Whirlpool AWM 6101/1, AWM 6102, AWM 6122, AWM 6125, AWM 6082 User guide

Whirlpool AWM 6101/1, AWM 6102, AWM 6122, AWM 6125, AWM 6082 User guide
3cz10147.fm Page 16 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
OBSAH
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
DÍŘKA
DĚTSKÁ POJISTKA (JE-LI U MODELU)
PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
JAK VYJMOUT FILTR
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
PŘEPRAVA/MANIPULACE
16
3cz10147.fm Page 17 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstranění obalu a kontrola
6.Elektrické připojení
• Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka
poškozená. V případě pochybností pračku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo
svému prodejci
• Zkontrolujte, zda jste dostali všechno
příslušenství i díly
• Veškerý obalový materiál (plastové sáčky,
polystyrénové díly apod.) uschovejte z
dosahu dětí, mohly by pro ně být
nebezpečné
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný
elektrikář v souladu s pokyny výrobce a
běžnými platnými bezpečnostními předpisy
• Údaje o napětí, příkonu a jištění jsou
uvedeny na vnitřní straně dvířek
• Spotřebič musí být připojen k síti výlučně
zásuvkou s uzemněním podle platných
předpisů. Pračka musí být podle zákona
uzemněna. Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za poškození zdraví osob nebo
zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v
důsledku nedodržení výše uvedených pokynů
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
sdružené zásuvky
• Před každou údržbou odpojte pračku od
přívodu elektrické energie
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k
připojení do sítě přes zásuvku nebo k
dvojpólovému vypínači přívodu proudu
• Jestliže byla pračka při dopravě poškozena,
nezapínejte ji. Zavolejte do servisu
• Výměnu elektrického kabelu může provést
pouze servis
• Pračku používejte jen v domácnosti a jen k
účelu, ke kterému je určena
2.Odstranění přepravních šroubů
• Pračka je vybavena ochrannými přepravními
šrouby, které chrání vnitřek pračky před
poškozením při dopravě. Před uvedením
pračky do provozu je bezpodmínečně nutné
přepravní šrouby odstranit
3.Instalace pračky
• Z ovládacího panelu odstraňte ochrannou fólii
• Při přemíst'ování pračky ji nikdy nezvedejte
za pracovní desku
• Pračku umístěte na pevnou a rovnou
podlahu, nejlépe do rohu místnosti
• Zkontrolujte, zda pračka stojí všemi čtyřmi
nožičkami pevně na podlaze a zda je
dokonale vyvážená (použijte vodováhu)
4.Přívod vody
• Přívodní hadici připojte v souladu s místními
platnými předpisy vodárenského podniku
• Přívod vody: Pouze studená voda
• Vodovodní
kohoutek:
přípojka k hadici se závitem 3/4
• Tlak vody
(tlak proudu): 100-1000 kPa (1-10 bar).
Minimální rozměry pro zabudování:
Šířka:
600 mm
Výška:
825 mm
Hloubka: 600 mm
5.Vypouštěcí hadice
• Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj
umyvadla nebo vany
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
vypouštěcímu systému, přesvědčte se, že je
vybaveno odvzdušňovačem, který brání
současnému plnění a vypouštění vody
(sifonový efekt)
17
3cz10147.fm Page 18 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Obal
3.Všeobecné rady
• Obal je 100% recyklovatelný a je
označen
recyklačním symbolem. Při
likvidaci obalového materiálu se řiďte
platnými místními předpisy
• Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji
připojenou k síti
• Uzavřete vodovodní kohout
2.Likvidace obalu a starého spotřebiče
• Dříve než se pustíte do čištění a údržby,
pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě
• Pračka je vyrobena z recyklovatelného
materiálu. Musí být zlikvidována v souladu s
platnými místními likvidačními předpisy.
• K omytí vnějších částí pračky použijte
neutrální vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí
prostředky s abrazivními částicemi
• Před likvidací odstraňte všechny zbytky
pracího prášku a odřízněte přívodní kabel,
aby pračka nemohla být připojena k síti
• Nikdy neotvírejte dvířka násilím,
nepoužívejte je jako stupínku
• Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály,
nebo aby lezly do bubnu (viz také další
stranu “Bezpečnost dětí”)
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel
vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte
v servisu. Přívodní kabel může vyměnit
pouze kvalifikovaný elektrikář
4.Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi ES:
73/23/EHS Směrnice o nízkém napětí
89/336/EHS Směrnice EMC
93/68/EHS Směrnice o označení CE
18
3cz10147.fm Page 19 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
POPIS PRAČKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pracovní deska
Ovládací panel
Násypka na prací prostředek
Servisní nálepka
(uvnitř dveří)
Dvířka
Dětská pojistka
(uvnitř dvířek, je-li u modelu)
Filtr (za dvířky vnitřního prostoru)
Podstavec
Seřiditelné nožičky
1
3
2
4
5
6
7
8
9
DÍŘKA
Chcete-li otevřít skleněná dvířka, uchopte držadlo, stiskněte vnitřní
držadlo a dvířka otevřete. Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až
západka slyšitelně zapadne.
19
3cz10147.fm Page 20 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
DĚTSKÁ POJISTKA (JE-LI U MODELU)
Chcete-li zabránit nevhodnému použití spotřebiče,
otočte plastovým šroubem na vnitřní straně dveří.
Můžete k tomu použít silný kulatý roh barevné vložky
z násypky na prací prostředek nebo minci:
• Svislá rýha: dvířka nejdou zavřít
• Vodorovná rýha: dvířka je možné opět zavřít
PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM
Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které
mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.
1. Otevřete přívod vody.
2. Uzavřete dvířka.
3. Do komory pro prací prostředky dejte trochu pracího prostředku (asi 30ml)
.
4. Zvolte krátký program a spust'te ho (viz stručný návod).
PŘÍPRAVA PRÁDLA
1.Roztřiďte prádlo podle...
Čištění skvrn
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/
syntetické materiály, vlna, ruční praní
• Barvy
Oddělte barevné a bílé prádlo. Nové barevné
kusy perte zvlášt'
• Velikost
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu
lépe rozloží
• Jemné kousky
Malé kousky (např. nylonové punčochy a
pásky), nebo prádlo s háčky (např.
podprsenky), perte ve speciálních sáčcích
nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon
odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte
v bavlněném sáčku
• Krev, mléko, vejce apod. se většinou odstraní
během programu ve fázi působení enzymů
• K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,
čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat
odstraňovač skvrn do komory
na prací
prostředky.
• Zvlášt' odolné skvrny je třeba ošetřit již před
praním čističem skvrn
2.Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky apod. mohou
poškodit prádlo i vnitřek pračky.
3.Uzávěry
Zapněte zdrhovadla, háčky i poutka; volné
pásky a tkanice je třeba svázat dohromady.
20
Barvení
• Používejte pouze barviva doporučená pro
pračky
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech
pračky mohou barviva zanechat skvrny
Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo rozložte a načechrané ho vložte do
bubnu. Dodržujte množství prádla uvedená
ve stručném návodu.
Poznámka: přeplňování pračky má za
následek neuspokojiví prací výsledky a
pomačkané prádlo.
3. Zavřete dvířka.
3cz10147.fm Page 21 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Volba pracího prostředku závisí na:
Dávkování
• druhu látky (bavlna, snadná péče/syntetické,
jemné látky, vlna).
Poznámka: Na praní vlny používejte pouze
speciální prací prostředky určené pro vlnu.
• barvě
• teplotě praní
• míře a druhu znečištění
Poznámka:
Případné bělavé zbytky prášku na tmavých
tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými
změkčovacími přísadami, které jsou obsaženy
v moderních bezfosfátových pracích
prostředcích. Objeví-li se, látku vytřepejte nebo
okartáčujte, případně příště použijte tekuté
prací prostředky.
Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
Při použití prostředků proti vodnímu kameni,
barviv nebo bělidel pro předpírku si ověřte, že
je lze použít v automatických pračkách pro
domácnost. Prostředky proti vodnímu kameni
mohou obsahovat složky, které by mohly
poškodit součásti pračky
V pračce nepoužívejte žádná rozpouštědla
(např. terpentýn, benzín). V pračce neperte
látky ošetřené rozpouštědly nebo hořlavými
tekutinami.
Dodržujte výrobcem doporučené dávky na
obalu pracích prostředků. Záleží na:
• míře a druhu znečištění
• množství prádla
při plné náplni dávkujte podle pokynů
výrobce;
při poloviční náplni: dejte 3/4 množství pro
plnou náplň;
Minimální náplň (asi 1 kg):
1/2 množství použitého pro plnou náplň
• tvrdosti vody ve vašem kraji (vyžádejte si
informace u vodárenského podniku). Měkká
voda potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou
menší množství pracího prostředku (viz
tabulka tvrdosti vody)
Poznámky:
Příliš mnoho pracího prostředku může vytvořit
nadbytečné množství pěny.
Prací účinnost se tím sníží.
jestliže pračka zjistí příliš mnoho pěny, může
zabránit odstředění.
Praní v nedostatečném množství pracího
prostředku má za následek zašedlé prádlo a
usazeniny topném tělese, na bubnu a hadicích.
A
Tabulka tvrdosti vody
Německé
Francouzské
Anglické stupně
stupně
stupně
°eH
°dH
°fH
1
0-7
0-12
0-9
měkká
2
7-14
12-25
9-17
střední
tvrdá
3
14-21
25-37
17-26
velmi tvrdá
4
nad 21
nad 37
nad 26
Je-li vaše pračka vybavena násypkou se třemi komorami, nastavte ukazatel tvrdosti vody na
stupeň tvrdosti vody ve vaší domácnosti (1 až 4) pomocí barevného ukazatele (A). Stačí nastavit
posuvný ukazatel dole v násypce do požadované polohy.
Tvrdost vody
Vlastnosti
21
3cz10147.fm Page 22 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
Přidávání pracích prostředků a přísad
Násypka na prací prostředky má tři (modely “B1” nebo “B2”)
nebo čtyři (model “A”) komory podle modelu.
Komora
• Prací prostředky pro předpírku
Komora
• Prací prostředky pro hlavní praní
• Čistič skvrn
• Prostředek ke změkčování vody (pro vodu se stupněm
tvrdosti 4)
Používáte-li tekuté prací prostředky, vyjměte barevnou vložku
z násypky a vložte ji do prvního otvoru v komoře
.
Na vložce je stupnice k usnadnění dávkování.
Komora
• Avivážní prostředek
• Tekutý škrob
Pouze pro přísady až ke značce “Max”.
A
B1
Komora
• Chlórové bělidlo
Pouze ke značce “Max” (čtyřkomorový model “A”)
B2
B2
Poznámky:
• Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
• Tekuté prací prostředky můžete používat pro programy s předpírkou. V tomto případě nasypte
do komory pro hlavní praní pouze práškový prací prostředek.
• Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do
bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule nebo pytlíčku.
• Používáte-li prostředky proti vodnímu kameni, bělidla nebo barvy, ověřte si, že jsou vhodná
pro pračky, Prostředky proti vodnímu kameni mohou obsahovat složky, které by mohly
poškodit části pračky.
• V pračce nepoužívejte žádná rozpouštědla ( např. terpentýn, benzín).
• Používáte-li práškový škrob, postupujte následujícím způsobem:
1. Vyperte prádlo zvoleným programem.
2. Pak rozmíchejte v kelímku škrob s vodou.
3. Zvolte program “Máchání a odstřeďování”, snižte počet otáček na asi 800 ot/min a spust'te
program.
.
4. Vysuňte násypku pro prací prostředky, aby byly vidět asi 3 cm komory
, zatímco do násypky natéká voda.
5. Nalijte škrobový roztok do komory
6. Jsou-li po skončení programu v násypce ještě nějaké zbytky škrobu, vyčistěte ji (viz “Údržba
a čištění”).
Řiďte se také pokyny výrobce škrobu.
22
3cz10147.fm Page 23 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
JAK VYJMOUT FILTR
Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit,
nejméně dvakrát až třikrát ročně.
Především:
• Jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo
neodstřeďuje
• Jestliže se čerpadlo ucpalo nějakým předmětem
(např. (knoflíky, mincí, spínacím špendlíkem))
DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním pračky si ověřte,
zda voda už vychladla.
1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Otevřete kryt filtru. Můžete k tomu použít
barevnou vložku z násypky na prací prostředek.
3. Vedle pračky umístěte nádobu vhodné velikosti.
4. Otevřete filtr, ale úplně ho nevytahujte. Pomalu
otáčejte držadlem proti směru hodinových
ručiček, až voda vyteče.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Pak filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
8. Přesvědčete se, že rotor čerpadla se volně
pohybuje.
9. Zasuňte filtr zpět vodícím čepem směrem nahoru
a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až
na doraz (držadlo vodorovně).
10. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 l vody
k aktivaci Eko systému. Zkontrolujte, zda je filtr na
cizí předměty správně a pevně na svém místě.
11. Přiklopte kryt a zajistěte ho.
12. Spotřebič opět připojte.
13. Zvolte program a spust'te ho.
23
3cz10147.fm Page 24 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
Před vypuštěním zbylé vody pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
Otevřete kryt filtru. Můžete k tomu použít barevnou vložku z násypky na prací
prostředek. Vedle pračky umístěte nádobu vhodné velikosti.
1. Otevřete filtr, ale úplně ho nevytahujte. Pomalu otáčejte držadlem proti směru hodinových
ručiček, až voda vyteče.
2. Počkejte, až vyteče všechna voda.
3. Pak filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
4. Opatrně nakloňte spotřebič směrem k sobě, aby nahromaděná voda mohla vytéct ze spodku
spotřebiče.
5. Zasuňte filtr zpět vodícím čepem směrem nahoru a zašroubujte ho ve směru hodinových
ručiček až na doraz (držadlo vodorovně).
6. Přiklopte kryt a zajistěte ho.
Před dalším použitím pračky:
1. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 l vody k aktivaci Eko systému.
2. Spotřebič opět připojte.
PÉČE A ÚDRŽBA
Vnější plochy a ovládací panel
• Omyjte měkkým vlhkým hadříkem
• Můžete použít neutrální čisticí prostředek
(neabrazivní)
• Osušte měkkým hadříkem
Těsnění dvířek
• Těsnění otřete podle potřeby vlhkým
hadříkem
• Pravidelně kontrolujte, zda v záhybech
těsnění neuvízly nečistoty nebo cizí předměty
Filtr
• Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a
čistit, nejméně dvakrát až třikrát ročně
(viz “Jak vyjmout filtr”)
24
3cz10147.fm Page 25 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
Násypka na prací prostředek
1. Stiskněte uvolňovací páčku v komoře pro předpírku
směrem dolů a pak zásuvku vytáhněte.
2. Vyjměte vložku (model “A” a “B1”) nebo sifon (model “B2”)
z komory na změkčovadlo.
Vyjměte vložku na tekuté prací prostředky.
U modelu “A” vyjměte také sifon z komory na bělidla.
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vrat'te je na místo a násypku na prací prostředek opět
zasaďte. Násypku na prací prostředek vložte do pračky.
A
A
B1
B2
Sítkové filtry ve vodovodním připojení
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.
Pračky s přímou přívodní hadicí
1. Zavřete kohout a odšroubujte přívodní hadici od kohoutu.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte
opět ke kohoutu.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce kleštěmi a vyčistěte ho.
5. Vrat'te sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět
přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost
spojení.
Pračky s hadicí Aquastop
1. Zavřete kohout a odšroubujte hadici Aquastop od kohoutu.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte
opět ke kohoutu.
3. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.
25
3cz10147.fm Page 26 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
Zakoupená pračka je podle modelu vybavena
různými automatickými bezpečnostními
funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a
bezpečnostní systém může vhodně zareagovat.
Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte
během několika minut.
Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.
Ověřte si, zda:
• je přívodní kabel zasunutý do zásuvky;
• je zásuvka v pořádku
(např. pomocí stolní lampy);
• byl program správně zvolen;
• zda jste stiskli tlačítko Zap/Vyp (podle modelu).
Pračka nezačala prát, ale... (liší se
podle modelu)
...kontrolka “Start/Přestávka” bliká.
• není vypnutá kontrolka “Zap/Vyp”.
Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”;
• nebyl aktivován bezpečnostní systém pračky
(viz tabulku popisu poruch).
Po praní zůstávají v násypce zbytky
pracích prostředků a přísad.
Ověřte si, zda:
• je sifon správně instalovaný a je čistý
(viz “Údržba a čištění”);
• je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mezi
přívodní hadicí a vodovodním kohoutkem
mohou být zanesené |viz “Údržba a čištění”.
Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát
až třikrát ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Pračka při odstřeďování vibruje.
Ověřte si, zda:
• jsou dvířka spotřebiče správně zavřená
(dětská pojistka);
• jste změnili program;
• je přívod vody otevřený. Není-li tomu tak,
otevřete kohoutek a stiskněte tlačítko
“Start/Přestávka”.
...kontrolka Zap/Vyp svítí.
Ověřte si, zda:
• jsou dvířka spotřebiče správně zavřená
(dětská pojistka);
• jste zvolili a spustili program;
• je přívod vody otevřený. Není-li tomu tak,
otevřete kohoutek a pračku nejdříve vypněte
a pak zapněte.
Pračka se zastavila během programu
(liší se podle modelu).
Ověřte si, zda:
• nesvítí kontrolka “Stop máchání”, ukončete
tuto funkci opětovným stiskem tlačítka;
• jste zvolili jiný program.
Znovu zvolte požadovaný program a
stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”;
• kontrolka “Start/Přestávka” bliká. Stiskněte
tlačítko “Start/Přestávka”;
• není stisknuté tlačítko “Stop máchání”,
zrušte tuto funkci opětovným stiskem tlačítka;
Ověřte si, zda:
• je pračka vyvážená a pevně instalovaná na
všech čtyřech nožičkách (viz “Pokyny k
instalaci”);
• byly odstraněny přepravní šrouby. Před
uvedením pračky do provozu je
bezpodmínečně nutné přepravní šrouby
odstranit (viz “Pokyny k instalaci”).
Prádlo je špatně odstředěné:
Spotřebič je vybaven systémem ke zjišt'ování
nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte
do pračky jednotlivé těžké kusy (koupelnové
předložky, koupací pláště apod.), může tento
systém automaticky snížit rychlost odstředění, aby
pračku chránil, nebo je-li nevyváženost příliš velká,
dokonce odstřeďovací cyklus po chvíli přerušit.
• Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké,
přidejte menší kousky prádla, abyste náplň
vyvážili a znovu spust'te odstřeďovací cyklus.
• Přílišné množství pěny může zabránit
odstřeďování. Zkontrolujte, zda používáte
správnou dávku pracího prostředku
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen
málo:
• spotřebič má bezpečnostní hadici a otevřel
se bezpečnostní ventil (červený ukazatel v
kontrolním okénku bezpečnostního ventilu).
V tomto případě ji vyměňte za novou
bezpečnostní hadici.
Co dělat, zjistí-li automatický bezpečnostní systém poruchu? (liší se podle modelu)
Program se přeruší a různé ukazatele (jsou-li u modelu) signalizují příčinu závady.
Tabulka popisu poruch
Malé kontrolky se rozsvítí
Digitální displej
Popis poruchy
Vodovodní kohoutek
FH
Porucha přívodu vody
-
FP
Porucha vypouštění
-
od “F4” do “F15”
Porucha elektrických prvků
Aquastop
FA
Zásah Aquastopu
26
3cz10147.fm Page 27 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
a. Závadu přívodu vody (žádný nebo
nedostatečný přívod vody)
Modely s displejem poruch - na displeji svítí
ukazatel “Vodovodní kohout”, nebo se na
displeji střídavě objevuje “FH”. Pračku vypněte
otočením programového voliče do polohy “ ”
a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
Modely bez displeje poruch - pračka se zastaví
v příslušné fázi. Pračku vypněte a zástrčku
vytáhněte ze zásuvky.
Ověřte si, zda:
• je vodovodní kohout zcela otevřen a tlak
přívodu vody je dostatečný;
• přívodní hadice není ohnutá;
• nejsou sítkové filtry zanesené (viz “Údržba a
čištění”/ “Sítkové filtry přívodní hadice”);
• není voda v přívodní hadici zamrzlá.
Spotřebič opět zapojte do elektrické zásuvky.
Modely s displejem poruch - opět zvolte
požadovaný program a stiskněte tlačítko “Start/
Přestávka”; program bude pokračovat (k tomuto
programu nepřidávejte žádný prací prostředek).
Modely bez displeje poruch, opět zapněte
požadovaný program dalším stiskem tlačítka
“ZAP/VYP” (k tomuto programu nepřidávejte
prací prostředek).
Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do
servisu (viz “Servis”).
b.Porucha vypouštění
Modely s displejem poruch - podle modelu, na
displeji se stále nebo střídavě objevuje “FP”.
Pračku vypněte otočením programového voliče
do polohy “ ” a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
Modely bez displeje poruch, pračka se zastaví
v příslušné fázi. Pračku vypněte a zástrčku
vytáhněte ze zásuvky.
Ověřte si, zda:
• odpadní hadice není nikde přehnutá
(viz “Pokyny k instalaci”);
• není čerpadlo / filtr zablokované (viz “Jak
vyjmout filtr” / “Jak vypustit zbylou vodu”);
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vypouštěním
nechte vodu vychladnout.
• není vypouštěcí hadice zamrzlá.
Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.
Modely s displejem poruch - opět zvolte
požadovaný program a stiskněte tlačítko “Start/
Přestávka”, program bude pokračovat (k tomuto
programu nepřidávejte žádný prací prostředek).
Modely bez displeje poruch; opět zapněte
požadovaný program dalším stiskem tlačítka
“Zap/Vyp” (k tomuto programu nepřidávejte
žádný prací prostředek).
Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do
servisu (viz “Servis”).
c. Závada elektrického systému
Modely s displejem poruch - na displeji se
objeví “F4” až “F15”, začnou blikat některé
nebo všechny kontrolky LED volby rychlosti
odstředění. Pračku vypněte. Zvolte program a
opět stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”.
Program bude pokračovat.
Modely bez displeje poruch - pračka se zastaví
v příslušné fázi. Pračku nejprve vypněte a pak
zapněte. Program bude pokračovat.
Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do
servisu (viz “Servis”).
d.Zásah Aquastopu (je-li u modelu)
“Aquastop” může být spuštěn:
1. příliš velkým množstvím pěny.
2. prosakováním v přívodní hadici nebo ve
spotřebiči.
V tomto případě se automaticky zapne
čerpadlo, aby se mohla odčerpat voda.
Modely s displejem poruch - na displeji svítí
kontrolka “Aquastop”. Na displeji se objeví
“FA” nebo střídavě “F” a “A” a běží čerpadlo.
Pračku vypněte otočením voliče programů do
polohy “ ”, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
přesvědčte se, že je vodovodní kohout
zavřený.
Modely bez displeje poruch - pračka se zastaví
v příslušné fázi. Pračku vypněte, zástrčku
vytáhněte ze zásuvky a přesvědčte se, že je
vodovodní kohout zavřený.
Opatrně nakloňte spotřebič směrem k sobě,
aby nahromaděná voda mohla vytéct ze
spodku spotřebiče.
Pak:
1. připojte spotřebič
2. otevřete vodovodní kohout (jestliže voda
začne okamžitě natékat do pračky, i když
pračka není zapnutá, zavřete přívod vody a
zavolejte do servisu).
Modely s displejem poruch - opět zvolte
požadovaný program a stiskněte tlačítko
“Start/Přestávka”, program bude pokračovat
(k tomuto programu nepřidávejte žádný prací
prostředek).
Modely bez displeje poruch - opět zapněte
požadovaný program dalším stiskem tlačítka
“Zap/Vyp” (k tomuto programu nepřidávejte
žádný prací prostředek).
Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do
servisu (viz “Servis”).
27
3cz10147.fm Page 28 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM
SERVIS
Předtím, než se obrátíte na servis:
1. Pokuste se opravit poruchu sami
(viz “Jak odstranit poruchu”)
2. Znovu spust'te program a sledujte, zda se
porucha projeví znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.
Sdělte:
• V čem závada spočívá.
• Model pračky.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
Servisní štítek je na vnitřní straně dvířek.
• Vaši úplnou adresu.
• Vaše telefonní číslo s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou
uvedeny na záručním listu, nebo vám je sdělí
vás prodejce.
PŘEPRAVA/MANIPULACE
Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku.
1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Vypouštění zbytků vody z hadic a z pračky (viz “Jak vyjmout filtr”/ “Jak vypustit zbylou vodu”).
5. Namontujte bezpečnostní přepravní šrouby (povinné).
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement