Bauknecht BLPE 7200 IN Instruction for Use

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

Bauknecht BLPE 7200 IN Instruction for Use | Manualzz
41055006bNL.fm Page 40 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
INSTALLATIE
....................................41
MILIEUTIPS ................................................... 44
BELANGRIJKE OPMERKINGEN................... 44
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN ...... 45
ACCESSOIRES VAN DE OVEN.................... 46
ONDERHOUD EN REINIGING .................... 47
OPSPOREN VAN STORINGEN ................... 51
KLANTENSERVICE ....................................... 51
Om optimaal van uw nieuwe oven te kunnen profiteren, raden wij u aan alle
gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en dit boekje voor later gebruik te bewaren.
40
41055006bNL.fm Page 41 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
INSTALLATIE
Aanbevelingen
Belangrijk: trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u met een willekeurige
installatie- of onderhoudswerkzaamheid begint.
_ De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus en volgens de instructies
van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften.
_ Controleer na het uitpakken van de oven of het apparaat tijdens het transport geen beschadigingen
heeft opgelopen en of de ovendeur goed sluit. Wend u in geval van twijfel tot uw dealer of tot de
dichtstbijzijnde Klantenservice.
_ Zet de oven na het uitpakken op het piepschuim om beschadigingen te voorkomen.
_ Bij het installeren van de oven wordt geadviseerd beschermende handschoenen te dragen.
_ De oven is voorzien van twee handgrepen aan de zijkant
(B) om hem makkelijker te kunnen
hanteren tijdens de installatie (fig. 7).
De oven op het inbouwen voorbereiden
_ De keukenkastjes direct naast de oven moeten tegen hitte bestand zijn (min. 90 °C).
_ Zaag eerst het keukenkastje op maat, alvorens de oven in te bouwen. Verwijder zorgvuldig eventuele
spanen of zaagsel omdat zij een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van de oven.
_ De afmetingen van keukenkastjes waarin de oven ingebouwd kan worden zijn weergegeven in de
afbeeldingen 1, 2 en 3. De afmetingen van de oven zijn weergegeven in afbeelding 4.
_ Laat aan de achterkant van het kastje een ventilatie-opening vrij (overeenkomstig de afmetingen op de
tekening). De onderzijde van de oven mag na installatie niet vrij toegankelijk zijn.
_ Zorg er tijdens de installatie voor dat de wanden van de oven niet in aanraking komen met de
aangrenzende keukenkastjes.
2
3
1
4
41
41055006bNL.fm Page 42 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
_ Bij de ovens die onder een werkblad worden geïnstalleerd, moet een minimumafstand van 5 mm
tussen de bovenste rand van de oven en de onderste rand van het werkblad worden vrijgehouden
(Fig. 5). Voor het goed functioneren van het apparaat is het belangrijk dat deze spleet nooit
afgesloten wordt.
_ Als het keukenkastje niet stevig aan de wand is bevestigd, moet dit met behulp van de standaard
beugels (A) (fig. 6) alsnog worden verankerd.
Elektrische aansluiting
Aarding van de oven is wettelijk verplicht.
_ De elektrische aansluiting moet door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd en
overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijk geldende voorschriften.
_ De installateur is verantwoordelijk voor een correcte elektrische aansluiting en voor de naleving van
de veiligheidsvoorschriften.
_ De voedingskabel moet lang genoeg zijn om de oven na inbouw op het elektriciteitsnet te kunnen
aansluiten.
_ De toepasselijke veiligheidsvoorschriften vereisen dat tijdens de installatie een omnipolaire
stroomverbreker met een minimumafstand van 3 mm tussen de contacten wordt geïnstalleerd.
_ Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
_ Na installatie van de oven mogen de elektrische componenten niet langer vrij toegankelijk zijn.
6
5
42
41055006bNL.fm Page 43 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
De oven op het elektriciteitsnet aansluiten
_ Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning.
Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van de oven (zichtbaar wanneer de ovendeur openstaat).
_ Als de oven geen voedingskabel heeft, als volgt te werk gaan:
1. Draai de twee bevestigingsschroeven van het afdekplaatje van het klemmenbord los, dat zich
beneden op het achterpaneel van de oven bevindt.
2. Verwijder het afdekplaatje om toegang te krijgen tot het klemmenbord en steek de voedingskabel
(zie tabel) door de opening aan de achterzijde van de oven.
Tabel voedingskabel
Aantal geleiders
1N+
Type kabel
H05 RR-F 3 X 1,5 mm²
~
3. Sluit de kabel aan op het klemmenbord door de schroeven aan te draaien en de kabel aan de
kabelklem te verankeren.
4. Plaats het afdekplaatje terug door de twee lipjes in de daarvoor bestemde behuizingen te steken en
het plaatje met de twee schroeven vast te zetten.
De oven vastzetten
_ Til de oven op door uw handen in de speciale handvaten (B)
aan de zijkant van de oven te steken
en plaats hem in de keukenombouw, zorg ervoor dat de voedingskabel niet klem komt te zitten (fig. 8).
_ Plaats de oven precies in het midden van de keukenombouw voordat u hem vastzet.
_ De oven is voorzien van afstandsstukken
die al gemonteerd zijn om de verankering van de oven
aan het meubel met de bijgeleverde schroeven te vergemakkelijken (zoals afgebeeld in fig. 9).
7
8
9
43
41055006bNL.fm Page 44 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
_ De verpakking kan volledig gerecycled worden,
zoals door het recyclingsymbool wordt
aangegeven .
_ De diverse onderdelen van de verpakking mogen
daarom niet met het gewone huisvuil worden
weggegooid maar moeten worden ingeleverd bij
het plaatselijke milieustraat.
zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste
verwerking van dit product als afval.
Het symbool
op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten.
Afdanking moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
_ Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product wordt u
verzocht contact op te nemen met het stadskantoor
in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
waar u het product heeft aangeschaft.
Energiebesparing
Afdanken van oude huishoudelijke apparatuur
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de
Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
negatieve consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen die anders
_ Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal
wordt vermeld in de bereidingstabel van het
productinformatieblad of in uw recept.
_ Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde
bakvormen, deze hebben een goede
warmteabsorptie.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
_ Niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door
jonge kinderen of gehandicapte personen.
_ Jonge kinderen moeten onder toezicht worden
gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen
met het apparaat.
_ De toegankelijke onderdelen van de oven
kunnen heet worden tijdens gebruik; houd
kinderen uit de buurt van het apparaat.
_ Voor het reinigen van de RUITEN mogen geen
schuurmiddelen of -materialen gebruikt worden
om te voorkomen dat ze beschadigd worden.
_ Tijdens het gebruik wordt het apparaat zeer
heet. Wees voorzichtig dat u de warmteelementen binnenin de oven niet aanraakt.
_ Das Gerät darf nicht von kleinen Kindern oder
Behinderten ohne Aufsicht bedient werden.
_ Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem
Gerät spielen können.
_ Die erreichbaren Teile des Backofens können
während des Betriebs sehr heiß werden; halten
Sie daher Kinder vom Gerät fern.
_ Verwenden Sie zum Reinigen der SCHEIBEN
keine Scheuermittel und keine kratzende
44
Materialien, damit das Glas nicht zerkratzt wird.
_ Während der Benutzung wird das Gerät sehr
heiß. Achten Sie darauf, dass Sie die
Heizelemente im Ofeninneren nicht berühren.
_ Deze oven is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden
van voedsel. Elk ander gebruik is verboden. De
fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van oneigenlijk gebruik of een foute instelling van
de bedieningsknoppen.
_ Eventuele reparaties of technische ingrepen aan
de kookplaat mogen uitsluitend door een
erkende vakman worden verricht.
_ Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.
_ Leg geen zware voorwerpen op de deur omdat
deze de ovenruimte of de scharnieren kunnen
beschadigen. Steun of leun niet op de ovendeur.
_ Hang geen voorwerpen aan de handgreep van de
ovendeur.
_ Bedek de bodem van de oven niet met
aluminiumfolie of andere voorwerpen.
_ De deur van de oven moet goed afsluiten. De
41055006bNL.fm Page 45 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
_
_
_
_
_
_
_
_
afdichtingen van de deur moeten schoon
gehouden worden.
Giet water niet rechtstreeks in een hete oven.
De geëmailleerde laag van de oven kan hierdoor
beschadigen.
Vruchtensap dat uit een ovenschaal druppelt kan
permanente vlekken veroorzaken. Wij adviseren
de oven schoon te maken alvorens deze opnieuw
te gebruiken.
Schuif niet met schalen of pannen over de
ovenbodem, daar dit krassen op de binnenlaag
kan geven.
Als condens in een gebruikte oven achterblijft, kan
deze op de lange duur schade aan de oven en de
omringende keukenkastjes veroorzaken. Wij
adviseren om:
- de laagst mogelijke temperatuur in te stellen;
- het voedsel af te dekken;
- het voedsel uit de oven te verwijderen;
- wanneer de oven is afgekoeld de vochtige
delen van de oven droog te wrijven.
Wanneer de oven een lange tijd op een hoge
temperatuur functioneert, worden het
deurpaneel en de handgreep heet.
Vermijd tijdens het gebruik van de oven contact
met vochtige lichaamsdelen en het lopen op
blote voeten.
Trek niet aan het apparaat of aan de
voedingskabel wanneer u deze van het
stopcontact wilt loskoppelen.
Verhinder dat kinderen in de buurt komen
van:
- de oven en de bedieningsknoppen in het
algemeen, en in het bijzonder tijdens en na
het gebruik van de oven om letsel te
voorkomen;
- de verpakking (zakken, polystyreen, nieten,
etc.);
- een oven die is afgedankt.
_ Verzeker u ervan dat de elektrische bedrading
van andere elektrische apparatuur in de buurt
van de oven niet in contact komt met hete
onderdelen en niet vast komt te zitten tussen de
ovendeur.
_ Enkele ovenmodellen zijn uitgerust met een
luchtkoelingssysteem om te voorkomen dat de
voorzijde van de oven en de binnenzijde van de
keukenombouw te warm worden.
Let op: de warme lucht wordt afgevoerd via een
opening tussen het bedieningspaneel en de
ovendeur. Zorg dat de ventilatieopeningen altijd vrij
zijn.
_ Plaats geen brandbaar materiaal in de oven of in
de buurt ervan: de oven kan in brand vliegen als
het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
_ Gebruik ovenhandschoenen als u pannen of
accessoires uit de hete oven haalt.
_ Als u voor het roosteren van vlees, of bakken van
taarten alcoholische dranken toevoegt (bijv. rum,
cognac, wijn, etc.) moet u er rekening mee
houden dat alcohol bij hoge temperaturen
verdampt. De alcoholdamp kan vlamvatten
wanneer deze in contact komt met het
elektrische verwarmingselement.
_ Verwarm of bereid in de oven geen voedsel in
gesloten potten of blikken. De druk in het blik of
de pot kan door de warmte hoog oplopen,
waardoor deze explodeert en de oven
beschadigt.
_ Gebruik voor de bereiding geen schalen van
synthetisch materiaal (behalve als die speciaal
voor de oven bestemd zijn; zie de aanwijzingen
van de betreffende fabrikant). Deze kunnen bij
hoge temperaturen smelten.
_ Controleer de kookplaat regelmatig als u bij de
bereiding veel vet en olie heeft gebruikt. Olie en
vet kunnen oververhit raken en vlam vatten!
_ Trek de accessoires niet uit de oven wanneer ze
helemaal vol zijn. Wees heel voorzichtig.
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
_ Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem
ongeveer een uur lang op 200 °C om de geur van
het isolatiemateriaal en de beschermende vetlaag
te verwijderen. Houd tijdens deze procedure het
raam open.
_ Verwijder vóór het gebruik:
- de stickers op de voorzijde en de ovendeur,
met uitzondering van het typeplaatje;
- de beschermdelen van karton, en het
cellofaan op het bedieningspaneel en op de
andere delen van de oven;
- eventuele stickers op de accessoires (bijv.
onder de opvangbak).
45
41055006bNL.fm Page 46 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
ACCESSOIRES VAN DE OVEN
De accessoires variëren afhankelijk van het model. De
accessoires die bij de oven horen, worden vermeld in het
losse productinformatieblad (onder het punt
Accessoires).
Opvangbak (1)
1
De opvangbak is bedoeld om vet of voedseldeeltjes op te vangen
wanneer hij onder het rooster is geplaatst, of bijvoorbeeld als
bakplaat voor het bereiden van vlees, kip, vis, met of zonder
groenten. Giet een beetje water in de opvangbak om
vetspetters of rookvorming te voorkomen.
Bakplaat (2)
2
Voor het bakken van koekjes, schuimgebak en pizza's.
Rooster (3)
Het rooster kan gebruikt worden om voedsel op te grillen of als
draagrooster voor bak- en cakevormen en ieder type
ovenschaal of -pan. Kan op ieder beschikbaar niveau worden
geplaatst. Het rooster kan zowel met de beugel naar boven als
naar beneden worden geplaatst.
3
Draaispit (4)
Gebruik het draaispit zoals aangegeven wordt in het betreffende
hoofdstuk van het aparte Productinformatieblad.
4
“Grillpanset” (5)
5a
De set bestaat uit een rooster (5a), een geëmailleerde
opvangbak (5b) en één of twee handgrepen (5c).
Deze accessoires moeten op het rooster worden geplaatst (3)
en zijn bestemd voor het grillen.
5b
5
5c
Wflex bakvorm (6)
De Wflex bakvorm is gemaakt van silicon, dat geschikt is voor
voedselbereiding, hij is geschikt voor alle bereidingen van zoute
of zoete gerechten en kan gebruikt worden in plaats van
metalen bakvormen.
Hij is ideaal voor zowel het diepvriezen als voor verschillende
bereidingswijzen (vriezer, elektrische oven, gasoven en
magnetron).
Hij kan ook in de grill gebruikt worden, in dat geval dient u hem
op het laagste niveau te plaatsen.
6
46
41055006bNL.fm Page 47 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
ONDERHOUD EN REINIGING
Belangrijk: gebruik nooit een hogedrukspuit of
een stoomreiniger.
Buitenkant van de oven
_ Schoonmaken met een vochtig doekje. Als de
buitenkant heel vuil is, een paar druppels
afwasmiddel aan het water toevoegen.
Nawrijven met een droge doek.
_ Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen, anders krijgt u doffe plekken.
Als een dergelijk product per ongeluk op de oven
terecht komt, het onmiddellijk met een vochtig
doekje verwijderen.
_ Lichte kleurverschillen aan de voorzijde van het
apparaat worden veroorzaakt door het gebruik
van verschillende materialen, zoals glas, kunststof
en metaal.
Oven met een aluminium front
_ Gebruik een delicaat reinigingsmiddel en een
glazendoek ofwel een microvezeldoekje dat niet
pluist. Wrijf in horizontale richting licht met het
doekje over het oppervlak.
_ Gebruik geen bijtende middelen, harde sponsjes
of ruwe schoonmaakdoeken. Reinig de
aluminium oppervlakken met een droog doekje.
Accessoires
_ Na het gebruik de accessoires gelijk in water met
afwasmiddel laten weken. Voedselresten kunnen
met een afwasborstel of met een sponsje worden
verwijderd.
Zelfreinigende functie (pyrolyse)
Deze functie maakt het mogelijk het vuil te
verwijderen dat tijdens de bereidingen ontstaan is.
De vuilresten worden verbrand (bij een
temperatuur van ongeveer 500 °C) waarbij aanslag
ontstaat die makkelijk met een vochtige spons
verwijderd kan worden nadat de oven is afgekoeld.
_ Het is echter niet nodig de zelfreinigende functie
na elke bereiding te activeren, maar alleen als de
oven ernstig vervuild is.
_ In het geval dat de oven onder een kookplaat
geïnstalleerd wordt, dient u zich ervan te
verzekeren dat de branders of elektrische platen
tijdens de zelfreiniging (pyrolyse) uit staan.
_ De accessoires dienen verwijderd te worden
voordat u de pyrolyse functie activeert. Het is
wel mogelijk de plaat voor zoet gebak of de
opvangbak in de oven te laten zitten, zodat de
zelfreiniging ook op dat accessoire werkt. In dat
geval kan de reiniging van de bodem van de oven
te wensen overlaten.
_ Voor de beste resultaten bij het reinigen van de
deur moeten de grotere afzettingen worden
verwijderd met een vochtige spons, alvorens de
pyrolysefunctie te gebruiken.
_ Om in elke situatie te kunnen functioneren is de
oven voorzien van 2 zelfreinigende functies:
- een zuinige cyclus (PYRO EXPRESS)
vermindert het verbruik met ongeveer 25%
ten opzichte van de standaard zelfreinigende
cyclus. Door deze regelmatig te gebruiken
(elke 2 of 3 keer dat er vlees wordt bereid),
blijft de oven altijd schoon.
- een standaard cyclus (PYRO), garandeert de
doeltreffende reiniging van een sterk vervuilde
oven.
Bij modellen voorzien van het 6th Sense-systeem
wordt de cyclus van zelfreiniging automatisch
berekend aan de hand van de graad van vervuiling.
_ Als veiligheidsmaatregel wordt de deur
geblokkeerd zodra de zelfreinigende functie
wordt bevestigd.
Door de hoge temperatuur die tijdens de
zelfreiniging in de oven wordt bereikt, is het
onmogelijk de ovendeur te openen ook al wordt
de functiekeuzeknop op 0 gezet.
In welke gevallen kunt u het zelfreinigende
systeem activeren
Activeer deze functie wanneer de oven in de fase
van voorverwarming rook produceert of wanneer
de oven tijdens de bereiding veel rook produceert
of wanneer de oven na afkoeling een onaangename
geur verspreidt na de bereiding van verschillende
gerechten (lamsvlees, vis, gegrild vlees)
BEREIDINGEN DIE
WEINIG VUIL
ACHTERLATEN
Koekjes, groenten,
taart, quiche, soufflé.
Bereidingen die geen
spatten achterlaten.
BEREIDINGEN DIE
EEN NORMALE
HOEVEELHEID VUIL
ACHTERLATEN
Vlees, vis (in
ovenschaal), gevulde
groenten.
BEREIDINGEN DIE
EEN GROTE
HOEVEELHEID VUIL
ACHTERLATEN
Grote stukken vlees aan
het spit.
47
41055006bNL.fm Page 48 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
Let op: geadviseerd wordt om bij de volgende
handelingen beschermende handschoenen te dragen. Het
is belangrijk dat de onderstaande aanwijzingen
zorgvuldig worden opgevolgd om eventueel persoonlijk
letsel alsmede schade aan de ovendeur en de scharnieren
te voorkomen.
Het verwijderen van de ovendeur:
1. Zet de ovendeur helemaal open (zie fig. 1).
1
2. Til de twee vergrendelingen op en duw ze naar voren
totdat ze niet verder kunnen (zie fig. 2).
2
3. Verwijder de deur door hem gedeeltelijk te sluiten en
vervolgens naar boven toe los te trekken (zie fig. 3).
3
1
Het demonteren van de ovendeur:
1. Zet de ovendeur op een horizontaal oppervlak (fig. 1).
2. Draai de 2 schroeven van de glassteunen (A) met een
schroevedraaier los (fig. 1, fig. 2).
2
48
41055006bNL.fm Page 49 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
3. Verwijder de eerste glasplaat door deze op te tillen van het
onderste gedeelte en deze uit zijn behuizing te trekken
(fig. 3).
3
4. Trek de resterende 2 glasplaten er uit (fig. 4, fig. 5).
4
5
6
5. Om de glasplaten terug te zetten in omgekeerde volgorde
te werk gaan, let er op dat het opschrift SAFEGLASS van
de laatste glasplaat naar boven gericht is (fig. 7).
7
49
41055006bNL.fm Page 50 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
Wees voorzichtig met de scharnieren bij het schoonmaken en/
of de demontage van de ovendeur (fig. 8).
De deur weer terugplaatsen:
1. Plaats de scharnieren in de sleuven en laat de deur volledig
zakken.
2. Breng aan weerszijden de vergrendelingen omlaag.
3. Sluit de ovendeur helemaal.
Let op: om persoonlijk letsel, beschadigingen aan de ovendeur
en de scharnieren te voorkomen, is het belangrijk dat de
bovenbeschreven aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd.
8
Het lampje achter in de oven vervangen:
1. Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
2. Laat de oven eerst afkoelen en schroef vervolgens het
beschermkapje van de lamp naar links los (zie fig. 9).
3. Vervang het lampje (zie N.B.).
4. Schroef het beschermkapje weer vast.
5. Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
N.B.: gebruik alleen lampjes van 25 W/230 V, type E-14,
T500 °C, die bij de Klantenservice verkrijgbaar zijn.
Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het
beschermkapje is teruggeplaatst.
50
9
41055006bNL.fm Page 51 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM
OPSPOREN VAN STORINGEN
Oven verwarmt niet:
_ Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft
en of de oven is aangesloten.
_ Zet de oven uit en weer aan, om te controleren
of het probleem verdwenen is.
Als de deur geblokkeerd is:
_ Zet de oven uit en weer aan, om te controleren
of het probleem verdwenen is.
Belangrijk:
_ Controleer of de keuzeschakelaar van de oven
niet op de stand “0” of op het “lampje”
staat.
- Controleer of de elektronische programmeur
(indien aanwezig) “
” aangeeft,
raadpleeg het aparte productinformatieblad
en/of de beschrijving van de elektronische
programmeur.
- Als de elektronische programmeur (indien
aanwezig) “F XX” aangeeft, contact
opnemen met de dichtstbijzijnde
Klantenservice. Vermeld in dat geval het
nummer dat volgt op de letter “F”.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
1. Controleren of het niet mogelijk is het
probleem zelf te verhelpen aan de hand van
de onder “Opsporen van storingen”
beschreven punten.
2. Het apparaat aan- en uitzetten om te
controleren of het probleem is opgelost.
Als na het uitvoeren van deze controles de
storing nog steeds aanwezig is, contact
opnemen met de dichtstbijzijnde
Klantenservice.
Vermeld altijd:
_ de aard van de storing;
_ het type en het exacte model van de oven;
_ het servicenummer (dat is het nummer na het
woord Service op het typeplaatje) op de
rechter binnenrand van de ovenruimte
(zichtbaar als de deur open is). Het
servicenummer bevindt zich ook op het
garantieboekje;
_ uw volledige adres;
_ uw telefoonnummer.
Wend u, in het geval dat reparatie noodzakelijk is,
tot een erkende After-sales Service (alleen dan
heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de
reparatie correct wordt uitgevoerd).
Het niet naleven van deze instructies kan
nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid
en de kwaliteit van het product.
CONFORMITEITSVERKLARING
_ Deze oven is bestemd om in aanraking te
komen met levensmiddelen en is in
overeenstemming met de richtlijn
89/109/EEG.
_ De oven is ontworpen om uitsluitend als
apparaat voor het bereiden van voedsel te
worden gebruikt.
Ieder ander gebruik (bijv. voor verwarming
van het vertrek) dient als oneigenlijk en dus
als gevaarlijk te worden beschouwd.
_ De oven is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming
met:
- de veiligheidsvereisten van de
“Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG;
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”richtlijn 89/336/EEG;
- de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG.
51

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement