Whirlpool | GKN14410 A++ | Instruction for Use | Whirlpool WVE28562 NFX Instruction for Use

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kapitel 1: INSTALLATION..................................................................................................92
1.1. INSTALLERA EN APPARAT.......................................................................................................................... 92
1.2. INSTALLERA TVÅ APPARATER................................................................................................................... 92
Kapitel 2: FUNKTIONER....................................................................................................92
2.1. SMART DISPLAY*.......................................................................................................................................... 92
2.2. 6th SENSE/GREEN INTELLIGENCE ......................................................................................................... 92
2.3. ON/STAND-BY .............................................................................................................................................. 93
2.4. STRÖMAVBROTTSLARM ............................................................................................................................ 93
2.5. TEMPERATURLARM..................................................................................................................................... 93
2.6. DÖRRLARM................................................................................................................................................... 93
2.7. PARTYLÄGE* ................................................................................................................................................ 93
2.8. SHOCK FREEZE* ......................................................................................................................................... 93
2.9. FAST FREEZE* ............................................................................................................................................. 94
2.10. ECO NIGHT-FUNKTION (NATTAXA) *........................................................................................................ 94
2.11. AUTOMATISK AVFROSTNING (NO FROST)............................................................................................. 94
2.12. ICE MATE*................................................................................................................................................... 95
2.13. LED-BELYSNING*........................................................................................................................................ 95
Kapitel 3: ANVÄNDNING...................................................................................................95
3.1. ÖKA FÖRVARINGSUTRYMMET I FRYSEN.................................................................................................. 95
3.2. Anmärkningar......................................................................................................................................... 95
Kapitel 4: TIPS FÖR LIVSMEDELSFÖRVARING..............................................................96
4.1. FÖRVARING AV FRYST MAT........................................................................................................................ 96
4.2. TIPS FÖR INFRYSNING OCH FÖRVARING AV FÄRSK MAT...................................................................... 97
4.3. ANVÄNDA FRYSKLAMPARNA*.................................................................................................................... 97
4.4. FRYST MAT: SHOPPINGTIPS....................................................................................................................... 97
Kapitel 5: FUNKTIONSLJUD.............................................................................................98
Kapitel 6: OM APPARATEN INTE ANVÄNDS...................................................................99
6.1. FRÅNVARO/SEMESTER............................................................................................................................... 99
6.2. VID FLYTT...................................................................................................................................................... 99
6.3. STRÖMAVBROTT.......................................................................................................................................... 99
Kapitel 7: RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....................................................................99
Kapitel 8: FELSÖKNING..................................................................................................100
8.1. INNAN DU KONTAKTAR SERVICEORGANISATIONEN............................................................................ 100
8.2. FELFUNKTION............................................................................................................................................ 101
Kapitel 9: SERVICE..........................................................................................................101
Övrigt:
OMHÄNGNING AV DÖRR (VERSION 1)........................................................................................................... 234
OMHÄNGNING AV DÖRR (VERSION 2)........................................................................................................... 236
TA UT/SÄTTA IN HYLLOR OCH LÅDOR........................................................................................................... 238
OBS!
Anvisningarna gäller för flera modeller och skillnader kan förekomma. Avsnitt som endast gäller för
specifika modeller är märkta med en asterisk (*).
Mer information om funktioner för specifika modeller finns i SNABBGUIDEN.
91
During installing the freezer
and the fridge
together ensure that the freezer is located on the left and
the fridge on the right (as shown on the drawing). Left side
of refrigerator is equipped with special device in order to
avoid condensation problems between appliances.
1.1. INSTALLERA EN APPARAT
1. INSTALLATION
50mm
För att säkerställa bra ventilation måste det finnas
tillräckligt med utrymme omkring produkten, både
ovanför och på sidorna.
50mm
Avståndet mellan baksidan av apparaten och väggen
ska vara minst 50 mm.
1. INSTALLING TWO APPLIANCES
Om utrymmet är mindre ökar apparatens
energiförbrukning.
We recommended
During installing the freezer
and the fridge
together ensure that the freezer is located on the left and
the fridge on the right (as shown on the drawing). Left side
installing
two appliances
of refrigerator
is equipped withtogether
special device in order to
avoid condensation problems between appliances.
1.2.
INSTALLERA
TVÅ APPARATER
using
the linking-kit
(as shown on the drawing).
You can buy it in Service.
När frys och 1 kylskåp 2 installeras bredvid
varandra ska frysen placeras till vänster om kylskåpet
(se bilden). Kylskåpet är utrustat med en särskild
anordning på vänster sida för att undvika att kondens
bildas mellan apparaterna.
We recommended installing two appliances together
Vi rekommenderar att länksatsen
används om(as shown on the drawing).
using the linking-kit
3 (se bilden).
You canvarandra
buy it in Service.
apparaterna installeras bredvid
Kontakta Service för att beställa satsen.
2. FUNCTIONS
2.
FUNKTIONER
2.1.
SMART DISPLAY*
2.2. 6th SENSE
/
This function can be used
save energy.
2. to
FUNCTIONS
2.2. 6th SENSE GREEN
/GREEN
INTELLIGENCE
INTELLIGENCE
2.1.
SMART
DISPLAY*
Please
follow
the instructions contained in the Quick
2.1. SMART DISPLAY
* Se
Start Guide
to funktionen
activate/deactivate
theenergi.
function.
Funktionen 6th 2.2.
Sense/Green
Intelligence
används för
Använd
den här
för att spara
6th SENSE
/
Two secondsi Snabbguiden
after activation
of can
the
Display,
6th temperatur
Sense/ Green
Intelligence
function works
att bibehållaThe
korrekt
i följande
fall:
anvisningarna
för att
aktivera
This function
beSmart
usedoch
to save
energy.the
GREEN
INTELLIGENCE
Please
follow
the två
instructions
in-the
Quick öppnas
display goes
off. To Displayen
adjust
the
temperature
orcontained
use other
maintain
the right
temperature
in the following cases
Dörren
under
en
längre
tid
avaktivera
funktionen.
släcks
sekunder
Start Guide to activate/deactivate the function.
functions,
it Display
is necessary
to För
activate
theinofdisplay
by
-aktiveras
Door
opened
for
a Intelligence
while ochfunction works to
Funktionen
dörren
efter
att Smart
aktiverats.
att activation
ställa
Two seconds
after
the Smart Display,
the
The 6thnär
Sense/
Greenöppnas
pressing eller
any för
button.
After
15adjust
seconds
without
The
function
activates
when
door opening
causes
display about
goes
off. funktioner
To
the temperature
ortemperaturen
use other
maintain
the right
temperature
inatt
thesäker
following
cases:
inuti
apparaten
stiger så
temperatur
att använda
andra
måste
it is necessary
activate
the display by
Doortemperature
opened for a while
performing
any
action,functions,
the display
off again.
to increase
to values that do
förvaring avinternal
mat-The
inte
längre kan garanteras.
Funktionen
du
först aktivera
displayen
genom
att tryckagoes
på tonågon
pressing any button. After about 15 seconds without
function activates when door opening causes the
function
theaction,
normal
display
ensure
safe
storage
of food
and that
remains
förblir
på tills
den
optimala
förvaringstemperaturen
har
avWhen
knapparna.
Efteris15deactivated
minuters
inaktivitet
släcks
performing
any
the display
goesis
off again.
internal
temperature
to increase
to values
do not active u
When avaktiveras
function
is deactivated
normal återställts.
display is
ensure
safe storage
of food and
remains
active
until
restored.igen.
TheNär
Smart
Display
is automatically
disabled
optimal
storage
conditions
have
been
restored.
displayen
funktionen
återgår the
restored. The Smart Display is automatically disabled
optimal storage conditions have been restored.
after a power
failure.
Remember
that thisavaktiveras
function
does- Färska
- Fresh
food
stored
in the freezer
placeras
frysen
displayen
till normal
funktion.
after Smart
a power Display
failure. Remember
that this function
does matvaror
- Fresh
food storedi in
the freezer
not disconnect
the
appliance
from
the
power
not disconnect
the
appliance
from supply,
the power
supply,
The
function
activates
when
fresh
foodinistheplaced in
The
function
activates
when
fresh food
is placed
Funktionen
aktiveras
när färska
matvaror
automatiskt
efter ett
strömavbrott.
Den
här
funktionen
but
only reduce
the energybyconsumed
by external
freezer and
and remains
active
until optimal
but only
reduce the
energy
consumed
external
freezer
remains
active
until freezing
optimal freez
placeras i frysen
och förblir
tills
skiljer
inte apparaten
från display.
elnätet
utan
används bara
för
conditions
are aktiv
reached
sooptimal
as to ensure the best
conditions
areuppnåtts
reached
so as
to ensure the b
freezing quality
with
the lowest
consumption.
infrysningstemperatur
har
för power
effektiv
attdisplay.
minska displayens strömförbrukning.
Note: The declared appliance energy consumption
freezing
quality with the lowest power consumption.
infrysning och
låg
energiförbrukning.
Anmärkning: Märkvärdetrefers
för apparatens
to operation with the Smart Display function
Note: Besides the quantity of food loaded into the
Note: The declared appliance
energy consumption
activated.
freezer, ambient
temperature
andmatvaror
the quantitysom
of food
Anmärkning: Förutom
mängden
färska
strömförbrukning har beräknats
med funktionen Smart
This function
is available
only on the
model with User
already
inside thethe
freezer
affect the duration
of the
6th
refers to operation with
the Smart
Display
function
Note:
Besides
quantity
of food
loaded
into
placeras i frysenSense/
har även
omgivningstemperaturen
Display aktiverad. Funktionen
är endast
tillgänglig på
Interface
on the door.
Green
Intelligence function. Therefore
activated.
freezer,
ambient
temperature
and
the
quantity
of f
significantmatvaror
duration variations
are quitepå
normal.
och mängden infrysta
en inverkan
hur
modeller med display på dörren.
This function is available only on the model with User
already inside the freezer affect the duration of the
länge funktionen 6th Sense/Green Intelligence förblir
Interface on the door.
Sense/ Green Intelligence function. Theref
aktiverad. Funktionstiden kan därför variera.
significant duration variations are quite normal.
*Available on selected models only. Please on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
* Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
92
4
2.3. ON/STAND-BY
2.6. DÖRRLARM
Använd den här funktionen för att slå på frysen eller
ställa den i Stand-by. Slå på Stand-by genom att
och hålla knappen intryckt i 3 sekunder.
trycka på
När apparaten är i Stand-by är lampan i frysen släckt.
Det är viktigt att du vet att detta moment inte skiljer
apparaten från elnätet. Du slår på apparaten igen
genom att trycka på
och hålla knappen intryckt i
3 sekunder.
blinkar och larmet ljuder. Larmet
Larmikonen
aktiveras när dörren har stått öppen längre än
2 minuter. Stäng dörren för att avaktivera dörrlarmet
för att stänga av
eller tryck en gång på larmknappen
larmet.
2.7. PARTYLÄGE*
Använd den här funktionen när drycker placeras i
frysdelen. Trettio minuter (tiden det tar att kyla en
flaska på 0,75 liter utan att glaset spricker) efter det att
funktionen har aktiverats börjar symbolen att blinka och
en ljudsignal avges: ta ut flaskan ur frysen och tryck på
larmknappen för att avaktivera larmet.
2.4. STRÖMAVBROTTSLARM
I händelse av strömavbrott är produkten utformad
att automatiskt övervaka temperaturen i frysdelen
tills strömmen har återställts. Om temperaturen
inuti frysen stiger över frystemperatur tänds
blinkar
strömavbrottsindikatorn , larmindikatorn
och larmet ljuder när strömförsörjningen återställs.
en gång för att återställa
Tryck på larmknappen
larmet.
Om strömavbrottslarmet utlöses rekommenderas
följande:
• Om matvarorna i frysen är upptinade men
fortfarande kalla ska matvarorna konsumeras inom
24 timmar.
• Om matvarorna är frysta efter ett längre
strömavbrott kan det vara ett tecken på att
matvarorna tinade och sedan frystes in igen när
strömmen återställdes, vilket kan påverka matens
smak, kvalitet och näringsvärde. Matvarorna
kan även vara olämpliga att konsumera. Vi
rekommenderar därför att du slänger allt innehåll i
frysen. Strömavbrottslarmet indikerar matvarornas
kvalitet efter ett strömavbrott. Systemet garanterar
inte matvarornas kvalitet eller att maten är lämplig
att konsumera. Användaren uppmanas att använda
sitt eget omdöme för att bedöma matvarornas
kvalitet.
OBS! lämna inte flaskan i frysen längre än vad som är
nödvändigt för avkylning.
2.8. SHOCK FREEZE*
Shock Freeze-avdelningen är speciellt utformad för
att snabbt frysa in upp till 2 kg färska matvaror. Shock
Freeze-funktionen minskar bildning av iskristaller i
matvaror som fryses in. Matvarorna har därför bra
kvalitet när de tinas upp igen. När funktionen inte
är aktiverad kan avdelningen användas för normal
infrysning av matvaror eller för förvaring av redan
infrysta matvaror.
Anmärkning: När funktionen är aktiverad kan ett
surrande ljud höras. Detta är normalt och orsakas av
luftflödet som ger effektiv kylning inuti avdelningen.
Aktivera och avaktivera Shock Freeze:
1. Se till att minst 12 timmar har gått sedan Shock
Freeze aktiverades senast. Aktivera inte funktionen
oftare än en gång per 12 timmar.
2. Se till att Fast Freeze inte är aktiverat: Shock Freeze
och Fast Freeze kan inte aktiveras på en och
samma gång.
3. Töm Shock Freeze-avdelningen.
4. Aktivera Shock Freeze genom att snabbt trycka
på kontrollpanelen: ikonen tänds och fläktarna
på
längst bak i avdelningen slås på för att cirkulera
luften och ge snabbare infrysning.
5. Placera maten som ska frysas in i avdelningen och
behåll ett avstånd på några centimeter (min. 2 cm)
från fläktarna längst bak i avdelningen så att luften
kan cirkulera fritt.
2.5. TEMPERATURLARM
Ljudsignalen aktiveras och temperaturindikatorn (°C)
blinkar. Larmet aktiveras när:
• Apparaten ansluts till elnätet efter att ha varit
frånkopplad en längre tid
• Frysens temperatur är för hög
• En större mängd färsk mat än den som anges på
typskylten har lagts in i frysen
• Dörren har stått öppen alltför länge
Tryck på larmknappen
en gång för att stänga av
stängs av automatiskt när
larmet. Larmindikatorn
temperaturen i frysdelen når -10 °C och indikatorn för
inställd temperatur (°C) slutar att blinka och visar den
valda inställningen.
* Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
93
6. Låt funktionen vara på tills den avaktiveras
automatiskt och undvik att öppna dörren för bästa
infrysningsresultat.
7. Funktionen avaktiveras automatiskt efter
släcks och fläktarna
4–5 timmar: indikatorn
avaktiveras. Shock Freeze kan även avaktiveras
manuellt genom att snabbt trycka på
på
släcks och fläktarna
kontrollpanelen: indikatorn
avaktiveras.
• Funktionen är inkompatibel med funktionen
Shock Freeze
För att garantera optimal prestanda kan inte Shock
Freeze och Fast Freeze aktiveras på en och samma
gång. Om Fast Freeze redan har aktiveras måste
funktionen först avaktiveras innan funktionen Shock
Freeze aktiveras (eller vice versa).
2.10. ECO NIGHT-FUNKTION
Anmärkningar:
• Funktionen är inkompatibel med funktionen
Fast Freeze
För att garantera optimal prestanda kan inte Shock
Freeze och Fast Freeze aktiveras på en och samma
gång. Om Fast Freeze redan har aktiveras måste
funktionen först avaktiveras innan funktionen Shock
Freeze aktiveras (eller vice versa).
(NATTAXA) *
Funktionen Eco Night används för att aktivera
apparaten när det finns ett överskott av ström (ofta
på natten) och elpriserna är billigare (gäller endast
för länder med tidsbunden prissättning – kontakta din
lokala elleverantör för mer information).
Tryck på
när den lägre taxan träder i kraft för att
aktivera funktionen (tiden kan variera mellan olika
elleverantörer). Om den reducerade taxan gäller från
exempelvis kl. 20:00 ska du trycka på
kl. 20:00.
är
Funktionen är aktiverad när Eco Night-indikatorn
tänd. När funktionen är aktiverad anpassar apparaten
automatiskt energiförbrukningen i enlighet med tiden
som har ställts in, t.ex. förbrukar mindre energi på
dagen än på natten.
•Om fläktarna i Shock Freeze-avdelningen inte
slås på
När Shock Freeze aktiveras kan det hända att
tänds normalt men att fläktarna inte
indikatorn
fungerar. Detta är normalt och innebär att avfrostning
pågår. När avfrostningen är klar (max. 1,5 timmar) slås
fläktarna på automatiskt och funktionen aktiveras som
vanligt.
VIKTIGT: För att fungera korrekt måste funktionen
vara på både dag och natt. Funktionen förblir på tills
den avaktiveras (den avaktiveras automatiskt vid
strömavbrott eller när apparaten stängs av). Tryck
på igen för att avaktivera funktionen. Funktionen är
är släckt.
avaktiverad när Eco Night-indikatorn
• Om indikatorn
inte tänds
Om
trycks in och ikonen
tänds: knappen
trycktes in för länge. Avaktivera Fast Freeze innan
du aktiverar Shock Freeze (tryck in och håll kvar
i 3 sekunder och tryck sedan snabbt in
i
max. 1 sekund.)
Anmärkning: Märkvärdet för apparatens
strömförbrukning har beräknats med funktionen Eco
Night avaktiverad.
2.9. FAST FREEZE*
2.11. AUTOMATISK AVFROSTNING (NO FROST)
Mängden färska matvaror (kg) som kan frysas in
under 24 timmar visas på typskylten.
För optimal produktprestanda, tryck in knappen
för Shock Freeze/Fast Freeze
i 3 sekunder (tills
Fast Freeze-indikatorn
tänds) 24 timmar innan
du placerar färska matvaror i frysen (i enlighet med
SNABBGUIDEN). Det räcker vanligtvis med 24 timmar
för att frysa in färsk mat med Fast Freeze-funktionen.
Efter 50 timmar stängs funktionen av automatiskt.
Produkten avfrostas automatiskt beroende på
användningsförhållanden och omgivningens
luftfuktighet.
Apparater med funktionen No Frost har luft som
cirkulerar i förvaringsutrymmena för att förhindra
isbildning och ge automatisk avfrostning.
Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter
förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.
Anmärkningar:
Om en liten mängd matvaror ska frysas in kan
funktionen avaktiveras efter några timmar för att spara
energi.
I kombination med 6th Sense/Green Intelligence styr
funktionen sensorn och fördelar kyleffekten där den
behövs, vilket ger optimerad energiförbrukning.
* Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
94
Ta ut iskuberna
2.12. ICE MATE*
1. Kontrollera att förvaringslådan sitter under
isbitslådan. Placera den annars under isbitslådan.
2. Vrid ett av vredena medurs tills isbitslådan vrids lätt.
Iskuberna faller ner i förvaringslådan.
Tillverkning av iskuber
Du kan ta ut Ice Mate (tryck in och håll kvar (1)
vredet till vänster och dra den (2) mot dig) eller ta ut
isbitslådan genom att dra ut den (3).
eller
3. Upprepa steg 2 för andra halvan av isbitslådan om
det behövs.
4. Lyft lite på förvaringslådan och dra den mot dig för
att ta ut den.
VARNING: Fyll endast med dricksvatten
(maxnivå = 2/3).
OBS! Du kan ta ut hela Ice Mate med iskuberna ur
frysen och placera den t.ex. direkt på bordet).
eller
Placera Ice Mate i dess fäste eller för in isbitslådan i Ice
Mate. Se till att inte spilla vatten.
eller
2.13. LED-BELYSNING*
LED-lampor används för belysningen i frysdelen
och ger en effektiv belysning och mycket låg
energiförbrukning. Om belysningssystemet inte
fungerar ska du kontakta Service för att byta ut det.
Vänta tills iskuber har bildats (vänta i cirka 4 timmar
med funktionen Fast Freeze aktiverad).
OBS! Ice Mate kan tas ut. Den kan placeras i vågrät
position i frysdelen eller tas ur apparaten helt när den
inte används.
3. ANVÄNDNING
3.1. ÖKA FÖRVARINGSUTRYMMET I FRYSEN
3.2. Anmärkningar
Du kan öka förvaringsutrymmet i frysen genom att:
• Ta ut korgarna/luckorna* för att få plats med stora
matvaror.
• Placera matvarorna direkt på frysens hyllor.
• Ta ut Ice Mate* separat eller tillsammans med fästet
(genom att dra i det).
• Ta ut flaskstället*.
• Blockera inte luftutloppet i apparatens bakre panel
med matvaror.
• Om frysen har en lucka kan du öka
förvaringsutrymmet genom att ta bort den.
• Samtliga hyllor, luckor och korgar är löstagbara.
• Apparatens innertemperatur kan variera beroende
på rumstemperaturen, hur ofta dörren öppnas och
på apparatens placering. Temperaturinställningen
bör räkna in dessa faktorer.
• Produktens tillbehör är inte lämpliga att diskas i
diskmaskin om inte annat anges.
* Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
95
4. TIPS FÖR LIVSMEDELSFÖRVARING
Frysen passar utmärkt för förvaring av fryst mat,
tillverkning av iskuber och för att frysa in färska
matvaror.
Mängden färsk mat som kan frysas in under en
24-timmarsperiod anges på typskylten (…kg/24h).
Om du förvarar lite mat i frysen rekommenderar vi att
använda den övre eller mittre delen av frysen beroende
på modell (se produktbladet för mer information om
vilket område som rekommenderas för att frysa in
färsk mat).
4.1. FÖRVARING AV FRYST MAT
I tabellen anges rekommenderad förvaringstid för färsk
mat.
LIVSMEDEL
Kött
Nöt
Fläsk, kalv
Lamm
Kanin
Färs/inälvsmat
Korv
FÖRVARINGSTID
(månader)
8 – 12
6–9
6–8
4–6
2–3
1–2
Fågel
Kyckling
Kalkon
Krås
5–7
6
2–3
Kräftdjur
Blötdjur, krabba, hummer
Krabba, hummer
1–2
1–2
Skaldjur
Ostron utan skal
1–2
Fisk
Fet (lax, sill, makrill)
Mager (torsk, sjötunga)
2–3
3–4
Grytor
Kött, fågel
2–3
Mejeriprodukter
Smör
Ost
Grädde
Glass
Ägg
6
3
1–2
2–3
8
Soppor och såser
Soppa
Köttsås
Pastej
Ratatouille
2–3
2–3
1
8
Bakverk och bröd
Bröd
Kakor (enkel)
Bakverk (tårta)
Crêpes
Deg
Quiche
Pizza
1–2
4
2–3
1–2
2–3
1–2
1–2
* Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
96
4.2. TIPS FÖR INFRYSNING OCH FÖRVARING AV
FÄRSK MAT
FRUKT och GRÖNSAKER
LIVSMEDEL
Frukt
Äpplen
Aprikoser
Björnbär
Svarta/röda vinbär
Körsbär
Persikor
Päron
Plommon
Hallon
Jordgubbar
Rabarber
Fruktjuicer (apelsin, citron,
grapefrukt)
Grönsaker
Sparris
Basilika
Bönor
Kronärtskocka
Broccoli
Brysselkål
Blomkål
Morötter
Selleri
Svamp (champinjon)
Persilja
Paprika
Ärtor
Rosenbönor
Spenat
Tomater
Squash
FÖRVARINGSTID
(månader)
• Före infrysning, slå in och förslut färska livsmedel
i aluminiumfolie, plastfolie, plastförpackningar,
plastburkar med lock eller frysbehållare, förutsatt att
dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
• För bästa infrysningsresultat ska matvarorna vara
färska och av hög kvalitet.
• Färska grönsaker och färsk frukt bör frysas in direkt
efter att de har plockats för att behålla samma
näringsvärde, konsistens, färg och smak.
12
8
8 – 12
8 – 12
10
10
8 – 12
10
8 – 12
10
10
Vissa typer av kött, särskilt vilt, bör hängas före
infrysning.
Anmärkning:
• Låt alltid varm mat kallna innan du lägger in den i
frysen.
• Konsumera livsmedel som tinat helt eller delvis
omedelbart. Frys inte in upptinade livsmedel på
nytt såvida de inte först har tillagats. När upptinade
livsmedel har tillagats kan de frysas in på nytt.
• Frys inte flaskor som innehåller vätskor.
4–6
8 – 10
6–8
12
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
10 – 12
6–8
8
6–8
10 – 12
12
12
12
8 – 10
8 – 10
4.3. ANVÄNDA FRYSKLAMPARNA*
Frysklamparna motverkar upptining av matvaror vid
strömavbrott. Placera dem ovanpå maten på den
översta hyllan för optimal effekt.
4.4. FRYST MAT: SHOPPINGTIPS
Att tänka på när du köper frysta livsmedel:
• Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget
är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars
kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig
eller har fuktfläckar har livsmedlet inte förvarats på
optimalt sätt och det finns risk att det har börjat tina.
• Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går
till frysdisken det sista du gör och använd fryspåsar
för hemtransporten.
• Lägg in de frysta livsmedlen i frysen så fort du
kommer hem.
• Tinade livsmedel får inte frysas in igen utan måste
förtäras inom 24 timmar.
• Se till att temperaturvariationerna i matvarorna
blir så små som möjligt. Respektera den
datummärkning som anges på förpackningen.
• Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns
på matförpackningen.
Vi rekommenderar att märka den frysta maten med
innehållstyp och datum. Märkningen hjälper dig att
ta reda på förpackningens innehåll och matens sista
förbrukningsdag. Frys inte in upptinad mat igen.
* Finns endast på vissa modeller. Kontrollera SNABBGUIDEN för att se om funktionen finns på den aktuella modellen.
97
5. FUNKTIONSLJUD
Det är normalt att apparaten avger ljud eftersom
flera fläktar och motorer används för att reglera
funktioner som slås på och av automatiskt.
Vissa av funktionsljuden kan ändå höras:
• Ett väsande ljud när du sätter på produkten första
gången eller efter ett långt uppehåll.
• Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in i
ledningarna.
• Ett surrande ljud när vattenventilen eller fläkten
börjar att arbeta.
• Ett knakande ljud när kompressorn startar eller när
färdiga iskuber faller ned i isbehållaren.
Vissa av funktionsljuden kan dämpas genom att:
• Placera apparaten i våg på en plan yta.
• Undvika att apparaten kommer i direkt kontakt med
möbler.
• Se till att invändiga komponenter är placerade på
rätt sätt.
• Se till att flaskor och behållare inte kommer i kontakt
med varandra.
98
6. OM APPARATEN INTE ANVÄNDS
Om du ser väl synliga iskristaller i matvarorna efter
strömavbrottet kan de frysas om, även om det finns risk
att matens lukt och smak har ändrats.
6.1. FRÅNVARO/SEMESTER
Vid längre frånvaro bör du tömma apparaten och
koppla bort den från elnätet för att spara energi.
Om matvarorna är i dåligt skick är det bäst att kassera
dem.
6.2. VID FLYTT
1. Ta ut alla invändiga delar.
2. Förpacka dem väl och fäst ihop dem med tejp så
att de inte slår emot varandra eller förloras under
transporten.
3. Skruva de justerbara fötterna så att de inte vidrör
stödytan.
4. Stäng dörren och använd tejp för att fixera den.
Använd också tejp för att fästa elsladden vid
apparaten.
Vid strömavbrott som varar upp till 24 timmar.
1. Kontrollera att dörren är helt stängd. Detta håller
matvarorna kalla så länge som möjligt.
Vid strömavbrott som varar längre än 24 timmar.
1. Töm frysdelen och placera maten i en bärbar
frysbox. Om du inte har någon frysbox och inte
heller några kylklampar ska du förtära den mat som
lättast blir förstörd.
2. Töm isbitslådan.
6.3. STRÖMAVBROTT
Om det blir strömavbrott kontaktar du elleverantören
på din hemort och frågar hur länge strömavbrottet
förväntas pågå.
Anmärkning: Tänk på att produkten håller sig kall
längre om den är helt fylld än om den bara är delvis
fylld.
7. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj
apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av
rengöring och underhåll utförs.
Rengör apparaten regelbundet med en duk, ljummet
vatten och ett milt rengöringsmedel som är avsett för
invändig rengöring av kylskåp. Använd aldrig slipande
rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar
med lättantändliga vätskor. Ångorna kan orsaka brand
eller explosion. Rengör utsidan av apparaten och
dörrlisten med en fuktig trasa och torka av med en
mjuk duk.
Använd inte ångrengöring.
Rengör regelbundet kondensorn på baksidan av
apparaten med en dammsugare.
OBS!
• Knapparna och kontrollpanelens display ska inte
rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan
med en torr duk.
• Kylsystemets rör är placerade i närheten av skålen
för avfrostningsvattnet och kan bli mycket heta.
Rengör dem regelbundet med en dammsugare.
• Ta ut och sätt i glashyllan genom att vinkla den
främre delen uppåt så att den passerar stoppet.
99
8. FELSÖKNING
8.1. INNAN DU KONTAKTAR SERVICEORGANISATIONEN...
Problem är oftast lätta att åtgärda och du kan lösa problemet själv utan några som helst verktyg.
PROBLEM
Apparaten fungerar inte:
Om det finns vatten i
avfrostningsskålen:
Om ytorna som kommer i kontakt
med dörrlisten är varma:
Om lampan inte fungerar:
Om motorn är aktiverad under lång
tid:
Om apparatens temperatur är för
hög:
Om dörrarna inte öppnas och stängs
ordentligt:
ÅTGÄRD
• Är elsladden ansluten till ett eluttag med korrekt spänning?
• Har du kontrollerat säkringarna i ditt hem?
• Detta är helt normalt vid varm och fuktig väderlek. Även om
skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion. Kontrollera
att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.
• Detta är normalt i varm väderlek när kompressorn är igång.
• Har du kontrollerat säkringarna i ditt hem?
• Är elsladden ansluten till ett eluttag med korrekt spänning?
• Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta Service för att byta
mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via
Kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.
• Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: hur ofta
dörren öppnas, mängden mat, rumstemperaturen, inställningen
för temperaturreglage.
• Är kondensorn (på baksidan av apparaten) täckt med damm eller
ludd?
• Är dörren ordentligt stängd?
• Är listerna korrekt placerade?
• Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt
att motorn är igång längre.
• Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor
mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en
längre tid för att kyla av apparaten invändigt.
•
•
•
•
Är apparatens reglage korrekt inställda?
Har en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet?
Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.
Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
• Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.
• Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska
ismaskinen sitter korrekt.
• Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.
• Se till att apparaten står i våg.
100
8.2. FELFUNKTION
Kontakta kundtjänst och uppge larmkoden om funktionslarm visas på displayen (t.ex. Fel 1, Fel 2 etc.). Larmet
ljuder, larmikonen
tänds och bokstaven F blinkar på displayen i enlighet med felkoderna som visas här:
Felkod
Visualisering
Fel 2
F tänds/släcks med intervaller om 0,5 sekunder.
Tänds 2 gånger
och förblir sedan släckt i 5 sekunder.
Mönstret upprepas.
Fel 3
F tänds/släcks med intervaller om 0,5 sekunder.
Tänds 3 gånger
och förblir sedan släckt i 5 sekunder.
Mönstret upprepas.
Fel 6
F tänds/släcks med intervaller om 0,5 sekunder.
Tänds 6 gånger
och förblir sedan släckt i 5 sekunder.
Mönstret upprepas.
x2
x3
x6
9. SERVICE
Innan du kontaktar serviceorganisationen:
Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har
åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickproppen
ur eluttaget, låter kylskåpet stå i en timme och gör
sedan om försöket.
Om apparaten inte fungerar som den ska trots att
du har utfört kontrollerna som beskrivs i avsnittet
Felsökning och startat om apparaten, ska du kontakta
kundtjänst och beskriva problemet.
• servicenumret (denna kod finns efter ordet
SERVICE på typskylten som finns inuti apparaten);
• fullständig adress;
• telefon- och riktnummer;
Uppge:
• apparatens modell och serienummer
(finns på typskylten);
• vilken typ av problem det rör sig om;
Anmärkning:
Dörren kan hängas om till öppning på andra
sidan. Omhängning av dörrar som utförs av
serviceorganisationen täcks inte av garantin.
101
Download PDF

advertising