Whirlpool BSFV 9353 OX Use and care guide

Whirlpool BSFV 9353 OX Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.whirlpool.eu/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Akcesoria*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora chłodziarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora zamrażarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Okres przechowywana produktów mrożonych przez użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rozmrażanie komory zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tabela alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTRUKCJA INSTALACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia należy
uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu korzystania w
przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy
ściśle przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji
bezpieczeństwa, niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu
urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie powinny przebywać w
pobliży urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i
starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie
pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą
urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci
nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
 OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora
czasowego, takiego jak minutnik, lub odrębnego systemu
zdalnego sterowania.
 
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych zastosowań,
takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach
i innych środowiskach roboczych; gospodarstwa rolne;
wykorzystanie przez klientów w hotelach, motelach oraz
innych obiektach mieszkalnych.
 
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz.
 Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona do
urządzeń domowych i nie jest odpowiednia do ogólnego
oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
 Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o
temperaturze zgodnej z podanymi poniżej zakresami, zależnie
od klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy
czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o temperaturze
przekraczającej podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych. (°C)
SN: Od 10 do 32 °C;
N: Od 16 do 32 °C
ST: Od 16 do 38 °C;
T: Od 16 do 43 °C
 To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów
(CFC). W układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a
(HC). Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest
gazem naturalnym i nieszkodliwym dla środowiska, ale jest
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
łatwopalny. Dlatego należy uważać, aby przewody rurowe
obwodu chłodzenia nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów obwodu
chłodniczego urządzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie zatykać otworów wentylacyjnych
znajdujących się wewnątrz urządzenia lub w jego obudowie.
 OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu odszraniania
nie stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub
chemicznych, innych niż zalecane przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać urządzeń
elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli nie zostały one
wyraźnie dopuszczone do tego celu przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki wody,
które nie są podłączone bezpośrednio do instalacji wodnej,
napełniać wyłącznie wodą pitną.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody
powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia wody
pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
 W pobliżu urządzenia nie przechowywać materiałów
wybuchowych takich, jak puszki aerozolowe i nie składować,
ani nie używać benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.
 Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach chłodzących
(w niektórych modelach) nie nadaje się do picia. Nie spożywać
kostek lodu ani lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki,
gdyż może to spowodować odmrożenia.
 W przypadku produktów, w których filtr znajduje się
wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być zawsze na swoim
miejscu podczas pracy chłodziarki.
 Nie przechowywać szklanych pojemników z płynami
w komorze zamrażarki, ponieważ mogą pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu) produktami
spożywczymi. Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwiczki
komór zamykają się prawidłowo, zwłaszcza drzwiczki
zamrażarki.
 Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej wymienić.
 Komora chłodziarki powinna być używana wyłącznie do
przechowywania świeżych produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki wyłącznie do przechowywania
mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
 
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami wewnętrznymi
komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne komory
(komora na świeżą żywność, komora „Zero Degree”, itd.). Jeśli
nie określono inaczej w broszurze danego produktu, można je
usunąć, zachowując równoważne poziomy wydajności.
 C-pentan jest stosowany jako czynnik napęczniający
w piance izolacyjnej i jest gazem palnym.
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
INSTALACJA URZĄDZENIA
 Urządzenie musi być przytrzymywane oraz montowane
przez co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. Przy
rozpakowywaniu i instalacji należy używać rękawic ochronnych
– ryzyko skaleczenia.
 Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania oraz
wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie wymieniać
żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone
w instrukcji obsługi. Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do
miejsca instalacji urządzenia. Po rozpakowaniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie uległo uszkodzeniu podczas
transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się
z najbliższym serwisem technicznym. Po wykonaniu instalacji
należy przechowywać odpady z opakowania (plastik, elementy
styropianowe, itd.) poza zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania
elektrycznego – ryzyko porażenia prądem. Podczas instalacji
upewnić się, czy urządzenie nie spowoduje uszkodzenie
przewodu zasilającego – ryzyko porażenia. Urządzenie można
włączyć dopiero po zakończeniu procedury instalacji.
 Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi (np.
parkietu) podczas przemieszczania urządzenia. Urządzenie
należy zainstalować na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości
i w miejscu odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia. Upewnić się, że urządzenie nie znajduje się w
pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie na podłodze, na wszystkich
czterech nóżkach, ustawiając je odpowiednio i sprawdzić za
pomocą poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej
dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca nad i po obu stronach urządzenia. Odległość
pomiędzy tylną ścianką urządzenia, a ścianą za urządzeniem
powinna wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z
gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości spowoduje
zwiększenie zużycia energii przez produkt.
 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego z brakiem
stabilności, pozycjonowanie lub mocowanie urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno
umieszczać chłodziarki w taki sposób, aby przewód metalowy
kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne lub przewody elektryczne
stykały się z tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła
zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest dostępna) lub
za pomocą dostępnego przełącznika wielobiegunowego,
zainstalowanego w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie musi także
posiadać uziemienie zgodne z obowiązującymi normami
krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
 Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów. Po
zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu
4
do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
urządzenia, będąc mokrym lub na boso. Nie uruchamiać
urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź
upuszczone.
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę na
identyczny należy ze względów bezpieczeństwa zlecić
przedstawicielowi producenta, serwisowi technicznemu lub
innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia potencjalnego
ryzyka – ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłączone
i odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych; nie należy w żadnym przypadku
stosować urządzeń parowych w celu czyszczenia – ryzyko
porażenia prądem.
 Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych, drzwiczek
wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek nie używać ostrych
lub szorstkich środków czyszczących, takich jak spryskiwacze
do szyb, środki czyszczące do szorowania, płyny łatwopalne,
woski czyszczące, skoncentrowane detergenty, wybielacze lub
środki czyszczące zawierające substancje ropopochodne. Nie
używać papierowych ręczników, gąbek lub innych ostrych
narzędzi do czyszczenia.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu i jest
oznaczony symbolem .
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania, przestrzegając
miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie
należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone
jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) dotyczącą zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec
ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
na urządzeniu lub dołączonej dokumentacji oznacza, że urządzenia
Ten symbol
nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu
zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od
źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz w miejscu niewystawionym na
bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i zmniejsza
efektywność chłodzenia.
Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone zużycie energii.
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może wpływać
temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym urządzenie jest ustawione.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty dzięki swojej
niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce. Potrawy i napoje należy
pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność wykorzystania
energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach w taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy nie powinny dotykać się nawzajem, należy
również pozostawić trochę miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć, usuwając kosze i,
jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie zwracać uwagi na hałas powstający podczas pracy sprężarki opisane jako normalne
w instrukcji obsługi urządzenia.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
1
2
3
4
6
5
8
9
10
11
12
13
7
14
15
16
17
18
19
25
20 21
22
23
24
AKCESORIA*
1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator*
4. Obszar pokrywy wentylatora i filtra
antybakteryjnego*
5. Półki
6. Stojak na butelki*
7. Strefa zimnego powietrza w
systemie Multi-flow
8. Osłona czujnika
9. Komora chłodząca (na mięso i ryby)*
10.Tabliczka znamionowa z handlową
nazwą urządzenia
11.Pojemnik na owoce i warzywa
12.Przegroda szuflady chłodziarki *
13.Zestaw do zmiany zamocowania
drzwiczek
14.Taca na jajka*
15.Półeczka na niewielkie produkty *
16.Półki na drzwiach
17. Przegródka do butelek*
18.Balkonik na butelki
19.Uszczelka drzwiczek
Komora zamrażarki
19. Uszczelka drzwiczek
20.Szuflady zamrażarki
21. Szybkie zamrażanie / Tacka do lodu *
22.Środkowa szuflada: strefa
najzimniejsza, najlepsza do
zamrażania świeżych produktów
23.Przegroda szuflady zamrażarki
24.Półki
25.System Stop Frost *
POJEMNIK NA JAJKA
PÓŁKA NA BUTELKI
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
PRZEGRODA SZUFLADY
CHŁODZIARKI
KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
WYPOSAŻENIE STOP FROST
TACA DO LODU
* Dostępne tylko w wybranych modelach
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
PANEL STEROWANIA
1
2
8
3
4
5
9
10
11
6 7
12
1.
2.
3.
4.
Kontrolka przycisk Wł. / tryb czuwania
Kontrolka szybkiego chłodzenia
Kontrolka trybu Party
Wyświetlacz temperatury chłodziarki/
zamrażarki (°C)
5. Kontrolka wyłączenia alarmu
6. Kontrolka szybkiego zamrażania
7. Kontrolka alarmu awarii zasilania
8. Przycisk temperatury chłodziarki /
przycisk szybkiego chłodzenia
9. Przycisk trybu Party
10.Przycisk wł./trybu czuwania
11.Przycisk Wyłączenia alarmu 
12.Przycisk temperatury zamrażarki /
przycisk szybkiego zamrażania
WŁ./TRYB CZUWANIA
TRYB PARTY
Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy wcisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania.
Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika
Wł./Tryb czuwania.
Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć ten przycisk ponownie.
Nacisnąć przycisk Tryb Party, aby włączyć/wyłączyć Tryb Party. Ta
funkcja umożliwia chłodzenie napojów w komorze zamrażarki.
Ważne: nie należy pozostawiać butelki w komorze zamrażarki
dłużej niż czas aktywności tej funkcji (30 minut).
6TH SENSE
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. Funkcja „6th Sense” uruchamia się
automatycznie, gdy:
• w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
• drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
• nastąpiła długa przerwa w dopływie energii elektrycznej, w
wyniku czego temperatura wewnątrz urządzenia wzrosła i
nie gwarantuje bezpiecznego przechowywania żywności.
TEMPERATURA CHŁODZIARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk °C Chłodziarki.
Temperaturę chłodziarki można regulować z zakresie od +2°C do +
8°C. O ustawieniu informują diody temperatury chłodziarki.
WENTYLATOR*
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur
w komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki
przechowywania artykułów spożywczych. Domyślnie wentylator
jest włączony.
Aby włączyć wentylator, należy nacisnąć przycisk wentylatora.
Należy pamiętać, że włączony wentylator nie pracuje bez
przerwy. Wentylator rozpoczyna/kończy pracę w zależności od
temperatury oraz/lub poziomu wilgotności wewnątrz chłodziarki.
W związku z tym jest rzeczą całkowicie normalną, że wentylator
może się nie obracać, nawet jeśli zostanie włączony.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażyć w filtr
antybakteryjny. Należy go wyjąć z pudełka znajdującego się w
szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora.
Procedura wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.
FILTR ANTYBAKTERYJNY*
Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk
Zamrażarki (Freezer °C). Temperaturę zamrażarki można
regulować w zakresie od -16°C do -24°C. O wybranym ustawieniu
informują diody temperatury zamrażarki.
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na
owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura
wymiany jest opisana na opakowaniu filtra. Zaleca się wymianę
filtra co 6 miesięcy w celu zapewnienia najlepszej ochrony
wnętrza chłodziarki. Aby zakupić filtr, odwiedź naszą stronę
internetową lub skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.
SZYBKIE CHŁODZENIE
MROŻENIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
Za pomocą funkcji szybkiego chłodzenia można zwiększyć wydajność
chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest zalecane,
gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość
żywności. Nacisnąć przycisk Szybkiego chłodzenia w celu włączenia
funkcji Szybkiego chłodzenia. Włączenie funkcji jest sygnalizowane
włączeniem kontrolki szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje
automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć
ręcznie, ponownie naciskając przycisk Szybkiego chłodzenia.
Umieścić świeże produkty spożywcze przeznaczone do
zamrożenia na kratce w komorze zamrażarki, nie dopuszczając
do ich bezpośredniej styczności z już zamrożoną żywnością. Ilość
świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest
podana na tabliczce znamionowej. Aby zamrozić świeże produkty,
należy umieścić kratkę w komorze zamrażarki w położeniu dolnym.
SZYBKIE ZAMRAŻANIE
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepsze oświetlenie i bardzo niskie
zużycie energii. Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego
wymiany należy skontaktować się z serwisem.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się
po otwarciu drzwiczek. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez
ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
TEMPERATURA ZAMRAŻARKI
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania
dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Aby włączyć
funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed
zamrożeniem świeżej żywności należy wcisnąć przycisk
Zamrażarki (Freezer). Włączenie funkcji jest sygnalizowane
włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach
umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej
części komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie
wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie,
wciskając przycisk Szybkiego zamrażania.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
OŚWIETLENIE LED
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Jeżeli operację
tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta gwarancją.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji
urządzenia.
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
System samoodszraniania działa w pełni automatycznie.
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz
komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja
samoodszraniania.
Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie
odprowadzona do otworu spustowego i gromadzona w
pojemniku, z którego zostaje odparowana.
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza
wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się
lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania
komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje
czysta i uporządkowana.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej
dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać
automatycznie. Idealne temperatury przechowywania
żywności są ustalone fabrycznie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż
zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania
normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr
przeciwzapachowy należy umieść w wentylatorze, jak
pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu).
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się
całkowicie w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność
kropel wody na wewnętrznej ścianie tylnej komory jest
objawem automatycznej fazy rozmrażania. Skropliny
spływają do otworu spustowego i zbierają się w pojemniku,
z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę
we wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić
w zależności od tych czynników.
w warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki
może występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody
(np. warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki
sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach.
Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i
warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura
panuje na górze i z przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado, figi, suszone
śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe na ten gaz,
takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze umieszczać
lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu
przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać
pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy
przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych,
metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności,
zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i
warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.
Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować
zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych
pojemnikach lub pod przykryciem. Aby zapobiec przewracaniu
się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje
w wybranych modelach).
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
STREFA NAJZIMNIEJSZA *
Zalecana do przechowywania wędlin i deserów
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
* Dostępne tylko w wybranych modelach
8
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu
24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca
wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza.
Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej
żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób
zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez szuflad. › Sprawdzić, czy drzwiczki są
prawidłowo zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do
komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrażania świeżej / gotowanej żywności.
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
•
•
•
•
Otworzyć drzwiczki zamrażarki.
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i
lewy róg (1).
Wyjąć szufladę (2).
Włożyć górny pojemnik, wykonując czynności w
odwrotnej kolejności
1
2
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w zidentyfikowaniu artykułu i
określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił
wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić
rozmrożonej żywności.
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych pojemników,
o ile są odpowiednie do zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej
jakości.
•
•
•
•
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyznę, należy przed zamrożeniem
pozostawić do skruszenia.
Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy
jak najszybciej spożyć. Rozmrożonej żywności nie należy
ponownie zamrażać, chyba że zostanie ugotowana.
Rozmrożoną żywność po ugotowaniu można zamrozić
ponownie.
Nie należy zamrażać butelek z płynami.
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu
może tracić wartość odżywczą). Jeśli opakowanie jest
napuchnięte lub ma ślady wilgoci, prawdopodobnie
produkt nie był przechowywany w optymalnych
warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej
torbie chłodniczej.
•
•
•
•
Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie
należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem 24
godzin.
Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OKRES PRZECHOWYWANA PRODUKTÓW MROŻONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2/3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2/3 miesiące
2 miesiące
8/12 miesiące
4 miesiące
1-3 miesięcy
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
ROZMRAŻANIE KOMORY ZAMRAŻARKI
Zaleca się rozmrażanie zamrażarki raz lub dwa razy w roku
oraz wtedy, gdy powstała warstwa szronu o grubości 3 mm.
Tworzenie się szronu jest zjawiskiem normalnym.
Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od warunków
otoczenia oraz od częstotliwości otwierania drzwi.
Aby odszronić urządzenie, należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć z niego wszystkie artykuły spożywcze.
Pozostawić otwarte drzwi zamrażarki, aby umożliwić
roztopienie się szronu.
W urządzeniach na rysunku wystarczy
wyjąć spust skroplin i podłączyć pod niego
pojemnik.
Po zakończeniu czynności włożyć spust
skroplin z powrotem.
Wyczyścić wnętrze zamrażarki. Dokładnie przepłukać i
wytrzeć.
Ponownie włączyć urządzenie i umieścić w nim żywność.
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone jest
w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących jego
działania, które włączają i wyłączają się automatycznie.
3. Odgłos „BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę
chłodziarki.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
•
•
•
•
Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np. mebli.
Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze
sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA
UŻYTKOWNIKA
4. Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub
wentylator.
5. Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.
1. Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po
dłuższej przerwie.
6. Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który
włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.
2. Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do
przewodów rurowych.
10
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
TABELA ALARMÓW
Typ alarmu
Sygnał
Przyczyna
Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwi
Kontrolka alarmu otwartych
drzwi pozostaje włączona,
zostaje włączony sygnał
dźwiękowy, a kontrolka alarmu
miga.
Drzwi chłodziarki lub zamrażarki Zamknij drzwi lub naciśnij
pozostawały otwarte przez
przycisk Wyłączenie alarmu, aby
ponad 2 minuty.
wyłączyć alarm akustyczny.
Alarm temperatury
Wyświetlacz temperatury miga
(°C) i kontrolka Alarmu jest
włączona.
Temperatura w komorze jest
nieprawidłowa
Nacisnąć przycisk Wyłączenia
Alarmu ; sygnał dźwiękowy
się wyłączy, wyświetlacz
temperatury (°C) zacznie migać,
a kontrolka Alarmu pozostanie
włączona do chwili osiągnięcia
temperatury < -10°C.
Alarm filtra antybakteryjnego
Kontrolka Alarmu filtra
antybakteryjnego jest włączona
Filtr antybakteryjny stracił
ważność.
Wymienić filtr antybakteryjny i
nacisnąć przycisk Alarmu, aby
go wyzerować.
Alarm przedłużonej awarii
zasilania
Ikona Alarmu awarii zasilania
świeci się, miga kontrolka
Alarmu.
Długa przerwa w dopływie
prądu, mogąca spowodować
wzrost temperatury
wewnętrznej do 0°C.
Nacisnąć przycisk Wyłączenia
Alarmu ; sygnał dźwiękowy
wyłączy się.
Usterka
Na wyświetlaczu miga litera „F”
(°C).
Usterka urządzenia.
Skontaktować się z serwisem.
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
•
•
•
Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki
zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
Zewnętrzną stronę urządzenia oraz uszczelkę drzwi
należy czyścić zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć
miękką szmatką.
Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy
czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej
szmatki.
• Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
Aby zapewnić stały i prawidłowy
przepływ skroplin, należy regularnie
czyścić wnętrze spustu znajdującego
się w tylnej ścianie komory chłodziarki
w pobliżu szuflady na owoce i warzywa
za pomocą dostarczonego przyboru.
11
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie działa.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
•
•
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być
nawet wypełniony do połowy.
•
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym,
aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania.
•
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
•
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często.
Temperatura urządzenia Przyczyn może być wiele (patrz
jest zbyt wysoka.
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drzwiczki zamykają
się lub otwierają
nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
12
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo
ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej
ilości żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik
pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne
części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych
pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub
lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.whirlpool.eu
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
13
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
14
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
15
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
400011179074
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement