KitchenAid | KRSM 9050 | Instruction for Use | KitchenAid KRSM 9050 Instruction for Use

Gebruiksaanwijzing
Alvorens het apparaat te gebruiken
4
Milieutips
4
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
6
Eerste gebruik
7
Als het apparaat niet gebruikt wordt
7
Onderhoud en reiniging van het apparaat
8
Reiniging, desinfectering en onderhoud ijs en/of
waterdispenser (indien aanwezig)
8
Gebruik van de ijs- en waterdispenser (indien aanwezig)
9
Gebruik van de automatische ijsmaker (indien aanwezig)
10
Bewaren, invriezen en ontdooien van levensmiddelen
11
Luchtdistributiesysteem “MULTIFLOW” (indien aanwezig)
11
Gids voor de interne onderdelen
12
Vervanging van het patroon van dewaterfilter (indien aanwezig)
13
Klantenservice
14
Alvorens het apparaat te gebruiken
• Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het gebruik
in:
- keukens van werkplekken, winkels en/of kantoren
- op boerderijen
- in hotels, motels, residences, bed & breakfast voor het gebruik door de verschillende klanten.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het
conserveren van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw
leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te
worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het
koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden
verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.
Milieutips
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor de verwerking
moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar
kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Maak het apparaat op het
moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en
schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen. Volg bij het
afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een
speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar dagen,
aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de
behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje
in het apparaat. Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke
invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de
leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten
dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem.
Koelgas: R134a heeft een globaal verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
4
Milieutips
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1935/2004
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en
latere verordeningen vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG.
De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende
installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.
5
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
INSTALLATIE
• Het apparaat moet door twee of meerdere
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
• Zorg ervoor dat het product tijdens de
installatie de voedingskabel niet beschadigt.
• Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
het apparaat om een goede ventilatie te
garanderen of volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
vrij van obstakels.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van
de koelkast niet.
• Installeer het product waterpas op een vloer die
het gewicht kan dragen en in een ruimte die
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik
van het product.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
om te werken in ruimten waarin de
temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de
klimaatklasse die op het serienummerplaatje
staat aangegeven: het is mogelijk dat het
apparaat niet goed functioneert als het voor een
lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een
hogere of lagere temperatuur dan het
genoemde bereik.
VEILIGHEID
• Voorkom de opslag in het apparaat van sprays
of houders met drijfgassen of brandbare stoffen.
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt
van het apparaat of van andere elektrische
huishoudelijke apparatuur. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of explosies
veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische, elektrische
of chemische systemen die het ontdooiproces
versnellen dan door de fabrikant zijn
aanbevolen.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
gegeven.
• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
mentale vermogens, of zonder ervaring of
kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens
het gebruik instructies ontvangen van of
begeleid worden door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
niet worden toegestaan in het product te spelen
of zich erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat
ze ijsbrand kunnen veroorzaken.
Klimaatklasse
SN
N
ST
T
GEBRUIK
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
moeten op een waterleidingnet aangesloten
worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
• Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het
vriesgedeelte want deze kunnen barsten.
Omg. Temp. (°C)
van 10 tot 32
van 16 tot 32
van 16 tot 38
van 16 tot 43
Omg. Temp. (°F)
van 50 tot 90
van 61 tot 90
van 61 tot 100
van 61 tot 110
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters
of verlengsnoeren.
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en
niet die van het vorige apparaat.
• De voedingskabel mag alleen door
gekwalificeerd personeel of door de
Klantenservice worden gewijzigd of vervangen.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
uit het stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van
het stopcontact is geplaatst.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld, indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen.
6
Eerste gebruik
Wanneer de elektrische aansluiting gerealiseerd is worden op het display de van te voren in de fabriek
ingestelde temperaturen (-18 °C en +5 °C) weergegeven.
Wanneer er een geluidssignaal klinkt en de temperatuurindicatie knippert, houd dan de knop voor het
uitschakelen van de alarmen ingedrukt.
Opmerking: nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2/3 uur voordat de juiste
temperatuur wordt bereikt voor het conserveren van een normale lading van het apparaat.
Plaats, waar dit voorzien is, de antibacteriële en antigeurfilter zoals aangegeven op de verpakking van de
filter.
Als het apparaat niet gebruikt wordt
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Maak het apparaat leeg en laat de deur op een kier
staan om de lucht in de vakken te laten circuleren. Op die manier worden nare luchtjes en
schimmelvorming voorkomen. Als het apparaat voorzien is van een automatische ijsmaker:
1. Sluit de watertoevoer naar het apparaat af.
2. Maak de bak met ijsblokjes leeg.
IN GEVAL VAN STROOMUITVAL
Als de stroomuitval maximaal 12 uur gaat duren, de deuren van het apparaat gesloten houden. Op die
manier blijven de levensmiddelen zo lang mogelijk koud.
Als de stroomuitval langer dan 12 uur duurt, de levensmiddelen uit het apparaat halen en ze in een
apparaat leggen dat geschikt is om ze te bewaren.
7
Onderhoud en reiniging van het apparaat
Maak het apparaat regelmatig schoon met een nieuwe doek en een sopje van lauw water en een neutraal
reinigingsmiddel dat speciaal bedoeld is voor het reinigen van de binnenkant van de koelkast. Gebruik
nooit een schuurmiddel.
Gebruik geen stoomreinigers. Geadviseerd wordt de condensator schoon te maken met een stofzuiger, na
het verwijderen van de voorste plint (zie het installatieboekje).
De toetsen en het display van het bedieningspaneel (bij enkele modellen op de deur van het vriesvak)
mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen, maar met
een droge doek.
Vervangen van de lampjes
Belangrijk:
• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het
stopcontact voordat u de lampjes vervangt.
• Voordat u het lampje vervangt de afdekking, indien
aanwezig, verwijderen. Nadat het lampje vervangen is de
afdekking weer monteren.
• De lampjes in het apparaat zijn van het bajonettype.
• Het lampje van de ijs- en waterdispenser, indien aanwezig, is van het gebruikelijke schroeftype.
Vervang het lampje met een type lampje met dezelfde kenmerken, dat verkrijgbaar is bij de Klantenservice
en bij de erkende dealers.
Reiniging, desinfectering en onderhoud ijs en/of
waterdispenser (indien aanwezig)
Het niet naleven van de instructies m.b.t. desinfectering kan de hygiënische veiligheid van het
afgetapte water in gevaar brengen.
• Bij het eerste gebruik van het apparaat wordt geadviseerd om 9-14 liter water of 6/7 minuten (hoeft
niet achter elkaar, maar wel vóór de consumptie) weg te laten stromen en het ijs dat gedurende de
eerste 24 uur geproduceerd wordt weg te gooien.
• Zet de uittrekbare watertap (indien aanwezig) alleen aan met hygiënisch schone handen.
• Wij adviseren u voor het regelmatig schoonmaken van de tank of de lade van de ijsblokjes alleen
stromend water te gebruiken.
• Geadviseerd wordt om de ijs- en waterdispenser om de drie maanden te desinfecteren met een
desinfecterende oplossing die geschikt is voor materiaal dat in aanraking komt met voedsel (op basis
van natriumhypochloriet), die de eigenschappen van het materiaal niet verandert. Afspoelen onder
stromend water voor gebruik.
• Onderdelen van de ijs- en waterdispenser mogen uitsluitend worden vervangen door originele, door de
fabrikant geleverde onderdelen.
• Technische ingrepen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of door een erkende
klantenservice.
8
Gebruik van de ijs- en waterdispenser (indien aanwezig)
Zie voor de aansluiting op de waterleiding de
Installatiehandleiding.
5. Geadviseerd wordt het water uit de dispenser
binnen 6 uur op te drinken.
6. Als de ijsmaker of de waterdispenser zelden
wordt gebruikt, maar het apparaat is wel
ingeschakeld, wordt geadviseerd het circuit te
reinigen door de eerste 2 liter water en de
eerste ijsafgifte weg te gooien. Dit moet ook
gebeuren als het apparaat weer op het
elektriciteitsnet wordt aangesloten na een
periode dat het niet gebruikt is.
Om het water af te tappen:
Het water kan altijd afgetapt worden, u hoeft
alleen een glas tegen het hendeltje van de
dispenser te duwen. Zodra het hendeltje wordt
losgelaten wordt de afgifte onderbroken.
Om het ijs weg te nemen:
Door op het hendeltje van de ijsdispenser te
duwen komt het ijs naar buiten.
1. Houd het glas zo dicht mogelijk bij het
afgiftepunt van het water/ijs.
De anticondensvoorzieningen kunnen uitgeschakeld
worden door op de schakelaar te drukken die is
aangegeven op de afbeelding hiernaast (schakelaar
in stand OFF). Hierdoor kunt u ook het
energieverbruik optimaliseren.
2. Om de dispenser te activeren hoeft u alleen
maar zachtjes tegen de hendel te duwen. Als u
hard duwt komt er niet sneller en evenmin
meer water/ijs naar buiten.
Als zich condens vormt in het gebied van de ijs/waterdispenser of op de deur, de
anticondensvoorzieningen weer inschakelen
(schakelaar in stand ON).
Nuttige tips:
3. het wordt geadviseerd het glas langzaam weg te
halen om de afgifte stoppen, om lekkage te
voorkomen.
4. Het wordt geadviseerd geen erg dunne of
makkelijk breekbare glazen te gebruiken.
9
Gebruik van de automatische ijsmaker (indien aanwezig)
Nadat u de koelkast heeft ingeschakeld, duurt het normaliter een nacht voordat de eerste ijsblokjes
gemaakt zijn.
Als u gemalen ijs kiest (alleen bij enkele modellen - zie Beknopte Handleiding), worden de ijsblokjes op dat
moment vermalen. Het is dus mogelijk dat de afgifte plaatsvindt met een kleine vertraging. Geluid van de
ijsbreker is normaal en de stukjes ijs kunnen in grootte variëren. Als u overgaat van gemalen ijs op
ijsblokjes, komt er samen met de eerste ijsblokjes ook een kleine hoeveelheid gemalen ijs naar buiten.
De hoeveelheid en de afmetingen van de ijsblokjes hangen af van de druk
van de waterleiding; de productie van ijs kan verhoogd worden door de in
het vriesvak ingestelde temperatuur te verlagen.
ALLEEN VOOR DE UITVOERING MET EEN IJSLADE
De normale productie van ijsblokjes bestaat uit ongeveer 7-8 afgiftes in 24
uur. Als u grote hoeveelheden ijsblokjes nodig hebt, dan wordt geadviseerd
deze rechtstreeks uit de ijslade te halen en niet via de dispenser.
Geadviseerd wordt de lade na het weghalen van de ijsblokjes terug te
zetten.
ALLEEN VOOR DE UITVOERING MET EEN IJSBAK
De normale productie van ijsblokjes bestaat uit
ongeveer 12-14 afgiftes in 24 uur.
De ijsbak wordt als volgt verwijderd en weer
geplaatst
Steek uw vingers in het gat aan de onderkant van
de bak, trek aan de hendel en til de bak naar
boven toe op en trek hem naar buiten (zie
afbeelding 1). Of, bij sommige modellen, drukt u
met uw duim, nadat u uw vingers in de opening
aan de onderkant van de bak hebt gestoken, op de
afbeelding 1
afbeelding 2
ontgrendelingsknop (zie afbeelding 2); terwijl u
de onderkant van de bak met beide handen
vasthoudt, drukt u op de ontgrendelingsknop en tilt u de bak naar boven toe op en trekt u hem naar
buiten.
Om de bak weer terug te zetten, plaatst u de onderkant op de speciale steun in de dubbele deur en duwt
u hem naar beneden op zijn plaats.
Opmerking: Als u grote hoeveelheden ijsblokjes nodig hebt, dan wordt geadviseerd deze rechtstreeks uit
de ijsbak te halen en niet via de dispenser.
10
Bewaren, invriezen en ontdooien van levensmiddelen
Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan
komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma's van het ene gebied naar het andere in
de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
OPMERKING: zet nooit warme voedingsmiddelen in het vriesvak. Als u warm voedsel eerst laat afkoelen
voordat u het invriest, bespaart u energie en verlengt u de levensduur van uw apparaat.
Luchtdistributiesysteem “MULTIFLOW” (indien aanwezig)
"MULTIFLOW" is een distributiesysteem van geventileerde lucht, waardoor de temperatuur in het
koelvak vrijwel overal hetzelfde is. De levensmiddelen kunnen op willekeurig welk schap gelegd worden,
let er wel op dat de openingen voor de lucht niet geblokkeerd worden en dat de vrij luchtcirculatie
gegarandeerd is.
11
Gids voor de interne onderdelen
VERSVAK (indien aanwezig)
Dit is een vak voor levensmiddelen dat voorzien is van een kantelmechaniek om de levensmiddelen
makkelijker te kunnen opbergen en er weer uithalen.
Opening, verwijdering en terugplaatsing van het Versvak
Om het Versvak te openen dient u op een van de twee knoppen op
de bovenkant (1) te drukken en tegelijkertijd het vak naar buiten
trekken tot de aanslag. Om het vak weer te sluiten de handelingen in
omgekeerde volgorde verrichten. Om het Versvak te verwijderen
bovenstaande aanwijzingen opvolgen, het vak enigszins draaien en uit
zijn behuizing (2) trekken. Om het vak weer terug te zetten de
buitenste geleiders van de bak (3a) ter hoogte van de borgpennen
(3b) plaatsen, die in de behuizing zitten.
NB Geadviseerd wordt om in het versvak geen levensmiddelen te
leggen die verpakt zijn in metaal of in verpakkingen met scherpe
randen, deze zouden de bak kunnen beschadigen.
Verwijderen van de groente- en fruitlade of de vleeslade:
1. schuif de lade naar voren totdat hij niet verder kan;
2. til de lade op en trek hem naar voren, terwijl u een hand onder
de lade houdt;
3. de lade komt uit de geleiders en kan helemaal naar buiten
getrokken worden;
4. om de lade helemaal te kunnen verwijderen, moet de lade
enigszins gekanteld zijn: de voorkant omhoog en de achterkant
omlaag.
Vochtigheidsregelaar in de vlees- / groente- en fruitlade
(indien aanwezig)
• Er stroomt koude lucht door een opening tussen het koelvak en
het vriesvak. Op deze manier blijft de temperatuur van de
vleeslade lager dan de rest van het koelvak. De luchtstroom kan
worden geregeld met behulp van de regelschuif.
• Als u groenten in de vleeslade wilt bewaren, de regelschuif
helemaal naar buiten zetten tot de instelling voor fruit/groente.
Zo wordt voorkomen dat de groente bevriest.
Vochtigheidsregelaar in de groente- en fruitlade (indien
aanwezig)
• De vochtigheidsgraad in de groente- en fruitlade kan geregeld
worden met de speciale regelschuif.
• Door het hendeltje helemaal naar rechts te zetten, wordt de
vochtige lucht uit de lade afgevoerd, hierdoor blijven groenten en
fruit met schil beter bewaard.
• Door de regelschuif helemaal naar links te zetten, blijft de vochtige
lucht in de lade, hierdoor blijven bladgroenten beter bewaard.
Wijze van laden
Om de maximale opslagruimte te verkrijgen kunt u de twee
onderste laden/korven uit het vriesvak verwijderen en het
bijgeleverde rooster erin zetten, zoals weergegeven in de afbeelding
hiernaast. Let er op dat u de luchtdoorgangen niet met
levensmiddelen blokkeert. (aanwijzing geldig voor modellen met een
capaciteit van minder dan 715 liter).
12
Vervanging van het patroon van dewaterfilter
(indien aanwezig)
1. Bepaal de plaats van de dop van het patroon van de waterfilter, onder de deur van het vriesvak. Draai
de dop krachtig naar links totdat hij in verticale stand staat, trek vervolgens de filter uit de onderkant
van het rooster.
2. Trek de dop en het filterpatroon door de onderkant van het rooster naar buiten.
3. Verwijder de dop, door hem uit het oude patroon te trekken. GOOI DE DOP NIET WEG.
4. Zet de dop op het nieuwe patroon.
5. Houd de dop in verticale stand, plaats het nieuwe patroon op de onderkant van het rooster tot de
aanslag.
6. Draai de dop van het patroon krachtig naar rechts tot hij in horizontale stand staat. LAAT WATER
DOOR DE IJSAUTOMAAT LOPEN TOTDAT ER HELDER WATER NAAR BUITEN KOMT (ongeveer
9-14 liter of 6-7 minuten). Hierdoor wordt het systeem gereinigd en worden de leidingen ontlucht.
Opmerking: aangezien alle lucht uit de leidingen is gehaald, kan er water uit de dispenser van de
ijsautomaat spuiten.
Bestellen van vervangingsfilters
Om nieuwe patronen voor het waterfilter te bestellen, contact opnemen met de Klantenservice.
13
Klantenservice
Voordat u contact opneemt met de
klantenservice:
Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, schakel
het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de
handeling na een uur.
Opmerking:
het omkeren van de deuren van het apparaat
door onze Klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
Als het apparaat, nadat u de in het overzicht voor
het opsporen van storingen vermelde controles
heeft uitgevoerd en nadat u het apparaat opnieuw
heeft ingeschakeld, nog steeds niet goed werkt,
neem dan contact op met de Klantenservice, leg
het probleem duidelijk uit en vermeld:
• de aard van de storing
• het model
• het type en serienummer van het apparaat
(vermeld op het typeplaatje)
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat)
14
Printed in Italy
06/10
5019 715 02034
n
NL
Download PDF

advertising