Whirlpool AWT 2089, AWT 2056, AWT 2050, AWT 2074, AWV 510, AWV 430, AWT 2084, AWT 2040 User guide

Whirlpool AWT 2089, AWT 2056, AWT 2050, AWT 2074, AWV 510, AWV 430, AWT 2084, AWT 2040 User guide
NÁVOD VE ZKRATCE
CZ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:
•
•
•
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZE VŠEHO NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE NÁVOD K
INSTALACI.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ODSTRAŇTE PŘEPRAVNÍ ŠROUBY A LIŠTU.
První prací cyklus bez prádla:
1. Otevřete vodovodní kohoutek (kohoutky).
2. Zavřete uzávěry bubnu.
3. Dejte trochu pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky komory na prací prostředky
.
4. Zavřete víko.
5. Zvolte krátký prací program a nízkou rychlost odstřeďování (viz tabulka programů).
6. Pračku zapněte.
Tímto způsobem se odstraní zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po kontrole provedené
výrobcem.
BĚŽNÉ PRANÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otevřete vodovodní kohoutek (kohoutky).
Roztřiďte prádlo podle druhu tkaniny a barvy a vložte do bubnu.
Zavřete uzávěry bubnu.
Do násypky dejte prací prostředek, popřípadě další přísady.
Zavřete víko.
Zvolte program, teplotu, rychlost odstřeďování a speciální funkce.
Pračku zapněte.
Přečtěte si pozorně návod k použití a seznamte se se všemi funkcemi pračky.
17
CZ
OBSAH
NÁVOD K INSTALACI
STRANA
19
PRAČKA A JEJÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
STRANA
22
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
STRANA
23
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
STRANA
23
PŘEPRAVA / MANIPULACE
STRANA
23
PŘÍPRAVA PRÁDLA
STRANA
24
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
STRANA
25
BARVENÍ A BĚLENÍ
STRANA
25
ŠKROBENÍ
STRANA
25
JAK VYJMOUT FILTR
STRANA
26
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
STRANA
26
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
STRANA
27
JAK ODSTRANIT PORUCHU
STRANA
29
SERVIS
STRANA
30
18
NÁVOD K INSTALACI
JAK VYBALIT SPOTŘEBIČ
1. Rozřízněte a odstraňte ochranný obal.
2. Odstraňte ochranu vrchní desky a ochranu rohů.
3. Ochranu spodku odstraňte tak, že spotřebič
nakloníte a otočíte na jednom zadním rohu.
4. Otevřete víko zatáhnutím za držadlo. Odstraňte
polystyrénovou výplň.
JAK ODSTRANIT PŘEPRAVNÍ ŠROUBY A
LIŠTU
Tento spotřebič je chráněn před vnitřním poškozením
při dopravě přepravními šrouby a lištou.
Před prvním použitím spotřebiče MUSÍ být tato
přepravní lišta z jeho zadní části odstraněna.
1. Vyšroubujte dva šrouby A a čtyři šrouby B plochým
šroubovákem nebo šestibokým maticovým
šroubovákem č. 8.
2. Odstraňte přepravní lištu.
3. Vrat'te čtyři krajní šrouby B zpět do pračky a
utáhněte.
4. Z držáku na hadice odtrhněte dvě krytky C a
zasaďte je do otvorů po liště ve spotřebiči D.
Pozn.: Při další přepravě pračku přepravujte vždy jen
ve svislé poloze.
Přepravní lištu uschovejte pro další použití.
INSTALACE
•
Pračku umístěte na pevnou a rovnou podlahu do
blízkosti elektrické, vodovodní a vypouštěcí přípojky.
• Zkontrolujte, zda všechny nožičky stojí pevně na
podlaze a zda je pračka dokonale vyrovnaná
(použijte vodováhu).
• Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte ji
seřízením vyrovnávacích nožiček (nedávejte
kousky dřeva, lepenky apod. pod nožičky).
• Tento spotřebič může být umístěn v prostoru 40
cm širokém a 63 cm hlubokém.
Pozn.: Pokud postavíte pračku na koberec, musíte dát
pozor, abyste nezablokovali otvory v její spodní části.
SEŘÍZENÍ SPOTŘEBIČE
1. Chcete-li uvést spotřebič do provozní polohy:
Povytáhněte rukou páku umístěnou dole v čelní
části spotřebiče (jen u některých modelů) a nohou ji
zatlačte do krajní manipulační polohy. Pak zatlačte
páku zpět do původní stálé polohy. Seřízením
předních nožiček můžete spotřebič vyrovnat.
2. Pojistnou matici uvolněte přiloženým klíčem.
3. Otáčením rukou seřiďte výšku nožičky.
4. Utáhněte matici proti směru hodinových ručiček
směrem k pračce.
DŮLEŽITÉ: Nezapínejte spotřebič, je-li přemis?ovací
páka vytažená a spotřebič stojí na pojezdových
kolečkách..
19
NÁVOD K INSTALACI
PŘÍVOD VODY
• Přívod vody: pouze studená voda
• Kohoutek:
přípojka k hadici se závitem 3/4”
• Tlak:
100-1000 kPa (1-10 barů).
Je-li nutné umístit spotřebič do místnosti s
extrémně nízkými teplotami, je třeba po každém
ukončení pracího programu vypustit vodu.
Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole s
názvem “Jak vypustit zbylou vodu” a odpojte
vodovodní přívodní hadici.
VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
1. Opatrně našroubujte, nejlépe rukou, přípojku
hadice na vodovodní kohoutek. Přesvědčte
se, že hadice není přehnutá nebo
zmáčknutá.
2. Úplným otevřením kohoutku zkontrolujte
vodotěsnost kohoutku a přípojek pračky.
• Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou
hadicí vhodné délky (min. 1000 kPa,
schválený typ podle EN 50084).
• Pračku je možné připojit i bez zpětného
ventilu.
• Pračku nainstalujte v souladu s předpisy
místní vodárenské společnosti.
20
NÁVOD K INSTALACI
ODPADNÍ HADICE
• Připojení odpadní hadice k odtoku.
1. Vyjměte odpadní hadici z pravého a levého držáku
hadice, viz A na obrázku.
Důležité upozornění:
NEUVOLŇUJTE odpadní hadici z držáku na pravé
straně, viz B na obrázku, protože voda by mohla
vytéct (horkou vodou byste se mohli opařit).
2. K volnému konci odpadní hadice připevněte
oblouk ve tvaru “U” .
3. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla
nebo vany.
Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.
Okraj vany nebo umyvadla nesmí být výše než
100 cm nad úrovní podlahy.
4. Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného
typu a spoje utáhněte svorkami na hadice.
Maximální celková délka odpadní hadice: 2,50 m.
Maximální výška odpadu (oblouk ve tvaru “U”):
100 cm.
Minimální výška odpadu: 55 cm.
Důležité upozornění:
Přesvědčte se, že odpadní hadice není přehnutá
a zajistěte ji proti vypadnutí během chodu
spotřebiče.
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
•
•
•
•
•
•
Připojení k síti musí být provedeno v souladu s
místními předpisy.
Spotřebič může být připojen k síti výlučně
zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů.
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody
na majetku nebo za zranění lidí nebo zvířat, přímo
nebo nepřímo způsobené nedodržením výše
uvedených předpisů.
Údaje o napětí, příkonu a jištění jsou uvedeny
vzadu na spotřebiči.
Elektrický přívodní kabel může v případě potřeby
vyměnit za nový originální kabel pouze schválený
zákaznický servis.
Tento spotřebič vyhovuje evropským
bezpečnostním předpisům, směrnici
Evropského společenství č. 93/68/EC.
Nepoužívejte prodlužovací kabely a sdružené
zásuvky.
21
PRAČKA A JEJÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
22
Víko
Násypka na prací prostředek
Uzávěry bubnu
Čerpadlo a filtr na cizí předměty
Přemist'ovací páka (podle modelu)
Servisní štítek (za krytem filtru na cizí předměty).
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•
Obal
Obalový materiál je 100% recyklovatelný, jak
dokládá recyklační symbol
.
•
Spotřebič
Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného
materiálu. Přestane-li vám sloužit, naložte s
ním v souladu s místními zákony pro likvidaci
odpadu.
Předtím odřízněte zástrčku a přívodní kabel,
aby spotřebič nebylo možné připojit k síti.
•
Rady k ochraně životního prostředí
-
Je-li to možné, perte vždy plnou dávku prádla
(podle programu), abyste šetřili vodou a
energií.
-
Málo nebo středně zašpiněné prádlo
nevyžaduje předpírku.
-
Na lehce zašpiněné prádlo stačí program s
nízkou teplotou nebo krátký program.
-
Při praní menších dávek lehce zašpiněného
prádla použijte úsporný režim (viz tabulka
programů) a snižte množství pracího
prostředku.
-
Chcete-li sušit prádlo v sušičce, zvolte pro
odstřeďování prádla nejvyšší otáčky (podle
druhu prádla), abyste snížili spotřebu energie
sušičky.
-
Nepřekračujte doporučené dávky pracích
prostředků uvedené výrobci na jejich obalu.
-
Prostředky k čištění skvrn používejte jen
tehdy, je-li to opravdu nutné.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•
Spotřebič odpovídá evropským
bezpečnostním předpisům, směrnici
Evropského společenství č. 93/68/EC.
•
Spotřebič používejte pouze pro domácí praní
a pouze k účelům, ke kterým byl určen.
•
Dbejte na to, aby byly instalace a připojení
spotřebiče k elektrické síti a vodě provedeny
podle pokynů výrobce a v souladu s místními
bezpečnostními předpisy (viz “Návod k
instalaci”).
•
Před každou údržbou nebo čištěním přístroje
vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
•
Když pračku nepoužíváte, vypněte ji a
uzavřete přívod(y) vody.
•
Nepokoušejte se otvírat víko silou.
•
Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály,
nebo se schovávaly v bubnu.
•
Obalové materiály mohou být pro děti
nebezpečné: odstraňte veškerý obalový
materiál z jejich dosahu (plastové sáčky,
polystyrén apod.).
PŘEPRAVA / MANIPULACE
1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Zavřete vodovodní kohout(y).
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz
“Jak vypustit zbylou vodu”).
Přesvědčte se, že voda už vychladla, abyste
se neopařili.
5. Přepravní lištu opět upevněte.
6. Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.
23
PŘÍPRAVA PRÁDLA
1. Roztřiďte prádlo podle:
• druhu látky / symbolu na visačce
Bavlnu, smíšené tkaniny, syntetické
materiály, vlnu, látky určené pro ruční praní.
• Barvy
Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné
kusy perte zvlášt'.
• Velikosti
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a váha prádla se v
bubnu lépe rozloží.
• Jemné prádlo
Jemné kousky perte zvlášt': používejte
zvláštní program pro čistou střižní vlnu
,
záclony a jiné jemné kusy. Vždy ze záclon
odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte
v bavlněném sáčku. Používejte speciální
program pro ručně prané prádlo.
Perte punčochy, pásky, jiné malé kousky
nebo kousky s háčky (např. podprsenky) ve
speciálních bavlněných sáčcích pro pračky
nebo v polštářovém povlaku.
2. Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné
předměty mohou poškodit prádlo i vnitřek
pračky.
3. Zapínání
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo
háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.
.
ČIŠTĚNÍ SKVRN
•
•
•
Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných
organických látek se většinou odstraní
během programu ve fázi působení enzymů.
K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,
čaje, trávy, ovoce apod. přidejte prostředek
na odstraňování skvrn nebo chlórové bělidlo.
Obtížně odstranitelné skvrny můžete ošetřit
před praním.
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA
1. Zvedněte víko pračky.
2. Otevřete buben stlačením malého a
nadzvednutím velkého uzávěru.
3. Prádlo rozložte a načechrané ho vložte do
bubnu.
4. Opatrně zavřete bubnové uzávěry a
zkontrolujte, zda správně zapadly.
MNOŽSTVÍ PRÁDLA
Viz maximální náplň v tabulce programů.
• Poznámka: Přetížení pračky snižuje
účinnost praní a prádlo se více mačká.
.
24
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
DÁVKOVÁNÍ
VÝBĚR VHODNÉHO PRACÍHO
PROSTŘEDKU
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, syntetické materiály,
jemné látky, vlna). Můžete používat všechny
druhy a typy pracích prášků určených pro
domácí pračky.
Poznámka: Na vlnu používejte pouze
speciální prací prostředky.
• barvě;
• teplotě praní;
• míře a druhu znečištění.
Poznámky:
• Bělavé zbytky na tmavých tkaninách jsou
způsobeny nerozpustnými změkčovadly
vody, která se používají v moderních
bezfosfátových pracích prášcích.
Všimnete-li si této závady, prádlo vytřepejte
nebo ho okartáčujte, nebo používejte tekuté
prací prostředky.
• Prací prostředky a přísady uchovávejte na
suchém místě mimo dosah dětí.
• Používejte pouze prací prostředky a přísady
určené do domácích praček.
Používáte-li změkčovadla vody, prostředky k
odstraňování vodního kamene a k barvení,
přesvědčte se, zda jsou vhodné pro pračky.
• Nepoužívejte rozpouštědla (např. terpentýn,
benzín atd.).
V pračce neperte látky ošetřené
rozpouštědly a hořlavými tekutinami.
Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku
týkajících se:
• míry a druhu znečištění;
• množství prádla;
- plná náplň: dbejte pokynů výrobce
pracího prostředku;
- poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
- minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky
doporučené pro maximální náplň;
• tvrdosti vody ve vašem kraji (vyžádejte si
informace u vodárenského podniku): měkká
voda vyžaduje méně pracího prostředku než
tvrdá voda.
Poznámky:
• Příliš mnoho pracího prášku může způsobit
nadbytečné množství pěny, které snižuje
účinnost praní. Zjistí-li pračka nadbytečné
množství pěny, může zastavit otáčení bubnu.
• Používáte-li příliš málo pracího prášku,
prádlo může zešednout. Příliš malé množství
pracího prášku může také způsobit
usazování vodního kamene na ohřívacím
systému a bubnu.
• Při použití chlórového bělidla se pozorně
řiďte návodem na bělení. Předávkováním
bělidla můžete prádlo poškodit.
• Je-li tlak vody ve vašem bytě příliš nízký,
doporučujeme nasypat prací prášek pro
hlavní praní přímo na buben.
TVRDOST VODY
Stupeň tvrdosti
vody
Vlastnosti
Německá
stupnice °dH
Francouzská
stupnice °fH
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
0-7
7-14
14-21
nad 21
0-12
12-25
25-37
nad 37
Clarkova
stupnice
°eH
0-9
9-17
17-26
nad 26
BARVENÍ A BĚLENÍ
Barvení: Běžně prodávané výrobky se obvykle
skládají z barviva, ustalovače a soli. Chcete-li mít
při barvení dobré výsledky, dodržujte přesně
pokyny výrobce.
•
•
Používejte pouze výrobky vhodné do
automatických praček.
Na plastových nebo gumových částech
pračky mohou barviva a bělidla zanechat
skvrny.
ŠKROBENÍ
Rozpust'te / rozřeďte práškový nebo tekutý škrob v
přibližně 1 litru vody v malé samostatné nádobě.
Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubnu
a rozpuštěný škrob nalijte přímo na buben.
Potom zavřete víko, zvolte program “Máchání a
odstřeďování” a pračku zapněte.
25
JAK VYJMOUT FILTR
KDY VYPRÁZDNIT FILTR NA CIZÍ
PŘEDMĚTY?
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem.
Filtr na cizí předměty zachytí knoflíky, mince,
zavírací špendlíky apod. které zůstaly v prádle.
• Nevypouští-li pračka správně vodu, nebo
přestane-li odstřeďovat, zkontrolujte filtr na
cizí předměty.
• Filtr kontrolujte pravidelně dvakrát až třikrát
ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vypouštěním
vody se přesvědčte, že voda už vychladla.
9. Nasaďte filtr zpět na místo a zašroubujte ho
ve směru hodinových ručiček (až bude
výčnělek vodorovně).
10. Do pračky vlijte bubnem 0,5 litru vody a
zkontrolujte, zda voda z filtru nevytéká.
11. Kryt uzavřete.
12. Zapojte pračku do elektrické zásuvky.
VYJMUTÍ FILTRU NA CIZÍ PŘEDMĚTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
2
Odpojte pračku od elektrické sítě.
Kryt filtru otevřete mincí.
Pod filtr dejte misku.
Filtrem na cizí předměty pomalu otáčejte
proti směru hodinových ručiček, dokud není
výčnělek vertikálně; zatím ho ještě nevyndávejte.
Počkejte, až vyteče všechna voda.
Pak filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte ho.
Z filtru odstraňte všechny cizí předměty.
Přesvědčte se, že oběžné kolo čerpadla (v
krytu za filtrem na cizí předměty) není
zablokované.
4
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
KDY VYPOUŠTĚT ZBYLOU VODU?
•
•
Před přepravou pračky.
V případě, že je pračka umístěna v místnosti,
kde teplota klesá pod bod mrazu.
Doporučujeme vypouštět zbylou vodu z
pračky, přívodní a odtokové hadice po každém
pracím cyklu.
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
1. Pračku vypněte.
2. Pračku odpojte od sítě.
3. Uzavřete kohout(y), uvolněte přívodní hadici
(hadice) z pračky a nechte vodu odtéct.
4. Vyjměte filtr na cizí předměty, nechte vodu
vytéct a opět ho zavřete.
5. Otevřete držák na odpadní hadici na zadní
straně pračky (viz B na obrázku).
6. Odpadní hadici dejte dolů do vhodné nádoby
a nechte vodu vytéct.
7. Počkejte, až voda přestane vytékat.
8. Odpadní hadici pak opět připevněte do držáku.
9. Zapojte pračku do elektrické zásuvky.
Důležité upozornění:
• Před dalším spuštěním pračky nalijte do
bubnu přibližně 1 litr vody, čímž opět uvedete
do chodu “EKO systém”.
26
•
•
Před spuštěním nového pracího cyklu
našroubujte rukou přívodní hadici (hadice) k
pračce. Zkontrolujte vodotěsnost přípojek
pračky úplným otevřením kohoutu (kohoutů).
Odpadní hadici s obloukem ve tvaru “U”
vrat'te na místo
a upevněte ji.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
VNĚJŠÍ PLOCHY A OVLÁDACÍ PANEL
•
•
Používejte běžné čistící prostředky určené pro
domácí práce (nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi).
Osušte měkkým hadříkem.
TĚSNĚNÍ DVÍŘEK
•
Těsnění otřete podle potřeby vlhkým hadříkem.
ČIŠTĚNÍ NÁSYPKY
1. Zasuňte západky na obou stranách násypky.
2. Zatáhněte za násypku směrem k sobě a vyjměte ji.
V násypce může zůstat trochu vody.
Doporučujeme přenášet násypku ve svislé
poloze.
3. Násypku umyjte v tekoucí vodě.
Poznámka: Kryty sifonu v násypce lze také
vyjmout a umýt.
4. Sifonové kryty vrat'te do násypky (v případě, že
jste je vyjmuli).
Zkontrolujte, zda jsou správně zasazeny.
5. Násypku vrat'te zpět tak, aby spodní výčnělky
zapadly do dveřních otvorů a otáčejte tak dlouho,
dokud obě horní západky nezapadnou.
VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
•
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda není
zpuchřelá nebo prasklá a v případě potřeby ji
vyměňte.
SÍTKOVÉ FILTRY HADIC
•
1.
2.
3.
4.
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.
Odpojte pračku od elektrické sítě.
Uzavřete vodovodní kohout.
Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
Bez vyjmutí pečlivě umyjte sítkový filtr pod tekoucí
vodou.
5. Ručně přišroubujte připojení hadice zpět ke
kohoutku.
6. Odšroubujte hadici od pračky.
7. Kleštěmi vyjměte filtr z přípojky pračky a vyčistěte
ho.
8. Vrat'te filtr na místo a přišroubujte přípojku hadice
k pračce.
9. Otevřete přívod vody a zkontrolujte
vodotěsnost spojení.
10. Zapojte pračku do elektrické zásuvky.
27
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
VYJMUTÍ PŘEDMĚTU ZAPADLÉHO
MEZI BUBEN A VANU
Spadne-li vám něco mezi buben a vanu, můžete
předmět vyjmout díky vyjímatelnému plastovému
žebru:
1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Vyjměte prádlo z bubnu.
3. Zavřete uzávěry bubnu a otočte buben na
protilehlou stranu bez uzávěrů.
4. Stiskněte plastový výstupek a přitom posuňte
plastovým žebrem zleva doprava.
Plastové žebro spadne do bubnu.
5. Buben otevřete: pomocí otvoru v bubnu
můžete předmět vyjmout.
6. Zvnitřku bubnu nasaďte plastové žebro:
plastový výstupek nasaďte na otvor na pravé
straně bubnu.
Pak posuňte plastovým žebrem zprava
doleva, až zaklapne.
7. Zapojte pračku do elektrické zásuvky.
28
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Tento spotřebič je vybaven bezpečnostními
funkcemi, které okamžitě zjistí závady a
příslušným způsobem zareagují.
Často jde o závady, které lze odstranit během
několika minut.
Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.
Ověřte si, zda:
• je zástrčka zasunutá do zásuvky;
• je zásuvka v pořádku (např. pomocí stolní
lampy).
Pračka nezačala prát, ale kontrolka svítí.
Ověřte si, zda:
• je víko pračky správně zavřené;
• byl zvolen program;
• je spuštěn program;
• je přívod vody otevřený.
Pračka se zastavila během programu.
Ověřte si, zda:
• není stisknuto tlačítko “Zastavení s vodou v
bubnu”: tuto volbu zrušte;
• je přívod vody otevřený;
• není ucpané čerpadlo / filtr na cizí předměty
(viz “Jak vyjmout filtr”);
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen
málo.
Ověřte si, zda:
• je vodovodní kohout zcela otevřen a tlak
přívodu vody je dostatečný;
• přívodní hadice není ohnutá;
• nejsou ucpané sítkové filtry (viz “ÚdrŽba a
čiŠtění” / “Sítkové filtry hadic”);
• voda v přívodní hadici není zamrzlá.
Znovu zvolte požadovaný program a spust'te
znovu pračku, aby mohl program pokračovat
(pro tento program nedávejte prací prášek).
Pračka nevypouští vodu.
Po praní zůstávají v násypce zbytky
pracích prostředků a přísad.
Ověřte si, zda:
• je sifon řádně instalován a je čistý (viz
“ÚdrŽba a čiŠtění” / “Čištění násypky”);
• je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry
mohou být ucpané (viz “ÚdrŽba a čiŠtění” /
“Sítkové filtry hadic”).
Pračka při odstřeďování vibruje.
Ověřte si, zda:
• je pračka vyvážená a stojí pevně na všech
nožičkách (viz “Návod k instalaci”);
• byly odstraněny přepravní šrouby a lišta.
Před uvedením pračky do provozu musí být
přepravní šrouby a lišta odstraněny
(viz “Návod k instalaci”).
Prádlo je špatně odstředěné.
•
pračka je vybavena vyvažovacím a
korekčním systémem. Jsou-li v pračce
jednotlivé těžké kusy (koupelnové předložky,
koupací pláště apod.), může tento systém
automaticky snížit rychlost odstřeďování kvůli
ochraně spotřebiče. Je-li i po několika
zapnutích pračka stále nedostatečně
vyvážená, může systém dokonce úplně
přerušit odstřeďovací cyklus;
• jestliže je po skončení cyklu prádlo ještě příliš
mokré, můžete přidat k vyvážení pračky další
kusy prádla a spustit odstřeďovací cyklus
znovu;
• přílišné množství pěny může zabránit otáčení
bubnu. Použijte méně pracího prášku.
Ověřte si, zda:
• není oběžné kolo čerpadla zablokováno (viz
“Jak vyjmout filtr”);
• nebylo během programu pro praní jemného
prádla nebo vlny otevřeno víko. Zavřete víko
a zvolte program pro odstřeďování.
Ověřte si, zda:
• není vypouštěcí hadice ohnutá (viz “Návod k
instalaci”);
• není ucpané čerpadlo / filtr na cizí předměty
(viz “Jak vyjmout filtr”);
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Než začnete
vypouštět vodu, přesvědčte se, že voda už
vychladla.
• voda v odpadní hadici není zamrzlá.
Znovu zvolte požadovaný program a spust'te
znovu pračku, aby mohl program pokračovat
(pro tento program nedávejte prací prášek).
Objeví-li se závada znovu, obrat'te se na servis
(viz “Servis”).
• není stisknuto tlačítko “Zastavení s vodou v
bubnu”: tuto volbu zrušte.
29
SERVIS
Než se obrátíte na servisní středisko:
1. Zkuste poruchu odstranit sami
(viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu spust'te program, abyste poznali, jestli
se závada projeví znovu.
Jestliže se závada opakuje i po provedení
výše uvedených kroků, obrat'te se na
nejbližší servisní středisko.
Uveďte prosím:
• stručný popis závady,
• přesný typ a model spotřebiče,
• číslo za slovem SERVICE na
servisním štítku za krytem filtru na cizí
předměty,
•
30
Vaši úplnou adresu (včetně PSČ) a telefonní
číslo.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement