Whirlpool FL 5085/A Instruction for Use

Whirlpool FL 5085/A Instruction for Use
3cz10174.fm Page 19 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
OBSAH
PŘED PRVNÍM POU ŽITÍM PRAČKY
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
DĚTSKÁ POJISTKA
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
PRACÍ PROGRAM
JAK VYJMOUT FILTR
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
SERVIS
PŘEPRAVA A MANIPULACE
INSTALACE
3cz10174.fm Page 20 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstraňte obal a zkontrolujte
6.Elektrické připojení
• Po vybalení se přesvědčete, zda není pračka • Připojení k síti musí provést kvalifikovaný
poškozená. V případě pochybností pračku
elektrikář v souladu s pokyny výrobce a
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo
běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
svému prodejci.
• Údaje o napětí, spotřebě energie a elektrickém
jištění jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek
• Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky,
pračky.
polystyrén, apod.) z dosahu dětí, mohl by pro
ně být nebezpečný.
• Spotřebič může být připojen k síti výlučně
zásuvkou s uzemněním podle platných
předpisů. Spotřebič musí být podle zákona
2.Odstraňte přepravní šrouby
uzemněn. Výrobce odmítá veškerou
• Pračka je vybavena dvěma přepravními
odpovědnost za poškození zdraví osob nebo
šrouby, které chrání její vnitřek před
zvířat a škody na majetku, k nimž došlo
poškozením při přepravě. Před uvedením
v důsledku nedodržení výše uvedených
pračky do provozu je bezpodmínečně
pokynů.
nutné přepravní šrouby odstranit (viz
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
“Instalace/Odstranění přepravních šroubů).
sdružené zásuvky.
Před každou údržbou odpojte pračku od
•
3.Instalace pračky
přívodu elektrické energie.
• Z ovládacího panelu odstraňte ochrannou fólii.
Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup
•
• Při přesunování pračky ji nesmíte táhnout za
k připojení do sítě přes zásuvku nebo
vrchní desku.
• Pračku umístěte na pevnou a rovnou podlahu, k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
• Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě
nejlépe do rohu místnosti.
poškozena. Zavolejte do servisu.
• Seřiďte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a
vyrovnané poloze (viz “Instalace / Seřizování • Výměnu elektrického kabelu může provést
pouze servis.
nožiček”).
• Pračku používejte jen v domácnosti a jen
k účelu, ke kterému je určena.
4.Přívod vody
• Přívodní vodovodní hadici připojte v souladu s
místními platnými předpisy vodárenského
podniku (viz “Instalace/Připojení přívodní
vodovodní hadice”).
pouze studená voda
• Přívod vody:
• Vodovodní kohoutek: přípojka k hadici se
závitem 3/4
100-1000 kPa (1-10 bar).
• Tlak:
5.Vypouštěcí hadice
• Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj
umyvadla nebo vany (viz “Instalace/Připojení
vypouštěcí hadice”).
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
vypouštěcímu systému, přesvědčete se, zda
je vybaveno odvzdušňovačem, který brání
současnému plnění a vypouštění vody
(sifonový efekt).
20
Minimální rozměry pro zabudování:
Šířka:
600 mm
Výška:
825 mm
Hloubka: 600 mm
3cz10174.fm Page 21 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla. Tím se z pračky vypustí voda, která
v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.
1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka pračky.
.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky
4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
5. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Balení
3.Likvidace obalu a starého spotřebiče
recyklační symbol, krabici,
• Jak dokládá
v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku
recyklovat. Při likvidaci obalového materiálu se
řiďte místními předpisy.
• Pračka je vyrobena z recyklovatelného
materiálu. Pračku zlikvidujte v souladu
s místními předpisy o likvidaci.
• Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby
spotřebič nemohl být připojen k síti.
• Máte-li v úmyslu pračku likvidovat, odstraňte
z komory zbytky pracího prostředku.
2.Jak snížit spotřebu energie
• Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody,
pracího prostředku a času dosáhnete,
budete-li prát maximální doporučené
množství prádla.
• Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
uvedené na obalu pracího prostředku.
• Eko záklopka - speciální systém v odpadu zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a
tím do životního prostředí.
• “Předpírku” používejte pouze pro velmi
špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem,
časem, vodou a spotřebou energie tím, že
nebudete používat “Předpírku” pro lehce až
normálně zašpiněné prádlo.
• Na skvrny používejte před praním
odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé
skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit
program s vyšší teplotou.
• Šeřte energii tím, že budete používat 60° C
místo 90° C prací program nebo 40° C místo
60° C pracího programu.
• Šeřte časem i energií volbou vyšší rychlosti
odstředění, jestliže chcete prádlo sušit
v bubnové sušičce (pouze pro pračky
s nastavitelnou rychlostí odstředění).
4.Dětská pojistka
• Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály.
5.Všeobecné rady
• Není-li pračka v provozu, vždy ji odpojte od
elektrické sítě a uzavřete přívod vody.
• Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte
a odpojte ji od přívodu elektrické energie.
• K omytí vnitřku pračky použijte neutrální
prací prostředek a vlhký hadřík.
• Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními
částicemi.
• Dvířka neotvírejte silou.
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel
vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte
v servisu. Přívodní kabel může vyměnit
pouze kvalifikovaný elektrikář.
6.Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Tato pračka byla navržena, vyrobena a
dodána na trh v souladu s bezpečnostními
požadavky směrnice ES: 93/68/ES.
21
3cz10174.fm Page 22 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
POPIS PRAČKY
1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostředek
4. Servisní štítek
(na zadní straně dvířek)
5. Dvířka
6. Držadlo dvířek
• Chcete-li dvířka otevřít,
stiskněte tlačítko na vnitřní
straně držadla a zatáhněte
• Dvířka zavřete tak, že je
pevně zatlačíte (západka
zapadne)
7. Dětská pojistka (uvnitř dvířek)
8. Filtr (za krytem)
9. Podstavec
10.Nastavitelné nožičky
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
DĚTSKÁ POJISTKA
Abyste ochránili spotřebič před nevhodným
používáním, otočte plastovým šroubem na vnitřní
straně dveří pomocí mince nebo širokého zaobleného
plastového výstupku na barevné vložce z násypky na
prací prostředky:
• Svislá rýha: bezpečná poloha, tedy dvířka nejdou
zavřít.
• Vodorovná poloha: normální poloha, tedy dvířka je
možné opět zavřít.
22
3cz10174.fm Page 23 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Roztřiďte prádlo
1. Roztřiďte prádlo podle...
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/
syntetické materiály, vlna, ruční praní.
• Barvy
Oddělte bílé a barevné. Nové barevné kusy
perte zvlášt’.
• Velikosti
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu
lépe rozloží.
• Jemnosti látky
Jemné kousky perte zvlášt’: používejte zvláštní
program pro čistou střižní vlnu ,záclony a jiné
jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky
nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku.
Používejte zvláštní program pro prádlo určené
pro ruční praní. Perte punčochy, pásky nebo jiné
malé kousky s háčky (např. podprsenky) ve
speciálních bavlněných sáčcích pro pračky
nebo v polštářovém povlaku.
2. Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty
mohou poškodit buben a hadice pračky.
3. Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo
háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.
Čištění skvrn
• Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných
organických látek se většinou odstraní
během programu ve fázi působení enzymů.
• K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,
čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat
odstraňovač skvrn do komory na prací
prostředky
nebo chlorové bělidlo
(podle modelu).
• Zvlášt’ odolné skvrny je třeba odstranit před
praním čističem skvrn.
Barvení a bělení
Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají
z barviva, ustalovače a soli. Barvivo, ustalovač
a sůl nasypte přímo do prázdného bubnu.
Teprve pak naplňte pračku prádlem.
• Používejte pouze barviva a bělidla
doporučená pro pračky.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech pračky
mohou barviva a bělidla zanechat skvrny.
Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo rozložte a načechrané ho vložte do
bubnu. Dodržujte množství uvedená
v tabulce programů: Přílišné množství prádla
má za následek špatné prací výsledky a
zmačkané prádlo.
3. Uzavřete dvířka.
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Výběr vhodného pracího prostředku
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, snadná péče/syntetické,
jemné látky, vlna).
Poznámka: používejte pouze speciální prací
prostředky na vlnu.
• barvě;
• teplotě praní;
• míře a druhu znečištění.
Poznámky:
Případné bělavé zbytky prášku na tmavých
tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými
změkčovacími přísadami, které obsahují
moderní bezfosfátové prací prostředky.
Všimnete-li si této závady, prádlo vytřepejte
nebo ho okartáčujte, nebo používejte tekuté
prací prostředky.
Prací prostředky a přísady uchovávejte na
suchém místě mimo dosah dětí.
Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
Používáte-li prostředky na změkčování vody,
barviva nebo bělidla, přesvědčete, zda jsou
vhodné do automatické pračky.
V pračce nepoužívejte rozpouštědla
(např.benzín apod.)
V pračce neperte látky, které byly ošetřeny
rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
Dávkování
Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku
týkajících se:
• míry a druhu znečištění;
• množství prádla:
• plná náplň: řiďte se pokyny výrobce;
• poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
• minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky
doporučené pro maximální náplň;
23
3cz10174.fm Page 24 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
• Informace o tvrdosti vody v místě vašeho
bydliště (vyžádejte si informace u
vodárenského podniku); u měkké vody je
třeba ve srovnání s tvrdou vodou menší
množství pracího prostředku.
Poznámky:
Příliš mnoho pracího prostředku může vytvořit
nadbytečné množství pěny a tím snížit účinnost
praní. Zjistí-li pračka, že se tvoří příliš velké
množství pěny, může se zablokovat odstřeďování.
Málo pracího prostředku způsobuje: zašedlé
prádlo, usazeniny na bubnu, hadicích a
topném tělese.
U programů s touto funkcí můžete ve fázi
předpírky používat tekutý prací prostředek.
V tomto případě nasypte do komory pro hlavní
praní pouze práškový prací prostředek
.
Používáte-li koncentrované avivážní prostředky,
nalijte do násypky vodu až ke značce “MAX”.
Používáte-li vysoce koncentrované práškové
nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do
bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru
koule nebo pytlíčku.
Tvrdost vody: měkká voda vyžaduje menší množství pracího prostředku
Tvrdost vody
Vlastnosti
Německá
stupnice °dH
Francouzská
stupnice °fH
Clarkova stupnice
°eH
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
0-7
7-14
14-21
nad 21
0-12
12-25
25-37
nad 37
0-9
9-17
17-26
nad 26
Pro pračky s násypkou se třemi komorami: seřiďte ukazatel stupně tvrdosti vody v násypce na
prací prostředky podle tvrdosti vody v místě svého bydliště. Posuňte ukazatel na stranu do
požadované polohy.
Přidávání pracích prostředků a přísad
1. Vysuňte úplně násypku pro prací prostředky.
Násypka má tři nebo čtyři komory podle modelu.
2. Nasypte prací prášek:
• Program s předpírkou a hlavním praním
• Hlavní prací program bez předpírky
Používáte-li tekuté prací prostředky, vyjměte
barevnou vložku a zasuňte ji do komory.
Stupnice na vložce vám usnadní dávkování.
A
• Přidejte změkčovadla a avivážní prostředky,
ale pouze ke značce “MAX”
(trojkomorový model “B”) nebo ke značce
“100 ml” (čtyřkomorový model “A”).
• Chlorové bělidlo, pouze ke značce “MAX”
(čtyřkomorový model “A”).
• Odstraňovače skvrn
• Prostředek ke změkčování vody (pro vodu se
stupněm tvrdosti 4)
• Škrob (rozpustný ve vodě)
3. Násypku pracích prostředků úplně zavřete.
24
B
3cz10174.fm Page 25 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
PRACÍ PROGRAM
Jak zvolit program:
1. Připojte spotřebič.
2. Otevřete přívod vody.
3. Programový volič nastavte na požadovaný program.
4. Podle modelu nastavte volič teploty na požadovanou teplotu.
5. Podle modelu nastavte volič rychlosti odstředění na požadovanou rychlost odstředění.
6. Jestliže chcete, zvolte přídavné funkce stiskem příslušných tlačítek.
Dalším stiskem tlačítka můžete tyto funkce opět vypnout.
7. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
Světelná kontrolka se rozsvítí.
Během zvoleného pracího programu se knoflík programového voliče pohybuje krokem
ve směru hodinových ručiček přes fáze předpírka, hlavní praní, máchání a odstřeďování.
Každý krok trvá od několika vteřin až po několik minut.
Funkce (podle modelu)
Snadné
žehlení
Úspora
energie / Eko
Rychlé praní /
Rychlé
Intenzivní
máchání
Stop
máchání /
Odložené
odstředění
Snížení
rychlosti
odstřeďování
Bez
odstřeďování
Poloviční
náplň
Praní ve
studené vodě
• Můžete ho použít u programů Bavlna a Syntetické, chcete-li si usnadnit žehlení.
• Zvyšuje množství vody a prádlo je velmi šetrně odstředěno.
• Prodlužuje dobu praní, snižuje teplotu a tím i spotřebu energie při zachování
dobrých pracích výsledků.
• Zvolte pro rychlé, úsporné praní.
• Obzvlášt’ vhodné pro malá množství málo zašpiněného prádla.
• Máchací cyklus je delší a probíhá ve větším množství vody.
• Intenzivní máchání je obzvlášt’ vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro
dětské prádlo nebo pro alergiky.
• Prádlo zůstane v poslední máchací vodě bez odstředění, takže se nezmačká
a nepustí barvu.
• Obzvlášt’ vhodné pro programy “Jemné” a “Syntetické”, jestliže nechcete
prádlo vyjmout hned po ukončení programu.
• Tato funkce je vhodná hlavně tehdy, chcete-li odložit odstřeďování na
pozdější dobu nebo nechcete-li prádlo vůbec odstřeďovat.
Pokračování pracího cyklu po stop máchání:
• opět stiskněte tlačítko stop máchání; prádlo se odstředí podle zvoleného programu.
Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, otočte programovým voličem na vypouštění.
• Stiskem tohoto tlačítka snížíte automaticky nastavenou maximální rychlost
odstřeďování. U některých programů je kvůli ochraně prádla konečná
maximální rychlost omezena. Volba vyšší rychlosti odstředění není možná.
• Stisknutím tohoto tlačítka vyřadíte z programu funkci odstřeďování.
Poznámka: Zvolíte-li “Bez odstřeďování”:
• u programů “Vlna” a “Jemné” se odstřeďovací cyklus neprovede.
• u programů “Bavlna” a “Syntetické” proběhne mezi mácháním omezené
odstředění, aby se prádlo správně vymáchalo.
• Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se
zruší. Voda se pouze vypustí.
• Snižuje spotřebu vody, především při máchání.
• Obzvlášt’ vhodné pro lehce zašpiněné prádlo nebo pro malé množství
prádla (max. 3 kg).
Poznámka: Snižuje množství pracího prostředku.
• Při této funkci se voda ohřeje pouze na 20° C.
25
3cz10174.fm Page 26 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
Odložený start (podle modelu)
1. Zvolte program a teplotu, všechny přídavné funkce a rychlost odstředění.
2. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”. Na displeji bude 6 vteřin blikat “0”.
3. Během těchto 6 vteřin stiskněte tlačítko “Odložený start" a zvolte dobu odkladu: 0, 3 ,6 nebo
9 hodin.
4. Program se spustí za požadovanou dobu, nebo za 6 vteřin, jestliže jste zvolili “0”.
• Chcete-li změnit odložený start: stiskněte tlačítko “Odložený start” a zvolte čas.
• Jak zrušit funkci “Odložený start”: tiskněte tlačítko “Odložený start”, dokud se neobjeví “0”: pak
se spustí zvolený program.
• Jestliže jste v době odloženého startu změnili funkce: program se spustí s nově zvolenými
funkcemi.
• jestliže jste v době odloženého startu změnili program: “Odložený start” se automaticky
přepne na “0”. Znovu zvolte Odložený start a tím funkci zaktivujete.
Zablokování dvířek
Po spuštění programu se dvířka automaticky zablokují až do konce programu.
Když se programový volič dostane do polohy “Stop” nebo když dojde k přerušení přívodu
elektrické energie, uvolní se dvířka přibližně za jednu minutu.
V tomto případě neotvírejte dvířka, protože by ze spotřebiče mohla vytéct horká voda.
Konec programu
Programový volič je v poloze stop.
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”. Kontrolka zhasne.
2. Speciální funkce zrušte stisknutím příslušných tlačítek.
3. Zavřete přívod vody.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi jednu minutu).
5. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
N.B. Nezavírejte dvířka úplně, ale nechte je pootevřená, aby se buben mohl lépe vysušit.
Změna programu
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”. Kontrolka zhasne.
2. Zvolte nový program.
3. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”. Spustí se nový program.
Pro tento program nepřidávejte žádné další prací prostředky.
Změna funkcí
Funkce můžete zvolit nebo měnit bez vypínání spotřebiče.
Přerušení programu nebo přestávka
Jak přerušit na určitou dobu probíhající program a pak později pokračovat
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko “Zap/Vyp”.
Zrušení programu
Jestliže je třeba probíhající program předčasně ukončit a zrušit, je třeba před otevřením dvířek
odčerpat vodu:
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp” a pračku vypněte.
2. Programový volič nastavte na program “Vypouštění”.
3. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”, abyste zapnuli program “Vypouštění”.
26
3cz10174.fm Page 27 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
JAK VYJMOUT FILTR
1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Vyjměte barevnou vložku z násypky a použijte ji
k otevření krytu filtru.
3. Pod filtr umístěte misku.
4. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových
ručiček, až se držadlo dostane do svislé polohy; filtr
ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Zbavte filtr všech cizích předmětů.
8. Přesvědčete se, že rotor čerpadla se volně
pohybuje.
9. Zasuňte filtr zpět na místo a úplně ho zašroubujte
ve směru hodinových ručiček (až se držadlo
dostane do vodorovné polohy).
10.Kryt uzavřete.
11.Do násypky na prací prostředky nalijte půl litru
vody, abyste aktivovali systém Eko.
12.Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.
13.Zvolte programa a spust’te ho.
Filtr kontrolujte nejméně dvakrát až třikrát ročně, a jeli to nutné, vyčistěte ho.
• Zkontrolujte filtr, jestliže pračka správně nevypouští
vodu nebo neodstřeďuje.
• Vyjměte filtr, jestliže je čerpadlo zablokované
nějakým předmětem (knoflíkem, mincí, zavíracím
špendlíkem apod.)
DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním pračky si ověřte,
zda voda už vychladla.
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
• Zbylou vodu vypouštějte podle kapitoly “Jak vyjmout filtr” (body 1 až 8).
• K vypuštění zbylé vody z čerpadla nakloňte pračku dopředu a postupujte podle bodů 9 a 10
v předchozí kapitole.
Kdy vypouštět zbylou vodu?
• Při přepravě (stěhování) pračky.
• V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu. V takovém
případě je třeba vypouštět zbylou vodu po každém praní.
27
3cz10174.fm Page 28 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
PÉČE A ÚDRŽBA
Vnější plochy a ovládací panel
Těsnění dvířek
• K čištění používejte běžné čisticí prostředky
pro domácnost (nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi nebo rozpouštědla)
• Osušte měkkým hadříkem.
• Těsnění otřete podle potřeby vlhkým
hadříkem.
• Pravidelně kontrolujte, zda v záhybech
těsnění neuvízly cizí předměty.
Filtr
• Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát
až třikrát ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Násypka na prací prostředek
1. Násypku na prací prostředek uvolněte stiskem
uvolňovací páčky v komoře pro předpírku a pak
zásuvku vytáhněte.
2. Vyjměte vložky z komory na změkčovadla, vložku na
tekuté prací prostředky a sifon z komory na bělidlo
(jsou-li u spotřebiče, čtyřkomorový model “A”).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vrat’te je na místo a násypku na prací prostředek
opět zasaďte. Sifon pevně zatlačte na místo.
A
28
3cz10174.fm Page 29 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
Sítkové filtry hadic
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.
Pro pračky s rovnou přívodní hadicí “A”
1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Vyčistěte vnitřní filtr.
4. Našroubujte přívodní hadici zpět na vodovodní kohoutek.
5. Odšroubujte hadici od pračky.
6. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z pračky a vyčistěte ho.
7. Vrat’te sítkový filtr na místo a přišroubujte hadici k pračce.
8. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost
spojení.
Pro pračky s hadicí Aquastop “B”
A
1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Filtr vyčistěte.
4. Hadici Aquastop přišroubujte zpět k vodovodnímu
kohoutku.
5. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost
spojení.
B
29
3cz10174.fm Page 30 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.
Pračka při odstřeďování vibruje.
Ověřte si, zda:
• je zástrčka zasunutá do zásuvky;
• je zásuvka v pořádku
(např. pomocí stolní lampy);
• je stisknuté tlačítko “Zap/Vyp”.
Ověřte si, zda:
• je pračka vyvážená a pevně instalovaná na
všech čtyřech nožičkách (viz “Pokyny
k instalaci”);
• byly odstraněny přepravní šrouby. Před
uvedením pračky do provozu je
bezpodmínečně nutné přepravní šrouby
odstranit (viz “Pokyny k instalaci”).
Pračka nezačala prát, ale kontrolka
“Zap/Vyp” svítí.
Ověřte si, zda:
• jsou dvířka spotřebiče správně zavřená
(dětská pojistka);
• zda-li jste zvolili a spustili program;
• je přívod vody otevřený. Není-li tomu tak,
otevřete kohoutek a pračku nejdříve vypněte
a pak zapněte.
Pračka se zastavila během programu.
Ověřte si, zda:
• není stisknuté tlačítko “Stop máchání”, zrušte
tuto funkci opětovným stiskem tlačítka;
• není vypnutá kontrolka “Zap/Vyp”.
Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”;
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen
málo.
Ověřte si, zda:
• je vodovodní kohoutek úplně otevřený;
• není přívodní hadice přehnutá;
• není filtr hadice zanesený;
• není voda v přívodní hadici zamrzlá;
Pozn: Pak pračku vypněte a znovu zapněte.
Voda po praní neodtéká.
Ověřte si, zda:
• je vypouštěcí hadice správně instalovaná
(viz “Pokyny k instalaci”);
• není filtr zablokovaný;
• není vypouštěcí hadice zamrzlá;
• není stisknuté tlačítko “Stop máchání”.
Po praní zůstávají v násypce zbytky
pracích prostředků a přísad.
Ověřte si, zda:
• je sifon správně instalovaný a je čistý
(viz “Údržba a čištění”);
• je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mezi
přívodní hadicí a vodovodním kohoutkem
mohou být zanesené viz “Údržba a čištění”).
Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát
až třikrát ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Viz též “Prací prostředky a přísady”.
30
Zásah Aquastopu (podle modelu)
Jestliže pračka zjistí prosakování vody, čerpá
nepřetržitě vodu.
Pračku vypněte, odpojte ji a přesvědčete se, že
je vodovodní kohoutek zavřený.
“Aquastop” může být spuštěn:
1. příliš velkým množstvím pěny;
2. prosakováním v přívodní hadici nebo ve
spotřebiči.
Opatrně nakloňte spotřebič směrem k sobě,
aby nahromaděná voda mohla ze spodku
spotřebiče. Pak:
1. připojte spotřebič k přívodu elektřiny,
2. Otevřete vodovodní kohoutek,
3. znovu zvolte požadovaný program a
stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
Důležité upozornění: jestliže se závada
znovu objeví, zavolejte do servisu a sdělte
další podrobnosti (viz “Servis”).
Prádlo je špatně odstředěné:
Spotřebič je vybaven systémem ke zjišt’ování
nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže
dáte do pračky jednotlivé těžké kusy
(koupelnové předložky, koupací pláště apod.),
může tento systém automaticky snížit rychlost
odstředění, aby pračku chránil, nebo je-li
nevyváženost příliš velká, dokonce
odstřeďovací cyklus po chvíli přerušit.
• Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké,
přidejte menší kousky prádla, abyste náplň
vyvážili a znovu spust’te odstřeďovací cyklus.
• Přílišné množství pěny může zabránit
odstřeďování. Zkontrolujte, zda používáte
správnou dávku pracího prostředku.
Důležité upozornění: pračka je vybavena
bezpečnostním systémem. Program se po
několika minutách přeruší, jestliže dojde k jedné
z následujících skutečností:
• nepřitéká voda;
• čerpadlo je zablokované.
Jestliže se čerpadlo zablokovalo, vypněte
spotřebič a vyčistěte ho (viz “Jak vyjmout filtr”).
Pak spotřebič znovu zapněte.
3cz10174.fm Page 31 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
SERVIS
Předtím, než se obrátíte na servis:
1. Pokuste se opravit závadu sami (viz “Jak
odstranit závadu”).
2. Znovu spust’te program, zda se závada
projeví znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.
Sdělte:
• V čem závada spočívá.
• Přesné označení modelu pračky.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
Servisní štítek je na vnitřní straně dvířek.
• Vaši úplnou adresu.
• Vaše telefonní číslo s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou
uvedeny na záručním listu. Nebo se můžete
obrátit na prodejce, u kterého jste pračku
koupili.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Nikdy nepřemíst’ujte pračku tak, že ji budete držet za pracovní desku.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak vyjmout filtr”, “Jak vypustit zbylou vodu”).
5. Namontujte bezpečnostní přepravní šrouby (povinné) (viz “Pokyny k instalaci”).
31
3cz10174.fm Page 32 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
INSTALACE
Odstraňte přepravní šrouby
1. Uvolněte čtyři šrouby přiloženým klíčem.
2. Vyšroubujte je rukou.
3. Uchopte šrouby za hlavu a protáhněte je širokou
částí otvoru.
4. Otvory uzavřete přiloženými plastovými uzávěry;
uzávěry vložte do široké části otvoru a posuňte je
směrem k užší části až zapadnou na své místo.
5. Šrouby si uschovejte pro další použití.
• Při každé další přepravě pračky je třeba přepravní
šrouby opět nasadit:
1. Odklopte plastové uzávěry pomocí šroubováku,
posuňte je opačným směrem, než ukazuje šipka a
vyjměte.
2. Vložte přepravní šrouby, postupujte opačně než při
odstraňování.
Seřiďte nožičky
Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte podle potřeby
menší nerovnosti seřízením vyrovnávací nožičky
(nedávejte kousky dřeva apod. pod nožičky):
1. Uvolněte pojistnou matici pomocí přiloženého klíče.
2. Otáčením rukou seřiďte výšku nožičky.
3. Utáhněte matici proti směru hodinových ručiček
směrem ke spotřebiči.
V případě, že pračka bude stát na dřevěné podlaze,
je třeba její váhu rozložit pomocí překližkové desky o
rozměrech 60 x 60 cm a tloušt’ce minimálně 3 cm.
Překližkovou desku připevněte k podlaze.
32
3cz10174.fm Page 33 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
Pracovní deska pro vestavěné modely.
Spotřebič smí být instalován pouze pod souvislou upevněnou kuchyňskou pracovní desku.
Bude-li spotřebič pod ni zabudován, je nutné použít krycí panel UBS. Můžete ho zakoupit
v odborném obchodě nebo v servisu.
1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uvolněte šrouby pro připevnění pracovní desky umístěné v zadní části pračky.
3. Odsuňte vrchní desku až dozadu a nadzvednutím ji vytáhněte. Nasaďte krycí panel podle
příslušných pokynů.
4. Šrouby pro připevnění desky nasaďte a utáhněte.
5. Spotřebič připojujte pouze do zásuvky.
Připojte přívodní vodovodní hadici
Pro modely s rovnou hadicí “A”
1. Vložte filtr na nečistoty (již předmontovaný na konci
hadice nebo součástí příslušenství) do spojky
vodovodního uzávěru se závitem.
2. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní
kohoutek, nejlépe rukou.
3. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde
přehnutá.
4. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení
pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.
Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou
hadicí dostatečné délky (schválený typ EN 50084,
min. 1000 kPa).
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou
zlomy a praskliny a v případě potřeby ji vyměňte.
Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.
Pro modely s hadicí Aquastop “B”
Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte
pračku od elektrické sítě.
1. Vyšroubujte spojku se závitem zasunutou do
kohoutku.
2. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení
pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.
Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop
dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho
prodejce). Výměnu může provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář.
Spotřebič nesmí být připojen ke směšovacímu
kohoutku ohřívače vody, který není pod tlakem.
Přívodní hadice a plastová krabice na kohoutku
obsahují elektrické prvky. Hadici proto
nepřeřezávejte a plastovou krabici neponořujte
do vody.
A
B
33
3cz10174.fm Page 34 Friday, June 11, 2004 4:43 PM
Připojte vypouštěcí vodovodní hadici
Vypouštění se liší podle modelu:
Vnější odpadní hadice
1a.Sejměte odpadní hadici z levého držáku.
Upozornění: neuvolňujte ji z pravého držáku.
Vnitřní vypouštěcí hadice
1b.Vytáhněte hadici úplně z držáku.
Otvor uzavřete přiloženým uzávěrem.
1a
2. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku
ve tvaru “U” přes okraj umyvadla nebo vany.
3. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde zalomená.
4. Hadici upevněte tak, aby nemohla při chodu pračky spadnout.
Vypouštěcí hadici nesmíte zavěšovat na malá umyvadla.
Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj
upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.
Max. délka odpadní hadice: 2,50 m
Max. výška odpadu: 1,25 m
Min. výška odpadu: 0,70 m
1b
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement