KitchenAid | KRSM 9050 | Instruction for Use | KitchenAid KRSM 9050 Instruction for Use

Bruksanvisning
Før du bruker apparatet
4
Miljøvennlig bruk
4
Generelle råd
6
Første gangs bruk
7
Første gangs bruk
7
Vedlikehold og rengjøring av apparatet
8
Rengjøring, hygienisering og vedlikehold av vannog/eller isdispenseren (noen versjoner)
8
Bruk av is- og vanndispenseren (noen versjoner)
9
Bruk av den automatiske ismaskinen (noen versjoner)
10
Oppbevaring, frysing og tining av matvarene
11
“MULTIFLOW” luftdistribusjon (noen versjoner)
11
Oversikt over de innvendige komponentene
12
Utskifting av vannfilterpatronen (noen versjoner)
13
Service
14
Før du bruker apparatet
• Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk:
- på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer,
- på gårder,
- på hoteller, moteller, leilighetshoteller, bed & breakfast ol. til bruk for hver kunde.
For at du skal kunne bruke apparatet på best mulig måte må du lese nøye bruksanvisningen
hvor du finner beskrivelsen av apparatet, og råd for oppbevaring av matvarer.
Ta vare på heftet for fremtidige behov.
1. Når du har pakket ut apparatet må du kontrollere at det ikke er skadet, og at døren lukker seg
skikkelig. Gi beskjed til forhandleren om eventuelle skader innen 24 timer fra apparatet ble levert.
2. Det anbefales å vente minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.
3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger
og gjeldende forskrifter.
4. Rengjør apparatet på innsiden før bruk.
Miljøvennlig bruk
1. Emballasjen
Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet. Kildesorter
i henhold til de lokale forskrifter. Emballasjen (plastposter, polystyrendeler osv.) må holdes utenfor barns
rekkevidde.
2. Kassering
Kjøleskapet er fremstilt av resirkulerbart materiale. Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv
2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE).Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen
helse- eller miljørisiko.
Symbolet
på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
Før apparatet kastes, må man sørge for at det ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettledningen. Fjern
også dørene og hyllene, slik at ikke barn kan stenge seg inne i kjøleskapet. Avhend apparatet ifølge de
lokale renovasjonsforskrifter. Apparatet må bringes til et autorisert mottak og ikke etterlates uten tilsyn, da
det kan utgjøre en fare for barn. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av
dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsetaten eller forretningen der du anskaffet det.
Informasjon:
Dette apparatet er KFK-fritt. Kjølekretsen inneholder R134a (HFC) eller R600a (HC), se typeskiltet inni
apparatet.
For apparater med Isobutan (R 600 a):Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er
imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet.
Det er mulig at dette apparatet inneholder fluorinerte drivhusgasser som omtales i Kyoto-protokollen.
Kjølegassen befinner seg i et hermetisk lukket system.
Kjølegass: R134a har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på 1 300.
4
Miljøvennlig bruk
Overensstemmelseserklæring
• Dette apparatet er fremstilt for oppbevaring av matvarer og er i overensstemmelse med CE-standard
nr. 1935/2004
• Dette produktet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:
- kravene til sikkerhet i direktivet “Lav spenning" 2006/95/EU (som erstatter 73/23/EØF og påfølgende
endringer);
- beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EF.
Apparatets elektriske sikkerhet er kun garantert når det er koblet til et forskriftsmessig, jordet elektrisk
anlegg.
5
Generelle råd
INSTALLASJON
• Flytting og installasjon av produktet må utføres
av to eller flere personer.
• Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at
det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks.
parkett).
• Etter installasjon må man forsikre seg om at
apparatet ikke kan skade nettledningen.
• Forsikre deg om at kjøleskapet ikke er plassert
ved siden av en varmekilde.
• For å sikre tilfredsstillende ventilasjon, må det
være luft på hver side av apparatet og over
dette. Følg installasjonsveiledningen
• Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på
apparatet tildekkes.
• Pass på at det ikke oppstår skader på rørene i
kjølekretsen på apparatet.
• Installer og oppvatre kjøleskapet på et gulv som
er tilstrekkelig solid og på et sted der det er
tilstrekkelig med plass rundt apparatet.
• Plasser apparatet på et tørt sted med god
ventilasjon. Apparatet er beregnet på bruk ved
bestemte omgivelsestemperaturer, i henhold til
klimaklassen som er oppgitt på typeskiltet: Det
kan hende apparatet ikke fungerer korrekt
dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid
er lavere eller høyere enn de temperaturer
apparatet er beregnet for.
SIKKERHET
• Ikke legg spraybokser eller beholdere som
inneholder drivstoff eller lettantennelige stoffer
inn i apparatet.
• Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre
brennbare gasser/væsker i nærheten av
kjøleskapet eller andre husholdningsapparater.
Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til brann
eller eksplosjon.
• Bruk ikke andre hjelpemidler for å fremskynde
avrimingen enn de som eventuelt anbefales av
produsenten.
• Bruk ikke elektriske apparater inni seksjonene
på apparatet, med mindre disse er godkjent av
produsenten
• Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av
barn eller personer med nedsatte fysiske,
sanselig eller mentale evner eller som ikke har
erfaring med eller kjenner til apparatet, med
mindre de under bruk av apparatet blir instruert
og kontrollert av en person som er ansvarlig for
sikkerheten deres.
• For å unngå at barn setter seg fast eller kveles
inni apparatet må du ikke tillate dem å leke eller
gjemme seg inni apparatet.
• Svelg ikke væsken (ikke giftig) i kjøleelementene
(kun på noen modeller).
• Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart
etter at de er tatt ut av fryseren. Det kan
forårsake kuldesår.
Klimaklasse
SN
N
ST
T
BRUK
• Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold
av apparatet, må apparatet frakobles
strømnettet.
• Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og
vanndispenser må utelukkende tilkobles
vanntilførsel med drikkevann (med et
tilførselstrykk på mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7
og 8,1 bar)). Ismaskin og/eller vanndispenser
som ikke er koblet direkte til vannettet, må kun
fylles med drikkevann.
• Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av
ferske matvarer og fryseseksjonen kun til
oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av
ferske matvarer og produksjon av isterninger.
• Sett aldri glassbeholdere med flytende føde inn i
fryseseksjonen. Det kan føre til at de sprekker.
Omg. temp. (°C)
Fra 10 til 32
Fra 16 til 32
Fra 16 til 38
Fra 16 til 43
Omg. temp. (°F)
Fra 50 til 90
Fra 61 til 90
Fra 61 til 100
Fra 61 til 110
• Kontroller at nettspenningen er den samme som
oppgitt på typeplaten.
• Benytt ikke skjøteledninger eller doble
stikkontakter.
• For tilkobling til vanntilførsel benyttes slangen
som følger med det nye apparatet. Bruk ikke
slangen til det gamle apparatet.
• Endringer eller utskifting av nettledningen må
kun utføres av kvalifisert personale eller Service.
• Det må være mulig å frakoble apparatet, enten
ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en
topolsbryter plassert før stikkontakten.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom anbefalingene og retningslinjene over
ikke følges
6
Første gangs bruk
Ved tilkobling til strømnettet viser displayet de fabrikkinnstilte temperaturene (-18 °C og +5 °C).
Dersom lydsignalet aktiveres og temperaturindikatoren blinker, hold inne knappen for utkobling av alarmer.
Merk: Etter at apparatet er satt igang, må du vente 2/3 timer til apparatet når den riktige
oppbevaringstemperaturen for en normal mengde matvarer i apparatet.
På modellene med bakterie- og luktfilter plasseres dette som vist på filterpakningen.
Når apparatet ikke er i bruk
Koble apparatet fra strømnettet. Tøm apparatet og la dørene stå på gløtt, slik at luften kan sirkulere fritt i
begge seksjonene. Dette forhindrer vond lukt og muggdannelse. Dersom apparatet er utstyrt med
automatisk ismaskin:
1. Steng vanntilførselen til apparatet.
2. Tøm beholderen med isterninger.
VED STRØMBRUDD
Ved strømbrudd som varer opptil 12 timer er det tilstrekkelig ikke å åpne dørene. Dermed holder maten
seg kald så lenge som mulig.
Dersom strømbruddet vil vare mer enn 12 timer, må alle matvarene tas ut og legges i et apparat som
passer til oppbevaring.
7
Vedlikehold og rengjøring av apparatet
Rengjør jevnlig apparatet med en ny klut og en blanding av lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel
for kjøleskap. Bruk aldri skuremidler.
Ikke bruk høyttrykksspyler. Det anbefales å bruke en støvsuger til rengjøring av kondensatoren, etter at
frontsokkelen er fjernet (se installasjonsveiledningen).
Tastene og displayet på betjeningspanelet (på noen modeller plassert på fryserdøren) må ikke rengjøres
med alkoholholdige eller alkoholbaserte midler, men med en tørr klut.
Utskifting av lyspærene
Viktig:
• Koble alltid apparatet fra strømnettet før du skifter
lyspærene.
• Fjern eventuelle lampedeksler før utskifting. Etter
utskifting settes dekslet på plass.
• Lyspæren inne i apparatet er av bajonett-typen.
• Lyspæren på is-/vanndispenseren (hvis montert) er av
den vanlige typen med gjenger.
Skift ut lyspæren med en ny som har samme spesifikasjoner, og som kan fås fra serviceavdelingen og
autoriserte forhandlere.
Rengjøring, hygienisering og vedlikehold av vann- og/eller
isdispenseren (noen versjoner)
Dersom man ikke følger anvisningene for hygienisering, kan det gå utover den hygieniske
sikkerheten til vannet i dispenseren.
• Ved første gangs bruk av apparatet anbefales det å la det renne 9-14 liter vann eller i 6-7 minutter (ikke
nødvendigvis alt på én gang, bare det gjøres før bruk) og å kaste isen som blir produsert i de første 24
timene.
• Sett bare den uttrekkbare vannkranen på plass (noen versjoner) med hygienisk rene hender.
• Det anbefales å bruke kun rennende vann ved den regelmessige rengjøringen av isterningbeholderen
eller -skuffen.
• Det anbefales å utføre en hygienisering av distribusjonssystemet for is og vann hver 6. måned med
passende desinfiseringsmidler for materialer som er i kontakt med matvarer (basert på
natriumhypokloritt), og som ikke endrer materialenes karakteristikker. Skyll med rennende vann før
bruk.
• Utskifting av deler til is- og vanndispenseren må utføres med originale komponenter fra produsenten.
• Tekniske inngrep må kun utføres av kvalifisert personale eller serviceavdelingen.
8
Bruk av is- og vanndispenseren (noen versjoner)
Se installasjonsveiledningen for tilkobling til
vannettet.
6. Ved sjelden bruk av is- og vanndispenseren eller
ved langvarig fravær, men med apparatet i
funksjon, anbefales det å rense kretsen. Kast de
første 2 litrene med vann og den første isen
som produseres. Dette gjøres også når
apparatet kobles til strømnettet igjen etter at
det ikke er blitt brukt over en periode.
Slik får du vann fra dispenseren:
Vann er alltid tilgjengelig og tappes ved å trykke et
glass mot spaken på vanndispenseren.
Vanntilførselen avbrytes når spaken slippes.
Slik får du is fra dispenseren:
Is får du ved å trykke mot spaken på isdispenseren.
Antikondensanordningen kan deaktiveres ved å
trykke på bryteren som vist i figuren ved siden av
(bryter i OFF-stilling). Slik optimiseres også
energiforbruket.
Nyttige råd:
1. Hold glasset nær is-/vanndispenserens åpning.
Ved kondens i området rundt is-/vanndispenseren
eller på døren kan antikondensanordningen
gjenaktiveres (bryter i ON-stilling).
2. Det er nok at du trykker lett på spaken for å
aktivere dispenseren. Isen/vannet vil ikke
komme ut raskere eller i større mengder selv
om du trykker hardere.
3. Fjern glasset langsomt, slik at tilførselen stopper
og du unngår søl.
4. Ikke bruk veldig skjøre eller tynne glass.
5. Det anbefales å bruke vannet fra dispenseren
innen 6 timer.
9
Bruk av den automatiske ismaskinen (noen versjoner)
Etter igangsetting av kjøleskapet må man som regel vente over natten før de første isterningene dannes.
Når du velger knust is (kun på noen modeller - se Hurtigreferanse), knuses isterningene øyeblikkelig. Det
er derfor mulig at det tar litt tid før den knuste isen kommer ut. Lyd av is som knuses er helt normalt, og
bitene kan variere i størrelse. Når du går over fra knust is til isterninger, er det mulig at det kommer litt
knust is ut sammen med isterningene.
Mengden og størrelsen på isterningene avhenger av vannets trykk. Det er mulig å øke isproduksjonen ved
og senke den innstilte temperaturen i fryseseksjonen.
KUN FOR VERSJONENE MED ISSKUFF
Den vanlige produksjonen av isterninger består av cirka 7-8 serier i løpet
av 24 timer. Hvis du har behov for store mengder med isterninger,
anbefaler vi at du tar dem direkte fra isskuffen og ikke fra dispenseren.
Sett skuffen på plass igjen etter at du har forsynt deg med is.
KUN FOR VERSJONENE MED ISBOKS
Den normale produksjonen av isterninger består av cirka 12-14 serier i
løpet av 24 timer.
Slik fjerner eller flytter man isboksen
Stikk fingrene inn i åpningen på bunnen av isboksen. Trekk i spaken og løft
isboksen oppover for å ta den ut (se figur 1). For noen modeller må du sette tommelfingeren på
frigjøringsknappen etter å ha stukket fingrene inn i
åpningen på bunnen av isboksen (se figur 2). Hold
bunnen av isboksen med begge hender, trykk på
frigjøringsknappen og løft boksen opp for å ta den
ut.
For å sette den på plass igjen, plasserer du bunnen
av isboksen på støtten i motdøren og senker den
til riktig stilling.
Merk: Hvis du har behov for store mengder med
isbiter, anbefaler vi at du tar dem direkte fra
isskuffen og ikke fra dispenseren.
figur 1
10
figur 2
Oppbevaring, frysing og tining av matvarene
Det er viktig å pakke inn maten slik at ikke vann eller fuktighet kan komme til; på denne måten unngår du
at matvarene tar smak av hverandre, og frysevarene oppbevares bedre.
MERK: Legg aldri varme matvarer i fryseren. Ved å la matvarene avkjøles før de fryses inn, sparer du
energi og bidrar til å forlenge apparatets levetid.
“MULTIFLOW” luftdistribusjon (noen versjoner)
"MULTIFLOW" er et ventilert luftdistribusjonssystem som sørger for at temperaturen i kjøleseksjonen er
nesten helt jevn. Matvarene kan plasseres på hvilken som helst hylle i apparatet. Pass på at du ikke dekker
til luftåpningene slik at luften kan sirkulere fritt.
11
Oversikt over de innvendige komponentene
SVALSEKSJON (noen versjoner)
Det er en beholder for matvarer som kan tippes slik at det er lettere å legge inn og ta ut matvarer.
Åpning, fjerning og gjenplassering av svalseksjonen
Åpne svalseksjonen med en av de to knappene øverst (1) og trekk den
samtidig ut så langt den går. Gå fram i motsatt rekkefølge for å lukke
den. Gå fram som beskrevet ovenfor, drei den litt, og trekk den ut (2).
Sett beholderens utvendige sideskinner (3a) inn på stoppepinnene (3b)
for å sette den tilbake.
N.B. Ikke bruk oppbevaringsbokser av metall eller med skarpe
kanter for oppbevaring av matvarer i denne beholderen, fordi
overflaten kan ødelegges.
Fjerning av frukt- og grønnsakskuffen eller kjøttskuffen:
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Hold den ene hånden under skuffen mens du løfter den opp og
trekker den til deg.
3. Skuffen vil løsne fra skinnene og kan trekkes enda lenger ut.
4. For å ta den helt ut må skuffen vippes opp; forsiden opp og
baksiden ned.
Temperaturregulator i skuffen for kjøtt/frukt og grønnsaker
(noen versjoner)
• Den kalde luften føres inn i kjøttskuffen gjennom en åpning
mellom kjøle- og fryseseksjonen. På denne måten vil
temperaturen i kjøttskuffen holdes lavere enn i resten av
kjøleskapet. Det er mulig å regulere luftstrømmen ved hjelp av
regulatoren.
• Hvis du vil oppbevare grønnsaker i kjøttskuffen, flytt
temperaturregulatoren mot utsiden til innstillingen for
frukt/grønnsaker. Slik unngår man at grønnsakene utsettes for
frost.
Fuktighetsregulator på frukt- og grønnsaksskuffen (noen
versjoner)
• Fuktigheten i frukt- og grønnsakskuffen kan reguleres med
fuktighetsregulatoren.
• Flytt spaken helt til høyre, den fuktige luften fjernes fra skuffen og
gir bedre oppbevaringsforhold for frukt og grønnsaker med skall.
• Flytt regulatoren helt til venstre, den fuktige luften holdes inne i
skuffen og gir bedre oppbevaringsforhold for bladgrønnsaker.
Plassering
For å oppnå maksimal oppbevaringskapasitet kan du fjerne de to
nedre skuffene/kurvene i fryseseksjonen og plassere den vedlagte
risten som vist i figuren ved siden av. Plasser matvarene slik at luften
kan sirkulere.
(gjelder for modeller med kapasitet på under 715 liter).
12
Utskifting av vannfilterpatronen (noen versjoner)
1. Finn frem til hetten på vannfilterpatronen under døren på fryseseksjonen. Drei hetten hardt mot
urviseren til den står i loddrett stilling og trekk filteret ut gjennom risten.
2. Trekk hetten og filterpatronen ut gjennom risten.
3. Fjern hetten ved å trekke den av enden på den gamle patronen. DU MÅ IKKE KASTE HETTEN.
4. Sett hetten på den nye patronen.
5. Hold hetten i loddrett stilling og trykk den nye patronen gjennom risten så langt den går.
6. Drei hetten på patronen hardt med urviseren til den står i vannrett stilling. LA VANNET RENNE
GJENNOM DISPENSEREN TIL DET KOMMER HELT RENT UT (omtrent 9-14 liter eller 6-7
minutter). På den måten renser du systemet og fjerner luft fra rørene.
Merk: Når luften fjernes fra systemet, kan det sprute vann ut av dispenseren.
Bestille nye filtre
Henvend deg til serviceavdelingen for å bestille vannfilterpatroner.
13
Service
Før Service kontaktes:
Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er
løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet
strømnettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
Merk:
Eventuelle skader ved omhengsling av dørene
på apparatet utført av våre teknikere dekkes
ikke av garantien.
Hvis apparatet fortsatt ikke virker etter at du har
utført kontrollene i feilsøkingslisten og satt
apparatet igang igjen, kontakt service, forklar
problemet og oppgi:
• hva som er feil
• modell
• type og serienummer til apparatet (oppgitt på
typeplaten)
• servicenummer (tallet som står etter ordet
SERVICE på apparatets typeplate)
14
Printed in Italy
06/10
5019 715 02034
n
N
Download PDF

advertising