Indesit | BCB 333 A VE I C/HA | Instruction for Use | Indesit BCB 313 A VE I C Instruction for Use

Instrukcja obs∏ugi
CH¸ODZIARKA – ZAMRA˚ARKA
PL
Spis treÊci
PL
Polski 1
Instalacja, 2
Ustawienie i pod∏àczenie
Opis urzàdzenia, 3
Widok ogólny
Panel sterujàcy
Uruchomienie i u˝ywanie, 5
Uruchomienie urzàdzenia
Obs∏uga panelu sterowania
Wykorzystanie pe∏nych mo˝liwoÊci lodówki
Wykorzystanie pe∏nych mo˝liwoÊci zamra˝arki
Konserwacja, 9
BCB 313 A VE I C
BCB 313 A VE I C S
BCB 333 A VE I C
BCB 333 A VE I C S
Wy∏àczanie urzàdzenia
Czyszczenie
Unikanie pleÊni i przykrych zapachów
Rozmra˝anie
Wymiana ˝arówki
Ârodki ostro˝noÊci i porady, 10
Bezpieczeƒstwo
Pozbywanie si´ odpadów
Ochrona Êrodowiska
Rozwiàzywanie problemów, 12
Serwis, 13
Dane techniczne
BEZ FREONU
1
Instalacja
Zanim zaczniesz u˝ywaç swojego nowego urzàdzenia
prosimy uwa˝nie przeczytaj instrukcj´ obs∏ugi. Sà w niej
zawarte wa˝ne informacje na temat bezpiecznego u˝ytkowania, instalowania oraz dbania o urzàdzenie.
PL
Zachowaj instrukcj´ na przysz∏oÊç. Gdy b´dziesz sprzedawa∏ urzàdzenie, przeka˝ jà nowemu nabywcy.
Ustawienie i pod∏àczenie
Ustawienie
1. Ustaw urzàdzenie w dobrze wentylowanym i suchym
pomieszczeniu.
2. Nie blokuj dop∏ywu powietrza przez kratk´ umieszczonà w dolnej, przedniej cz´Êci. Spr´˝arka i skraplacz nagrzewa si´, w zwiàzku z tym, aby urzàdzenie pracowa∏o
w∏aÊciwie i nie zu˝ywa∏o nadmiernie energii potrzebna jest
dobra wentylacja.
3. Upewnij si´, ˝e urzàdzenie jest odizolowane od wszelkich êróde∏ ciep∏a (bezpoÊrednie promieniowanie s∏oneczne, piecyk elektryczny, itp).
urzàdzenie jest uziemione i wtyczka jest zgodna z przepisami.
l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym
obcià˝eniem urzàdzenia podanym na tabliczce informacyjnej, która umieszczona jest po prawej stronie poziomej
Êcianki na górze komory pod termostatem (np. 150W)
l napi´cie mieÊci si´ w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej, która umieszczona jest po prawej stronie poziomej Êcianki na górze komory pod termostatem (np.
220-240V)
l gniazdko jest przystosowane do pracy z wtyczkà urzàdzenia. JeÊli tak nie jest, poproÊ autoryzowany serwis
techniczny o wymian´ wtyczki (patrz Pomoc techniczna).
Nie u˝ywaj przed∏u˝aczy ani rozga∏´ziaczy.
l
! Gdy urzàdzenie zostanie pod∏àczone kabel i gniazdko
elektryczne musi byç ∏atwo dost´pne.
! Kabel nie mo˝e byç zagi´ty ani zbyt mocno zwini´ty.
! Kabel powinien byç regularnie sprawdzany i mo˝e byç
wymieniany tylko przez autoryzowany serwis (patrz Pomoc techniczna).
Po∏àczenia elektryczne
Po przywiezieniu urzàdzenia na miejsce, dok∏adnym ustawieniu i wypoziomowaniu odczekaj minimum 3 godziny
przed pod∏àczeniem do sieci elektrycznej. Zanim w∏o˝ysz
wtyczk´ do kontaktu upewnij si´, ˝e:
2
! Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
w przypadku nieprzestrzegania powy˝szych warunków.
Opis urzàdzenia
Widok ogólny
Opisy zawarte w instrukcji odnoszà si´ do ró˝nych modeli lodówek. Dlatego rysunki mogà nieco ró˝niç si´ od zakupionego
modelu. Dok∏adnych informacji szukaj na nast´pnych stronach.
PL
Wyjmowana PRZEGRÓDKA
z podnoszonà pokrywkà
(opcjonalnie)
i z POJEMNIKIEM
NA JAJKA i MAS¸O *
SYSTEM „A.I.R.”
(zintegrowany system
ch∏odzenia marki Ariston)
PÓ¸ECZKA wyjmowana
na ró˝ne produkty •
Wyjmowane PÓ¸ECZKI •
UCHWYT na PUSZKI
Pojemnik
WIELOFUNKCYJNY *
Przegródka
na 2 LITROWÑ BUTELK¢
Pojemniki
na OWOCE i WARZYWA
Wyjmowana pó∏eczka
na BUTELKI
PANEL STERUJÑCY
ECO
Przedzia∏ do ZAMRA˚ANIA
Êwie˝ych produktów
i PRZECHOWYWANIA
produktów zamro˝onych
Pojemniki na LÓD*
Przedzia∏
do PRZECHOWYWANIA
produktów zamro˝onych
•Ró˝na liczba i/lub po∏o˝enie
*Dost´pne tylko w niektórych modelach
3
Panel sterowania
PL
Przycisk MODE
Pokr´t∏o TERMOSTATU
CH¸ODZIARKI
Przycisk SELECT
Funkcja SUPER
CH¸ODZENIE
Kontrolka PRZEDZIA¸U
ZAMRA˚ARKI
Funkcja SUPER
ZAMRA˚ANIE
Funkcja
WAKACJE
Funkcja
STUDZENIA
l
Pokr´t∏o TERMOSTATU CH¸ODZIARKI
Pokr´t∏o s∏u˝y do w∏àczenia lub wy∏àczenia przedzia∏u
ch∏odziarki i reguluje w sposób automatyczny temperatur´.
l
l
Przycisk MODE
Przycisk ten s∏u˝y do wybierania ró˝nych funkcji/ustawieƒ
ch∏odziarko zamra˝arki pokazywanych na wyÊwietlaczu
oraz wy∏àczania alarmu.
l
l
Kontrolka PRZEDZIA¸U CH¸ODZIARKI
WyÊwietla temperatur´ przedzia∏u ch∏odziarki, lub napis
OFF kiedy ch∏odziarka jest wy∏àczona.
l
Funkcja SUPER CH¸ODZENIE
Sygnalizuje stan (dezaktywowana, wybrana lub aktywna)
funkcji SUPER CH¸ODZENIE (szybkie ch∏odzenie przedzia∏u ch∏odziarki)
l
l
Funkcja WAKACJE
Sygnalizuje stan (dezaktywowana, wybrana lub aktywna)
funkcji WAKACJE (optymalna temperatura w przypadku
d∏ugiej nieobecnoÊci bez potrzeby wy∏àczania urzàdzenia)
4
Kontrolka PRZEDZIA¸U
CH¸ODZIARKI
Funkcja SUPER ZAMRA˚ANIE
Sygnalizuje stan (dezaktywowana, wybrana lub aktywna)
funkcji SUPER ZAMRA˚ANIE (szybkie zamra˝anie przedzia∏u zamra˝arki)
Funkcja STUDZENIA
Sygnalizuje stan (dezaktywowana, wybrana lub aktywna)
funkcji STUDZENIA (szybkie ch∏odzenie ciep∏ej potrawy
w komorze zamra˝arki)
Kontrolka PRZEDZIA¸U ZAMRA˚ARKI
WyÊwietla temperatur´ przedzia∏u zamra˝arki, lub napis
OFF kiedy zamra˝arka jest wy∏àczona
Przycisk SELECT
Przycisk ten s∏u˝y do wybrania lub anulowania ró˝nych
funkcji oraz wy∏àczenia alarmu.
Pokr´t∏o TERMOSTATU ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO URZÑDZENIA
Pokr´t∏o s∏u˝y do w∏àczenia lub wy∏àczenia ca∏ego urzàdzenia i reguluje w sposób automatyczny temperatur´
wewnàtrz zamra˝arki.
l
l
Pokr´t∏o TERMOSTATU
ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA
CA¸EGO URZÑDZENIA
Uruchomienie i u˝ywanie
Uruchomienie urzàdzenia
zapewnianie bardziej jednorodnego rozk∏adu temperatury we wn´trzu lodówki, dzi´ki czemu mo˝liwe jest przechowywanie dowolnego rodzaju produktach na dowolnych pó∏kach.
l utrzymywanie wy˝szego poziomu wilgotnoÊci, co umo˝1
liwia d∏u˝sze
przechowywanie ˝ywnoÊci.
l
! Zanim uruchomisz urzàdzenie, przeczytaj instrukcj´
instalacji (patrz Instalacja).
! Zanim pod∏àczysz urzàdzenie dobrze wyczyÊç komor´
i akcesoria letnià wodà i sodà oczyszczonà.
Zabezpieczenie silnika kompresora-opóêniony start
Kompresor w tym modelu ch∏odziarko-zamra˝arki jest wyposa˝ony w silnik z systemem kontrolno-zabezpieczajàcym. Z tego wzgl´du nie nale˝y si´ przejmowaç je˝eli po
w∏àczeniu lodówki do instalacji kompresor nie wystartuje.
Po up∏ywie oko∏o 8 minut w∏àczy si´ automatycznie.
Sytuacja ta b´dzie mia∏a miejsce równie˝ w przypadku
przerwania pracy lodówki z powodu zaniku napi´cia w sieci lub wy∏àczenia w celu rozmro˝enia i umycia jej.
Po pod∏àczeniu urzàdzenia do zasilania nale˝y sprawdziç
czy Êwieci si´ wyÊwietlacz
PL
A – nawiewane powietrze, sch∏adzane przez panel Êciank´
2
ch∏odzàcego
B – zasysanie cieplejszego powietrza
1
PÓ¸KI: w komorze ch∏odziarki
1
znajdujà si´ wyjmowane pó∏ki
12
(szklane lub druciane), które
2
dzi´ki prowadnicom mo˝na zamocowaç na dowolnej wysoko2
Êci. Umo˝liwia to wstawianie do
ch∏odziarki tak˝e du˝ych garnków i pojemników.
Komora zamra˝alnika
Po uruchomieniu urzàdzenia (pokr´t∏o TERMOSTATU
ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO
URZÑDZENIA ustawiç w Êrodkowym po∏o˝eniu), zalecamy
ustawiç funkcj´ SUPER ZAMRA˚ANIE do szybkiego
sch∏odzenia przedzia∏u zamra˝arki. Kiedy komora zamra˝arki osiàgnie w∏aÊciwà temperatur´ wybrana funkcja zostanie wy∏àczona. Mo˝na wk∏adaç zamro˝one produkty.
Komora ch∏odziarki
Po uruchomieniu przedzia∏u ch∏odziarki (pokr´t∏o TERMOSTATU CH¸ODZIARKI ustawiç w Êrodkowym po∏o˝eniu),
zalecamy ustawiç funkcj´ SUPER CH¸ODZENIE do szybkiego sch∏odzenia przedzia∏u ch∏odziarki. Po kilku godzinach do lodówki mo˝na w∏o˝yç Êwie˝e produkty ˝ywnoÊciowe.
Pojemnik WIELOFUNKCYJNY*: zosta∏ zaprojektowany do
przechowywania ró˝nego rodzaju ˝ywnoÊci przez d∏u˝szy czas
(np. mi´so, ser); zapobiega on
przenikaniu zapachów do lodówki. W celu uzyskania wi´kszej
przestrzeni w lodówce, pojemnik
mo˝na wyjàç.
Wskaênik TEMPERATURY
Ch∏odziarka zosta∏a wyposa˝ona w specjalny wskaênik temperatury, ˝eby precyzyjnie ustaliç najzimniejsze miejsce. Nale˝y upewniç si´ czy na wskaêniku pojawia si´ napis „OK”.
SYSTEM „A.I.R.” (zintegrowany system ch∏odzenia marki
Ariston)
B
A
W przedziale ch∏odziarki zainstalowano specjalny system
A.I.R. (zintegrowany system ch∏odzenia firmy Ariston), który umo˝liwia osiàgni´cie optymalnego czasu przechowywana produktów ˝ywnoÊciowych i jednoczeÊnie upraszcza
obs∏ug´ lodówki dzi´ki nast´pujàcym cechom:
l Szybkie przywracanie temperatury: po otwarciu drzwi
temperatura osiàga szybko wartoÊç optymalnà, co polepsza warunki przechowywania.
Przy w∏aÊciwej temperaturze napis jest wyraêny
Je˝eli temperatura jest za wysoka wskaênik jest ca∏y czarny.
Nale˝y skorygowaç ustawienie termostatu, przekr´ciç na
wy˝szà pozycj´. Po ka˝dej zmianie nastawienia nale˝y odczekaç ok. 10 godzin, ˝eby temperatura si´ ustali∏a.
UWAGA: W∏o˝enie du˝ej iloÊci nowych produktów, nie zamkni´cie drzwi przez d∏u˝szy czas, lub po cz´stym otwieraniu drzwi wskaênik mo˝e nie pokazywaç napisu „OK”. Jest
to ca∏kiem normalne. Przed regulowaniem termostatu nale˝y odczekaç 10 godzin.
*Dost´pne tylko w niektórych modelach
5
Obs∏uga panelu sterowania
PL
Programowanie temperatury
Je˝eli przedzia∏, który nas interesuje jest wy∏àczony, w odpowiednim miejscu sygnalizacyjnym na wyÊwietlaczu (kontrolka PRZEDZIA¸U CH¸ODZIARKI
i kontrolka PRZEDZIA¸U ZAMRA˚ARKI) pojawià si´ napisy
OFF. Je˝eli przedzia∏ jest w∏àczony, widnieje zaprogramowana w tym momencie temperatura. W celu zmiany temperatury nale˝y zmieniç pozycje pokr´te∏ odpowiednio pokr´t∏o TERMOSTATU CH¸ODZIARKI i pokr´t∏o TERMOSTATU
ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO
URZÑDZENIA. Temperatura w komorze ch∏odziarki mo˝e
byç ustawiona w przedziale od +2°C do +8°C, podczas
gdy w zamra˝arce temperatura mo˝e byç ustawiona
w przedziale od -18°C do -26°C. Skok regulacji temperatury w obu przedzia∏ach wynosi 1°C. Gdy aktywna jest funkcja
WAKACJE nie ma mo˝liwoÊci regulacji temperatury, urzàdzenie pozycjonuje si´ automatycznie, zapewniajàc optymalnà temperatur´ do sytuacji: +12°C dla przedzia∏u ch∏odziarki (je˝eli aktywny) i -18°C dla przedzia∏u zamra˝arki.
Sterowanie funkcjami
Symbol funkcji normalnego dzia∏ania
Wybrana funkcja (obwódka symbolu mruga)
nie b´dzie mo˝na przeprowadziç ˝adnej zmiany; inne funkcje dzia∏ajà w sposób, który mo˝e spowodowaç konflikty
(np.: WAKACJE i SUPER MRO˚ENIE) w takim przypadku zostaje utrzymany wczeÊniej zaprogramowany priorytet,
pomagajàc w sterowaniu urzàdzeniem.
! Funkcja SUPER MRO˚ENIE ma podwójnà aktywnoÊç
(patrz paragraf dotyczàcy sterowania przedzia∏em zamra˝arki).
W∏àczenie/wy∏àczenie funkcji DEMO
Kiedy urzàdzenie jest wy∏àczone mo˝na uruchomiç demonstracyjny program wyÊwietlacza.
W∏àczenie:
pokr´t∏o TERMOSTATU ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO URZÑDZENIA ustawiç w pozycji „0”;
dwa przyciski SELECT i MODE przytrzymaç wciÊni´te razem przez ok. 5 sekund, a˝ do momentu kiedy rozlegnie si´
sygna∏ dêwi´kowy, a na wyÊwietlaczu pojawi si´ migajàcy,
przez ca∏y czas trwania funkcji DEMO, napis „OFF”
i „OFF”.
Wy∏àczenie:
pokr´t∏o TERMOSTATU ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO URZÑDZENIA ustawiç w pozycji „0”;
dwa przyciski SELECT i MODE przytrzymaç wciÊni´te razem przez ok. 5 sekund, a˝ do momentu kiedy rozlegnie si´
sygna∏ dêwi´kowy, a na wyÊwietlaczu przestanie migaç napis „OFF” i „OFF”.
Wykorzystanie pe∏nych mo˝liwoÊci
ch∏odziarki
U˝ywaj pokr´t∏a termostatu do ustawienia temperatury
(patrz Opis).
l Gdy przestrzeƒ ch∏odziarki zostanie nape∏niona du˝ymi
zakupami, u˝ywaç nale˝y funkcji SUPER CH¸ODZENIE
(patrz paragrafu „Obs∏uga panelu sterowania”), która pozwala szybko osiàgnàç optymalny sposób funkcjonowania. Po up∏ywie potrzebnego czasu, funkcja ta dezaktywuje si´ automatycznie.
l Do lodówki wk∏adaj tylko zimne lub ch∏odne produkty,
lecz nie goràce (patrz Ârodki ostro˝noÊci i ostrze˝enia).
l Pami´taj, ˝e jedzenie gotowane nie przetrwa d∏u˝ej ni˝
surowe.
l Nie przechowuj p∏ynów w otwartych pojemnikach. Zwi´kszajà one wilgotnoÊci powietrza w lodówce i mogà si´
skraplaç.
l
Funkcja aktywna (obwódka symbolu Êwieci)
W∏àczanie/wy∏àczanie funkcji
Wcisnàç przycisk MODE tyle razy, ile potrzeba, aby zapali∏a
si´ czerwona obwódka funkcji, którà chce si´ zmodyfikowaç:
wskazuje to, ˝e funkcja jest wybrana i gotowa do aktywowania lub dezaktywowania. W tym momencie mo˝na przystàpiç
do sterowania funkcj´ za pomocà przycisku SELECT.
UWAGA: je˝eli nie potwierdzimy przyciskiem SELECT
w ciàgu pi´ciu sekund od ostatniego zdarzenia na wyÊwietlaczu, b´dzie on ponownie pokazywaç stan poprzedni, ˝e
˝adna zmiana nie zosta∏a dokonana.
Niektóre funkcje (SUPER CH¸ODZENIE i WAKACJE) sà
po∏àczone z przedzia∏em lodówki i gdy jest ona wy∏àczona
6
Higiena ˝ywnoÊci
1. Po pierwsze ze Êwie˝o zakupionych produktów nale˝y
zdjàç papierowe opakowania, podstawki lub inne opakowania, które mogà powodowaç namna˝anie si´ bakterii
i zabrudzenie twojej ch∏odziarki.
2. ˚ywnoÊç nale˝y zabezpieczyç (w szczególnoÊci szybko psujàcà si´ i wydzielajàcà intensywny zapach) ˝eby
uniknàç jej wzajemnego kontaktu, nie dopuÊciç do przemieszczania si´ bakterii, a tak˝e przenikania mocnych zapachów.
3. Rozmieszczenie produktów ˝ywnoÊciowych musi
umo˝liwiaç swobodnà cyrkulacj´ powietrza.
4. Ch∏odziark´ nale˝y utrzymywaç w czystoÊci, nie stosowaç ostrych Êrodków czystoÊci.
5. Produkty przeterminowane nale˝y niezw∏ocznie usunàç
z ch∏odziarki.
6. Produkty szybko psujàce si´ (ser, Êwie˝a ryba, mi´so
itp.) nale˝y przechowywaç w najch∏odniejszym miejscu,
nad pojemnikiem na warzywa.
Wykorzystanie pe∏nych mo˝liwoÊci
zamra˝arki
Temperatur´ zamra˝arki nale˝y ustawiç pokr´t∏em TERMOSTATU ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA
CA¸EGO URZÑDZENIA
l Nie wolno ponownie zamra˝aç produktów, które zosta∏y
rozmro˝one (choçby cz´Êciowo). Produkty takie nale˝y
przygotowaç (upiec lub ugotowaç), nast´pnie bàdê skonsumowaç je w ciàgu 24 godzin, bàdê ponownie zamroziç.
l Podczas zamra˝ania produktów nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, aby nie styka∏y si´ one z innymi, zamro˝onymi
ju˝ produktami znajdujàcymi si´ w zamra˝arce. Produkty do zamro˝enia nale˝y u∏o˝yç w górnej cz´Êci zamra˝arki, w której temperatura spada poni˝ej -18OC, i w której panujà najlepsze warunki do w∏aÊciwego zamra˝ania
potraw. Nale˝y pami´taç, ˝e jakoÊç zamro˝onych produktów zale˝y od pr´dkoÊci procesu zamra˝ania.
l W zamra˝arce nie wolno zamra˝aç butelek, poniewa˝
podczas zamra˝ania mogà one eksplodowaç (po zamro˝eniu, p∏yny zwi´kszajà swojà obj´toÊç).
l Na tabliczce umieszczonej po lewej stronie szuflady na
warzywa podano maksymalne dzienne iloÊci produktów,
które mogà zostaç zamro˝one w lodówce (np. Kg/24h: 4)
l Aby uzyskaç jak najlepszà jakoÊç zamra˝anych produktów ˝ywnoÊciowych i u∏atwiç ich rozmra˝anie nale˝y zamra˝aç je w ma∏ych porcjach. Pozwoli to uzyskaç du˝à
l
szybkoÊç i równomiernoÊç zamra˝ania. Na opakowaniu
zamra˝anego produktu warto zaznaczyç jego zawartoÊç
oraz dat´ zamro˝enia.
l Dla ma∏ych iloÊci, mniejszych ni˝ maksymalna wskazana
na tabliczce znamionowej, nale˝y aktywowaç na panelu
sterowania funkcj´ SUPER MRO˚ENIE na tryb pracy „24
godziny”, wsadziç produkty do mro˝enia i wciskaç przycisk MODE do momentu, w którym symbol SUPER MRO˚ENIE zacznie mrugaç. Nast´pnie wcisnàç przycisk SELECT ˝eby aktywowaç funkcj´ SUPER MRO˚ENIE. Po 24
godzinach albo po osiàgni´ciu optymalnej temperatury
funkcja dezaktywuje si´ automatycznie.
l Dla du˝ych iloÊci ˝ywnoÊci przeznaczonej do mro˝enia
(osiàgajàcej maksymalnà mo˝liwoÊç wskazanà na tabliczce znamionowej) nale˝y aktywowaç za pomocà panelu sterowania funkcj´ SUPER MRO˚ENIE na tryb pracy „48 godzin”. W tym celu przyciskiem MODE przyciskaç do momenty wybrania funkcji SUPER MRO˚ENIE –
symbol zacznie mrugaç, a nast´pnie przycisk SELECT
przytrzymaç wciÊni´ty przez 3 sekundy. Aktywowanie tej
funkcji b´dzie sygnalizowane wolnym mruganiem symbolu SUPER MRO˚ENIE. Po 24 godzinach symbol przestanie mrugaç, b´dzie si´ Êwieciç; w tym momencie
mo˝na za∏adowaç zamra˝ark´. Po kolejnych 24 godzinach funkcja dezaktywuje si´ automatycznie.
PL
! Podczas zamra˝ania nie nale˝y otwieraç drzwiczek zamra˝arki.
! W przypadku awarii zasilania nie nale˝y otwieraç drzwiczek zamra˝arki. Pozwoli to maksymalnie d∏ugo utrzymaç
niskà temperatur´ panujàcà w jej wn´trzu, dzi´ki czemu
mo˝liwe b´dzie przechowywanie zamro˝onych produktów
w stanie nienaruszonym przez czas od 9 do 14 godzin.
Pojemniki na lód
Firma Indesit zastosowa∏a nowe rozwiàzanie pojemnika na
lód (patent firmy Indesit).
Umieszczenie pojemników w przedniej, górnej cz´Êci szuflad gwarantuje lepsze wykorzystanie przestrzeni i zapobiega niepo˝àdanemu kontaktowi kostek lodu z zamra˝anà
˝ywnoÊcià i Êciankami zamra˝alnika. Nowy system gwarantuje, ˝e ju˝ nigdy nie rozleje si´ woda podczas wk∏adania
pojemnika do zamra˝alnika (pojemniki sà wyposa˝one
w szczelnà przykrywk´).
7
Instrukcja u˝ycia pojemników
Pojemnik nale˝y, przez specjalny otwór, nape∏niç wodà do
poziomu oznaczonego –MAX WATER LEVEL.
Poniewa˝ zamarzajàca woda zwi´ksza swojà obj´toÊç nie
wolno przekroczyç maksymalnego poziomu wype∏nienia
wodà. Przekroczenie poziomu mo˝e spowodowaç zablokowanie otworu lodem. W takiej sytuacji nale˝y rozpuÊciç lód,
wylaç zawartoÊç pojemnika i nape∏niç ponownie.
Po prawid∏owym nape∏nieniu pojemnika, nale˝y go obróciç
o 90°. Dzi´ki specjalnym otworom woda wype∏ni foremki do
kostek lodu. Specjalnà przykrywkà nale˝y zakryç otwór pojemnika i umieÊciç w drzwiach zamra˝alnika.
Po zrobieniu si´ lodu nale˝y jedynie kilka razy lekko uderzyç
pojemnikiem o coÊ twardego. Kostki lodu wysypuje si´
przez otwór wlewowy.
Zwil˝enie pojemnika pod kranem, u∏atwi wydostanie kostek
lodu.
UWAGA: nape∏niajàc pojemnik wodà nale˝y upewniç si´,
czy nie pozostawiono w Êrodku resztek lodu. Nie zostawiaç
pustego pojemnika w zamra˝alniku.
Minimalny czas potrzebny do zrobienia kostek lodu to 8 godzin.
PL
MAX
WATER LEVEL
Funkcja STUDZENIA: umo˝liwia szybkie sch∏odzenie,
w specjalnym pojemniku umieszczanym wewnàtrz komory
zamra˝arki, goràcych potraw.
! U˝ywaj wy∏àcznie do∏àczonego pojemnika (na co dzieƒ
nale˝y przechowywaç go w temperaturze pokojowej).
! Po umieszczeniu pokarmu w pojemniku, nale˝y go szczelnie zamknàç do∏àczonym wieczkiem.
! Pojemnik nale˝y umieÊciç, przy u˝yciu do∏àczonego stojaka, w górnej szufladzie zamra˝arki.
Dost´pne sà dwa tryby STUDZENIA:
- STUDZENIE 30
- STUDZENIE 70
STUDZENIE 30: W tym trybie funkcja trwa 30 minut
i umo˝liwia szybkie studzenie takich potraw jak warzywa,
desery, rybne sa∏atki i mi´sa o wadze poni˝ej 500g (sa∏atki
mi´sne).
W celu wybrania tej funkcji nale˝y wciskaç przycisk MODE
do momentu zaÊwiecenia si´ kontrolki STUDZENIE, nast´pnie nale˝y wcisnàç przycisk SELECT do aktywowania
wybranej funkcji.
Migajàca na panelu kontrolka informuje o aktywowaniu
funkcji. Po 30 minutach sygna∏ dêwi´kowy informuje o zakoƒczeniu funkcji studzenia. Wy∏àczenie alarmu odbywa si´
przez wciÊni´cie przycisku SELECT; po tym kontrolka na
wyÊwietlaczu przybiera normalny wyglàd.
WATER LEVEL
MAX
STUDZENIE 70: W tym trybie funkcja trwa 70 minut
i umo˝liwia szybkie studzenie takich potraw jak mi´sa o wadze powy˝ej 500g (w´dliny, kotlety, pieczenie).
W celu wybrania tej funkcji nale˝y wciskaç przycisk MODE
do momentu zaÊwiecenia si´ kontrolki STUDZENIE, nast´pnie nale˝y na 3 sekundy wcisnàç przycisk SELECT do
aktywowania wybranej funkcji.
Âwiecàca na panelu kontrolka informuje o aktywowaniu
funkcji. Po 70 minutach sygna∏ dêwi´kowy informuje o zakoƒczeniu funkcji studzenia. Wy∏àczenie alarmu odbywa si´
przez wciÊni´cie przycisku SELECT; po tym kontrolka na
wyÊwietlaczu przybiera normalny wyglàd.
! Po zakoƒczeniu funkcji STUDZENIA pojemnik z potrawà
nale˝y wyjàç z zamra˝arki. Potraw´ mo˝na podaç od razu
do jedzenia lub prze∏o˝yç do komory ch∏odziarki.
8
Konserwacja
Wy∏àczanie urzàdzenia
W czasie czyszczenia i konserwacji nale˝y od∏àczyç urzàdzenie od sieci:
1. ustawiç pokr´t∏o TERMOSTATU ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO URZÑDZENIA w po∏o˝eniu “OFF”
2. wyjàç wtyczk´ z gniazdka.
! W przypadku nie przestrzegania tego zalecenia mo˝e
w∏àczyç si´ alarm. UWAGA: ten alarm nie oznacza awarii
urzàdzenia. Aby urzàdzenie pracowa∏o poprawnie nale˝y
przestawiç pokr´t∏o TERMOSTATU ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO URZÑDZENIA w po∏o˝eniu "OFF", a nast´pnie na pozycj´ ˝àdanà.
Czyszczenie urzàdzenia
Cz´Êci wewn´trzne i zewn´trzne, a tak˝e gumowe
uszczelki mogà byç czyszczone przy u˝yciu Êcierki zwil˝onej letnià wodà z dodatkiem oczyszczonej sody lub
neutralnych Êrodków czyszczàcych. Nie u˝ywaj rozpuszczalników, Êrodków Êciernych, wybielaczy ani amoniaku.
l Elementy wyjmowalne mogà byç myte w goràcej wodzie
z myd∏em lub p∏ynem do mycia naczyƒ. Nale˝y dok∏adnie
je wyp∏ukaç i wysuszyç.
l
JeÊli warstwa szronu jest grubsza od 5 mm nale˝y rozmroziç urzàdzenie. W tym celu nale˝y:
1. Dzieƒ wczeÊniej nale˝y nastawiç funkcj´ SUPER MRO˚ENIE na „24 godziny”, dzi´ki czemu produkty b´dà jeszcze bardziej zamro˝one. Po up∏ywie 24 godzin wybrana
funkcja wy∏àczy si´ samoczynnie, jednak mo˝na jà wy∏àczyç samemu.
2. Wy∏àczyç urzàdzenie ustawiajàc pokr´t∏o TERMOSTATU
ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO
URZÑDZENIA w po∏o˝eniu “OFF”.
! Ta operacja powoduje wy∏àczenie ca∏ego urzàdzenia
(wraz z komorà ch∏odziarki).
3. Zostawiç drzwiczki lodówki uchylone i odczekaç, a˝ lód
ca∏kowicie rozpuÊci si´. Na czas rozmra˝ania, do w zamra˝arki mo˝na wstawiç misk´ z ciep∏à wodà, co przyspieszy
proces rozmra˝ania.
4. Urzàdzenie jest wyposa˝one w system s∏u˝àcy
zbierania rozmro˝onej wody, w tym celu nale˝y umieÊciç pojemnik w sposób
przedstawiony na rysunku.
l
PL
Unikanie pleÊni i nieprzyjemnych zapachów
Urzàdzenie zosta∏o zrobione z bezzapachowych, higienicznych materia∏ów. Aby utrzymaç w lodówce czystoÊç
i porzàdek oraz zapobiegaç przykrym zapachom, jedzenie nale˝y zawsze przechowywaç odpowiednio zamkni´te i przykryte.
l JeÊli chcesz wy∏àczyç urzàdzenie na d∏u˝szy okres czasu, wyczyÊç je w Êrodku i zostaw drzwi otwarte.
l
Rozmra˝anie
Nie nale˝y pos∏ugiwaç si´ narz´dziami lub innymi
przedmiotami, poza zalecanymi przez producenta,
w celu przyspieszenia procesu rozmra˝ania.
Rozmra˝anie ch∏odziarki
Ch∏odziarka posiada funkcj´ automatycznego rozmra˝ania:
woda odprowadzana jest do ty∏u urzàdzenia przez specjalny odp∏yw (patrz rysunek),
tam na skutek ciep∏a wytwarzanego przez kompresor
odparowuje. Nie istnieje
wi´c koniecznoÊç rozmra˝ania lodówki r´cznie. Trzeba natomiast dbaç o czystoÊç otworu odp∏ywowego, tak by woda mog∏a swobodnie stamtàd odp∏ywaç.
5. Po umyciu i wysuszeniu komory zamra˝arki, nale˝y w∏àczyç urzàdzenie.
6. Przed w∏o˝eniem produktów nale˝y odczekaç ok. 2 godzin, do momentu osiàgni´cia w∏aÊciwych parametrów zamra˝arki.
! Nale˝y pami´taç o systemie zabezpieczajàcym, który powoduje opóênienie uruchomienia urzàdzenia o 8 minut.
7. Przed w∏o˝eniem produktów nale˝y odczekaç ok. 2 godzin, do momentu osiàgni´cia w∏aÊciwych parametrów zamra˝arki.
Wymiana ˝arówki
Aby wymieniç ˝arówk´ w wewn´trznej lampce lodówki,
od∏àcz urzàdzenie od sieci. Post´puj zgodnie z instrukcjà
poni˝ej.
A
B
Zdejmij os∏on´ lampki jak
pokazano na rysunku. Wymieƒ ˝arówk´ na takà samà, o mocy nie przekraczajàcej 15W. Aby dostaç si´
do ˝arówki “A”, odkr´ciç
centralnà Êrubk´ mocujàcà
klosz “B” znajdujàcà si´
w tylnej cz´Êci lampy.
Rozmra˝anie komory zamra˝arki
l Nale˝y regularnie usuwaç osadzajàcy si´ szron i lód wykorzystujàc w tym celu za∏àczonà skrobaczk´ (w ˝adnym
wypadku nie stosowaç no˝a).
9
Ârodki ostro˝noÊci
! Urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z mi´dzynarodowymi normami bezpieczeƒstwa.
Dla bezpieczeƒstwa podano poni˝sze zalecenia, których
trzeba bezwzgl´dnie przestrzegaç.
PL
Urzàdzenie zosta∏o wykonane zgodnie z Europejskimi Dyrektywami.
l 73/23/EEC z 19/02/73 (Niskie Napi´cia) z póêniejszymi
zmianami
l 89/336/EEC z 03/05/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna) z póêniejszymi zmianami
l 2002/96/CE
Bezpieczeƒstwo
Urzàdzenie przeznaczone jest do zainstalowania wy∏àcznie w pomieszczeniach zamkni´tych. Pod ˝adnym pozorem nie mo˝e pracowaç na zewnàtrz, nawet w zadaszonych pomieszczeniach. Wystawianie ch∏odziarki na
wp∏yw czynników atmosferycznych jest bardzo niebezpieczne. Minimalna temperatura u˝ytkowania produktu
16 °C w/g PN-89/M-41105 (Polska Norma)
l Ch∏odziarka musi byç pod∏àczona do gniazda zasilajàcego z bolcem ochronnym. W przypadku uszkodzenia
przewodu zasilajàcego naprawy dokonuje technik z autoryzowanego serwisu.
l Urzàdzenie mo˝e byç u˝ytkowane tylko przez osoby doros∏e, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, do przechowywania produktów ˝ywnoÊciowych zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji.
l Nie wolno dotykaç ani obs∏ugiwaç urzàdzenia mokrymi
r´kami, majàc bose lub mokre stopy.
l Nie zaleca si´ u˝ywania przed∏u˝aczy i rozga∏´ziaczy. JeÊli ch∏odziarka jest zainstalowana mi´dzy meblami nale˝y zwróciç uwag´, aby kabel zasilajàcy nie by∏ przygnieciony lub zagi´ty.
l Nie wolno ciàgnàç kabla lub urzàdzenia w celu wyciàgni´cia wtyczki z kontaktu, jest to bardzo niebezpieczne.
l Nie wolno dotykaç wewn´trznych cz´Êci ch∏odzàcych,
szczególnie mokrymi r´kami, gdy˝ mo˝na si´ poparzyç
lub zraniç. Nie nale˝y wk∏adaç do ust kostek lodu zaraz
po wyj´ciu ich z zamra˝arki, gdy˝ mo˝na si´ zraniç.
l Przed przystàpieniem do czyszczenia ch∏odziarki nale˝y
od∏àczyç urzàdzenie od êród∏a zasilania (wyciàgajàc
wtyczk´ lub wy∏àczajàc g∏ówny bezpiecznik w mieszkaniu), nie wystarczy przekr´ciç termostatu do pozycji
r w celu od∏àczenia urzàdzenia od zasilania.
l JeÊli ch∏odziarka ma zastàpiç ch∏odziark´ starszego typu
zaopatrzonà w zamek zatrzaskowy lub rygiel, przed wyrzuceniem urzàdzenia nale˝y koniecznie usunàç lub
l
10
zniszczyç zamek. Dzi´ki temu unikniemy ewentualnego
nieszcz´Êliwego wypadku wskutek przypadkowego zamkni´cia bawiàcych si´ dzieci wewnàtrz urzàdzenia.
l W przypadku awarii, nale˝y przed wezwaniem specjalisty
z serwisu przeczytaç rozdzia∏ „Ewentualne usterki” w celu usuni´cia ewentualnej usterki. Nie nale˝y samodzielnie
przeprowadzaç ˝adnych dalszych prac, szczególnie przy
mechanizmach wewn´trznych urzàdzenia.
l Nie nale˝y u˝ywaç urzàdzeƒ elektrycznych wewnàtrz komory do przechowywania ˝ywnoÊci, je˝eli nie sà one zalecane przez producenta.
l Do oczyszczania szronu nie stosowaç innych narz´dzi
ni˝ do∏àczona skrobaczka.
l Nie wk∏adaç do buzi kostek lodu wyj´tych z zamra˝alnika.
l Nie pozwalaç dzieciom bawiç si´ urzàdzeniem. W szczególnoÊci nie wolno siadaç na pojemnikach ani huÊtaç si´
na drzwiach.
l Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe, pianka poliestrowa, gwoêdzie, itp.) nale˝y przechowywaç
w miejscach, do których nie majà dost´pu dzieci, poniewa˝ elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne.
Pozbywanie si´ odpadów
W trosce o Êrodowisko naturalne rezerwujemy sobie
prawo do stosowania komponentów wytwarzanych
z surowców wtórnych, co obni˝a koszty konsumentom i zmniejsza zanieczyszczenia.
Pozbywanie si´ materia∏ów opakowaniowych:
przestrzegaç miejscowych przepisów, co pozwoli na ponowne wykorzystanie opakowaƒ
l Pozbywanie si´ starej lodówki: przed oddaniem urzàdzenia na z∏om, nale˝y odciàç kabel sieciowy.
l
To urzàdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/WE oraz polskà
Ustawà o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym symbolem przekreÊlonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ˝e sprz´t ten, po okresie jego
u˝ytkowania nie mo˝e byç umieszczany ∏àcznie z innymi
odpadami pochodzàcymi z gospodarstwa domowego.
U˝ytkownik jest zobowiàzany do oddania go prowadzàcym
zbieranie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzàcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzà odpowiedni system umo˝liwiajàcy oddanie tego sprz´tu.
W∏aÊciwe post´powanie ze zu˝ytym sprz´tem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikajàcych z obecnoÊci sk∏adników niebezpiecznych
oraz niew∏aÊciwego sk∏adowania i przetwarzania takiego
sprz´tu.
Ochrona Êrodowiska
l Urzàdzenie nale˝y zainstalowaç w pomieszczeniu z dobrà wentylacjà. Urzàdzenie nie powinno byç wystawione
na bezpoÊrednie dzia∏anie s∏oƒca, staç obok kuchenki
elektrycznej i tym podobnych.
l Nale˝y wystrzegaç si´ zbyt cz´stego otwierania drzwi
i zbyt d∏ugiego trzymania ich w pozycji otwartej, wtedy tracimy najwi´cej energii.
Nie wolno zbyt mocna zape∏niaç lodówki. Zimne powietrze musi mieç mo˝liwoÊç swobodnej cyrkulacji wewnàtrz
urzàdzenia. W przeciwnym razie produkty mogà byç niedok∏adnie ch∏odzone i kompresor mo˝e pracowaç bez
przerwy.
l Nie wk∏adaç goràcych potraw do lodówki, gdy˝ spowoduje to podniesienie si´ temperatury i niepotrzebnà prac´ kompresora, a w efekcie strat´ energii elektrycznej.
l Je˝eli zajdzie taka potrzeba nale˝y rozmra˝aç urzàdzenie. Gruba warstwa lodu utrudnia sprawne dzia∏anie zamra˝arki i dodatkowo powoduje zwi´kszenie zu˝ycia
energii elektrycznej.
l Nale˝y regularnie sprawdzaç stan uszczelki. Uszczelka
powinny byç czysta i elastyczna by dobrze przylega∏a do
drzwi i zapobiega∏a wydostawaniu si´ zimna na zewnàtrz.
l
PL
11
Rozwiàzywanie
problemów
JeÊli urzàdzenie przestanie dzia∏aç, to przed wezwaniem serwisu, nale˝y upewniç si´, czy problemu nie da si´ rozwiàzaç samodzielnie pos∏ugujàc si´ wskazówkami z poni˝szej listy
PL
Problem
Wewn´trzne oÊwietlenie nie Êwieci si´
Prawdopodobna przyczyna / rozwiàzanie
l Urzàdzenie nie jest pod∏àczone do zasilania sieciowego, lub wtyczk´
w∏o˝ono niedok∏adnie, tak, ˝e nie ma styku.
l Wystàpi∏a awaria zasilania.
Silnik nie uruchamia si´
l
Ch∏odziarka s∏abo ch∏odzi
l
Model ten wyposa˝ony jest w urzàdzenie ochrony spr´˝arki, które uruchamia jà dopiero po 8 minutach od w∏àczenia.
Drzwi niedok∏adnie si´ zamykajà, uszczelka jest brudna lub zu˝yta.
Drzwi sà za cz´sto otwierane.
l Pokr´t∏o termostatu znajduje si´ na niew∏aÊciwej pozycji.
l Ch∏odziarka jest przepe∏niona.
l
Produkty w ch∏odziarce zamarzajà
l
l
Agregat pracuje bez przerwy
l
Urzàdzenie nadmiernie ha∏asuje
l
Pokr´t∏o termostatu jest na niew∏aÊciwej pozycji.
Produkty dotykajà do tylnej, najzimniejszej Êciany ch∏odziarki.
W∏àczone zosta∏y funkcje SUPER CH¸ODZENIE, SUPER ZAMRA˚ANIE,
lub STUDZENIE
l Drzwi nie sà dobrze zamkni´te lub by∏y przez d∏u˝szy czas otwarte.
l Temperatura na zewnàtrz jest bardzo wysoka.
l GruboÊç warstwy szronu przekracza 2-3 mm (zobacz rozdzia∏
KONSERWACJA).
Ch∏odziarka nie stoi na p∏askim pod∏o˝u (zobacz rozdzia∏ INSTALACJA).
Jest zainstalowana mi´dzy przedmiotami, które wibrujàc ha∏asujà.
l Gaz ch∏odzàcy wytwarza lekki ha∏as tak˝e, gdy agregat nie pracuje (nie
jest to wadà).
l
Zewn´trzne elementy lodówki sà goràce
Tylna Êcianka w komorze ch∏odziarki
raz jest pokryta lodem, a nast´pnie
sp∏ywajà po niej krople wody
W dolnej cz´Êci lodówki gromadzi si´ woda
12
Podgrzewanie niektórych elementów jest konieczne i s∏u˝y do zapobiegania powstawaniu nadmiaru szronu.
l Âwiadczy to o prawid∏owej pracy urzàdzenia.
l
l
Âwiadczy to o prawid∏owej pracy urzàdzenia.Otwór odp∏ywowy wody
zatka∏ si´ (zobacz rozdzia∏ KONSERWACJA).
Alarmy dêwi´kowe i wizualne
Alarm otwartych drzwi
W przypadku gdy drzwi pozostanà otwarte d∏u˝ej ni˝
dwie minuty, wewn´trzna lampka oÊwietlajàca zacznie
migaç; po kilku sekundach pojawi si´ sygna∏ akustyczny, który mo˝na wy∏àczyç zamykajàc drzwi lub
wciskajàc przycisk SELECT. Je˝eli drzwi b´dà otwarte
d∏u˝ej ni˝ 4 minuty lampka zacznie szybciej migaç.
Alarm w przypadku nienormalnego ogrzania zamra˝arki
1. Aby zasygnalizowaç nienormalne ogrzewanie zamra˝arki (np. Chwilowy zanik napi´cia), w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny i poka˝e si´ informacja na wyÊwietlaczu (A1) o niebezpiecznym wzroÊcie temperatury w komorze. Aby nie dopuÊciç do ponownego zamra˝ania ˝ywnoÊci, zamra˝arka
utrzymuje temperatur´ oko∏o 0°C, pozwalajàc na skonsumowanie artyku∏ów w ciàgu 24 godzin lub na powtórne za-
mro˝enie po ugotowaniu. Mo˝na wy∏àczyç sygna∏ dêwi´kowy wciskajàc przycisk SELECT. Aby przywróciç normalne
funkcjonowanie i anulowaç komunikat alarmu na wyÊwietlaczu, nale˝y wy∏àczyç i w∏àczyç ponownie pokr´t∏em TERMOSTATU ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO URZÑDZENIA.
2. Je˝eli temperatura zacznie zbytnio si´ podwy˝szaç, ponownie uaktywni si´ sygna∏ akustyczny i pojawi si´ wiadomoÊç (A2) na wyÊwietlaczu, o niebezpiecznym ogrzaniu.
Zaleca si´ sprawdziç stan ˝ywnoÊci, mo˝e si´ zdarzyç, ˝e
nale˝y jà wyrzuciç. W ˝adnym przypadku, ˝ywnoÊç nie mo˝e byç powtórnie zamro˝ona, chyba, ˝e po wczeÊniejszym
ugotowaniu. Aby nie dopuÊciç do ponownego zamra˝ania
˝ywnoÊci, zamra˝arka utrzymuje temperatur´ oko∏o 0°C.
Mo˝na wy∏àczyç sygna∏ dêwi´kowy wciskajàc przycisk SELECT. Aby przywróciç normalne funkcjonowanie i anulowaç komunikat alarmu na wyÊwietlaczu, nale˝y wy∏àczyç
i w∏àczyç ponownie pokr´t∏em TERMOSTATU ZAMRA˚ARKI i W¸ÑCZENIA/WY¸ÑCZENIA CA¸EGO URZÑDZENIA.
PL
13
Serwis
Przed wezwaniem pracownika serwisu
l Sprawdziç, czy nieprawid∏owego dzia∏ania ch∏odziarki nie
mogà Paƒstwo usunàç samodzielnie.
l JeÊli tak nie jest, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanym Centrum Serwisowym, którego numer telefoniczny
podano na karcie gwarancyjnej.
PL
model
Osobie przyjmujàcej zg∏oszenie przekazaç nast´pujàce
informacje:
l rodzaj problemu
l model urzàdzenia (numer Mod.)
l numer seryjny urzàdzenia (S/N)
Informacje te mo˝na znaleêç na tabliczce znamionowej
umieszczonej na prawej, bocznej Êciance górnej cz´Êci
ch∏odziarki.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
numer seryjny
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
! Nale˝y zawsze wzywaç pracowników autoryzowanego serwisu i ˝àdaç montowania oryginalnych cz´Êci zamiennych.
DANE TECHNICZNE
Model
BCB 313 A VE I C
BCB 333 A VE I C
203
PojemnoÊç ch∏odziarki netto
I
281
Zu˝ycie energii
kW24/h
0,84
0,86
Klasa energetyczna
A
Utrzymanie temperatury przy braku zasilania
h
15
(autonomia)
Poziom g∏oÊnoÊci
dB(A)
41
Gaz
R 600
Typ pó∏ek
szklane
WartoÊç zabezpieczenia
Patrz na tabliczk´ znamionowà
elektrycznego
Napi´cie znamionowe
Patrz na tabliczk´ znamionowà
Cz´stotliwoÊç
Patrz na tabliczk´ znamionowà
Urzàdzenie jest zgodne z nast´pujàcymi dyrektywami Unii Europejskiej oraz z Polskimi Normami
Krajowymi
-73/23/CEE z 19/02/73 (Niskie Napi´cia) z póêniejszymi zmianami
-89/336/CEE z 03/05/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna z póêniejszymi zmianami
14
Download PDF

advertising