Indesit | BCZ M 400 IX | Instruction for Use | Indesit BCZ M 400 IX/HA Instruction for Use

Instrukcja obs∏ugi
CH¸ODZIARKA – ZAMRA˚ARKA
PL
Spis treÊci
PL
Polski 1
Instalacja, 2
Ustawienie i pod∏àczenie
Przek∏adanie drzwi
Opis urzàdzenia, 3
Panel sterujàcy
Widok ogólny
Akcesoria, 5
Uruchomienie i u˝ywanie, 6 – 8
BCZ M 400 IX
Uruchomienie urzàdzenia
System ch∏odzenia
Wykorzystanie pe∏nych mo˝liwoÊci lodówki
Wykorzystanie pe∏nych mo˝liwoÊci zamra˝arki
Konserwacja, 9
Wy∏àczanie urzàdzenia
Czyszczenie
Unikanie pleÊni i przykrych zapachów
Rozmra˝anie
Wymiana ˝arówki
Ârodki ostro˝noÊci i porady, 10 – 11
Bezpieczeƒstwo
Pozbywanie si´ odpadów
Ochrona Êrodowiska
Rozwiàzywanie problemów, 12
Serwis, 13
Dane techniczne
BEZ FREONU
1
Instalacja
Zanim zaczniesz u˝ywaç swojego nowego urzàdzenia
prosimy uwa˝nie przeczytaj instrukcj´ obs∏ugi. Sà w niej
zawarte wa˝ne informacje na temat bezpiecznego u˝ytkowania, instalowania oraz dbania o urzàdzenie.
PL
Zachowaj instrukcj´ na przysz∏oÊç. Gdy b´dziesz sprzedawa∏ urzàdzenie, przeka˝ jà nowemu nabywcy.
Ustawienie i pod∏àczenie
Ustawienie
1. Ustaw urzàdzenie w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu.
2. Nie blokuj dop∏ywu powietrza przez kratk´ umieszczonà
w dolnej, przedniej cz´Êci. Spr´˝arka i skraplacz nagrzewa
si´, w zwiàzku z tym, aby urzàdzenie pracowa∏o w∏aÊciwie
i nie zu˝ywa∏o nadmiernie energii potrzebna jest dobra wentylacja.
3. Nale˝y pozostawiç odst´p 10 cm mi´dzy górnà kraw´dzià lodówki, a ewentualnà szafkà i 5 cm pomi´dzy bokami
lodówki a szafkami lub/i Êcianà.
4. Upewnij si´, ˝e urzàdzenie jest odizolowane od wszelkich
êróde∏ ciep∏a (bezpoÊrednie promieniowanie s∏oneczne,
piecyk elektryczny, itp).
5. W celu zapewnienia w∏aÊciwego odst´pu mi´dzy plecami lodówki a Êcianà nale˝y u˝yç do∏àczonego do lodówki
elementu dystansowego.
przed pod∏àczeniem do sieci elektrycznej. Zanim w∏o˝ysz
wtyczk´ do kontaktu upewnij si´, ˝e:
l urzàdzenie jest uziemione i wtyczka jest zgodna z przepisami.
l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym
obcià˝eniem urzàdzenia podanym na tabliczce informacyjnej, która umieszczona jest po prawej stronie poziomej
Êcianki na górze komory pod termostatem (np. 150W)
l napi´cie mieÊci si´ w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej, która umieszczona jest po prawej stronie poziomej Êcianki na górze komory pod termostatem (np.
220-240V)
l gniazdko jest przystosowane do pracy z wtyczkà urzàdzenia. JeÊli tak nie jest, poproÊ autoryzowany serwis
techniczny o wymian´ wtyczki (patrz Pomoc techniczna).
Nie u˝ywaj przed∏u˝aczy ani rozga∏´ziaczy.
! Gdy urzàdzenie zostanie pod∏àczone kabel i gniazdko
elektryczne musi byç ∏atwo dost´pne.
! Kabel nie mo˝e byç zagi´ty ani zbyt mocno zwini´ty.
! Kabel powinien byç regularnie sprawdzany i mo˝e byç wymieniany tylko przez autoryzowany serwis (patrz Pomoc
techniczna).
! Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
w przypadku nieprzestrzegania powy˝szych warunków.
Poziomowanie
1. Ustaw urzàdzenie na równym i twardym pod∏o˝u.
2. JeÊli pod∏oga nie jest idealnie równa, mo˝esz wypoziomowaç lodówk´ odkr´cajàc lub dokr´cajàc przednie nó˝ki.
Po∏àczenia elektryczne
Po przywiezieniu urzàdzenia na miejsce, dok∏adnym ustawieniu i wypoziomowaniu odczekaj minimum 3 godziny
2
Przek∏adanie drzwi
Je˝eli istniej potrzeba zmiany kierunku otwierania drzwi
w waszej lodówce, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanym serwisem.
Opis urzàdzenia
Panel sterujàcy
PL
WyÊwietlacz CH¸ODZIARKI
ALARMY
Regulacja temperatury
CH¸ODZIARKI
SUPER CH¸ODZENIE
PRZEDZIA¸ OSTRO˚NEGO
MRO˚ENIA
Regulacja temperatury
ZAMRA˚ARKI
SUPER ZAMRA˚ANIE
ICE PARTY
WyÊwietlacz ZAMRA˚ARKI
Przycisk ON/OFF
WAKACJE
MAM KONTROL¢
Przycisk ON/OFF
Steruje w∏àczeniem i wy∏àczeniem ca∏ego urzàdzenia
(przedzia∏ ch∏odziarki i zamra˝arki). Kontrolka Êwiecàca si´
na czerwono informuje, ˝e urzàdzenie jest wy∏àczone, w∏àczenie sygnalizowane jest zielonà kontrolkà. Urzàdzenie
wy∏àcza si´ przez przytrzymanie wciÊni´tego przycisku
ON/OFF d∏u˝ej ni˝ dwie sekundy.
MAM KONTROL¢
S∏u˝y do w∏àczania i wy∏àczania funkcji MAM KONTROL¢
(ustawianie optymalnej temperatury przy najmniejszym zu˝yciu energii elektrycznej). Aktywowanie tej funkcji sygnalizowane jest jednoczesnym Êwieceniem kontrolki AUTO
i MAM KONTROL¢.
ALARMY
Kontrolka informuje o wszystkich nieprawid∏owoÊciach, jakie wyst´pujà podczas pracy urzàdzenia.
Blokada przed dzieçmi
Zabezpieczenie przycisków panelu sterujàcego przed
przypadkowym uruchomieniem ró˝nych funkcji np. przez
dzieci. W∏àczenie blokady odbywa si´ przez wciÊni´cie, na
ponad 2 sekundy, przycisku ALARM.
Regulacja temperatury CH¸ODZIARKI + i Umo˝liwia nastawienie lub zmian´ temperatury ch∏odziarki,
której wartoÊç jest pokazywana na wyÊwietlaczu. Przy pomocy tych przycisków mo˝na wy∏àczyç komor´ ch∏odziarki (wyÊwietlacz pokazuje „- -”)
Regulacja temperatury ZAMRA˚ARKI + i Umo˝liwia nastawienie lub zmian´ temperatury zamra˝arki,
której wartoÊç jest pokazywana na wyÊwietlaczu.
WyÊwietlacz CH¸ODZIARKI
Pokazuje nastawionà temperatur´ w przedziale ch∏odziarki
lub stan wy∏àczenia komory ch∏odziarki („- -”).
WyÊwietlacz ZAMRA˚ARKI
Pokazuje nastawianà temperatur´ w przedziale zamra˝arki.
PRZEDZIA¸ OSTRO˚NEGO MRO˚ENIA
Wciskanie tego przycisku umo˝liwia wybranie jednej z czterech opcji mro˝enia w Przedziale Ostro˝nego Mro˝enia: truskawka (-8°C), lód (-12°C), butelka (-18°C). Je˝eli ˝adna
z tych ikon nie jest podÊwietlona, Przedzia∏ Ostro˝nego
Ch∏odzenia pracuje jak normalny przedzia∏ zamra˝arki.
SUPER CH¸ODZENIE
Uruchamia lub wy∏àcza funkcj´ SUPER CH¸ODZENIE
(szybkie ch∏odzenie). Na wyÊwietlaczu ch∏odziarki pojawia
si´ napis „SC”.
SUPER ZAMRA˚ANIE
Uruchamia lub wy∏àcza funkcj´ SUPER ZAMRA˚ANIE
(szybkie mro˝enie). Na wyÊwietlaczu zamra˝arki pojawia
si´ napis „SF”.
WAKACJE
Uruchamia lub wy∏àcza funkcj´ WAKACJE (zapala si´ kontrolka AUTO).
ICE PARTY
Uruchamia lub wy∏àcza funkcj´ ICE PARTY (przyj´cie)
(maksymalne obni˝enie temperatury w zamra˝arce na czas
potrzebny do ostudzenia butelki).
3
Widok ogólny
Opisy zawarte w instrukcji odnoszà si´ do ró˝nych modeli lodówek. Dlatego rysunki mogà nieco ró˝niç si´ od zakupionego
modelu. Dok∏adnych informacji szukaj na nast´pnych stronach.
PL
OÂWIETLENIE
SYSTEM „A.I.R.”
(zintegrowany system
ch∏odzenia marki Ariston)
Wyjmowana PRZEGRÓDKA
z podnoszonà pokrywkà
(opcjonalnie)
i z POJEMNIKIEM
NA JAJKA
Wyjmowane PÓ¸ECZKI •
UCHWYT na PUSZKI *
PÓ¸ECZKA wyjmowana
na ró˝ne produkty •
Pojemnik FRESH BOX *
Pojemnik na OWOCE
i WARZYWA
PRZEDZIA¸ OSTRO˚NEGO
MRO˚ENIA i ZAMRA˚ARKA
Pojemniki na LÓD
Przedzia∏
do PRZECHOWYWANIA
produktów zamro˝onych
NÓ˚KI poziomujàce
•Ró˝na liczba i/lub po∏o˝enie
*Dost´pne tylko w niektórych modelach
4
Wyjmowana pó∏eczka
na BUTELKI
Akcesoria
1
1
2
2
1
PÓ¸KI: w komorze ch∏odziarki
znajdujà si´ wyjmowane pó∏ki
(szklane lub druciane), które
dzi´ki prowadnicom mo˝na zamocowaç na dowolnej wysokoÊci. Umo˝liwia to wstawianie do
ch∏odziarki tak˝e du˝ych garnków i pojemników.
Wskaênik TEMPERATURY
Ch∏odziarka zosta∏a wyposa˝ona w specjalny wskaênik
temperatury, ˝eby precyzyjnie ustaliç najzimniejsze miejsce.
Nale˝y upewniç si´ czy na wskaêniku pojawia si´ napis
„OK”.
PL
vert
Przegroda 2FRESH BOX * do przechowywania mi´sa i ryb
Przestrzeƒ ta zosta∏a stworzona, aby przed∏u˝yç czas przechowywania Êwie˝ego mi´sa i ryb (nawet do jednego tygodnia). Jest to mo˝liwe, gdy˝ wewnàtrz tej przegrody panuje temperatura ni˝sza, ni˝ w ca∏ej lodówce. Przezroczysta
przes∏ona zabezpiecza przegrod´ i zapobiega efektowi
utleniania i czernienia, które sà charakterystyczne dla misa
i ryb, nara˝onych na kontakt z przep∏ywajàcym powietrzem.
Przegroda mo˝e byç równie˝ u˝ywana do ch∏odzenia daƒ,
które zazwyczaj spo˝ywa si´ zimne; szynka z melonem, figi i szynka, mozzarella i pomidory.
POJEMNIK ÂNIADANIOWY *: przeznaczony jest do
przechowywania produktów Êniadaniowych. Specjalny
kszta∏t pojemnika umo˝liwia przechowywanie mas∏a, mleka, d˝emu, soków owocowych, kanapek itp. Pojemnik z zawartoÊcià mo˝e byç przenoszony na stó∏, a produkty w nim
przechowywane zachowujà d∏u˝ej Êwie˝oÊç. Pokrywa pojemnika umo˝liwia podwieszenie pod pó∏kà dzi´ki specjalnym uchwytom. Pojemnik mo˝na wykorzystaç do przechowywania równie˝ innych produktów, a je˝eli potrzebujemy
wi´cej przestrzeni w ch∏odziarce pojemnik mo˝na zdemontowaç.
noir consulter la notice
Przy w∏aÊciwej temperaturze napis jest wyraêny
Je˝eli temperatura jest za wysoka wskaênik jest ca∏y czarny.
Nale˝y skorygowaç ustawienie termostatu, przekr´ciç na
wy˝szà pozycj´. Po ka˝dej zmianie nastawienia nale˝y odczekaç ok. 10 godzin, ˝eby temperatura si´ ustali∏a.
UWAGA: W∏o˝enie du˝ej iloÊci nowych produktów, nie zamkni´cie drzwi przez d∏u˝szy czas, lub po cz´stym otwieraniu drzwi wskaênik mo˝e nie pokazywaç napisu „OK”. Jest
to ca∏kiem normalne. Przed regulowaniem termostatu nale˝y odczekaç 10 godzin.
*Dost´pne tylko w niektórych modelach
5
Uruchomienie i u˝ywanie
Uruchomienie urzàdzenia
! Zanim uruchomisz urzàdzenie odczekaj 3 godziny i przeczytaj instrukcj´ instalacji (patrz Instalacja).
PL
! Zanim pod∏àczysz urzàdzenie dobrze wyczyÊç komor´
i akcesoria letnià wodà i sodà oczyszczonà.
Zabezpieczenie silnika kompresora-opóêniony start
Kompresor w tym modelu ch∏odziarko-zamra˝arki jest wyposa˝ony w silnik z systemem kontrolno-zabezpieczajàcym. Z tego wzgl´du nie nale˝y si´ przejmowaç, je˝eli po
w∏àczeniu lodówki do instalacji kompresor nie wystartuje.
Po up∏ywie oko∏o 8 minut w∏àczy si´ automatycznie.
Sytuacja ta b´dzie mia∏a miejsce równie˝ w przypadku
przerwania pracy lodówki z powodu zaniku napi´cia w sieci lub wy∏àczenia w celu rozmro˝enia i umycia jej.
Po pod∏àczeniu urzàdzenia do zasilania nale˝y sprawdziç
czy Êwieci si´ wyÊwietlacz
Komora zamra˝alnika
Po uruchomieniu urzàdzenia (przycisk ON/OFF nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty ponad 2 sekundy) przedzia∏ zamra˝arki
uruchomi si´ ze standardowymi ustawieniami (na wyÊwietlaczu zamra˝arki pojawi si´ -18°C. Zalecamy uruchomienie
funkcji SUPER MRO˚ENIE, ˝eby przyÊpieszyç och∏odzenie zamra˝alnika. Po osiàgni´ciu zadanej temperatury funkcja ta automatycznie si´ wy∏àczy i od tej chwili b´dzie mo˝na wk∏adaç produkty.
Komora ch∏odziarki
Po w∏àczeniu urzàdzenia lodówka przyjmie standardowy
parametr +5°C. Zaleca si´ nastawienie funkcji SUPER
CH¸ODZENIE, aby przyÊpieszyç ch∏odzenie lodówki: po kilku godzinach mo˝ecie w∏o˝yç pokarmy do lodówki.
Przedzia∏ Ostro˝nego Mro˝enia
Przedzia∏, w którym mo˝na ustawiania ró˝ne temperatury
mro˝enia. Standardowa temperatura wynosi -12°C.
-18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C i -26°C.
W Przedziale Ostro˝nego Mro˝enia u˝ywajàc odpowiedniego przycisku mo˝emy ustawiç specjalne temperatury, których wartoÊci okreÊlone sà odpowiednimi ikonami:
truskawka (-8°C), lód (-12°C), butelka (-18°C). Je˝eli ˝adna
z tych ikon nie jest podÊwietlona, Przedzia∏ Ostro˝nego
Ch∏odzenia pracuje jak normalny przedzia∏ zamra˝arki.
W∏àczajàc po raz pierwszy lodówk´, temperatury ustawiajà
si´ automatycznie na wartoÊciach +5°C w ch∏odziarce i 18°C w zamra˝arce (to sà typowe temperatury do przechowywania ˝ywnoÊci). W Przedziale Ostro˝nego Mro˝enia automatycznie nastawiona temperatura wynosi -12°C.
Uruchomienie funkcji MAM KONTROL¢ powoduje automatyczne dostosowywanie temperatury w lodówce do temperatury panujàcej na zewnàtrz przy zachowaniu minimalnego zu˝ycia energii elektrycznej. W∏àczona funkcja sygnalizowana jest napisem „AUTO” na wyÊwietlaczu. Je˝eli istnieje potrzeba zmiany standardowych temperatur w komorach przy w∏àczonej funkcji MAM KONTROL¢, to natychmiast po uruchomieniu tej funkcji, nale˝y ponownie wcisnàç
przycisk MAM KONTROL¢ i w tym czasie przyciskami + i –
zmiany temperatur ch∏odziarki i zamra˝arki dokonaç odpowiedniej nastawy, dla ch∏odziarki: +4°C, +5°C i +6°C, dla
zamra˝arki: -18°C, -19°C i -20°C.
Przy uruchomionej funkcji WAKACJE nie mo˝na dokonaç
zmiany temperatur. Temperatury nastawione sà automatycznie: w ch∏odziarce +12°C, a w zamra˝arce -18°C. Na
wyÊwietlaczu widnieje napis „AUTO”.
Uruchomienie ka˝dej funkcji odbywa si´ przez wciÊni´cie
odpowiedniego przycisku, a zapalona kontrolka Êwiadczy
o uruchomieniu funkcji.
Niektóre funkcje (SUPER CH¸ODZENIE, SUPER MRO˚ENIE, ICE PARTY) mogà wejÊç w konflikt z innymi (np.
WAKACJE, ...); w tym przypadku urzàdzenie ustala pierwszeƒstwo w ustalony z góry sposób, aby u∏atwiç Wam obs∏ug´ urzàdzenia.
Po zakoƒczeniu funkcji ICE PARTY nale˝y wciskajàc przycisk ICE PARTY wy∏àczyç migajàcà kontrolk´. Migajàca
kontrolka informuje o zakoƒczeniu funkcji i koniecznoÊci
wyj´cia butelki z zamra˝alnika.
Obs∏uga panelu sterowania
Programowanie temperatury
Je˝eli urzàdzenie jest w∏àczone, to na wyÊwietlaczach ch∏odziarki i zamra˝arki pokazywane sà nastawione temperatury. Zmiana nastawionej temperatury odbywa si´ przez wciÊni´cie odpowiednio przycisku + lub – odpowiadajàcego
komorze, w której chcemy dokonaç zmiany. Ka˝demu wciÊni´ciu przycisku odpowiada zmiana nastawy o 1°C i ka˝dorazowa, odpowiednio zmienia si´ iloÊç poziomych kresek. W komorze ch∏odziarki mogà byç nastawione temperatury: +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C i +2°C.
W komorze zamra˝arki mogà byç nastawione temperatury:
6
Blokada przed dzieçmi
W∏àczenie blokady odbywa si´ przez wciÊni´cie, na ponad
2 sekundy przycisku, ALARM. Aktywowanie funkcji blokady
jest sygnalizowane krótkim sygna∏em dêwi´kowym i napisami na wyÊwietlaczach „CH” „LO”. Po chwili tekst zostanie
zastàpiony wskazaniami wartoÊci temperatur.
Wy∏àczenie blokady odbywa si´ przez wciÊni´cie na 2 minuty przycisku ALARM. Krótki sygna∏ dêwi´kowy i pojawienie si´ napisów „CH” „LO” na 1 sekund´ informuje o wy∏àczeniu blokady.
SYSTEM „A.I.R.” (zintegrowany system ch∏odzenia marki
Ariston)
B
6. Produkty szybko psujàce si´ (ser, Êwie˝a ryba, mi´so
itp.) nale˝y przechowywaç w najch∏odniejszym miejscu,
nad pojemnikiem na warzywa.
PL
Wykorzystanie pe∏nych mo˝liwoÊci
ch∏odziarki
Temperatur´ ch∏odziarki nale˝y ustawiç korzystajàc z panelu sterowania.
l Gdy przestrzeƒ ch∏odziarki zostanie nape∏niona du˝ymi
zakupami, u˝ywaç nale˝y funkcji SUPER CH¸ODZENIE
(patrz paragrafu „Obs∏uga panelu sterowania”), która pozwala szybko osiàgnàç optymalny sposób funkcjonowania. Po up∏ywie potrzebnego czasu, funkcja ta dezaktywuje si´ automatycznie.
l Do lodówki wk∏adaj tylko zimne lub ch∏odne produkty,
lecz nie goràce (patrz Ârodki ostro˝noÊci i ostrze˝enia).
l Pami´taj, ˝e jedzenie gotowane nie przetrwa d∏u˝ej ni˝
surowe.
l Nie przechowuj p∏ynów w otwartych pojemnikach. Zwi´kszajà one wilgotnoÊci powietrza w lodówce i mogà si´
skraplaç.
l
A
W przedziale ch∏odziarki zainstalowano specjalny system
A.I.R. (zintegrowany system ch∏odzenia firmy Ariston), który umo˝liwia osiàgni´cie optymalnego czasu przechowywana produktów ˝ywnoÊciowych i jednoczeÊnie upraszcza
obs∏ug´ lodówki dzi´ki nast´pujàcym cechom:
l Szybkie przywracanie temperatury: po otwarciu drzwi
temperatura osiàga szybko wartoÊç optymalnà, co polepsza warunki przechowywania.
l zapewnianie bardziej jednorodnego rozk∏adu temperatury we wn´trzu lodówki, dzi´ki czemu mo˝liwe jest przechowywanie dowolnego rodzaju produktach na dowolnych pó∏kach.
l utrzymywanie wy˝szego poziomu wilgotnoÊci, co umo˝liwia d∏u˝sze przechowywanie ˝ywnoÊci.
A – nawiewane powietrze, sch∏adzane przez panel Êciank´
ch∏odzàcego
B – zasysanie cieplejszego powietrza
Higiena ˝ywnoÊci
1. Po pierwsze ze Êwie˝o zakupionych produktów nale˝y
zdjàç papierowe opakowania, podstawki lub inne opakowania, które mogà powodowaç namna˝anie si´ bakterii
i zabrudzenie twojej ch∏odziarki.
2. ˚ywnoÊç nale˝y zabezpieczyç (w szczególnoÊci szybko psujàcà si´ i wydzielajàcà intensywny zapach) ˝eby
uniknàç jej wzajemnego kontaktu, nie dopuÊciç do przemieszczania si´ bakterii, a tak˝e przenikania mocnych zapachów.
3. Rozmieszczenie produktów ˝ywnoÊciowych musi
umo˝liwiaç swobodnà cyrkulacj´ powietrza.
4. Ch∏odziark´ nale˝y utrzymywaç w czystoÊci, nie stosowaç ostrych Êrodków czystoÊci.
5. Produkty przeterminowane nale˝y niezw∏ocznie usunàç
z ch∏odziarki.
Wykorzystanie pe∏nych mo˝liwoÊci
zamra˝arki
Temperatur´ zamra˝arki nale˝y ustawiç korzystajàc z panelu sterowania.
l Przedzia∏ Ostro˝nego Mro˝enia pozwala na przechowywanie ró˝nych mro˝onych produktów w najw∏aÊciwszej
dla nich temperaturze (owoce, lody, napoje alkoholowe);
pozosta∏e dwa przedzia∏y (zobacz Widok ogólny) s∏u˝à
do przechowywania zamro˝onej ˝ywnoÊci w typowych
warunkach. Poni˝sze uwagi pokazujà w∏aÊciwy i bezpieczny sposób zamra˝ania.
Dla ma∏ych iloÊci, mniejszych ni˝ po∏owa wskazana na tabliczce znamionowej:
- je˝eli aktywowany jest Przedzia∏ Ostro˝nego Mro˝enia
˝ywnoÊç nale˝y umieÊciç w dwóch ni˝szych przedzia∏ach,
upewniajàc si´, ˝e nie b´dzie si´ styka∏a z ˝ywnoÊcià ju˝
zamro˝onà, aktywowaç na panelu sterowania funkcj´ SUPER MRO˚ENIE (zaÊwieci si´ odpowiednia kontrolka), zamknàç drzwi. Po 24 godzinach albo po osiàgni´ciu optymalnej temperatury funkcja dezaktywuje si´ automatycznie
(zgaÊnie kontrolka).
- je˝eli Przedzia∏ Ostro˝nego Mro˝enia nie jest aktywowany
to mo˝na go wykorzystywaç w ten sam sposób, co dwa pozosta∏e.
Dla du˝ych iloÊci ˝ywnoÊci przeznaczonej do mro˝enia
(osiàgajàcej maksymalnà mo˝liwoÊç wskazanà na tabliczce znamionowej):
l
7
Dezaktywowaç i opró˝niç Przedzia∏ Ostro˝nego Mro˝enia
nale˝y aktywowaç za pomocà panelu sterowania funkcj´
SUPER MRO˚ENIE na tryb pracy „48 godzin”. W tym celu
nale˝y przycisk SUPER MRO˚ENIE przytrzymaç wciÊni´ty
przez kilka sekund. Aktywowanie tej funkcji b´dzie sygnalizowane wolnym mruganiem symbolu SUPER MRO˚ENIE.
Po 24 godzinach symbol przestanie mrugaç, b´dzie si´
Êwieciç; w tym momencie mo˝na za∏adowaç zamra˝ark´.
Po kolejnych 24 godzinach funkcja dezaktywuje si´ automatycznie (zgaÊnie kontrolka). Zamro˝onà ˝ywnoÊç mo˝na
przenieÊç z Przedzia∏u Ostro˝nego Mro˝enia do ni˝szych
przedzia∏ów i Przedzia∏ Ostro˝nego Mro˝enia wykorzystywaç zgodnie z jego przeznaczeniem.
l Nie wolno ponownie zamra˝aç produktów, które zosta∏y
rozmro˝one (choçby cz´Êciowo). Produkty takie nale˝y
przygotowaç (upiec lub ugotowaç), nast´pnie bàdê skonsumowaç je w ciàgu 24 godzin, bàdê ponownie zamroziç.
l Podczas zamra˝ania produktów nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, aby nie styka∏y si´ one z innymi, zamro˝onymi
ju˝ produktami znajdujàcymi si´ w zamra˝arce.
l W zamra˝arce nie wolno zamra˝aç butelek, poniewa˝
podczas zamra˝ania mogà one eksplodowaç (po zamro˝eniu, p∏yny zwi´kszajà swojà obj´toÊç).
l Na tabliczce umieszczonej po lewej stronie szuflady na
warzywa podano maksymalne dzienne iloÊci produktów,
które mogà zostaç zamro˝one w lodówce (np. Kg/24h: 4)
l Aby uzyskaç jak najlepszà jakoÊç zamra˝anych produktów ˝ywnoÊciowych i u∏atwiç ich rozmra˝anie nale˝y zamra˝aç je w ma∏ych porcjach. Pozwoli to uzyskaç du˝à
szybkoÊç i równomiernoÊç zamra˝ania. Na opakowaniu
zamra˝anego produktu warto zaznaczyç jego zawartoÊç
oraz dat´ zamro˝enia.
PL
Pojemniki na lód
Firma Indesit zastosowa∏a nowe rozwiàzanie pojemnika na
lód (patent firmy Indesit).
Umieszczenie pojemników w przedniej, górnej cz´Êci szuflad gwarantuje lepsze wykorzystanie przestrzeni i zapobiega niepo˝àdanemu kontaktowi kostek lodu z zamra˝anà
˝ywnoÊcià i Êciankami zamra˝alnika. Nowy system gwarantuje, ˝e ju˝ nigdy nie rozleje si´ woda podczas wk∏adania
pojemnika do zamra˝alnika (pojemniki sà wyposa˝one
w szczelnà przykrywk´).
Instrukcja u˝ycia pojemników
Pojemnik nale˝y, przez specjalny otwór, nape∏niç wodà do
poziomu oznaczonego –MAX WATER LEVEL.
Poniewa˝ zamarzajàca woda zwi´ksza swojà obj´toÊç nie
wolno przekroczyç maksymalnego poziomu wype∏nienia
wodà. Przekroczenie poziomu mo˝e spowodowaç zablokowanie otworu lodem. W takiej sytuacji nale˝y rozpuÊciç lód,
wylaç zawartoÊç pojemnika i nape∏niç ponownie.
Po prawid∏owym nape∏nieniu pojemnika, nale˝y go obróciç
o 90‡. Dzi´ki specjalnym otworom woda wype∏ni foremki do
kostek lodu. Specjalnà przykrywkà nale˝y zakryç otwór pojemnika i umieÊciç w drzwiach zamra˝alnika.
Po zrobieniu si´ lodu nale˝y jedynie kilka razy lekko uderzyç
pojemnikiem o coÊ twardego. Kostki lodu wysypuje si´
przez otwór wlewowy.
Zwil˝enie pojemnika pod kranem, u∏atwi wydostanie kostek
lodu.
UWAGA: nape∏niajàc pojemnik wodà nale˝y upewniç si´,
czy nie pozostawiono w Êrodku resztek lodu. Nie zostawiaç
pustego pojemnika w zamra˝alniku.
Minimalny czas potrzebny do zrobienia kostek lodu to 8 godzin.
! Podczas zamra˝ania nie nale˝y otwieraç drzwiczek zamra˝arki.
! W przypadku awarii zasilania nie nale˝y otwieraç drzwiczek zamra˝arki. Pozwoli to maksymalnie d∏ugo utrzymaç
niskà temperatur´ panujàcà w jej wn´trzu, dzi´ki czemu
mo˝liwe b´dzie przechowywanie zamro˝onych produktów
w stanie nienaruszonym przez czas od 9 do 14 godzin.
MAX
WATER LEVEL
Przedzia∏ Ostro˝nego Mro˝enia
WATER LEVEL
8
MAX
Przedzia∏ Ostro˝nego Mro˝enia jest specjalnà komorà,
w której mo˝na przechowywaç ró˝ne mro˝one produkty
w najw∏aÊciwszej dla nich temperaturze (owoce, lody, napoje alkoholowe) w czterech dost´pnych trybach mro˝enia.
Przedzia∏ sterowany jest przy pomocy odpowiedniego przycisku na panelu sterowania. Wciskanie tego przycisku
umo˝liwia wybranie jednej z czterech opcji mro˝enia
w Przedziale Ostro˝nego Mro˝enia: truskawka (-8°C), lód
(-12°C), butelka (-18°C). Je˝eli ˝adna z tych ikon nie jest
podÊwietlona, Przedzia∏ Ostro˝nego Ch∏odzenia pracuje jak
normalny przedzia∏ zamra˝arki.
Konserwacja
Wy∏àczanie urzàdzenia
W czasie czyszczenia i konserwacji nale˝y od∏àczyç urzàdzenie od sieci:
1. wcisnàç przycisk ON/OFF na ok. 2 sekundy, a˝ wszystko
zgaÊnie i zaÊwieci si´ czerwona kontrolka.
2. wyjàç wtyczk´ z gniazdka.
! W przypadku nie przestrzegania tego zalecenia mo˝e w∏àczyç si´ alarm. UWAGA: ten alarm nie oznacza awarii urzàdzenia. W celu przywrócenia w∏aÊciwego dzia∏ania urzàdzenia nale˝y trzymaç przyciÊni´ty przez ponad 2 sekundy
przycisk ON/ OFF, aby wy∏àczyç urzàdzenie, a nast´pnie
w∏àczyç je ponownie i nastawiç po˝àdane temperatury.
Czyszczenie urzàdzenia
Cz´Êci wewn´trzne i zewn´trzne, a tak˝e gumowe
uszczelki mogà byç czyszczone przy u˝yciu Êcierki zwil˝onej letnià wodà z dodatkiem oczyszczonej sody lub
neutralnych Êrodków czyszczàcych. Nie u˝ywaj rozpuszczalników, Êrodków Êciernych, wybielaczy ani amoniaku.
l Elementy wyjmowalne mogà byç myte w goràcej wodzie
z myd∏em lub p∏ynem do mycia naczyƒ. Nale˝y dok∏adnie
je wyp∏ukaç i wysuszyç.
l Z ty∏u urzàdzenia zbiera si´ kurz. Mo˝na go usunàç przy
pomocy odkurzacza, uwa˝ajàc by niczego nie uszkodziç,
a moc ssania ustawiç na Êrednià wartoÊç. Nale˝y bezwzgl´dnie pami´taç o od∏àczeniu urzàdzenia od zasilania.
l
Unikanie pleÊni i nieprzyjemnych zapachów
Urzàdzenie zosta∏o zrobione z bezzapachowych, higienicznych materia∏ów. Aby utrzymaç w lodówce czystoÊç
i porzàdek oraz zapobiegaç przykrym zapachom, jedzenie nale˝y zawsze przechowywaç odpowiednio zamkni´te i przykryte.
l JeÊli chcesz wy∏àczyç urzàdzenie na d∏u˝szy okres czasu, wyczyÊç je w Êrodku i zostaw drzwi otwarte.
l
Rozmra˝anie komory zamra˝arki
Nale˝y regularnie usuwaç osadzajàcy si´ szron i lód wykorzystujàc w tym celu za∏àczonà skrobaczk´ (w ˝adnym
wypadku nie stosowaç no˝a).
l JeÊli warstwa szronu jest grubsza od 5 mm nale˝y rozmroziç urzàdzenie. W tym celu nale˝y:
1. Dzieƒ wczeÊniej nale˝y nastawiç funkcj´ SUPER MRO˚ENIE na „24 godziny”, dzi´ki czemu produkty b´dà jeszcze bardziej zamro˝one. Po up∏ywie 24 godzin wybrana
funkcja wy∏àczy si´ samoczynnie, jednak mo˝na jà wy∏àczyç samemu.
2. Wy∏àczyç urzàdzenie wciskajàc przycisk ON/OFF na ok.
2 sekundy, a˝ wszystko zgaÊnie i zaÊwieci si´ czerwona
kontrolka.
! Ta operacja powoduje wy∏àczenie ca∏ego urzàdzenia
(wraz z komorà ch∏odziarki).
3. Zostawiç drzwiczki lodówki uchylone i odczekaç, a˝ lód
ca∏kowicie rozpuÊci si´. Na czas rozmra˝ania, do w zamra˝arki mo˝na wstawiç misk´ z ciep∏à wodà, co przyspieszy
proces rozmra˝ania.
4. Urzàdzenie jest wyposa˝one w system s∏u˝àcy
zbierania rozmro˝onej wody, w tym celu nale˝y umieÊciç pojemnik w sposób
przedstawiony na rysunku.
5. Po umyciu i wysuszeniu
komory zamra˝arki, nale˝y
w∏àczyç urzàdzenie.
6. Przed w∏o˝eniem produktów nale˝y odczekaç ok.
2 godzin, do momentu osiàgni´cia w∏aÊciwych parametrów
zamra˝arki.
! Nale˝y pami´taç o systemie zabezpieczajàcym, który powoduje opóênienie uruchomienia urzàdzenia o 8 minut.
7. Przed w∏o˝eniem produktów nale˝y odczekaç ok. 2 godzin, do momentu osiàgni´cia w∏aÊciwych parametrów zamra˝arki.
l
PL
Rozmra˝anie
Nie nale˝y pos∏ugiwaç si´ narz´dziami lub innymi
przedmiotami, poza zalecanymi przez producenta,
w celu przyspieszenia procesu rozmra˝ania.
Rozmra˝anie ch∏odziarki
Ch∏odziarka posiada funkcj´ automatycznego rozmra˝ania:
woda odprowadzana jest do ty∏u urzàdzenia przez specjalny odp∏yw (patrz rysunek),
tam na skutek ciep∏a wytwarzanego przez kompresor
odparowuje. Nie istnieje
wi´c koniecznoÊç rozmra˝ania lodówki r´cznie. Trzeba natomiast dbaç o czystoÊç otworu odp∏ywowego, tak by woda mog∏a swobodnie stamtàd odp∏ywaç.
Wymiana ˝arówki
Aby wymieniç ˝arówk´ w wewn´trznej lampce lodówki,
od∏àcz urzàdzenie od sieci. Post´puj zgodnie z instrukcjà
poni˝ej. Zdejmij os∏on´ lampki jak pokazano na rysunku.
Wymieƒ ˝arówk´ na takà samà, o mocy nie przekraczajàcej
15W. Aby dostaç si´ do ˝arówki nale˝y zdjàç klosz zgodnie
z rysunkiem obok.
1
1
2
9
Ârodki ostro˝noÊci
! Urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z mi´dzynarodowymi normami bezpieczeƒstwa.
Dla bezpieczeƒstwa podano poni˝sze zalecenia, których
trzeba bezwzgl´dnie przestrzegaç.
PL
Urzàdzenie zosta∏o wykonane zgodnie z Europejskimi Dyrektywami.
l 73/23/EEC z 19/02/73 (Niskie Napi´cia) z póêniejszymi
zmianami
l 89/336/EEC z 03/05/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna) z póêniejszymi zmianami
l 2002/96/CE
Bezpieczeƒstwo
Urzàdzenie przeznaczone jest do zainstalowania wy∏àcznie w pomieszczeniach zamkni´tych. Pod ˝adnym pozorem nie mo˝e pracowaç na zewnàtrz, nawet w zadaszonych pomieszczeniach. Wystawianie ch∏odziarki na
wp∏yw czynników atmosferycznych jest bardzo niebezpieczne. Minimalna temperatura u˝ytkowania produktu
16 °C w/g PN-89/M-41105 (Polska Norma)
l Ch∏odziarka musi byç pod∏àczona do gniazda zasilajàcego z bolcem ochronnym. W przypadku uszkodzenia
przewodu zasilajàcego naprawy dokonuje technik z autoryzowanego serwisu.
l Urzàdzenie mo˝e byç u˝ytkowane tylko przez osoby doros∏e, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, do przechowywania produktów ˝ywnoÊciowych zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji.
l Nie wolno dotykaç ani obs∏ugiwaç urzàdzenia mokrymi
r´kami, majàc bose lub mokre stopy.
l Nie zaleca si´ u˝ywania przed∏u˝aczy i rozga∏´ziaczy. JeÊli ch∏odziarka jest zainstalowana mi´dzy meblami nale˝y zwróciç uwag´, aby kabel zasilajàcy nie by∏ przygnieciony lub zagi´ty.
l Nie wolno ciàgnàç kabla lub urzàdzenia w celu wyciàgni´cia wtyczki z kontaktu, jest to bardzo niebezpieczne.
l Nie wolno dotykaç wewn´trznych cz´Êci ch∏odzàcych,
szczególnie mokrymi r´kami, gdy˝ mo˝na si´ poparzyç
lub zraniç. Nie nale˝y wk∏adaç do ust kostek lodu zaraz
po wyj´ciu ich z zamra˝arki, gdy˝ mo˝na si´ zraniç.
l Przed przystàpieniem do czyszczenia ch∏odziarki nale˝y
od∏àczyç urzàdzenie od êród∏a zasilania (wyciàgajàc
wtyczk´ lub wy∏àczajàc g∏ówny bezpiecznik w mieszkaniu), nie wystarczy przekr´ciç termostatu do pozycji
r w celu od∏àczenia urzàdzenia od zasilania.
l JeÊli ch∏odziarka ma zastàpiç ch∏odziark´ starszego typu
zaopatrzonà w zamek zatrzaskowy lub rygiel, przed wyrzuceniem urzàdzenia nale˝y koniecznie usunàç lub
l
10
zniszczyç zamek. Dzi´ki temu unikniemy ewentualnego
nieszcz´Êliwego wypadku wskutek przypadkowego zamkni´cia bawiàcych si´ dzieci wewnàtrz urzàdzenia.
l W przypadku awarii, nale˝y przed wezwaniem specjalisty
z serwisu przeczytaç rozdzia∏ „Ewentualne usterki” w celu usuni´cia ewentualnej usterki. Nie nale˝y samodzielnie
przeprowadzaç ˝adnych dalszych prac, szczególnie przy
mechanizmach wewn´trznych urzàdzenia.
l Nie nale˝y u˝ywaç urzàdzeƒ elektrycznych wewnàtrz komory do przechowywania ˝ywnoÊci, je˝eli nie sà one zalecane przez producenta.
l Do oczyszczania szronu nie stosowaç innych narz´dzi
ni˝ do∏àczona skrobaczka.
l Nie wk∏adaç do buzi kostek lodu wyj´tych z zamra˝alnika.
l Nie pozwalaç dzieciom bawiç si´ urzàdzeniem. W szczególnoÊci nie wolno siadaç na pojemnikach ani huÊtaç si´
na drzwiach.
l Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe, pianka poliestrowa, gwoêdzie, itp.) nale˝y przechowywaç
w miejscach, do których nie majà dost´pu dzieci, poniewa˝ elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne.
Pozbywanie si´ odpadów
W trosce o Êrodowisko naturalne rezerwujemy sobie
prawo do stosowania komponentów wytwarzanych
z surowców wtórnych, co obni˝a koszty konsumentom i zmniejsza zanieczyszczenia.
Pozbywanie si´ materia∏ów opakowaniowych:
przestrzegaç miejscowych przepisów, co pozwoli na ponowne wykorzystanie opakowaƒ
l Pozbywanie si´ starej lodówki: przed oddaniem urzàdzenia na z∏om, nale˝y odciàç kabel sieciowy.
l
To urzàdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/WE oraz polskà
Ustawà o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym symbolem przekreÊlonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ˝e sprz´t ten, po okresie jego
u˝ytkowania nie mo˝e byç umieszczany ∏àcznie z innymi
odpadami pochodzàcymi z gospodarstwa domowego.
U˝ytkownik jest zobowiàzany do oddania go prowadzàcym
zbieranie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzàcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzà odpowiedni system umo˝liwiajàcy oddanie tego sprz´tu.
W∏aÊciwe post´powanie ze zu˝ytym sprz´tem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikajàcych z obecnoÊci sk∏adników niebezpiecznych
oraz niew∏aÊciwego sk∏adowania i przetwarzania takiego
sprz´tu.
Ochrona Êrodowiska
l Urzàdzenie nale˝y zainstalowaç w pomieszczeniu z dobrà wentylacjà. Urzàdzenie nie powinno byç wystawione
na bezpoÊrednie dzia∏anie s∏oƒca, staç obok kuchenki
elektrycznej i tym podobnych.
l Nale˝y wystrzegaç si´ zbyt cz´stego otwierania drzwi
i zbyt d∏ugiego trzymania ich w pozycji otwartej, wtedy tracimy najwi´cej energii.
Nie wolno zbyt mocna zape∏niaç lodówki. Zimne powietrze musi mieç mo˝liwoÊç swobodnej cyrkulacji wewnàtrz
urzàdzenia. W przeciwnym razie produkty mogà byç niedok∏adnie ch∏odzone i kompresor mo˝e pracowaç bez
przerwy.
l Nie wk∏adaç goràcych potraw do lodówki, gdy˝ spowoduje to podniesienie si´ temperatury i niepotrzebnà prac´ kompresora, a w efekcie strat´ energii elektrycznej.
l Je˝eli zajdzie taka potrzeba nale˝y rozmra˝aç urzàdzenie. Gruba warstwa lodu utrudnia sprawne dzia∏anie zamra˝arki i dodatkowo powoduje zwi´kszenie zu˝ycia
energii elektrycznej.
l Nale˝y regularnie sprawdzaç stan uszczelki. Uszczelka
powinny byç czysta i elastyczna by dobrze przylega∏a do
drzwi i zapobiega∏a wydostawaniu si´ zimna na zewnàtrz.
l
PL
11
Rozwiàzywanie
problemów
JeÊli urzàdzenie przestanie dzia∏aç, to przed wezwaniem serwisu, nale˝y upewniç si´, czy problemu nie da si´ rozwiàzaç samodzielnie pos∏ugujàc si´ wskazówkami z poni˝szej listy
PL
Problem
Prawdopodobna przyczyna / rozwiàzanie
Panel kontrolny jest ca∏kowicie
wy∏àczony
l
Silnik nie uruchamia si´
l
Model ten wyposa˝ony jest w urzàdzenie ochrony spr´˝arki, które uruchamia jà dopiero po 8
minutach od w∏àczenia.
WyÊwietlacz Êwieci si´ s∏abym Êwiat∏em
l
Zamieniç przewody neutralny z fazowym w gniazdku (czynnoÊç ta mo˝e byç wykonana przez
wykwalifikowanego elektryka)
Rozlega si´ alarm, na wyÊwietlaczu
pojawia si´ wiadomoÊç, kontrolka
ALARM Êwieci si´, oÊwietlenie
ch∏odziarki mruga.
l
Drzwi ch∏odziarki by∏y otwarte d∏u˝ej ni˝ 2 minuty. Sygna∏ alarmowy wy∏àczy si´ po zamkni´ciu
drzwi lub wciÊni´ciu przycisku ALARM.
Rozlega si´ alarm, kontrolka ALARM
Êwieci si´, na wyÊwietlaczu pojawia si´
wiadomoÊç.
l
Temperatura wewnàtrz zamra˝arki jest zbyt wysoka. Zamra˝arka b´dzie utrzymywa∏a
temperatur´ 0°C, ˝eby nie doprowadziç do ponownego zamro˝enia ˝ywnoÊci. W ciàgu 24
godzin ˝ywnoÊç b´dzie mo˝na zjeÊç lub ugotowaç. Sygna∏ alarmowy wy∏àczy si´ po wciÊni´ciu
przycisku ALARM. Ponowne wciÊni´cie przycisku ALARM skasuje wiadomoÊç na wyÊwietlaczu i
wy∏àczy kontrolk´ ALARM. Ponownie nale˝y zaprogramowaç lodówk´.
Rozlega si´ alarm, kontrolka ALARM
miga, na wyÊwietlaczu pojawia si´
wiadomoÊç.
l
Temperatura wewnàtrz zamra˝arki jest o wiele za wysoka. Zamra˝arka b´dzie utrzymywa∏a
temperatur´ 0°C, ˝eby nie doprowadziç do ponownego zamro˝enia ˝ywnoÊci.
Najprawdopodobniej ˝ywnoÊç nie nadaje si´ do jedzenia. Sygna∏ alarmowy wy∏àczy si´ po
wciÊni´ciu przycisku ALARM. Ponowne wciÊni´cie przycisku ALARM skasuje wiadomoÊç na
wyÊwietlaczu i wy∏àczy kontrolk´ ALARM. Ponownie nale˝y zaprogramowaç lodówk´.
Ch∏odziarka s∏abo ch∏odzi
l
Urzàdzenie nie jest pod∏àczone do zasilania sieciowego, lub wtyczk´ w∏o˝ono niedok∏adnie, tak,
˝e nie ma styku.
l Wystàpi∏a awaria zasilania.
Drzwi niedok∏adnie si´ zamykajà, uszczelka jest brudna lub zu˝yta.
Drzwi sà za cz´sto otwierane.
l Nastawiono nie w∏aÊciwà wartoÊç temperatury.
l Ch∏odziarka jest przepe∏niona.
l
Produkty w ch∏odziarce zamarzajà
l
l
Agregat pracuje bez przerwy
Nastawiono nie w∏aÊciwà wartoÊç temperatury.
Produkty dotykajà do tylnej, najzimniejszej Êciany ch∏odziarki.
l
W∏àczone zosta∏y funkcje SUPER CH¸ODZENIE lub SUPER ZAMRA˚ANIE.
Drzwi nie sà dobrze zamkni´te lub by∏y przez d∏u˝szy czas otwarte.
l Temperatura na zewnàtrz jest bardzo wysoka.
l GruboÊç warstwy szronu przekracza 2-3 mm (zobacz rozdzia∏ KONSERWACJA).
l
Wentylator systemu AIR nie obraca si´
l
Drzwi ch∏odziarki sà otwarte.
Wentylator jest uruchamiany automatycznie tylko w koniecznoÊci szybkiego osiàgni´cia
nastawionych parametrów w komorze ch∏odziarki.
l Ch∏odziarka nie stoi na p∏askim pod∏o˝u (zobacz rozdzia∏ INSTALACJA).
l Jest zainstalowana mi´dzy przedmiotami, które wibrujàc ha∏asujà.
l Gaz ch∏odzàcy wytwarza lekki ha∏as tak˝e, gdy agregat nie pracuje (nie jest to wadà).
l
Urzàdzenie nadmiernie ha∏asuje
12
Zbyt wczesne zakoƒczenie funkcji
l
Przerwa w dostawie pràdu elektrycznego
Na wyÊwietlaczu pojawia si´ wiadomoÊç
F01
l
Otwór odp∏ywowy wody zatka∏ si´ (zobacz rozdzia∏ KONSERWACJA).
Serwis
Przed wezwaniem pracownika serwisu
l Sprawdziç, czy nieprawid∏owego dzia∏ania ch∏odziarki nie
mogà Paƒstwo usunàç samodzielnie.
l JeÊli tak nie jest, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanym Centrum Serwisowym, którego numer telefoniczny
podano na karcie gwarancyjnej.
PL
model
Osobie przyjmujàcej zg∏oszenie przekazaç nast´pujàce
informacje:
l rodzaj problemu
l model urzàdzenia (numer Mod.)
l numer seryjny urzàdzenia (S/N)
Informacje te mo˝na znaleêç na tabliczce znamionowej
umieszczonej na prawej, bocznej Êciance górnej cz´Êci
ch∏odziarki.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
numer seryjny
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
! Nale˝y zawsze wzywaç pracowników autoryzowanego serwisu i ˝àdaç montowania oryginalnych cz´Êci zamiennych.
DANE TECHNICZNE
Model
BCZ M 400 IX
PojemnoÊç ch∏odziarki netto
l
240
Zu˝ycie energii
kW24/h
0,76
Klasa energetyczna
A+
Utrzymanie temperatury przy braku zasilania
h
19
(autonomia)
Poziom g∏oÊnoÊci
dB(A)
41
Gaz
R 600
Typ pó∏ek
szklane
WartoÊç zabezpieczenia
Patrz na tabliczk´ znamionowà
elektrycznego
Napi´cie znamionowe
Patrz na tabliczk´ znamionowà
Cz´stotliwoÊç
Patrz na tabliczk´ znamionowà
Urzàdzenie jest zgodne z nast´pujàcymi dyrektywami Unii Europejskiej oraz z Polskimi Normami
Krajowymi
-73/23/CEE z 19/02/73 (Niskie Napi´cia) z póêniejszymi zmianami
-89/336/CEE z 03/05/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna z póêniejszymi zmianami
13
Download PDF

advertising