Whirlpool AQCF 851 B U (EU) User guide

Whirlpool AQCF 851 B U (EU) User guide
Wa¿ne informacje
PL
Aby zapewniæ skuteczne dzia³anie suszarki
kondensacyjnej, nale¿y przestrzegaæ podanego
poni¿ej schematu regularnej konserwacji:
Filtr na k³aczki kurzu – po ka¿dym cyklu suszenia
KONIECZNE JEST usuniêcie k³aczków, które pozostaj¹
na filtrze.
Zaniechanie czyszczenia filtra po ka¿dym cyklu
suszenia wp³ywa na wydajnoœæ pracy suszarki, która
potrzebuje wiêcej czasu na suszenie i, w
konsekwencji, zu¿ywa wiêcej energii podczas
suszenia.
Zbiornik na wodê – Nale¿y opró¿niaæ zbiornik na wodê
po ka¿dym cyklu suszenia.
Faza 1
Otworzyæ drzwiczki suszarki.
2
Faza 2
Wyj¹æ filtr (u¿ywaj¹c dwóch
palców)
Faza 3
Otworzyæ filtr odblokowuj¹c
zacisk.
Faza 4
Usun¹æ ewentualne meszki z
wewnêtrznej powierzchni siatki
filtra.
Faza 1
Poci¹gn¹æ do siebie zbiornik
na wodê i wyci¹gn¹æ go
ca³kowicie z suszarki.
Faza 2
Wylaæ wodê ze zbiornika.
Faza 3
Zainstalowaæ zbiornik na
wodê upewniaj¹c siê, ¿e
zosta³ w ca³oœci umieszczony
w os³onie.
Nieopró¿nianie zbiornika na wodê mo¿e spowodowaæ:
- Zatrzymanie ogrzewania maszyny, (wsad mo¿e byæ
jeszcze wilgotny pod koniec cyklu suszenia).
- mruganie wskaŸnika „Wylaæ wodê”, w celu
poinformowania, ¿e zbiornik jest pe³ny.
! WskaŸnik „Wylaæ wodê”
œwieci nadal, aby
przypomnieæ, ¿e nale¿y
opró¿niæ zbiornik na wodê na
pocz¹tku ka¿dego programu.
Faza 5
Zainstalowaæ filtr – nigdy nie
uruchamiaæ suszarki bez filtra
w prawid³owej pozycji.
£adowanie systemu zbierania wody
Gdy suszarka jest nowa zbiornik na wodê nie przyjmuje
wody, dopóki system nie bêdzie za³adowany. Operacja
ta mo¿e trwaæ 1 lub 2 cykle suszenia. Gdy system jest
za³adowany, mo¿e zbieraæ wodê z ka¿dego cyklu.
Kondensator - Konieczne jest usuwanie meszków z
kondensatora co miesi¹c.
Faza 1
Otworzyæ pokrywê
kondensatora.
- przytrzymaæ uchwyt i
poci¹gn¹æ do siebie.
Faza 2
Wyj¹æ kondensator
przekrêcaj¹c 3 zaciski,
nastêpnie poci¹gn¹æ
kondensator do siebie. (W
przewodach mo¿e znajdowaæ
siê woda: jest to normalna
sytuacja).
Faza 3
Wyczyœciæ kondensator wod¹,
tak aby sp³ywa³a po tylnej
czêœci i usunê³a ewentualne
meszki.
Faza 4
Zainstalowaæ kondensator.
Upewniæ siê, ¿e grupa jest
ca³kowicie umieszczona w
os³onie, ¿e wszystkie 3
zatrzaski s¹ zamocowane, i ¿e
strza³ki wskazuj¹ce
umiejscowienie na przedniej
czêœci kondensatora s¹
skierowane ku górze.
Zaniechanie czyszczenia kondensatora mo¿e
spowodowaæ wczeœniejsze zepsucie suszarki.
PL
Instalacja
Gdzie zainstalowaæ suszarkê
10 mm
• P³omienie mog¹ uszkodziæ
suszarkê, powinna byæ zatem
zainstalowana daleko od
kuchenek gazowych, pieców,
grzejników lub p³yt grzewczych.
Jeœli urz¹dzenie musi byæ
zainstalowane pod pó³k¹
15 mm
15 mm
robocz¹, konieczne jest
pozostawienie odleg³oœci 10
mm miêdzy górn¹ p³yt¹
urz¹dzenia i innymi
przedmiotami znajduj¹cymi siê nad nim oraz przestrzeni
15 mm miêdzy bokami urz¹dzenia i œcianami lub
sprzêtem znajduj¹cym siê obok. W ten sposób
zapewniony jest wystarczaj¹cy obieg powietrza.
Wentylacja
• Gdy suszarka pracuje, nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹
wentylacjê. Nale¿y upewniæ siê, ¿e suszarka jest
umieszczona w pomieszczeniu, które nie jest wilgotne i
jest wyposa¿one w odpowiedni obieg powietrza.
Strumieñ powietrza wokó³ suszarki ma bardzo du¿e
znaczenie dla zapewnienia kondensacji wody
produkowanej podczas prania; suszarka nie dzia³a
prawid³owo, jeœli umieszczona jest w zamkniêtej
przestrzeni lub wewn¹trz mebla.
Jeœli suszarka jest u¿ywana w ma³ym lub zimnym
pomieszczeniu, mo¿liwe jest, ¿e powstan¹ skropliny.
Odradza siê instalowanie suszarki w szafie. Urz¹dzenie
nie mo¿e byæ instalowane za drzwiami zamykanymi na
klucz, drzwiami przesuwnymi lub drzwiami z czopem
zawiasu znajduj¹cym siê po stronie przeciwnej w
stosunku do drzwiczek suszarki.
Wypuszczanie wody
Jeœli urz¹dzenie jest umieszczone blisko rury spustowej,
mo¿liwe jest, aby skondensowana woda sp³ywa³a
bezpoœrednio do niej, bez u¿ywania zbiornika na wodê. W
podobnym przypadku nie jest konieczne opró¿nianie
zbiornika na wodê po ka¿dym cyklu. Jeœli suszarka jest
umieszczona nad lub obok pralki, urz¹dzenia te mog¹ mieæ
ten sam odp³yw. Wystarczy od³¹czyæ rurê pokazan¹ na
rysunku A i pod³¹czyæ j¹ do odp³ywu. Jeœli odp³yw znajduje
siê w odleg³oœci wiêkszej od d³ugoœci rury, mo¿na kupiæ i
pod³¹czyæ rurê, która do niego dosiêgnie, maj¹c¹ tê sam¹
œrednicê i potrzebn¹ d³ugoœæ. Aby zainstalowaæ now¹ rurê,
wystarczy wymieniæ istniej¹c¹, tak jak pokazano to na
rysunku, B umieszczaj¹c j¹ w tej samej pozycji.
Odp³yw musi znajdowaæ siê 1 metr ni¿ej w stosunku do
dna suszarki.
Po zainstalowaniu suszarki nale¿y siê upewniæ, ¿e rura
odp³ywowa nie jest zgiêta ani skrzywiona.
2
2
H<1m
PL
Rys. A
Rys. B
Pod³¹czenie elektryczne
Przed w³o¿eniem wtyczki do gniazda nale¿y sprawdziæ
nastêpuj¹ce elementy:
• Upewniæ siê, ¿e rêce s¹ suche.
• Gniazdko musi posiadaæ uziemienie.
• Gniazdko musi wytrzymaæ maksymaln¹ moc przewidzian¹
dla urz¹dzenia, wskazan¹ na tabliczce z danymi dotycz¹cymi
pracy suszarki (zobacz Opis suszarki).
• Moc zasilania musi zawieraæ siê w wartoœciach podanych
na tabliczce dotycz¹cej pracy suszarki (zobacz Opis
suszarki).
• Gniazdko musi odpowiadaæ rodzajowi wtyczki suszarki.
Jeœli nie pasuje, nale¿y wymieniæ albo gniazdko, albo
wtyczkê.
Nie nale¿y u¿ywaæ przed³u¿aczy.
Suszarka nie mo¿e byæ zainstalowana na zewn¹trz, nawet
w os³oniêtych miejscach. Wystawianie tego urz¹dzenie na
deszcz lub ulewê mo¿e okazaæ siê bardzo niebezpieczne.
Po zainstalowaniu suszarki kabel elektryczny i wtyczka
musz¹ byæ w zasiêgu rêki.
Kabel elektryczny nie mo¿e byæ pogiêty ani zgnieciony.
Jeœli wtyczka, która ma byæ wymieniona, jest wbudowana,
konieczne jest jej zutylizowanie. NIE nale¿y zostawiaæ jej
tam, gdzie mo¿e zostaæ w³o¿ona do gniazdka spowodowaæ
pora¿enia elektryczne.
Kabel elektryczny musi byæ okresowo sprawdzany i
wymieniany na odpowiedni kabel dla suszarki, mo¿e byæ
instalowany wy³¹cznie przez autoryzowanych techników
(zobacz Obs³uga Techniczna). Nowe kable elektryczne lub
d³u¿sze kable dostarczane s¹ przez autoryzowanych
sprzedawców za dodatkow¹ op³at¹.
Producent nie bierze na siebie odpowiedzialnoœci za
nieprzestrzeganie niniejszych zasad.
W przypadku w¹tpliwoœci co do powy¿szych informacji
nale¿y skontaktowaæ siê z wykwalifikowanym elektrykiem .
Informacje wstêpne
Gdy suszarka bêdzie zainstalowana, przed jej pod³¹czeniem
nale¿y wyczyœciæ wnêtrze bêbna i usun¹æ bród, który móg³
siê zgromadziæ podczas transportu.
Opis suszarki
Otwieranie drzwiczek
Cechy
Tabliczka z danymi
dotycz¹cymi pracy
urz¹dzenia
Poci¹gn¹æ
za uchwyt
PL
Zbiornik na wodê
Model i
numer serii
Filtr
Kratka wlotu
powietrza
Kondensator
(otwarta
pokrywa)
Uchwyt pokrywy kondensatora (poci¹gn¹æ w celu otwarcia)
Pulpit sterowania
Kontrolka EKO
Przycisk i kontrolka
On/Off
WskaŸnik
Pokrêt³o
Programy
Ekran
Przyciski i kontrolki
Opcji
Przycisk/kontrolka
On/Off, jeœli suszarka dzia³a i
przycisk zostanie naciœniêty praca suszarki zostaje
zatrzymana. Kontrolka sygnalizuje, ¿e suszarka dzia³a i
jest gotowa do wyboru programu.
Pokrêt³o Programy pozwala ustawiæ program: krêciæ, a¿
wskaŸnik znajdzie siê na wybranym programie (zobacz
Uruchamianie i programy).
Przyciski/kontrolki Opcja pozwalaj¹ na wybór opcji
dostêpnych dla wybranego programu. Kontrolki w³¹czaj¹
siê, aby wskazaæ, ¿e opcja zosta³a wybrana (zobacz
Uruchamianie i programy).
Ekran posiada trzy sekcje: Suszenie automatyczne =
poziom suszenia, Suszenie czasowe = czas suszenia i
Pozosta³y czas / OpóŸniony start, ka¿da posiada
odpowiadaj¹c¹ jej kontrolkê wyboru (zobacz ekran).
Przycisk START/PAUSE z kontrolk¹ sygnalizuj¹c¹ : kiedy
zielona kontrolka pulsuje powoli, nale¿y nacisn¹æ przycisk
w celu uruchomienia programu. Gdy cykl jest
uruchomiony, kontrolka jest ca³y czas zapalona. Aby
zatrzymaæ program, nale¿y ponownie nacisn¹æ na
przycisk. Kontrolka staje siê pomarañczowa i zaczyna
ponownie pulsowaæ.
Aby uruchomiæ program w miejscu, w którym by³
zatrzymany, nale¿y ponownie nacisn¹æ na przycisk
(zobacz Uruchamianie i programy).
Kontrolki informuj¹ce o przebiegu programu zapalaj¹ siê
w celu poinformowania o poszczególnych fazach
trwaj¹cego programu (zobacz Uruchomienie i programy).
Przycisk i kontrolka
Start / Pause.
Kontrolka
OczyϾ
Skraplacz
Przycisk i kontrolka
Blokada –
zabezpieczenie
przed dzieæmi
Kontrolka Opró¿nij
Pojemnik Na Wodê
OczyϾ Filtr
Kontrolka
Zaawansowanie
programu
Kontrolka wypuœciæ wodê „H2O” informuje, ¿e nale¿y
opró¿niæ pojemnik z wod¹. Kontrolka gaœnie kilka sekund
po ponownym umieszczeniu pustego zbiornika na wodê.
Aby te czynnoœci mia³y miejsce, suszarka musi ca³y czas
dzia³aæ (zobacz Polecenia).
Uwaga: jeœli zbiornik na wodê jest pe³ny na ekranie
bêdzie pulsowaæ,
wyœwietli siê „H2O” a kontrolka
ogrzewanie zostanie wy³¹czone a ubrania nie bêd¹
suszone.
Opró¿nij Pojemnik Na Wodê Oczyœæ Filtr
Kontrolka
przed ka¿dym programem nale¿y pamiêtaæ, ¿e bardzo
wa¿ne jest wyczyszczenie filtra i opró¿nienie zbiornika na
wodê przed u¿yciem suszarki (zobacz Utrzymanie i
konserwacja).
Kontrolka Oczyœæ Skraplacz przypomina, ¿e bardzo
wa¿ne jest czyszczenie kondensatora w regularnych
odstêpach czasu. (zobacz Utrzymanie i Konserwacja).
Kontrolka/przycisk
Blokada przed dzieæmi Nacisn¹æ
ten przycisk po wybraniu programu i opcji. W ten sposób
zmiana ustawieñ programu nie bêdzie mo¿liwa.
Gdy kontrolka jest w³¹czona, inne przyciski i pokrêt³o
programów nie s¹ aktywne. Aby wy³¹czyæ blokadê, nale¿y
nacisn¹æ przycisk. Kontrolka wy³¹czy siê.
Kontrolka ECO: kontrolka ta jest w³¹czona, gdy wybiera
siê opcje oszczêdzania energii (zobacz Polecenia).
Ekran
Ekran posiada trzy sekcje, ka¿da z odpowiednim przyciskiem.
PL
Suszenie automatyczne:
Po wyborze programu posiadaj¹cego opcjê Suszenie automatyczne, nale¿y nacisn¹æ kilka razy przycisk,
a¿ wyœwietli siê ¿¹dany poziom automatycznego suszenia. Jeœli opcja automatycznego suszenia nie jest
dostêpna, ekran pulsuje i wydaje trzy sygna³y dŸwiêkowe.
Niektóre programy suszenia nie s¹ zgodne z wszystkimi 5 poziomami automatycznego suszenia.
Dostêpne poziomy suszenia
Wilgotne: utrzymuje maksymalny poziom wilgotnoœci ubrañ, idealny dla trudnych do prasowania tkanin,
takich jak len.
Prasowanie: utrzymuje wilgotnoœæ ubrañ w celu u³atwienia prasowania.
Wieszanie: suszy ubrania tak, aby by³y gotowe do zawieszenia w celu koñcowego suszenia. Tej
opcji nale¿y u¿ywaæ w przypadku ubrañ, które mog¹ byæ zawieszone w celu zakoñczenia
suszenia.
Szafa: Suszy ubrania gotowe do od³o¿enia.
Gotowe Do Za³o¿enia: Suszy ubrania tak, aby mog³y byæ natychmiast zak³adane.
Suszenie czasowe
Po wybraniu programu z opcj¹ suszenia czasowego, w celu nastawienia czasu suszenia nale¿y
nacisn¹æ przycisk Czas. Po ka¿dym naciœniêciu tego przycisku na ekranie wyœwietlone zostaje
wybrany czas suszenia (zobacz Uruchamianie i programy). Po ka¿dym naciœniêciu nastawiony czas
zmniejsza siê 180, 160, 120, 90, 60, 30, 20 i powtórzenie. Jeœli opcja czasowego suszenia nie jest
dostêpna, wyœwietlacz pulsuje i wydaje trzy sygna³y dŸwiêkowe. Wybrany czas jest wyœwietlany po
uruchomieniu programu i nie mo¿e byæ zmieniony po naciœniêciu przycisku Start/Pause .
Mo¿liwy jest wybór poziomu automatycznego suszenia lub czasu suszenia.
OpóŸniony start
Po wybraniu programu posiadaj¹cego opcjê opóŸnionego startu mo¿liwe jest wybranie trwania
opóŸnionego startu.
pozwala na zwiêkszenie nastawionego opóŸnienia o
Ka¿de naciœniêcie przycisku opóŸnionego startu
okres 1 godziny od “1h” do „24h”, nastêpnie „OFF” i po piêciu sekundach opóŸnienie jest skasowane.
W przypadku opóŸnienia wynosz¹cego 10 godzin i d³u¿szego na ekranie wyœwietlane jest odliczanie czasu
w godzinach do 10 godzin, nastêpnie „9:59” i odliczanie w minutach. W przypadku opóŸnienia
wynosz¹cego 9 godzin i krótszego na ekranie wyœwietlane s¹ godziny i minuty, nastêpnie odliczanie w
minutach dla ca³ego opóŸnienia.
nie jest ju¿ mo¿liwa zmiana czasu.
Po naciœniêciu przycisku Start/Pause
gaœnie i wyœwietlany jest Pozosta³y czas.
Gdy czas opóŸnienia koñczy siê, symbol
Jeœli wybrano suszenie czasowe, podczas programowania na ekranie wyœwietlone zostanie trwanie
suszenia wy³¹cznie na g³ównym ekranie suszenia czasowego. Po naciœniêciu przycisku startu w³¹cza siê
ekran czasu urz¹dzenia. Mo¿na na nim wyœwietliæ odliczanie trwania programu.
Pozosta³y czas
Jeœli ikona opóŸnienia
jest zgaszona, wyœwietlony czas to Pozosta³y czas dzia³aj¹cego programu.
Gdy wybrane zostan¹ programy czasowe, wyœwietlony czas podczas cyklu to faktyczny pozosta³y czas.
Gdy wybrany zostanie program automatyczny, wyœwietlony czas to przybli¿ony pozosta³y czasu.
Gdy program jest wybrany, na ekranie wyœwietlony jest czas potrzebny do wysuszenia pe³nego wsadu. Po
oko³o 10 minutach urz¹dzenie kontroluj¹ce oblicza w przybli¿eniu najodpowiedniejszy czas cyklu.
Pozosta³y czas jest wyœwietlany w godzinach i minutach a odliczanie jest zmieniane z minuty na minutê.
Dwa punkty miêdzy wyœwietlonymi na ekranie godzinami i minutami migaj¹, aby pokazaæ, ¿e odliczanie
jest uruchomione.
Na ekranie s¹ tak¿e wyœwietlane ewentualne problemy suszarki. W podobnym przypadku na ekranie
wyœwietlona jest litera F, po której nastêpuje kod b³êdu i cztery kontrolki opcji oraz kontrolka pauzy pulsuj¹
w kolorze pomarañczowym(zobacz Problemy i rozwi¹zania).
Uruchomienie i programy
.
6. Nacisn¹æ przycisk wyboru Programów odpowiadaj¹cy
rodzajowi tkaniny, która ma byæ suszona, kontroluj¹c tabele
programów(zobacz Programy) i wskazówki dla ka¿dego
rodzaju tkaniny (zobacz Bielizna).
7. Jeœli s¹ dostêpne nale¿y wybraæ opcje Suszenia
lub Suszenia czasowego
naciskaj¹c
automatycznego
na odpowiedni przycisk, a¿ do uzyskania ¿¹danego poziomu
lub czasu.
W celu uzyskania bardziej szczegó³owych informacji nale¿y
skonsultowaæ tabelê z programami.
8. Jeœli jest to konieczne nale¿y ustawiæ czas opóŸnienia i
inne opcje(zobacz Ekran).
9. Jeœli pod koniec programu ma siê w³¹czyæ sygna³
dŸwiêkowy, nale¿y nacisn¹æ przycisk ALARM .
10. Aby rozpocz¹æ nacisn¹æ przycisk START . Na ekranie
wyœwietlony zostaje przybli¿ony pozosta³y czas.
Podczas programu suszenia mo¿liwe jest kontrolowanie
prania i wyci¹ganie ubrañ, które wysuszy³y siê,
pozostawiaj¹c inne w œrodku. Po zamkniêciu drzwiczek
nacisn¹æ START, aby ponownie w³¹czyæ urz¹dzenie.
11. Podczas ostatnich minut programów suszenia, przed
zakoñczeniem programu rozpoczyna siê koñcowa faza
(tkaniny s¹ sch³adzane). Nale¿y
SUSZENIA NA ZIMNO
zawsze pozwoliæ na zakoñczenie tej fazy.
12. Sygnalizator dŸwiêkowy (jeœli ta opcja zosta³a wybrana)
informuje kiedy program jest skoñczony, na ekranie
wyœwietlony jest napis END. Otworzyæ drzwi, wyj¹æ pranie,
wyczyœciæ filtr i w³o¿yæ go z powrotem. Opró¿niæ pojemnik na
wodê i umieœciæ go z powrotem(zobacz Konserwacja).
a
Jeœli wybrana zosta³a opcja Antygniecenie Koñcowe
pranie nie jest natychmiast wyjmowane, tkaniny bêd¹
wirowane od czasu do czasu przez 10 godzin lub do otwarcia
drzwiczek.
13. Od³¹czyæ suszarkê z zasilania.
Programy Specjalne
Program £atwe prasowanie
£atwe prasowanie to krótki, 10-cio minutowy program (8 minut ogrzewania, po których nastêpuj¹ 2 minuty suszenia na
zimno), który powoduje, ¿e w³ókna tkanin pozostawionych w tej samej pozycji przez d³ugi okres pêczniej¹. Cykl rozszerza
w³ókna ubrañ, u³atwiaj¹c prasowanie i sk³adanie.
£atwe prasowanie nie jest programem do suszenia i nie mo¿e byæ u¿ywany w przypadku jeszcze mokrych tkanin.
W celu otrzymania optymalnych rezultatów:
1. Nie ³adowaæ bêbna przekraczaj¹c jego maksymaln¹ objêtoœæ. Poni¿sze wartoœci dotycz¹ wagi suchych tkanin:
Tkanina:
maks.
Bawe³na lub mieszana bawe³na 2,5 kg
Tkaniny syntetyczne
2
Jeans
2
2. Opró¿niæ suszarkê natychmiast po zakoñczeniu programu. Powiesiæ, z³o¿yæ lub uprasowaæ ubrania i nastêpnie umieœciæ
je w szafie. Jeœli nie bêdzie to mo¿liwe powtórzyæ program.
Efekt opcji £atwe prasowanie jest ró¿ny w zale¿noœci od tkaniny. Najlepszy efekt otrzymujemy przy tradycyjnych tkaninach,
takich jak bawe³na lub mieszana bawe³na, podczas, gdy s¹ one mniej widoczne przy w³óknach akrylowych i materia³ach
takich jak Tencel®.
Program We³na
• Jest to program przeznaczony do tkanin, które mog¹ byæ suszone w bêbnie, posiadaj¹cych symbol
.
• Mo¿e byæ u¿ywany przy wsadzie wa¿¹cym do 1 kg (oko³o 3 swetry).
• Zalecamy odwróciæ ubrania na lew¹ stronê przed suszeniem.
• Program ten trwa oko³o 60 minut, ale mo¿e trwaæ d³u¿ej, w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu i od prêdkoœci
wirówki u¿ytej w pralce.
• Ubrania suszone za pomoc¹ tego programu s¹ zwykle gotowe do w³o¿enia, ale w przypadku niektórych ciê¿szych ubrañ
brzegi mog¹ byæ jeszcze lekko wilgotne. Nale¿y je pozostawiæ, aby wysch³y naturalnie, poniewa¿ nastêpny proces suszenia
móg³by je zniszczyæ.
W przeciwnoœci do innych materia³ów, proces zbiegania siê we³ny jest nieodwracalny, ubranie nie wraca zatem do
oryginalnego rozmiaru i kszta³tu.
Ten program nie jest zalecany dla materia³ów akrylowych.
Jeans
• Program ten jest przeznaczony do jeansu z bawe³ny denim. Przed wysuszeniem jeansu wywróciæ wewnêtrzne kieszenie.
• Mo¿e byæ u¿ywany przy wsadzie wa¿¹cym do 3 kg (oko³o 4 par).
• Poza tym mo¿e byæ u¿ywany do innych ubrañ z tego samego materia³u, takich jak marynarki.
• Program ten trwa oko³o 85 minut, ale mo¿e trwaæ d³u¿ej, w zale¿noœci od rozmiarów wsadu i od prêdkoœci wirówki u¿ytej w pralce.
• Wsady suszone za pomoc¹ tego programu s¹ zwykle gotowe do ubrania. Brzegi i szwy mog¹ byæ lekko wilgotne. W tym
przypadku wywróciæ jeansy i w³¹czyæ na chwilê program.
• U¿ywaæ tego cyklu wy³¹cznie dla wsadów z bawe³ny 100%, nie mieszaæ ciemnych i jasnych ubrañ. Nie u¿ywaæ tego programu w
przypadku ubrañ z koronk¹ i dodatkami (broszki,…); wywróciæ kieszenie.
Nie zalecamy u¿ywania tego programu, jeœli jeansy s¹ wyposa¿one w gumki umieszczone w talii lub w koronki.
PL
Programy Specjalne
PL
Koszule – Intensywe suszenie
• Program ten przeznaczony jest do koszul z bawe³ny.
• Mo¿e byæ u¿ywany przy wsadzie wa¿¹cym do 3 kg (oko³o 10 koszul).
• Program ten trwa oko³o 80 minut, ale mo¿e trwaæ d³u¿ej, w zale¿noœci od rozmiarów wsadu i od prêdkoœci wirówki u¿ytej
w pralce.
• Wsady suszone za pomoc¹ tego programu s¹ zwykle gotowe do ubrania. Brzegi i szwy mog¹ byæ lekko wilgotne. W tym
przypadku wywróciæ koszule i w³¹czyæ na chwilê program.
Koszule – Zwyk³e suszenie
• Program ten jest przeznaczony do koszul z materia³ów syntetycznych lub naturalnych materia³ów mieszanych i
syntetycznych, takich jak poliester i bawe³na.
• Mo¿e byæ u¿ywany przy wsadzie wa¿¹cym do 3 kg (oko³o 14 koszul).
• Program ten trwa oko³o 65 minut, ale mo¿e trwaæ d³u¿ej, w zale¿noœci od rozmiarów wsadu i od prêdkoœci wirówki u¿ytej
w pralce.
• Wsady suszone za pomoc¹ tego programu s¹ zwykle gotowe do ubrania. Brzegi i szwy mog¹ byæ lekko wilgotne. W tym
przypadku wywróciæ koszule i w³¹czyæ na chwilê program.
Jedwab
• Jest to program do suszenia delikatnego jedwabiu.
• Mo¿e byæ u¿ywany dla wsadów wa¿¹cych do 0,5 kg.
• Program ten trwa oko³o 110 minut, ale mo¿e trwaæ d³u¿ej, w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu i od prêdkoœci
wirówki u¿ytej w pralce.
• Wsady suszone za pomoc¹ tego programu s¹ zwykle gotowe do u¿ycia, ale przypadku niektórych ciê¿szych ubrañ brzegi
mog¹ byæ jeszcze lekko wilgotne. W tym przypadku nale¿y spróbowaæ wyj¹æ wsad, rozprostowaæ ubrania i w³¹czyæ na
chwilê program.
• Tylko dla ubrañ z etykietk¹ informuj¹c¹ o suszeniu w bêbnie.
Programy dla ko³der
W przypadku tego programu nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie suszyæ uszkodzonych artyku³ów, poniewa¿ wyœció³ka mog³aby
zatkaæ filtr i przewód powietrza, co mo¿e doprowadziæ do po¿aru.
• Mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie dla ko³der do jednoosobowych ³ó¿ek, nie nadaje siê do ko³der do ³ó¿ek dwuosobowych lub
wiêkszych.
• Wsady suszone za pomoc¹ tego programu s¹ zwykle gotowe do u¿ycia, mog¹ byæ lekko wilgotne w niektórych
miejscach. W tym przypadku nale¿y spróbowaæ wyj¹æ wsad, rozprostowaæ tkaniny, strzepn¹æ je i w³¹czyæ na chwilê
program.
• Nadaje siê tak¿e do kurtek puchowych.
Ko³dry z bawe³ny
• Ten program przeznaczony jest do suszenia ko³der z poszewk¹ z bawe³ny i wyœció³k¹ z puchu.
• Program ten trwa oko³o 120 minut, ale mo¿e trwaæ d³u¿ej, w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu i od
prêdkoœci wirówki u¿ytej w pralce.
• Tylko dla ko³der lub ubrañ z etykietk¹, która kwalifikuje je do suszenia w bêbnie (TD) z poszewk¹ z bawe³ny i
wyœció³k¹ z puchu lub piór, nie dla materia³ów syntetycznych.
Syntetyczne ko³dry
• Program ten przeznaczony jest do suszenia ko³der wype³nionych sztucznym materia³em.
• Program ten trwa oko³o 115 minut, ale mo¿e trwaæ d³u¿ej, w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu i od
prêdkoœci wirówki u¿ytej w pralce.
• Wy³¹cznie dla ko³der i tkanin z etykietk¹ TD. Niektóre sztuczne kurtki mog¹ zawieraæ materia³y ³atwopalne.
sprawdziæ czy etykietka ubrania informuje, ¿e jest ono odpowiednie do suszenia w bêbnie.
Baby
• Ten program przeznaczony jest do suszenia ma³ych i delikatnych ubrañ i poœcieli noworodków.
• U¿ywaæ tego programu dla ubrañ bawe³nianych i aksamitnych; nie suszyæ takich artyku³ów jak œliniaczki i majtki do
pieluszek z pow³ok¹ z plastiku.
• Mo¿e byæ u¿ywany dla wsadów wa¿¹cych do 2 kg.
• Program ten trwa oko³o 120 minut, ale mo¿e trwaæ d³u¿ej, w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu i od prêdkoœci
wirówki u¿ytej w pralce.
• Wsady suszone za pomoc¹ tego programu s¹ zwykle gotowe do u¿ycia, ale w przypadku niektórych ciê¿szych ubrañ
brzegi mog¹ byæ jeszcze lekko wilgotne. W tym przypadku wywróciæ ubranie i w³¹czyæ na chwilê program.
Belizna
• Program ten przeznaczony jest do suszenia najdelikatniejszej bielizny, tak¿e jedwabnej.
• Mo¿e byæ u¿ywany dla wsadu o maksymalnej wadze 1 kg. Przed suszeniem zamkn¹æ sprz¹czki staników, zapi¹æ guziki
lub zamki b³yskawiczne.
• Program ten trwa oko³o 90 minut, ale mo¿e trwaæ d³u¿ej, w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu i od prêdkoœci
wirówki u¿ytej w pralce.
• Wsady suszone za pomoc¹ tego programu s¹ zwykle gotowe do w³o¿enia, ale w przypadku niektórych ciê¿szych ubrañ
brzegi mog¹ byæ jeszcze lekko wilgotne. W tym przypadku wywróciæ ubranie i w³¹czyæ na chwilê program.
_ Program ten stosowany jest do suszenia bielizny delikatnej (z akrylu).
_ Moze byc stosowany do ladunków maksymalnie 2 kg.
_ Pomimo to, ¿e zwykle program trwa 120 minut, to w niektórych przypadkach wymaga siê wiêcej czasu, w zale¿noœci
od wymiarów, gêstoœci ³adunku i prêdkoœci wirowania.
_ £adunki wysuszone w tym programie s¹ praktycznie gotowe do u¿ytku ale w niektórych miejscach mog¹ byæ lekko
wilgotne. W tym przypadku wyci¹gn¹æ bieliznê, roz³o¿yæ lub powywracaæ na lew¹ stronê. Ponownie w³¹czyæ program
na czas krótszy.
Bielizna poœcielowa i ³azienkowa
_ Te program stosowany jest do prania poœcieli i rêczników bawe³nianych.
_ Mo¿e byæ stosowany do ³adunków maksymalnie 8 kg.
_ Pomimo to, ¿e zwykle program trwa 150 minut, to w niektórych przypadkach wymaga siê wiêcej czasu, w zale¿noœci
od wymiarów, gêstoœci ³adunku i prêdkoœci wirowania.
_ £adunki suszone tym programem s¹ gotowe do u¿ytku, ale brzegi i szwy mog¹ byæ lekko wilgotne, szczególnie gdy
s¹ to produkty o du¿ych wymiarach. W tym przypadku mo¿na t¹ bieliznê roz³o¿yæ i ponownie w³¹czyæ program na krótki
czas suszenia.
Odœwie¿enie tkanin
W programie do odœwie¿ania nie jest przewidziana faza suszenia wiêc nie nale¿y go stosowaæ do bielizny mokrej.
_ Pomimo to, ¿e mo¿e byæ stosowany do du¿ych ³adunków (do 8 kg), jednak daje optymalne wyniki dla ³adunkach o
mniejszych wymiarach.
Program 20 minutowy do odœwie¿ania œwie¿ym powietrzem. Mo¿e byæ do odœwie¿ania ubrañ ciep³ych.
PL
Tabela programów
PL
Jeœli kontrolka ON/OFF nie jest w³¹czona, nacisn¹æ odpowiedni przycisk
Program
£atwe
prasowanie
Odœwie¿enie
tkanin
Bawe³na
Intensywne
suszenie
bawe³ny
Zwyk³e
suszenie
bawe³ny
Koszule
Intensywne
suszenie
koszul
Funkcja
Krótki program (oko³o
10 minut), który
zmiêkcza w³ókna
ubrañ i u³atwia
prasowanie
Ustawienie
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ opcjê A larm, jeœli jest potrzebna.
.
3. Nacisn¹æ przycisk start
Uwagi/dostêpne opcje
Nie jest to program suszenia (zobacz poprzedni¹ stronê).
Dwudziestominutowy
program, który wietrzy
ubrania za pomoc¹
œwie¿ego powietrza
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ opcjê Alarm, jeœli jest potrzebna.
.
3. Nacisn¹æ przycisk start
Alarm
Suszenie ubrañ z
bawe³ny w wysokiej
temperaturze.
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
lub
2. Wybraæ suszenie automatyczne
suszenie czasowe
(zobacz nastêpn¹
stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
Alarm
OpóŸniony start
.
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
zaa³dunek
.
Suszenie
bawe³nianych ubrañ
niskiej temperaturze.
Uwaga: maksymalny
wsad 6 kg
Suszenie koszul w
wysokiej
temperaturze.
Suszenie koszul w
niskiej temperaturze.
Zwyk³e
suszenie
koszul
Jeansy
Tkaniny
syntetyczne
Bielizna
poœcielowa i
³azienkowa
Ko³dry z
bawe³ny
Syntetyczne
ko³dry
, nastêpnie wybraæ program.
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
lub
2. Wybraæ suszenie automatyczne
suszenie czasowe
(zobacz nastêpn¹
stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
lub
2. Wybraæ suszenie automatyczne
suszenie czasowe
(zobacz nastêpn¹
stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
lub
2. Wybraæ suszenie automatyczne
suszenie czasowe
(zobacz nastêpn¹
stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
4. Nacisn¹æ przycisk start
.
Suszenie jeansowych
ubrañ w wysokiej
temperaturze.
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ suszenie automatyczne
nastêpn¹ stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
Suszenie tkanin
syntetycznych w
wysokiej
temperaturze.
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
lub
2. Wybraæ suszenie automatyczne
suszenie czasowe
(zobacz nastêpn¹
stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
Suszenie poœcieli i
rêczników w wysokiej
temperaturze.
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ suszenie automatyczne
nastêpn¹ stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
Suszenie ko³der w
niskiej temperaturze.
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ suszenie automatyczne
nastêpn¹ stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
Suszenie ko³der w
niskiej temperaturze.
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ suszenie automatyczne
nastêpn¹ stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
(zobacz
Dostêpne opcje
Alarm
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
Gotowe do za³o¿enia
.
OpóŸniony start
.
Alarm
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
zaa³dunek
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
. Mini
,
. Mini
, Szafa
OpóŸniony start
.
Alarm
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
zaa³dunek
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
OpóŸniony start
.
Alarm
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
zaa³dunek
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
Alarm
OpóŸniony start
.
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
,
. Mini
,
. Mini
,
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
,
Gotowe do za³o¿enia
. (Radzimy u¿ywaæ wy³¹cznie
Suszenia, po którym ubrania bêd¹ Gotowe do za³o¿enia).
Alarm
OpóŸniony start
.
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
. Mini
zaa³dunek
.
(zobacz
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
OpóŸniony start
.
Alarm
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
(zobacz
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
,
(Radzimy u¿ywaæ wy³¹cznie Suszenia, po którym ubrania bêd¹
Szafa).
Alarm
OpóŸniony start
.
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
.
(zobacz
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
,
(Radzimy u¿ywaæ wy³¹cznie Suszenia, po którym ubrania bêd¹
Szafa).
Alarm
OpóŸniony start
.
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
.
,
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
,
(Radzimy u¿ywaæ wy³¹cznie Suszenia, po którym ubrania bêd¹
Szafa).
Program
Funkcja
Ustawienie
Uwagi/dostêpne opcje
We³na
Suszenie ubrañ
bawe³nianych.
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ suszenie automatyczne
nastêpn¹ stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
Alarm
Suszenie
jedwabnych tkanin
w niskiej
temperaturze
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ suszenie automatyczne
nastêpn¹ stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
Suszenie bielizny
dzieciêcej w niskiej
temperaturze
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ suszenie automatyczne
nastêpn¹ stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
Suszenie bielizny
w niskiej
temperaturze
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
2. Wybraæ suszenie automatyczne
nastêpn¹ stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk startu
Suszenie
delikatnych tkanin
w niskiej
temperaturze
1. Ustawiæ pokrêt³o PROGRAMY na
lub
2. Wybraæ suszenie automatyczne
suszenie czasowe
(zobacz nastêpn¹
stronê).
3. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
4. Nacisn¹æ przycisk start
Jedwab
Dziecko
Bielizna
Tkaniny
delikatne
(na przyk³ad
akrylowe)
PL
(zobacz
(zobacz
(zobacz
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
,
(Radzimy u¿ywaæ wy³¹cznie Suszenia, po którym ubrania bêd¹
Szafa).
Alarm
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
,
(Radzimy u¿ywaæ wy³¹cznie Suszenia, po którym ubrania bêd¹
Szafa).
Alarm
OpóŸniony start
.
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
,
(Radzimy u¿ywaæ wy³¹cznie Suszenia, po którym ubrania bêd¹
Szafa).
(zobacz
Alarm
OpóŸniony start
.
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
,
(Radzimy u¿ywaæ wy³¹cznie Suszenia, po którym ubrania bêd¹
Szafa).
Alarm
OpóŸniony start
.
Antygniecenie wstêpne
. Antygniecenie koñcowe
.
Opcja suszenia automatycznego:
Wilgotne
, Prasowanie
, Wieszanie
, Szafa
,
(Radzimy u¿ywaæ wy³¹cznie Suszenia, po którym ubrania bêd¹
Szafa).
.
Nale¿y rozpocz¹æ od wyboru programu (zobacz tabelê programów).
Program
Suszenie
automatyczne
Suszenie
czasowe
(180, 160,
120, 90, 60,
30 lub 20
minut)
Funkcja
Ustawienie
Uwagi/dostêpne opcje
Jeœli jest to mo¿liwe
nale¿y u¿ywaæ
zawsze suszenia
automatycznego,
poniewa¿ zapewnia
najlepsze wyniki
suszenia.
Ustawiona
temperatura zale¿y od
wybranego programu
(opcja materia³y)
1. Nacisn¹æ kilka razy przycisk Suszenia
automatycznego, a¿ na ekranie wyœwietli siê
¿¹dana opcja. Ka¿de naciœniêcie powoduje
zmianê
,
,
,
,
i od pocz¹tku.
! Niektóre programy automatyczne nie posiadaj¹
wszystkich piêciu opcji poziomów suszenia.
2. Wybraæ ewentualne ¿¹dane funkcje.
.
3. Nacisn¹æ przycisk start
Dostêpne opcje
Alarm
OpóŸniony start
.Antygniecenie wstêpne
Antygniecenie koñcowe
. Mini zaa³ dunek
.
Sprawdziæ sugerowane czasy suszenia (zobacz Pranie).
Jeœli chce siê ustaliæ
czas suszenia nale¿y
zawsze wybieraæ
suszenie czasowe.
Ustawiona
temperatura zale¿y od
wybranego programu
(opcja materia³y)
1. Nacisn¹æ kilka razy przycisk Czas, a¿ na ekranie
wyœwietli siê ¿¹dana opcja. Ka¿de naciœniêcie
zmniejsza czas od 180, 160, 120, 90, 60, 30 do 20 i
od pocz¹tku.
• Dla tkanin delikatnych przewiduje siê maksymalny
czas 120.
2. Wybraæ ewentualne ¿¹dane opcje.
.
3. Nacisn¹æ przycisk start
Dostêpne opcje
Alarm
OpóŸniony start
Antygniecenie koñcowe
.
.
Ostatnie 10 minut tych programów poœwiêconych jest fazie
suszenia na zimno
.
.Antygniecenie wstêpne
Sprawdziæ sugerowane czasy suszenia (zobacz Pranie).
Ostatnie 10 minut tych programów poœwiêconych jest fazie
suszenia na zimno
.
Aby otrzymaæ najlepsze wyniki, nie nale¿y otwieraæ drzwiczek przed ukoñczeniem cyklu.
.
Polecenia
PL
• Pokrêt³o programów
Uwaga: jeœli po naciœniêciu przycisku startu pozycja
pokrêt³a programów jest zmieniona, nowa pozycja NIE
zmienia wybranego programu.
Aby zmieniæ program, nale¿y nacisn¹æ przycisk Start/
w celu zatrzymania programu (kontrolka miga
Pause
w kolorze ¿ó³tym), wybraæ nowy program i odpowiednie
opcje; kontrolka zaczyna pulsowaæ w kolorze zielonym.
Po naciœniêciu przycisku Start/Pause zaczyna siê
nowy program.
• Przyciski i kontrolki Opcji
Przyciski te s¹ u¿ywane w celu spersonalizowania
wybranego programu na podstawie osobistych
wymagañ. Nie wszystkie opcje s¹ dostêpne dla
wszystkich programów (zobacz Uruchomienie i
programy). Jeœli opcja nie jest dostêpna, a przycisk
zosta³ naciœniety, sygnalizator dŸwiêkowy wydaje trzy
dŸwiêki. Jeœli opcja jest dostêpna wydawany jest jeden
sygna³ i kontrolka opcji obok przycisku w³¹cza siê w celu
potwierdzenia, ¿e opcja zosta³a wybrana.
• Kontrolka EKO
Kontrolka ta zapala siê, gdy wybrane zostaj¹ opcje
programowania, które wymagaj¹ mniejszej iloœci
energii. Przyk³ady: jeœli wybrany zostanie program
automatyczny lub u¿ywane jest ustawienie suszenia
czasowego, które jest krótsze ni¿ ustawione suszenie.
Kontrolka ta nie informuje, ¿e wybrano ustawienie
idealne pod wzglêdem energetycznym, ale, ¿e wybrane
opcje potrzebuj¹ mniej energii.
• Kontrolki sygnalizacyjne
Suszenie,
Suszenie na zimno,
)
(
Kontrolki zaawansowania pokazuj¹ stan programu. W
ka¿dej fazie programu zapala siê odpowiednia
kontrolka.
• OpóŸniony start
Rozpoczêcie niektórych programów (zobacz
Uruchomienie i programy) mo¿e byæ opóŸnione o 24
godziny (zobacz ekran).
Przed nastawieniem opóŸnionego startu nale¿y siê
upewniæ, ¿e zbiornik na wodê jest pusty, i ¿e filtr jest
wyczyszczony.
• Antygniecenie wstêpne
Gdy wybrany zostanie opóŸniony start i ta opcja, ubrania
s¹ wirowane od czasu do czasu podczas okresu
opóŸnienia, aby nie pozwoliæ na tworzenie siê
zagnieceñ.
• Antygniecenie koñcowe
Gdy zostanie wybrana ta opcja, ubrania bêd¹ wirowane
od czasu do czasu po zakoñczeniu suszenia i suszenia
na zimno, w celu unikniêcia tworzenia siê zgnieceñ w
przypadku, gdy niemo¿liwe jest natychmiastowe wyjêcie
wsadu pod koniec programu. Podczas tej fazy w³¹czona
.
jest kontrolka
Mini Za³adunek
Dostêpny z programami “Intensywne suszenie bawelny”,
“Zwykle suszenie bawelny”, “Intensywne suszenie
koszul”, “Zwykle suszenie koszul” i “Tkaniny syntetyczne”.
U¿ywany do wsadów miêdzy 1 i 2 kg.
Program ten optymalizuje programy automatycznego
suszenia dla mniejszych wsadów i poprawia obliczenie
pozosta³ego czasu.
• Kontrolki Opró¿nij Pojemnik Na Wodê Oczyœæ Filtr „H2O”
(Jeœli suszarka zosta³a pod³¹czona do rury odp³ywowej,
dotycz¹cej
mo¿na nie braæ pod uwagê kontrolki
zbiornika z wod¹, poniewa¿ nie trzeba go opró¿niaæ). Gdy
jest w³¹czona (ale nie pulsuje), nale¿y
kontrolka
pamiêtaæ o opró¿nieniu zbiornika z wod¹. Jeœli zbiornik
z wod¹ nape³nia siê podczas programu, grzejnik gaœnie
i suszarka rozpoczyna fazê Suszenia na zimno.
Kontrolka pulsuje i wydaje sygna³y akustyczne.
Konieczne jest opró¿nienie zbiornika i ponowne
w³¹czenie suszarki, w przeciwnym razie ubrania nie
wysusz¹ siê. Po uruchomieniu suszarki kontrolka
gaœnie po kilku sekundach. W celu unikniêcia tego
procesu nale¿y zawsze opró¿niaæ zbiornik z wod¹ po
ka¿dym u¿yciu suszarki (zobacz Konserwacja).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet, jeœli suszarka zosta³a
pod³¹czona do rury odp³ywowej ZAWSZE nale¿y czyœciæ
filtr.
• Otwieranie drzwiczek
Gdy drzwiczki zostan¹ otwarte (lub po naciœniêciu
przycisku Start/Pause) podczas dzia³ania programu
suszarka zatrzymuje siê a nastêpnie:
• Kontrolka Start/Pause pulsuje na ¿ó³to.
• Podczas opóŸnionego startu opóŸnienie jest
nadal odliczane. Nale¿y nacisn¹æ przycisk
startu w celu ponownego rozpoczêcia
programu opóŸnionego startu. Jedna z
kontrolek opóŸnienia pulsuje w celu podania
aktualnego ustawienia opóŸnienia.
• Nale¿y nacisn¹æ przycisk startu w celu
ponownego rozpoczêcia programu. Kontrolki
zaawansowania zmieniaj¹ siê w celu ukazania
aktualnego stanu a kontrolka Start/Pause
przestaje pulsowaæ i staje siê zielona.
• Podczas koñcowej fazy bez zagnieceñ program
koñczy siê. Po naciœniêciu przycisku Start/
Pause rozpoczêty jest nowy program.
• Przy zmianie pokrêt³a Programy wybiera siê
nowy program i kontrolka Start/Pause pulsuje
w kolorze zielonym. Mo¿liwe jest u¿ycie tej
procedury w celu wybrania programu Suszenie
w celu sch³odzenia ubrañ, jeœli s¹
na zimno
wystarczaj¹co suche.
Nacisn¹æ przycisk startu w celu uruchomienia
nowego programu.
• Uwaga
W przypadku braku pr¹du nale¿y wy³¹czyæ zasilanie i
wyj¹æ wtyczkê. Gdy pr¹d zostanie przywrócony, nale¿y
nacisn¹æ przycisk startu i program zostanie
uruchomiony.
Pranie
PL
Mo¿na suszyæ w suszarce.
Nie suszyæ w suszarce
Suszyæ w wysokiej temperaturze.
Suszyæ w niskiej temperaturze.
Tkaniny nieodpowiednie do suszenia w bêbnie:
• Ubrania, które maj¹ czêœci z gumy lub podobnych
materia³ów lub pokrycia z plastiku (poduszki lub
wiatrówki z PCV), i jakiekolwiek przedmioty ³atwopalne
lub przedmioty, które zawieraj¹ substancje ³atwopalne
(rêczniki zabrudzone lakierem do w³osów).
Ubrania
Koszula
Bawe³na
Inne
Sukienka
Bawe³na
Inne
150
100
500
350
g
g
g
g
Jeansy
700 g
10 pieluszek
1.000 g
Koszula
Bawe³na
Inne
T-shirt
300 g
200 g
125 g
Bielizna domowa
Poœciel
(ma³¿eñska)
Bawe³na
Inne
1.500 g
1.000 g
Du¿y obrus
700 g
Ma³y obrus
250 g
Serwetka
100 g
Rêcznik k¹pielowy
700 g
Rêcznik
350 g
Przeœcierad³o
ma³¿eñskie
500 g
Przeœcierad³o na
jednoosobowe ³ó¿ko
350 g
• W³ókna szklane (niektóre rodzaje firan).
• Tkaniny uprzednio poddane praniu na sucho.
• Ubrania oznaczone kodem ITLC („Szczególny rodzaj
, które mog¹ byæ czyszczone za pomoc¹
ubrañ”)
specjalnych produktów do czyszczenia domowego.
Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.
• Zbyt du¿e ubrania (œpiwory, poduszki, du¿e kapy na
³ó¿ko, itd.), które rozszerzaj¹ siê podczas suszenia i
nie pozwalaj¹ na obieg powietrza w suszarce.
Tkaniny wymagaj¹ce szczególnego traktowania
PL
• Suszenie: jeœli tkaniny musz¹ byæ prasowane mog¹
byæ wyjmowane z urz¹dzenia, gdy s¹ jeszcze trochê
wilgotne. Tkaniny, które musz¹ byæ ca³kowicie suche
mog¹ byæ pozostawione w suszarce na d³u¿ej.
Narzuty lub kapy: materia³y akrylowe (Acilian, Courtelle,
Orion, Dralon) musz¹ byæ suszone bardzo ostro¿nie przy
niskiej temperaturze. Nie nale¿y nastawiaæ d³ugich
czasów suszenia.
• Nastawiona temperatura.
Tkaniny ze zgiêciami lub plisowane: przeczytaæ
instrukcje dotycz¹ce suszenia dostarczone przez
producenta.
• Temperatura pomieszczenia: im ni¿sza jest temperatura pomieszczenia, w którym znajduje siê suszarka,
tym wiêcej czasu bêdzie potrzeba na suszenie tkanin.
Tkaniny nakrochmalone: nie suszyæ tego rodzaju tkanin
z tkaninami niekrochmalonymi. Usun¹æ wiêkszoœæ
krochmalu przed w³o¿eniem tkanin do suszarki. Nie
suszyæ przesadnie: krochmal staje siê proszkiem, który
zmiêkcza tkaniny i nie spe³nia swej funkcji.
• Objêtoœæ: niektóre du¿e tkaniny wymagaj¹ szczególnej
uwagi podczas procesu suszenia. Radzimy
wyjmowaæ te tkaniny, wstrz¹sn¹æ nimi i wk³adaæ je
ponownie do suszarki. czynnoœæ ta musi byæ
powtórzona kilka razy podczas cyklu suszenia.
Tkaniny nie mog¹ byæ zbytnio suszone.
Czas suszenia
Wszystkie tkaniny zawieraj¹ naturaln¹ wilgotnoœæ, która
s³u¿y do zachowania miêkkoœci lekkoœci.
Czas jest przybli¿ony i mo¿e zmieniaæ siê w zale¿noœci
od:
Poni¿sza tabela podaje PRZYBLI¯ONY czas suszenia w
godzinach: minuty, tak jak s¹ wyœwietlane na ekranie.
Czas jest tak¿e podawany wy³¹cznie w minutach dla
informacji.
Podany czas dotyczy automatycznych programów
Suszenia rzeczy, które maj¹ byæ schowane do szafy.
Podane s¹ tak¿e ustawienia Suszenia czasowego, w
celu wyboru lepszej opcji czasu.
Waga dotyczy suchych tkanin.
• Iloœci wody znajduj¹cej siê w tkaninach po wirowaniu:
rêczniki i delikatne tkaniny wch³aniaj¹ du¿o wody.
• Tkaniny: ubrania z tej samej tkaniny, ale z ró¿nym
uk³adem nitek w tkaninie i o ró¿nej gruboœci mog¹
mieæ ró¿ne czasy suszenia.
• Iloœæ prania: pojedyncze sztuki i ma³e wsady mog¹
wymagaæ wiêcej czasu na suszenie.
Czas suszenia
Bawe³na
Suszenie
intensywne
Tkaniny
syntetyczne
7,5 kg
Pe³ny
wsad
8 kg
30-170 1
40-180
½ wsadu
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
Suszenie
automaty.
30-50
50-70
70-80
80-100
minuty
Suszenie
30 lub 60
60 lub 90
60 lub 90
90 lub 120
czasowe
Czas suszenia przy 800 -1000 obrotów na minutê w pralce
Suszenie automatyczne minuty
Ustawienie Suszenie czasowe
5 kg
100-120
90 lub 120
1 kg
30-40
30 lub 60
Suszenie
intensywne
Delikatne
(akrylowe)
Czas suszenia z ograniczonym wirowaniem w pralce
Suszenie zwyk³e
Czas suszenie z ograniczonym wirowaniem w pralce
Suszenie automatyczne minuty
Ustawienie Suszenie czasowe
½ wsadu
1 kg
40-80
30 lub 60 lub 90
6 kg
120-140 1
120 lub
160
½ wsadu
2 kg
40-50
30 lub 60
7 kg
40-150 1
160 lub
180
120 lub
160
Pe³ny wsad
3 kg
50-70
60 lub 90
Pe³ny wsad
2 kg
80-140
60 lub 90 lub 120 lub 160
Ostrze¿enia i sugestie
PL
W ramach naszego sta³ego zaanga¿owania w ochronê
œrodowiska zastrzegamy sobie prawo do u¿ywania
sk³adników dobrej jakoœci pochodz¹cych z recyrkulacji w
celu zmniejszenia kosztów klienta i unikniêcia
marnowania materia³ów.
• Utylizacja opakowania: w celu przeprowadzenia recyrkulacji
opakowania nale¿y przestrzegaæ norm lokalnych,
• W celu zmniejszenia ryzyka wypadków zwi¹zanych z
dzieæmi, nale¿y usun¹æ drzwiczki i wtyczkê, czyli
odci¹æ kabel zasilania urz¹dzenia. Utylizowaæ te
czêœci osobno w celu upewnienia siê, ¿e urz¹dzenie
nie bêdzie mog³o byæ ju¿ pod³¹czone do gniazdka z
pr¹dem.
Usuwanie starych elektrycznych urz¹dzeñ domowych
Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie zu¿ytego sprzêtu
elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)
przewiduje, ¿e elektryczne urz¹dzenia domowe
nie bêd¹ utylizowane podczas zwyk³ego procesu
utylizacji sta³ych odpadów miejskich. Stare urz¹dzenia
powinny byæ zbierane oddzielnie w celu optymalizowania
stopnia odzysku i recyrkulacji materia³ów, z których s¹
zbudowane i aby zapobiec potencjalnemu zagro¿eniu
dla zdrowia i dla œrodowiska. Symbol przekreœlonego
koszyka podany jest na wszystkich produktach w celu
przypominania o obowi¹zku ich oddzielnego zbierania.
W³aœciciele urz¹dzeñ gospodarstwa domowego mog¹
uzyskaæ dodatkowe informacje dotycz¹ce ich
prawid³owej utylizacji zwracaj¹c siê do odpowiednich
s³u¿b publicznych lub do sprzedawców tych urz¹dzeñ.
Oszczêdnoœæ energetyczna i ochrona œrodowiska
• Przed wysuszeniem tkanin nale¿y je wycisn¹æ w celu
usuniêcia jak najwiêkszej iloœci wody, (jeœli bêdzie
wczeœniej u¿yta pralka nale¿y ustawiæ cykl wirowania). W
ten sposób podczas suszenia oszczêdzana jest energia.
• U¿ywaj¹c zawsze suszarki z pe³nym wsadem
oszczêdzamy energiê: pojedyncze sztuki i ma³e wsady
wymagaj¹ wiêcej czasu na suszenie.
• Pod koniec ka¿dego cyklu wyczyœciæ filtr, aby
zmniejszyæ koszty zwi¹zane ze zu¿yciem energii
(zobacz Konserwacja).
Utrzymanie i konserwacja
Przerwa w zasilaniu elektrycznym
PL
Opró¿nianie zbiornika z wod¹ po ka¿dym cyklu
Od³¹czyæ suszarkê, kiedy nie dzia³a, tak¿e podczas
czyszczenia i konserwacji.
Czyszczenie filtra po ka¿dym cyklu
Filtr jest bardzo wa¿n¹ czêœci¹ procesu suszenia: Jego
funkcja polega na zbieraniu k³êbków kurzu i k³aczków,
które tworz¹ siê podczas suszenia.
Pod koniec suszenia nale¿y wyczyœciæ filtr p³ucz¹c go pod
bie¿¹c¹ wod¹ lub czyszcz¹c odkurzaczem. W przypadku,
gdy filtr zatka siê przep³yw powietrza w suszarce bêdzie
powa¿nie utrudniony: czas suszenia przed³u¿y siê i
zwiêkszy siê iloœæ zu¿ytej energii. Poza tym suszarka
mo¿e ulec uszkodzeniu.
Filtr znajduje siê przed uszczelnieniem suszarki(zobacz
rysunek).
Wyjêcie filtra:
1. Nale¿y poci¹gn¹æ
plastikow¹ r¹czkê filtra ku
górze(zobacz rysunek).
2. Otworzyæ filtr obni¿aj¹c
zacisk.
3. Wyczyœciæ filtr z k³êbków
kurzu i prawid³owo
umieœciæ go z powrotem.
Upewniæ siê, ¿e filtr
przylega do uszczelnienia
suszarki.
Nie u¿ywaæ suszarki przed w³o¿eniem filtra do os³ony.
Kontrola bêbna po ka¿dym cyklu
Obróciæ rêk¹ bêben w celu usuniêcia najmniejszych
sztuk (chusteczki), które mog³y pozostaæ wewn¹trz
suszarki.
Czyszczenie bêbna
Do czyszczenia bêbna nie mo¿na u¿ywaæ œrodków
œciernych, we³ny stalowej lub œrodków do czyszczenia
stali nierdzewnej.
Na bêbnie ze stali nierdzewnej mo¿e powstaæ kolorowa
pow³oka, spowodowana po³¹czeniem wody i/lub
œrodków do czyszczenia takich, jak zmiêkczacz do
prania. Ta kolorowa pow³oka nie wp³ywa na pracê
suszarki.
Wyj¹æ zbiornik z suszarki i opró¿niæ go do umywalki lub
innego odp³ywu, nastêpnie zamocowaæ go w prawid³owy
sposób.
Zawsze kontrolowaæ zbiornik z wod¹ i opró¿niaæ go
przed uruchomieniem nowego programu suszenia.
Czyszczenie kondensatora
• Okresowo (co miesi¹c) wyjmowaæ kondensator i
wyczyœciæ ewentualny kurz z p³yt sp³ukuj¹c go pod
kranem zimn¹ wod¹, sp³ywaj¹c¹ po tylnej czêœci
kondensatora.
Wyjêcie kondensatora:
1. Od³¹czyæ suszarkê z zasilania elektrycznego i otworzyæ
drzwiczki.
2. Otworzyæ pokrywê kondensatora (zobacz rysunek),
odblokowaæ trzy zaciski przekrêcaj¹c je o 90º w stronê
przeciwn¹ do ruchu wskazówek zegara, nastêpnie
wyj¹æ kondensator ci¹gn¹c go za uchwyt.
3. Wyczyœciæ powierzchniê uszczelnieñ i umieœciæ
kondensator ze strza³kami skierowanymi ku górze,
upewniaj¹c siê, ¿e zaciski zosta³y dobrze
przymocowane.
Czyszczenie suszarki
• Metalowe lub plastikowe czêœci zewnêtrze lub czêœci z
gumy mog¹ byæ czyszczone za pomoc¹ wilgotnej
szmatki.
• Okresowo (co 6 miesiêcy) czyœciæ odkurzaczem kratkê
przedniego wlotu powietrza oraz odpowietrzniki z ty³u
suszarki w celu usuniêcia ewentualnego kurzu,
k³aczków. Usun¹æ tak¿e k³êbki kurzu z przedniej czêœci
kondensatora i ze strefy filtra u¿ywaj¹c okresowo
odkurzacza.
Nie stosowaæ rozpuszczalników ani œciernych œrodków
czyszcz¹cych.
! W suszarce u¿yte s¹ elementy kuliste, które nie
potrzebuj¹ oliwienia.
Nale¿y regularnie poddawaæ suszarkê kontroli
wykonywanej przez autoryzowanego technika w celu
zagwarantowania bezpieczeñstwa czêœci elektrycznych i
mechanicznych (zobacz Pomoc).
Filtr
Kurek
Tylny
Zbiornik na
wodê
Kondensator
Wlot
powietrza
Kondensator
Przedni
Zatrzaski
R¹czka
Pokrywa
kondensatora
PL
Serwis techniczny
PL
Przed skontaktowaniem siê z Serwisem:
Czêœci zamienne
• Sprawdziæ, czy przewodnik rozwi¹zywania problemów
mo¿e pomóc w samodzielnym rozwi¹zaniu problemów
(patrz Problemy i ich rozwi¹zywanie).
• W przeciwnym wypadku wy³¹czyæ suszarkê i wezwaæ
serwis techniczny.
Niniejsza suszarka jest z³o¿onym urz¹dzeniem.
Usi³uj¹c j¹ naprawiæ osobiœcie lub zlecaj¹c naprawê
osobie niewykwalifikowanej stwarza siê powa¿ne
zagro¿enie dla ludzi, urz¹dzenie mo¿e zostaæ
uszkodzone i straciæ gwarancjê na czêœci zamienne.
W przypadku zaistnienia problemów zwi¹zanych z
u¿ytkowaniem tego urz¹dzenia nale¿y zawsze zwracaæ
siê do autoryzowanego technika. Czêœci zamienne
zosta³y zaprojektowane specjalnie dla tego sprzêtu
gospodarstwa domowego i nie nadaj¹ siê do innego
zastosowania.
Dane, jakie nale¿y przekazaæ do Serwisu:
• Nazwisko, adres i kod pocztowy;
• numer telefonu;
• rodzaj defektu;
• datê zakupu;
• model urz¹dzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N) suszarki.
Te informacje znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej
zamocowanej z ty³u drzwiczek.
Programy porównawcze
• Zalecane programy do testu porównawczego EN61121.
Program (EN61121)
Program, który ma byæ wybrany
Rozmiar wsadu
Opcja suszenia
automatycznego
Suszenie bawe³ny
Intensywne suszenie bawe³ny
8 kg
Szafa
Suszenie bawe³ny i prasowanie
Intensywne suszenie bawe³ny
8 kg
Prasowanie
Tkanina nie sprawiaj¹ca problemu
Tkaniny syntetyczne
3 kg
Szafa
Uwaga: nie jest to kompletna lista opcji programu (zobacz Uruchomienie i programy).
Niniejsze urz¹dzenie jest zgodne z nastêpuj¹cymi dyrektywami EWG:
- 2006/95/EWG (Dyrektywa dot. niskiego napiêcia);
- 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG (ZgodnoϾ elektromagnetyczna).
www.hotpoint-ariston.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement