KitchenAid | KHGL 9010/B/01 | Instruction for Use | KitchenAid KHGL 9010/B/01 Instruction for Use

NL
NL
Gebruiksaanwijzing
Productbeschrijving en symbolen
4
De gaspitten gebruiken
4
Praktische informatie voor het gebruik van uw kookelement
5
Positioneer de panondersteuners en de Wokondersteuner
6
Openingen Afzuigkap en Keukenkasten (mm)
7
Injectietabel
7
Waarschuwingen en suggesties
8
Milieutips
9
EG Verklaring van overeenstemming
9
Installatie
10
Gasaansluiting
10
Elektrische aansluiting
11
Installatie
11
Voor een afwijkende gasvoorziening geschikt maken
12
De spuitstukken terugplaatsen
12
Het minimale stroomniveau van de gaskranen regelen
12
Algemene reinigings- & onderhoudsoperaties
13
Zorg en onderhoud van de onderdelen van het kookelement
13
Opsporen van storingen
14
Klantenservice
14
Productbeschrijving en symbolen
1. Verwijderbare centrale pannendrager
2. Verwijderbare pannendrager zijkant
3. Steungaspit
4. Halfsnel gaspit
5. Snel gaspit
6. Halfsnel gaspit
7. Professionele driedubbelkapsgaspit voor de WOK
8. Bedieningsknop steungaspit
9. Bedieningsknop halfsnel gaspit
10. Bedieningsknop snel gaspit
11. Bedieningsknop halfsnel gaspit
12. Bedieningsknop professionele
driedubbelkapsgaspit voor de WOK
Control Symbols
Uit
Hoogste vlam
Laagste vlam
De gaspitten gebruiken
Indien de gaspit niet binnen 15 seconden
aangaat, draai de gaspit uit, controleer de
verbinding van het gaspitdeksel en de plaat
voor een correcte installatie. Wacht minstens
1 minuut alvorens u het opnieuw probeert.
Één van de gaspitten aanzetten:
1. Draai de bedieningsknop die met deze gaspit
overeenkomt linksom tot de indicator op het
symbool voor de hoogste vlam
staat.
2. Druk de bedieningsknop in om de gaspit aan te
steken.
3. Houd, als de gaspit eenmaal aangestoken is, de
bedieningsknop gedurende ongeveer 5
seconden ingedrukt om de
veiligheidsthermokoppel, die op elk gaspit
geïnstalleerd is, de tijd te geven om zich in te
schakelen. De thermokoppel zal de gastoevoer
naar de gaspit uitschakelen in het geval dat de
vlam per ongeluk uitgaat (een windvlaag,
tijdelijke onderbreking van de gastoevoer of
lekkage van vloeistof, enz).
Indien de gaspit, nadat de bedieningsknop is
losgelaten, uitgaat dan heeft de thermokoppel
zich niet ingeschakeld. Wacht minstens 1
minuut alvorens u de stappen van 1 tot 3
herhaalt.
4
Praktische informatie voor het gebruik van uw kookelement
Lees de instructies door om het beste resultaat van
uw kookelement te verkrijgen.
- Maak gebruik van pannen met een doorsnede die
met de diameter van de gaspit overeenkomt (zie
de tabel op deze pagina).
- Maak alleen van pannen met een platte bodem
gebruik.
- Maak geen gebruik van overtollige hoeveelheden
water tijdens het bereiden van voedsel en maak
gebruik van de deksel.
- Maak geen gebruik van pannen die over de rand
van het kookelement uitsteken.
Belangrijk:
Plaats de panondersteuner nooit omgekeerd op
het kookelement en verschuif deze nooit aangezien
u hierdoor het kookelement zou kunnen
bekrassen.
Het nalaten van het opvolgen van deze
aanbevelingen zou kunnen leiden tot een
beschadiging of een breuk van het
glaskeramieke kookelement waardoor de
veiligheid van uw apparaat nadelig zal worden
beïnvloed.
Maak nooit gebruik van:
- Gietijzeren of natuurlijk spekstenen contactgrill of
terracotta potten en pannen.
- Warmte convectoren zoals metalen netwerken of
andere producten.
- Twee gaspitten tegelijkertijd voor één houder,
zoals een vispan.
5
Gaspit
Pan diameter
wok
snel
halfsnel
steun
van 24 tot 26 cm
van 24 tot 26 cm
van 16 tot 24 cm
van 8 tot 14 cm
Positioneer de panondersteuners en de Wokondersteuner
Om het positioneren van de panondersteuners op het kookelement gemakkelijker te maken, raden wij u
aan om aan te vangen met het bevestigen van de centrale panondersteuner (1).
Plaats de centrale panondersteuner op het oppervlak. Gebruik het dubbelkapsgaspit en de centrale knop
ter referentie.
Panondersteuners voor zijkanten (2)
Bevestig één panondersteuner en verzeker u ervan dat de pinnen van de gaspitdeksel op correcte wijze op
de gaspitten aan de zijkanten gecentreerd zijn en de haken aan de kant van de centrale panondersteuner
vastgemaakt zijn (de uitsparingen voor de pinnen zijn aan de onderkant van de panondersteuner voorzien).
Herhaal deze procedure met de andere panondersteuner.
1
2
2
6
Openingen Afzuigkap en Keukenkasten (mm)
Indien u boven het kookelement een afzuigkap wenst te installeren, raadpleeg de handleiding voor de
installatie van de afzuigkap om de correcte hoogte van de afzuigkap boven het kookelement te garanderen.
860
0
51
6,5
R 6
1
n.
mi x R
a
m
45
63 m
in.
840
49
+2
-0
0
+20
-
Injectietabel
Categorie II2L3B/P
Soort gebruikt gas
Soort
gaspit
Injector
etiket
Nominale
warmtestroom kW
Nominaal
verbruik
Gereduceerde
warntestroom kW
min.
Gasdruk
(mbar)
nom.
max.
NATUURLIJKGAS
(Methaan)
G25
wok 3C
snel
halfsnel
steun
151
132
100
79
4,00
3,00
1,65
1,00
443 l/hh
332 l/h
183 l/h
111 l/h
1,55
0,60
0,35
0,35
20
25
30
VLOEIBAAR
PETROLEUM GAS
(Butaan) G30
(Propaan) G31
wok 3C
snel
halfsnel
steun
102
87
67
50
4,00
3,00
1,65
1,00
291 g/h
218 g/h
120 g/h
73 g/h
1,55
0,60
0,35
0,35
25
30
35
Soort gebruikt gas
Configuratie
model
Nominale
warmtestroom kW
Totaal nominaal
verbruik
Vereiste hoeveelheid lucht (m3)
voor de verbranding van 1 m3 gas
G25 25 mbar
G30/G31 30 mbar
3C - R - SR - SR - AUX
3C - R - SR - SR - AUX
11,30
11,30
1252 l/h
822 g/h
8,187
30,94
Elektrische Stroom: 230 V ~ 50 Hz
7
Waarschuwingen en suggesties
Om het beste resultaat van uw kookelement
te kunnen verkrijgen, lees deze aanwijzingen
zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstige raadpleging.
• Deze instructies gelden alleen voor de landen
waarvan het symbool op het
serienummerplaatje van het kookelement staat
aangegeven.
• Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
geëxpandeerd polyurethaan, enz) zouden een
mogelijk gevaar voor kinderen kunnen
opleveren en dienen zorgvuldig verwijderd te
worden.
• Controleer of het apparaat tijdens het
transport geen schade heeft opgelopen en
verwijder al het beschermend
verpakkingsmateriaal en plastic folie
alvorens u het product installeert.
• Dit kookelement (cat. 3) is uitsluitend voor
het bereiden van voedsel in een
huishoudelijke omgeving ontworpen. Elk
ander gebruik (bijvoorbeeld het
verwarmen van kamers) dient als onjuist
en gevaarlijk te worden beschouwd.
• De installatie en de verbinding van dit
apparaat met een gas- of elektrische
voorziening dienen door een competent en
gekwalificeerd persoon in
overeenstemming met de wetgeving te
worden uitgevoerd.
• Dit apparaat dient in overeenstemming
met de geldige normen en alleen in goed
geventileerde ruimtes te worden
geïnstalleerd. Lees de aanwijzingen door
alvorens u dit aparaat installeert en er
gebruik van maakt.
• De van te voren geïnstalleerde
gaskoppeling en de toevoerdruk hiervan
zijn op het etiket op de bodem van het
kookelement aangegeven. Indien dit type
gastoevoer niet wordt gebruikt, raadpleeg
het hoofdstuk genaamd “Voor een
afwijkende gasvoorziening geschikt maken”
op pagina 11.
Opmerking:
• Een onjuiste plaatsing van de panondersteuner
zou krassen op het kookelement kunnen
veroorzaken. Om dit te voorkomen controleer
altijd of alleen de rubberen pootjes op de
bodem van de panondersteuners op het
kookelement steunen en verschuif de
panondersteuners nooit over het oppervlak van
het kookelement.
• Maak op het glazen oppervlak geen gebruik van:
- Gietijzeren roosters, terracotta potten of
pannen.
- Warmte convectoren (bijv. metalen
netwerken).
- Gebruik van twee gaspitten voor het
opwarmen van 1 pan.
• In het geval van een landurig gebruik kan een
extra ventilatie nodig zijn (het openen van een
raam of het verhogen van de afzuigkracht van
de afzuigkap).
Waarschuwing
• Houd kinderen uit buurt van het kookelement
wanneer u hier gebruik van maakt en laat ze
nooit met de bedieningsknoppen of andere
onderdelen van het apparaat spelen.
• Dit apparaat is niet bedoeld om te worden
gebruikt door personen (waaronder ook
kinderen) met een verminderde fysieke,
sensorische of mentale bekwaamheden of met
onvoldoende ervaring of kennis van het gebruik
hiervan, tenzij ze in het begin bijgestaan of
geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat
worden door een persoon die voor hun
veiligheid verantwoordelijk is.
• Laat kinderen nooit met de panondersteuners
spelen. De rubberen pootjes aan de onderkant
van de panondersteuners zouden door kleine
kinderen ingeslikt kunnen worden en hierdoor
ernstige verwondingen of verstikking kunnen
veroorzaken.
• Alvorens u de panondersteuners op het
kookelement plaatst, controleer of alle
rubberen pootjes op hun plaats zitten.
• Elke keer dat u klaar bent met het gebruiken
van het kookelement, controleer altijd dat de
bedieningsknoppen op de uit-stand staan en
draai de kraan tot de gasleiding of gasfles dicht.
• Blokkeer op geen enkele wijze de
luchtopeningen aan de achterkant van het
apparaat.
8
Milieutips
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recycleerbaar
zoals wordt aangegeven door het symbool
.
Volg de plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer
u het apparaat afdankt..
Producten
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende
Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit
product op de juiste manier weggegooid wordt,
helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het
milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de
documenten die bij dit apparaat horen geeft aan
dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. In plaats daarvan dient het bij
een Verzamelpunt voor Elektrische en
Elektronische Apparaten te worden afgegeven voor
de verwerking hiervan in overeenkomst met de
lokale milieuwetgeving. Neem voor details over uw
lokale Verzamelingspunt contact op met de Lokale
Authoriteiten.
EG Verklaring van overeenstemming
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de richtlijn "GAS" 2009/142/EG (ex EEG 90/396);
- veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere
verordeningen vervangt);
- de beschermingsvoorschriften van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG;
Dit apparaat is geschikt voor contact met levensmiddelen en voldoet aan het EEG (CE) voorschrift
nr. 1935/2004.
9
Installatie
serienummerplaatje op het kookelement en de
injectietabel, pagina 6).
• De keukenkasten en de apparaten rondom/in de
buurt van het kookelement warmtebestendig zijn en
met de lokale regelingen overeenstemmen.
• De verbrandingsproducten uit de lucht van de kamer
worden verwijderd door middel van een afzuigkap of
een in een muur of in een raam geïnstalleerde
elektrische ventilator die in overeenstemming met de
lokale regelingen is.
• De natuurlijke luchtcirculatie door een geschikte
opening met een dwarsdoorsnede van niet minder
dan 100cm2 en die als volgt dient te zijn:
- permanent en toegankelijk in de muren van de te
ventileren ruimte en die naar buiten toe afzuigt.
- op dergelijke manier gebouwd dat de openingen
aan de binnen- en buitenkant niet geblokkeerd
kunnen worden, ook niet per toeval.
- beschermd met een plastic rooster en een metalen
netwerk, enz dat de dwarsdoorsnede van 100cm2
niet verkleind wordt.
- op dusdanige wijze geplaatst dat deze de afzuiging
van de verbrandingsproducten niet belemmert.
Technische informatie voor de installateur
• Dit apparaat kan op een 20mm - 40mm dik
keukenblad worden geïnstalleerd.
• Indien onder het kookelement geen oven wordt
ingebouwd dient onder het kookelement een paneel
worden aangebracht om de beschadiging hiervan te
voorkomen en de inhoud van de keukenkasten te
beschermen. Dit paneel dient de gehele onderkant
van het kookelement te beschermen en dient op
dusdanige wijze geplaatst te worden dat een
luchtopening van minstens 20mm tussen het paneel
en de onderkant van het kookelement en maximaal
150mm met de onderkant van het werkoppervlak
behouden wordt.
• Dit kookelement is ontworpen om perfect in
combinatie met een oven uit de KitchenAid serie te
kunnen functioneren. De Fabrikant wijst alle
verantwoordelijkheid af indien een ander
ovenmerk geïnstalleerd wordt.
Voor de installatie verzeker u ervan dat:
• Waarschuwing: dit is een zwaar product dat
voor de uitvoer van de installatie de
aanwezigheid van twee personen vereist.
• De gastoevoer (soort en druk) en de kalibratie op het
kookelement met elkaar overeenkomen (zie het
Gasaansluiting
Het gasnet dient met de lokale regels overeen te
stemmen.
• In de paragraaf “referenties nationale wetgeving”
wordt de lokale wetgeving specifiek voor het land van
bestemming aangegeven.
• In het geval dat er geen informatie over het land van
uw interesse staat aangegeven vraag de installateur
voor verdere details.
• De aansluiting van het kookelement met het gasnet of
de gasfles dient met een stevige koperen of stalen
leiding met onderdelen die overeenstemmen met de
lokale regelingen of met behulp een flexibele
roestvrijstalen leiding met een glad oppervlak in
overeenstemming met de lokale regelingen uit te
worden gevoerd. De flexibele metalen leiding mag niet
langer dan 2 meter zijn.
• Alvorens u de leiding met het rubberen deel (A)
verbindt, verzeker u ervan dat de afdichtring (B) op
zijn plaats zit (dit meegeleverde onderdeel is in
overeenstemming met EN549).
Waarschuwing: indien u gebruik maakt van een flexibele
roestvrijstalen leiding dient deze op dusdanige wijze te
worden geïnstalleerd dat deze niet in aanraking komt met
beweegbare onderdelen zoals laden of keukenkasten en
dat deze in een obstakelvrije ruimte loopt waar deze in
zijn geheel gecontroleerd kan worden.
• Na het verbinden met het gasnet controleer met
behulp van water en zeep dat er geen sprake van
lekkage is.
10
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting dient in overeenstemming met de
wetgeving en door een gekwalificeerd en competent persoon
uit te worden gevoerd.
• Informatie over de voltage en de geabsorbeerde stroom zijn op
het serienummerplaatje aangegeven.
• Het apparaat dient te worden geaard.
• We raden u aan dat, tijdens de installatie van het apparaat,
dit kookelement met behulp van een 3mm bipolaire
schakelaar wordt beveiligd.
• Indien beschadigd dient de voedingskabel vervangen te
worden door een soortgelijke voedingskabel (H05V2V2FT90ºC, of H05RR-F type). We raden u aan om deze
operatie door onze Klantenservice uit te laten voeren.
• Maak geen gebruik van verlengsnoeren.
• De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel aan
personen of dieren of schade aan voorwerpen die het
gevolg is van het niet naleven van de bovengenoemde
voorschriften.
L
Aarde
(geel/groen)
N
Installatie
1. Na het reinigen van het oppervlak rondom de randen, plaats het
afdichtmateriaal rondom het kookelement.
2. Positioneer het kookelement in de opening in overeenstemming
met de afmetingen die op het productbeschrijvingsblad zijn
aangegeven.
3. Maak gebruik van de meegeleverde stangen (A) voor het
verankeren van het kookelement en bevestig deze met de juiste
schroeven om hem aan de dikte aan te passen.
Waarschuwing: de elektrische voedingskabel dient lang genoeg
te zijn om het mogelijk te maken dat het kookelement van
boven af uit de opening getild kan worden.
A
11
Voor een afwijkende gasvoorziening geschikt maken
Indien u gebruik maakt van een soort gas dat
afwijkt van het soort dat op het serienummerplaatje en op het oranje etiket aan de achterkant van
het kookelement staat aangegeven, dient u de
spuitstukken te vervangen. In het geval van de
gaspit voor de Wok, stel de primaire lucht bij (zie
Injectietabel op pagina 7). Het oranje etiket dient
verwijderd te worden en samen met de gebruiksaanwijzing te worden bewaard.
Maak gebruik van drukregelaars die voor de
verschillende gasdrukken geschikt zijn, zoals
op pagina 7 staat aangegeven.
• Neem, voor het vervangen van de spuitstukken,
contact op met de Klantenservice of met een
gekwalicifeerd elektricien.
• De spuitstukken die niet als standaardmodel zijn
meegeleverd kunnen bij de Klantenservice
aangevraagd worden.
• Regel de laagste niveaus van de kranen.
Opmerking: in het geval van vloeibaar
petroleumgas (G30/G31) dient de bypassschroef helemaal ingedraaid te zijn. Mocht u
alsnog moeite hebben bij het draaien van de
bedieningsknop, neem dan contact op met de
Klantenservice die, na gecontroleerd te
hebben dat de kraan beschadigd is, deze door
de Servicedienst zal laten vervangen.
De spuitstukken terugplaatsen
Opmerking: zie het productbeschrijvingsblad voor het model.
1.
2.
3.
4.
Verwijder de panondersteuners (A).
Verwijder de gaspitten (B).
Draai het spuitstuk (C) met een steeksleutel nr 7 los.
Vervang het spuitstuk met een ander spuitstuk dat voor het
nieuwe soort gas geschikt is.
Opmerking: Alvorens u het kookelement installeert, onthoud dat u
het gaskalibratie etiket, dat bij de vervangende spuitstukken
meegeleverd is, op dergelijke wijze vastmaakt dat het de eerder
aanwezige informatie bedekt.
Het minimale stroomniveau van de gaskranen regelen
Het regelen van het minimale stroomniveau dient met de kraan
gedraaid op de laagste positie (kleine vlam)
uit te worden
gevoerd.
Het is niet nodig om de primaire lucht in de gaspitten te regelen.
On na te gaan dat het laagste niveau op correcte wijze geregeld is,
verwijder de bedieningsknop en stel de op de kraan aanwezige
schroeven als volgt bij:
1. draai aan om de hoogte van de vlam 1 (-) te verminderen;
2. draai los om de hoogte van de vlam (+) toe te laten nemen;
3. Met de branders aan, draai de knoppen van de hoogte positie
naar de laagste positie
om de stabiliteit van de vlam te
controleren.
Als u eenmaal het regelen beëindigd heeft, sluit de pakkingen
opnieuw af met behulp van afdichtwas.
12
Algemene reinigings- & onderhoudsoperaties
Sluit het kookelement altijd van de
elektrische stroomvoorziening af en wacht tot
deze helemaal afgekoeld is alvorens u met
reinigings- en/of onderhoudswerkzaamheden
aanvangt.
Om uw kookelement in een perfecte staat te
behouden, dient u deze schoon te houden, door
elke keer dat u hier gebruik van heeft gemaakt de
achtergebleven voedselresten te verwijderen.
Het reinigen van het oppervlak van het
kookelement:
• De geëmailleerde delen en het glas dienen met
handwarm water en een neutraal
reinigingsmiddel schoon te worden gemaakt.
• Maak geen gebruik van ruwe of corrosieve
producten, op chloride gebaseerde producten
of metaalsponsjes.
• Maak geen gebruik van stoomreinigers.
• Maak geen gebruik van licht ontvlambare
producten.
• Laat nooit zure of alkalinehoudene producten
zoals azijn, mosterd, zout, suiker of citroensap
op het kookelement liggen.
Zorg en onderhoud van de onderdelen van het kookelement
Opmerking: In het geval van kookelementen
voorzien van een elektronische ontsteking en
thermokoppels dienen de uiteinden van de
ontstekingen en de thermokoppels regelmatig
gereinigd te worden om goed te kunnen
functioneren. Maak deze zorgvuldig met een
vochtige doek schoon. Achtergebleven ingebrand
voedsel dient met een tandenstoker of een
soortgelijk voorwerp te worden verwijderd.
De panondersteuners en de gaspitten kunnen
worden verwijderd om het reinigen gemakkelijker
te maken.
1. Was de onderdelen zorgvuldig in warm water
met een neutraal reinigingsmiddel en verzeker u
ervan dat al het ingebrande vuil verwijderd is en
dat de openingen van de gaspitten niet
geblokkeerd zijn.
2. Spoel na en droog zorgvuldig af.
3. Plaats de gaspitten en de deksels op correcte
wijze op hun plaats terug.
4. verzeker u ervan dat de panondersteuner,
wanneer u deze terugplaatst, op correcte wijze
rondom elk gaspit geplaatst is.
Werk, om de beschadiging van de
elektronische ontsteking te voorkomen,
alleen met correct geplaatste gaspitten en de
panondersteuners.
13
Opsporen van storingen
Indien het kookelement niet correct functioneert,
bestudeer deze handleiding alvorens u met de
Klantenservice contact opneemt.
2. de openingen van de gaspit niet in de nabijheid
of rondom de thermokoppel geblokkeerd zijn.
3. het uiteinde van de thermokoppel schoon is.
Het gaspit gaat niet aan of de vlam is
onstabiel? Controleer dat:
1. de gas- of elektriciteitsvoorziening niet
onderbroken is en dat de bedieningsknop
helemaal opengedraaid is.
2. de gasvoorziening niet opgeraakt is.
3. de openingen van de gaspitten geblokkeerd zijn.
4. het uiteinde van de elektronische ontsteking
schoon is.
5. alle onderdelen van de gaspitten op correcte
wijze geplaatst zijn.
De pannen zijn onstabiel? Controleer dat:
1. de bodem van de pan geheel plat is.
2. de pan goed boven de gaspit gecentreerd is.
3. de panondersteuners op correcte wijze
geïnstalleerd zijn en dat alle rubberen pootjes
op hun plaats zitten.
Indien u, ondanks dat u alle controles heeft
uitgevoerd en het kookelement uit wederom in
heeft geschakeld, nog steeds problemen tegenkomt
neem dan contact op met onze Klantenservice.
De vlam blijft niet aan? Controleer dat:
1. de knop op juiste wijze en gedurende de voor
het activeren van de veiligheidsthermokoppel
vereiste tijd ingedrukt werd tijdens het
aanzetten van de gaspit.
Klantenservice
Alvorens u contct opneemt met de Klantenservice, controleer
of u het probleem zelf met behulp van de handleiding voor het
opsporen van storingen op kunt lossen.
1. Neem contact op met de Klantenservice, indien de storing
aanhoudt. We zullen u om bepaalde informatie vragen die ons zal
helpen om u van dienst te zijn. Zorg dat u de volgende informatie
bij de hand heeft:
• een korte beschrijving van de storing;
• het serienummer en het nummer van het model van het apparaat
• het servicenummer (het nummer na het woord service op het
serienummerplaatje) op de bodem van het kookelement. Het
servicenummer staat ook vermeld in het garantieboekje.
• Uw naam en volledig adres inclusief postcode en telefoonnummer.
Opmerking: Indien u, in het geval van een probleem aan uw
kookelement, geen contact met ons opneemt zou u de
veiligheid en de kwaliteit van dit apparaat nadelig kunnen
beïnvloeden.
14
Whirlpool Europe S.r.l.
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)
Phone 0332.759111 - Fax 0332.759268
www.whirlpool.eu
Printed in Italy
06/10
5019 719 01154/A
n
Download PDF

advertising