de spanning die op het serieplaatje aan de onderzijde van het apparaat staat, dezelfde is als de uw
netspanning.
blauw/grijs
zwart/bruin
geel/groen
1.
2.
3.
4.
Verwijder het klemmendeksel (A) door de schroef los te draaien en steek het deksel in het scharnier (B) van het klemmenblok.
Plaats het stroomsnoer in de klem en sluit de draden aan op de klemmen zoals voorgeschreven op het bedradingsschema bij het klemmenblok.
Bevestig het stroomsnoer met de kabelklem.
Sluit het deksel (C) en schroef het deksel van het klemmenblok vast met de verwijderde schroef.
Bij elke aansluiting op het net voert de kookplaat automatisch enkele seconden een controle uit.
Aansluiten op het stroomnet
AU en VK
zwart
bruin
blauw
blauw (grijs)
geel/groen
zwart
bruin
}
zwart
}
bruin
blauw
blauw (grijs)
geel/groen
geel/groen
blauw
blauw (grijs)
ALLEEN VOOR BELGIË
}
NL 8
}
ALLEEN VOOR NEDERLAND
230 V 2-fase 2N
zwart
bruin
geel/groen
blauw
blauw (grijs)
GEBRUIKSAANWIJZING
Beschrijving van het bedieningspaneel
Bedieningspaneel
Beheer vermogen fase 1
Inschakelen/
Uitschakelen
Timer
Blokkering bedieningspaneel/Speciale functie/
Beheer vermogen fase 2 en 4
Beheer vermogen fase 1
Regelingen kookzones en bijbehorend display
Beheer vermogen fase 1
Inschakelen/
Uitschakelen
Timer
Blokkering bedieningspaneel/Speciale functie/
Beheer vermogen fase 2 en 4
Beheer vermogen fase 1
Regelingen kookzones en bijbehorend display
Aan- en uitzetten van de kookplaat
Om de kookplaat in te schakelen, houdt u de toets
circa 2 seconden ingedrukt, totdat de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te
schakelen, drukt u op dezelfde toets totdat de displays uit gaan. Alle kookzones worden uitgeschakeld.
Als de kookplaat werd gebruikt, blijft de restwarmte-indicator “H” actief totdat de kookzones zijn afgekoeld.
Als er binnen 10 seconden na het inschakelen van de kookplaat geen enkele functie wordt geselecteerd, zal de plaat automatisch worden uitgeschakeld.
Inschakeling en regeling kookzones
Display voor het vermogen
Verwijzing naar de geselecteerde kookzone
Plaats van de kookzone
Plaats de pan op de kookzone, schakel de kookplaat in, activeer de gewenste kookzone door op de bijbehorende toets “+” te drukken. Er verschijnt “0” op het
display. U kunt het gewenste vermogensniveau, van min. 0 tot max. 9, of de booster “P” indien beschikbaar, selecteren. Voor een hoger vermogen drukt u op
de “+” toets. Voor een lager niveau drukt u op de “-” toets.
Uitschakeling kookzones
Om de kookzone uit te schakelen, drukt u langer dan 3 seconden op de bijbehorende “+” en “-” toets.
De kookzone wordt uitgeschakeld en als de zone nog heet is, verschijnt de letter H op het zonedisplay.
De bedieningen blokkeren
De functie blokkeert de bedieningen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld. Om de blokkering van het bedieningspaneel te activeren,
schakelt u de kookplaat in en houdt u de blokkeerfunctie drie seconden ingedrukt. Een geluidssignaal en een lampje boven het slotsymbool signaleren dat de
functie geactiveerd is. Het bedieningspaneel is geblokkeerd, met uitzondering van de uitschakelfunctie. Om de blokkering van de bedieningen uit te schakelen,
herhaalt u de inschakelprocedure. Het lampje gaat uit en de kookplaat werkt weer.
De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen als gevolg
hebben dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld in- of uitgeschakeld wordt.
NL 9
Timer
De timer kan worden gebruikt om een bereidingstijd van maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten) voor alle kookzones in te stellen.
Selecteer de kookzone die in combinatie met de timer gebruikt moet worden, druk op de timer (zie afbeelding) en een akoestisch signaal
signaleert de functie. Op het display verschijnt “00” en de LED-indicatie gaat branden. De tijd op de timer kan worden verlengd of verkort
door de toetsen “+” en “-” van de slider-functie ingedrukt te houden. Zodra de ingestelde tijd is verstreken, klinkt een geluidssignaal en
gaat de kookzone automatisch uit. Druk minstens 3 seconden op de timertoets om de timer uit te schakelen.
Herhaal bovenstaande punten om de timer voor een andere zone in te stellen. Op het display van de timer staat altijd de timer voor de
geselecteerde zone of de kortste timer.
Druk om de timer te wijzigen of uit te schakelen op de toets voor de selectie van de bijbehorende kookzone.
Waarschuwingen op het bedieningspaneel
Restwarmte-indicator
De kookplaat heeft voor iedere kookzone een restwarmte-indicator. Deze indicator signaleert welke kookzones nog warm zijn. Als op het
verschijnt, is de kookzone nog warm. Als dit wordt gesignaleerd, kunt u op deze kookzone nog een gerecht warmhouden of
display
boter laten smelten. Als de kookzone afkoelt, gaat het display uit.
Indicator “verkeerde pan of geen pan”.
Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd staat of niet de juiste maat heeft, verschijnt de indicatie “geen pan” op het
display (afbeelding hiernaast). In deze situaties wordt aanbevolen om de pan op de kookplaat te verplaatsen tot u de juiste stand vindt.
Als er binnen 60 seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit.
Snelkookfunctie (booster indien beschikbaar).
Deze functie is slechts voor enkele kookzones aanwezig. Met deze functie kunt u het vermogen van de plaat optimaal benutten (bijvoorbeeld om snel water
aan de kook te brengen). Om de functie te activeren, drukt u op de toets “+” totdat op het display “P” verschijnt. Als de boosterfunctie 5 minuten gebruikt is,
stelt het apparaat de zone automatisch in op niveau 9.
FLEXI /VERBINDING
Deze functie wordt gebruikt voor pannen die te groot zijn voor één zone, bijv. een grote vis- of braadpan.
Voor het inschakelen van de FLEXI /VERBINDING moet u tegelijkertijd de + en - knoppen indrukken, zoals u op
de onderstaande afbeelding ziet.
“Power management” (functie indien beschikbaar).
Met de functie “Power management” kan de gebruiker het maximale vermogen van de kookplaat instellen op basis van de eigen wensen.
U kunt deze functie op elk moment inschakelen. De functie blijft werken totdat hij weer wordt gewijzigd.
Als u het maximaal gewenste vermogen instelt, regelt de kookplaat automatisch de verdeling over de verschillende kookzones, waarbij gegarandeerd wordt
dat de drempel nooit overschreden wordt. Dit heeft als voordeel dat alle zones tegelijkertijd kunnen worden gebruikt zonder overbelasting te veroorzaken.
Op het display staan 4 maximale vermogensniveaus: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW wordt beschouwd als het maximum vermogen van de kookplaat).
Bij de aankoop van de kookplaat is het maximum vermogen standaard ingesteld.
Als het apparaat op het stopcontact wordt aangesloten, kunt u op de volgende manier tijdens de eerste 60 seconden het vermogen instellen:
Stap
Bedieningspaneel
Display
1
Druk ongeveer 3 seconden lang beide toetsen "beheer
vermogen (fase 1)" in.
2
Druk de knop Vermogensbeheer (Stap 2) in om de
voorgaande stap te bevestigen.
Op het display verschijnt
3
Indrukken om het gekozen vermogen in te stellen.
4
Op het display verschijnt het ingestelde vermogen dat
Druk de knop Beheer vermogen (fase 4) in om de ongeveer 2 seconden knippert. Hierna laat de kookplaat
voorgaande stap te bevestigen.
een geluidssignaal horen en schakelt hij zich vervolgens
zelf uit.
NL 10
.
Samen met de andere waarschuwingslampjes van de
diverse kooklampjes gaat het lampje voor het vermogen
branden.
Als er een probleem optreedt tijdens het instellen van het vermogen, verschijnt het symbool
in het midden en hoort u tegelijkertijd een continu geluidssignaal
dat ongeveer 5 seconden duurt. In dat geval moet de configuratieprocedure vanaf het begin herhaald worden. Als de storing zich opnieuw voordoet, neemt u
contact op met de technische service.
Als tijdens het normale gebruik het maximaal beschikbare vermogen is bereikt en de gebruiker probeert om het hoger te zetten, zal het lampje van de zone
met dit niveau beginnen te knipperen en klinkt er tweemaal een geluidssignaal.
Als u voor deze zone een hoger vermogen nodig heeft, dan moet u met de hand het vermogen van een of meerdere andere ingeschakelde kookzones lager zetten.
Het geluidssignaal in/uitschakelen
Houd nadat u de kookplaat heeft ingeschakeld tegelijkertijd de toets “+” en de buitenste toets minstens drie seconden lang ingedrukt (“blokkering bedieningspaneel”).
5 Sec
REINIGEN
WAARSCHUWING
• Gebruik nooit een stoomreiniger.
• Controleer voordat u gaat schoonmaken of de kookzones uitgeschakeld zijn en of de restwarmte- indicator (“H”)
niet verschijnt.
Als op uw glas het iXeliumTM logo staat, heeft uw kookplaat een iXeliumTM-behandeling gehad. iXeliumTM is een exclusieve behandeling van Whirlpool die een
perfect schone plaat met een langdurige glans garandeert. Als u een IXELIUM kookplaat heeft, raden wij het volgende aan:
• Gebruik een zachte doek (liefst van microvezel) bevochtigd met water of een glasreinigingsmiddel voor dagelijks gebruik.
• Voor nog betere resultaten laat u enkele minuten lang een natte doek op het glas liggen.
BELANGRIJK: Gebruik geen schuursponsjes of staalsponsjes waarmee u het glas kunt beschadigen.
• Reinig de kookplaat na elk gebruik (wanneer deze is afgekoeld) en verwijder aanslag en vlekken van voedselresten.
• Suiker of voedsel met een hoog suikergehalte kunnen de kookplaat beschadigen en moeten onmiddellijk verwijderd worden.
• Zout, suiker en zand kunnen krassen in het glas veroorzaken.
• Gebruik een zachte doek, keukenpapier of een specifieke kookplaatreiniger (volg de instructies van de fabrikant).
• Door eventueel op de kookzones gemorste vloeistoffen kan de pan gaan trillen of bewegen.
• Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.
NL 11
STORINGEN EN OPLOSSINGEN
•
•
•
•
•
Lees en volg de instructies op uit de paragraaf “Gebruiksaanwijzing”.
Sluit de kookplaat aan op het stroomnet en controleer of de voeding niet onderbroken is.
Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.
Als u er niet in slaagt de kookplaat na gebruik uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact trekken.
Als bij de inschakeling van de kookplaat op het display alfanumerieke codes verschijnen, gaat u te werk volgens onderstaande tabel.
FOUTCODE
BESCHRIJVING
MOGELIJKE OORZAKEN
PROBLEEM OPLOSSEN
C81, C82
Het bedieningspaneel wordt
uitgeschakeld door te hoge
temperaturen.
De interne temperatuur van de
elektronische componenten is te
hoog.
Wacht totdat de kookplaat is
afgekoeld voordat u hem weer
gebruikt.
C83
Het bedieningspaneel meldt de
foutcode voor een uitgeschakelde
kookplaat vanwege een fout in het
elektronisch circuit.
Kookplaat gevoed met
overspanning.
Kookplaat kan nog gebruikt worden,
maar neem contact op met de
Klantenservice.
C85
Kookplaat verwarmt de pan niet.
Pan is niet geschikt voor
inductiekookplaten.
Gebruik een andere pan.
F02, F04 of C84
De aansluitspanning is fout of er is
een probleem in het stroomsnoer.
De sensor detecteert een andere
dan de aansluitspanning.
Schakel de stroom naar de
kookplaat uit en controleer de
aansluiting.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25,
F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48,
F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74,
F77
Schakel de stroom volledig uit (netspanning uitschakelen).
Wacht enkele seconden en sluit de kookplaat weer aan.
Bel de technische service op en vermeld de foutcode.
DOOR DE KOOKPLAAT GEMAAKTE GELUIDEN
De inductiekookplaten kunnen tijdens normaal bedrijf een reeks geluiden en trillingen maken en opwekken, afhankelijk van het type materiaal en de bereiding
van het voedsel, zoals hieronder beschreven:
• Contactgeluid: dit type trilling wordt veroorzaakt door het gebruik van pannen met meerdere lagen van verschillende materialen.
• Klikgeluid bij gemiddeld-laag vermogen: dit wordt geproduceerd om het gewenste laag-gemiddeld vermogen te verkrijgen.
• Ritmisch klikgeluid: dit wordt geproduceerd als diverse kookzones tegelijkertijd werken en/of hoge vermogens zijn ingeschakeld.
• Zwak sissend geluid: dit wordt veroorzaakt door het pantype en de hoeveelheid voedsel die erin zit.
• Achtergrondgeluid: de inductiekookplaat is uitgerust met een ventilator voor het koelen van de elektronische componenten. U kunt de ventilator horen
als de inductieplaat werkt en nog enkele minuten na het uitschakelen ervan. Bij het verhogen/verlagen van het vermogen van de geactiveerde kookzones
kan het achtergrondgeluid van de ventilator toenemen/afnemen.
Deze omstandigheden zijn normaal en essentieel voor de correcte werking van het inductiesysteem. Dit is geen indicatie voor eventuele storingen of
beschadigingen.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de technische service:
1. Controleer of u het probleem zelf op kunt lossen aan de hand van de lijst “Problemen en oplossingen”.
2. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.
Als na deze controles de storing nog steeds aanwezig is, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde
technische service.
Presenteer:
• een korte beschrijving van het defect;
• het type en het exacte model van de kookplaat;
• het servicenummer (het nummer achter het woord Service op het serieplaatje) op de onderkant van
het apparaat (op de metalen plaat);
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.
Als een reparatie nodig is, neemt u contact op met een erkende technische service (om te garanderen dat er originele reserveonderdelen worden gebruikt
en de reparatie correct wordt uitgevoerd).
De reserveonderdelen blijven nog 10 jaar lang verkrijgbaar.
NL 12
NL
400011187149
10/17

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement