Whirlpool IDCE 745 (EU) User guide

Whirlpool IDCE 745 (EU) User guide
Ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
ÑÓØÈËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ ÄËß ÁÅËÜß
Ñîäåðæàíèå
CIS
Ðóññêèé, 1
PL
Polski,17
CIS
Âàæíûå ñâåäåíèÿ, 2-3
Óñòàíîâêà, 4
Ìåñòî óñòàíîâêè ñóøèëüíîé ìàøèíû
Âåíòèëÿöèÿ
Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå
Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû
Îïèñàíèå ñóøèëüíîé ìàøèíû, 5-6
Õàðàêòåðèñòèêè
Êîíñîëü óïðàâëåíèÿ
Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ñóøêè, 7
Âûáîð è çàïóñê ïðîãðàììû
Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå
ôóíêöèè, 8-9-10
IDCE 745
Òàáëèöà ïðîãðàìì
Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
Ïîðÿäîê îòêðûâàíèÿ ëþêà
Òèïû áåëüÿ, 11-12
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ
Ýòèêåòêè íà áåëüå
Äåëèêàòíûå èçäåëèÿ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè
Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 13
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
Ñâåäåíèÿ îá óòèëèçàöèè
Ýíåðãîñáåðåæåíèå è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû
Óõîä è îáñëóæèâàíèå, 14
!
Õðàíèòå íàñòîÿùèå èíñòðóêöèè ðÿäîì ñ ìàøèíîé äëÿ
èõ áûñòðîé êîíñóëüòàöèè. Âñåãäà õðàíèòå èíñòðóêöèè
ðÿäîì ñ ñóøèëüíîé ìàøèíîé.  ñëó÷àå ïðîäàæè èëè
ïåðåäà÷è èçäåëèÿ äðóãèì ëèöàì íå çàáóäüòå ïåðåäàòü
âìåñòå ñ íåé íàñòîÿùèå èíñòðóêöèè ñ òåì, ÷òîáû
íîâûé âëàäåëåö èçäåëèÿ ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïðåäóïðåæäåíèÿìè è ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ýêñïëóàòàöèè
ñóøèëüíîé ìàøèíû.
! Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùèå èíñòðóêöèè: íà
ñëåäóþùèõ ñòðàíèöàõ ïðèâîäÿòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ
ïî ìîíòàæó è ðåêîìåíäàöèè ïî ýêñïëóàòàöèè äàííîãî
áûòîâîãî ýëåêòðîïðèáîðà.
Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ
×èñòêà ôèëüòðà ïîñëå êàæäîãî öèêëà
Ïðîâåðêà áàðàáàíà ïîñëå êàæäîãî öèêëà
Ñëèâ âîäû èç áà÷êà ïîñëå êàæäîãî öèêëà
×èñòêà êîíäåíñàòîðà
×èñòêà ñóøèëüíîé ìàøèíû
Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ
óñòðàíåíèÿ, 15
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 16
Çàïàñíûå ÷àñòè
1
Âàæíûå ñâåäåíèÿ
CIS
Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ñóøèëüíîé ìàøèíû ñ
êîíäåíñàöèîííîé ñóøêîé íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü
åå ðåãóëÿðíîå îáñëóæèâàíèå, êàê îïèñàíî íèæå:
Ôèëüòð âîðñà – ïîñëå êàæäîãî öèêëà ñóøêè
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ óäàëÿòü âîðñ, ñîáèðàþùèéñÿ â
ôèëüòðå.
Ôàçà 1
Îòêðîéòå ëþê ñóøèëüíîé
ìàøèíû, íàæàâ íà íåãî, êàê
ïîêàçàíî íà ñõåìå.
Çàñîðåííûé ôèëüòð ìîæåò ñêîìïðîìåòèðîâàòü
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ñóøèëüíîé ìàøèíû, â
÷àñòíîñòè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè ìîæåò
óâåëè÷èòüñÿ, è, ñëåäîâàòåëüíî, ðàñõîä
ýëåêòðîýíåðãèè.
Áà÷îê äëÿ ñáîðà âîäû – Íåîáõîäèìî ñëèâàòü âîäó
èç áà÷êà ïîñëå êàæäîãî öèêëà ñóøêè.
2
Ôàçà 1
Ïîòÿíèòå áà÷îê ñáîðà âîäû
íà ñåáÿ è ïîëíîñòüþ âûíüòå
åãî èç ñóøèëüíîé ìàøèíû.
Ôàçà 2
Ñëåéòå âñþ âîäó èç áà÷êà.
Ôàçà 2
Äîñòàíüòå ôèëüòð (äâóìÿ
ïàëüöàìè).
Ôàçà 3
Î÷èñòèòå âíóòðåííþþ
ïîâåðõíîñòü ñåòêè ôèëüòðà
îò âîçìîæíîãî âîðñà.
Ôàçà 3
Óñòàíîâèòå áà÷îê äëÿ ñáîðà
âîäû íà ìåñòî, ïðîâåðèâ,
÷òîáû îí ïëîòíî âñòàë â ñâîå
ãíåçäî.
Åñëè Âû íå áóäåòå ñëèâàòü âîäó èç áà÷êà ïîñëå
êàæäîãî öèêëà ñóøêà, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê:
- îòêëþ÷åíèþ íàãðåâà ñóøèëüíîé ìàøèíû (òàêèì
îáðàçîì â êîíöå öèêëà ñóøêè áåëüå ìîæåò
îñòàâàòüñÿ âëàæíûì).
- Âêëþ÷åíèþ èíäèêàòîðà «Ñëèòü áà÷îê»,
ïðåäóïðåæäàþùåãî ïîëüçîâàòåëÿ î òîì, ÷òî áà÷îê
ïîëîí.
Çàãðóçêà ñèñòåìû ñáîðà âîäû
Ôàçà 4
Óñòàíîâèòå ôèëüòð íà ìåñòî
– Íèêîãäà íå âêëþ÷àéòå
ñóøèëüíóþ ìàøèíó, åñëè
ôèëüòð íå óñòàíîâëåí íà
ñâîå ìåñòî.
2
Åñëè ñóøèëüíàÿ ìàøèíà íîâàÿ, âîäà íå áóäåò
ñëèâàåòñÿ â áà÷îê äî òåõ ïîð, ïîêà ñèñòåìà íå áóäåò
çàãðóæåíà. Äëÿ ýòîãî ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ 1 èëè 2
öèêëà ñóøêè. Ïîñëå çàãðóçêè ñèñòåìû âîäà
ñëèâàåòñÿ â áà÷îê â êàæäûé öèêë.
Êîíäåíñàòîð - Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ
î÷èùàòü êîíäåíñàòîð îò âîðñà îäèí ðàç â ìåñÿö.
CIS
Ôàçà 1
Îòêðîéòå êðûøêó
êîíäåíñàòîðà
- ïîòÿíèòå ðó÷êó íà ñåáÿ.
Ôàçà 2
Âûíüòå êîíäåíñàòîð,
ïîâåðíóâ 3 çàæèìà, çàòåì
ïîòÿíèòå êîíäåíñàòîð íà
ñåáÿ. (Â øëàíãàõ ìîæåò áûòü
âîäà: ýòî íîðìàëüíî).
Ôàçà 3
Ïðîìîéòå êîíäåíñàòîð
âîäîé, ïîäñòàâèâ ïîä ñòðóþ
åãî çàäíþþ ÷àñòü, óäàëÿÿ
âîçìîæíûå âîðñÿíûå
íàëåòû.
Ôàçà 4
Óñòàíîâèòå êîíäåíñàòîð íà
ìåñòî. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû óçåë
ïëîòíî âñòàë â ñâîå ãíåçäî,
÷òîáû âñå 3 çàæèìà áûëè
ïðî÷íî çàêðåïëåíû, è ÷òîáû
ñòðåëêè ïîçèöèîíèðîâàíèÿ â
âåðõíåé ÷àñòè êîíäåíñàòîðà
áûëè íàïðàâëåíû ââåðõ.
Çàãðÿçíåííûé êîíäåíñàòîð ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïðåæäåâðåìåííîé íåèñïðàâíîñòè ñóøèëüíîé
ìàøèíû.
3
Óñòàíîâêà
• Îòêðûòîå ïëàìÿ ìîæåò
ïîâðåäèòü ñóøèëüíóþ
ìàøèíó, ïîýòîìó åå ñëåäóåò
óñòàíàâëèâàòü âäàëè îò
ãàçîâûõ ïëèò, âàðî÷íûõ
ïàíåëåé, ïå÷åé èëè áàòàðåé
îòîïëåíèÿ.
Åñëè áûòîâîé
15 mm
15 mm
ýëåêòðîïðèáîð
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîä
êóõîííîé ñòîëåøíèöåé,
íåîáõîäèìî îñòàâèòü çàçîð
10 ìì ìåæäó âåðõíåé ïàíåëüþ ýëåêòðîïðèáîðà è
äðóãèìè ïðåäìåòàìè, ðàñïîëîæåííûìè íàä íèì, è
çàçîð 15 ìì ìåæäó áîêîâûìè ïàíåëÿìè
ýëåêòðîïðèáîðà è ñòåíàìè èëè ïðèëåãàþùèìè
êóõîííûìè ýëåìåíòàìè. Òàêèì îáðàçîì
îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäëåæàùàÿ âåíòèëÿöèÿ.
1
2
2
10 mm
Âåíòèëÿöèÿ
• Ïðè ðàáîòàþùåé ìàøèíå äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà
íàäëåæàùàÿ âåíòèëÿöèÿ. Ñóøèëüíàÿ ìàøèíà
äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ â ñóõîì ïîìåùåíèè ñ
õîðîøåé âåíòèëÿöèåé. Öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà âîêðóã
ñóøèëüíîé ìàøèíû íåîáõîäèìà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
êîíäåíñàöèè âîäû, îñòàâøåéñÿ ïîñëå ñòèðêè;
ñóøèëüíàÿ ìàøèíà ðàáîòàåò íåýôôåêòèâíî â
çàêðûòîì ïðîñòðàíñòâå èëè âíóòðè çàêðûòîé íèøè.
! Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñóøèëüíîé ìàøèíû â
íåáîëüøîì èëè õîëîäíîì ïîìåùåíèè ìîæåò
îáðàçîâàòüñÿ êîíäåíñàò.
! Íå ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ñóøèëüíóþ
ìàøèíó â øêàô; íèêîãäà íå óñòàíàâëèâàéòå
ýëåêòðîïðèáîð çà äâåðüþ, çàïèðàåìîé íà êëþ÷, çà
ðàçäâèæíîé äâåðüþ èëè çà äâåðüþ ñ ïåòëÿìè,
ðàñïîëîæåííûìè ñî ñòîðîíû, ïðîòèâîïîëîæíîé
ëþêó ñóøèëüíîé ìàøèíû.
Ñëèâ âîäû
Åñëè ìàøèíà ðàñïîëîæåíà ðÿäîì ñî ñëèâíûì
òðóáîïðîâîäîì, êîíäåíñàò ìîæíî ñëèâàòü ïðÿìî â
íåãî, áåç èñïîëüçîâàíèÿ åìêîñòè äëÿ ñëèâà âîäû. Â
ýòîì ñëó÷àå íåò íåîáõîäèìîñòè ñëèâàòü åìêîñòü äëÿ
ñëèâà âîäû ïîñëå êàæäîãî öèêëà.
Åñëè ñóøèëüíàÿ ìàøèíà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñâåðõó èëè
ðÿäîì ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, äëÿ îáåèõ ìàøèí
ìîæíî èñïîëüçîâàòü îäèí ñëèâ. Äîñòàòî÷íî
îòñîåäèíèòü øëàíã, ïîêàçàííûé íà ñõåìå A, è
ïîäñîåäèíèòü åãî ê ñëèâó.
Åñëè øëàíã íå äîñòàåò äî ñëèâà, ìîæíî îòäåëüíî
ïðèîáðåñòè è ïîäñîåäèíèòü øëàíã íóæíîé äëèíû
òàêîãî æå äèàìåòðà.
Äëÿ óñòàíîâêè íîâîãî øëàíãà äîñòàòî÷íî çàìåíèòü
ñòàðûé, ñëåäóÿ èíñòðóêöèÿì, ïîêàçàííûì íà ñõåìå B,
âñòàâèâ åãî â òîì æå ïîëîæåíèè.
! Ñëèâ äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ íà 1 ì íèæå îñíîâàíèÿ
ñóøèëüíîé ìàøèíû.
! Ïîñëå óñòàíîâêè ñóøèëüíîé ìàøèíû ïðîâåðüòå,
÷òîáû ñëèâíîé øëàíã íå áûë ñîãíóò èëè ïåðåêðó÷åí.
4
1
Less than 1m
CIS
Ìåñòî óñòàíîâêè ñóøèëüíîé ìàøèíû
Ñõåìà À
Ñõåìà Â
Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå
Ïåðåä òåì êàê âñòàâèòü øòåïñåëüíóþ âèëêó ìàøèíû â
ñåòåâóþ ðîçåòêó, ïðîâåðüòå ñëåäóþùåå:
• Âàøè ðóêè äîëæíû áûòü ñóõèìè.
• Ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü çàçåìëåíà.
• Ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ðàñ÷èòàíà íà
ìàêñèìàëüíóþ ìîùíîñòü ìàøèíû, óêàçàííóþ íà
ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå (ñì. Îïèñàíèå ñóøèëüíîé
ìàøèíû).
• Íàïðÿæåíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíî áûòü â
ïðåäåëàõ, óêàçàííûõ íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå (ñì.
Îïèñàíèå ñóøèëüíîé ìàøèíû).
• Ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñî
øòåïñåëüíîé âèëêîé ñóøèëüíîé ìàøèíû. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî çàìåíèòü ñåòåâóþ
ðîçåòêó èëè øòåïñåëüíóþ âèëêó.
! Íå èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëè.
! Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ñóøèëüíóþ ìàøèíó íà
óëèöå äàæå ïîä íàâåñîì. Âîçäåéñòâèå íà äàííûé
ýëåêòðîïðèáîð äîæäÿ èëè ãðîçû ìîæåò áûòü
÷ðåçâû÷àéíî îïàñíûì.
! Ïîñëå óñòàíîâêè ñóøèëüíîé ìàøèíû ñåòåâîé
êàáåëü èëè øòåïñåëüíàÿ âèëêà äîëæíû îñòàâàòüñÿ
äîñòóïíûìè.
! Ñåòåâîé êàáåëü íå äîëæåí áûòü ñîãíóò èëè
çàùåìëåí.
! Åñëè çàìåíÿåìàÿ âèëêà âñòðîåíà â ñåòåâîé êàáåëü,
íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü åå ïðàâèëüíóþ
óòèëèçàöèþ. Èñêëþ÷èòå âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé âèëêè âî èçáåæàíèå óäàðîâ
òîêîì.
! Íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿòü ñîñòîÿíèå
ñåòåâîãî êàáåëÿ è ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíÿòü åãî
íà êàáåëü, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
äàííîé ñóøèëüíîé ìàøèíû. Çàìåíà ñåòåâîãî êàáåëÿ
äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî óïîëíîìî÷åííûì
ïåðñîíàëîì (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå). Âû
ìîæåòå ïðèîáðåñòè íîâûé èëè áîëåå äëèííûé
ñåòåâîé êàáåëü â óïîëíîìî÷åííûõ ìàãàçèíàõ.
! Ïðîèçâîäèòåëü ñíèìàåò ñ ñåáÿ êàêóþ-ëèáî
îòâåòñòâåííîñòü â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ
âûøåóêàçàííûõ ïðàâèë.
!  ñëó÷àå ñîìíåíèé êàñàòåëüíî âûøåèçëîæåííûõ
èíñòðóêöèé îáðàòèòåñü ê êâàëèôèöèðîâàííîìó
ýëåêòðèêó.
Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû
Ïîñëå óñòàíîâêè ñóøèëüíîé ìàøèíû, ïåðåä íà÷àëîì
åå ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî ïðîòåðåòü âíóòðè
áàðàáàíà äëÿ óäàëåíèÿ âîçìîæíûõ çàãðÿçíåíèé,
ñêîïèâøèõñÿ â ïðîöåññå òðàíñïîðòèðîâêè.
Îïèñàíèå
ñóøèëüíîé ìàøèíû
Õàðàêòåðèñòèêè
Ïîðÿäîê îòêðûâàíèÿ ëþêà
Áà÷îê äëÿ
ñëèâà âîäû
Íàæìèòå
íà ëþê
CIS
Ïàñïîðòíàÿ
òàáëè÷êà
Ñåðèéíûé
íîìåð è
íîìåð
ìîäåëè
Ôèëüòð
Âîçäóõîçàáîðíàÿ
ðåøåòêà
Êîíäåíñàòîð
(êðûøêà
îòêðûòà)
Ðó÷êà êðûøêè êîíäåíñàòîðà
(ïîòÿíóòü, ÷òîáû îòêðûòü)
Êîíñîëü óïðàâëåíèÿ
Êíîïêà
Ñóøêà ïî
Êíîïêè è
ïðîäîëæèòåëüíîñòè èíäèêàòîðû
Êíîïêà
Äîïîëíèòåëüíûõ Êíîïêà è èíäèêàòîð
ON/OFF
ôóíêöèé
START/PAUSE
Ðóêîÿòêà
âûáîðà
ïðîãðàìì
Êíîïêà
Çàïóñê ñ
çàäåðæêîé
Äèñïëåé
Èíäèêàòîð
Ôèëüòð çàñîðåí
Èíäèêàòîð
Ñëèòü áà÷îê
Èíäèêàòîð
Êîíäåíñàòîð
çàñîðåí
Ôàçû
Ñèìâîë ñóøêè ïî
ïðîäîëæèòåëüíîñòè
Ñèìâîë çàïóñêà
ñ çàäåðæêîé
5
CIS
Êíîïêà ON/OFF/Îòìåíà.
Ìàøèíó ìîæíî âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü îäíèì ïðîñòûì íàæàòèåì êíîïêè. Åñëè ìàøèíà âûïîëíÿåò öèêë ñóøêè,
äëèòåëüíîå íàæàòèå ïðèìåðíî â òå÷åíèå 3 ñåêóíä âûêëþ÷àåò ìàøèíó è îòìåíÿåò òåêóùèé öèêë.
Ðóêîÿòêà Ïðîãðàììû
Ïîçâîëÿåò âûáðàòü ïðîãðàììó: ïîâåðíèòå åå äî òåõ ïîð, ïîêà èíäèêàòîð íà îêàæåòñÿ íàïðîòèâ íóæíîé ïðîãðàììû
(Ñì. Çàïóñê è Âûáîð ïðîãðàììû).
Êíîïêè äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé
Ïîçâîëÿþò âûáðàòü äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, ñîâìåñòèìûå ñ âûáðàííîé ïðîãðàììîé. Ñîîòâåòñòâóþùèå
èíäèêàòîðû çàãîðàþòñÿ, ïîêàçûâàÿ, ÷òî äàííàÿ ôóíêöèÿ áûëà àêòèâèðîâàíà (Ñì. Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå
ôóíêöèè).
Êíîïêà è èíäèêàòîð START/PAUSE
Êîãäà çåëåíûé èíäèêàòîð ðåäêî ìèãàåò, íàæìèòå êíîïêó äëÿ çàïóñêà ïðîãðàììû. Êîãäà öèêë âêëþ÷åí, èíäèêàòîð
ãîðèò ïîñòîÿííî. Äëÿ îñòàíîâêè ïðîãðàììû â ðåæèìå ïàóçà âíîâü íàæìèòå ýòó êíîïêó; èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ
îðàíæåâûì öâåòîì è âíîâü çàìèãàåò.
Äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðîãðàììû ñ ìîìåíòà, â êîòîðûé îíà áûëà ïðåðâàíà, âíîâü íàæìèòå êíîïêó (ñì. Çàïóñê è
Âûáîð ïðîãðàììû).
Äèñïëåé
 ñåêòîðå A ïîêàçûâàåòñÿ çàäàííîå çíà÷åíèå «Ñóøêè ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè»; åñëè áûë çàäàí «Çàïóñê ñ
çàäåðæêîé», íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ âðåìÿ, îñòàþùååñÿ äî çàïóñêà âûáðàííîé ïðîãðàììû.
 ýòîì ñåêòîðå ïîêàçûâàåòñÿ òàêæå ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûáðàííîé ïðîãðàììû.
 ñåêòîðå B ïîêàçûâàåòñÿ òåêóùàÿ ôàçà âûïîëíÿåìîé ïðîãðàììû:
Ñèìâîë ñîëíöå
: Ñóøêà
Ñèìâîë âåíòèëÿòîð
: Öèêë ñ õîëîäíûì âîçäóõîì
 ñåêòîðå C èíäèêàòîðû òåõ. îáñëóæèâàíèÿ (Èíäèêàòîð «ñëèòü áà÷îê»
Èíäèêàòîð «êîíäåíñàòîð çàñîðåí») , ñì. Èíäèêàòîðû.
, Èíäèêàòîð «ôèëüð çàñîðåí»
,
*
+
)
Èíäèêàòîðû
Èíäèêàòîðû ñîîáùàþò ïîëüçîâàòåëþ âàæíûå ñâåäåíèÿ. Çíà÷åíèå èíäèêàòîðîâ:
Èíäèêàòîð «ñëèòü áà÷îê»
ïîêàçûâàåò, ÷òî íåîáõîäèìî ñëèòü âîäó èç áà÷êà.
Åñëè áà÷îê íàïîëíÿåòñÿ â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ öèêëà, èíäèêàòîð çàãîðàåòñÿ. Ñóøèëüíàÿ ìàøèíà àâòîìàòè÷åñêè
çàïóñêàåò öèêë îõëàæäåíèÿ õîëîäíûì âîçäóõîì, è èíäèêàòîð START/PAUSE ìèãàåò îðàíæåâûì öâåòîì. Äëÿ
âîçîáíîâëåíèÿ öèêëà ñ ìîìåíòà, â êîòîðûé îí áûë ïðåðâàí, íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE.
Âî èçáåæàíèå ïðåðûâàíèÿ öèêëà ñëåäóåò âñåãäà ñëèâàòü áà÷îê ïåðåä êàæäûì öèêëîì ñóøêè (ñì. Óõîä).
ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáîé ïðîãðàììû ñëåäóåò ïîìíèòü î âàæíîñòè ÷èñòêè
Èíäèêàòîð «ôèëüòð çàñîðåí»
ôèëüòðà ïåðåä êàæäûì öèêëîì ñóøêè (ñì. Óõîä).
Èíäèêàòîð «êîíäåíñàòîð çàñîðåí»
6
ñëåäóåò ïîìíèòü î âàæíîñòè ðåãóëÿðíîé ÷èñòêè êîíäåíñàòîðà (ñì. Óõîä).
Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ
öèêëà ñóøêè
Âûáîð è çàïóñê ïðîãðàììû
CIS
1. Âñòàâüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó ñóøèëüíîé ìàøèíû â ñåòåâóþ ðîçåòêó.
2. Âûáåðèòå ïðîãðàììó â çàâèñèìîñòè îò òèïà áåëüÿ (ñì. Òèïû áåëüÿ).
3. Îòêðîéòå ëþê è ïðîâåðüòå, ÷òîáû ôèëüòð áûë íà ìåñòå è íå áûë çàñîðåí, è ÷òîáû áà÷îê ñáîðà âîäû áûë ïóñò è
ïðàâèëüíî óñòàíîâëåí (ñì. Óõîä).
4. Çàãðóçèòå ìàøèíó, ñëåäÿ, ÷òîáû áåëüå íå çàñòðÿëî ìåæäó ëþêîì è óïëîòíåíèåì. Çàêðîéòå ëþê.
5. Íàæìèòå êíîïêó ON/OFF äëÿ âêþ÷åíèÿ ìàøèíû.
6. Ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó Ïðîãðàììû äî òåõ ïîð, ïîêà èíäèêàòîð íå óñòàíîâèòñÿ íàïðîòèâ ïðîãðàììû, ñîîòâåòñòâóþùåé
òèïó áåëüÿ äëÿ ñóøêè, ïðîâåðèâ ïî òàáëèöå ïðîãðàìì (ñì. Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè) è èíñòðóêöèè
äëÿ êàæäîãî òèïà òêàíè (ñì. Òèïû áåëüÿ).
! Âíèìàíèå: åñëè ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè START/PAUSE ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè ïðîãðàìì èçìåíèòñÿ, åå íîâîå
ïîëîæåíèå ÍÅ èçìåíÿåò âûáðàííóþ ïðîãðàììó. Äëÿ èçìåíåíèÿ ïðîãðàììû íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE äëÿ
ïðåðûâàíèÿ ïðîãðàììû (èíäèêàòîð ìèãàåò îðàíæåâûì öâåòîì). Âûáåðèòå íîâóþ ïðîãðàììó è ñîîòâåòñòâóþùèå
äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè. Íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE äëÿ çàïóñêà íîâîé ïðîãðàììû.
7. Âûáåðèòå ôóíêöèþ «Ñóøêà ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè», íàæèìàÿ ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó âïëîòü äî äîñòèæåíèÿ
íóæíîãî óðîâíÿ èëè ïðîäîëæèòåëüíîñòè (ñì. Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè).
8. Ïîðÿäîê íàñòðîéêè âðåìåíè çàïóñêà ñ çàäåðæîé è äðóãèõ äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé (ñì. Ïðîãðàììû è
äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè).
9. Åñëè Âû õîòèòå, ÷òîáû çâóêîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ âêëþ÷àëàñü ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû, íàæìèòå êíîïêó
.
ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß
10. Äëÿ íà÷àëà íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE. Íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíîå îñòàþùååñÿ âðåìÿ.
 ïðîöåññå öèêëà ñóøêè ìîæíî ïðîâåðèòü áåëüå è âûíóòü óæå ñóõèå âåùè, îñòàâèâ äîñóøèâàòüñÿ îñòàëüíûå. Çàêðûâ
ëþê ìàøèíû, íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ öèêëà ñóøêè.
11.  ïîñëåäíèå ìèíóòû äî çàâåðøåíèÿ öèêëà ñóøêè âêëþ÷àåòñÿ ïîñëåäíÿÿ ôàçà ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ ÕÎËÎÄÍÛÌ
ÂÎÇÄÓÕÎÌ (áåëüå îõëàæäàåòñÿ). Âàæíî âñåãäà äîâåñòè ýòó ôàçó äî êîíöà.
12. Çâóêîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ (åñëè ýòà ôóíêöèÿ áûëà àêòèâèðîâàíà) èçâåùàåò î çàâåðøåíèè ïðîãðàììû. Íà äèñïëåå
ïîêàçûâàåòñÿ “End”. Îòêðîéòå ëþê ìàøèíû, âûãðóçèòå áåëüå, ïðî÷èñòèòå ôèëüòð è óñòàíîâèòå åãî íà ìåñòî. Ñëåéòå
âîäó èç áà÷êà è óñòàíîâèòå åãî íà ìåñòî (ñì. Óõîä).
Åñëè áûëà àêòèâèðîâàíà äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ «Ðàçãëàæèâàíèå», è áåëüå íå âûãðóæàåòñÿ èç ìàøèíû ñðàçó
ïîñëå çàâåðøåíèÿ öèêëà, îíî ïðîäîëæàåò ïåðèîäè÷åñêè âðàùàòüñÿ â áàðàáàíå åùå â òå÷åíèå 10 ÷àñîâ èëè äî òåõ
ïîð, ïîêà íå áóäåò îòêðûò ëþê ìàøèíû.
13. Îòñîåäèíèòå ñóøèëüíóþ ìàøèíó îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ.
7
Ïðîãðàììû è
äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
CIS
Òàáëèöà ïðîãðàìì
Ïðîãðàììà
1
Õ/á Extra
Ìàêñ.
2
Õ/á ïîñëå ñóøêè â øêàô
Ìàêñ.
3
Õ/á ïîñëå ñóøêè íà
âåøàëêó
Ìàêñ.
4
Õ/á Ãëàæêà
Ìàêñ.
5
Ñèíòåòè÷åñêèå ïîñëå
ñóøêè â øêàô
3
Ñèíòåòè÷åñêèå Ãëàæêà
3
6
Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû
7
Eco Time
8
Øåðñòü
9
Øåëê
10
Äæèíñû
3
11
Òåõíè÷åñêèå òêàíè
2
2
1
0,5
Ñïîðò
Ñîâìåñòèìûå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå – Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè –
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà – Ñóøêà ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè è Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå – Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè –
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà – Ñóøêà ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè è Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå – Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè –
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà – Ñóøêà ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè è Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå – Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè –
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà – Ñóøêà ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè è Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå – Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè –
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà – Ñóøêà ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè è Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå – Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè –
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà – Ñóøêà ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè è Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå –
Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå –
Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå –
Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå –
Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñïîðò Intensive
13
Ñïîðò Light
14
Ñïîðòèâíàÿ îáóâü
×àñòè÷íûå ïðîãðàììû
2 ïàðû
Ôóíêöèÿ Ðàçãëàæèâàíèå
2,5
Ñèãíàëèçàöèÿ.
-
Ñèãíàëèçàöèÿ.
Îñâåæåíèå
4
Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè è
Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè è
Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè è
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå – Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè è
Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ – Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå – Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè è
Çàïóñê ñ çàäåðæêîé.
Ñèãíàëèçàöèÿ.
12
4
Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè è
Ïðîäîëæèòòü öèêëà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîãðàìì ìîæíî ïðîâåðÿòü ïî äèñïëåþ.
Åæåäíåâíûå
Ìàêñ.
çàãðóçêà
(êã)
Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû/Ñïîðò/×àñòè÷íûå
Ïðîãðàììà Eco Time
Äàííàÿ ïðîãðàììà èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ áåçîïàñíîé ñóøêè íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà áåëüÿ çà êîðîòêîå âðåìÿ,
îïòèìèçèðóÿ ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè. Ïðîãðàììà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ áåëüÿ âåñîì âïëîòü äî 2 êã
ïðèìåðíî çà 60 ìèíóò. Äàííàÿ ïðîãðàììà çàíèìàåò ïðèìåðíî 1:00 (hrs:mins), íî ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ áîëüøå â
çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà è ïëîòíîñòè çàãðóçêè, à òàêæå îò ñêîðîñòè îòæèìà ñóøèëüíîé ìàøèíû.
Ðåêîìåíäóåì ïåðåä ñóøêîé ïðîâåðèòü, ÷òîáû íà ýòèêåòêàõ âåùåé èìåëñÿ ñèìâîë , è âûâåðíóòü èõ íàèçíàíêó.
Ïðîãðàììà Øåðñòü
Äàííàÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áåëüÿ, ïîäõîäÿùåãî äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêè, ñ ñèìâîëîì
íà ýòèêåòêå.
Äîïóñêàåòñÿ çàãðóçêà âïëîòü äî 1 êã (ïðèìåðíî 3 ñâèòåðà). Ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåä ñóøêîé âûâåðíóòü âåùè íàèçíàíêó.
Äëèòåëüíîñòü äàííîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1:00 (hrs:mins), íî ìîæåò áûòü è áîëüøå â çàâèñèìîñòè îò
îáúåìà áåëüÿ, ïëîòíîñòè çàãðóçêè è ñêîðîñòè îòæèìà, çàäàííîé â ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Áåëüå, äëÿ ñóøêè êîòîðîãî
èñïîëüçóåòñÿ äàííàÿ ïðîãðàììà, îáû÷íî âûñóøèâàåòñÿ ïîëíîñòüþ, íî êðàÿ íåêîòîðûõ áîëåå îáúåìíûõ âåùåé
ìîãóò îñòàâàòüñÿ âëàæíûìè. Ïîâåñüòå ýòè âåùè äîñóøèâàòüñÿ, òàê êàê äîïîëíèòåëüíûé öèêë àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêè
ìîæåò èõ ïîâðåäèòü.
!  îòëè÷èå îò äðóãèõ òêàíåé, øåðñòÿíûå âåùè ñàäÿòñÿ íåïîïðàâèìî, ò.å. èçíà÷àëüíûå ðàçìåð è ôîðìà øåðñòÿíîé
âåùè íå âîññòàíàâëèâàþòñÿ.
! Äàííàÿ ïðîãðàììà íå ïîäõîäèò äëÿ àêðèëîâûõ âåùåé.
Ïðîãðàììà Øåëê
Äàííàÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñóøêè äåëèêàòíûõ âåùåé èç øåëêà. Äîïóñêàåòñÿ çàãðóçêà âïëîòü äî 0,5 êã.
Äëèòåëüíîñòü äàííîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1:50 (hrs:mins), íî ìîæåò áûòü è áîëüøå â çàâèñèìîñòè îò
îáúåìà áåëüÿ, ïëîòíîñòè çàãðóçêè è ñêîðîñòè îòæèìà, çàäàííîé â ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Áåëüå, äëÿ ñóøêè êîòîðîãî
èñïîëüçóåòñÿ äàííàÿ ïðîãðàììà, îáû÷íî âûñóøèâàåòñÿ ïîëíîñòüþ, íî êðàÿ íåêîòîðûõ áîëåå îáúåìíûõ âåùåé
ìîãóò îñòàâàòüñÿ âëàæíûìè.  ýòîì ñëó÷àå äîñòàíüòå âåùè èç ìàøèíû, ðàñïðàâüòå èõ, âíîâü ïîìåñòèòå â ìàøèíó è
çàïóñòèòå áîëåå êîðîòêèé ñóøêè.
! Òîëüêî äëÿ âåùåé, íà ýòèêåòêå êîòîðûõ èìååòñÿ ñèìâîë àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêè.
8
Ïðîãðàììà Äæèíñû
Äàííàÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñóøêè âåùåé èç äæèíñîâîé õ/á òêàíè. Ïåðåä ñóøêîé äæèíñîâ âûâåðíèòå
íàèçíàíêó ïåðåäíèå êàðìàíû. Äîïóñêàåòñÿ çàãðóçêà âïëîòü äî 3 êã (ïðèìåðíî 4 ïàðû).
Äëèòåëüíîñòü äàííîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1:25 (hrs:mins), íî ìîæåò áûòü è áîëüøå â çàâèñèìîñòè îò
îáúåìà áåëüÿ, ïëîòíîñòè çàãðóçêè è ñêîðîñòè îòæèìà, çàäàííîé â ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Îáû÷íî áåëüå, äëÿ ñóøêè
êîòîðîãî èñïîëüçîâàëàñü äàííàÿ ïðîãðàììà, ïîëíîñòüþ ñóõîå; êðàÿ è øâû ìîãóò áûòü ñëåãêà âëàæíûìè. Â ýòîì
ñëó÷àå ïîïðîáóéòå âûâåðíóòü äæèíñû íàèçíàíêó, âíîâü çàãðóçèòü â ìàøèíó è çàïóñòèòü áîëåå êîðîòêèé öèêë ñóøêè.
! Èñïîëüçóéòå ýòîò öèêë òîëüêî äëÿ 100% õ/á áåëüÿ. Íå çàãðóæàéòå â ìàøèíó âìåñòå ñâåòëîå è òåìíîå áåëüå, íå
èñïîëüçóéòå ýòó ïðîãðàììó äëÿ âûøèòûõ âåùåé è àêñåññóàðîâ (ðåçèíêè â ïîÿñàõ, áóëàâêè), âûâîðà÷èâàéòå êàðìàíû
íàðóæó.
CIS
Ïðîãðàììà Òåõíè÷åñêèå òêàíè
Äàííàÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñóøêè âåùåé èç âîäîîòòàëêèâàþùåé òêàíè, âåòðîâîê (íàïðèìåð, ãîðåòåêñ,
ïîëèýñòåð, íåéëîí). Ñóøêà òàêèõ âåùåé ïîñëå ñòèðêè îñâåæàåò âîäîîòòàëêèâàþùåå ïîêðûòèå.
Äîïóñêàåòñÿ çàãðóçêà âïëîòü äî 2 êã. Äëèòåëüíîñòü äàííîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 2:00 (hrs:mins), íî ìîæåò
áûòü è áîëüøå â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà áåëüÿ, ïëîòíîñòè çàãðóçêè è ñêîðîñòè îòæèìà, çàäàííîé â ñòèðàëüíîé ìàøèíå.
Ïðîãðàììà Sport Intensive
Äàííàÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áåçîïàñíîé ñóøêè òàêèõ âåùåé, êàê ñïîðòèâíûå êîñòþìû, íîñêè, íà ýòèêåòêàõ
êîòîðûõ óêàçàí ñèìâîë . Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ âåùåé, òðåáóþùèõ ïîëíîé ñóøêè. Äîïóñêàåòñÿ çàãðóçêà âïëîòü äî 4 êã ñ
äëèòåëüíîñòüþ ïðèìåðíî 1:20 (hrs:mins), íî ìîæåò äëèòüñÿ äîëüøå â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà áåëüÿ, ïëîòíîñòè çàãðóçêè
è ñêîðîñòè îòæèìà, çàäàííîé â ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Ðåêîìåíäóåì âûâåðíóòü âåùè íàèçíàíêó ïåðåä èõ ñóøêîé.
Ïðîãðàììà Sport Light
Äàííàÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áåçîïàñíîé ñóøêè òàêèõ âåùåé, êàê ñïîðòèâíûå êîñòþìû, íîñêè, íà ýòèêåòêàõ
êîòîðûõ óêàçàí ñèìâîë
Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ âåùåé, íå òðåáóþùèõ ïîëíîé ñóøêè, èëè äëÿ êîòîðûõ
ïðåäóñìîòðåíà ïîñëåäóþùàÿ ãëàæêà. Äîïóñêàåòñÿ çàãðóçêà âïëîòü äî 4 êã ñ äëèòåëüíîñòüþ ïðèìåðíî 1:10
(hrs:mins), íî ìîæåò äëèòüñÿ äîëüøå â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà áåëüÿ, ïëîòíîñòè çàãðóçêè è ñêîðîñòè îòæèìà,
çàäàííîé â ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Ðåêîìåíäóåì âûâåðíóòü âåùè íàèçíàíêó ïåðåä èõ ñóøêîé.
Ïðîãðàììà Ñïîðòèâíàÿ îáóâü
Äàííàÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñóøêè îäíîé ïàðû ñïîðòèâíîé îáóâè ðàçìåðîâ 37-46. Îáóâü äîëæíà áûòü
âûñòèðàíà è îòæàòà íà ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè ñòèðàëüíîé ìàøèíû 400 îáîðîòîâ.
Îáóâü ïîìåùàåòñÿ â ìàøèíó íà ñïåöèàëüíîì ïðèëàãàþùåìñÿ äåðæàòåëå. Îáóâü, ïîìåùåííàÿ â áàðàáàí ñóøèëüíîé
ìàøèíû áåç ñïåöèàëüíîãî äåðæàòåëÿ, ìîæåò ïîâðåäèòü åå. Ñíèìèòå ôèëüòð â ïåðåäíåé ÷àñòè ñóøèëüíîé ìàøèíû
è âñòàâüòå òóäà äåðæàòåëü äëÿ îáóâè.
Óáåðèòå øíóðêè âíóòðü îáóâè, íîñêè îáóâè äîëæíû áûòü ïîâåðíóòû âíèç, ïîäîøâû âïåðåä.
Äëèòåëüíîñòü ñóøêè âàðüèðóåò â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà è òèïà îáóâè. Åñëè ïî çàâåðøåíèè öèêëà îáóâü
âûñóøèëàñü íåïîëíîñòüþ, ïîâòîðèòå öèêë ñóøêè.
! Íå ñóøèòå â ñóøèëüíîé ìàøèíå îáóâü ñ ãåëåâûì íàïîëíèòåëåì èëè ìèãàþùèìè ëàìïî÷êàìè. Äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé
ñóøêè ïîäõîäèò îáóâü òîëüêî èç ñèíòåòè÷åñêîé èëè õ/á òêàíè. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû ñíèìèòå äåðæàòåëü äëÿ
îáóâè è âñòàâüòå ôèëüòð íà ìåñòî.
Ðàçãëàæèâàíèå
Ýòî êîðîòêèé öèêë íà 10 ìèíóò äëÿ ðàçãëàæèâàíèÿ áåëüÿ, äëÿ åãî áîëåå ëåãêîé ïîñëåäóþùåé ãëàæêè è
ñêëàäûâàíèÿ.
Äàííàÿ ïðîãðàììà â îñîáåííîñòè ïîäõîäèò äëÿ ñóøêè âåùåé èç õ/á èëè ñìåøàííûõ õ/á òêàíåé.
Äëÿ îïòèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà íå ïåðåãðóæàéòå áàðàáàí (ïðèâåäåííûå íèæå çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò âåñó ñóõèõ âåùåé):
Òêàíü: ìàêñèìàëüíàÿ çàãðóçêà
Õëîïîê è ñìåøàííûå òêàíè: 2,5 êã
Ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè: 2 êã
Äæèíñû: 2 êã
Ðàçãðóçèòå ñóøèëüíóþ ìàøèíó ñðàçó æå ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû. Ðàçâåñüòå, ñëîæèòå èëè ïîãëàäüòå áåëüå,
êîòîðîå çàòåì áóäåò óáðàíî â øêàô. Åñëè æåëàåìûé ðåçóëüòàò íå ïîëó÷åí, ïîâòîðèòå ïðîãðàììó.
! Ýòà ôóíêöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììîé ñóøêè è, ñëåäîâàòåëüíî, íå ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ìîêðîãî áåëüÿ.
Äàííàÿ ïðîãðàììà ïî-ðàçíîìó âîçäåéñòâóåò íà ðàçíûå òêàíè: ñâîéñòâà òàêèõ òêàíåé êàê àêðèë èëè Tencel® íå
ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü òîò æå ðåçóëüòàò, ÷òî è äëÿ òðàäèöèîííûõ òêàíåé (íàïðèìåð, õëîïêà).
Îñâåæåíèå
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ îñâåæåíèÿ âåùåé õîëîäíûì âîçäóõîì. Äëèòñÿ ïðèìåðíî 20 ìèíóò.
! Ýòà ôóíêöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììîé ñóøêè è, ñëåäîâàòåëüíî, íå ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ìîêðîãî áåëüÿ.
9
CIS
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ïîçâîëÿþò ïåðñîíàëèçèðîâàòü âûáðàííóþ ïðîãðàììó ñîãëàñíî Âàøèì íóæäàì.
Ñóøêà ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè
Âûáðàâ ïðîãðàììó, çàäàéòå ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè ïðè ïîìîùè êíîïêè ñóøêè ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè. Ïðè êàæäîì
íàæàòèè ýòîé êíîïêè íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ âûáðàííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè. Ïðè ïåðâîì íàæàòèè êíîïêè íà
äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ ìàêñèìàëüíîå äîïóñòèìîå çíà÷åíèå äëÿ âûáðàííîãî öèêëà. Ïðè êàæäîì ïîñëåäóþùåì
íàæàòèè çàäàííîå âðåìÿ ñîêðàùàåòñÿ âïëîòü äî OFF.
Åñëè äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ñóøêè ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòñóòñòâóåò, ðàçäàþòñÿ òðè çâóêîâûõ ñèãíàëà.
Çàäàííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü îñòàåòñÿ íà äèñïëåå ïîñëå çàïóñêà ïðîãðàììû è íå ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïîñëå
íàæàòèÿ êíîïêè START/PAUSE.
Çàïóñê ñ çàäåðæêîé
Çàïóñê íåêîòîðûõ ïðîãðàìì (ñì. Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè) ìîæåò áûòü îòëîæåí âïëîòü äî 24 ÷àñîâ.
Íàæìèòå íåñêîëüêî ðàç êíîïêó âïëîòü äî âûáîðà íóæíîãî çíà÷åíèÿ çàäåðæêè. Ïåðåä òåì êàê çàäàòü çàïóñê ñ
çàäåðæêîé, ïðîâåðüòå, ÷òîáû áà÷îê ñáîðà âîäû áûë ïóñò, è ÷òîáû ôèëüòð íå áûë çàñîðåí.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçãëàæèâàíèå
Êîãäà çàäàåòñÿ çàïóñê ñ çàäåðæêîé è àêòèâèðóåòñÿ äàííàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ, âåùè ïåðèîäè÷åñêè âðàùàþòñÿ
â áàðàáàíå â ïðîöåññå îæèäàíèÿ ïóñêà ïðîãðàììû âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ ñêëàäîê.
Ðàçãëàæèâàíèå ïîñëå ñóøêè
Ïðè àêòèâàöèè ýòîé äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè áåëüå ïåðèîäè÷åñêè âðàùàåòñÿ â áàðàáàíå ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñóøêè
è îõëàæäåíèÿ âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ ñêëàäîê, åñëè Âû íå ìîæåòå âûíóòü áåëüå èç ìàøèíû ïî ñðàçó ïî
çàâåðøåíèè ïðîãðàììû. Âî âðåìÿ ýòîé ôàçû ãîðèò èíäèêàòîð.
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà
Ïðè âûáîðå ðåæèìà ñóøêè ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðè ïîìîùè ýòîé êíîïêè ìîæíî çàäàòü âûñîêóþ òåìïåðàòóðó, ïðè
ýòîì çàãîðàåòñÿ ðàñïîëîæåííûé íàä êíîïêîé èíäèêàòîð.  ïðîãðàììàõ ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïî óìîë÷àíèþ
çàäàåòñÿ íèçêàÿ òåìïåðàòóðà.
Ñèãíàëèçàöèÿ
Ïî çàâåðøåíèè öèêëà ñóøêè âêëþ÷àåòñÿ çâóêîâîé ñèãíàë, èçâåùàþùèé î çàâåðøåíèè ïðîãðàììû, ïîñëå ÷åãî ìîæíî
âûãðóçèòü áåëüå èç ìàøèíû.
! Íå âñå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ñîâìåñòèìû ñî âñåìè ïðîãðàììàìè (ñì. Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå
ôóíêöèè). Åñëè êàêàÿ-ëèáî äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ íå àêòèâèðóåòñÿ, è êíîïêà ãàñíåò, âêëþ÷àþòñÿ òðè çâóêîâûõ
ñèãíàëà. Åñëè äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ìîæåò áûòü àêòèâèðîâàíà, âêëþ÷àåòñÿ îäèí çâóêîâîé ñèãíàë, è èíäèêàòîð
äàííîé ôóíêöèè ðÿäîì ñ êíîïêîé çàãîðàåòñÿ, ïîäòâåðæäàÿ, ÷òî äàííàÿ ôóíêöèÿ áûëà àêòèâèðîâàíà.
Ïîðÿäîê îòêðûâàíèÿ ëþêà
Ïðè îòêðûâàíèè ëþêà (èëè ïðè íàæàòèè êíîïêè START/PAUSE) â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ñóøèëüíàÿ
ìàøèíà îñòàíàâëèâàåòñÿ ñî ñëåäóþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè.
• Èíäèêàòîð START/PAUSE ìèãàåò îðàíæåâûì öâåòîì.
•  ïðîöåññå çàïóñêà ïîñëå çàäåðæêè, îòñ÷åò âðåìåíè çàäåðæêè ïðîäîëæàåòñÿ. Íåîáõîäèìî íàæàòü êíîïêó START/
PAUSE äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðîãðàììû ñ îòëîæåííûì çàïóñêîì. Èíäèêàòîð «Çàïóñê ñ çàäåðæêîé» ìèãàåò, è íà
äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ âðåìÿ, îñòàþùååñÿ äî çàïóñêà âûáðàííîé ïðîãðàììû.
•Íåîáõîäèìî íàæàòü êíîïêó START/PAUSE äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðîãðàììû. Èíäèêàòîðû âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû
ïîêàçûâàþò òåêóùóþ ôàçó, èíäèêàòîð START/PAUSE ïåðåñòàåò ìèãàòü è çàãîðàåòñÿ çåëåíûì öâåòîì.
• Ïðîãðàììà çàâåðøàåòñÿ íà ôàçå ðàçãëàæèâàíèÿ ïîñëå ñóøêè. Ïðè ïîìîùè êíîïêè START/PAUSE çàïóñêàåòñÿ
íîâàÿ ïðîãðàììà.
• Ïðè ïîìîùè ðóêîÿòêè Ïðîãðàìì ìîæíî âûáðàòü íîâóþ ïðîãðàììó, èíäèêàòîð START/PAUSE ìèãàåò çåëåíûì
öâåòîì. Ýòà ðóêîÿòêà ñëóæèò òàêæå äëÿ âûáîðà ïðîãðàììû Îõëàæäåíèå äëÿ îõëàæäåíèÿ áåëüÿ, åñëè Âû ñ÷èòàåòå,
÷òî îíî äîñòàòî÷íî ñóõîå.
Íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE äëÿ çàïóñêà íîâîé ïðîãðàììû.
Ïðèìå÷àíèå:  ñëó÷àå âíåçàïíîãî îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà îáåñòî÷üòå ìàøèíó èëè âûíüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó èç
ñåòåâîé ðîçåòêè. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà íàæìèòå êíîïêó START/PAUSE äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðîãðàììû.
10
Òèïû áåëüÿ
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ
• Ïðîâåðüòå ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ âñåõ âåùåé, òàê êàê
íå âñå âåùè ïîäõîäÿò äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêè.
• Ðàçäåëèòå áåëüå ïî òèïó òêàíè.
• Âûíüòå èç êàðìàíîâ âñå ïðåäìåòû è ïðîâåðüòå
ïóãîâèöû.
• Çàêðîéòå âñå çàñòåæêè íà ìîëíèè è çàñòåãíèòå
êðþ÷êè. Çàñòåãíèòå ðåìíè è çàâÿæèòå øíóðîâêó, íî
íå ñòÿãèâàéòå ñèëüíî.
• Îòîæìèòå áåëüå äëÿ óäàëåíèÿ èç íåãî êàê ìîæíî
áîëüøåãî êîëè÷åñòâà âîäû.
! Íå çàãðóæàéòå â ìàøèíó íåîòæàòîå áåëüå.
Ýòèêåòêè íà áåëüå
Ïðèãîäíî äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêè.
íå ïðèãîäíî äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêè
Ñóøèòü ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå.
Ñóøèòü ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå
Ìàêñèìàëüíûé îáúåì çàãðóçêè
Íå ïåðåãðóæàéòå ìàøèíó.
Ïðèâåäåííûå íèæå çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò âåñó
ñóõîãî áåëüÿ:
Íàòóðàëüíûå òêàíè: ìàêñèìóì 7 êã
Ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè: ìàêñèìóì 3 êã
Âåùè, íå ïðèãîäíûå äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêè:
• Âåùè, ñîñòîÿùèå èç ðåçèíîâûõ ÷àñòåé èëè
ïîäîáíûõ ìàòåðèàëîâ ñ ïëàñòèêîâûì ïîêðûòèåì
(ïîäóøêè èëè âåòðîâêè èç ÏÂÕ) è ëþáûå
âîçãîðàåìûå ïðåäìåòû èëè ïðåäìåòû,
ñîäåðæàùèå âîçãîðàåìûå âåùåñòâà (ïîëîòåíöà,
èñïà÷êàííûå ëàêîì äëÿ âîëîñ).
! Íå ïåðåãðóæàéòå ìàøèíó: ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
óõóäøåíèþ ðåçóëüòàòà ñóøêè.
• Ñòåêëîâîëîêíî (íåêîòîðûå âèäû øòîð).
Òèïîâàÿ çàãðóçêà
Ïðèìå÷àíèå: 1 êã = 1000 ã
Õëîïîê
Ïðî÷åå
Ïëàòüå
Õëîïîê
Ïðî÷åå
ãð
ãð
ãð
ãð
• Îñîáî îáúåìíûå âåùè (ïóõîâûå îäåÿëà, ñïàëüíûå
ìåøêè, ïîäóøêè, áîëüøèå ïîêðûâàëà è ò.ä.),
óâåëè÷èâàþùèåñÿ â îáúåìå â ïðîöåññå ñóøêè è
ïðåïÿòñòâóþùèå öèðêóëÿöèè âîçäóõà â ñóøèëüíîé
ìàøèíå.
1000 ãð
10 ïåëåíîê
Ðóáàøêà
150
100
500
350
700 ãð
Äæèíñû
• Âåùè, ðàíåå ñäàâàâøèåñÿ â õèì÷èñòêó.
,
• Èçäåëèÿ ñ êîäîì ITLC (“Äåëèêàòíûå âåùè”)
êîòîðûå ìîãóò ñîäåðæàòü ñïåöèàëüíûå ìîþùèå
ñðåäñòâà äëÿ óáîðêè äîìà. Âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèè.
Èçäåëèÿ
Áëóçêà
CIS
Ïðîâåðüòå ýòèêåòêè íà âåùàõ, îñîáåííî ïåðåä èõ
ïåðâîé àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêîé. Íèæå ïðèâîäÿòñÿ
ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ñèìâîëû:
Õëîïîê
Ïðî÷åå
300 ãð
200 ãð
Ôóòáîëêà
125 ãð
Ïîñòåëüíîå è êóõîííîå áåëüå
Ïîäîäåÿëüíèê
(äâóõñïàëüíûé)
Õëîïîê
Ïðî÷åå
1500 ãð
1000 ãð
Áîëüøàÿ ñêàòåðòü
700 ãð
Ìàëåíüêàÿ ñêàòåðòü
250 ãð
Ñàëôåòêà
100 ãð
Áàííîå ïîëîòåíöå
700 ãð
Ïîëîòåíöå
350 ãð
Äâóñïàëüíàÿ
ïðîñòûíÿ
500 ãð
Îäíîñïàëüíàÿ
ïðîñòûíÿ
350 ãð
Ïðè ñìåøèâàíèè âåùåé èç ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé ñ õ/á
âåùàìè ïîñëåäíèå ìîãóò îñòàâàòüñÿ âëàæíûìè ïî
çàâåðøåíèè öèêëà ñóøêè.  ýòîì ñëó÷àå, íåîáõîäèìî
çàíîâî çàïóñòèòü öèêë ñóøêè íà íåêîòîðîå âðåìÿ.
Ïðèìå÷àíèå: êîãäà Âû çàäàåòå ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ñóøêè, ó÷èòûâàéòå, ÷òî ïîñëåäíèå 10 ìèíóò öèêëà
ïðîèçâîäèòñÿ îõëàæäåíèå áåëüÿ õîëîäíûì
âîçäóõîì, ò.å. áåëüå íå ñóøèòñÿ.
11
CIS
Äåëèêàòíûå èçäåëèÿ
Ïîêðûâàëà è îäåÿëà: èçäåëèÿ èç àêðèëà (Acilian,
Courtelle, Orion, Dralon) íåîáõîäèìî ñóøèòü ñ
ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòüþ ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå.
Íå çàäàâàéòå äëèòåëüíûé ðåæèì ñóøêè.
Èçäåëèÿ ñî ñêëàäêàìè èëè ïëèññå: ÷èòàéòå
èíñòðóêöèè ïî ñóøêå ïðîèçâîäèòåëÿ ýòèõ èçäåëèé.
Íàêðàõìàëåííûå èçäåëèÿ: íå ñóøèòå
íàêðàõìàëåííûå èçäåëèÿ âìåñòå ñ
íàêðàõìàëåííûìè. Óäàëèòå áîëüøóþ ÷àñòü
êðàõìàëüíîãî ðàñòâîðà ïåðåä òåì, êàê ïîëîæèòü
èçäåëèÿ â ñóøèëüíóþ ìàøèíó. Íå ïåðåñóøèâàéòå
áåëüå: êðàõìàë ñòàíîâèòñÿ ïîðîøêîì, è èçäåëèÿ
îñòàþòñÿ ìÿãêèìè, áåç íàêðàõìàëåííîãî ýôôåêòà.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè
Óêàçàííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèâîäèòñÿ â
êà÷åñòâå ïðèìåðà è ìîæåò âàðüèðîâàòü â
çàâèñèìîñòè îò:
• Êîëè÷åñòâà âîäû, îñòàâøåéñÿ â áåëüå ïîñëå
îòæèìà: â ïîëîòåíöàõ è äåëèêàòíûõ âåùàõ îñòàåòñÿ
ìíîãî âëàãè.
• Òêàíè: äëÿ èçäåëèé èç îäíîé è òîé æå òêàíè, íî ñ
ðàçíûì óòêîì è ðàçíîé òîëùèíû ìîæåò
ïîòðåáîâàòüñÿ ðàçíîå âðåìÿ ñóøêè.
• Êîëè÷åñòâà áåëüÿ: äëÿ îòäåëüíûõ èçäåëèé è
íåáîëüøîé çàãðóçêè ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ áîëüøå
âðåìåíè.
• Ñóøêà: åñëè âåùè òðåáóþò ãëàæêè, èõ ìîæíî
âûãðóçèòü èç ìàøèíû åùå ÷àñòè÷íî âëàæíûìè.
Âåùè, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ ñóõèìè,
ìîãóò áûòü îñòàâëåíû â ìàøèíå äîëüøå.
• Çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà.
• Òåìïåðàòóðà ïîìåùåíèÿ: ÷åì íèæå òåìïåðàòóðà
ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ñóøèëüíàÿ
ìàøèíà, òåì áîëüøå âðåìåíè òðåáóåòñÿ äëÿ ñóøêè.
• Îáúåì: íåêîòîðûå îáúåìíûå èçäåëèÿ òðåáóþò
îñîáîãî âíèìàíèÿ â ïðîöåññå ñóøêè.
Ðåêîìåíäóåòñÿ äîñòàòü èç ìàøèíû ýòè èçäåëèÿ,
âñòðÿõíóòü èõ è çàíîâî ïîëîæèòü â ñóøèëüíóþ
ìàøèíó: ýòó îïåðàöèþ íåîáõîäèìî ïîâòîðèòü
íåñêîëüêî ðàç â ïðîöåññå ñóøêè.
! Íå ïåðåñóøèâàéòå áåëüå.
 ëþáûõ òêàíÿõ îñòàåòñÿ íàòóðàëüíàÿ âëàæíîñòü,
íåîáõîäèìàÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ ìÿãêîñòè è îáúåìà
âåùåé.
Óêàçàííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòíîñèòñÿ ê
àâòîìàòè÷åñêèì ïðîãðàììàì «Ïîñëå ñóøêè â øêàô».
Äëÿ áîëåå óäîáíîãî âûáîðà îïòèìàëüíîãî ðåæèìà
ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðèâîäÿòñÿ íàñòðîéêè Ñóøêè
ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè.
Óêàçàííûé âåñ îòíîñèòñÿ ê ñóõîìó áåëüþ.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè
Õëîïîê
Èíòåíñèâíàÿ ñóøêà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè ïîñëå ñòèðêè ñ îòæèìîì 800 - 1000 îáîðîòîâ â ìèíóòó
Ïîëîâèíà
Ïîëíàÿ çàãðóçêà
çàãðóçêè
1 êã
2 êã
3 êã
4 êã
5 êã
6 êã
7 êã
1:10Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì
1:20-1:30
1:35-2:00
2:00-2:20
0:30-0:40 0:40-0:55
0:55-1:10
1:20
(hrs:mins)
Ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè
0:30 èëè
1:00 èëè
1:00 èëè
1:30 èëè
1:30 èëè
2:20 èëè 2:40
2:20 èëè 2:40
(hrs:mins)
1:00
1:30
1:30
2:00
2:00
Ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè
Íîðìàëüíàÿ ñóøêà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè ïîñëå ñòèðêè ñ îòæèìîì íà íàçêîé ñêîðîñòè
Ïîëîâèíà çàãðóçêè
Ïîëíàÿ çàãðóçêà
1 êã
2 êã
3 êã
Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì
0:40 - 0:50
0:50 - 1:10
1:10 - 1:30
(hrs:mins)
Ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè
0:30 èëè 1:00
0:30 èëè 1:00
1:00 èëè 1:30
(hrs:mins)
Äåëèêàòíîå áåëüå
Íîðìàëüíàÿ ñóøêà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè ïîñëå ñòèðêè ñ îòæèìîì íà íàçêîé ñêîðîñòè
Ïîëîâèíà çàãðóçêè
Ïîëíàÿ çàãðóçêà
1 êã
2 êã
Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì
0:40 - 1:00
0:55 - 1:15
(hrs:mins)
Ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè
0:30 èëè 1:00 èëè 1:30
1:00 èëè 1:30 èëè 2:00
(hrs:mins)
12
Ïðåäóïðåæäåíèÿ
è ðåêîìåíäàöèè
! Äàííàÿ ñóøèëüíàÿ ìàøèíà èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèìè ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè ïî áåçîïàñíîñòè.
Äàííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðèâîäÿòñÿ äëÿ Âàøåé
áåçîïàñíîñòè è äîëæíû íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòüñÿ.
Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
• Äàííàÿ ñóøèëüíàÿ ìàøèíà íå äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ
ëèöàìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ îãðàíè÷åííîé
äååñïîñîáíîñòüþ èëè íå îáëàäàþùèìè äîñòàòî÷íûì
îïûòîì èëè çíàíèåì î ðàáîòå ïîäîáíîãî ïðèáîðà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà îíè äåéñòâóþò ïîä
íàáëþäåíèåì èëè ïîëó÷àþò ðåêîìåíäàöèè ïî
ïîëüçîâàíèþ îáîðóäîâàíèåì îò ëèöà, íåñóùåãî
îòâåòñòâåííîñòü çà èõ áåçîïàñíîñòü.
• Äàííàÿ ñóøèëüíàÿ ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áûòîâîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, à íå ïðîôåññèîíàëüíîãî.
• Íå ïðèêàñàéòåñü ê ýëåêòðîïðèáîðó ñ áîñûìè íîãàìè,
âëàæíûìè ðóêàìè èëè íîãàìè.
• Îòñîåäèíÿéòå ýëåêòðîïðèáîð îò ýëåêòðîñåòè,
âçÿâøèñü çà øòåïñåëüíóþ âèëêó, à íå ïîòÿíóâ çà
ñåòåâîé êàáåëü.
• Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì ïðèáëèæàòüñÿ ê ðàáîòàþùåé
ìàøèíå. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ âûêëþ÷èòå ñóøèëüíóþ
ìàøèíó è îòñîåäèíèòå åå îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.
Äåðæèòå ëþê ìàøèíû çàêðûòûì äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé.
• Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ ñóøèëüíîé ìàøèíîé.
• Ìàøèíà äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà ïðàâèëüíî, è âîêðóã
íåå äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà íàäëåæàùàÿ âåíòèëÿöèÿ.
Âîçäóõîçàáîðíàÿ ðåøåòêà â ïåðåäíåé ÷àñòè ñóøèëüíîé
ìàøèíû è âàíòóçû â çàäíåé ÷àñòè íèêîãäà íå äîëæíû
çàêðûâàòüñÿ (ñì. Óñòàíîâêà).
• Íèêîãäà íå ñòàâüòå ìàøèíó íà êîâðîëèí, åñëè âûñîòà
âîðñà ïðåïÿòñòâóåò öèðêóëÿöèè âîçäóõà ïîä
îñíîâàíèåì ìàøèíû.
• Ïåðåä çàãðóçêîé óáåäèòåñü, ÷òî ìàøèíà ïóñòà.
•
Çàäíÿÿ ïàíåëü ìàøèíû ìîæåò ñèëüíî íàãðåòüñÿ:
íå ïðèêàñàéòåñü ê íåé ïðè ðàáîòàþùåé ìàøèíå.
• Íå ïîëüçóéòåñü ñóøèëüíîé ìàøèíîé, åñëè ôèëüòð,
áà÷îê äëÿ ñáîðà âîäû è êîíäåíñàòîð óñòàíîâëåíû
íåïðàâèëüíî (ñì. Óõîä).
• Íå èñïîëüçóéòå æèäêèé îïîëàñêèâàòåëü â ñóøèëüíîé
ìàøèíå, äîáàâüòå åãî â ïîñëåäíåå îïîëàñêèâàíèå öèêëà
ñòèðêè.
• Íå ïåðåãðóæàéòå ñóøèëüíóþ ìàøèíó (ñì.
Ìàêñèìàëüíàÿ çàãðóçêà áåëüÿ).
• Íå çàãðóæàéòå â ìàøèíó ìîêðîå áåëüå.
• Çàãðóæàéòå â ìàøèíó òîëüêî áåëüå, âûñòèðàííîå
ìûëîì è âîäîé, ïîñëå îïîëàñêèâàíèÿ è îòæèìà. Ñóøêà
áåëüÿ, âûñòèðàííîãî áåç âîäû, ìîæåò âûçâàòü
âîçãîðàíèå.
• Âñåãäà ñòðîãî ñîáëþäàéòå èíñòðóêöèè ïî ñòèðêå áåëüÿ,
óêàçàííûå íà ýòèêåòêàõ (ñì. Òèïû áåëüÿ).
• Íå çàãðóæàéòå â ìàøèíó âåùè, îáðàáîòàííûå
õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè.
• Íèêîãäà íå ñóøèòå â ìàøèíå áåëüå, èñïà÷êàííîå
âîçãîðàåìûìè âåùåñòâàìè (ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
àöåòîí, ñïèðò, áåíçèí, êåðîñèí, ïÿòíîâûâîäèòåëè,
ñêèïèäàð, âîñê, âåùåñòâà äëÿ óäàëåíèÿ âîñêà, ëàê äëÿ
âîëîñ), åñëè îíî ïåðåä ýòèì íå áûëî âûñòèðàíî â
ãîðÿ÷åé âîäå ñ íàäëåæàùèì êîëè÷åñòâîì ñòèðàëüíîãî
âåùåñòâà.
• Íå ñóøèòå â ìàøèíå ðåçèíîâûå èçäåëèÿ èëè èçäåëèÿ íà
ðåçèíîâîé ïîäîøâå èëè ïîäêëàäêå, ïîäóøêè, íàáèòûå
ïàðàëîíîì, ëàòåêñîì, ïëàñòìàññîâûå, ïîëèýòèëåíîâûå
è áóìàæíûå èçäåëèÿ, ïîëèýòèëåíîâûå øàïî÷êè äëÿ
äóøà, âîäîîòòàëêèâàþùèå èçäåëèÿ, äåòñêèå òðóñèêè
äëÿ ïàìïåðñîâ, ÷åõëû.
• Âûíüòå âñå èç êàðìàíîâ, îñîáåííî çàæèãàëêè
(âçðûâîîïàñíî).
• Íå çàãðóæàéòå èçäåëèÿ áîëüøèõ ðàçìåðîâ, îñîáåííî
îáúåìíûå.
• Íå ñóøèòå èçäåëèÿ èç àêðèëîâûõ òêàíåé ïðè âûñîêîé
òåìïåðàòóðå.
• Âñå ïðîãðàììû äîëæíû çàâåðøàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé
ôàçîé îõëàæäåíèÿ.
• Íå âûêëþ÷àéòå ìàøèíó, çàãðóæåííóþ åùå ãîðÿ÷èì
áåëüåì.
• Ïðî÷èùàéòå ôèëüòð ïîñëå êàæäîãî öèêëà ñóøêè (ñì.
Óõîä).
• Ñëèâàéòå âîäó èç áà÷êà ïîñëå êàæäîãî öèêëà ñóøêè(ñì.
Óõîä).
• Ðåãóëÿðíî ïðî÷èùàéòå êîíäåíñàòîð (ñì. Óõîä).
• Èçáåãàéòå ñêîïëåíèÿ âîðñà âîêðóã ñóøèëüíîé ìàøèíû.
• Íå âçáèðàéòåñü íà ìàøèíó, òàê êàê ýòî ìîæåò åå
ïîâðåäèòü.
• Âñåãäà ñîáëþäàéòå íîðìàòèâû è ýëåêòðè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè (ñì. Óñòàíîâêà).
• Âñåãäà ïîêóïàéòå îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè è
àêñåññóàðû (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå).
! ÂÍÈÌÀÍÈÅ: íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàéòå ñóøèëüíóþ
ìàøèíó äî îêîí÷àíèÿ öèêëà ñóøêè, åñëè òîëüêî âñå áåëüå
ñðàçó æå íå âûãðóæàåòñÿ èç ìàøèíû è íå ðàçâåøèâàåòñÿ
äëÿ îõëàæäåíèÿ.
Ñâåäåíèÿ î ñäà÷å â óòèëü è
ïåðåðàáîòêå
 ïîñòîÿííîé çàáîòå îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû ìû
ïðèìåíÿåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàøèõ èçäåëèé
êà÷åñòâåííûå ïîâòîðíî èñïîëüçóåìûå êîìïëåêòóþùèå
äëÿ ñîêðàùåíèÿ ñòîèìîñòè èçäåëèÿ äëÿ ïîêóïàòåëåé è äëÿ
ýêîíîìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñûðüÿ.
• Óíè÷òîæåíèå óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ: ñîáëþäàéòå
ìåñòíûå íîðìàòèâû ïî óíè÷òîæåíèþ óïàêîâî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ.
• Âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñ äåòüìè ñíèìèòå
ëþê è îáðåæüòå ñåòåâîé êàáåëü ó îñíîâàíèÿ.
Âûáðîñèòå ýòè äåòàëè âî èçáåæàíèå ïîäêëþ÷åíèÿ
ýëåêòðîïðèáîðà ê ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Óòèëèçàöèÿ ñòàðûõ áûòîâûõ
ýëåêòðîïðèáîðîâ
Ñîãëàñíî Åâðîïåéñêîé Äèðåêòèâå 2002/96/ÑÅ
êàñàòåëüíî óòèëèçàöèè ýëåêòðîííûõ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ (RAEE)
ýëåêòðîïðèáîðû íå äîëæíû âûáðàñûâàòüñÿ âìåñòå
ñ îáû÷íûì ãîðîäñêèì ìóñîðîì. Âûâåäåííûå èç ñòðîÿ
ïðèáîðû äîëæíû ñîáèðàòüñÿ îòäåëüíî äëÿ îïòèìèçàöèè èõ
óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè ñîñòàâëÿþùèõ èõ ìàòåðèàëîâ,
à òàêæå äëÿ áåçîïàñíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû è çäîðîâüÿ.
Ñèìâîë «çà÷åðêíóòàÿ ìóñîðíàÿ êîðçèíà», èìåþùèéñÿ íà
âñåõ ïðèáîðàõ, ñëóæèò íàïîìèíàíèåì îá èõ îòäåëüíîé
óòèëèçàöèè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïðàâèëüíîé
óòèëèçàöèè áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ ïîëüçîâàòåëè
ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
îðãàíèçàöèþ èëè â ìàãàçèí.
Ýíåðãîñáåðåæåíèå è îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû
• Ïåðåä ñóøêîé áåëüå íåîáõîäèìî îòæàòü êàê ìîæíî
òùàòåëüíåå (åñëè ïåðåä ýòèì áåëüå ñòèðàëîñü â
ñòèðàëüíîé ìàøèíå, èñïîëüçóéòå öèêë îòæèìà). Òàêèì
îáðàçîì Âû ñýêîíîìèòå ýëåêòðîýíåðãèþ â ïðîöåññå
ñóøêè.
• Ïîëíàÿ çàãðóçêà ìàøèíû òàêæå ïîìîæåò âàì
ñýêîíîìèòü ýëåêòðîýíåðãèþ: äëÿ ñóøêè îòäåëüíûõ
èçäåëèé è íåáîëüøîé çàãðóçêè ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ
áîëüøå âðåìåíè.
• Ïðî÷èùàéòå ôèëüòð ïîñëå êàæäîãî öèêëà, ÷òî òàêæå
ñïîñîáñòâóåò ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè (ñì. Óõîä).
13
CIS
Óõîä è îáñëóæèâàíèå
CIS
Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ
! Åñëè ñóøèëüíàÿ ìàøèíà íå èñïîëüçóåòñÿ, à òàêæå â
âîäîé è/èëè ÷èñòÿùèìè ñðåäñòâàìè, òàêèìè êàê,
íàïðèìåð, îïîëàñêèâàòåëü. Ýòîò öâåòíîé íàëåò
íèêàê íå âëèÿåò íà ýêñïëóàòàöèîííûå êà÷åñòâà
ñóøèëüíîé ìàøèíû.
×èñòêà ôèëüòðà ïîñëå êàæäîãî öèêëà
Ñëèâ áà÷êà äëÿ ñáîðà âîäû â êîíöå
êàæäîãî öèêëà
ïðîöåññå åå ÷èñòêè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
îòêëþ÷èòå åå îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Ôèëüòð ÿâëÿåòñÿ âàæíîé äåòàëüþ ñóøèëüíîé
ìàøèíû: îí ñëóæèò äëÿ ñáîðà øåðñòÿíîé ïûëè è
âîðñà, ñêàïëèâàþùèõñÿ â ïðîöåññå ñóøêè.
 êîíöå ñóøêè ïîìîéòå ôèëüòð ïîä ñòðóåé âîäû èëè
ïðî÷èñòèòå ïûëåñîñîì.  ñëó÷àå çàñîðåíèÿ ôèëüòðà
öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà âíóòðè ñóøèëüíîé ìàøèíû
íàðóøàåòñÿ: óâåëè÷èâàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè
ñ áîëüøèì ïîòðåáëåíèåì ýëåêòðîýíåðãèè. À òàêæå
ìîæåò ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåèñïðàâíîñòè âñåé
ñóøèëüíîé ìàøèíû.
Ôèëüòð ðàñïîëàãàåòñÿ ñïåðåäè óïëîòíåíèÿ
ñóøèëüíîé ìàøèíû (ñì. ñõåìó).
Ñíÿòèå ôèëüòðà:
1. Ïîòÿíèòå ââåðõ
ïëàñòèêîâóþ ðó÷êó
ôèëüòðà (ñì. ñõåìó).
2. Î÷èñòèòå ôèëüòð îò
øåðñòÿíîé ïûëè è âîðñà,
ïîñëå ÷åãî ïðàâèëüíî
óñòàíîâèòå åãî íà ìåñòî.
Óáåäèòåñü, ÷òî ôèëüòð
ïðàâèëüíî óñòàíîâëåí íà
ìåñòî, â êðàé ñ
óïëîòíåíèåì ñóøèëüíîé
ìàøèíû.
! Íå ïîëüçóéòåñü
ìàøèíîé, åñëè ôèëüòð íå óñòàíîâëåí â ñâîå ãíåçäî.
Âûíüòå áà÷îê èç ñóøèëüíîé ìàøèíû è ñëåéòå èç íåãî
âîäó â ðàêîâèíó èëè â äðóãîé ïîäõîäÿùèé ñëèâ, çàòåì
ïðàâèëüíî óñòàíîâèòå åãî íà ìåñòî.
Âñåãäà ïðîâåðÿéòå áà÷îê äëÿ ñáîðà âîäû è ñëèâàéòå
åãî ïåðåä çàïóñêîì íîâîãî öèêëà ñóøêè.
×èñòêà êîíäåíñàòîðà
• Ðåãóëÿðíî (åæåìåñÿ÷íî) ñíèìàéòå êîíäåíñàòîð è
ïðî÷èùàéòå âîçìîæíûå íàëåòû âîðñà ñ ïëàñòèíîê,
îïîëàñêèâàÿ èõ ïîä êðàíîì õîëîäíîé âîäîé,
ïîäñòàâèâ ïîä ñòðóþ çàäíþþ ÷àñòü êîíäåíñàòîðà.
Ñíÿòèå êîíäåíñàòîðà:
1. Îòñîåäèíèòå ñóøèëüíóþ ìàøèíó îò ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ è îòêðîéòå ëþê.
2. Îòêðîéòå êðûøêó êîíäåíñàòîðà (ñì. ñõåìó),
ðàçáëîêèðóéòå òðè êðåïëåíèÿ, ïîâåðíóâ èõ íà 90°
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè, çàòåì âûíüòå
êîíäåíñàòîð, ïîòÿíóâ çà ðó÷êó.
3. Ïðîòðèòå ïîâåðõíîñòü óïëîòíåíèé è óñòàíîâèòå
êîíäåíñàòîð íà ìåñòî òàê, ÷òîáû ñòðåëêè áûëè
íàïðàâëåíû ââåðõ, ïðîâåðèâ, ÷òîáû êðåïëåíèÿ
áûëè ïðî÷íî çàôèêñèðîâàíû.
×èñòêà ñóøèëüíîé ìàøèíû
• Âíåøíèå ÷àñòè ìàøèíû èç ìåòàëëà è ïëàñòèêà è
ðåçèíîâûå äåòàëè ìîæíî ïðîòåðåòü âëàæíîé
òðÿïêîé.
• Ðåãóëÿðíî (êàæäûå ïîë-ãîäà) ÷èñòèòå ïûëåñîñîì
ïåðåäíþþ âîçäóõîçàáîðíóþ ðåøåòêó, âàíòóçíûå
îòâåðñòèÿ â çàäíåé ÷àñòè ñóøèëüíîé ìàøèíû äëÿ
óäàëåíèÿ âîçìîæíûõ íàëåòîâ âîðñà è ïûëè. Êðîìå
òîãî óäàëÿéòå íàëåòû âîðñà ñ ïåðåäíåé ÷àñòè
êîíäåíñàòîðà è â çîíå ôèëüòðà, èñïîëüçóÿ ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïûëåñîñ.
! Íå èñïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíûå
÷èñòÿùèå ñðåäñòâà.
! Ñóøèëüíàÿ ìàøèíà óêîìïëåêòîâàíà
øàðèêîïîäøèïíèêàìè, íå íóæäàþùèìèñÿ â ñìàçêå.
! Ðåãóëÿðíî âûçûâàéòå óïîëíîìî÷åííîãî òåõíèêà äëÿ
ïðîâåðêè ñóøèëüíîé ìàøèíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè åå ìåõàíè÷åñêèõ è ýëåêòðè÷åñêèõ
êîìïëåêòóþùèõ (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå).
Ïðîâåðêà áàðàáàíà ïîñëå êàæäîãî
öèêëà
Ïîâåðíèòå áàðàáàí âðó÷íóþ, ÷òîáû âûíóòü èç íåãî
íåáîëüøèå èçäåëèÿ (íîñîâûå ïëàòêè), êîòîðûå
ìîãëè îñòàòüñÿ â ìàøèíå.
×èñòêà áàðàáàíà
! Äëÿ ÷èñòêè áàðàáàíà íå èñïîëüçóéòå àáðàçèâíûå
ìàòåðèàëû, ìåòàëëè÷åñêèå ãóáè èëè ÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà äëÿ íåðæàâåþùåé ñòàëè.
Îíè ìîãóò îáðàçîâûâàòü öâåòíîé íàëåò íà áàðàáàíå
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ïðè âñòóïëåíèè â ðåàêöèþ ñ
Áà÷îê äëÿ
ñáîðà
âîäû
Êðàí
Ôèëüòð
Çàäíÿÿ
÷àñòü
Êîíäåíñàòîð
Âîçäóõîçàáîðíàÿ
ðåøåòêà
Êîíäåíñàòîð
Êðåïëåíèÿ
14
Ðó÷êà
Êðûøêà
êîíäåíñàòîðà
Ïåðåäíÿÿ
÷àñòü
Íåèñïðàâíîñòè è
ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ
Åñëè Âàì êàæåòñÿ, ÷òî ìàøèíà íåèñïðàâíà, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. Ñåðâèñíîå
îáñëóæèâàíèå) , âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñî ñëåäóþùèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé.
Íåèñïðàâíîñòü:
Âîçìîæíûå ïðè÷èíû / Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ:
Ñóøèëüíàÿ ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ.
• Øòåïñåëüíàÿ âèëêà ïëîõî âñòàâëåíà â ñåòåâóþ ðîçåòêó.
• Îòêëþ÷èëîñü ýëåêòðîïèòàíèå.
• Ïåðåãîðåë ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü. Ïîïðîáóéòå ïîäñîåäèíèòü ê ýòîé ñåòåâîé
ðîçåòêå äðóãîé áûòîâîé ýëåêòðîïðèáîð.
•  ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ óäëèíèòåëÿ ïîïðîáóéòå âñòàâèòü øòåïñåëüíóþ âèëêó
ñóøèëüíîé ìàøèíû íåïîñðåäñòâåííî â ñåòåâóþ ðîçåòêó.
• Ëþê ìàøèíû ïëîõî çàêðûò.
• Ïðîãðàììà çàäàíà íåïðàâèëüíî (ñì. Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ñóøêè).
• Íå áûëà íàæàòà êíîïêà START/PAUSE (ñì. Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ñóøêè).
Öèêë ñóøêè íå çàïóñêàåòñÿ.
• Áûë çàïðîãðàììèðîâàí çàïóñê öèêëà ñ çàäåðæêîé (ñì. Ïðîãðàììû è
äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè).
• Áûëà íàæàòà êíîïêàSTART/PAUSE; ïåðåä çàïóñêîì öèêëà ñóøêè íåîáõîäèìî
äîæäàòüñÿ èñòå÷åíèÿ çàäàííîãî âðåìåíè çàäåðæêè. Äîæäèòåñü çàïóñêà öèêëà
ñóøêè, íå íàæèìàéòå âíîâü êíîïêó START/PAUSE: â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñóøèëüíàÿ
ìàøèíà ïåðåêëþ÷èòñÿ â ðåæèì ïàóçû, è öèêë ñóøêè íå íà÷íåòñÿ.
Ñëèøêîì äëèòåëüíûå öèêëû ñóøêè.
• Íå áûë ïðî÷èùåí ôèëüòð (ñì. Óõîä).
• Òðåáóåòñÿ ñëèòü âîäó èç áà÷êà? Èíäèêàòîð «Ñëèâ áà÷êà» ìèãàåò, è íà äèñïëåå
ïîêàçûâàåòñÿ ñîîáùåíèå “H2O” (ñì. Óõîä).
• Íåîáõîäèìî ïðî÷èñòèòü êîíäåíñàòîð (ñì. Óõîä).
• Çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà íå ïîäõîäèò äëÿ äàííîãî òèïà áåëüÿ (ñì. Ïðîãðàììû è
äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè).
• Áûëà âûáðàíà íåïðàâèëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè äëÿ äàííîãî òèïà áåëüÿ
(ñì. Òèïû áåëüÿ).
• Âîçäóõîçàáîðíàÿ ðåøåòêà è âàíòóçíûå îòâåðñòèÿ ñçàäè çàêðûòû (ñì. Óñòàíîâêà
è Óõîä).
• Áåëüå ñëèøêîì âëàæíîå (ñì. Òèïû áåëüÿ).
• Ñóøèëüíàÿ ìàøèíà ïåðåãðóæåíà (ñì. Òèïû áåëüÿ).
Èíäèêàòîð «Ñëèòü áà÷îê» ìèãàåò, íî
ñóøèëüíàÿ ìàøèíà òîëüêî ÷òî íà÷àëà
öèêë ñóøêè.
• Âîçìîæíî, áà÷îê äëÿ ñáîðà âîäû íå áûë ñëèò ïåðåä íà÷àëîì íîâîãî öèêëà ñóøêè.
Íå äîæèäàéòåñü ñèãíàëà î ñëèâå áà÷êà, ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå áà÷îê è ñëèâàéòå
èç íåãî âîäó ïåðåä íà÷àëîì êàæäîãî öèêëà ñóøêè (ñì. Îïèñàíèå ñóøàëüíîé
ìàøèíû).
Èíäèêàòîð «Ñëèòü áà÷îê» ãîðèò, íî
áà÷îê åùå íå ïîëîí.
• Íîðìàëüíûå ÿâëåíèÿ: èíäèêàòîð «Ñëèòü áà÷îê» ìèãàåò, êîãäà áà÷îê ïîëîí. Åñëè
èíäèêàòîð ãîðèò, íå ìèãàÿ, ýòî âñåãî ëèøü íàïîìèíàíèå î íåîáõîäèìîñòè ñëèâà
áà÷êà (ñì. Îïèñàíèå ñóøàëüíîé ìàøèíû).
Ïðîãðàììà çàâåðøàåòñÿ, íî áåëüå
îñòàåòñÿ áîëåå âëàæíûì, ÷åì
òðåáîâàëîñü.
! Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîãðàìì ñóøêè íå
ïðåâûøàåò 4 ÷àñîâ. Åñëè àâòîìàòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà íå îáíàðóæèâàåò
òðåáóåìîé îêîí÷àòåëüíîé âëàæíîñòè â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè, ñóøèëüíàÿ
ìàøèíà çàâåðøàåò öèêë ñóøêè è îñòàíàâëèâàåòñÿ. Ïðîâåðüòå âûøåîïèñàííûå
ïóíêòû è ïîâòîðèòå ïðîãðàììû; åñëè áåëüå âñå åùå îñòàåòñÿ âëàæíûì,
îáðàòèòåñü â Öåíòð Ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå).
Íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ êîä F ñ
îäíèì èëè äâóìÿ öèôðàìè,
èíäèêàòîðû äîïîëíèòåëüíûõ
ôóíêöèé è èíäèêàòîð ïàóçû ìèãàþò.
• Åñëè íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ F10 èëè F15, âûêëþ÷èòå ìàøèíó è âûíüòå
øòåïñåëüíóþ âèëêó èç ñåòåâîé ðîçåòêè, ïðî÷èñòèòå ôèëüòð è êîíäåíñàòîð (ñì.
Óõîä). Çàòåì ïîäêëþ÷èòå ìàøèíó ê ýëåêòðîñåòè, âêëþ÷èòå åå è çàïóñòèòå äðóãóþ
ïðîãðàììó. Åñëè íà äèñïëåå âíîâü ïîêàçûâàþòñÿ F10 èëè F15, îáðàòèòåñü â Öåíòð
Ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå) Åñëè íà äèñïëåå
ïîêàçûâàþòñÿ äðóãèå öèôðû, çàïèøèòå ýòîò êîä è îáðàòèòåñü â Öåíòð Ñåðâèñíîãî
îáñëóæèâàíèÿ (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå)
Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ
êàæäûå 6 ñåêóíä ïîêàçûâàåòñÿ
«dOn».
• Ñóøèëüíàÿ ìàøèíà âêëþ÷åíà â ðåæèìå «Äåìî». Äåðæèòå íàæàòûìè êíîïêè ON/
OFF è START/PAUSE â òå÷åíèå 3 ñåêóíä. Íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ “dOn” íà 3
ñåêóíäû, çàòåì ñóøèëüíàÿ ìàøèíà ïåðåêëþ÷àåòñÿ â íîðìàëüíûé ðåæèì.
Âðåìÿ äî çàâåðøåíèÿ öèêëà
âàðüèðóåò â ïðîöåññå ñóøêè.
• Îñòàþùååñÿ âðåìÿ ïîñòîÿííî ïîêàçûâàåòñÿ â ïðîöåññå öèêëà ñóøêè, çíà÷åíèå
âðåìåíè èçìåíÿåòñÿ, ïîêàçûâàÿ îïòèìàëüíûé ðàñ÷åò. Ïîêàçûâàåìîå âðåìÿ
ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ â ïðîöåññå öèêëà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì.
Øóìíàÿ ðàáîòà ñóøèëüíîé ìàøèíû â
ïåðâûå ìèíóòû ïîñëå çàïóñêà öèêëà.
• Ýòî íîðìàëüíî, îñîáåííî åñëè ñóøèëüíàÿ ìàøèíà èñïîëüçóåòñÿ ïîñëå
äëèòåëüíîãî ïðîñòîÿ. Åñëè ìàøèíà ðàáîòàåò øóìíî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî öèêëà,
îáðàòèòåñü â Öåíòð ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
15
CIS
Ñåðâèñíîå
îáñëóæèâàíèå
CIS
Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Ñåðâèñíîãî
îáñëóæèâàíèÿ:
• Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèè ïî
óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé è ïîïðîáóéòå ðåøèòü
ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. Íåèñïðàâíîñòè è
ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ).
• Åñëè ýòî íå óäàåòñÿ, îòêëþ÷èòå ìàøèíó è
âûçîâèòå òåõíèêà èç áëèæàéøåãî Öåíòðà
ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Äàííûå, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîîáùèòü â Öåíòð
ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ:
Çàïàñíûå ÷àñòè
Äàííàÿ ñóøèëüíàÿ ìàøèíà ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì
áûòîâûì ýëåêòðîïðèáîðîì. Ïîïûòêà åå ðåìîíòà
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè èëè ñèëàìè
íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ïîäâåðãàåò îïàñíîñòè
ëþäåé, ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ìàøèíû è
àííóëèðîâàíèþ ãàðàíòèè íà çàïàñíûå ÷àñòè.
 ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè ìàøèíû âñåãäà
îáðàùàéòåñü òîëüêî ê óïîëíîìî÷åííûì òåõíèêàì.
Çàïàñíûå ÷àñòè ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîé
ìàøèíû è íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â èíûõ öåëÿõ.
• Âàøå èìÿ, àäðåñ è ïî÷òîâûé èíäåêñ;
• Âàø íîìåð òåëåôîíà;
• òèï íåèñïðàâíîñòè;
• äàòó ïðèîáðåòåíèÿ ìàøèíû;
• ìîäåëü ìàøèíû (Ìîä.);
• ñåðèéíûé íîìåð (“S/N”) ñóøèëüíîé ìàøèíû.
Ýòè äàííûå óêàçàíû íà ýòèêåòêå, ðàñïîëîæåííîé ñ
âíóòðåííåé ñòîðîíû ëþêà.
Ñðàâíèòåëüíûå ïðîãðàììû
• Ïðîãðàììû, ðåêîìåíäóåìûå äëÿ ñðàâíèòåëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ EN61121.
Ïðîãðàììà (EN61121)
Âûáèðàåìàÿ ïðîãðàììà
Îáúåì çàãðóçêè
Ñóøêà õ/á áåëüÿ
Õ/á áåëüå Ïîñëå ñóøêè â øêàô
7 êã
Õ/á áåëüå ñóøêà ãëàæêà
Õ/á áåëüå Ãëàæêà
7 êã
Áåëüå, íå òðåáóþùåå ãëàæêè
Ñèíòåòè÷åñêèå âåùè Ïîñëå ñóøêè â øêàô
3 êã
! Ïðèìå÷àíèå: äàííûé ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé ïðîãðàìì íåïîëíûé (ñì. Çàïóñê è ïðîãðàììû).
Äàííûé áûòîâîé ýëåêòðîïðèáîð îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ñëåäóþùèõ äèðåêòèâ ÅÝÑ:
- 2006/95 CEE (Íèçêîå íàïðÿæåíèå);
- 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü).
16
Instrukcja obs³ugi
SUSZARKA
Spis treœci
PL
Polski
PL
Wa¿ne informacje, 18-19
Instalacja, 20
Gdzie zainstalowaæ suszarkê
Wentylacja
Pod³¹czenie elektryczne
Informacje wstêpne
Opis suszarki, 21-22
Charakterystyka
Panel sterowania
Jak wykonaæ suszenie, 23
Uruchomienie i wybór programu
Programy i opcje, 24-25-26
IDCE 745
Tabela programów
Programy specjalne
Opcje
Otwieranie drzwiczek
Pranie, 27-28
Segregacja prania
Etykiety dotycz¹ce konserwacji
Odzie¿ specjalna
Czas suszenia
Ostrze¿enia i sugestie, 29
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Informacje dotycz¹ce recyrkulacji i utylizacji
Oszczêdnoœæ energetyczna i ochrona œrodowiska
Utrzymanie i konserwacja, 30
!
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y przechowywaæ w ³atwo
dostêpnym miejscu, tak, aby w razie potrzeby móc z niej
szybko skorzystaæ. Instrukcja powinna siê znajdowaæ
zawsze w pobli¿u suszarki; w przypadku sprzeda¿y lub
odst¹pienia urz¹dzenia nale¿y pamiêtaæ, aby do³¹czyæ do
niego instrukcjê, tak, aby nowi w³aœciciele mogli siê
zapoznaæ z ostrze¿eniami i sugestiami zwi¹zanymi z
u¿ytkowaniem suszarki.
! Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi: na
nastêpnych stronach znajduj¹ siê wa¿ne informacje
dotycz¹ce instalacji oraz po¿yteczne sugestie odnosz¹ce
siê do dzia³ania urz¹dzenia.
Przerwa w zasilaniu elektrycznym
Czyszczenie filtra po ka¿dym cyklu
Kontrola bêbna po ka¿dym cyklu
Opró¿nianie zbiornika na wodê po ka¿dym cyklu
Czyszczenie zespo³u kondensatora
Czyszczenie suszarki
Problemy i ich rozwi¹zania, 31
Serwis Techniczny, 32
Czêœci zamienne
17
Wa¿ne informacje
PL
Aby zapewniæ skuteczne dzia³anie suszarki
kondensacyjnej, nale¿y przestrzegaæ wskazanego
poni¿ej schematu regularnej konserwacji:
Filtr k³aczków – po ka¿dym cyklu suszenia KONIECZNE
JEST usuniêcie k³aczków, które pozostaj¹ na filtrze.
Faza 1
Otworzyæ drzwiczki suszarki,
naciskaj¹c je w sposób, jaki
wskazano na rysunku.
Zaniechanie czyszczenia filtra po ka¿dym cyklu
suszenia wp³ywa na wydajnoœæ pracy suszarki, która
potrzebuje wtedy wiêcej czasu na suszenie, a w
konsekwencji zu¿ywa wiêcej energii.
Zbiornik na wodê – Nale¿y opró¿niaæ zbiornik na wodê
po ka¿dym cyklu suszenia.
2
Faza 1
Poci¹gn¹æ do siebie zbiornik
na wodê i ca³kowicie wyj¹æ go
z suszarki.
Faza 2
Wylaæ ca³¹ wodê ze zbiornika.
Faza 2
Wyj¹æ filtr (dwoma palcami)
Faza 3
Usun¹æ ewentualne k³aczki z
wewnêtrznej powierzchni
siatki filtra.
Faza 3
Ponownie zainstalowaæ
zbiornik na wodê, upewniaj¹c
siê, ¿e zosta³ dok³adnie
w³o¿ony na w³aœciwe miejsce.
Zaniedbanie opró¿niania zbiornika na wodê mo¿e
spowodowaæ:
- Zatrzymanie ogrzewania urz¹dzenia (a wiêc po
zakoñczeniu cyklu suszenia wsad mo¿e byæ jeszcze
wilgotny).
- Kontrolka „Opró¿niæ pojemnik” zaœwieca siê,
informuj¹c, ¿e zbiornik jest pe³ny.
£adowanie systemu zbierania wody
Faza 4
Ponownie zainstalowaæ filtr –
Nigdy nie uruchamiaæ suszarki
bez przywrócenia filtra na
w³aœciwe miejsce.
18
Gdy suszarka jest nowa, zbiornik na wodê nie
przyjmuje wody, dopóki system nie zostanie
za³adowany. Operacja ta mo¿e trwaæ 1 lub 2 cykle
suszenia. Po za³adowaniu systemu zbiera on wodê z
ka¿dego cyklu.
Zespó³ kondensatora - Konieczne jest usuwanie
k³aczków z kondensatora raz w miesi¹cu.
PL
Faza 1
Otworzyæ¦ pokrywê
kondensatora.
- przytrzymaæ uchwyt i
poci¹gn¹æ do siebie.
Faza 2
Wyj¹æ kondensator,
przekrêcaj¹c 3 zaciski,
nastêpnie poci¹gn¹æ go do
siebie. (W przewodach mo¿e
siê znajdowaæ woda: jest to
normalne zjawisko).
Faza 3
Umyæ kondensator wod¹, tak,
aby sp³ywa³a ona po jego
tylnej czêœci, usuwaj¹c
ewentualne k³aczki.
skierowane ku górze.
Faza 4
Ponownie zainstalowaæ zespó³
kondensatora. Upewniæ siê, ¿e
zespó³ zosta³ dok³adnie
w³o¿ony na w³aœciwe miejsce,
¿e wszystkie 3 zatrzaski
zamknê³y siê, a strza³ki
wskazuj¹ce umiejscowienie,
znajduj¹ce siê na przedniej
czêœci kondensatora, s¹
Zaniechanie czyszczenia kondensatora mo¿e
spowodowaæ przedwczesne uszkodzenie suszarki.
19
Instalacja
Gdzie zainstalowaæ suszarkê
• P³omienie mog¹ uszkodziæ
suszarkê, zatem powinna ona
byæ zainstalowana z dala od
kuchenek gazowych, pieców,
grzejników lub p³yt
grzewczych.
Jeœli urz¹dzenie musi byæ
15 mm
15 mm
zainstalowane pod blatem
roboczym, konieczne jest
pozostawienie 10 mm wolnej
przestrzeni miêdzy górn¹
p³yt¹ urz¹dzenia a innymi przedmiotami umieszczonymi
nad nim oraz 15 mm wolnej przestrzeni miêdzy bokami
urz¹dzenia a œcianami lub sprzêtem, które z nim
s¹siaduj¹. W ten sposób zapewniony jest wystarczaj¹cy
obieg powietrza.
1
2
2
10 mm
Wentylacja
• Podczas pracy suszarki nale¿y zapewniæ odpowiedni¹
wentylacjê. Nale¿y siê upewniæ, ¿e miejsce instalacji
suszarki nie jest wilgotne i ¿e posiada ono prawid³owy
obieg powietrza. Strumieñ powietrza wokó³ suszarki ma
bardzo du¿e znaczenie dla zapewnienia kondensacji
wody wytwarzanej podczas prania; suszarka nie dzia³a
prawid³owo, jeœli jest umieszczona w zamkniêtej
przestrzeni lub wewn¹trz mebla.
! Jeœli suszarka jest u¿ywana w ma³ym lub zimnym
pomieszczeniu, mo¿liwe, ¿e wytworzy siê niewielka iloœæ
skroplin.
! Odradza siê instalowanie suszarki w szafie.
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ instalowane za drzwiami
zamykanymi na klucz, drzwiami przesuwnymi lub
drzwiami z czopem zawiasu znajduj¹cym siê po
przeciwnej stronie w stosunku do drzwiczek suszarki.
Odprowadzanie wody
Jeœli urz¹dzenie jest umieszczone blisko rury spustowej,
skondensowana woda mo¿e sp³ywaæ bezpoœrednio do
niej, bez koniecznoœci u¿ywania zbiornika na wodê. W
takim przypadku nie jest konieczne opró¿nianie zbiornika
na wodê po ka¿dym cyklu.
Jeœli suszarka jest umieszczona nad pralk¹ lub obok
niej, urz¹dzenia te mog¹ mieæ wspólny odp³yw.
Wystarczy od³¹czyæ przewód wskazany na rysunku A i
pod³¹czyæ go do odp³ywu.
Jeœli odp³yw znajduje siê w odleg³oœci wiêkszej ni¿
d³ugoœæ przewodu, mo¿na zakupiæ i pod³¹czyæ inny
przewód o odpowiedniej d³ugoœci i o takiej samej
œrednicy.
Aby zainstalowaæ nowy przewód, wystarczy zast¹piæ nim
ten istniej¹cy, jak zosta³o wskazane na rysunku B,
umieszczaj¹c go w tej samej pozycji.
! Odp³yw musi siê znajdowaæ 1 metr ni¿ej w stosunku do
dna suszarki.
! Po zainstalowaniu suszarki nale¿y siê upewniæ, ¿e
przewód odp³ywowy nie jest zgiêty ani poskrêcany.
20
1
Less than 1m
PL
Rys. A
Rys. B
Pod³¹czenie elektryczne
Przed w³o¿eniem wtyczki do gniazdka elektrycznego nale¿y
sprawdziæ co nastêpuje:
• Upewniæ siê, ¿e rêce s¹ suche.
• Gniazdko musi posiadaæ uziemienie.
• Gniazdko musi wytrzymaæ maksymalne obci¹¿enie
mocy przewidziane dla urz¹dzenia, wskazane na
tabliczce znamionowej suszarki (patrz Opis suszarki).
• Napiêcie zasilania musi siê zawieraæ w przedziale
wartoœci wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz
Opis suszarki).
• Gniazdko musi byæ kompatybilne z wtyczk¹ suszarki. W
przeciwnym razie nale¿y wymieniæ albo gniazdko, albo
wtyczkê.
! Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy.
! Suszarka nie mo¿e byæ zainstalowana na zewn¹trz,
nawet w os³oniêtym miejscu. Wystawianie tego
urz¹dzenia na dzia³anie czynników atmosferycznych,
takich jak deszcze lub burze, mo¿e byæ bardzo
niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu suszarki kabel elektryczny i wtyczka
musz¹ byæ ³atwo dostêpne.
! Kabel elektryczny nie mo¿e byæ pozaginany ani
przygnieciony.
! Jeœli wtyczka, która ma byæ wymieniona, jest
wbudowana, konieczna jest jej bezpieczna utylizacja. NIE
nale¿y pozostawiaæ jej tam, gdzie mo¿e zostaæ w³o¿ona
do gniazdka i spowodowaæ pora¿enia elektryczne.
! Kabel elektryczny musi byæ okresowo sprawdzany i w
razie potrzeby wymieniany na odpowiedni dla tej
suszarki, przy czym czynnoœæ ta mo¿e byæ wykonywana
wy³¹cznie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis
Techniczny). Nowe lub d³u¿sze kable elektryczne s¹
dostarczane przez autoryzowanych sprzedawców za
dodatkow¹ op³at¹.
! Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci w
przypadku nieprzestrzegania przez u¿ytkownika
niniejszych zasad.
! W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci dotycz¹cych
powy¿szych kwestii, nale¿y siê skontaktowaæ ze
specjalist¹ elektrykiem.
Informacje wstêpne
Po zainstalowaniu suszarki, przed jej uruchomieniem,
nale¿y wyczyœciæ wnêtrze bêbna i usun¹æ z niego
ewentualne zanieczyszczenia, które mog³y siê
zgromadziæ podczas transportu.
Opis suszarki
Charakterystyka
Otwieranie drzwiczek
Zbiornik na wodê
Nacisn¹æ na
drzwiczki
PL
Tabliczka
znamionowa
Numer
seryjny i
numer
modelu
Filtr
Kratka
wlotu
powietrza
Zespó³
kondensatora
(otwarta
pokrywa)
Uchwyt pokrywy
kondensatora
(poci¹gn¹æ w
celu otwarcia)
Panel sterowania
Przycisk
Przycisk Zaprogramowany
On/Off
czas suszenia
Pokrêt³o
Programy
Przyciski i kontrolki
Opcji
Przycisk i kontrolka
START/PAUSE
Wyœwietlacz
Start z
opóŸnieniem
Przycisk
Kontrolka
Czyszczenie filtra
Kontrolka
Kontrolka
Opró¿niæ pojemnik
Czyszczenie
kondensatora
Fazy
Ikona suszenia z
zaprogramowanym
czasem
Ikona startu z
opóŸnieniem
21
PL
Przycisk ON/OFF/Reset
Zwyk³e naciœniêcie przycisku w³¹cza lub wy³¹cza urz¹dzenie. Jeœli suszarka jest w trakcie pracy, naciœniêcie przycisku i
przytrzymanie go wciœniêtego przez oko³o 3 sekundy wy³¹cza urz¹dzenie i resetuje trwaj¹cy cykl.
Pokrêt³o Programy
Umo¿liwia ustawienie programu: obracaæ a¿ wskaŸnik znajdzie siê na wybranym programie (patrz Uruchomienie i Wybór
programu).
Przyciski opcji
Umo¿liwiaj¹ wybór opcji dostêpnych dla ustawionego programu. Odpowiednie kontrolki w³¹czaj¹ siê, aby wskazaæ, ¿e
dana opcja zosta³a wybrana (patrz Programy i opcje).
Przycisk i kontrolka START/PAUSE.
Kiedy zielona kontrolka powoli pulsuje, nale¿y nacisn¹æ przycisk w celu uruchomienia programu. Gdy cykl jest
uruchomiony, kontrolka sygnalizacyjna pozostaje ca³y czas w³¹czona. Aby wstrzymaæ program, nale¿y ponownie nacisn¹æ
przycisk; kontrolka zmienia kolor na pomarañczowy i zaczyna ponownie pulsowaæ.
Aby wznowiæ program od momentu, w którym zosta³ on przerwany, nale¿y jeszcze raz nacisn¹æ przycisk (patrz
Uruchomienie i Wybór programu).
Wyœwietlacz
W sekcji A wyœwietlana jest wartoœæ ustawionego „Suszenia z zaprogramowanym czasem”; w przypadku ustawienia „Startu
z opóŸnieniem” wyœwietlany jest czas brakuj¹cy do rozpoczêcia wybranego programu.
W tej sekcji jest równie¿ wyœwietlany czas trwania wybranego programu.
W sekcji B wyœwietlana jest faza trwaj¹cego programu:
Ikona s³oñce
: Suszenie
Ikona wiatrak
: Cykl zimnego powietrza
W sekcji C kontrolki konserwacji (Kontrolka opró¿niania pojemnika
czyszczenia kondensatora) , patrz Kontrolki.
, Kontrolka czyszczenia filtra
, Kontrolka
B
C
A
Kontrolki
Kontrolki dostarczaj¹ wa¿nych informacji. Oto co sygnalizuj¹:
informuje o koniecznoœci opró¿nienia zbiornika na wodê.
Kontrolka „opró¿niæ pojemnik”
Jeœli zbiornik zostanie nape³niony w trakcie trwania programu, kontrolka zaœwieci siê. Suszarka automatycznie rozpoczyna
cykl zimnego powietrza, a kontrolka START/PAUSE pulsuje bursztynowym œwiat³em. Aby wznowiæ cykl od momentu, w
którym zosta³ on przerwany, nale¿y nacisn¹æ przycisk START/PAUSE.
Aby unikn¹æ koniecznoœci wykonywania tych czynnoœci, nale¿y zawsze opró¿niaæ zbiornik z wod¹ po ka¿dym u¿yciu suszarki
(patrz Konserwacja).
Kontrolka czyszczenia filtra
przed w³¹czeniem któregokolwiek programu nale¿y pamiêtaæ o koniecznoœci wyczyszczenia
filtra przed ka¿dym u¿yciem suszarki (patrz Konserwacja).
Kontrolka czyszczenia kondensatora
Konserwacja).
22
nale¿y pamiêtaæ o koniecznoœci okresowego czyszczenia kondensatora (patrz
Jak wykonaæ suszenie
Uruchomienie i wybór programu
PL
1. W³o¿yæ wtyczkê suszarki do gniazda elektrycznego.
2. Wybraæ program odpowiedni dla rodzaju wypranej bielizny (patrz Pranie).
3. Otworzyæ drzwiczki i upewniæ siê, ¿e filtr jest czysty i znajduje siê na w³aœciwym miejscu oraz ¿e zbiornik na wodê jest
pusty i prawid³owo umieszczony (patrz Konserwacja).
4. W³o¿yæ bieliznê do suszarki, uwa¿aj¹c, aby nic nie utknê³o miêdzy drzwiczkami a ich uszczelk¹. Zamkn¹æ drzwiczki.
5. Nacisn¹æ przycisk ON/OFF w celu uruchomienia urz¹dzenia.
6. Obracaæ pokrêt³o Programy do momentu a¿ wskaŸnik bêdzie skierowany na program odpowiadaj¹cy rodzajowi tkaniny
do wysuszenia, po uprzednim sprawdzeniu tabeli programów (patrz Programy i opcje) oraz wskazówek dla poszczególnych
rodzajów tkanin (patrz Bielizna).
! Uwaga: jeœli po naciœniêciu przycisku START/PAUSE pozycja pokrêt³a programów jest zmieniona, nowa pozycja NIE
zmienia wybranego programu. Aby zmieniæ program, nale¿y nacisn¹æ przycisk START/PAUSE w celu wstrzymania
programu (kontrolka pulsuje na pomarañczowo), a nastêpnie wybraæ nowy program i opcje dla niego. Nacisn¹æ przycisk
START/PAUSE w celu uruchomienia nowego programu.
7. Wybraæ „Suszenie z zaprogramowanym czasem”, naciskaj¹c odpowiedni przycisk a¿ do wyœwietlenia siê ¿¹danego
czasu (patrz Programy i opcje).
8. W razie koniecznoœci ustawiæ czas startu z opóŸnieniem i inne opcje (patrz Programy i opcje).
9. Jeœli po zakoñczeniu programu ma siê w³¹czyæ sygna³ dŸwiêkowy, nale¿y nacisn¹æ przycisk ALARM
.
10. Aby rozpocz¹æ, nale¿y nacisn¹æ przycisk START/PAUSE. Na ekranie wyœwietlony zostaje przybli¿ony pozosta³y czas.
Podczas programu suszenia mo¿na kontrolowaæ pranie i wyci¹gaæ ubrania, które zosta³y wysuszone, pozostawiaj¹c inne
do dalszego suszenia. Po zamkniêciu drzwiczek nacisn¹æ przycisk PAUZA/START, aby ponownie w³¹czyæ urz¹dzenie.
11. W ostatnich minutach programów suszenia, przed zakoñczeniem programu, rozpoczyna siê koñcowa faza SUSZENIA
NA ZIMNO (tkaniny s¹ sch³adzane); nigdy nie nale¿y wy³¹czaæ suszarki przed zakoñczeniem tej fazy.
12. Sygnalizator dŸwiêkowy (jeœli zosta³a wybrana ta opcja) informuje o zakoñczeniu programu. Na wyœwietlaczu pojawia
siê napis „End”. Otworzyæ drzwiczki, wyj¹æ pranie, wyczyœciæ filtr i w³o¿yæ go z powrotem na w³aœciwe miejsce. Opró¿niæ
pojemnik na wodê i umieœciæ go z powrotem na w³aœciwym miejscu (zobacz Konserwacja).
Jeœli wybrana zosta³a opcja „Faza koñcowa bez zagnieceñ”, a pranie nie jest natychmiast wyjmowane, tkaniny bêd¹
wirowane od czasu do czasu przez 10 godzin lub do momentu otwarcia drzwiczek.
13. Od³¹czenie suszarki od sieci elektrycznej.
23
Programy i opcje
Tabela programów
PL
Program
Maks.
wsad
(kg)
Mo¿liwe do ustawienia opcje
Czas
trwania
cyklu
Codzienne
Bawe³na Extra
Maks.
2
Bawe³na Szafa
Maks.
3
Bawe³na Wieszak
Maks.
4
Bawe³na Prasowanie
Maks.
5
Syntetyczne Szafa
3
6
Syntetyczne Prasowanie
3
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom – Faza koñcowa zapobiegania
zagnieceniom – Wysoka temperatura – Suszenie z zaprogramowanym czasem i Start z
opóŸnieniem.
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom – Faza koñcowa zapobiegania
zagnieceniom – Wysoka temperatura – Suszenie z zaprogramowanym czasem i Start z
opóŸnieniem.
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom – Faza koñcowa zapobiegania
zagnieceniom – Wysoka temperatura – Suszenie z zaprogramowanym czasem i Start z
opóŸnieniem.
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom – Faza koñcowa zapobiegania
zagnieceniom – Wysoka temperatura – Suszenie z zaprogramowanym czasem i Start z
opóŸnieniem.
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom – Faza koñcowa zapobiegania
zagnieceniom – Wysoka temperatura – Suszenie z zaprogramowanym czasem i Start z
opóŸnieniem.
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom – Faza koñcowa zapobiegania
zagnieceniom – Wysoka temperatura – Suszenie z zaprogramowanym czasem i Start z
opóŸnieniem.
Specjalne
7
Eco Time
2
8
We³na
1
9
Jedwab
0,5
10
D¿insy
3
11
Tkaniny techniczne
2
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom –
zagnieceniom i Start z opóŸnieniem.
Alarm.
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom –
zagnieceniom i Start z opóŸnieniem.
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom –
zagnieceniom i Start z opóŸnieniem.
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom –
zagnieceniom i Start z opóŸnieniem.
Faza koñcowa zapobiegania
Faza koñcowa zapobiegania
Faza koñcowa zapobiegania
Faza koñcowa zapobiegania
Sport
12
Sport Intensive
4
13
Sport Light
4
14
Sport Shoes
Czêœciowe
2 pary
£atwe prasowanie
Odœwie¿anie
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom – Faza koñcowa zapobiegania
zagnieceniom i Start z opóŸnieniem.
Alarm – Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom – Faza koñcowa zapobiegania
zagnieceniom i Start z opóŸnieniem.
Alarm
2,5
Alarm.
-
Alarm.
Mo¿na kontrolowaæ czas trwania programów na wyœwietlaczu.
1
Programy Specjalne/Sportowe/Czêœciowe
Program Eco Time
Ten program jest idealny do bezpiecznego suszenia ma³ych wsadów bielizny, przy jednoczesnej optymalizacji zu¿ycia
energii. Program mo¿e byæ stosowany dla wsadów o wadze do 2 kg, w cyklu oko³o 1:00 (hrs:mins). Program mo¿e trwaæ
d³u¿ej w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu, a tak¿e od szybkoœci, z jak¹ zosta³ on odwirowany w pralce.
Zaleca siê sprawdzenie, czy na odzie¿y jest umieszczony symbol , a tak¿e jej odwrócenie na lew¹ stronê przed
suszeniem.
Program We³na
Jest to program przeznaczony do tkanin, które mog¹ byæ suszone bêbnowo, oznaczonych symbolem . Mo¿e byæ u¿ywany
przy wsadzie wa¿¹cym do 1 kg (oko³o 3 swetry). Zaleca siê odwróciæ ubrania na lew¹ stronê przed suszeniem. Program ten
trwa oko³o 1:00 (hrs:mins), jednak mo¿e trwaæ d³u¿ej w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu, a tak¿e od szybkoœci, z
jak¹ zosta³ on odwirowany w pralce. Odzie¿ wysuszona przy zastosowaniu tego programu jest zwykle gotowa do w³o¿enia,
ale w przypadku niektórych ciê¿szych ubrañ ich brzegi mog¹ byæ jeszcze lekko wilgotne. Nale¿y je pozostawiæ, aby wysch³y
naturalnie, poniewa¿ nastêpny proces suszenia móg³by je zniszczyæ.
! W przeciwieñstwie do innych materia³ów, proces zbiegania siê we³ny jest nieodwracalny, ubranie nie wraca zatem do
oryginalnego rozmiaru i kszta³tu.
! Ten program nie jest zalecany dla materia³ów akrylowych.
Program Jedwab
Jest program przeznaczony do suszenia delikatnego jedwabiu. Mo¿e byæ u¿ywany przy wsadzie wa¿¹cym do 0,5 kg.
Program ten trwa oko³o 1:50 (hrs:mins), jednak mo¿e trwaæ d³u¿ej w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu, a tak¿e od
szybkoœci, z jak¹ zosta³ on odwirowany w pralce. Odzie¿ wysuszona przy zastosowaniu tego programu jest zwykle gotowa
do u¿ycia, ale w przypadku niektórych ciê¿szych ubrañ ich brzegi mog¹ byæ jeszcze lekko wilgotne. W tym przypadku nale¿y
spróbowaæ wyj¹æ wsad, rozprostowaæ ubrania i ponownie w³¹czyæ na chwilê program.
! Tylko dla ubrañ z etykiet¹ informuj¹c¹ o mo¿liwoœci suszenia w bêbnowego.
24
Program D¿ins
Program ten jest przeznaczony do d¿insów z bawe³ny denim. Przed suszeniem d¿insów wywróciæ przednie kieszenie na
lew¹ stronê. Mo¿e byæ u¿ywany przy wsadzie wa¿¹cym do 3 kg (oko³o 4 pary).
Program ten trwa oko³o 1:25 (hrs:mins), jednak mo¿e trwaæ d³u¿ej w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu, a tak¿e od
szybkoœci, z jak¹ zosta³ on odwirowany w pralce. Odzie¿ wysuszona przy zastosowaniu tego programu jest zwykle gotowa
do w³o¿enia; brzegi lub szwy mog¹ byæ jeszcze lekko wilgotne. W tym przypadku nale¿y spróbowaæ odwróciæ d¿insy na lew¹
stronê i ponownie w³¹czyæ na chwilê program.
! Stosowaæ ten program wy³¹cznie dla wsadów z bawe³ny 100%; nie mieszaæ rzeczy ciemnych i jasnych; nie stosowaæ tego
programu do d¿insów z haftami i akcesoriami (gumki w pasie, ozdobne szpilki...); wywróciæ kieszenie na lew¹ stronê.
Program Tkaniny Techniczne
Program ten jest przeznaczony do suszenia tkanin hydrofobowych i wiatrówek (np. goretex, poliester, nylon). Suszenie po
praniu jest korzystne dla odzie¿y, gdy¿ odnawia jej pow³okê hydrofobow¹.
Mo¿e byæ u¿ywany przy wsadzie wa¿¹cym do 2 kg. Program ten trwa oko³o 2:00 (hrs:mins), jednak mo¿e trwaæ d³u¿ej w
zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu, a tak¿e od szybkoœci, z jak¹ zosta³ on odwirowany w pralce.
Program Sport Intensive
Jest to program przeznaczony do bezpiecznego suszenia odzie¿y, takiej jak dresy gimnastyczne i spodenki oznaczone
symbolem . Idealny dla odzie¿y, która wymaga ca³kowitego wysuszenia. Mo¿e byæ u¿ywany przy wsadzie wa¿¹cym do 4 kg,
czas trwania programu wynosi oko³o 1:20 (hrs:mins), jednak mo¿e on trwaæ d³u¿ej w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci
wsadu, a tak¿e od szybkoœci, z jak¹ zosta³ on odwirowany w pralce. Zaleca siê odwrócenie odzie¿y na lew¹ stronê przed
rozpoczêciem suszenia.
Program Sport Light
Jest to program przeznaczony do bezpiecznego suszenia odzie¿y, takiej jak dresy gimnastyczne i spodenki oznaczone
symbolem . Idealny dla odzie¿y, która nie wymaga ca³kowitego wysuszenia lub która po suszeniu musi byæ prasowana.
Mo¿e byæ u¿ywany przy wsadzie wa¿¹cym do 4 kg, czas trwania programu wynosi oko³o 1:10 (hrs:mins), jednak mo¿e on
trwaæ d³u¿ej w zale¿noœci od rozmiarów i gêstoœci wsadu, a tak¿e od szybkoœci, z jak¹ zosta³ on odwirowany w pralce.
Zaleca siê odwrócenie odzie¿y na lew¹ stronê przed rozpoczêciem suszenia.
Program Sport Shoes
Program ten jest przeznaczony do suszenia jednej pary obuwia sportowego w rozmiarze od 37-46. Buty nale¿y wczeœniej
wypraæ i odwirowaæ przy prêdkoœci wirowania co najmniej 400 obrotów.
Nale¿y je umieœciæ na specjalnej pó³eczce do suszenia butów znajduj¹cej siê w wyposa¿eniu urz¹dzenia. Suszenie
obuwia w bêbnie spowoduje uszkodzenie suszarki. Wyj¹æ filtr z przedniej czêœci suszarki i za³o¿yæ pó³eczkê.
Wsun¹æ sznurówki do butów, a nastêpnie w³o¿yæ buty do suszarki z czubkami skierowanymi w dó³, zelówkami do przodu.
Czas suszenia jest ró¿ny w zale¿noœci od kszta³tu i rodzaju obuwia. Jeœli po zakoñczeniu suszenia buty nie s¹ ca³kowicie
suche, nale¿y ponownie w³¹czyæ program.
! Nie suszyæ obuwia zawieraj¹cego w œrodku ¿el lub wbudowane œwiate³ka. Suszyæ wy³¹cznie buty wykonane z materia³ów
syntetycznych lub p³ótna. Po zakoñczeniu programu wyj¹æ pó³eczkê do suszenia obuwia i ponownie zainstalowaæ filtr.
£atwe prasowanie
Jest to krótki, 10 minutowy program, który prostuje w³ókna tkanin, u³atwiaj¹c ich prasowanie i sk³adanie.
Program jest szczególnie wskazany dla tkanin z bawe³ny lub mieszanek bawe³ny.
Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia przy ³adowaniu bêbna nie przekraczaæ jego maksymalnej pojemnoœci
(poni¿sze wartoœci odnosz¹ siê do suchego wsadu):
Tkanina: maksymalny wsad
Bawe³na i mieszanki bawe³ny 2,5 kg
Tkaniny syntetyczne: 2 kg
D¿ins: 2 kg
Opró¿niæ suszarkê natychmiast po zakoñczeniu programu. Powiesiæ, z³o¿yæ lub uprasowaæ ubrania, a nastêpnie umieœciæ
je w szafie. Jeœli oka¿e siê to niemo¿liwe, powtórzyæ program.
! Program £atwe prasowanie nie jest przeznaczony do suszenia, a wiêc nie mo¿e byæ u¿ywany w przypadku jeszcze
mokrych tkanin.
Efekt programu £atwe prasowanie jest ró¿ny w zale¿noœci od tkaniny: w³aœciwoœci tkanin takich jak w³ókna akrylowe lub
Tencel® nie pozwalaj¹ na uzyskanie takich samych rezultatów, jak w przypadku w³ókien naturalnych (np. bawe³ny).
Odœwie¿anie
Krótki program przeznaczony do odœwie¿ania tkanin poprzez poddanie ich dzia³aniu œwie¿ego powietrza. Trwa oko³o 20 minut.
! Program £atwe prasowanie nie jest przeznaczony do suszenia, a wiêc nie mo¿e byæ u¿ywany w przypadku jeszcze
mokrych tkanin.
25
PL
Opcje
PL
Opcje umo¿liwiaj¹ personalizacjê wybranego programu w zale¿noœci od indywidualnych potrzeb.
Suszenie z zaprogramowanym czasem
Po dokonaniu wyboru programu, w celu wprowadzenia ¿¹danego czasu suszenia, nale¿y nacisn¹æ przycisk suszenia z
zaprogramowanym czasem. Po ka¿dym naciœniêciu tego przycisku na ekranie wyœwietla siê wybrany czas suszenia. Po
pierwszym naciœniêciu przycisku na wyœwietlaczu pojawia siê najd³u¿szy czas mo¿liwy dla ustawionego cyklu. Ka¿de kolejne
naciœniêcie przycisku zmniejsza zaprogramowany czas a¿ do OFF.
Jeœli opcja suszenia z zaprogramowanym czasem nie jest dostêpna, nadawane s¹ trzy sygna³y dŸwiêkowe.
Wybrany czas pozostaje wyœwietlony po uruchomieniu programu i nie mo¿e byæ zmieniony po naciœniêciu przycisku START/
PAUSE.
Start z opóŸnieniem
Rozpoczêcie niektórych programów (patrz Programy i opcje) mo¿e byæ opóŸnione o maksymalnie 24 godziny. Nale¿y
kilkakrotnie naciskaæ przycisk a¿ wyœwietli siê ¿¹dane opóŸnienie. Przed nastawieniem startu z opóŸnieniem nale¿y siê
upewniæ, ¿e zbiornik na wodê jest pusty i ¿e filtr jest wyczyszczony.
Faza wstêpna zapobiegania zagnieceniom
Kiedy wybrany zostanie start z opóŸnieniem i ta opcja, w okresie oczekiwania na rozpoczêcie programu ubrania s¹ od
czasu do czasu obracane, aby zapobiec tworzeniu siê zagnieceñ.
Faza koñcowa zapobiegania zagnieceniom
Kiedy zostanie wybrana ta opcja, ubrania s¹ obracane od czasu do czasu po zakoñczeniu suszenia i suszenia na zimno,
aby zapobiec tworzeniu siê zagnieceñ w przypadku gdy niemo¿liwe jest natychmiastowe wyjêcie wsadu po zakoñczeniu
programu. Podczas tej fazy kontrolka pozostaje w³¹czona.
Wysoka temperatura
Jeœli zostanie wybrane suszenie z zaprogramowanym czasem, naciœniêcie tego przycisku powoduje zaprogramowanie
wysokiej temperatury, a umieszczona nad nim kontrolka zaœwieca siê. Programy z zaprogramowanym czasem suszenia
maj¹ fabrycznie ustawion¹ nisk¹ temperaturê.
Alarm
Sygna³ dŸwiêkowy informuje o zakoñczeniu cyklu i o mo¿liwoœci wyjêcia odzie¿y z bêbna.
! Nie wszystkie opcje s¹ dostêpne dla wszystkich programów (patrz Programy i opcje). Jeœli dana opcja nie jest dostêpna,
a jej przycisk zostanie naciœniêty, sygnalizator akustyczny emituje trzy dŸwiêki. Jeœli opcja jest dostêpna, emitowany jest
jeden sygna³ i kontrolka opcji obok przycisku w³¹cza siê w celu potwierdzenia, ¿e dana opcja zosta³a wybrana.
Otwieranie drzwiczek
Gdy drzwiczki zostan¹ otwarte (lub po naciœniêciu przycisku START/PAUSE) podczas dzia³ania programu, suszarka
zatrzymuje siê, a nastêpnie:
• Kontrolka START/PAUSE pulsuje pomarañczowym œwiat³em.
• W przypadku startu z opóŸnieniem opóŸnienie jest nadal odliczane. Nale¿y nacisn¹æ przycisk START/PAUSE w celu
wznowienia programu „Start z opóŸnieniem”. Kontrolka „Startu z opóŸnieniem” pulsuje, a na ekranie wyœwietla siê czas
pozosta³y do rozpoczêcia wybranego programu.
• Nale¿y nacisn¹æ przycisk START/PAUSE w celu wznowienia programu. Kontrolki zaawansowania programu wskazuj¹
aktualn¹ fazê suszenia, a kontrolka START/PAUSE przestaje pulsowaæ i zmienia kolor na zielony.
• Podczas fazy zapobiegania zagnieceniom po suszeniu program koñczy siê. Po naciœniêciu przycisku START/PAUSE
rozpoczyna siê od pocz¹tku nowy program.
• Obracaj¹c pokrêt³em Programy wybiera siê nowy program; kontrolka START/PAUSE pulsuje zielonym œwiat³em. Mo¿liwe
jest wykorzystanie tej procedury do wybrania programu Suszenie na zimno w celu sch³odzenia ubrañ, jeœli nie s¹ one
jeszcze wystarczaj¹co suche.
Nacisn¹æ przycisk START/PAUSE w celu uruchomienia nowego programu.
Uwaga: W przypadku przerwy w dostawie pr¹du nale¿y wy³¹czyæ zasilanie lub wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Gdy pr¹d zostanie
przywrócony, nacisn¹æ przycisk START/PAUSE, a program zostanie wznowiony.
26
Pranie
Segregacja prania
Etykiety dotycz¹ce konserwacji
• Sprawdzaæ symbole umieszczone na etykietach
poszczególnych ubrañ w celu upewnienia siê, czy
ubrania te mog¹ byæ poddane suszeniu bêbnowemu.
• Podzieliæ pranie na podstawie rodzaju tkaniny.
• Opró¿niæ kieszenie i sprawdziæ guziki.
• Zasun¹æ zamki b³yskawiczne, zapi¹æ haczyki i paski
oraz zawi¹zaæ sznurki, nie œciskaj¹c ich.
• Wycisn¹æ ubrania, aby wyeliminowaæ z nich jak
najwiêksz¹ iloœæ wody.
Nale¿y sprawdzaæ etykiety ubrañ, zw³aszcza kiedy s¹ one
po raz pierwszy suszone w suszarce. Poni¿ej podane s¹
najczêœciej spotykane symbole:
! Nie wk³adaæ do suszarki ubrañ, które s¹ ca³kowicie
mokre.
Maksymalna wielkoϾ wsadu
Nie przekraczaæ maksymalnej pojemnoœci bêbna przy
jego ³adowaniu.
Poni¿sze wartoœci dotycz¹ wagi suchych tkanin:
W³ókna naturalne: maksymalnie 7 kg
W³ókna syntetyczne: maksymalnie 3 kg
Mo¿na suszyæ w suszarce.
Nie mo¿na suszyæ w suszarce.
Suszyæ w wysokiej temperaturze.
Suszyæ w niskiej temperaturze.
Odzie¿ nienadaj¹ca siê do suszenia bêbnowego:
• Ubrania, które zawieraj¹ elementy z gumy lub z
podobnych materia³ów, b¹dŸ te¿ pow³oki z tworzyw
sztucznych (poduszki, jaœki lub wiatrówki z PCV), a
tak¿e wszelkie przedmioty ³atwopalne lub przedmioty,
które zawieraj¹ substancje ³atwopalne (rêczniki
zabrudzone lakierem do w³osów).
! Prze³adowywanie suszarki ma negatywny wp³yw na
uzyskane rezultaty suszenia.
• W³ókna szklane (niektóre rodzaje zas³on i firan).
Typowy wsad
• Odzie¿ oznaczona kodem ITLC („Odzie¿ specjalna”)
, która mo¿e byæ czyszczona przy u¿yciu
specjalnych produktów do czyszczenia domowego.
Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê.
Uwaga: 1 kg = 1.000 g
Odziez
Bluzka
Bawe³na
Inne
Sukienka
Bawe³na
Inne
150
100
500
350
g
g
g
g
D¿insy
700 g
10 pieluszek
1.000 g
Koszula
• Tkaniny uprzednio poddane praniu na sucho.
• Zbyt du¿e produkty tekstylne (ko³dry, œpiwory, jaœki,
poduszki, du¿e kapy na ³ó¿ko, itp.), które zwiêkszaj¹
swoj¹ objêtoœæ podczas suszenia i blokuj¹ obieg
powietrza w suszarce.
300 g
200 g
Bawe³na
Inne
T-shirt
125 g
Bielizna domowa
Poszwa na ko³drê
(ma³¿eñska)
Bawe³na
Inne
1.500 g
1.000 g
Du¿y obrus
700 g
Ma³y obrus
250 g
Serwetka herbaciana
100 g
Rêcznik k¹pielowy
700 g
Rêcznik
350 g
Przeœcierad³o ma³¿eñskie
500 g
Przeœcierad³o na ³ó¿ko
jednoosobowe
350 g
Jeœli pomieszane zostan¹ ubrania z tkanin syntetycznych
z ubraniami z bawe³ny, te ostatnie po zakoñczeniu cyklu
suszenia mog¹ byæ jeszcze wilgotne. W takim przypadku
wystarczy w³¹czyæ dodatkowy, krótki cykl suszenia.
Uwaga: podczas ustawiania czasu suszenia nale¿y
pamiêtaæ o tym, ¿e ostatnie 10 minut ka¿dego programu
stanowi faza suszenia na zimno, podczas której
suszarka nie suszy bielizny.
27
PL
Odzie¿ specjalna
PL
Koce i narzuty na ³ó¿ko: odzie¿ akrylowa (Acilian,
Courtelle, Orion, Dralon) powinna byæ suszona bardzo
ostro¿nie, w niskiej temperaturze. Nie nale¿y ustawiaæ
d³ugich czasów suszenia.
Tkaniny marszczone lub plisowane: przeczytaæ
instrukcje producenta dotycz¹ce suszenia.
Tkaniny wykrochmalone: nie suszyæ tego rodzaju tkanin
z tkaninami niewykrochmalonymi. Usun¹æ wiêkszoœæ
krochmalu przed w³o¿eniem tkanin do suszarki. Nie
suszyæ ich nadmiernie: krochmal zamienia siê w
proszek, który zmiêkcza tkaniny, a wiêc nie spe³nia
swojej funkcji.
Czas suszenia
Czas jest okreœlony w przybli¿eniu i mo¿e siê zmieniaæ w
zale¿noœci od:
• Iloœci wody pozosta³ej w tkaninach po wirowaniu:
rêczniki i delikatne tkaniny wch³aniaj¹ du¿o wody.
• Tkaniny: wyroby z tej samej tkaniny, ale z ró¿nym
uk³adem nici i o ró¿nej gruboœci, mog¹ mieæ ró¿ne
czasy suszenia.
• Iloœæ prania: pojedyncze sztuki i ma³e wsady mog¹
wymagaæ d³u¿szego czasu suszenia.
• Suszenie: jeœli tkaniny wymagaj¹ prasowania, mog¹
byæ wyjmowane z urz¹dzenia, gdy s¹ jeszcze trochê
wilgotne. Tkaniny, które musz¹ byæ ca³kowicie suche,
mo¿na pozostawiæ w suszarce na d³u¿ej.
• Ustawiona temperatura.
• Temperatura pomieszczenia: im ni¿sza jest temperatura pomieszczenia, w którym znajduje siê suszarka, tym
d³u¿szy bêdzie czas suszenia tkanin.
• Objêtoœæ: niektóre du¿e produkty tekstylne wymagaj¹
szczególnej ostro¿noœci podczas procesu suszenia.
Zaleca siê wyj¹æ te tkaniny, wytrzepaæ je i ponownie
w³o¿yæ do suszarki. czynnoœæ tê nale¿y powtórzyæ kilka
razy podczas cyklu suszenia.
! Tkaniny nie mog¹ byæ suszone nadmiernie.
Wszystkie tkaniny zawieraj¹ naturaln¹ wilgoæ, dziêki
której zachowuj¹ one miêkkoœæ i lekkoœæ.
Podany czas dotyczy automatycznych programów
Suszenia rzeczy przechowywanych w szafie.
Podane s¹ tak¿e ustawienia Suszenia z
zaprogramowanym czasem dla u³atwienia wyboru jak
najlepszej opcji czasu.
Waga dotyczy suchych tkanin.
Czas suszenia
Bawe³na
Suszenie intensywne
Automatyczne
(hrs:mins)
Z zaprogramowanym
czasem (hrs:mins)
Tkaniny syntetyczne
Suszenie zwyk³e
Automatyczne
(hrs:mins)
Z zaprogramowanym
czasem (hrs:mins)
Tkaniny delikatne
Suszenie zwyk³e
Automatyczne
(hrs:mins)
Z zaprogramowanym
czasem (hrs:mins)
28
Czas suszenia po praniu z wirowaniem 800-1000 obrotów na minutê
Po³owa
wsadu
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
0:300:400:551:101:201:35-2:00
0:40
0:55
1:10
1:20
1:30
0:30 lub
1:00 lub
1:00 lub
1:30 lub
1:30 lub
2:20 lub 2:40
1:00
1:30
1:30
2:00
2:00
Czas suszenia po praniu z wirowaniem na ni¿szych obrotach
Po³owa wsadu
1 kg
2 kg
Pe³ny wsad
7 kg
2:00-2:20
2:20 lub 2:40
Pe³ny wsad
3 kg
0:40 - 0:50
0:50 - 1:10
1:10 - 1:30
0:30 lub 1:00
0:30 lub 1:00
1:00 lub 1:30
Czas suszenia po praniu z wirowaniem na ni¿szych obrotach
Po³owa wsadu
Pe³ny wsad
1 kg
2 kg
0:40 - 1:00
0:55 - 1:15
0:30 lub 1:00 lub 1:30
1:00 lub 1:30 lub 2:00
Ostrze¿enia i sugestie
! Urz¹dzenie to zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z miêdzynarodowymi normami bezpieczeñstwa.
Niniejsze ostrze¿enia zosta³y tu zamieszczone ze wzglêdów
bezpieczeñstwa i nale¿y ich œciœle przestrzegaæ.
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
• Niniejsza suszarka nie mo¿e byæ u¿ywana przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych mo¿liwoœciach fizycznych,
zmys³owych i umys³owych lub nie posiadaj¹ce
odpowiedniego doœwiadczenia ani umiejêtnoœci, chyba ¿e
znajduj¹ siê one pod kontrol¹ osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeñstwo b¹dŸ otrzymuj¹ od tej osoby w³aœciwe
instrukcje dotycz¹ce u¿ytkowania urz¹dzenia.
• Niniejsza suszarka zosta³a zaprojektowana do u¿ytku
domowego, nie profesjonalnego.
• Nie nale¿y dotykaæ urz¹dzenia stoj¹c przy nim boso lub
maj¹c mokre d³onie albo stopy.
• Od³¹czaæ urz¹dzenie od sieci zasilania poci¹gaj¹c za
wtyczkê, a nie za kabel.
• Nie pozwalaæ dzieciom zbli¿aæ siê do dzia³aj¹cego
urz¹dzenia. Po u¿yciu suszarki nale¿y j¹ wy³¹czyæ oraz
od³¹czyæ od zasilania elektrycznego. Drzwiczki musz¹ byæ
zamkniête, aby dzieci nie mog³y u¿ywaæ suszarki do zabawy.
• Dzieci przebywaj¹c w pobli¿u suszarki musz¹ siê
znajdowaæ pod opiek¹ doros³ych, aby nie mia³y mo¿liwoœci
bawienia siê urz¹dzeniem.
• Urz¹dzenie musi byæ prawid³owo zainstalowane i musi
posiadaæ odpowiedni¹ wentylacjê. Wlot powietrza w
przedniej czêœci suszarki oraz odpowietrzniki w jej tylnej
czêœci nie mog¹ byæ nigdy zablokowane (patrz Instalacja).
• Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ suszarki na wyk³adzinie, jeœli jej
wysokie w³ókna mog¹ utrudniaæ wlot powietrza przez
podstawê suszarki.
• Przed za³adowaniem suszarki nale¿y siê upewniæ, czy jest
ona pusta.
•
Tylna czêœæ suszarki mo¿e siê bardzo nagrzewaæ:
nigdy nie nale¿y jej dotykaæ podczas pracy urz¹dzenia.
• Nie u¿ywaæ suszarki jeœli filtr, zbiornik na wodê i
kondensator nie s¹ prawid³owo umiejscowione (patrz
Konserwacja).
• Nie u¿ywaæ zmiêkczacza w p³ynie do tkanin w suszarce,
nale¿y go dodaæ do ostatniego p³ukania w cyklu prania.
• Nie prze³adowywaæ suszarki (patrz Pranie dla
maksymalnego wsadu).
• Nie wk³adaæ do suszarki ca³kowicie mokrych tkanin.
• Umieszczaæ w suszarce wy³¹cznie ubrania wyprane w
wodzie z myd³em, wyp³ukane i odwirowane. Suszenie
tkanin, które NIE zosta³y wyprane w wodzie powoduje
niebezpieczeñstwo po¿aru.
• Nale¿y zawsze uwa¿nie œledziæ wszystkie instrukcje
znajduj¹ce siê na etykietach dotycz¹cych sposobu prania
tkanin(patrz Pranie).
• Nie wk³adaæ do suszarki ubrañ, które zosta³y wyprane
chemicznie.
• Nigdy nie suszyæ tkanin zabrudzonych substancjami
³atwopalnymi (olej kuchenny, aceton, alkohol, ropa naftowa,
kerosen, odplamiacze, terpentyna, woski, substancje do
usuwania wosku i lakier do w³osów), chyba ¿e zosta³y one
wyprane w gor¹cej wodzie ze zwiêkszon¹ iloœci¹ œrodka
pior¹cego.
• Nie suszyæ gumy, artyku³ów i ubrañ, których spodnia
warstwa jest wykonana z gumy, poduszek wype³nionych
g¹bk¹ kauczukow¹, piank¹ lateksow¹, gum¹, tworzywami
sztucznymi, czepków pod prysznic, tkanin wodoodpornych,
majtek na pieluchy lub pow³ok, polietylenu i papieru.
• Wyj¹æ wszystkie przedmioty z kieszeni, szczególnie
zapalniczki (niebezpieczeñstwo wybuchu).
• Nie umieszczaæ w suszarce du¿ych, zajmuj¹cych zbyt
wiele miejsca produktów tekstylnych.
• Nie suszyæ w³ókien akrylowych w wysokich temperaturach.
• Uzupe³niaæ ka¿dy program odpowiedni¹ faz¹ suszenia na
zimno.
• Nie wy³¹czaæ suszarki, gdy zawiera ona jeszcze gor¹ce
tkaniny.
• Po ka¿dym u¿yciu suszarki wyczyœciæ filtr (patrz
Konserwacja).
• Po ka¿dym u¿yciu suszarki opró¿niæ zbiornik na wodê
(zobacz Konserwacja).
• Regularnie czyœciæ zespó³ kondensatora (patrz
Konserwacja).
• Unikaæ zbierania siê k³êbków kurzu wokó³ suszarki.
• Nie wchodziæ na górny panel suszarki, gdy¿ grozi to
uszkodzeniem urz¹dzenia.
• Zawsze przestrzegaæ norm i specyfikacji elektrycznych
(patrz Instalacja).
• Zawsze kupowaæ oryginalne akcesoria i czêœci zamienne
(patrz Serwis Techniczny).
! UWAGA: nigdy nie zatrzymywaæ suszarki przed
zakoñczeniem cyklu suszenia, chyba ¿e wszystkie tkaniny
zostan¹ szybko wyjête i rozwieszone, co pozwoli na
rozproszenie siê ciep³a.
Informacje dotycz¹ce recyrkulacji i
utylizacji
W ramach naszego sta³ego zaanga¿owania w ochronê
œrodowiska zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania
wysokiej jakoœci komponentów pochodz¹cych z recyrkulacji w
celu zmniejszenia kosztów klienta i ograniczenia
marnotrawstwa materia³ów.
• Utylizacja opakowania: dla umo¿liwienia recyrkulacji
opakowania nale¿y przestrzegaæ lokalnych norm.
• W celu zmniejszenia ryzyka wypadków z udzia³em dzieci
nale¿y usun¹æ drzwiczki i wtyczkê, a nastêpnie odci¹æ
kabel zasilania urz¹dzenia. Zutylizowaæ te czêœci osobno w
celu upewnienia siê, ¿e urz¹dzenie nie bêdzie ju¿ mog³o
zostaæ pod³¹czone do pr¹du.
Utylizacja starych elektrycznych urz¹dzeñ
domowych
Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) przewiduje, ¿e elektryczne urz¹dzenia
domowe nie powinny byæ utylizowane w ramach
zwyk³ego procesu utylizacji sta³ych odpadów miejskich.
Stare urz¹dzenia powinny byæ gromadzone oddzielnie w celu
optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji materia³ów, z
których s¹ one wykonane, oraz aby zapobiec potencjalnym
zagro¿eniom dla zdrowia i œrodowiska. Symbol przekreœlonego
kosza jest umieszczony na wszystkich produktach w celu
przypominania o obowi¹zku ich segregacji.
W³aœciciele urz¹dzeñ gospodarstwa domowego mog¹ uzyskaæ
dodatkowe informacje w kwestii ich prawid³owej utylizacji
zwracaj¹c siê do odpowiednich s³u¿b publicznych lub do
sprzedawców tych urz¹dzeñ.
Oszczêdnoœæ energetyczna i ochrona
œrodowiska
• Przed umieszczeniem tkanin w suszarce nale¿y je
wycisn¹æ w celu usuniêcia jak najwiêkszej iloœci wody (jeœli
ubrania bêd¹ wczeœniej prane w pralce, nale¿y ustawiæ
cykl wirowania). W ten sposób oszczêdza siê energiê
podczas suszenia.
• U¿ywaj¹c suszarki zawsze z pe³nym wsadem
oszczêdzamy energiê: pojedyncze sztuki odzie¿y i ma³e
wsady wymagaj¹ d³u¿szego czasu suszenia.
• Pod zakoñczeniu ka¿dego cyklu nale¿y wyczyœciæ filtr, aby
zmniejszyæ koszty zwi¹zane ze zu¿yciem energii (patrz
Konserwacja).
29
PL
Utrzymanie i konserwacja
Przerwa w zasilaniu elektrycznym
PL
! Od³¹czyæ suszarkê, jeœli nie jest ona w trakcie pracy, a
tak¿e podczas czyszczenia i konserwacji.
Czyszczenie filtra po ka¿dym cyklu
Filtr jest bardzo wa¿nym elementem procesu suszenia:
jego funkcja polega na zbieraniu k³êbków kurzu i
k³aczków, które tworz¹ siê podczas suszenia.
Po zakoñczeniu suszenia nale¿y wyczyœciæ filtr, p³ucz¹c go
pod bie¿¹c¹ wod¹ lub odkurzaj¹c odkurzaczem. W
przypadku zatkania filtra przep³yw powietrza w suszarce
zosta³by powa¿nie utrudniony: w zwi¹zku z tym
nast¹pi³oby wyd³u¿enie czasu suszenia oraz zwiêkszenie
zu¿ycia energii. Poza tym suszarka mog³aby ulec
uszkodzeniu.
Filtr znajduje siê przed uszczelk¹ suszarki(patrz rysunek).
Wyjmowanie filtra:
1. Poci¹gn¹æ plastikow¹
r¹czkê filtra ku górze (patrz
rysunek).
2. Wyczyœciæ filtr z k³êbków
kurzu i w³o¿yæ go z
powrotem na w³aœciwe
miejsce. Upewniæ siê, ¿e
filtr dok³adnie przylega do
uszczelki suszarki.
! Nie korzystaæ z suszarki
przed przywróceniem filtra
na w³aœciwe miejsce.
Kontrola bêbna po ka¿dym cyklu
Obracaæ rêcznie bêben w celu wyjêcia najmniejszych
wyrobów tekstylnych (takich jak chusteczki), które mog³y
pozostaæ wewn¹trz suszarki.
Czyszczenie bêbna
! Do czyszczenia bêbna na nie nale¿y u¿ywaæ œrodków
œciernych, we³ny stalowej lub produktów do czyszczenia
stali nierdzewnej.
Na bêbnie ze stali nierdzewnej tworzy siê czasami
kolorowy nalot, co mo¿e byæ spowodowane po³¹czonym
dzia³aniem wody i/lub œrodków czyszcz¹cych, takich jak
produkty zmiêkczaj¹ce do prania. Ten kolorowy nalot w
¿aden sposób nie wp³ywa na pracê suszarki.
Zbiornik
na wodê
Opró¿nianie zbiornika na wodê po
ka¿dym cyklu
Wyj¹æ zbiornik z suszarki i opró¿niæ go, wylewaj¹c wodê
do umywalki lub innego odp³ywu, po czym przywróciæ
zbiornik na w³aœciwe miejsce.
Zawsze sprawdzaæ zbiornik z wod¹ i opró¿niaæ go przed
uruchomieniem nowego programu suszenia.
Czyszczenie zespo³u kondensatora
• Okresowo (co miesi¹c) wyjmowaæ zespó³
kondensatora i usuwaæ ewentualne k³aczki z p³ytek,
sp³ukuj¹c kondensator pod strumieniem zimnej wody,
skierowanym na jego tyln¹ czêœæ.
Wyjmowanie kondensatora:
1. Od³¹czyæ suszarkê od zasilania elektrycznego i
otworzyæ drzwiczki.
2. Otworzyæ pokrywê kondensatora (patrz rysunek),
odblokowaæ trzy zaciski, obracaj¹c je o 90° w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a nastêpnie
wyj¹æ kondensator, poci¹gaj¹c go za uchwyt.
3. Wyczyœciæ powierzchniê uszczelek i przywróciæ na
w³aœciwe miejsce zespó³ kondensatora ze strza³kami
skierowanymi ku górze, upewniaj¹c siê, ¿e zaciski
zosta³y dobrze zamkniête.
Czyszczenie suszarki
• Metalowe lub plastikowe czêœci zewnêtrzne oraz czêœci
z gumy mog¹ byæ czyszczone wilgotn¹ œciereczk¹.
• Okresowo (co 6 miesiêcy) nale¿y odkurzyæ
odkurzaczem kratkê przedniego wlotu powietrza oraz
odpowietrzniki z ty³u suszarki w celu usuniêcia z nich
ewentualnych k³aczków, k³êbków kurzu i py³u. Ponadto
nale¿y usun¹æ k³aczki z przedniej czêœci kondensatora
i ze strefy filtra, u¿ywaj¹c w tym celu od czasu do czasu
odkurzacza.
! Nie stosowaæ rozpuszczalników ani produktów
œciernych.
! W suszarce zastosowane zosta³y elementy kuliste,
które nie wymagaj¹ smarowania.
! Nale¿y regularnie zlecaæ kontrolê suszarki
autoryzowanemu technikowi w celu zagwarantowania
bezpieczeñstwa czêœci elektrycznych i mechanicznych
(patrz Serwis Techniczny).
Filtr
Kurek
Tylny
Zespó³
kondensatora
Wlot
powietrza
Zespó³
kondensatora
Zatrzaski
30
Przedni
Uchwyt
Pokrywa
kondensatora
Problemy i ich rozwi¹zania
W przypadku w¹tpliwoœci co do prawid³owego dzia³ania suszarki, przed skontaktowaniem siê z Serwisem Technicznym
(patrz Serwis Techniczny) nale¿y dok³adnie przeanalizowaæ poni¿sze wskazówki, które mog¹ pomóc w rozwi¹zaniu
zaistnia³ego problemu.
PL
Problem:
Mo¿liwe przyczyny / Rozwi¹zania:
Suszarka nie w³¹cza siê.
• Wtyczka nie jest w³o¿ona do oporu do gniazdka, w zwi¹zku z czym nie tworzy
styku.
• Nast¹pi³a przerwa w dostawie pr¹du.
• Bezpiecznik jest spalony. Spróbowaæ pod³¹czyæ inne urz¹dzenie do tego
samego gniazdka.
• Jeœli u¿ywany jest przed³u¿acz, nale¿y spróbowaæ w³o¿yæ wtyczkê suszarki
bezpoœrednio do gniazdka.
• Drzwiczki nie zosta³y prawid³owo zamkniête.
• Program nie zosta³ nastawiony prawid³owo (patrz Jak wykonaæ suszenie).
• Nie zosta³ naciœniêty przycisk START/PAUSE (patrz Jak wykonaæ suszenie).
Cykl suszenia nie uruchamia siê.
• Zosta³ ustawiony czas opóŸnienia (patrz Programy i opcje).
• Zosta³ naciœniêty przycisk START/PAUSE; przed uruchomieniem suszarki
nale¿y chwilê zaczekaæ. Zaczekaæ na rozpoczêcie suszenia, nie naciskaæ
ponownie przycisku START/PAUSE: w przeciwnym wypadku suszarka
wejdzie w tryb pauzy i nie rozpocznie suszenia.
Czas suszenia jest d³ugi.
• Filtr nie zosta³ wyczyszczony (patrz Konserwacja).
• Zbiornik na wodê musi byæ opró¿niony? Kontrolka „Opró¿niæ pojemnik” pulsuje
i wyœwietlany jest komunikat „H2O” (patrz Konserwacja).
• Kondensator musi byæ wyczyszczony (zobacz Konserwacja).
• Ustawiona temperatura nie jest odpowiednia dla rodzaju tkaniny, która ma byæ
suszona (patrz Programy i opcje).
• Nie wybrano prawid³owego czasu suszenia dla tego wsadu (patrz Pranie).
• Kratka wlotu powietrza lub odpowietrzniki s¹ zablokowane (patrz Instalacja i
Konserwacja).
• Tkaniny s¹ zbyt mokre (patrz Pranie).
• Suszarka jest prze³adowana (patrz Pranie).
Kontrolka „Opró¿niæ pojemnik”
pulsuje, choæ suszarka dzia³a od
niedawna.
• Zbiornik na wodê prawdopodobnie nie zosta³ opró¿niony przed
uruchomieniem programu. Nie nale¿y czekaæ na komunikat przypominaj¹cy o
opró¿nianiu zbiornika: trzeba zawsze sprawdzaæ zbiornik i opró¿niaæ go przed
uruchomieniem nowego programu suszenia (patrz Opis suszarki).
Kontrolka „Opró¿niæ pojemnik” jest
w³¹czona, ale zbiornik na wodê nie
jest pe³ny.
• To normalne: kontrolka „Opró¿niæ pojemnik” pulsuje, kiedy zbiornik jest pe³ny.
Jeœli kontrolka jest w³¹czona, ale nie pulsuje, ma za zadanie jedynie
przypominaæ o opró¿nianiu zbiornika na wodê (patrz Opis suszarki).
Po zakoñczeniu programu tkaniny s¹
zbyt wilgotne.
! Ze wzglêdów bezpieczeñstwa programy suszarki trwaj¹ maksymalnie 4
Na ekranie wyœwietlony jest kod F,
po którym nastêpuje jedna lub dwie
cyfry, kontrolki opcji i kontrolka
pauzy pulsuj¹.
• Jeœli na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat F10 lub F15, nale¿y wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ wtyczkê, wyczyœciæ filtr i kondensator (patrz
Konserwacja). Nastêpnie ponownie w³o¿yæ wtyczkê, w³¹czyæ urz¹dzenie i
uruchomiæ inny program. Jeœli w dalszym ci¹gu wyœwietla siê komunikat F10
lub F15, skontaktowaæ siê z Serwisem Technicznym (patrz Serwis Techniczny).
Jeœli wyœwietlony zostaje inny kod, zanotowaæ go i skontaktowaæ siê z
Serwisem Technicznym (patrz Serwis Techniczny).
Na wyœwietlaczu na krótko pojawia
siê komunikat „dOn” co 6 sekund.
• Suszarka znajduje siê w trybie „Demo”. Przytrzymaæ naciœniête przyciski ON/
OFF i START/PAUSE przez 3 sekundy. Na ekranie wyœwietla siê na 3
sekundy komunikat „dOn”, nastêpnie suszarka wznawia normalne dzia³anie.
Pozosta³y czas zmienia siê podczas
suszenia.
• Pozosta³y czas jest stale monitorowany podczas cyklu suszenia i jest on
sukcesywnie zmieniany w celu wskazania jak najlepszego przybli¿enia.
Wyœwietlony czas mo¿e siê wyd³u¿aæ podczas cyklu, jest to prawid³owa
sytuacja.
Suszarka pracuje zbyt g³oœno w
pierwszych minutach dzia³ania.
• Zdarza siê to szczególnie, kiedy suszarka przez pewien czas nie by³a u¿ywana.
Jeœli suszarka dalej pracuje zbyt g³oœno, nale¿y siê skontaktowaæ z Serwisem
Technicznym.
godziny. Jeœli po up³ywie tego czasu program automatyczny nie stwierdzi
oczekiwanej wilgotnoœci koñcowej, suszarka koñczy program i zatrzymuje siê.
Sprawdziæ wy¿ej wskazane punkty i powtórzyæ program; jeœli tkaniny w dalszym
ci¹gu pozostaj¹ wilgotne, skontaktowaæ siê z Serwisem Technicznym (patrz
Serwis Techniczny).
31
Serwis Techniczny
195077902.00
04/2009 - Xerox Fabriano
PL
Przed skontaktowaniem siê z Serwisem:
Czêœci zamienne
• Sprawdziæ czy na podstawie wskazówek dotycz¹cych
rozwi¹zywania problemów mo¿na samodzielnie
usun¹æ usterkê (patrz Problemy i ich rozwi¹zania).
• W przeciwnym wypadku wy³¹czyæ suszarkê i
skontaktowaæ siê z najbli¿szym Centrum Serwisowym.
Niniejsza suszarka jest z³o¿onym urz¹dzeniem.
Próbuj¹c naprawiæ j¹ samodzielnie lub zlecaj¹c jej
naprawê osobom nieposiadaj¹cym odpowiednich
kwalifikacji stwarza siê powa¿ne zagro¿enie dla ¿ycia i
zdrowia osób; ponadto urz¹dzenie mo¿e zostaæ
uszkodzone, a u¿ytkownik suszarki mo¿e straciæ
gwarancjê na jej czêœci zamienne.
W przypadku zaistnienia problemów zwi¹zanych z
u¿ytkowaniem tego urz¹dzenia nale¿y siê zawsze
zwracaæ do autoryzowanego technika. Czêœci
zamienne zosta³y zaprojektowane specjalnie dla tego
sprzêtu gospodarstwa domowego i nie nadaj¹ siê do
innych zastosowañ.
Dzwoni¹c do Centrum Serwisowego nale¿y podaæ
nastêpuj¹ce dane:
• Nazwisko, adres i kod pocztowy;
• numer telefonu;
• rodzaj usterki;
• data zakupu;
• model urz¹dzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N) suszarki.
Informacje te znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej
umieszczonej z ty³u drzwiczek.
Programy porównawcze
• Programy zalecane do testu porównawczego EN61121.
Program (EN61121)
Program, który ma byæ wybrany
WielkoϾ wsadu
Suszenie bawe³ny
Bawe³na Szafa
7 kg
Bawe³na suszenie prasowanie
Bawe³na Prasowanie
7 kg
Tkanina ³atwa w konserwacji
Tkaniny syntetyczne Szafa
3 kg
! Uwaga: nie jest to pe³na lista opcji programu (patrz Uruchomienie i programy).
Niniejsze urz¹dzenie jest zgodne z nastêpuj¹cymi dyrektywami EWG:
- 2006/95/EWG (Urz¹dzenia niskonapiêciowe);
- 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG (KompatybilnoϾ elektromagnetyczna).
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement