Whirlpool DSG 573 Instruction for Use

Whirlpool DSG 573 Instruction for Use
Instrukcja obsługi
ZMYWARKA
CS
PL
HU
Spis treści
Instalacja, 2-3
Polski, 1
Česky, 13
RU
Magyar, 25
UA
Русский, 37 Óêðà¿íñüêîþ, 49
Ustawianie i poziomowanie
Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej
Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia
Dane techniczne
Ecodesign Regulation
Opis urządzenia, 4
Widok ogólny
Panel sterowania
Napełnianie koszy, 5
Kosz dolny
Kosz na sztućce
Kosz górny
Uruchomienie i użytkowanie, 6-7
DSG 573
Uruchomienie zmywarki
Dozowanie środka myjącego
Opcje mycia
Programy, 8
Tabela programów
Nabłyszczacz i sól regeneracyjna, 9
Dozowanie środka nabłyszczającego
Dozowanie soli regeneracyjnej
Konserwacja i utrzymanie, 10
Wyłączanie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie zmywarki
Unikanie powstawania brzydkich zapachów
Czyszczenie spryskiwaczy
Czyszczenie filtra dopływu wody
Czyszczenie filtrów
W przypadku dłuższej nieobecności
Środki ostrożności i zalecenia, 11
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Usuwanie odpadów
Oszczędność i ochrona środowiska
Anomalie i środki zaradcze, 12
Instalacja
PL
Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej
korzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia
lub przeniesienia zmywarki, upewnić się, że instrukcja obsługi
pozostała razem z urządzeniem.
Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona ważne
informacje dotyczące instalacji, obsługi
i bezpieczeństwa.
W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w
pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu.
To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego
lub podobnych zastosowań, na przykład:
- w pomieszczeniach przystosowanych do użytku kuchennego
przez personel w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- w domach kolonijnych;
- do użytku przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach
typu mieszkaniowego;
- w pensjonatach bed and breakfast.
Ustawianie i poziomowanie
1. Rozpakować urządzenie i sprawdzić czy nie uległo
uszkodzeniu podczas transportu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podłączać go i
powiadomić sprzedawcę.
Podłączenie
doprowadzającego wodę
przewodu
• Do króćca zimnej wody: dobrze przykręcić przewód
doprowadzający do kurka z końcówką gwintowaną 3/4 gaz;
przed dokręceniem spuścić wodę aż stanie się przejrzysta,
aby ewentualne zanieczyszczenia nie zatkały urządzenia.
• Do króćca ciepłej wody: w przypadku instalacji centralnego
ogrzewania zmywarka może być zasilana ciepłą wodą z sieci,
o ile jej temperatura nie przekracza 60°C.
Przykręcić przewód do kurka zgodnie z opisem dla króćca
zimnej wody.
Jeśli długość przewodu doprowadzającego jest
niewystarczająca, należy zwrócić się do specjalistycznego sklepu
lub do autoryzowanego technika (patrz Serwis Techniczny).
Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie wartości
podanych w tabeli danych technicznych (patrz obok).
Należy zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie było zgięć
ani zwężeń.
Podłączenie węża odprowadzającego wodę
Podłączyć przewód odprowadzający, nie zginając go, do przewodu
kanalizacyjnego o średnicy minimum 4 cm.
2. Ustawić zmywarkę tak, aby jej boki lub tył przylegały do
sąsiadujących z nią mebli lub do ściany. Urządzenie może też
zostać zabudowane pod jednolitym blatem kuchennym* (patrz
karta montażowa).
3. Ustawić zmywarkę na równym i twardym podłożu.
Skompensować nierówności odkręcając lub dokręcając przednie
nóżki aż urządzenie znajdzie się w pozycji poziomej. Dokładne
wypoziomowanie nadaje stabilność i pozwala uniknąć wibracji,
hałasu oraz przesuwania się zmywarki.
4*. Aby wyregulować wysokość tylnej nóżki, należy przekręcić
sześciokątną tuleję w kolorze czerwonym, znajdującą się w
dolnej, przedniej, środkowej części zmywarki za pomocą klucza
sześciokątnego 8 mm, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby zwiększyć wysokość i w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć
(patrz karta instrukcji zabudowy załączona do dokumentacji).
Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej
Przystosowanie instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej
powinno być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
Zmywarka nie powinna być ustawiona na przewodach
rurowych ani na kablu zasilania elektrycznego.
Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodociągowej
przy zastosowaniu nowych przewodów rurowych.
Nie należy ponownie wykorzystywać starych przewodów.
Przewody doprowadzające i odprowadzające wodę oraz
przewód zasilania elektrycznego mogą być skierowane w prawo
lub w lewo, aby umożliwić jak najlepszą instalację.
Przewód odprowadzający musi znajdować się na wysokości od
40 do 80 cm od podłogi lub podłoża, na którym umieszczono
zmywarkę (A).
Przed podłączeniem przewodu odprowadzającego wodę do
syfonu zlewozmywaka, należy usunąć plastikową zatyczkę (B).
Zabezpieczenie przed zalaniem
Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zalania, zmywarka:
- wyposażona jest w system przerywający dopływ wody w
przypadku pojawienia się nieprawidłowości w działaniu lub
wewnętrznych wycieków.
Niektóre modele wyposażone są w dodatkowe urządzenie
zabezpieczające New Acqua Stop*, które gwarantuje ochronę
przed zalaniem również w przypadku pęknięcia przewodu
doprowadzającego wodę.
UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE!
Przewód doprowadzający wodę nie może być w żadnym
wypadku cięty, gdyż zawiera on elementy znajdujące się pod
napięciem.
* Tylko w niektórych modelach.
2
Podłączenie do sieci elektrycznej
Pasek antykondensacyjny*
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić, czy:
• gniazdko ma odpowiednie uziemienie i odpowiada
obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie
mocy urządzenia, wskazane na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej obudowie drzwi (patrz rozdział
Opis zmywarki);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na tabliczce
znamionowej umieszczonej na wewnętrznej obudowie drzwi;
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku należy zlecić wymianę wtyczki
autoryzowanemu technikowi (patrz Serwis Techniczny); nie
stosować przedłużaczy ani rozgałęźników.
Po zabudowaniu zmywarki otworzyć drzwi i przykleić przezroczysty
pasek samoprzylepny pod drewnianym blatem, aby zabezpieczyć
go przed ewentualnymi skroplinami.
Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilana
elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny być łatwo
dostępne.
Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia
Po zainstalowaniu, tuż przed pierwszym zmywaniem, napełnić
do końca wodą pojemnik na sól, a następnie dodać około 1 kg soli
(patrz rozdział Środek nabłyszczający i sól regeneracyjna): to
normalne, że woda przelewa się. Wybrać stopień twardości wody
(patrz rozdział Środek nabłyszczający i sól regeneracyjna). - Po
wsypaniu lampka kontr. BRAK SOLI* zgaśnie.
Nie napełnienie pojemnika na sól może spowodować
uszkodzenie zmiękczacza wody i elementu grzewczego.
Dane Techniczne
Przewód nie powinien być powyginany ani zgnieciony.
Przewód powinien być okresowo sprawdzany i wymieniany
wyłącznie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis
Techniczny).
Wymiary
szerokość cm 45
wysokość cm 85
głębokość cm 60
Pojemność
10 nakryć standardowych
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania tych zasad.
Ciśnienie wody
zasilania
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ bar)
7,25 – 145 psi
Napięcie zasilania
elektrycznego
Patrz tabliczka danych
technicznych
Całkowita moc
pochłaniana
Patrz tabliczka danych
technicznych
Bezpiecznik
topikowy
Patrz tabliczka danych
technicznych
Niniejsze urządzenie zostało wyp
rodukowane zgodnie z następują
cymi dyrektywami unijnymi:
-2006/95/EC (o Niskim Napięciu)
-2004/108/EC (o Zgodności
Elektromagnetycznej)
- 2005/32/EC (Comm. Reg.
1275/2008) (Ecodesign)
-97/17/EC (Nakładanie
etykietek)
- 2002/96/EC
ECODESIGN REGULATION
Cykl prania ECO to program standardowy, do którego odnoszą się dane etykiety energetycznej; cykl ten jest odpowiedni do mycia średnio
zabrudzonych naczyń i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii elektrycznej i wody dla tego rodzaju
naczyń. Aby zmniejszyć zużycie wody i energii, staraj się uruchamiać zmywarkę, gdy jest całkowicie wypełniona.
Zużycie w trybie stand-by: Zużycie w trybie left-on: 3 W - zużycie w trybie off: 1,3 W
Tabela zużycia wody i energii dla głównych cykli
Warunki standardowe*
INTENSYWNY
NORMALNY
Zużycie energi
i (KWh/cykl)
1,30
1,05
Zużycie wody
(KWh/cykl)
14
14
Warunki użytkownika**
Czas trwania
(min/cykl)
150
115
Zużycie energii
(KWh/cykl)
1,15
0,95
Zużycie wody
(KWh/cykl)
14
13
Czas trwania
(min/cykl)
140
110
* Dane programu są laboratoryjnymi wartościami zmierzonymi zgodnie z europejską normą EN 50242.
** Dane określono na podstawie pomiarów w warunkach użytkowania i zapełniania zmywarki przez użytkownika.
3
PL
Opis urządzenia
PL
Widok ogólny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kosz górny
Spryskiwacz górny
Półeczki
Regulacja wysokości kosza
Kosz dolny
Spryskiwacz dolny
Kosz na sztućce
Filtr zmywania
Pojemnik na sól
Pojemniki na środek myjący i
nabłyszczający
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania***
Przycisk
Wybór programu
Panel sterowania
Display
Przycisk
ON-OFF/RESET
Przycisk i kontrolka
Start/Pauza
Przycisk Start z
opóźnieniem
Przycisk
Połowa wsadu
Przycisk Tabletki
wielofunkcyjne
Display
Kontrolka Mycie
Lampka kontrolna
Brak środka
nabłyszczającego
Kontrolka Suszenie
Wskaźnik świetlny
pozostałego czasu
Wskaźnik świetlny
numeru programu
Kontrolka Start z
opóźnieniem
Lampka kontrolna
Brak soli
Kontrolka Tabletki
wielofunkcyjne
Kontrolka
Połowa wsadu
***Tylko dla modeli do całkowitej zabudowy.
* Tylko w niektórych modelach.
Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
4
Napełnianie koszy
Przed napełnieniem koszy usunąć z naczyń resztki
żywności i opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych
w nich płynów.Ustawić naczynia w taki sposób, aby nie
poruszały się i i nie przewracały się.
Po napełnieniu koszy sprawdzić czy spryskiwacze
obracają się swobodnie.
Kosz dolny
W dolnym koszu można umieszczać garnki, pokrywki, talerze,
salaterki, sztućce itp.według Przykładów napełniania.
Duże garnki oraz pokrywki najlepiej ustawiać po bokach kosza,
uważając, aby nie zablokować obrotów górnego spryskiwacza.
Niektóre modele zmywarek wyposażone
są w pochylne półki*, można je ustawiać
w pozycji pionowej do wkładania talerzy
lub w pozycji poziomej do wkładania
garnków i salaterek.
Kosz na sztućce
Kosz na sztućce może być różnego rodzaju w zależności od
modelu zmywarki. Kosz na sztućce ma być ustawiony w pozycji
przedniej w dolnym koszu, wsunięty pomiędzy stałe prowadnice,
lub w koszu górnym w przypadku, kiedy wykonuje się mycie z
połową ładunku ( w sposób przewidziany dla takiej opcji).
- Wyposażony jest w
przesuwne pałeczki, które
umożliwiają optymalne
ułożenie sztućców.
Nachylenie A
Nachylenie B
Nachylenie C
- Podnieść półeczkę, przesunąć lekko i ustawić w dowolnym
nachyleniu.
Regulowanie wysokości górnego kosza
Aby ułatwić układanie naczyń, górny kosz można ustawić na
górze albo na dole.
Lepiej wyregulować wysokość górnego kosza gdy
KOSZ JEST PUSTY.
Nigdy nie podnosić ani nie opuszczać kosza tylko z jednej
strony.
otworzyć blokady prowadnic kosza po
prawej i lewej stornie i wyjąć kosz;
umieścić go wyżej lub niżej, przesunąć
go po prowadnicach aż do zaskoczenia
przednich kółeczek i zamknąć blokady
(patrz rysunek).
Jeśli kosz wyposażony jest w uchwyty
Dual Space* (patrz rysunek), wysunąć
górny kosz aż do ogranicznika, po czym
przesunąć w górę lub w dół uchwyty
znajdujące się po bokach kosza; podczas
opuszczania kosza należy go
przytrzymać.
Przyklady napelniania górnego kosza
Noże i ostro zakończone narzędzia należy układać w koszu
na sztućce tak, aby ich ostre końce były skierowane w dół, lub
też umieszczać je na wysuwanych półeczkach górnego kosza
w pozycji poziomej.
Przykłady rozmieszczenia kosza na sztućce
Przyklady napelniania dolnego kosza
Kosz górny
Umieszczać w nim naczynia delikatne i lekkie: szklanki, filiżanki do
herbaty i kawy, talerzyki, płaskie salaterki, patelnie, niskie lekko
zabrudzone garnki, według Przykładów napełniania.
• Filiżanki i kubeczki, Długie i ostre noże, sztućce codzienne:
układać je na półeczkach**.
Półeczki o różnym nachyleniu
- Nachylenie pozwala na uzyskanie jak największej przestrzenia
w koszu górnym, aby ustawić lamki o rónej długości nóżek i aby
polepszyć wyniki suszenia.
* Tylko w niektórych modelach.
** Zmienne co do ilości i położenia.
Sztuce nieodpowiednie do mycia w zmywarce
• Przedmioty drewniane, z uchwytami drewnianymi lub
rogowymi albo z częściami klejonymi.
• Przedmioty z aluminium, miedzi, mosiądzu, cyny lub stopów
cyny.
• Naczynia z tworzyw sztucznych nieodporne na działanie
temperatury.
• Porcelana antyczna lub ręcznie malowana.
• Srebra antyczne. Natomiast srebra nieantyczne można myć
przy pomocy programu delikatnego, upewniwszy się
wcześniej, że nie stykają się one z innymi metalami.
Zaleca się używanie naczyń nadających się do mycia w
zmywarce.
5
PL
Uruchomienie i użytkowanie
PL
Uruchomienie zmywarki
Dozowanie środka myjącego
1. Otworzyć zawór dopływu wody.
2. Nacisnąć przycisk ON-OFF: wszystkie kontrolki znajdujące się
na panelu sterowania zaświecą się na kilka sekund.
3. Otworzyć drzwiczki i umieścić w pojemniku odpowiednią ilość
środka myjącego (patrz poniżej).
4. Napełnić kosze (patrz Napełnianie koszy) i zamknąć drzwiczki.
5. Wybrać program, w zależności od rodzaju naczyń oraz od
stopnia ich zabrudzenia (patrz tabela programów), naciskając
przycisk P.
6. Wybrać opcje zmywania* (patrz obok).
7. Uruchomić zmywarkę, naciskając przycisk Start/Pauza (światło
stałe): długi sygnał dźwiękowy informuje o rozpoczęciu programu,
kontrolka zmywania włącza się a na wyświetlaczu wskazywany
jest numer programu oraz czas pozostający do zakończenia cyklu.
8. O zakończeniu programu informują dwa krótkie sygnały
dźwiękowe i jeden długi, kontrolka przycisku Start/Pauza gaśnie,
a na wyświetlaczu pojawia się słowo END. Wyłączyć urządzenie
naciskając przycisk ON-OFF, zamknąć zawór wody i wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
9. Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut, aby uniknąć
Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego
dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie
zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast
zanieczyszczenie środowiska.
poparzenia się. Rozładować kosze, zaczynając od dolnego.
- Aby obniżyć zużycie energii elektrycznej, w
niektórych warunkach NIE użytkowania, maszyna
automatycznie wyłączy się.
Zmiana
programu w trakcie jego trwania
W przypadku wyboru niewłaściwego programu możliwa jest jego
zmiana, pod warunkiem, że został on uruchomiony przed chwilą:
aby po włączeniu zmywania zmienić wybrany cykl, należy
wyłączyć urządzenie naciskając dłużej przycisk ON/OFF/Reset,
ponownie je włączyć tym samym przyciskiem i dokonać wyboru
nowego programu oraz opcji.
Należy używać wyłącznie środka myjącego do
zmywarek.
NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego.
Nadmiar środka myjącego może być powodem
pozostania piany po zakończeniu cyklu.
Używanie tabletek dozwolone jest tylko w tych
maszynach gdzie
jest opcja TABLETKI
WIELOFUNKCYJNE.
Najlepsze efekty mycia i suszenia można osiągnąć
używając środków myjących w proszku, środków
nabłyszczających w płynie oraz soli.
pojemnik A: Środek do mycia
pojemnik B: Środek do mycia wstępnego
1. Otworzyć pokrywę C, naciskając
przycisk D.
2. Dodać odpowiednią ilość środka
myjącego podaną w Tabeli
programów:
• w proszku: pojemniki A i B.
• tabletki: kiedy program wymaga 1
tabletki, umieścić ją w pojemniku A i
zamknąć pokrywę; kiedy wymaga 2,
umieścić drugą na dnie komory.
3. Usunąć pozostałości środka myjącego z krawędzi pojemnika i
zamknąć pokrywę tak, aby się zatrzasnęła.
Dokładanie dodatkowych naczyń
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, (światło przycisku pulsuje).
Otworzyć drzwi, uważając na wydobywającą się parę, i włożyć
naczynia. Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk Start/Pauza (światło
stałe): cykl zostanie wznowiony.
Po naciśnięciu przycisku Start/Stop w celu zatrzymania
urządzenia następuje przerwanie zarówno programu, jak i
opóźnionego Startu*, jeśli jest on ustawiony.
W tej fazie zmiana programu nie jest możliwa.
Przypadkowe zatrzymanie
Jeśli podczas zmywania drzwi zostaną otwarte lub wystąpi
przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Z
chwilą zamknięcia drzwi lub przywrócenia dopływu prądu
program jest kontynuowany od momentu, w którym został
przerwany.
* Tylko w niektórych modelach.
6
Opcje zmywania
Połowa wsadu
OPCJE mogą być ustawiane, zmieniane lub kasowane dopiero po
dokonaniu wyboru programu zmywania i przed naciśnięciem
przycisku Start/Pauza.
Jeśli naczyń jest niewiele, można wykonać mycie z połową
wsadu, oszczędzając wodę, energię i środek myjący. Wybrać
program, nacisnąć przycisk POŁOWA WSADU: zaświeci się
kontrolka.
Możliwy jest wybór tylko tych opcji, które są zgodne z rodzajem
wybranego programu. Jeśli jakaś opcja nie jest zgodna z
wybranym programem, (patrz tabela programów) jej czerwona
dioda pulsuje szybko 3 razy.
Jeśli wybrana zostanie opcja niezgodna z wcześniej ustawioną
opcją lub programem, dioda niezgodnej opcji pulsuje 3 razy i gaśnie,
natomiast dioda ostatnio wybranego ustawienia pozostaje
włączona.
Aby anulować błędnie wybraną opcję, należy ponownie nacisnąć
jej przycisk.
Start z opóźnieniem
Możliwe jest opóźnienie uruchomienia programu w zakresie od 1
do 24 godzin:
1. Po wybraniu żądanego programu zmywania i ewentualnych
opcji nacisnąć przycisk START Z OPÓŹNIENIEM: zaświeci się
jego kontrolka. Za pomocą tego samego przycisku wybrać żądany
czas rozpoczęcia cyklu zmywania (od 1 do 24 godzin).
2. Potwierdzić wybór naciskając przycisk Start/Pauza, rozpocznie
się odliczanie wsteczne, wybrane opóźnienie będzie wskazane
na wyświetlaczu, a przycisk Start/Pauza przestanie pulsować
(stałe światło).
3. Po upływie ustawionego czasu słychać długi sygnał
dźwiękowy, gaśnie kontrolka STARTU Z OPÓŹNIENIEM i program
zostaje uruchomiony.
Należy pamiętać, aby zmniejszyć o połowę ilość środka
myjącego.
Najlepiej stosować środek myjący w proszku.
Ta opcja nie jest dostępna z programem: Szybki.
Tabletki wielofunkcyjne
Dzięki tej opcji optymalizowany jest efekt mycia i suszenia.
W przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych nacisnąć
przycisk TABLETKI WIELOFUNKCYJNE., zaświeci się wtedy
odpowiednia kontrolka.
Włączenie opcji „Tabletki wielofunkcyjne” powoduje
wydłużenie czasu trwania programu.
Opcja TABLETKI WIELOFUNKCYJNE pozostaje
nastawiona przy następnych włączeniach maszyny, jeśli
nie dokona się jej dezaktywacji.
Stosowanie tabletek jest zalecane tylko
urządzeniach z opcją TABLETKI WIELOFUNKCYJNE.
w
Opcja ta nie jest zalecana w przypadku programów,
które nie przewidują zastosowania tabletek
wielofunkcyjnych (patrz tabela opcji).
W celu anulowania STARTU Z OPÓŹNIENIEM naciskać przycisk
START Z OPÓŹNIENIEM aż wyświetli się OFF.
Nie można ustawić Startu z opóźnieniem, jeśli cykl
jest w toku.
Tabela opcji
1. Eko
2. Normalny
3. Codzienny
4. Namaczanie
5. Intensywny
6. Szybki
7. Kryształy
A
Start z
opóźnieniem
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Połowa
wsadu
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Tabletki wie
lofunkcyjne
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
* Tylko w niektórych modelach.
7
PL
Programy
PL
Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio spłukane wodą, należy znacznie
zmniejszyć ilość środka myjącego.
Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
Wskazówki ułatwiające
wybór programu
Program
Mycie ekologiczne przy niskim
zużyciu energii, odpowiednie dla
naczyń i garnków.
1. Eco*
Normalnie zabrudzone naczynia i
garnki. Program standardowy
codzienny.
2. Normalny
Zwykłe codzienne zabrudzenia w
niewielkiej ilości.
(4 nakrycia + 1 garnek + 1 patelnia)
3. Codzienny
Mycie wstępne w oczekiwaniu na
uzupełnienie wsadu zmywarki po
następnym posiłku.
4. Namaczanie
Bardzo brudne naczynia i garnki
(nie stosować do mycia delikatnych
naczyń).
5. Intensywny
Szybki i oszczędny cykl do mycia
mało zabrudzonych naczyń, zaraz
po ich użyciu. (2 talerze + 2 szklan
ki + 4 sztućce + 1garnek + 1 mała
patelnia)
6. Szybki
Szybki i oszczędny cykl do mycia d
elikatnych naczyń, mniej odpornych
na wysokie temperatury, zaraz po
ich użyciu. (kieliszków Kosz górny
+ delikatne talerze Kosz dolny).
Środek myjący
(A) = pojemnik A
(B) = pojemnik B
Programy z
suszeniem
Opcje
Czas trwania
programu
(tolerancja
±10%)
Godz. Min.
proszek
płyn
tabletki
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Tak
A-B-C
2:50’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Tak
A-B-C
1:50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Nie
A-B-C
1:00’
Nie
Nie
Nie
Nie
A-B
0:08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Tak
A-B-C
2:25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Nie
A-C
0:25’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Tak
A-B-C
1:35’
7. Kryształy
Uwaga:
Aby ułatwić dozowanie środka myjącego, warto wiedzieć, że:
1 łyżka kuchenna = 15 gramów proszku = około 15 ml płynu - 1 łyżeczka kuchenna = 5 gramów proszku = około 5 ml płynu
Najlepsza skuteczność zmywania i suszenia programu „Codzienny - Błyskawiczny’” otrzymuje się zwykle jeśli wkłada się
właściwą ilość naczyń.
* Program
Eko, zgodny z normą EN-50242, trwa dłużej niż inne programy, jednak to on zapewnia najmniejsze zużycie
energii, a ponadto jest przyjazny dla środowiska.
Uwaga dla Laboratoriów Testowych: Żądania o szczegółowe informacje dotycząc warunków testów komparacyjnych EN
należy kierować na adres: [email protected]
8
Środek nabłyszczający i sól
regeneracyjna
Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do
zmywarek.
Nie używać soli spożywczej lub przemysłowej ani
środków do mycia ręcznego.
Należy przestrzegać wskazówek znajdujących się na
opakowaniu.
W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego nie
jest konieczne dodawanie środka nabłyszczającego, zaleca
się natomiast dodać sól, zwłaszcza gdy woda jest
twarda lub bardzo twarda. Należy przestrzegać wskazówek
znajdujących się na opakowaniu.
wyświetlaczu pojawia się symbol H2O i pulsuje cyfra wskazująca
ustawiony poziom twardości (odwapniacz jest ustawiony
fabrycznie na nr 3). Naciskać kilkakrotnie przycisk P aż do
uzyskania żądanej twardości (1-2-3-4-5* Patrz tabela twardości
wody), w przedziale od jednego do pięciu.
- Aby wyjść z funkcji odczekać kilka sekund, nacisnąć przycisk
opcji* lub włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
Również w przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych
pojemnik z solą musi być napełniony.
Tabela twardości wody
Średni czas zużycia**
soli w pojemniku
miesiące
7 miesięcy
5 miesięcy
3 miesiące
2 miesiące
Gdy nie dodaje się ani soli, ani środka
nabłyszczającego jest rzeczą normalną, że lampki
kontrolne BRAK SOLI * i BRAK SRODKA
NABŁYSZCZAJACEGO* będą nadal świeciły się.
poziom
1
2
3
4
Dozowanie środka nabłyszczającego
5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9
2-3 tygodnie
Od 0°f do 10°f zaleca się nie stosować soli.
Środek nabłyszczający ułatwia suszenie naczyń, usuwając
wodę z ich powierzchni, dzięki czemu nie powstają na nich
zacieki ani plamy.
Zbiornik na środek nabłyszczający powinien być napełniony:
• gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK
ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO*;
1. Otworzyć pojemnik obracając
korek (G) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
2. Wlać środek nabłyszczający
uważając, aby się nie przelał. Jeśli
jednak tak się zdarzy, szybko
F
wytrzeć plamę suchą szmatką.
G
3. Zakręcić korek.
Nie należy NIGDY wlewać
środka nabłyszczającego bezpośrednio do wnętrza
komory zmywania.
Regulacja dozowania środka nabłyszczającego
W przypadku niezadowalających wyników zmywania lub
suszenia można wyregulować dozowanie środka
nabłyszczającego. Przy pomocy śrubokręta obracać
regulatorem (F), wybierając jedno spośród 6 położeń (regulacja
fabryczna to 4):
• jeśli na naczyniach pozostają smugi, należy ustawić
regulator na niższą wartość (1-3).
• jeśli pozostają krople wody lub plamy wapiennego osadu,
należy ustawić regulator na wyższą wartość (4-6).
Ustawianie twardości wody
Każda zmywarka wyposażona jest w zmiękczacz wody, który,
dzięki wykorzystaniu soli regeneracyjnej właściwej dla danego
rodzaju zmywarki, zapewnia odwapnioną wodę do mycia naczyń.
Ta zmywarka posiada regulację twardości wody, dzięki której
można ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i
zoptymalizować wyniki zmywania. Dane dotyczące twardości
wody można uzyskać we właściwym przedsiębiorstwie
wodociągowym.
- Włączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF.
- Przytrzymać naciśnięty przycisk P przez około 5 sekund; po
upływie tego czasu słychać dwa krótkie sygnały dźwiękowe, na
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
* przy ustawieniu 5 czas potrzebny na zużycie soli może się
** z 1 myciem dziennie
wydłużyć.
(°dH = twardość w stopniach niemieckich - °fH = twardość w
stopniach francuskich - mmol/l = millimol/litr)
Dozowanie soli regeneracyjnej
W celu uzyskania dobrych wyników zmywania należy dbać o
to, aby pojemnik na sól nigdy nie był pusty. Sól regenerująca
eliminuje wapń z wody, nie dopuszczając do powstawania
osadów na naczyniach.
Pojemnik na sól znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz
Opis) i powinien być napełniany:
• gdy zielony pływak * jest niewidoczny podczas obserwacji
korka soli;
• gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK
ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO*;
1. Wyjąć dolny i odkręcić korek zbiornika w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
2. Tylko za pierwszym razem: Napełnić do pełna
zbiornik wodą.
3. Ustawić lejek* (patrz rysunek) i napełnić zbiornik solą po samą
krawędź (około 1 kg); wyciek wody jest normalnym zjawiskiem.
4. Wyciągnąć lejek*, usunąć sól z zewnętrznej części otworu
zbiornika; przed zakręceniem należy korek wypłukać pod bieżącą
wodą, ustawić główką w dół po to, aby wyciekła woda z czterech
szpar znajdujących się w formie gwiazdy pod korkiem.
Zaleca się wykonania tej czynności po każdorazowym
dosypywaniu soli.
Zamknąć dokładnie korek tak, aby podczas mycia detergent nie
dostał się do zbiornika ( mogłoby to zniszczyć nieodwracalnie
odwapniacz).
W razie konieczności wsypać sól przed cyklem mycia,
aby usunąć roztwór soli, który wypłynął z pojemnika.
* Tylko w niektórych modelach.
9
PL
Konserwacja i
utrzymanie
PL
Wyłączanie wody i prądu elektrycznego
• Zakręcać zawór wody po każdym zmywaniu, aby uniknąć
niebezpieczeństwa wycieków.
• Wyjmować wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do
czyszczenia urządzenia oraz podczas czynności
konserwacyjnych.
Czyszczenie zmywarki
• Obudowa zewnętrzna i panel sterowania mogą być
czyszczone miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie należy
stosować rozpuszczalników ani środków ściernych.
• Ewentualne plamy w komorze wewnętrznej można czyścić
przy pomocy szmatki zmoczonej w roztworze wody i
niewielkiej ilości octu.
Unikanie powstawania
zapachów
brzydkich
• Pozostawiać drzwi zmywarki zawsze przymknięte, aby
uniknąć osadzania się wilgoci.
• Regularnie czyścić obwodowe uszczelki drzwi oraz pojemniki
na środek myjący przy pomocy wilgotnej gąbki. Pozwoli to
uniknąć osadzania się resztek żywności, które są główną
przyczyną powstawania przykrych zapachów.
Czyszczenie spryskiwaczy
Może się zdarzyć, że resztki żywności pozostaną na
spryskiwaczach, zatykając otwory, przez które wydostaje się
woda: od czasu do czasu dobrze jest je sprawdzać i czyścić
przy pomocy niemetalowej szczoteczki.
Obydwa spryskiwacze są demontowalne.
Aby
zdemontować
górny
spryskiwacz, należy odkręcić
plastikowy pierścień, obracając go
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Górny
zraszacz należy zamontować z
otworami skierowanymi do góry.
Od czasu do czasu czyścić filtr dopływu wody znajdujący
się na wyjściu zaworu.
- Zamknąć zawór wody.
- Po zamknięciu zaworu należy odkręcić końcówkę przewodu
doprowadzającego wodę do zmywarki, wyjąć filtr i delikatnie
umyć go pod bieżącą wodą.
- Następnie ponownie włożyć filtr i zakręcić przewód.
Czyszczenie filtrów
Zespół filtrujący składa się z trzech filtrów, które oczyszczają
wodę wykorzystywaną do mycia z resztek żywności i ponownie
wprowadzają ją do obiegu: w celu zapewnienia dobrych
rezultatów mycia konieczne jest ich czyszczenie.
Czyścić filtry regularnie.
Nie należy używać zmywarki bez filtrów lub z odłączonym
filtrem.
• Po kilku zmywaniach sprawdzić zespół filtrujący i, w razie
konieczności, dokładnie go wyczyścić pod bieżącą wodą,
wykorzystując w tym celu niemetalową szczoteczkę, zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1. obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
filtr cylindryczny C i wyjąć go (rys. 1).
2. Wyjąć obsadę filtra B lekko naciskając na boczne skrzydełka
(Rys. 2);
3. Wysunąć płytę filtra ze stali nierdzewnej A. (rys. 3).
4. Skontrolować studzienkę i usunąć ewentualne resztki potraw.
NIGDY NIE USUWAC ochrony pompy mycia (szczegół w kolorze
czarnym) (rys.4).
C
1
2
Dolny zraszacz wyciąga się
pociągając go w kierunku do góry.
A
3
Czyszczenie filtra dopływu wody*
Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie były używane
przez dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki należy
odkręcić wodę i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie
były używane przez dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki
należy odkręcić wodę i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i
wolna od zanieczyszczeń.
Po wyczyszczeniu filtrów należy ponownie zamontować zespół
filtrujący i prawidłowo go umiejscowić; ma to zasadnicze
znaczenie dla prawidłowego działania zmywarki.
W przypadku dłuższej nieobecności
• Odłączyć połączenia elektryczne i zamknąć zawór wody.
• Pozostawić drzwi uchylone.
• Po powrocie wykonać jedno zmywanie bez wsadu.
* Tylko w niektórych modelach.
10
4
Środki ostrożności i zalecenia
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Poniższe
ostrzeżenia podane zostały ze względów bezpieczeństwa i
należy je uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie gospodarstwa domowego nie może być
używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
możliwościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub nie
posiadających doświadczenia ani umiejętności, chyba, że
znajdują się pod kontrolą lub otrzymują instrukcje dotyczące
użycia urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo.
• Niezbędna jest obecność osoby dorosłej również po to, aby
dzieci nie bawiło się danym urządzeniem.
• Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego o
charakterze nieprofesjonalnym.
• Urządzenie powinno być używane do zmywania naczyń w
warunkach domowych, tylko przez osoby dorosłe i zgodnie z
instrukcjami zawartymi w niniejszej książeczce.
• Nie należy instalować urządzenia na otwartym powietrzu,
nawet jeśli miejsce to pozostaje osłonięte, gdyż wystawianie
zmywarki na działanie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
• Nie dotykać zmywarki stojąc przy niej boso.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel, lecz
trzymając za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia i czynności
konserwacyjnych konieczne jest zakręcanie zaworu wody i
wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego.
• W razie awarii nie należy w żadnym wypadku próbować
dostać się do wewnętrznych mechanizmów zmywarki, usiłując
samemu ją naprawić.
• Nigdy nie dotykać oporników.
• Nie opierać się o otwarte drzwi ani nie siadać na nich:
urządzenie mogłoby się przewrócić.
• Nie należy pozostawiać otwartych drzwi, ponieważ może
powstać niebezpieczeństwo potknięcia się o nie.
• Przechowywać środki myjące i nabłyszczające poza
zasięgiem dzieci.
• Opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego
złomowania urządzeń gospodarstwa domowego ich
właściciele mogą się zwrócić do właściwych służb
publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
Oszczędzanie wody i energii
• Uruchamiać zmywarkę tylko z pełnym wsadem. W oczekiwaniu
na napełnienie maszyny zapobiegać powstawaniu przykrych
zapachów, wykorzystując cykl Moczenia (patrz Programy).
• Wybierać program odpowiedni dla danego rodzaju naczyń oraz
dla stopnia ich zabrudzenia, posługując się Tabelą programów:
- dla naczyń normalnie zabrudzonych stosować program Eko,
który zapewnia niskie zużycie energii i wody.
- jeśli wsad jest niepełny, uruchamiać opcję Połowa wsadu*
(patrz Uruchamianie i użytkowanie).
• Jeśli zawarta umowa na dostawę energii elektrycznej
przewiduje strefy czasowe oszczędności energetycznej,
uruchamiać zmywarkę w godzinach obowiązywania niższej
taryfy. Opcja Start z opóźnieniem* (patrz Uruchamianie i
użytkowanie) może pomóc w organizacji zmywania pod tym
względem.
Środki myjące bez fosforanów, bez chloru i
zawierające enzymy
• Zdecydowanie zaleca się stosowanie środków myjących
niezawierających fosforanów ani chloru, które są najbardziej
przyjazne dla środowiska.
• Enzymy wykazują szczególną skuteczność w temperaturach
zbliżonych do 50°C, dlatego enzymatyczne środki myjące
umożliwiają mycie w niższych temperaturach i uzyskanie takich
samych rezultatów, jakie bez ich zastosowania wymagałyby
temperatury 65°C.
• Należy dobrze dozować środki myjące w oparciu o wskazówki
producenta, twardość wody, stopień zabrudzenia oraz ilość
naczyń, aby unikać niepotrzebnych strat. Choć środki myjące
są biodegradalne, zawsze zawierają one składniki zakłócające
równowagę środowiska.
Usuwanie odpadów
• Usuwanie materiałów opakowania: stosować się do lokalnych
przepisów; w ten sposób opakowanie będzie mogło zostać
ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje,
że elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego nie mogą
być usuwane w ramach zwykłego zagospodarowywania
stałych odpadów miejskich. Złomowane urządzenia należy
składować oddzielnie, aby zwiększyć stopień odzysku i
recyklingu materiałów, z których są one skonstruowane, oraz
aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia i dla
środowiska. Symbol przekreślonego kosza, umieszczony na
wszystkich produktach, ma przypominać o obowiązku ich
selektywnej zbiórki.
* Tylko w niektórych modelach.
11
PL
Anomalie i środki
zaradcze
PL
Jeśli w pracy urządzenia pojawiają się anomalie w pracy, należy skontrolować następujące punkty przed zwróceniem się do Obsługi
technicznej (patrz Obsługa techniczna).
Niektóre z usterek są sygnalizowane za pomocą lampek zapalających się na panelu sterowania. Przed wezwaniem pomocy technicznej
należy zanotować, które z lampek świecą.
Problemy:
Możliwe przyczyny / Rozwiązanie:
Zmywarka nie rozpoczyna pracy
lub nie odpowiadana polecenia
• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, uruchomić je ponownie po upływie
jednej minuty i ponownie ustawić program.
• Wtyczka nie jest dobrze włożona do gniazdka.
• Drzwi zmywarki nie są dobrze zamknięte.
Drzwi się nie zamykają
• Zaskoczył zamek drzwi; popchnąć energicznie drzwi, aż do usłyszenia dźwięku „clack”.
Zmywarka nie odprowadza wody.
•
•
•
•
Zmywarka jest głośna.
• Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze.
• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania
w zmywarce. (zob. Uruchomienie i użytkowanie).
Na naczyniach i szklankach osadza si
ę kamień lub tworzy się białawy
nalot.
• Brak soli regeneracyjnej lub jej ilość nie jest odpowiednia dla stopnia twardości wody
(patrz Środek nabłyszczający i sól).
• Korek pojemnika soli nie jest dokładnie zakręcony.
• Skończył się płyn nabłyszczający lub jego ilość jest niewystarczająca.
Na naczyniach i szklankach tworzą
się zacieki lub niebieskawe smugi.
• Wlano za dużo płynu nabłyszczającego.
Naczynia nie są całkiem suche.
• Wybrano program bez suszenia.
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca (patrz Środek
nabłyszczający i sól).
• Regulacja ilości płynu nabłyszczającego jest nieodpowiednia.
• Naczynia są wykonane z nieprzywierającego tworzywa lub z plastiku.
Naczynia nie są czyste.
•
•
•
•
•
Zmywarka nie pobiera wody –
Alarm „zamknięty zawór”
(słychać krótkie sygnały dźwiękowe)
(ekranie w
yświetla się A6).
•
•
•
•
Alarm na przewodzie doprowadzający
m wodę/Zatkany filtr dopływu wody.
(ekranie w
yświetla się A7).
• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Zamknąć zawór wody, aby
uniknąć zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka.Sprawdzić czy filtr dopływu wody nie jest
zatkany przez zanieczyszczenia. (patrz rozdział „Konserwacja i utrzymanie”)
* Tylko w niektórych modelach.
12
Program się jeszcze nie skończył.
Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja).
Odpływ zlewozmywaka jest zatkany.
Filtr jest zapchany resztkami jedzenia.
Kosze są przeładowane (zob. Ładowanie koszy).
Naczynia nie są właściwie ułożone.
Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać.
Program zmywania jest zbyt delikatny (zob. Programy).
Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania
w zmywarce. (zob. Uruchomienie i użytkowanie).
• Korek płynu nabłyszczającego nie został odpowiednio zakręcony.
• Filtr jest brudny lub zapchany (zob. Konserwacja i utrzymanie).
• Brak soli ochronnej (zob. Płyn nabłyszczający i sól).
Brak wody w sieci wodociągowej.
Przewód doprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja).
Otworzyć zawór, a urządzenie ruszy po paru minutach.
Urządzenie zostało zablokowane z powodu braku reakcji na sygnały dźwiękowe.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, otworzyć zawór i po 20 sekundac
h ponownie włączyć zmywarkę, naciskając ten sam przycisk. Ponownie zaprogramow
ać i uruchomić urządzenie.
Návod k použití
MYČKA NÁDOBÍ
CS
Obsah
CS
Instalace, 14-15
Česky, 13
Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy
Připojení k elektrické síti a k rozvodu vody
Upozornění pro první mytí
Technické údaje
Ecodesign Regulation
Popis zaŕízení, 16
Celkový pohled
Ovládací panel
Plnění košů, 17
Spodní koš
Košík na příbory
Horní koš
Spuštění a použití, 18-19
Uvedení myčky do činnosti
Dávkování mycího prostředku
Volitelné funkce mytí
DSG 573
Programy, 20
Tabulka programů
Leštidlo a regenerační sůl, 21
Dávkování leštidla
Dávkování regenerační soli
Údržba a péče, 22
Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického
napájení
Čištění myčky nádobí
Zabránění vzniku nepříjemných zápachů
Čištění ostřikovacích ramen
Čištění filtru přívodu vody
Čištění filtrů
Opatření v případě dlouhodobé nečinnosti
Opatŕení a rady, 23
Základní bezpečnostní pokyny
Likvidace
Jak ušetřit a brát ohled na životní prostředí
Poruchy a způsob jejich odstranění, 24
13
Instalace
CS
Je velmi důležité tento návod uschovat, aby jej bylo možné
kdykoli dle potřeby konzultovat. V případě prodeje, darování nebo
přestěhování zařízení se ujistěte, že návod zůstane uložen v jeho
blízkosti.
Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: Obsahují důležité
informace týkající se instalace, použití
a bezpečnosti při práci.
Při stěhování udržujte zařízení dle možností ve svislé poloze;
dle potřeby je můžete naklonit na zadní stranu.
Toto zařízení bylo navrženo pro použití v domácnosti nebo
pro podobné aplikace, jako například:
- prostory určené pro kuchyň personálu v obchodech, úřadech a
jiných pracovních prostředích;
- hospodářská stavení;
- použití zákazníky v hotelu, motelu nebo jiných prostředích
rezidenčního typu;
- penziony typu „bed and breakfast“.
Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy
1. Po rozbalení zařízení zkontroluje, zda během přepravy nedošlo
k jeho poškození.
V případě, že je poškozeno, je nezapojujte a obraťte se na prodejce.
Pŕipojení hadice pro pŕívod vody
• K rozvodu studené vody: Řádně zašroubujte přívodní hadici
ke kohoutku s hrdlem se závitem 3/4 plyn; před zašroubováním
nechte vodu odtékat, dokud nebude průzračná, aby případné
nečistoty neucpaly zařízení.
• K rozvodu teplé vody: V případě centrálního topení může být
myčka připojena k rozvodu teplé vody za předpokladu, že
teplota vody nepřesahuje 60°C.
Zašroubujte hadici ke kohoutku způsobem popsaným pro přívod
studené vody.
V případě, že délka přívodní hadice nebude dostatečná, se
obraťte na specializovanou prodejnu nebo na autorizovaný
technický personál (viz Servisní služba).
Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot
uvedených v tabulce Technických údajů (viz vedle).
Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš ohnutá ani stlačená.
Pŕipojení hadice vypouštění vody
Připojte vypouštěcí hadici do odpadového potrubí s minimálním
průměrem 4 cm, aniž byste ji ohýbali.
2. Umístěte myčku tak, aby se bočními stěnami nebo zadní stěnou
dotýkala přilehlého nábytku nebo stěny. Tento model myčky lze
rovněž vestavět pod dlouhou pracovní plochu* (viz montážní
pokyny).
3. Umístěte myčku na rovnou a pevnou podlahu. Vykompenzujte
nerovnosti odšroubováním nebo zašroubováním předních nožiček
až do dosažení vodorovné polohy zařízení. Dokonalé vyrovnání
do vodorovné polohy zabezpečí stabilitu zařízení a zamezí vzniku
vibrací, hluku a posunů během činnosti.
4*. Seřízení výšky zadní nožičky se provádí prostřednictvím
hexagonálního pouzdra červené barvy, nacházejícího se ve
spodní, čelní, centrální části myčky, klíčem na hexagonální šrouby
o velikosti 8 mm; otáčením ve směru hodinových ručiček dosáhneme
zvětšení výšky a otáčením proti směru hodinových ručiček jejího
snížení. (viz montážní pokyny pro vestavění, přiložené
k dokumentaci).
Pŕipojení k elektrické síti a k rozvodu vody
Přizpůsobení elektrického rozvodu a rozvodu vody pro
instalaci musí být provedeno kvalifikovaným personálem.
Myčka nádobí nesmí být opřena o potrubí ani o kabel
elektrického napájení.
Zařízení musí být připojeno k rozvodu vody s použitím nových
hadic.
Nepoužívejte staré hadice.
Vypouštěcí hadice se musí nacházet ve výšce od 40 do 80 cm od
podlahy nebo od plochy, na které je uložena myčka (A).
Před připojením vypouštěcí hadice k sifonu umývadla odstraňte
plastový uzávěr (B).
Bezpečnostní opatŕení proti vytopení
Aby bylo zaručeno, že nedojde k vytopení, je myčka:
- Vybavena systémem, který přeruší přívod vody v případě poruch
nebo jejího úniku dovnitř myčky.
Některé modely jsou vybaveny přídavným bezpečnostním zařízení
New Acqua Stop*, které zaručuje ochranu proti vytopení i v případě
přetržení přívodní hadice.
UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ!
Přívodní hadice vody nesmí být v žádném případě přeřezána,
protože obsahuje součásti pod napětím.
Přívodní hadice a vypouštěcí hadice vody a kabel elektrického
napájení musí být nasměrovány směrem doprava nebo doleva
s cílem umožnit co nejlepší instalaci.
* Pouze u některých modelů.
14
Pŕipojení k elektrickému rozvodu
Pás proti tvorbě kondenzátu*
Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu se
ujistěte, že:
• Je zásuvka uzemněna a že vyhovuje normám;
• je zásuvka schopna snést maximální zátěž odpovídající
jmenovitému příkonu zařízení, uvedenému na štítku
s jmenovitými údaji, umístěném na vnitřní straně dvířek (viz
kapitola Popis myčky);
• napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku
s jmenovitými údaji, umístěném na vnitřní straně dvířek;
• zásuvka je kompatibilní se zástrčkou zařízení. V opačném
případě požádejte o výměnu zástrčky autorizovaného technika
(viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací šňůry ani
rozvodky.
Po vestavění myčky otevřete dvířka a přilepte pod dřevěnou polici
průsvitný samolepicí pás, který bude polici chránit před případným
kondenzátem.
Po instalaci zařízení musí kabel elektrického napájení a zásuvka
elektrického rozvodu zůstat snadno přístupné.
dekalcifikátoru vody a topného článku.
Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
Upozornění pro první mytí
Po instalaci a bezprostředně před prvním mytím zcela naplňte
vodou nádržku na sůl a přidejte přibližně 1 kg soli (viz kapitola
Leštidlo a regenerační sůl): Je zcela běžným jevem, že voda
přeteče. Zvolte stupeň tvrdosti vody (viz Leštidlo a regenerační
sůl). - Je zcela běžné, že po nadávkování soli bude kontrolka
CHYBĚJÍCÍ SŮL* i nadále blikat po dobu několika cyklů.
Nenaplnění zásobníku soli může způsobit poškození
Technické údaje
V případě poškození musí být napájecí kabel vyměněn
výrobcem nebo jeho střediskem Servisní služby, aby se předešlo
Rozměry
jakémukoli riziku. (Viz Servisní služba)
Firma neponese žádnou odpovědnost za následky
nerespektování uvedených pokynů.
Šířka 45 cm
Výška 85 cm
Hloubka 60 cm
Kapacita
10 standardních souprav nádobí
Tlak vody v pŕívo 0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
dním potrubí
7,25 psi – 145 psi
Napájecí napětí
Viz štítek s jmenovitými údaji
Celkový pŕíkon
Viz štítek s jmenovitými údaji
Pojistka
Viz štítek s jmenovitými údaji
Toto zařízení je ve shodě s následu
jícími směrnicemi Evropské
unie:
- 2006/95/EC (Nízké napětí);
- 2004/108/EC (Elektromagnetická
kompatibilita)
- 97/17/EC (Energetické štítkování
myček nádobí)
2005/32/EC (Comm. Reg.
1275/2008) (Ecodesign)
- 2002/96/EC
ECODESIGN REGULATION
Mycí cyklus ECO je standardní program, na který se vztahují údaje uvedené na energetickém štítku; tento cyklus je vhodný pro mytí běžně
znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska energetické úspory a úspory vody pro tento druh nádobí. Pro menší
spotřebu používejte myčku na nádobí s plnou náplní.
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v režimu left-on: 3 W - spotřeba v režimu vypnutí: 1,3 W
Tabulka se spotřebou pro hlavní cykly
Standardní podmínky*
INTENZIVNÍCYKLUS
BĚŽNÝ CYKLUS
Spotřeba energie
(kWh/cyklus)
1,30
1,05
Spotřeba vo
dy (l/cyklus)
14
14
Uživatelské podmínky**
Doba trvání
(min/cyklus)
150
115
Spotřeba energie
(kWh/cyklus)
1,15
0,95
Spotřeba vo
dy (l/cyklus)
14
13
Doba trvání
(min/cyklus)
140
110
* Údaje programu představují hodnoty naměřené v laboratoři, získané v souladu s evropskou normou EN 50242.
** Údaje jsou získané provedením měření v uživatelských podmínkách použití a naložení nádobí.
15
CS
Popis zaŕízení
CS
Celkový pohled
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Horní koš
Horní ostřikovací rameno
Sklopné držáky
Mechanismus nastavení výšky koše
Spodní koš
Spodní ostřikovací rameno
Košík na příbory
Mycí filtr
Nádržka na sůl
Přihrádky na mycí prostředek a nádržka na
leštidlo
Štítek s jmenovitými údaji
Ovládací panel***
Tlačítko
Volba programu
Ovládací panel
Tlačítko On-Off
(Zapnutí-Vypnutí)/
Reset (Vynulování)
Displej
Kontrolka a tlačítko
Start/Pauza
Tlačítko
Odloženého startu
Tlačítko
Poloviční náplně
Tlačítko
Multifunkcních tablet
Displej
Kontrolka Sušení
Kontrolka Mytí
Kontrolka
Chybějícího leštidla
Svetelný
indikátorzbývající doby
Světelný indikátor
čísla programu
Kontrolka
Odloženého startu
Kontrolka
Chybějící soli
Kontrolka
Multifunkcních tablet
Kontrolka
Poloviční náplně
*** Pouze u modelů určených pro úplné vestavění.
* Pouze u některých modelů.
Počet a druh programů a volitelných funkcí se mění v závislosti na modelu myčky.
16
Plnění košů
Sklon A
Sklon B
Sklon C
Pŕed plněním odstraňte z nádobí zbytky jídla, namočte
zaschlé hrnce a pánve, vylijte ze sklenic a pohárů tekutiny,
které v nich zůstaly.
Nádobí uložte tak, aby se nacházelo ve stabilní poloze a
nepŕevrátilo se.
Po naplnění zkontrolujte, zda se ostŕikovací ramena
mohou volně otáčet.
- Nadzvedněte sklopný držák, mírně jej posuňte a umístěte do
Spodní koš
požadovaného sklonu.
Spodní koš může obsahovat hrnce, pokličky, talíře, salátové mísy,
příbory atd.,podle příkladů naplnění.
Široké talíře a velké poklice je vhodnější umístit na okraje koše,
avšak tak, aby nebránily otáčení horního ostřikovacího ramena.
Některé modely myček nádobí disponují
sklopnými částmi*, které lze použít ve
svislé poloze na uložení talířů nebo ve
vodorovné poloze na uložení hrnců a
salátových mís.
Košík na pŕíbory
Košík na příbory může být odlišného typu, podle modelu myčky:
rozkladatelný, nerozkladatelný, posuvný. Košík na příbory musí
být umístěn čelně na spodní košík, a to tak, že jej zasunete mezi
pevné vložky, nebo na horní košík, což se doporučuje při provádění
mytí s poloviční náplní (u modelů vybavených touto volitelnou
funkcí).
- Je vybaven posuvnými
držáky, které umožňují lepší
uložení příborů.
CS
Nastavení výšky horního koše
Horní koš může být nastaven do spodní nebo do horní polohy
s cílem usnadnit ukládání nádobí:
Je vhodnější nastavovat výšku horního koše s
PRÁZDNÝM KOŠEM.
Nikdy nezvedejte nebo nespouštějte košík pouze z jedné
strany.
Otevřete pojistky vodicích drážek koše
na pravé i na levé straně a vytáhněte
koš; umístěte jej do horní nebo spodní
polohy a zasunujte jej podél vodicích
drážek, dokud se do drážky nedostanou
i přední kolečka, a poté zajistěte pojistky
(viz obrázek).
Když je koš vybaven rukojeťmi Dual
Space* (viz obrázek), vytáhněte horní
koš až na doraz, uchopte za rukojeti
nacházející se po stranách a posuňte jej
směrem nahoru nebo dolů; poté jej nechte
spustit dolů a provázejte jej přitom.
Pŕíklady naplnění horního/spodního koše
Nože a nástroje s ostrými hroty musí být uloženy do košíku na
příbory hroty obrácenými směrem dolů nebo musí být uloženy do
vodorovné polohy na sklopné držáky horního koše.
Pŕíklady uložení košíku na pŕíbory
Horní koš
Do horního koše ukládejte choulostivé a lehké nádobí: sklenice,
šálky na čaj a na kávu, talířky, nízké salátové mísy, pánve, nízké
rendlíky a hrnce, které nejsou příliš znečištěné, v souladu s Příklady
plnění.
• Šálky a šálečky, Dlouhé a zahrocené nože, servírovací příbory:
umístěte je na sklopné držáky**.
Sklopné držáky s proměnlivým sklonem
- Sklon umožňuje získat větší prostor v horním koši, umístit sklenice
se stopkami odlišné délky a zlepšit výsledky sušení.
* Pouze u některých modelů.
** Mění se v závislosti na počtu a poloze.
Nádobí nevhodné na mytí v myčce nádobí
• Dřevěné předměty, předměty s dřevěnou rukojetí nebo s rukojetí
z rohoviny nebo předměty s lepenými součástmi.
• Předměty z hliníku, mědi, mosazi, plsti nebo cínu.
• Plastové nebo tepelně neodolné nádobí.
• Starožitný nebo ručně malovaný porcelán.
• Starožitné stříbro. Stříbro, které není starožitné, se může mýt
s použitím jemného programu, přičemž je třeba se ujistit, že
nepřichází do styku s jinými kovy.
Doporučuje se zakoupení nádobí vhodného pro mytí v myčce
nádobí.
17
Spuštění a použití
CS
Uvedení myčky do činnosti
Dávkování mycího prostŕedku
1. Otevřete kohoutek přívodu vody.
2. Stiskněte tlačítko ON-OFF (ZAPNOUT-VYPNOUT): Všechny
kontrolky přítomné na ovládacím panelu se rozsvítí na několik
sekund.
3. Otevřete dvířka a nadávkujte mycí prostředek (viz níže).
4. Naplňte koše (viz Naplnění košů) a zavřete dvířka.
5. Zvolte program podle druhu nádobí a stupně jeho znečištění
(viz tabulka programů) stisknutím tlačítka P.
6. Zvolte volitelné funkce mytí* (viz vedle).
7. Stiskněte tlačítko Start/Pauza (stálé světlo): Dlouhé pípnutí
oznámí zahájení programu, dojde k rozsvícení kontrolky mytí a na
displeji se zobrazí číslo programu a doba zbývající do konce cyklu.
8. Na konci vám dvě krátká a jedno dlouhé pípnutí oznámí ukončení
programu, dojde ke zhasnutí tlačítka Start/Pauza a zobrazení slova
END na displeji. Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ON-OFF
(ZAPNOUT-VYPNOUT), zavřete kohoutek přívodu vody a odpojte
zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu.
9. Před vyjmutím nádobí vyčkejte několik minut, abyste se vyhnuli
Dobrý výsledek mytí závisí také na správném dávkování
mycího prostŕedku, pŕičemž platí, že pŕi pŕekročení
doporučeného množství nedojde ke zvýšení účinnosti
mytí, ale pouze k vyššímu znečištění životního prostŕedí.
popálení. Vyložte koše počínaje spodním košem.
- Pro snížení spotŕeby elektrické energie se
zaŕízení v některých podmínkách NEPOUŽÍVANÍ
automaticky vypne.
Změna probíhajícího programu
Když byl zvolen nesprávný program, je možné jej bezprostředně
po startu změnit: Při zahájeném mytí je pro změnu mycího cyklu
potřebné vypnout zařízení delším stisknutím tlačítka ON/OFF/Reset
(ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ/Vynulování), znovu jej zapnout stejným
tlačítkem a znovu zvolit program a požadované volitelné funkce.
Pŕidání nádobí
Stiskněte tlačítko Start/Pauza, (podsvětlení tlačítka bude blikat).
Otevřete dvířka; dávejte přitom pozor na unikající páru. Poté vložte
nádobí. Stiskněte tlačítko Start/Pauza (červené světlo): Dojde
k obnovení cyklu.
Používejte výhradně mycí prostŕedky pro myčky
nádobí.
NEPOUŽÍVEJTE mycí prostŕedky pro mytí v rukou.
Nadměrné použití mycích prostŕedků může způsobit
pŕítomnost pěny na konci cyklu.
Použití tablet se doporučuje pouze u modelů, které
mají k dispozici volitelnou funkci MULTIFUNKČNÍ
TABLETY.
Nejúčinnějšího mytí a sušení je možné dosáhnout
s použitím mycího prášku, tekutého leštidla a soli.
nádobka A: Mycí prostředek pro mytí
nádobka B: Mycí prostředek pro předmytí
1. Stisknutím tlačítka D otevřete kryt
C.
2. Nadávkujte mycí prostředek;
konzultujte Tabulku programů:
• práškový: nádobky A a B.
• ve formě tablet: Když program
vyžaduje použití 1 tablety, vložte ji do
nádobky A a zavřete kryt; když
vyžaduje použití 2 tablet, položte
C
druhou na dno mycího prostoru.
3. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okrajů nádobky a zavřete
kryt až po zacvaknutí.
D
A
B
Stisknutím tlačítka Start/Pauza pro uvedení zařízení do režimu
pauzy se jednak přeruší program, jednak nastavený odložený start
– je-li nastaven.
V této fázi není možné provádět změnu programu.
Náhodné pŕerušení
Když se během mytí otevřou dvířka nebo když dojde k přerušení
dodávky elektrické energie, program bude přerušen. Při zavření
dvířek nebo po obnovení dodávky elektrické energie bude mytí
pokračovat z bodu, ve kterém bylo přerušeno.
* Pouze u některých modelů.
18
Volitelné funkce mytí
Poloviční náplň
VOLITELNÉ FUNKCE mohou být nastaveny, měněny nebo
vynulovány pouze po provedení volby mycího programu a před
stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Mohou být zvoleny pouze volitelné funkce kompatibilní se zvoleným
programem. Když některá volitelná funkce není kompatibilní se
zvoleným programem, (viz tabulka programů) příslušná LED třikrát
rychle zabliká.
Při zvolení volitelné funkce, která je nekompatibilní s jinou volitelnou
funkcí nebo mycím programem, které byly nastaveny předtím, nově
volená volitelná funkce 3krát zabliká a poté zhasne, zatímco
posledně nastavená volitelná funkce zůstane rozsvícena.
Při mytí malého množství nádobí je možné provést mytí poloviční
náplně a ušetřit tak vodu, energii, mycí prostředek. Zvolte program
a stiskněte tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ: Dojde k rozsvícení kontrolky.
Další stisknutí tlačítka POLOVIČNÍ NÁPLNĚ způsobí zrušení dané
volitelné funkce.
Pamatujte na to, abyste použili pouze poloviční dávku
mycího prostŕedku.
Je lepší použít práškový mycí prostŕedek.
Tato volitelná funkce není k dispozici s programem:
Rychlé mytí.
Za účelem zrušení chybně nastavené volitelné funkce stiskněte
znovu příslušné tlačítko.
Multifunkční tablety (Tabs)
Odložený start
Zahájení programu může být odloženo o 1 až 24 hodin:
1. Po volbě požadovaného mycího programu a případných dalších
volitelných funkcí stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START: Dojde
k rozsvícení příslušné kontrolky. Prostřednictvím stejného tlačítka
zvolte, kdy má být zahájen mycí cyklus (od 1 do 24 hodin).
2. Potvrďte volbu tlačítkem Start/Pauza a dojde k zahájení odečítání
zbývající doby, k zobrazení zvolené doby odložení a ke zrušení
blikání tlačítka Start/pauza (stálé světlo).
3. Po uplynutí nastavené doby uslyšíte dlouhé pípnutí, dojde
ke zhasnutí kontrolky ODLOŽENÝ START a k zahájení programu.
Zrušení volby ODLOŽENÉHO STARTU se provádí několikanásobným
stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ START, dokud se nezobrazí volba
OFF (VYPNOUT).
Není možné nastavit Odložený start během již
Pri použití této volitelné funkce bude optimalizován výsledek mytí
i sušení.
Při použití multifunkčních tablet stiskněte tlačítko MULTIFUNKČNÍ
TABLETY. Dojde k rozsvícení příslušné kontrolky.
Použití volitelné funkce „Multifunkční tablety“ bude mít
za následek prodloužení trvání programu.
Volitelná funkce MULTIFUNKCNÍ TABLETY zustane
nastavena pri následujících zapnutích zarízení, a to až do
jejího vypnutí.
Použití tablet se doporučuje pouze u modelů, které
mají k dispozici volitelnou funkci MULTIFUNKČNÍ TABLETY.
Použití této volitelné funkce se nedoporucuje u
programu, u kterých se nepredpokládá použití
multifunkcních tablet (viz tabulka volitelných funkcí).
probíhajícího cyklu.
Volitelné
funkce mytí
1. Eko
2. Běžné
3. každodenní
4. Namáčení
5. Intenzivní
6. Rychlé mytí
7. Mytí skla
A
Odložený
start
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Poloviční
náplň
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Multifunkční
tablety
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
19
CS
Programy
CS
Když je nádobí málo ušpiněné nebo když se pŕedem oplachovalo pod vodou, snižte výrazně
množství mycího prášku.
Počet a druh programů a volitelných funkcí se mění v závislosti na modelu myčky.
Indikace k volbě
programu
Ekologické mytí při nízké
energetické spotřebě,
vhodný pro nádobí a hrnce.
Běžně znečištěné nádobí
a hrnce. Standardní denní
program.
Každodenní nečistota v omez
eném množství
(4 soupravy + 1 hrnec + 1 pá
nev)
Předběžné mytí, kdy se
očekává doplnění náplně
po dalším jídle.
Silně znečištěné nádobí a
hrnce (nevhodný
pro choulostivé nádobí)
Úsporný a rychlý mycí
cyklus, používaný u mírně
znečištěného nádobí ihned p
o použití. (2 talíře + 2
sklenice + 4 příbory + 1
hrnec + 1 malá pánev)
Rychlý a úsporný cyklus
pro choulostivé nádobí,
citlivé na vysoké teploty,
který se používá bezprostřed
ně po použití tohoto
nádobí. (pohárů Horní koš +
choulostivé talíře Spodní koš)
Mycí prostŕedek
(A) = nádobka A
(B) = nádobka B
Program
1. Eko*
2. Běžně mytí
3. každodenní
mytí
4. Namáčení
5. intenzivní
mytí
Programy, j
ejichž
součástí je
sušení
Volitelné
funkce
Doba
trvání
programu
(tolerance
±10%)
hod min
práškový
tekutý
ve formě
tablet
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ano
A-B-C
2:50’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Ano
A-B-C
1:50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ne
A-B-C
1:00'
Ne
Ne
Ne
Ne
A-B
0:08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ano
A-B-C
2:25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Ne
A-C
0:25’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ano
A-B-C
1:35’
6. Rychlé mytí
7. Mytí skla
Poznámka:
K usnadnění dávkování mycího prostŕedku je tŕeba vědět, že:
1 kuchyňská lžíce = 15 gramů prášku = přibližně 15 ml tekutiny - 1 kuchyňská lžička = 5 gramů prášku = přibližně 5 ml
tekutiny
Nejúčinnějšího mytí a sušení s programy „ každodenní mytí - Rychlé mytí“ je možné dosáhnout, když bude dle možností
dodržen počet uvedených souprav.
* Program Eco (Eko) pracuje za dodržení normy EN-50242, vyznačuje se delší dobou trvání zhledem k ostatním programům,
představuje však nejnižší spotřebu energie a nejvyšší ohled na životní prostředí.
Poznámka pro Zkušební laboratoŕe: O podrobnější informace o podmínkách srovnávací zkoušky EN je možné požádat na
adrese: [email protected]
20
Leštidlo a regenerační sůl
Používejte pouze specifické mycí prostŕedky
pro myčky nádobí.
Nepoužívejte kuchyňskou ani průmyslovou sůl ani
mycí prostŕedky pro mytí v rukou. Dodržujte pokyny
uvedené na obalu.
Používáte-li multifunkční produkt, není třeba přidávat leštidlo,
avšak doporučuje se pŕidat sůl, zejména v pŕípadě, že je
voda tvrdá nebo velmi tvrdá. Dodržujte pokyny uvedené na
obalu.
- Pro ukončení dané funkce vyčkejte několik sekund, stiskněte
některé z tlačítek volitelných funkcí* nebo vypněte zařízení tlačítkem
ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF).
Při použití multifunkčních tablet v každém případě naplňte
nádobku na sůl.
Průměrná autonomie**
Tabulka tvrdosti vody
Když se nepŕidá sůl ani leštidlo, je zcela
zŕejmé, že kontrolky CHYBĚJÍCÍ SŮL* a CHYBĚJÍCÍ
LEŠTIDLO* zůstanou rozsvícené.é.
Dávkování leštidla
5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9
Od 0°f do 10°f se doporučuje nepoužívat sůl.
Leštidlo usnadňuje sušení nádobí tím, že voda klouže z povrchu,
a proto na nádobí nezůstávají zbytky ani skvrny.
Nádobka na leštidlo se plní:
• když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka CHYBĚJÍCÍ
LEŠTIDLO*;
1. Otevřete nádobku otáčením
uzávěru (G) proti směru
hodinových ručiček.
2. Nalijte leštidlo tak, aby
nepřeteklo. Dojde-li k tomu,
očistěte jej suchým hadrem.
F
3. Zašroubujte zpět uzávěr;
G
NIKDY neaplikujte leštidlo
pŕímo
dovnitŕ
mycího
prostoru.
Nastavte dávku leštidla
Nejste-li spokojeni s výsledkem mytí nebo sušení, je možné
provést regulaci množství leštidla. Prostřednictvím šroubováku
otáčejte regulátorem (F) a zvolte jednu ze 6 poloh (regulátor je
z výrobního závodu přednastaven do polohy 4):
• Jsou-li na nádobí bílé zbytky, pootočte regulátor směrem
k nižším hodnotám (1-3).
• Jsou-li na nádobí kapky vody nebo skvrny vodního kamene,
pootočte regulátor směrem k vyšším hodnotám (4-6).
Nastavení tvrdosti vody
Každá myčka je vybavena zařízením na změkčení vody, které
s použitím regenerační soli, specifické pro myčky, dodává vodu
pro mytí nádobí, která je zbavena vodního kamene.
Tato myčka umožňuje regulaci, která snižuje znečišťování a
optimalizuje výkon mytí v závislosti na tvrdosti vody. Údaj lze zjistit
u organizace zabývající se dodávkou pitné vody.
- Zapněte zařízení stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAPNOUT/
VYPNOUT).
- Stiskněte tlačítko P na dobu několika sekund; uslyšíte dvě krátká
pípnutí a na displeji se zobrazí H2O a uvidíte na něm pomalu blikat
nastavené číslo tvrdosti vody (Dekalcifikátor je nastaven
z výrobního závodu do polohy č. 3). Víckrát po sobě stiskněte
tlačítko P, dokud nenastavíte požadovanou tvrdost vody (1-2-34-5* Viz tabulka tvrdosti vody), až do max. 5 úrovní.
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
nádobky na sůl
měsíce
7 měsíců
5 měsíců
3 měsíce
2 měsíce
úroveň
1
2
3
4
2/3 týdny
* při nastavení 5 může dojít k prodloužení doby.
** při 1 mycím cyklu denně.
(°dH = tvrdost v německých stupních - °fH = tvrdost ve
francouzských stupních - mmol/l = milimol/litr)
Dávkování regenerační soli
K dosažení dobrých výsledků mytí je nezbytné kontrolovat stav
soli v nádobce tak, aby nádobka nikdy nezůstala prázdná.
Regenerační sůl odstraňuje vodní kámen z vody a tím zabraňuje
vytváření nánosů na nádobí.
Zásobník soli se nachází ve spodní části myčky nádobí (viz
Popis) a je třeba jej naplnit:
• Když při kontrole uzávěru nádobky na sůl není vidět zelený
plovák*;
• když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka CHYBĚJÍCÍ
SŮL*;
1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte uzávěr
nádobky jeho otáčením proti směru hodinových
ručiček.
2. Pouze při prvním použití: Naplňte nádobku
vodou až po okraj.
3. Umístěte trychtýř* (viz obrázek) a naplňte nádobku na sůl až
po okraj (přibližně 1 kg); vytečení malého množství vody je zcela
běžným jevem.
4. Odložte trychtýř * , odstraňte zbytky soli z hrdla; před
zašroubováním uzávěru jej opláchněte pod tekoucí vodou, místěte
jej přitom hlavou dolů a nechte odtéci vodu ze čtyř zářezů
umístěných do hvězdy, nacházejících se ve spodní části uzávěru.
Doporučuje se provést tento úkon pŕi každém doplňování
soli.
Dobře dotáhněte uzávěr, aby se do nádobky na sůl během mytí
nedostal mycí prostředek (mohlo by tak dojít k trvalému poškození
dekalcifikátoru).
V případě potřeby naplňte sůl ještě před mycím cyklem,
aby došlo k odstranění solného roztoku, který vytekl z nádobky
na sůl.
* Pouze u některých modelů.
21
CS
Údržba a péče
CS
Uzavŕení pŕívodu vody a vypnutí elektrického
napájení
• Po každém mytí uzavřete kohoutek přívodu vody, abyste
se vyhnuli nebezpečí úniků.
• Při čištění zařízení a během operací údržby odpojte
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrického
rozvodu.
Pravidelně čistěte vstupní filtr rozvodu vody, umístěný
na výstupu z vodovodního kohoutu.
- Zavřete kohout přívodu vody.
- Odšroubujte koncovou část přívodní hadice vody, sejměte
filtr a opatrně jej vyčistěte pod proudem tekoucí vody.
- Vložte filtr zpět na původní místo a zašroubujte hadici.
Čištění filtrů
Čištění myčky nádobí
• Vnější povrch a ovládací panel se může čistit
neabrazivním hadrem navlhčeným ve vodě.
Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
• Stěny vnitřního mycího prostoru se dají vyčistit od
případných skvrn hadrem navlhčeným ve vodě s malým
množstvím octa.
Zabránění vzniku nepŕíjemných zápachů
• Dvířka nechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo
hromadění vlhkosti.
• Pravidelně čistěte obvodová těsnění dvířek a nádobek
na mycí prostředek s použitím mokré houby. Zabrání
se tak hromadění zbytků jídla, které jsou hlavními
původci nepříjemného zápachu.
Čištění ostŕikovacích ramen
Může se stát, že se na ostřikovacích ramenech zachytí
zbytky jídla a ucpou otvory, kterými vytéká voda: Čas od
času je třeba je zkontrolovat a vyčistit nekovovým
kartáčkem.
Obě ostřikovací ramena jsou demontovatelná.
Demontáž
horního
ostřikovacího ramena vyžaduje
odšroubování plastové kruhové
matice proti směru hodinových
ručiček. Horní ostřikovací
rameno je třeba namontovat
tak, aby bylo obráceno otvory
Filtrační jednotka je tvořena dvěma filtry, které čistí vodu
použitou k mytí od zbytků jídla a opětovně ji uvádějí do
oběhu: K zabezpečení trvale dobrých výsledků mytí je třeba
filtry čistit.
Pravidelně čistěte filtry.
Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů nebo
s odpojeným filtrem.
• Po několika mytích zkontrolujte filtrační jednotku a dle
potřeby ji důkladně umyjte pod tekoucí vodou. Pomozte si
přitom nekovovým kartáčkem a postupujte dle níže
uvedených pokynů:
1. Otáčejte válcovým filtrem C proti směru hodinových
ručiček a vytáhněte jej (obr. 1).
2. Vytáhněte nádobku filtru B mírným zatlačením na boční
jazýčky (obr. 2);
3. Vyvlečte nerezový talíř filtru A (obr. 3).
4. Zkontrolujte výstupní otvor a odstraňte případné zbytky
jídla. NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranný kryt mycího
čerpadla (součást černé barvy) (obr. 4).
C
1
2
směrem nahoru.
Spodní ostřikovací rameno se
vytahuje tak, že se potáhne
směrem nahoru.
A
3
4
Po vyčištění filtrů proveďte zpětnou montáž filtrační jednotky
a její správné umístění do jejího uložení; představuje
nezbytný předpoklad správné činnosti myčky.
Čištění filtru pŕívodu vody*
Opatŕení v pŕípadě dlouhodobé nečinnosti
Jestliže jsou hadice přívodu vody nové nebo pokud zůstaly
delší dobu v nečinnosti, před připojením je třeba nechat
odtéci vodu, dokud nebude průzračná a zbavená nečistot.
Bez uvedeného opatření může dojít k ucpání přívodu vody
a poškození myčky.
• Nechte pootevřená dvířka.
• Odpojte napájecí kabel zařízení ze zásuvky elektrického
rozvodu a zavřete kohoutek přívodu vody.
• Po vašem návratu proveďte jeden mycí cyklus naprázdno.
* Pouze u některých modelů.
22
Opatŕení a rady
Zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu s platnými
mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou
uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pozorně přečíst.
Základní bezpečnostní pokyny
• Tento elektrický spotřebič nemůže být používán osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo
duševními schopnostmi s výjimkou případů, kdy je jim poskytnut
dozor nebo pokyny týkající se použití osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost.
• V každém případě je potřebný dozor dospělé osoby, aby se
zabránilo použití daného elektrospotřebiče k dětským hrám.
• Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro neprofesionální
použití v domácnosti.
• Zařízení mohou používat pouze dospělé osoby na mytí nádobí
v domácnosti podle pokynů uvedených v tomto návodu.
• Zařízení nesmí být nainstalováno venku, a to ani v případě, že
by se jednalo o místo chráněné před nepřízní počasí, protože
je velmi nebezpečné vystavit jej působení deště a bouří.
• Nedotýkejte se myčky nádobí bosýma nohama.
• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu tahem
za kabel, ale uchopením za zástrčku.
• Před provedením operací čištění a údržby je třeba zavřít
kohoutek přívodu vody a odpojit zástrčku ze zásuvky
elektrického rozvodu.
• Při výskytu poruchy se v žádném případě nepokoušejte o
opravu vnitřních částí zařízení.
• Nikdy se nedotýkejte rezistoru.
• Neopírejte se o otevřená dvířka a nesedejte si na ně. Mohlo by
dojít k převrácení zařízení.
• Dvířka nesmí zůstat v otevřené poloze, protože by mohla
představovat nebezpečí zakopnutí.
• Udržujte mycí prostředek a leštidlo mimo dosah dětí.
• Obaly nejsou hračky pro děti!
Jak ušetŕit a brát ohled na životní prostŕedí
CS
Šetŕení vodou a energií
• Uvádějte myčku nádobí do chodu pouze tehdy, když je naplněna.
Během čekání na naplnění zařízení zabraňte vzniku
nepříjemného zápachu použitím cyklu Namáčení (viz Programy).
• Zvolte program vhodný pro druh nádobí a stupeň znečištění;
konzultujte Tabulku programů:
- Pro běžně znečištěné nádobí použijte program Eco (Eko),
který zaručuje nízkou spotřebu energie a vody.
- při menším množství nádobí použijte volitelnou funkci Poloviční
náplň* (viz Spuštění a použití).
• V případě, že vaše smlouva na dodávku elektrické energie
předpokládá používání časových pásem pro šetření elektrickou
energií, provádějte mytí v časových pásmech se sníženou
sazbou. Volitelná funkce Odložený start* (viz Spuštění a
použití) může napomoci organizaci mycích cyklů uvedeným
způsobem.
Mycí prostŕedky bez fosfátů, bez chloru a
obsahující enzymy
• Doporučuje se používat mycí prostředky bez fosfátů a bez
chloru, které berou ohled na životní prostředí.
• Enzymy jsou mimořádně účinné při teplotách kolem 50°C, proto
při použití mycích prostředků s enzymy je možné nastavit mytí
při nižších teplotách a dosáhnout stejných výsledků jako při
65°C.
• Správné dávkování mycího prostředku na základě pokynů
výrobce s ohledem na tvrdost vody, stupeň znečištění a
množství mytého nádobí zabraňuje plýtvání. I když se jedná o
biodegradabilní látky, mycí prostředky narušují přirozenou
rovnováhu v přírodě.
Likvidace
• Likvidace obalových materiálů: Při jejich odstraňování postupujte
v souladu s místním předpisy a dbejte na možnou recyklaci.
• Evropská směrnice 2002/96/ES o odpadu tvořeném elektrickými
a elektronickými zařízeními (RAEE) předpokládá, že
elektrospotřebiče nesmí být likvidovány v rámci běžného
pevného městského odpadu. Vyřazená zařízení musí být
sesbírána zvlášť za účelem zvýšení počtu recyklovaných a
znovu použitých materiálů, ze kterých jsou složena, a za účelem
zabránění možným ublížením na zdraví a škodám na životním
prostředí. Symbolem je přeškrtnutý koš, který je uveden na
všech výrobcích s cílem připomenout povinnosti spojené se
separovaným sběrem.
Podrobnější informace týkající se správného způsobu vyřazení
elektrospotřebičů z provozu mohou jejich držitelé získat tak, že
se obrátí na navrženou veřejnou instituci nebo na prodejce.
* Pouze u některých modelů.
23
Poruchy a způsob jejich
odstranění
CS
Když se na zařízení vyskytnou poruchy v činnosti, zkontrolujte dříve, než se obrátíte na Servisní službu,
následující body.
Poruchy:
Možné pŕíčiny / Řešení:
Nedochází k uvedení myčky do
chodu, nebo myčka nereaguje na
ovládací povely
• Vypněte zařízení tlačítkem ZAP./VYP. (ON/OFF), zapněte jej znovu po uplynutí přibližně
jedné minuty a znovu nastavte požadovaný program.
• Zástrčka není řádně zastrčena v zásuvce elektrického rozvodu.
• Dvířka myčky nejsou řádně zavřená.
Není možné zavŕít dvíŕka
• Došlo k zamknutí zámku; energicky zavřete dvířka dokud neuslyšíte cvaknutí.
Myčka nevypouští vodu.
•
•
•
•
Myčka je hlučná.
• Nádobí naráží vzájemně na sebe, nebo na ostřikovací ramena.
• Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován, nebo není vhodný
pro mytí v myčkách. (viz Uvedení do činnosti a použití).
Program ještě neskončil.
Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz Instalace).
Odpadové potrubí umyvadla je ucpané.
Filtr je ucpán zbytky jídla.
Na nádobí a na sklenicích jsou vidi • Chybí regenerační sůl, nebo její nastavení neodpovídá tvrdosti používané vody (viz Lešt
idlo a sůl).
telné nánosy vodního kamene
• Uzávěr nádobky na sůl není dobře uzavřen.
nebo bílý povlak.
• Leštidlo bylo spotřebováno, nebo jeho dávkování není dostatečné.
Na nádobí a na sklenicích jsou pat • Dávkování leštidla je nadbytečné.
rné bílé zbytky nebo modrý povlak.
Nádobí je málo suché.
•
•
•
•
Nádobí není dostatečně čisté.
•
•
•
•
•
Koše jsou příliš naplněné (viz Plnění košů).
Nádobí není dobře rozmístěno.
Ostřikovací ramena se nemohou pohybovat volně.
Mycí program je příliš mírný (viz Programy).
Nadměrná přítomnost pěny: Mycí prostředek není vhodně dávkován, nebo není vhodný
pro mytí v myčkách. (viz Uvedení do činnosti a použití).
• Uzávěr leštidla nebyl správně uzavřen.
• Filtr je znečištěný nebo ucpaný (viz Údržba a péče).
• Chybí regenerační sůl (viz Leštidlo a sůl).
Myčka nenapouští vodu – Alarm
zavŕeného kohoutu.
•
•
•
•
(je slyšet krátká pípnutí*)
(na displeji je zobrazeno číslo A 6).
Byl zvolen program bez sušení.
Leštidlo bylo spotřebováno, nebo jeho dávkování není dostatečné (viz Leštidlo a sůl).
Regulace leštidla neodpovídá potřebě.
Nádobí je z antiadhezivního materiálu, nebo z plastu.
Chybí voda v rozvodu vody.
Přívodní hadice na vodu je ohnutá (viz Instalace).
Otevřete kohoutek a zařízení bude uvedeno do chodu v průběhu několika málo minut.
Došlo k zablokování zařízení následkem chybějícího zásahu po pípnutích.
Vypněte zařízení tlačítkem ZAP./VYP. (ON/OFF), otevřete kohoutek přívodu vody a po
20 sekundách znovu zapněte stisknutím stejného tlačítka. Opět nastavte mycí program
a spusťte zařízení.
Alarm pŕívodní hadice vody/ucpání • Vypněte zařízení stisknutím tlačítka ZAP./VYP. (ON/OFF). Zavřete kohout přívodu vody,
abyste zabránili vytopení, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu.
vstupního filtru.
Zkontrolujte, zda není vstupní filtr rozvodu vody ucpán nečistotami. (viz kapitola „Údržb
(na displeji je zobrazeno č. A 7).
a a péče“).
* Pouze u některých modelů.
24
Használati útmutató
MOSOGATÓGÉP
HU
Tartalom
HU
Üzembe helyezés, 26-27
Magyar, 25
Elhelyezés és vízszintezés
Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás
Tanácsok az első mosáshoz
Műszaki adatok
Ecodesign Regulation
Készülékleírás, 28
Áttekintő nézet
Kezelőpanel
Berámolás a kosarakba, 29
Alsó kosár
Evőeszköztartó kosár
Felső kosár
Indítás és használat, 30-31
DSG 573
A mosogatógép elindítása
A mosogatószer betöltése
Mosási opciók
Programok, 32
Programtáblázat
Öblítőszer és regeneráló só, 33
Az öblítőszer betöltése
A regeneráló só betöltése
Karbantartás és ápolás, 34
A víz elzárása, és a készülék áramtalanítása
A mosogatógép kitiszítása
A kellemetlen szagok elkerülése
A permetezőkarok tisztítása
A bemenővíz-szűrő tisztítása
A szűrők tisztítása
Amennyiben hosszú ideje nem használta
Óvintézkedés és tanácsok, 35
Általános biztonság
Hulladékelhelyezés
Környezetvédelem
Rendellenességek és elhárításuk, 36
25
Üzembe helyezés
HU
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy bármikor használhassa! A
mosogatógép értékesítése, átadása, és/vagy áthelyezése esetén
biztosítsa, hogy a kézikönyv a készülékkel együtt maradjon!
Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos információkat
tartalmaznak az üzembe helyezésről, a használatról és a
biztonságról.
Költözködés esetén a készüléket tartsa függőleges
helyzetben; ha ez nem lehetséges, a hátsó oldalára döntse!
Ezt a készüléket háztartási használatra, illetve ahhoz hasonló
alkalmazásokra tervezték, pl.:
- konyhaként kialakított területek bolti, irodai és egyéb
munkakörnyezetben dolgozó személyzet számára;
- vidéki házak;
- szállodai, moteli és egyéb lakókörnyezetben lakó ügyfelek által
való használat;
- bed and breakfast.
Elhelyezés és vízszintezés
1. Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e
meg a szállítás során!
Amennyiben megsérült, ne kösse be, hanem forduljon a
viszonteladóhoz!
A vízbevezetőcső bekötése
• hidegvízvezetékbe: csavarozza föl a vízbevezetőcsövet egy
3/4”-os menettel rendelkező vízcsapra; de előtte, a készülék
eltömődésének megelőzése érdekében jól eressze ki a vizet,
míg a vízsugár áttetszővé nem válik!
• melegvízvezetékbe: amennyiben önöknél központi
fűtőberendezés szolgáltatja a melegvizet, a mosogatógép a
hálózati melegvízre is ráköthető, feltéve, hogy annak
hőmérséklete nem haladja meg a 60 °C-ot.
A hidegvízvezetéknél leírtak szerint csavarozza föl a csövet a
csapra!
Ha a vízbevezetőcső nem elég hosszú, forduljon szaküzlethez
vagy meghatalmazott szakemberhez (lásd Ügyfélszolgálat)!
A víznyomásnak a Műszaki adatok táblázatában szereplő
határértékek között kell lennie (lásd oldalt).
Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen se törés, se szűkület!
A leeresztőcső bekötése
A leeresztőcsövet – a cső megtörése nélkül – kösse legalább
4 cm átmérőjű lefolyóba.
2. Helyezze el a mosogatógépet úgy, hogy oldalai, illetve hátlapja
nekifekhetnek a szomszédos bútoroknak, falaknak! A készülék
egybefüggő munkalap* alá is beszerelhető (lásd Beszerelési
útmutató).
3. A mosogatógépet sík és kemény padlóra állítsa! A készülék
vízszintbe állításakor a padló egyenetlenségeit az elülső lábak ki, illetve becsavarásával kompenzálhatja. A pontos vízszintezéssel
biztosítható a készülék stabilitása, megelőzhetők a rezonanciák
és zajok, illetve a készülék nem fog elmozdulni.
4*. A hátsó lábak magasságának beállításához a mosogatógép
alsó, elülső, középső részén található piros színű hatszögletű
csavarjait állítsa be egy 8-mm-es hatszögletű csavarkulccsal – a
magasság növeléséhez csavarja órairányban, a magasság
csökkentéséhez pedig órairánnyal ellentétesen (lásd a
dokumentációhoz mellékelt beépítési útmutatót).
Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás
A vízbekötéshez és elektromos csatlakoztatáshoz szükséges
átalakításokat csak szakember végezheti.
Vigyázzon, hogy a mosogatógép nehogy rátegye a csövekre,
vagy a tápkábelre!
A készüléket új csövekkel kell a vízhálózatba bekötni.
Ne használjon régi csöveket!
A vízbevezetőcső, a leeresztőcső, valamint az elektromos tápkábel
a kényelmes bekötés érdekében mind jobbra, mind balra
elvezethető.
A leeresztőcsőnek a padlótól vagy a mosogatógép alátámasztási
felületétől számítva 40 és 80 cm között kell lennie (A).
Mielőtt a leeresztőcsövet a mosogatószifonba becsatlakoztatja,
távolítsa el a műanyag dugót (B).
A víz kiömlésének megakadályozása
A víz kiömlésének megakadályozása érdekében a mosogatógép:
- egy olyan rendszerrel van ellátva, mely rendellenességek esetén
meggátolja a vízbetáplálást, illetve a készülékben rekedt víz
kiengedését.
Bizonyos modellek a New Acqua Stop* nevű kiegészítő biztonsági
berendezéssel is rendelkeznek, mely a vízbevezetőcső
megrongálódása esetén is megakadályozza a vízkiömlést.
FIGYELEM! NAGYFESZÜLTSÉG!
A vízbevezetőcsövet semmilyen körülmények között sem szabad
elvágni, mivel nyomás alatt álló részeket tartalmaz.
* Csak néhány modellnél tartozék.
26
Elektromos csatlakoztatás
Vízlecsapódásgátló csík*
Mielőtt bedugná a dugót a konnektorba, győződjön meg arról, hogy:
A mosogatógép beszerelése után nyissa ki az ajtót, és ragassza
az átlátszó öntapadó csíkot a fapolc alsó oldalára, hogy megvédje
azt a kondenzvíztől.
• az aljzatnak van földelése, és megfelel a törvény által
előírtaknak;
• az aljzat képes elviselni a készülék ajtajának belső oldalán
elhelyezett adattáblán feltüntetett maximális teljesítményfelvételt
(lásd A mosogatógép leírása);
• a tápfeszültség értéke a készülék ajtajának belső oldalán
elhelyezett adattáblán feltüntetett értékek közé esik;
• az aljzat kompatibilis a készülék villásdugójával! Ellenkező
esetben a hivatalos szakszervizzel cseréltesse le a villásdugót
(lásd Szerviz); ne használjon hosszabbítót vagy elosztót!
Tanácsok az első mosáshoz
Az üzembe helyezés után, közvetlenül az első mosás előtt, a
sótartályt töltse meg színültig vízzel, és csak ezután adjon hozzá
nagyjából 1 kg sót (lásd Öblítőszer és regeneráló só): a víz túl
fog csordulni. Válassza ki a vízkeménységet (lásd Öblítőszer és
regeneráló só)! - A só betöltése után a SÓHIÁNYJELZO* lámpa
kialszik.
Amennyiben a sótartályba nem tölt sót, a vízlágyító
berendezés és a fűtőszál tönkremehet.
Az elektromos tápkábelnek és a hálózati aljzatnak a készülék
bekötése után is könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia.
A kábel ne legyen megtörve vagy összenyomva!
Műszaki adatok
Rendszeresen ellenőrizze a kábel állapotát, és amennyiben
cserére szorul, a cserét kizárólag hivatalos szerelővel végeztesse
(lásd Szerviz)!
Szélesség 45 cm
Magasság 85 cm
Mélység 60 cm
Méretek
A fenti előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó
elhárít minden felelősséget.
Mosókapacitás
Hálózati
víznyomás
Tápfeszültség
Teljes felvett
teljesítmény
10 normál teríték
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷10 bar)
7,25 psi – 145 psi
Lásd adattábla
Olvadó biztosíték
Lásd adattábla
Lásd adattábla
A készülék megfelel az alábbi
uniós irányelveknek:
-2006/95/EC (kisfeszültségi)
-Az elektromágneses összeférhető
ségről szóló 2004/108/EC
-2005/32/EC (Comm. Reg.
1275/2008) (Ecodesign)
-97/17/EC (Címkézés)
-2002/96/EC
ECODESIGN REGULATION
ECO mosási ciklus ez az a normál program, melyre az energiafogyasztást jelölő címke vonatkozik; ez a ciklus normál szennyezettségű
edények mosására szolgál, egyúttal ez az a program, mely az energia- és vízfogyasztás vonatkozásában ennél az edénytípusnál a
leghatékonyabb. Ha kevesebbet szeretne fogyasztani, a mosogatógépet tele töltettel használja.
Készenléti fogyasztás: Bekapcsolva hagyott mód fogyasztása 3 [W] – Kikapcsolt mód fogyasztása 1,3 [W]
A főbb ciklusok fogyasztási táblázata
Normál körülmények*
INTENZÍV
NORMÁL
Energiafogy
asztás
[kWh/ciklus]
1,30
1,05
Felhasználói körülmények**
Vízfogyasztás
[l/ciklus]
Időtartam
[perc/ciklus]
Energiafogyasztás
kWh/ciklus]
Vízfogyasztás
[l/ciklus]
Időtartam
[perc/ciklus]
14
14
150
115
1,15
0,95
14
13
140
110
* A program adatai az EN 50242 európai szabvány szerint számított laboratóriumilag mért értékek.
** Az adatok használati körülmények és felhasználói edénytöltet mellett lettek megállapítva.
27
HU
Készülékleírás
HU
Áttekintő nézet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Felső kosár
Felső permetezőkar
Billenőpolc
Kosármagasság szabályozó
Alsó kosár
Alsó permetezőkar
Evőeszköztartó kosár
Mosogatószűrő
Sótartály
Mosogatószeres és öblítőszeres rekesz
Adattábla
Kezelőpanel***
Kezelőpanel
Programválasztó
gomb
Display
ON/OFF-Reset
gomb
FÉL ADAG gomb
Indítás/
szüneteltetés
gomb és lámpa
Késleltetett
indítás gomb
Multifunkciós
tabletták gomb
Display
MOSOGATÁS lámpa
SZÁRÍTÁS lámpa
ÖBLÍTŐSZERHIÁNYJELZŐ lámpa
Maradékidokijelzo
Programszámkijelző
KÉSLELTETETT
INDÍTÁS lámpa
Sóhiányjelző
lámpa
Multifunkciós
tabletták lámpa
FÉL ADAG lámpa
***Csak teljes beépítésű modelleknél.
*Csak néhány modellnél tartozék.
A programok és opciók száma és típusa a mosogatógép típusától függően változhat.
28
Berámolás a kosarakba
Mielőtt berámolna a kosarakba, távolítsa el az
ételmaradékokat az edényekről, és öntse ki a poharakból
és tálkákból a bennük maradt folyadékot.
Az edényeket úgy helyezze el, hogy stabilan álljanak, és
ne borulhassanak le.
A berámolás után ellenőrizze, hogy a permetezőkarok
szabadon el tudnak-e forogni!
Alsó kosár
Az alsó kosárba fazekakat, fedőket, tányérokat, salátástálakat,
evőeszközöket stb.lehet berámolni a Berámolási minták szerint.
A nagyobb tányérokat és fedőket a kosár szélein tanácsos
elhelyezni, ügyelve arra, hogy ne akadályozzák a felső
permetezőkart a forgásban.
Bizonyos mosogatógép-modellek
lehajtható részekkel * rendelkeznek,
melyeket függőleges helyzetben tányérok,
vízszintes helyzetben pedig fazekak és
salátástálak elrendezésére lehet
használni.
A lejtés
C lejtés
HU
- Emelje fel a billenőpolcot, enyhén csúsztassa el, majd állítsa a
kívánt lejtési szögre.
A felső kosár magasságának beállítása
Az edények elhelyezésének megkönnyítése érdekében a felső
kosár magasabb, illetve alacsonyabb pozícióba állítható:
A felső kosár magasságát lehetőleg ÜRES
ÁLLAPOTBAN állítsa be!
A kosarat sohase emelje vagy süllyessze csak egyik
oldalánál fogva.
Nyissa ki a kosár jobb- és baloldali sínjein az
ütközőket, és húzza ki a kosarat; rakja a
síneket feljebb vagy lejjebb, helyezze vissza
a kosarat úgy, hogy az első görgők is a sínen
legyenek, és zárja vissza az ütközőket (lásd
ábra)!
Evőeszköztartó kosár
Az evőeszköztartó kosár a mosogatógép típusától függően eltérő
lehet. Az evőeszköztartó kosarat az alsó kosár elülső részén kell
elhelyezni, becsúsztatva a fix betétekbe, vagy a felső kosárban
kell elhelyezni (fél adagos mosogatás esetén ennek megoldási
módjait a következő ábra mutatja).
- A kosár eltolható
billenőpolcokkal rendelkezik,
melyek segítségével az
evőeszközöket megfelelően
el lehet rendezni.
B lejtés
Amennyiben a kosár Dual Space
fogantyúval* van ellátva (lásd ábra), húzza
ki teljesen a felső kosarat, fogja meg a kosár
oldalain lévő fogantyúkat, és mozgassa
azokat feljebb vagy lejjebb – hagyja a helyére
kattanni a kosarat.
Berámolási minták a felső kosárra
A késeket és a vágóeszközöket élükkel lefele kell behelyezni
az evőeszköztartó kosárba, vagy vízszintesen a felső kosár
billenőpolcaira.
Az evőeszköztartó kosár elrendezési mintái
Berámolási minták az alsó kosárra
Felső kosár
Rámolja be a kényes és könnyű edényeket: a poharakat, a teásés kávéscsészéket, a tányérokat, a mély salátástálakat, a
serpenyőket és az enyhén szennyezett mély fazekakat a
Berámolási minták szerint!
• A csészéket és csészealjakat helyezze a billenőpolcra**!
• A hosszú és hegyes késeket, merőkanalakat helyezze a
billenőpolcra**!
Változtatható lejtésű billenőpolc
- A lejtés beállításával nagyobb teret nyerhet a felső kosárban,
különféle szárhosszú talpas poharakat helyezhet el, és javíthatja
a szárítás hatásfokát.
* Csak bizonyos modelleknél tartozék.
** Számuk és helyzetük változtatható.
Mosogatógépes mosásra nem alkalmas edények
• Fa-, fanyelű vagy csontmarkolatú, illetve ragasztott tárgyak.
• Alumíniumból, vörös- vagy sárgarézből, cinből, illetve ónból
készült tárgyak.
• Nem hőálló műanyag edények.
• Antik vagy kézzel festett porcelánok.
• Antik ezüstkészlet. Ellenben a nem antik ezüstkészlet a kíméletes
programmal mosható, de ez esetben győződjön meg arról, hogy
az ne érintkezzen más fémekkel!
Tanácsos mosogatógépben mosható edényeket használni.
29
Indítás és használat
HU
A mosogatógép elindítása
A mosogatószer betöltése
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg a BE/KI gombot: néhány másodpercig a kezelőpanel
valamennyi lámpája kigyullad.
3. Nyissa ki az ajtót, és adagolja be a mosogatószert (lásd alább).
4. Rámoljon be a kosarakba (lásd Berámolás a kosarakba), és
csukja be az ajtót.
5. A P gomb nyomogatásával az edények és azok
szennyezettségének mértéke alapján válassza ki a megfelelő
programot (lásd programtáblázat).
6. Válassza ki a mosogatási opciókat* (lásd oldalt).
7. Az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb megnyomásával indítsa el
a programot (folyamatos fény): a program elindulását hosszú
sípszó jelzi. Kigyullad a mosogatás lámpa, és a kijelzőn megjelenik
a program száma és a ciklus végéig hátralévő idő.
8. A program végét két rövid és egy hosszú sípszó jelzi, az
INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb kialszik, a kijelzőn pedig megjelenik
az END felirat. A BE/KI gomb megnyomásával kapcsolja ki a
készüléket, zárja el a vízcsapot, és húzza ki a dugót a konnektorból.
9. Az edények kiszedése előtt várjon néhány percet, hogy nehogy
megégesse magát. Az alsó kosárral kezdve rámolja ki a kosarakat.
A mosogatás eredményessége a mosogatószer helyes
adagolásán is múlik – túlzott használatával a mosás nem
lesz hatékonyabb, csak a környezetszennyezés lesz
nagyobb.
- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében
a használat SZÜNETELÉSÉNEK bizonyos eseteiben
a készülék automatikusan kikapcsol.
Csak mosogatógépbe való mosogatószert
használjon!
NE HASZNÁLJON kézi mosogatószert!
Tabletták használata csak azoknál a modelleknél
javasolt, melyek rendelkeznek a MULTIFUNKCIÓS
TABLETTÁK opcióval.
Amennyiben túl sok mosogatószert használ, a ciklus
végén a mosandón hab maradhat.
A mosogatás és szárítás maximális hatásfokát csak
úgy érheti el, ha por alakú mosogatószert, folyékony
öblítőszert és sót használ.
A rekesz: mosogatószer a mosáshoz
B rekesz: mosogatószer az előmosáshoz
1. A D gomb megnyomásával
nyissa ki a C fedelet!
2. Adagolja be a mosogatószert a
Programtáblázat szerint:
• por: A és B rekesz.
• tabletta: amikor a programhoz 1
szükséges, helyezze be azt az A
rekeszbe, és csukja le a fedelét; ha
2 kell, a másodikat a rekesz
Folyamatban lévő program módosítása
Ha véletlenül rossz programot indított volna el, az indításkor még
visszavonhatja: a mosogatás elindítása után a mosogatási ciklus
módosításához a BE/KI/NULLÁZÁS gomb nyomva tartásával
kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja be ugyanezzel a gombbal, és
válassza ki újból a kívánt programot és beállítást.
Edények menet közbeni berámolása
Nyomja meg az Indítás/szüneteltetés gombot (a gomb lámpája
villogni kezd). Nyissa ki az ajtót, vigyázva a kiáramló gőzre, és
rakja be az edényeket. Nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS
gombot: a ciklus folytatódik.
mélyére kell tenni.
3. Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat a rekesz
pereméről, és kattanásig csukja le a fedelét!
Az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gombnak a készülék
szüneteltetése érdekében való megnyomásával a programot, vagy
– ha be van állítva – a késleltetett indítást lehet megszakítani.
Ebben a fázisban nem lehet módosítani a programot.
Véletlen leállások
Ha a mosogatás során kinyílik az ajtó vagy elmegy az áram, a
program félbeszakad. Ha az ajtót becsukja, illetve visszatér az
áram, a mosogatás onnan folytatódik, ahol korábban félbeszakadt.
*
30
Csak néhány modellnél tartozék.
Mosási opciók
Fél adag
Az OPCIÓKAT csak a mosogatási program kiválasztása
előtt és az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb megnyomása
után lehet beállítani, módosítani vagy nullázni.
Csak a választott program típusával kompatíbilis opciók
választhatók. Amennyiben egy opció nem kompatíbilis a kiválasztott
programmal, (lásd programtáblázat) azt a megfelelő lámpa
háromszor egymás után történő gyorsan felvillanása jelzi.
Abban az esetben, ha kevés a mosandó edény, válassza a fél
adag funkciót, mellyel vizet, energiát és mosogatószert spórolhat
meg. Válassza ki a programot, nyomja le többször egymás után a
FÉL ADAG gombot: a lámpa kigyullad.
A FÉL ADAG gomb újabb megnyomásával z opció kiválasztása
törölhető.
Ne feledje felére csökkenteni a mosogatószer
mennyiségét.
Amennyiben egy opcióval vagy korábban kiválasztott mosogatási
programmal nem kompatíbilis opciót választ ki, a nem kompatíbilis
opció háromszor villan föl, majd kialszik, míg az utoljára választott
opció égve marad.
Ez az opció a következő programnál nem érhető el:
Gyors.
A hibásan megadott opció törléséhez nyomja meg újból a
megfelelő gombot.
Multifunkciós tabletták
Késleltetett indítás
A program indítását 1-től akár 24 órával is késleltetheti:
1. A kívánt mosogatási program és egyéb esetleges opciók
kiválasztását követően nyomja meg az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS
gombot: a megfelelő lámpa kigyullad. Ugyanazzal a gombbal
válassza ki, hogy mikor induljon a mosási ciklus (1–24 óra).
2. Hagyja jóvá a kiválasztást az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS
gombbal, mire elindul a visszaszámlálás. A kiválasztott késleltetés
megjelenik, és az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb abbahagyja a
villogást (állandó fénnyel világít).
3. Ha az idő lejárt, hosszú sípszó hallatszik, az
INDÍTÁSKÉSLELTETÉS lámpa kialszik, és a program elindul.
Az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS kiválasztásának törléséhez nyomogassa
az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS gombot mindaddig, míg a kijelzőn az OFF
felirat meg nem jelenik.
Lehetőleg por alakú mosogatószert használjon.
Ezzel az opcióval a mosogatás és szárítás eredménye optimális
lesz.
Multifunkciós tabletták használata esetén nyomja meg a
MULTIFUNKCIÓS TABLETTÁK gombot! A megfelelő lámpa kigyullad.
A „Multifunkciós tabletták” opció kiválasztásával a programidő
hosszabb lesz.
A MULTIFUNKCIÓS TABLETTÁK opció, amennyiben nem
törölte a kiválasztását, a készülék következo
bekapcsolásakor beállítva marad.
Tabletták használata csak azoknál a modelleknél
javasolt, melyek rendelkeznek a MULTIFUNKCIÓS
TABLETTÁK opcióval.
Ezt az opciót ne használja azoknál a programoknál,
melyeknél a multifunkciós tabletták használata nem
ajánlott (lásd opciótáblázat)!
Az indításkésleltetést elindított ciklus esetén nem
lehet beállítani.
A
B
C
Késleltetett
indítás
Fél adag
Multifunkciós
tabletták
1. Gazdaságos
Igen
Igen
Igen
2. Normál
Igen
Igen
Igen
3. Hétköznapi
Igen
Igen
Igen
4. Áztatás
Igen
Igen
Nem
5. Intenzív
Igen
Igen
Igen
6. Gyorsmosás
Igen
Nem
Igen
7. Kristályok
Igen
Igen
Igen
Opciótáblázat
*
Csak néhány modellnél tartozék.
31
HU
Programok
HU
Amennyiben az edények nem túl koszosak vagy korábban vízzel el lettek öblítve, csökkentse
jelentősen a mosogatószer-adagot!
A programok és opciók száma és típusa a mosogatógép típusától függően változhat.
Javaslatok a program
kiválasztásához
Alacsony energiafogyasztású gaz
daságos mosás edények és fazek
ak számára.
Normál szennyezettségű edények
és fazekak. Standard mindennapi
program
Hétköznapi szennyezettség korlát
ozott mennyiségben.
(4 teríték + 1 fazék + 1 serpenyő)
Mosogatószer
(A) = A rekesz
(B) = B rekesz
Program
1. Gazdaságos*
2. Normál
Szárítást
tartalmazó Opciók
programok
Program
időtartama
(±10%
eltérés)
óra:perc’
por
folyadék
tabletta
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Igen
A-B-C
2:50’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Igen
A-B-C
1:50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Nem
A-B-C
1:00’
Nem
Nem
Nem
Nem
A-B
0:08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Igen
A-B-C
2:25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Nem
A-C
0:25'
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Igen
A-B-C
1:35’
3. Hétköznapi
A következő fogásra előkészítő m
osogatás
4. Áztatás
Erősen szennyezett edények és
fazekak (sérülékeny edényekhez
nem használható).
Gazdaságos és gyors ciklus kevé
ssé szennyezett edények használ
at utáni azonnali elmosogatásáho
z. (2 tányér + 2 pohár + 4 evőesz
köz+1 fazék+1 kis serpenyő)
Gazdaságos és gyors ciklus közv
etlen használat után a magas hő
mérsékletre érzékenyebb, kényes
edények számára. (talpas pohár
felső kosár + kényes tányérok,
alsó kosár )
5. Intenzív
6. Gyorsmosás
7. Kristályok
Megjegyzés:
A Hétköznapi - Gyorsmosás program maximális hatékonyságát úgy érheti el, ha betartja a terítékek meghatározott számát.
A mosogatószer adagolásának megkönnyítéséhez jó tudni, hogy:
1 evőkanál = nagyjából 15 gr. por = nagyjából 15 ml folyadék 1 teáskanál = nagyjából 5 gr. por = nagyjából 5 ml folyadék
* Az EN-50242 szabványnak megfelelő Gazdaságos program a többi programhoz képest hosszabb programidővel rendelkezik,
mindenesetre ennek a legkisebb az energiafogyasztása, és még környezetkímélő is.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatok körülményeivel kapcsolatos részletes
információkért forduljon a következő címhez: [email protected]
32
Öblítőszer és
regeneráló só
Kizárólag mosogatógépekhez használatos
termékeket használjon!
Ne használjon se étkezési, se ipari sót, se kézi
mosogatószert! Tartsa be a termék csomagolásán
található utasításokat!
Multifunkciós termék használata esetén nem szükséges
öblítőszert használni, helyette tanácsos sót betölteni,
különösen, ha a víz kemény vagy nagyon kemény. Tartsa
be a termék csomagolásán található utasításokat!
Ha nem tölt be se sót, se öblítőszert, a
SÓHIÁNYJELZŐ LÁMPA* és ÖBLÍTŐSZERHIÁNYJELZŐ LÁMPA* égve marad.
Az öblítőszer betöltése
Az öblítőszerrel az edények könnyebben száradnak, mivel a
felületükről a víz lepereg, és nem maradnak csíkok, illetve foltok.
A öblítőszeres rekeszt akkor kell feltölteni,
• ha a kezelőpanelen kigyullad az ÖBLÍTŐSZERHIÁNY-JELZŐ
lámpa*;
1. A kupak (G) órairánnyal
ellentétesen történő kicsavarásával
nyissa ki a rekeszt!
2. Töltse be az öblítőszert,
vigyázva, nehogy mellé menjen! Ha
F
mégis, száraz ronggyal azonnal
törölje le!
G
3. Csavarja vissza a kupakot!
SOHA ne öntse az öblítőszert
közvetlenül a mosogatótérbe!
Állítsa be az öblítőszer adagolását!
Ha nem elégedett a szárítás eredményével, módosítson az
öblítőszer adagolásán! Egy csavarhúzóval forgassa el a
szabályozót (F) a 6 pozíció egyikébe (gyárilag a 4-esre van
beállítva):
• Amennyiben az edényeken fehér csíkok láthatók, csavarja
kisebb értékre (1–3)!
• Ha az edényeken vízcseppek vagy vízkőfoltok találhatók,
csavarja magasabb értékre (4–6)!
A vízkeménység beállítása
Minden egyes mosogatógép vízlágyító berendezéssel van ellátva,
mely kifejezetten mosogatógépbe való regeneráló só használatával
vízkőmentes vizet szolgáltat az edények mosogatásához.
Ez a mosogatógép olyan szabályozással rendelkezik, mely
csökkenti a környezetterhelést és a vízkeménységnek megfelelően
optimalizálja a mosási teljesítményt. A víz keménységéről a hálózati
ivóvíz szolgáltatójától kaphat felvilágosítást.
- A funkcióból való kilépéshez várjon nagyjából néhány
másodpercet, vagy nyomjon meg egy opciógombot*, illetve a BE/
KI gombbal kapcsolja ki a készüléket.
Multifunkciós tabletták használata esetén mindenképpen töltse
meg a sótartályt.
Vízkeménység-táblázat
Szint
1
2
3
4
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
Egy sótartály-töltet
átlagos élettartama**
Hónapok
7 hónap
5 hónap
3 hónap
2 hónap
5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9
2/3 hét
0 °fH és 10 °fH között tanácsos nem használni sót.
* az 5-ös program esetén az időtartam hosszabb lehet.
** napi 1 mosogatási ciklussal.
(°dH = német keménységi fok – °fH = francia keménységi fok –
mmol/l = millimol/liter)
A regeneráló só betöltése
A mosogatás eredményességéhez nélkülözhetetlen, hogy a
sótartály sose ürüljön ki. A regeneráló só eltávolítja a vízből a
vízkövet, így az nem rakódhat az edényekre.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd
Készülékleírás), és fel kell tölteni:
• ha a sótartály kupakján a zöld szintjelző* nem látható;
• ha a kezelőpanelen kigyullad az ÖBLÍTŐSZERHIÁNY-JELZŐ
lámpa*;
1. Húzza ki az alsó kosarat, és órairánnyal
ellentétesen csavarja le a tartály kupakját.
2. Csak az első használatbavétel alkalmával: a
tartályt a pereméig töltse fel vízzel.
3. Helyezze be a tölcsért* (lásd ábra), és a
tartályt töltse fel a pereméig sóval (kb. 1 kg) – nem baj, ha a víz
kicsit túlcsordul.
4. Vegye ki a tölcsért*, törölje le a sót a tartály szájáról, becsavarás
előtt folyó csapvíz alatt, fejjel lefelé tartva öblítse el a kupakot úgy,
hogy a víz átfolyjon a kupak alsó részén csillag alakban kiképzett
négy résen. (Zöld szintjelzős sótartálykupak*)
Javasoljuk, hogy ezt a műveletet minden egyes
sóbetöltésnél hajtsa végre.
Jól zárja vissza a kupakot, hogy a mosogatás során a
mosogatószer nehogy behatolhasson a tartályba (ez
helyrehozhatatlanul tönkreteheti a vízlágyítót).
Ha szükséges, a mosási ciklus előtt töltse be a sót, és
távolítsa el a sótartályból kicsordult sóoldatot!
- A BE/KI gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Néhány másodpercre tartsa lenyomva a P gombot. Két rövid
sípszó hallatszik, a kijelzőn megjelenik a H2O felirat, és villogni
kezd a vízkeménység-szabályozó beállított értéke (a vízlágyító
berendezés gyárilag a 3-as értékre van állítva). Nyomogassa a P
gombot mindaddig, míg el nem éri a kívánt, maximum 5. szintű
keménységértéket (1-2-3-4-5* lásd vízkeménység-táblázat).
* Csak néhány modellnél tartozék.
33
HU
Karbantartás és tisztítás
HU
A víz elzárása,
áramtalanítása
és
a
készülék
• A vízveszteségek elkerülése érdekében minden mosogatás
után zárja el a vízcsapot!
- Zárja el a vízcsapot.
- Csavarja le teljesen a vízbevezetőcső végét, vegye ki a szűrőt,
és óvatosan tisztítsa meg folyó vízsugár alatt.
- Helyezze vissza a szűrőt, és csavarja vissza a csövet.
• Ha a készüléken tisztítást vagy karbantartást végez, húzza ki
a dugót a konnektorból!
A szűrők tisztítása
A mosogatógép kitiszítása
• A kezelőpanel külső felülete súrolószert nem tartalmazó vízzel
átitatott ronggyal tisztítható. Ne használjon oldó- vagy
súrolószereket!
• A belső mosogatótér faláról az esetleges foltokat ecetes vízzel
átitatott ronggyal lehet lemosni.
A kellemetlen szagok elkerülése
• Az ajtót mindig csak félig csukja be, hogy a pára nehogy
beposhadjon!
• Rendszeresen tisztítsa meg egy nedves szivaccsal az ajtó,
illetve a mosogatószeres rekeszek megfelelő zárását biztosító
kerületi tömítéseket! Így eltávolíthatók az ételmaradékok, melyek
elsődlegesen felelősek a kellemetlen szagokért.
A szűrőblokkot három szűrő alkotja, melyek a víz visszaforgatása
mellett kiszűrik az ételmaradékokat a mosogatóvízből: a mosogatás
eredményességéhez a szűrőket meg kell tisztítani.
Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőket!
A mosogatógépet ne használja szűrők nélkül, illetve kikötött
szűrőberendezéssel!
• Néhány mosás után ellenőrizze a szűrőblokkot, és szükség esetén
az alábbi utasítások betartásával, folyó csapvíz alatt, nem fémes
kefével tisztítsa meg alaposan:
1. A C köralakú szűrőt forgassa órairánnyal ellentétesen, és vegye
ki (1. ábra)!
2. Az oldalsó szárnyak könnyed benyomásával vegye ki a B
szűrőpoharat (2. ábra)!
3. Csavarozza ki az A inox szűrőtányért (3. ábra)!
4. Ellenőrizze a lefolyónyílást, és távolítsa el az esetleges
ételmaradékokat! SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosószivattyú
védelmét (különösen a feketét ne) (4. ábra)!
A permetezőkarok tisztítása
Előfordulhat, hogy ételmaradékok tapadnak a permetezőkarokra,
és eltömeszelik a permetezőnyílásokat: időnként ajánlatos
ellenőrizni, és egy nem fémes szivaccsal megtisztítani.
Mind a két permetezőkar leszerelhető.
A
felső
permetezőkar
leszereléséhez csavarozza ki
órairánnyal ellentétesen a műanyag
szorítócsavart!
A felso permetezokart a furatokkal
fölfelé kell felszerelni.
C
1
2
A
Az alsó permetezőkart lefele húzva
lehet kiszedni.
3
4
A szűrők megtisztítása után szerelje össze ismét a szűrőblokkot,
és megfelelően illessze vissza a helyére – az egység a
mosogatógép megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen.
A bemenővíz-szűrő tisztítása*
Ha a vízcsövek újak vagy sokáig nem használták őket, a
csatlakoztatás előtt folyassa a csapot mindaddig, míg a víz tiszta
és szennyeződésmentes nem lesz. Enélkül az óvintézkedés nélkül
fennáll a veszélye, hogy a víz belépésének helye eltömődik és a
mosogatógép megrongálódik.
Rendszeresen tisztítsa meg a csap kimeneténél elhelyezett
bemenővíz-szűrőt.
Hosszú távollét esetén
• Áramtalanítsa a készüléket, és zárja el a vízcsapot!
• Hagyja résnyire nyitva az ajtót!
• Megérkezéskor indítson el egy üres mosogatást!
* Csak néhány modellnél tartozék.
34
Óvintézkedés és tanácsok
A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak
megfelelően tervezték és gyártották. A figyelmeztetések az ön
biztonságát szolgálják, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el!
Általános biztonság
• Ezt a háztartási gépet működtetésre alkalmatlan személyek (a
gyerekeket is beleértve) nem használhatják, kivéve, amennyiben
ezeket a személyeket egy, a biztonságukért felelős személy
felügyeli, illetve a készülék használatát nekik elmagyarázza.
• Felnőttnek kell vigyáznia arra, hogy a gyerekek ne játsszanak
a háztartási géppel.
• A készüléket otthoni, nem üzemszerű használatra tervezték.
• A készüléket csak felnőtt használhatja edények háztartási
mosogatására, kizárólag az útmutatóban leírt utasítások szerint.
• A készülék nem állítható föl a szabadban – még akkor sem, ha
a hely védett – mert nagyon veszélyes kitenni esőnek és
viharoknak.
• Ne érjen a mosogatógéphez mezítláb!
• A dugót ne a tápkábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva
húzza ki az aljzatból!
• Ha a készüléken tisztítást vagy karbantartást végez, mindig
zárja el a vízcsapot, és húzza ki a dugót a konnektorból!
• Meghibásodás esetén semmiképp ne próbálja megjavítani a
belső szerkezeteket!
• Soha ne érintse meg az ellenállást!
• Ne támaszkodjon és ne üljön a nyitott ajtóra: a készülék
felbillenhet!
• Ne hagyja nyitva az ajtót, mert a készülék felbillenhet!
• A mosogatószert és az öblítőszert tartsa távol a gyerekektől!
• A csomagolóanyag nem gyerekjáték!
Hulladékelhelyezés
Környezetvédelem
HU
Takarítson meg vizet és energiát!
• A mosogatógépet csak tele indítsa el! Amíg arra vár, hogy
megteljen a mosogatógép, a kellemetlen szagok keletkezését
megelőzheti az Áztatás program lefuttatásával (lásd Programok).
• A Programtáblázat alapján válasszon az edényeknek és
szennyezettségük mértékének megfelelő programot:
- Normál szennyezettségű edényekhez használja a
Gazdaságos programot, mely alacsony energiafogyasztást és
vízfogyasztást biztosít!
- Kis mennyiségű mosandó esetén kapcsolja be a Fél adag*
opciót (lásd Indítás és használat)!
• Amennyiben az ön áramszolgáltatói szerződése idősávokhoz
köti a fogyasztói árat, mosson az alacsony tarifájú időszakban!
Ebben az esetben a Késleltetett indítás* opcióval (lásd Indítás
és használat) beállíthatja a mosás kívánt idejét!
Foszfátmentes,
mosogatószerek
klórmentes,
enzimes
• Erősen ajánljuk a foszfátmentes és klórmentes
mosogatószereket, melyek kevésbé károsítják a környezetet.
• Az enzimek 50 °C körüli hőmérsékleten különösen hatékonyak,
ami miatt az enzimes mosogatószereknél a mosogatás
hőmérsékletét alacsonyabbra lehet állítani, ennek ellenére
ugyanazt az eredményt adja, mint egy 65 °C-os mosogatás.
• Amennyiben a mosogatószert a gyártói előírásoknak, a
vízkeménységnek, és a szennyezettség mértékének
megfelelően helyesen adagolja, elkerüli a pazarlást. Még a
biológiailag lebomló fajtájú mosogatószerek is tartalmaznak
olyan összetevőket, melyek megbontják a természet
egyensúlyát.
• A csomagolóanyagok megsemmisítése: tartsa be a helyi
előírásokat, így a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók!
• Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK irányelve
előírja, hogy ezen hulladékok nem kezelhetők háztartási
hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket, az azokat
alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve
újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a környezet
védelme érdekében szelektíven kell gyűjteni! Az összes
terméken megtalálható áthúzott szemetes szimbólum a szelektív
gyűjtési kötelezettségre emlékeztet.
A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból történő
helyes kivonásával kapcsolatban, további információért a
megfelelő közszolgálathoz, illetve a forgalmazóhoz is
fordulhatnak.
* Csak néhány modellnél tartozék.
35
Rendellenességek és
elhárításuk
HU
Amennyiben a készülék működésében rendellenességet észlel, mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következő pontokat!
Hiba:
Lehetséges okok / elhárításuk:
A mosogatógép nem indul vagy
nem reagál a parancsokra.
• A BE/KI gombbal kapcsolja ki a készüléket, és kb. egy perc elteltével indítsa újra, majd
állítsa be újra a programot.
• A dugó nincs jól bedugva a konnektorba.
• A mosogatógép ajtaja nincs rendesen becsukva.
Az ajtó nem csukódik.
• A retesz kioldott; határozott mozdulattal húzza meg az ajtót kattanásig.
A mosogatógép nem ereszti le a
vizet.
•
•
•
•
A mosogatógép zajos.
• Az edények egymásnak vagy a permetezőkaroknak ütődnek.
• Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem mosogatógéphez
való. (lásd Indítás és használat).
Az edényeken és poharakon vízkő,
vagy fehéres réteg található.
• Elfogyott a regeneráló só, vagy az adagolása nincs megfelelően beállítva a vízkeménys
égre (lásd Öblítőszer és regeneráló só).
• A sótartály kupakja nincs rendesen bezárva.
• Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges.
Az edények és poharak csíkosak,
vagy felületükön kékes bevonat
látható.
• Az öblítőszer adagolása el van túlozva.
Az edények nincsenek rendesen
megszárítva.
• A kiválasztott programban nincs szárítás.
• Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges (lásd Öblítőszer és regenerá
ló só).
• Az öblítőszer-beállítások nem megfelelőek.
• Az edények teflon- vagy műanyag edények.
Az edények nem tiszták.
•
•
•
•
•
A mosogatógép nem kap vizet –
Figyelmeztetés zárt vízcsapra.
•
•
•
•
(rövid sípolások hallhatók*)
(a kijelzőn pedig a A 6-os szám
látható).
Figyelmeztetés eltömődött vízbeve
zetőcsőre/bemenővíz-szűrőre
(a kijelzőn pedig a A 7-es szám
látható)
*
Csak néhány modellnél tartozék.
36
A program még nem ért véget.
A leeresztőcső meg van törve (lásd Üzembe helyezés).
A mosogató lefolyója el van dugulva.
A szűrő az ételmaradékoktól eltömődött.
Túl sok edény van a kosarakban (lásd Berámolás a kosarakba).
Az edények rosszul lettek behelyezve.
A permetezőkarok akadályozva vannak a szabad forgásban.
A mosogatási program nem elég intenzív (lásd Programok).
Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem mosogatógéphe
z való. (lásd Indítás és használat).
• Az öblítőszer kupakja nem lett jól bezárva.
• A szűrő koszos vagy el van tömődve (lásd Karbantartás és ápolás).
• Elfogyott a regeneráló só (lásd Öblítőszer és regeneráló só).
Nincs víz a hálózatban.
A vízbevezetőcső meg van törve (lásd Üzembe helyezés).
Nyissa ki a vízcsapot, és a készülék néhány perc elteltével elindul.
A készülék amiatt állt meg, mert a sípolás után nem történt beavatkozás.
A BE/KI gombbal kapcsolja ki a készüléket, nyissa ki a vízcsapot, és 20 másodperc elte
ltével ugyanezen gomb megnyomásával indítsa újra a készüléket. Programozza be újra
a készüléket, és indítsa el.
• Az BE/KI gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. A víz kiömlésének elkerülés
e érdekében zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a konnektorból.
Ellenőrizze, hogy a bemenővíz-szűrő szennyeződéstől nem tömődött-e el. (lásd „Karba
ntartás és ápolás”)
Рук
ов
одств
о по
Руков
ово
дство
эк
сплу
ат ации
эксплу
сплуа
RU
ПОС
УДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
ПОСУ
Содержание
RU
Монтаж, 38-39
Русский, 37
Расположение и нивелировка
Водопроводное и электрическое подсоединение
Предупреждения по первому использованию машины
Технические данные
Ecodesign Regulation
Описание изделия, 40
Общий вид
Панель управления
Загрузка корзин, 41
Нижняя корзина
Корзинка для столовых приборов
Верхняя корзина
DSG 573
Включение и эксплуатация, 42-43
Запуск посудомоечной машины
Загрузка моющего вещества
Дополнительные функции мойки
Программы, 44
Таблица программ
Ополаскиватель и регенерирующая соль, 45
Заливка ополаскивателя
Загрузка регенерирующей соли
Те хническ ое об
слу жив
ание и ух
о д, 46
обслу
живание
ухо
Отключение воды и электрического тока
Чистка посудомоечной машины
Средства против неприятных запахов
Чистка оросителей
Чистка фильтров
Длительный простой машины
Предупреждения и рекомендации, 47
Общие требования к безопасности
Утилизация
Экономия электроэнергии и охрана окружающей
средые
37
Монтаж
RU
Важно сохранить данное руководство для его
последующих консультации. В случае продажи, передачи или
переезда проверьте, чтобы данное техническое руководство
сопровождало изделие.
Внимательно прочитайте инструкции: в них содержатся
важные сведения об установке изделия, его эксплуатации и
безопасности.
В случае переезда перевозите машину в вертикальном
положении. В случае крайней необходимости машина может
быть положена задней стороной вниз.
Данная машина предусмотрена для бытового или другого
аналогичного использования, а именно:
- в помещениях, предназначенных для приготовления пищи
для персонала магазинов, офисов и прочих учреждений;
- в агротуристических усадьбах;
- для использования проживающими в гостинице, мотеле и
прочих местах проживания;
- в гостиницах типа «номер плюс завтрак».
Расположение и нивелировка
1. Снимите упаковку с изделия и проверьте, чтобы на нем не
было повреждений, нанесенных при транспортировке.
При обнаружении повреждений не подсоединяйте машину, а
обратиться к продавцу.
2. Установите посудомоечную машину в нишу кухонного
гарнитура, так чтобы сбоков или сзади она прилегала к стене
или к кухонным элементам. Изделие также может быть
встроено под сплошной столешницей кухонного гарнитура*
(см. схему Монтажа).
3. Установите посудомоечную машину на ровный и твердый
пол. Выровняйте машину, отвинчивая или завинчивай
передние опорные ножки до идеально горизонтального
положения машины. Точная нивелировка гарантирует
стабильность и помогает избежать вибраций, шумов и
смещений машины.
4 * . Отрегулируйте высоту задней опоры, повернув
шестигранную красную втулку, расположенную спереди, в
центральной нижней части посудомоечной машины,
шестигранным разводным ключом с раскрытием 8 мм по
часовой стрелке для увеличения высоты и против часовой
стрелки для ее уменьшения. (см. лист с инструкциями по
встроенному монтажу, прилагающийся к документации на
машину).
Водопроводное
подсоединение
и
электрическое
Электрическое и водопроводное подсоединения машины
должны выполняться только квалифицированным техником.
Посудомоечная машина не должна давить на трубы или
на провод электропитания.
Изделие должно быть подсоединено к водопроводу при
помощи новых труб.
Не используйте б/у трубы.
38
Трубы подачи воды и слива и кабель электропитания должны
располагаться слева или справа от для оптимальной
установки машины.
Подсоединение шланга подачи воды.
• Подсоединение к водопроводу холодной воды: прочно
привинтите трубу подачи воды к крану с резьбовым
отверстием 3/4 газ. Перед закруткой дайте стечь воде до
тех пор, пока она не станет прозрачной во избежание
засорения машины нечистотами.
• Подсоединение к водопроводу горячей воды: если в вашем
доме централизованная система отопления,
посудомоечная машина может быть запитана горячей
водой из водопровода, если температура воды не
превышает 60°C.
Привинтите трубу к крану, как описано выше для трубы
холодной воды.
Если длина водопроводного шланга будет недостаточной,
следует обратиться в специализированный магазин или к
уполномоченному сантехнику ( см. Техническое
обслуживание).
Давление воды должно быть в пределах значений,
указанных в таблице Технические данные (см. сбоку).
Проверьте, чтобы водопроводный шланг не был заломлен
или сжат.
Подсоединение сливного шланга
подсоедините сливной шланг, не сгибая его, к сливному
трубопроводу с минимальным диаметром 4 см.
Сливной шланг
должен
быть
расположен на
высоте от 40 до 80
см от пола или от
п л а т ф о р м ы
посудомоечной
машины (А).
П е р е д
подсоединением сливного шланга к сифону мойки снимите
пластиковую пробку (В).
Защита против затопления
Во избежание затопления посудомоечная машина:
- оснащена системой, перекрывающей подачу воды в случае
аномалии или внутренних утечек.
Некоторые модели оснащены дополнительным защитным
устройством New Acqua Stop * , предохраняющим от
затопления даже в случае разрыва водопроводного шланга.
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Категорически запрещается обрезать шланг подачи воды,
так как вдоль него проходят элементы под напряжением.
* Имеется только в некоторых моделях
Электрическое подсоединение
Пленка защиты от конденсата *
Перед подсоединением вилки машины к электрической
розетке необходимо проверить следующее:
• сетевая розетка должна быть соединена с заземлением и
соответствовать нормативам;
• сетевая розетка должна быть рассчитана на
максимальную потребляемую мощность изделия,
указанную на паспортной табличке (см. раздел «Описание
посудомоечной машины»);
• напряжение
сети
электропитания
должно
соответствовать данным на паспортной табличке,
расположенной с внутренней стороны дверцы машины;
• сетевая розетка должна быть совместима со
штепсельной вилкой изделия. В противном случае
поручите замену вилки уполномоченному технику (см.
Техническое обслуживание); не используйте удлинители
и тройники.
После установки посудомоечной машины в нишу кухонного
элемента откройте ее дверцу и наклейте прозрачную
самоклеящуюся полоску снизу деревянной кухонной рабочей
поверхности для ее защиты от возможного конденсата.
Изделие должно быть установлено таким образом,
чтобы провод электропитания и электророзетка были легко
доступны.
Предупреждения по первому использованию
машины
После установки машины, непосредственно перед первым
циклом мойки заполните бачок соли водой и засыпьте в него
примерно 1 кг соли ( см. раздел Ополаскиватель и
регенерирующая соль): если вода будет вытекать из бачка,
это нормальное явление. Выберите степень жесткости воды
(см. раздел Ополаскиватель и регенерирующая соль).
- После загрузки соли индикатор ОТСУТСТВИЕ СОЛИ* гаснет.
Если бачок не будет заполнен солью, смягчитель воды и
нагревательный элемент могут повредиться.
Технические данные
Кабель электропитания изделия не должен быть согнут
или сжат.
Габаритные
размеры
Регулярно проверяйте состояние кабеля электропитания
и в случае необходимости поручите его замену только
уполномоченным техникам (см. Техническое обслуживание).
Вместимость
Производитель не несет ответственности за
последствия несоблюдения перечисленных выше
требований.
Давление в водо
проводе
Напряжение элек
тропитания
Полная потребля
емая мощность
Плавкий предохр
анитель
ширина 45 см.
высота 85 см.
глубина 60 см.
10 стандартных столовых
приборов
0,05 ч 1 Мпа (0,5 ч 10 бар)
7,25-145 psi
см. табличку с техническими
характеристиками
см. табличку с техническими
характеристиками
см. табличку с техническими
характеристиками
Данное изделие соответствует
следующим Директивам
Европейского Сообщества:
2006/95/EC (Низкое напряжение)
-2004/108/EC (Электромагнитная
совместимость)
- 2005/32/EC (Comm. Reg.
1275/2008) (Ecodesign)
-97/17/EC (Этикетирование)
- 2002/96/EC
ECODESIGN REGULA
TION
REGULATION
Цикл мойки ЕСО это стандартная программа, к которой относятся данные на паспортной табличке; данный цикл предназначен
для посуды с нормальным загрязнением, и эта программа наиболее эффективна в плане экономии электроэнергии и воды для
посуды такого типа Для большей экономии посудомоечную машину следует загружать полностью.
Расход в режиме энергосбежерения: Расход в режиме left-on: 3 W – расход в режиме off: 1,3 W
Таблица расхода для основных программ
Стандартные условия*
ИНТЕНСИВНАЯ
НОРМАЛЬНАЯ
Энергопот
ребление
(кВч/цикл)
1,30
1,05
Настройки пользователя**
Расход воды
(л/цикл)
Продолжительн
ость (мин/цикл)
Энергопотребл
ение (кВч/цикл)
Расход воды
(л/цикл)
Продолжительн
ость (мин/цикл)
14
14
150
115
1,15
0,95
14
13
140
110
* Данные программы являются значениями, замеренными в лаборатории, полученные согласно европейскому нормативу EN
50242. ** Данные получены путем замеров в условиях эскплуатации и загрузки посуды пользователем.
39
RU
Описание изделия
RU
Общий вид
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
Пане
ль управ
ления
Панель
управления
Верхняя корзина
Верхний ороситель
Откидные полки
Регулятор высоты корзины
Нижняя корзина
Нижний ороситель
Корзинка для столовых приборов
Фильтр мойки
Бачок соли
Дозаторы моечного средства и дозатор
ополаскивателя
Паспортная табличка
Панель управления***
Кнопка
Выбор программы
Display
Кнопка
ВКЛ.-ВЫКЛ./Reset
Кнопка
Половина
загрузки
Display
Индикатор
Мойка
Индикатор
Отсутствие
ополаскивателя
Индикатор- Кнопка
Пуск/Пауза
Кнопка
Запуск с задержкой
Кнопка
Многофункциональные
таблетки
Индикатор
Сушка
Светящийся индикатор
остающегося времени
Светящийся индикатор
номера программы
Индикаторы Пуск с
задержкой
Индикатор
Отсутствие
соли
Индикатор
Многофункциональные
таблетки
Индикатор
Половина загрузки
*** Только в полностью встраиваемых моделях
* Имеется только в некоторых моделях.
Количество и типы программ и дополнительных функций варьируют в зависимости от модели
посудомоечной машины.
40
Загрузка корзин
Перед загрузкой корзин удалите с посуды
остатки пищи, вылейте оставшееся содержимое из
стаканов и чашек.
Уст
ановит
е в посу
домое
чную машину посу
ду про
чно
становит
ановите
посудомое
домоечную
посуду
прочно
во избежание ее опрокидывания.
Загр
ду
пров
ерь
чт
обы
л опасти
проверь
ерьтт е,
чтобы
Загрузив
посуду
ду,,
узив
посу
оросителей могли свободно вращаться.
Нижняя корзина
В нижнюю корзину можно загружать кастрюли, крышки,
тарелки, салатницы, столовые приборы и т.д.в соответствии
с примерами загрузки.
Большие блюда и крышки лучше устанавливать по краям
корзины, обращая внимание, чтобы они не препятствовали
вращению верхнего оросителя.
Некоторые модели посудомоечных
машин укомплектованы откидными
подставками*, которые можно также
использовать
в
вертикальном
положении для размещения тарелок или
же в горизонтальном для размещения
кастрюль и салатниц.
Корзинка для столовых приборов
Тип корзинки для столовых приборов может варьировать в
зависимости от модели посудомоечной машины.
Корзинка для столовых приборов может быть установлена
в передней части нижней корзины, продев ее между
фиксированными вставками, или в верхней корзине.
Последнее решение рекомендуется для мытья посуды в
режиме половины загрузки (в моделях, имеющих эту
функцию).
- Корзина оснащена
раздвижными полками для
более удобного размещения
столовых приборов.
Ножи и острые столовые приборы должны быть
помещены в корзинку для столовых приборов острыми
концам вниз или горизонтально уложены на откидных полках
верхней корзины.
Пример
установки
приборов
корзины
для
Наклон А
Наклон В
Наклон С
RU
- Приподнимите откидную полку, слегка протолкните и
установите с нужным наклоном..
Р егу
ер
хней к ор
зины
егуляция
вер
ерхней
орзины
ляция выс о ты в
Для облегчения размещения посуды можно отрегулировать
высоту верхней корзины:
Рекомендуется регулировать высоту верхней
корзины БЕЗ ПОСУДЫ.
днимайт
е и не опу
ск айт
е ккор
ор
зину
Ник
ог
да не по
Никог
огда
поднимайт
днимайте
опуск
айте
орзину
зину,,
взявшись за нее только с одной стороны.
Oткройте крепления направляющих
корзины справа и слева и выньте корзину.
Установите ее вверху или внизу,
пропустив ее по направляющим вплоть
до входа передних роликов и закройте
крепления (см. схему).
Если корзина оснащена ручками Dual
Space* (см. схему), выдвиньте верхнюю
корзину до упора, взьмитесь за ручки по
бокам корзины и переместите ее вверх
или вниз, после чего задвиньте корзину
назад.
Примеры загрузки верхней корзины
Примеры загрузки нижней корзины
столовых
Посуда,
неподходящая
посудомоечной машине
Верхняя корзина
В эту корзину помещается хрупкая и легкая посуда: стаканы,
чайные и кофейные чашки, блюдца, мелкие салатницы,
сковороды, мелкие кастрюли с незначительным загрязнением
в соответствии с Примерами загрузки
• Чашки и чашечки, Длинные и острые ножи, разделочные
столовые приборы: разместите их на откидных полках**
Откидные полки с варьируемым наклоном
- Наклон полок позволяет получить больше места в
верхней корзине, разместить бокалы с ножками разной
длины и оптимизировать результат сушки.
для
мойки
в
• Деревянная посуда, посуда с деревянными, костяными
ручками или склеенная посуда.
• Алюминиевая, медная, латунная, оловянная посуда или
из сплава олова.
• Пластмассовая нетермоустойчивая посуда.
• Старинный фарфор или посуда с ручной росписью.
• Старинная серебряная посуда. Современную серебряную
посуду можно мыть в машине по деликатной программе,
проверив, чтобы эта посуда не касалась посуды из других
металлов.
Рекомендуем пользоваться посудой, пригодной для
мытья в посудомоечной машине.
* Имеется только в некоторых моделях.
** Варьирует количество и положение.
41
Включение и
эксплуатация
RU
Запу
ск посу
домое
чной машины
Запуск
посудомое
домоечной
Загрузка моющего вещества
1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ.: все индикаторы на консоли
управления загорятся на несколько секунд.
3. Откройте дверцу и поместите в дозатор моющее вещество
(см. ниже).
4. Загрузите посуду в корзины (см. Загрузка корзин) и
закройте дверцу.
5. Выберите программу в зависимости от типа посуды и
степени ее загрязнения (см. Таблицу программ), нажав кнопку
P.
6. Выберите дополнительные функции мойки * (см. сбоку).
7. Нажмите кнопку Пуск/Пауза (кнопка горит, не мигая):
длинный звуковой сигнал извещает о запуске программы.
Загорается индикатор мойки, и на дисплее показывается
номер программы и время, остающееся до ее завершения.
8. По завершении программы два коротких звуковых сигнала
известят об окончании программы, кнопка Пуск/Пауза
погаснет, и на дисплее появится надпись END
END. Выключите
машину при помощи кнопки ВКЛ.-ВЫКЛ., перекройте
водопроводный кран и отсоедините штепсельную вилку
машины от сетевой розетки.
9. Подождите несколько минут перед тем, как вынуть посуду
из машины во избежание ожегов. Выгрузку посуды из машины
начинайте с нижней корзины.
Х ороший ре
акже о
резз у ль
льтт а т мойки зависит ттакже
отт
правильной дозировки моющего средства, излишек
которого не улучшает эффективность мойки, а
у жающ
ую сре
ду
т о льк
о загр
язняе
лько
загрязняе
язняетт окр
окру
жающую
среду
ду..
- В целях энергосбережения в некоторых
случаях
ПР
ОС
ТО Я
машина
о
чае
ПРОС
ОСТ
отк
лючае
чаетт ся
тк лю
автоматически.
1. Откройте крышку С, нажав на
кнопку D.
2. Поместите в дозатор моющее
средство
согласно
рекомендациям, приведенным в
Таблице программ:
• в порошке: дозаторы А и В.
• в таблетках: если по программе
требуется 1 штука, положите
таблетку в дозатор А и закройте крышку. Если по программе
предусмотрено 2 таблетки, положите вторую на дно машины..
3. Удалите остатки моющего средства с краев дозатора и
закройте крышку с щелчком.
Изменение текущей программы
Если Вы неправильно выбрали программу, ее можно
изменить, если с момента ее запуска прошло несколько
минут: при необходимости изменить программу мойки после
запуска цикла выключите машину, нажав на несколько секунд
кнопку ВКЛ./ВЫКЛ./Отмена, и вновь включите ее той же
кнопкой, вновь выберите нужную программу и
дополнительные функции.
Используйте только специальные
средства для посудомоечных машин.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моющие средства для ручного
мытья посуды.
Излишек моющего средства может оставить
следы от пены по завершении цикла.
Рекомендуется использовать моющее средство
в таблетках, только если в Вашей модели имеется
допо
лнит
ельная ф
ОФ
УНКЦИОНА
ЛЬНЫЕ
дополнит
лните
функция
МНОГОФ
ОФУНКЦИОНА
УНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ункция МНОГ
ТАБЛЕТКИ.
Оптимальные ре
резз у ль
льтт а ты мойки и сушки
достигаются только в случае использования
моющего
средства
в
порошке,
жидкого
ополаскивателя и регенерирующей соли.
дозатор А: Моющее средство
дозатор В: Моющее средство для предварительной мойки
Порядок догрузки посуды
Нажмите кнопку Пуск/Пауза (кнопка мигает). Откройте
дверцу, стараясь не обжечься паром, и доложите посуду в
машину. Нажмите кнопку Пуск/Пауза (кнопка горит, не мигая):
цикл мойки продолжится.
Нажмите кнопку Пуск/Пауза для прерывания цикла.
Прервется как текущая программа, так и заданный
Отложенный запуск.
На данном этапе нельзя изменить программу.
Случайное прерывание мойки
Если в процессе мойки Вы откроете дверцу машины или
внезапно отключится электропитание, программа мойки
прервется. Когда дверца машины закроется или вернется
электроэнергия, программа возобновится с того момента, в
который она была прервана.
* Имеется только в некоторых моделях
42
моющие
Д опо
лнит
ельные ф
ункции мойки
ополнит
лните
функции
Половина загрузки
Вы можете выбрать, изменить или отменить
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ только после выбора
программы мойки и до нажатия кнопки Пуск/Пауза.
Могуть быть выбраны только дополнительные функции,
совместимые с выбранной программой мойки.. Если какаято дополнительная функция является несовместимой с
выбранной программой (см. Таблицу программ),
соответствующий индикатор быстро мигнет 3 раза.
При выборе дополнительной функции, несовместимой с
другой ранее заданной дополнительной функцией или
программой мойки, индикатор несовместимой
дополнительной функции мигнет 3 раза и погаснет, останется
включенным индикатор последней выбранной функции.
Если у Вас мало грязной посуды, можно выбрать режим
половина загрузки, позволяющий сэкономить воду,
электроэнергию и моющее вещество. Перед выбором
программы мойки нажмите кнопку ПОЛОВИНА ЗАГРУЗКИ:
индикатор загорится.
Еще одно нажатие кнопки ПОЛОВИНА ЗАГРУЗКИ отменяет
эту фукнцию.
Не заб
у дь
ть тто
о льк о по
л овину до
зы
забу
дьтт е засыпа
засыпать
пол
дозы
моющего средства.
Рекомендуется использовать моющее вещество
в порошке.
Эта функция несовместима с программой:
Короткий цикл мойки.
Для отмены ошибочно выбранной функции вновь
нажмите соответствующую кнопку.
Мног
оф
ункциональные ттаб
аб
ле
тки
Многоф
офункциональные
абле
летки
Отложенный запуск
Запуск программы может быть отложен на время от 1 часа
до 24 часов:
1. Выбрав нужную программу мойки и возможные
дополнительные функции, нажмите кнопку ЗАПУСК С
ЗАДЕРЖКОЙ: соответствующий индикатор загорится. При
помощи той же кнопки выберите время, когда Вам удобно
запустить цикл мойки (от 1 часа до 24 часов).
2. Подтвердите выбор при помощи кнопки Пуск/Пауза, после
чего начнется обратный отсчет. Время отложенного запуска
показывается на дисплее, и кнопка Пуск/Пауза перестает
мигать (стабильно горит).
3. По истечении заданного времени задежки включается один
длинный звуковой сигнал, индикатор ЗАПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ
гаснет, и программа мойки запускается.
Для отменты функции ЗАПУСКА С ЗАДЕРЖКОЙ нажмите
кнопку ЗАПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ до тех пор, пока на дисплее
не появится надпись OFF
OFF..
Эта функция позволяет улучшить результат мойки и сушки.
В случае использования многофункциональных таблеток
ОФ
УНКЦИОНА
ЛЬНЫЕ Т
АБЛЕТКИ
нажмите кнопку МНОГ
МНОГОФ
ОФУНКЦИОНА
УНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТАБЛЕТКИ
АБЛЕТКИ.
Загорится соответствующий индикатор. Дополнительная
функция «Многофункциональные таблетки» увеличивает
продолжительность программы.
Е сли
ф
ункция
функция
МНОГОФ
ОФУНКЦИОНА
МНОГ
ОФ
УНКЦИОНА ЛЬНЫХ
ТАБЛЕТОК не была отключена, она останется
включенной при последующих включениях машины.
Рекомендуется использовать моющее средство
в таблетках, только если в вашей модели имеется
допо
лнит
ельная ф
ункция МНОГ
ОФ
УНКЦИОНА
ЛЬНЫЕ
дополнит
лните
функция
МНОГОФ
ОФУНКЦИОНА
УНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТАБЛЕТКИ.
Не
рекомендуется
использовать
эту
дополнительную функцию в программах, не
предусматривающих
использование
(см.
таблицу
многофункциональных
таблеток
дополнительных функций).
После запуска цикла нельзя задать Отложенный
запуск.
Дополнительные
функции мойки
A
Запуск с
задержкой
B
Половина
загрузки
C
Многофункционал
ьные таблетки
1. Eco
Да
Да
Да
2. Нормальная
Да
Да
Да
3. Ежедневная
Да
Да
Да
4.Предварительное
ополаскивание
Да
Да
Нет
5. Интенсивная
Да
Да
Да
6. Короткий цикл
мойки
Да
Нет
Да
7. Хрусталь
Да
Да
Да
*Имеется только в некоторых моделях.
43
RU
Программы
RU
Описание ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ смотрите в таблице Дополнительных функций на странице разделов Запуск и
эксплуатация.
Количество и тип программ и дополнительных функций варьирует в зависимости от модели
посудомоечной машины.
Рекомендации по
выбору программы
Экологическая мойка с ни
зким расходом электроэн
ергии для посуды и кастр
юль.
Нормально загрязненная
посуда и кастрюли. Станд
артный ежедневный цикл.
Ежедневная посуда в неб
ольшом количестве.(4 тар
елки+1 кастрюля +1 сково
рода).
Стиральное вещество
(А) = ячейка А
(В) = ячейка В
Программа
1. Eco*
2. Нормальная
3. Ежедневная
(Daily)
Предварительная мойка в
ожидании полной загрузки 4. Предварител
машины.
ьное
Програм
мы с
сушкой
Дополнит
ельные
функции
Продолжит
ельность
программы
(допуск
±10%)
Часов мин.
Порошок
Жидкое
Таблетки
25 гр (А)
25 мл (А)
1 (A)
Есть
A-B-C
2:50’
21 гр (А)
4 гр (В)
21 мл (А)
4 мл (В)
1 (A)
Есть
A-B-C
1:50’
25 гр (А)
25 мл (А)
1 (A)
Нет
A-B-C
1:00’
Нет
Нет
Нет
Нет
A-B
0:08’
25 гр (А)
25 мл (А)
1 (A)
Есть
A-B-C
2:25’
21 гр (А)
21 мл (А)
1 (A)
Нет
A-C
0:25’
25 гр (А)
25 мл (А)
1 (A)
Есть
A-B-C
1:35’
ополаскивание
Очень загрязненная посуд
а и кастрюли (не использо
вать для деликатной посу 5. Интенсивная
ды).
мойка
Экономичный короткий ци
клдля мойки малозагрязн
енной посуды сразу после
еды. (2 тарелки +2 стакан
а +4 столовых прибора +
1 кастрюля+1 маленькая с
ковородка)
6. Короткий
цикл мойки
Экономичный короткий ци
клдля мытья хрупкой посу
ды, при низкой температу
ре сразу после еды. (бока
лы в верхней корзине + хр
упкие тарелки в нижней).
7. Хрусталь
Примечания:
оптимальный результат мойки выборе программы «Короткий цикл мойки» достигается при соблюдении указанного количества
загружаемой посуды.
* Программа Eco, отвечающая требованиям норматива EN-50242, имеет большую продолжительность по сравнению с другими
программами, тем не менее эта программа расходует меньше электроэнергии и меньше загрязняет окружающую среду.
Примечание для Испытательных Лабораторий: за более подробной информацией касательно условий сравнительного
испытания EN пошлите запрос на адрес: [email protected]
Для облегчения дозировки моющего средства следует знать, что:
1 столовая ложка = 15 гр. порошка = примерно 15 мл. жидкого моющего средства - 1 чайная ложка = 5 гр. порошка = примерно
5 жидкого моющего средства
44
Ополаскиватель и
регенерирующая соль
Используйте только специальные средства для
посудомоечных машин.
Не используйте поваренную или промышленную
соль и моющие средства для ручного мытья посуды.
Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке
моющего средства.
кнопку Р несколько раз вплоть до получения нужного значения
жесткости (1-2-3-4-5* См. Таблицу степеней жесткости воды)
вплоть до 5 степеней.
Для отмены этой функции подождите несколько секунд или
нажмите кнопку дополнительных функций* или отключите
машину кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ.
Если вы используете многофункциональное моющее
средство, ополаскиватель добавлять не нужно,
рекомендуется добавить соль, в особенности, если
водопроводная вода жесткая или очень жесткая.
Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющего
средства.
Если Вы пользуетесь многофункциональными таблетками,
бачок с регенерирующей солью должен быть в любом случае
заполнен.
Если вы не добавляете ни соли, ни
ополаскивателя, Индикаторы ОТСУТСТВИЕ СОЛИ*
и
ОТС
УТС
ЛА
СКИВ
АТЕЛЯ
ост
аю
ОТСУТС
УТСТВИЕ
ОПОЛА
ЛАСКИВ
СКИВА
остаю
аютт ся
ТВИЕ
ОПО
включенными.
Заливк
а опо
ласкив
ат еля
Заливка
ополаскив
ласкива
Ополаскиватель облегчает сушку посуды, так как вода лучше
стекает с ее поверхности, и на посуде таким образом не
остается разводов или пятен.
Необходимо долить ополаскиватель в дозатор:
• когда на панели управления загорается индикатор
ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ*;
ополаскиватель
камеру машины.
1. Откройте дозатор, повернув
крышку (G) против часовой стрелки.
2. Залейте ополаскиватель, избегая
перелива. Если вы случайно
пролили ополаскиватель мимо
F
дозатора, удалите излишек губкой.
3. Завинтите крышку.
G
НИК
ОГ
ДА
не
залив
айт
е
НИКОГ
ОГДА
заливайт
айте
непосредственно
в
моечную
Отрегулируйте дозу ополаскивателя
Если вас не удовлетворяет качество сушки, можно
отрегулировать дозу ополаскивателя. При помощи отвертки
поверните регулятор (F) на одну из 6 отметок (фабричная
настройка – 4):
• если на посуде остаются белые разводы, поверните
регулятор на меньшее значение (1-3).
• если на посуде остаются капли воды или пятна извести,
поверните регулятор на более высокое значение (4-5).
Выбор степени жесткости воды
Все посудомоечные машины укомплектованы смягчителем
воды, который благодаря специальной регенерирующей соли
для посудомоечных машин удаляет известь из воды,
использующейся для мытья посуды.
Данная посудомоечная машина может быть отрегулирована
таким образом, чтобы сократить загрязнение окружающей
среды и оптимизировать качество мытья посуды в
зависимости от жесткости воды. Вы можете узнать градус
жесткости воды в вашем районе, обратившись в организацию
водоснабжения.
- Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ
ВКЛ./ВЫКЛ.
- Нажмите кнопку Р на несколько секунд. Раздадутся два
коротких сигнала, и на дисплее появится надпись H2O
H2O, и
заданное значение жесткости воды замигает на дисплее
(декальцификатор настроен на фабрике на № 3 ). Нажмите
Средняя автономность**
бачок для соли
уровень
°dH
°fH
mmol/l
месяцы
1 0-6
0 - 10
0-1
7 месяцев
2 6 - 11
11 - 20 1,1 - 2
5 месяцев
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3
3 месяца
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6
2 месяца
2/3 недели
5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9
От 0°f да 10°f рекомендуется не использовать соль.
* при установке 5, продолжительность цикла может увеличиться.
** 1 цикл в день.
Таблица жесткости воды
(°dH = жесткость в немецких градусах - °fH = жесткость во
французских градусах - ммол/л = милимоль/литр)
Загрузка регенерирующей соли
Для хорошего результата мойки необходимо проверять,
чтобы бачок соли никогда не был пуст. Регенерирующая соль
удаляет из воды известь, которая в противном случае
остается на посуде.
Бачок соли расположен в нижней части посудомоечной
машины (см. Описание) и заполняется:
• когда зеленый поплавок* не виден через крышку бачка;
• когда на панели управления загорается индикатор
ОТСУТСТВИЕ СОЛИ*;
1. Выньте нижнюю корзину и поверните
крышку емкости против часовой стрелки.
2. Только при использовании в первый раз:
наполните емкость водой до краев.
3. Вставьте воронку * (см. рисунок) и
засыпьте в емкость соль до краев (примерно 1 кг); выход
воды из емкости является нормальным.
4. Снимите воронку* и удалите остатки соли на входном
отверстии; сполосните крышку струей воды прежде чем
закрутить ее, располагая ее головкой вниз и позволяя воде
стекать по четырем звездообразным прорезям в нижней
части крышки.
Рекомендуем выполнять эту операцию каждый раз
при загрузке соли.
Хорошо закройте крышку, для того чтобы во время мойки в
емкость не попадало моющее средство (может быть
непоправимо повреждено устройство смягчения воды)..
При необходимости загрузите соль перед циклом мойки
для удаления соляного раствора, вылившегося через край
бачка.
* Имеется только в некоторых моделях
45
RU
Техническое
обслуживание и уход
RU
Отключение воды и электрического тока
• Перекрывайте водопроводный кран после каждой мойки
во избежание опасности утечек.
• Выньте штепсельную вилку машины из электророзетки
перед началом чистки и технического обслуживания.
Чистка посудомоечной машины
• Для чистки наружных поверхностей и панели управления
машины используйте мягкую тряпку, смоченную водой.
Не используйте растворители или абразивные чистящие
средства.
• Возможные пятна внутри камеры мойки можно удалить
при помощи тряпки, смоченной в водой с небольшим
количеством уксуса.
Средства против неприятных запахов
• Всегда оставляйте дверцу машины полу-прикрытой во
избежание застоя влажности.
• Регулярно прочищайте периметральные уплотнения
дверцы и дозаторов моющего средства при помощи
влажной губки. Таким образом удаляются остатки пищи –
основной причины образвания неприятных запахов.
Чистка оросителей
Остатки пищи могут прилипнуть к лопастям оросителей и
засорить отверстия, из которых выходит вода: время от
времени следует проверять оросители и прочищать их
неметаллической щеткой.
Оба оросителя являются съемными.
Для съема верхнего оросителя
необходимо отвинтить против
часовой
стртелки
пластмассовую гайку. Верхний
ороситель устанавливается
отверстиями вверх.
Периодически очищайте водный фильтр, расположенный
на выходе крана.
- Перекройте водопроводный кран.
- Открутите края трубы загрузки воды, снимите фильтр и
аккуратно промойте его под струей воды.
- Снова вставьте фильтр и закрепите трубу.
Чистк
а филь
тров
Чистка
фильтров
Фильтрующий узел состоит из трех фильтров, которе служат
для очистки воды для мойки от остатков пищи и возвращают
воду в циркуляцию: для хороших результатов мойки
необходимо прочищать фильтры.
Регулярно прочищайте фильтры.
Запрещается пользоваться посудомоечной машиной без
фильтров или с незакрепленным фильтром.
• После нескольких циклов мойки проверьте фильтрующий
узел и при необходимости тщательно промойте его под струей
воды при помощи неметаллической щетки, следуя
приведенным ниже инструкциям:
1. поверните против часовой стрелки цилиндрический фильтр
С и выньте его (схема 1).
2. Выньте стакан фильтр В, слегка нажав на боковые выступы
(Схема 2);
3. Выньте плоский фильтр из нержавеющей стали А (схема
3).
4. Проверка отстойника и удаление возможных остатков
ОГ
пищи. НИК
НИКОГ
ОГДА
ДА НЕ СНИМАЙТЕ крышку насоса (деталь
черного цвета) (рис. 4).
C
1
2
Нижний ороситель снимается,
потянув его вверх.
A
3
во
дного
фильтра
Очистк а в
о дног
о филь
тра *
Если водопровод новый или если он долгое время не
использовался, перед подсоединением дайте воде стечь до
тех пор, пока она не станет прозрачной. Несоблюдение этого
условия может привести к засорению фильтра и к
повреждению посудомоечной машины.
4
После чистки фильтров точно установите фильтрующий узел
на свое место, что является важным для исправной работы
посудомоечной машины.
Длительный простой машины
• Отсоедините машину от сети электропитания и
перекройте водопроводный кран.
• Оставьте дверцу машины полу-прикрытой.
• После длительного простоя машины произведите один
холостой цикл мойки.
* Имеется только в некоторых моделях
46
Пре
дупре
ждения и
Предупре
дупреждения
рекомендации
Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии
с международными нормативами по безопасности.
Необходимо внимательно прочитать настоящие
предупреждения, составленные в целях вашей безопасности.
Общие требования к безопасности
• Данный электроприбор не может быть использован
лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями,
неопытными или незнакомыми с инструкциями обращения
с электроприбором, в отсутствие контроля лиц,
ответственных за их безопасность.
• Взрослые должны следить, чтобы дети не играли с
электроприбором.
• Данное
изделие
предназначается
для
непрофессионального использования в домашних
условиях.
• Изделие предназначено для мытья посуды в домашних
условиях, может быть использовано только взрослыми
людьми в соответствии с инструкциями, приведенными
в данном техническом руководстве.
• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже под
навесом, так как воздействие на него дождя и грозы
является чрезвычайно опасным.
• Не прикасайтесь к посудомоечной машине с босыми
ногами.
• Не тяните за кабель электропитания для отсоединения
вилки изделия из сетевой розетки, возьмитесь за вилку
рукой.
• Необходимо перекрыть водопроводный кран и вынуть
штепсельную вилку из розетки перед началом чистки и
технического обслуживания машины.
• В случае неисправности категорически запрещается
открывать внутренние механизмы изделия с целью их
самостоятельного ремонта.
• Никогда не прикасайтесь к сопротивлению.
• Не опирайтесь или не садитесь на открытую дверцу
машины: она может опрокинуться.
• Не держите дверцу открытой, так как об нее можно
случайно споткнуться.
• Храните моющие средства и ополаскиватель вдали от
детей.
• Не разрешать детям играть с упаковочными материалами.
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте
местные нормативы по утилизации упаковочных
материалов.
• Согласно Европейской Директиве 2002/96/СЕ касательно
утилизации
электронных
и
электрических
электроприборов электроприборы не должны
выбрасываться вместе с обычным городским мусором.
Выведенные из строя приборы должны собираться
отдельно для оптимизации их утилизации и рекуперации
составляющих их материалов, а также для безопасности
окружающей среды и здоровья. Символ зачеркнутая
мусорная корзинка, имеющийся на всех приборах, служит
напоминанием об их отдельной утилизации.
За более подробной информацией о правильной
утилизации бытовых электроприборов пользователи
могут обратиться в специальную государственную
организацию или в магазин.
Экономия электроэнергии и
охрана окружающей среды
Экономия воды и электроэнергии
• Используйте посудомоечную машину с полной загрузкой.
В ожидание полного заполнения машины во избежание
образования неприятных запахов включите цикл
Ополаскивание (см. Программы).
• Выбирайте программу мойки, подходящую для данного
типа посуды и степени загрязнения в соответствии с
Таблицей программ:
- для нормально загрязненной посуды используйте
программу Есо, обеспечивающую низкий расход
электроэнергии и воды.
- если машина загружена неполностью, включите
дополнительную функцию Половина загрузки* (см. Запуск
и эксплуатация).
• Если ваш контракт с поставщиком электроэнергии
предусматривает разные часовые тарифы для экономии
электроэнергии, пользуйтесь машиной во время с
льготным тарифом. Дополнительная функция Запуск с
задержкой* (см. Запуск и эксплуатация) может помочь
спланировать мойку посуды в более рациональном
режиме.
Моющие средства, не содержащие фосфатов,
хлора и содержащие ферменты
• Настоятельно рекомендуем использовать моющие
средства, не содержащие фосфатов и хлора, что помогает
сохранить окружающую среду.
• Ферменты оказывают особо эффективное воздействие
при температуре около 50°C, поэтому при использовании
моющих веществ с ферментами можно выбрать
программы мойки с низкими температурами, получая те
же результаты, что и при мойке при 65°C.
• Аккуратно дозируйте моющее средство в соответствии
с указаниями производителя, с степенью жесткости воды,
со степенью загрязнения и с количеством посуды во
избежание нерационального расхода. Хотя моющие
средства и являются биоразлагаемыми, они содержат
вещества, отрицательно влияющие на природу.
* Имеется только в некоторых моделях.
47
RU
Неисправности и
ме
тоды их у
странения
мет
устранения
RU
В случае обнаружения аномалий в работе изделия проверьте следующие пункты перед тем, как обратиться в Сервис
технического обслуживания.
Неисправности:
Возможные причины / Методы устранения:
Посудомоечная машина не запус • Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., вновь включите ее
примерно через одну минуту и вновь задайте программу.
кается или не реагирует на кома
• Проверьте, хорошо ли штепсельная вилка вставлена в сетевую розетку.
нды
• Дверца машины плохо закрыта.
Дверца не закрывается
• Защелкнулся замок; энергично толкните дверцу вплоть до щелчка.
Посудомоечная машина не
сливает воду.
•
•
•
•
Шумная работа посудомоечной
машины.
• Посуда бьется друг о друга или о лопасти оросителей.
• Чрезмерное пенообразование: неправильная дозировка или непригодное моющее
средство для посудомоечной машины. (см. Включение и эксплуатация).
Программа еще не завершилась.
Сливной шланг согнут (см. Монтаж).
Засорился слив в мойке.
Фильтр засорен остатками пищи.
• Отсутствует регенерирующая соль или регуляция ее расхода не соответствует
На посуде и стаканах остается
степени жесткости воды (см. Ополаскиватель и соль).
беловатый или известковый нал
• Крышка бачка соли плохо закрыта.
ет.
• Закончился ополаскиватель или его дозировка недостаточна.
На посуде и стаканах остаются
голубоватые разводы или
налеты.
• Чрезмерная дозировка ополаскивателя.
Посуда плохо высушена.
• Была выбрана программа мойки без сушки.
• Закончился ополаскиватель или настроена недостаточная дозировка (см. Ополас
киватель и соль).
• Неправильно настроена дозировка ополаскивателя.
• Посуда с тефлоновым покрытием или из пластика.
Посуда плохо вымыта.
•
•
•
•
•
Посудомоечная машина не зали
вает воду - Сигнализация закрыт
ого крана.
(раздаются короткие звуковые сигн
алы)
•
•
•
•
(надисплее показывается сообщение
А 6)
Корзины перегружены (см. Загрузка корзин).
Посуда плохо расположена в корзинах.
Посуда мешает вращению лопастей оросителей.
Выбрана неэффективная программа мойки (см. Программы).
Чрезмерное пенообразование: неправильная дозировка или непригодное моющее
средство для посудомоечной машины. (см. Включение и эксплуатация).
• Крышка ополаскивателя плохо закрыта.
• Фильтр засорен (см. Техническое обслуживание и уход).
• Отсутствует регенерирующая соль (см. Ополаскиватель и соль).
В водопроводе нет воды.
Водопроводный шланг согнут (см. Монтаж).
Откройте водопроводный кран, и машина запустится через несколько минут.
Машина заблокировалась, так как после звуковой сигнализации не было произвед
ено никаких действий.
Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., откройте водопроводный кра
н и через 20 секунд вновь включите машину при помощи той же кнопки. Перепрогр
аммируйте машину и вновь запустите цикл.
• Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Закройте водопроводный кра
Сигнализация сливного шланга
н во избежание затопления, отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой
воды / Засорен фильтр подачи в
розетки. Проверьте, не засорен ли фильтр подачи воды нечистотами. (смотрите
оды.
(надисплее показывается сообщение
раздел «Техническое обслуживание и уход»)
А 7)
* Имеется только в некоторых моделях.
48
Довідник користувача
ПОСУДОМИЙНА МАШИНА
UA
Українською, 49
Змiст
Встановлення, 50-51
Розміщення і вирівнювання
Підключення води й електроенергії
Застереження перед першим використанням
Технічні дані - Ecodesign Regulation
Опис приладу, 52
Загальний вигляд
Панель керування
Як завантажити короби, 53
Нижній короб
Кошик для приборiв
Верхній короб
Пуск та використання, 54-55
DSG 573
Як увімкнути посудомийну машину
Як завантажити миючий засіб
Опції миття
Програми, 56
Таблиця програм
Обполіскувач і регенераційна сіль, 57
Як завантажити ополіскувач
Як завантажити регенерацiйну сiль
Технічне обслуговування та догляд, 58
Як відключити воду й електричне живлення
Як чистити посудомийну машину
Як запобiгти неприємним запахам
Як чистити розпилювачі
Як чистити фільтр на подачі води
Як очистити фільтри
В разі тривалої відсутності
Запобіжні заходи та поради, 59
Загальна безпека
Утилiзацiя
Охорона і дбайливе відношення до довкілля
Несправності та засоби їх усунення, 60
Встановлення
UA
Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати нагоду
звернутися до неї у будь-який момент. У разі продажу,
передачi iншiй особi або переїзду переконайтеся в тому, що
вона залишається разом з виробом.
Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься важлива
інформація щодо встановлення, використання та безпеки.
Під час переїзду прилад має знаходитися у
вертикальному положенні, при необхідностi нахиляйте
його назад.
Цей прилад призначений для побутового або
аналогічного призначення, наприклад:
- у кухнях для персоналу у магазинах, офісах і інших
робочих приміщеннях;
- великих сільських будівлях;
- використання з боку клієнтів у готелях, мотелях і інших
готельних структурах;
- пансіонах зі сніданками.
Розміщення і вирівнювання
1. Розпакуйте прилад та вдоскональтеся, що його не було
пошкоджено пiд час перевезення.
За наявностi пошкоджень не виконуйте нiяких пiдключень
та негайно зверніться до постачальника.
2. Розташуйте посудомійну машину так, щоб бічні стінки
або спинка прилягали до найближчих меблiв або до стіни.
Прилад може вбудовуватися пiд рiвну робочу поверхню*
(див. Iнструкцiю з монтажу).
3. Встановіть посудомийну машину на рiвній та твердій
підлозі. Якщо пiдлога не є iдеально горизонтальною,
компенсуйте нерiвностi за допомогою переднiх ніжок –
розкручуючи чи закручуючи їх. Належне вирiвнювання
надає стабільність машині та запобігає вібрації, шуму та
пересуванню під час роботи.
4.* Для налаштування висоти задньої нiжки обертайте
червону шестикутну втулку, яка знаходиться у центрi
внизу на переднiй частинi машини. Скористуйтеся
шестигранним гайковим ключем на 8 мм й обертайте за
годинниковою стрiлкою для збiльшення висоти та против
годинникової стрiлки для її зменшення. (див.iнструкцiю з
вбудування у додатку до документацiї)
Підключення води й електроенергії
Налаштування систем електричного живлення та
водопостачання має здiйснюватися тiльки фахiвцями.
Забороняється ставити посудомийну машину на
труби або на шнури електричного живлення.
Пiд’єднання приладу до мережi водопостачання має
здiйснюватися лише за допомогою нових труб.
Забороняється повторно використовувати вживанi труби.
50
Труби подачi та шланги зливу води, а також шнур
електричного живлення мають дивитись управо або влiво,
забезпечуючи оптимальне встановлення машини.
Пiд’єднання шлангу для зливу води
під’єднайте зливний шланг, не згинаючи його, до
каналізаційного трубопроводу дiаметром не менше за 4 см.
Зливний шланг має розташовуватися на висоті від 40 до
80 від підлоги або опірної поверхні посудомийної машини
(A).
Перш ніж під’єднати зливний шланг до сифону мийки,
видаліть пластикову пробку (B).
Пiд’єднання труби подачi води
• до водорозбірного крану холодної води: добре прикрутiть
трубу подачі води до крану з різьбовим отвором на 3/4
газ; перед затягуванням спускайте воду, поки вона не
стане чистою: це запобіжить засмiченню прилада.
• до водорозбірного крану гарячої води: у разi
централiзованої системи опалення гаряча вода до
посудомийної машини може також постачатися з
мережi за умови температури, не вищої за 60°C.
прикрутiть трубу до крану, як описано у процедурi для
водорозбiрного крану з холодною водою.
Якщо довжини труби подачi води не вистачає,
зверніться у спеціалізовану крамницю або до
уповноваженого фахівця (див. Допомога).
Тиск води має перебувати у межi значень, наведених у
таблицi технiчних даних (див. поруч).
Зверніть увагу, щоб труба не мала згинів та утисків.
Захист вiд затоплення
Щоб унеможливти затоплення, посудомийну машину:
- оснащено системою, яка перериває подачу води в разi
порушень в роботi або витiкань всереденi машини.
Деякi моделi оснащенi додатковим пристроєм безпеки New
Acqua Stop*, який запобiгає затопленню також у випадку
розриву труби подачi.
УВАГА: НЕБЕЗПЕЧНА НАПРУГА!
Забороняється вiдрiзати трубу подачi води, оскiлки у нiй
мiстяться частини пiд напругою.
* Наявне лише в деяких моделях.
Електричні підключення
Стрiчка проти утворення конденсату *
Перш нiж увiмкнути вилку в електричну розетку,
переконайтеся, що:
• розетка має заземлення у відповідності до
встановлених норм;
• розетка витримує максимальне навантаження
потужності машини, вказане на табличці з
характеристиками на подвійних дверцятах (див.роздiл
Опис посудомийної машини);
• напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних у табличці з характеристиками на подвійних
дверцятах;
• розетка сумісна з штепсельною вилкою приладу. В
iншому випадку звернiться до уповноваженого фахiвця
iз проханням замiнити вилку (див. Допомога); не
використовуйте подовжувачі й трійники.
Пiсля вбудування посудомийної машини вiдкрийте дверцята
та прикрiпiть пiд дерев’яною поверхнею прозору клейку
стрiчку з метою захисту вiд конденсату.
Вiд встановленої машини має забезпечуватись легкий
доступ до шнуру живлення й електричної розетки.
Шнур живлення не повинен мати згинів або утисків.
Задля вашої безпеки пошкоджений шнур живлення має
замiнятися тiльки виробником або його власною службою
технiчної допомоги. (Див.Допомога)
Підприємство знімає з себе відповідальність у разi
недотримання цих вказiвок.
Застереження перед першим
використанням
Пiсля встановлення та безпосередньо перед першим
миттям заповнiть водою всю ємнiсть для регенерацiйної
солi та тiльки пiсля цього додайте приблизно 1 кг солi
(див.роздiл Обполiскувач та регенерацiйна сiль): виливання
води через край є нормальним. Виберiть ступiнь жорсткостi
води (див.роздiл Обполiскувач та регенерацiйна сiль). Пiсля
додавання солi iндикаторна лампа ВIДСУТНIСТЬ СОЛI*
згасне.
Вiдсутнiсть солi в ємностi може викликати ушкодження
пристрою пом’якшення води та нагрiвального елементу.
- З метою заощадження електроенергії, за
деяких умов НЕВИКОРИСТАННЯ машина
вимикається автоматично.
Технiчнi данi
Ширина, см 45
Висота, см 85
Глибина, см 60
Розмiри
Мiсткiсть
10 стандартних приборiв
Тиск води подачi
0,05 ч 1MПa (0.5 ч 10 бар)
7,25 – 145 psi
Напруга живлення
Див. на табличці з даними
Загальна споживан
Див. на табличці з даними
а потужність
ECODESIGN REGULATION
Запобiжник
Див. на табличці з даними
Цикли миття ECO це стандартна програма, дані про яку
наводяться на етикетці енергоефективності; цей цикл пр
изначений для миття посуду зі звичайними забруднення
ми; ця програма є найбільш ефективною з точки зору сп
оживання електроенергії і води для названого типу посу
ду. Щоб зменшити споживання енергії і води, повністю з
авантажуйте посудомийну машину.
Споживання електроенергії у черговому режимі: Спожив
ання електроенергії в увімкненому режимі:3Вт - Спож
ивання електроенергії у вимкненому режимі: 1,3 Вт
Таблиця енергоспоживання для основних циклів
Стандартні умови*
Споживання
Спожива
електроенергії
ння води
(кВт-год/цикл)
(л/цикл)
INTENSIV
(Iнтенсивний)
NORMAL
(Нормальний)
Цей прилад вiдповiдає таким
європейським директивам:
-2006/95/ЕЕС (Про низьку нап
ругу)
-2004/108/ЕС (Про електрома
гнiтну сумiснiсть)
-2005/32/EC (Comm. Reg. 127
5/2008) (Ecodesign)
-97/17/EC (Маркiрування)
-2002/96/CE
Умови користувача**
Тривалість
(хв/цикл)
Споживання електрое
нергії (кВт-год/цикл)
Споживання
води (л/цикл)
Тривалість
(хв/цикл)
1,30
14
150
1,15
14
140
1,05
14
115
0,95
13
110
* Дані щодо програми є лабораторними значеннями, заміряними відповідно до Європейського Стандарту EN 50242.
** Ці дані отримані внаслідок замірювань за умов використання і завантаження посуду користувача.
51
UA
Опис приладу
UA
Загальний вигляд
Верхній короб
Верхнiй розпилювач
Вiдкиднi елементи
Регулятор висоти коробу
Нижній короб
Нижнiй розпилювач
Кошик для приборiв
Фiльтр мийної води
Контейнер для солi
Ванночки миючого засобу та ємність для
ополiскувача
11. Табличка з технiчними даними
12. Панель керування***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Панель керування
Кнопка вибору
програми
Дисплей
Кнопка Увімкн-Вимкн/Скидання
Кнопка
половинного
завантаження
Кнопка з індикатором
Пуск/Пауза
Кнопка відстроченого
пуску
Кнопка
багатофункціональні
таблетки
Дисплей
Індикатор миття
Індикатор відсутності
ополіскувача
Індикатор сушіння
Світловий індикатор часу,
який залишається
Номер програми
Індикатор
відстроченого пуску
Індикатор відсутності
регенераційної солі
Індикаторна лампа
багатофункціональних таблеток
Індикатор половинного
завантаження
*** Тільки у моделях повного вбудування
* Наявне лише в деяких моделях.
Номери та типи програм і опцій залежать від конкретних моделей посудомийних машин.
52
Як завантажити
короби
Перед звантаженням коробiв очистiть посуд вiд
залишкiв їжi та вилийте із склянок та чаш наявну
рiдину. Розташуйте посуд так, щоб унеможливити
його перевертання. Пiсля завантаження
переконайтеся, що розпилювачi вiльно
обертаються.
Нахил A
Нижній короб
- Підійняти відкидний елемент, злегка посунути його та
розташувати під бажаним кутом нахилу.
У нижньому коробi передбачене розташування каструль,
кришок, тарiлок, салатниць, приборiв, тощо..вiдповiдно до
Прикладiв завантаження.
Тарiлки та великi кришки краще розташовувати по боках
коробу, слiдкуючи, щоб не заблокувати обертання верхнього
розпилювача.
Деякi моделi посудомийних мащин
оснащенi секторами, якi можуть
нахилятися*, у вертикальному
положеннi їх можна
використовувати для тарiлок, в
горизонтальному – для каструль та
салатниць.
Кошик для приборів
Кошик для приборiв може рiзнитися залежно від моделi
посудомийної машини. Кошик для приборів можна
розташувати в передній частині нижнього коробу,
пересуваючи його між закріплених уставів, або на
верхньому коробі: це положення рекомендоване при
половинному завантаженні (у моделях, де передбачено таку
опцію).
- Він оснащений
вiдкидними висувними
елементами для кращого
розташування приборiв.
Нахил B
Нахил C
UA
Як вiдрегулювати висоту верхнього коробу
Щоб полегшити розташування приборiв, передбачене
високе або низьке положення верхнього коробу.
Рекомендується налаштовувати висоту
верхнього короба, коли вiн НЕЗАПОВНЕНИЙ.
Не пiдіймайте та не опускайте короб ТIЛЬКИ з одного
боку.
Розкрийте стопори направляючих
коробу праворуч та лiворуч та
виймiть короб; розташуйте його у
верхньому або нижньому положеннi,
посуньте по направляючих, щоб
зайшли також переднi колiщата, та
закрийте стопори (див.малюнок).
Якщо короб оснащений ручками Dual
Space* (див.малюнок), виймiть
верхнiй короб до кiнця, вiзьмiться за
його бiчнi ручки та потягнiть нагору
або додолу; вiдпустiть короб, злегка
утримуючи його.
Приклади завантаження верхнього коробу
Ножі та ріжучі прибори мають розташовуватися
гострими кiнцями униз або горизонтально на вiдкидних
елементах верхнього коробу.
Приклади розташування кошика з приборами
Приклади завантаження нижнього коробу
Верхній короб
Кухонне начиння не призначене для миття у
посудомийнiй машинi
Служить для завантаження делiкатного та легкого кухонного
начиння: склянки, чайнi та кавовi чашки, блюдця, мiлкi
салатницi, сковороди, низькi не дуже забрудненi каструлi,
згiдно до Прикладів завантаження.
• Чайні та кавові чашки‚ довгі й гострі ножі, столові
прибори: мають розташовуватися на вiдкидних
елементах**.
Відкидні елементи з регульованим нахилом
- Завдяки нахилу можна заощадити місце у верхньому
коробі, розташувати фужери на довгих ніжках та
покращити якість сушіння.
* Наявне лише в деяких моделях.
** Рiзноманiтнi за кiлькiстю та розташуванням.
• Дерев’янi речi, прибори з ручками з дерева, з рогу або з
приклеєними частинами.
• Речi з алюмінію, мiдi, латунi, олов’яної фольги або
сплавів на олов’яній основі.
• Посуд з нетермостiйкого пластику.
• Речi з старовинного форфору або розписанi вручну.
• Старовиннi вироби з срiбла. Срiбнi вироби (не
старовиннi) можна мити за програмою для делiкатних
речей, попередньо вдосконалившися, що такi речi не
торкаються iнших металевих частин.
Рекомендується застосування посуду та приборiв,
здатних до миття у посудомийнiй машинi.
53
Пуск та використання
UA
Як увiмкнути посудомийну машину
1. Вiдкрийте водопровідний кран.
2. Натисніть на кнопку УВІМКН/ВИМКН: Всі
індикатори на панелі керування спалахнуть на
декілька секунд.
3. Вiдкрийте дверцята та вiдмiрте миючий засiб
(див.нижче).
4. Завантажте короби (див. Як завантажити
короби) та закрийте дверцята.
5. Виберіть програму, залежну від посуду та ступеню
його забруднення (див. Таблицю програм),
натискаючи кнопку P.
6. Виберіть опції миття* (див. поряд).
7. Запустіть машину, натискаючи кнопку Avvio/Pausa
(ПусПауза) (горить): Довгий звуковий сигнал
сповіщає про початок програми, спалахує індикатор
миття, на дисплеї з’являються номер програми та
час, який залишився до кінця циклу.
8. Про закінчення програми сповіщають два
коротких і один довгий звукові сигнали, індикатор
кнопки Пуску/Паузи згасне, на дисплеї з’являється
слово END. Вимкнiть прилад шляхом натискання
кнопки УВІМКН/ВИМКН, закрийте кран
водопостачання та витягнiть вилку з мережної
розетки.
9. Перш нiж виймати посуд з машини, зачекайте
декiлька хвилин, щоб не ошпаритись. Звiльнiть
короби, починаючи з нижнього.
- З метою заощадження електроенергії,
за деяких умов НЕВИКОРИСТАННЯ
машина вимикається автоматично.
Як змiнити програму, яка вже почала
працювати
У випадку вибору помилкової програми надається
можливість змінити її, але лише на початку: якщо
миття вже виконується, для зміни циклу вимкніть
машину шляхом тривалого натискання на кнопку
УВІМКН/ВИМКН/Скидання, знову увімкніть її за
допомогою тієї ж кнопки та виберіть бажану
програми та опції.
Додайте iнший посуд та начиння
Натиснiть кнопку Пуск/Пауза (пiдсвiчування кнопки
почне блимати). Обережно вiдкрийте дверцята
(Увага! Може виходити гаряча пара) та додайте
посуд та начиння. Натиснiть кнопку Пуск/Пауза
(горить постiйно): цикл вiдновлюється.
Випадкове переривання
Якщо під час миття відкриються дверцята або
відбудеться збій в електроживленні, програма
переривається. При поверненнi електроенергiї або
при закриттi дверцят програма продовжить роботу з
мiсця, де її було перервано.
Як завантажити миючий засiб
Добрий результат миття залежить також вiд
правильного дозування миючого засобу, у разi
його перевищення миття не буде ефективним та,
крiм того, вiдбувається забруднення довкiлля.
Використовуйте лише миючi засоби для
посудомийних машин.
НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ миючими засобами
для ручного миття.
Перевищення дози миючого засобу може
викликати залишки пiни наприкiнцi циклу.
Рекомендується використовувати
багатофункціональні таблетки тільки за
наявності опції Багатофункціональні
таблетки.
Найкращi показники миття та сушiння
отримуються тiльки завдяки використанню
порошковомго миючого засобу, рiдкого
ополiскувача та регенерацiйної солi.
ванночка A: Миючий засіб для основного миття
ванночка B: Миючий засiб для попереднього миття
1. Вiдкрийте кришку C,
натискаючи на кнопку D.
2. Вiдмiрте миючий засiб
вiдповiдно до Tаблицi програм:
• порошковий: ванночки A та B.
• таблетки: якщо вiд програми
надходить запит на 1,
завантажте її у ванночку A та
закрийте кришку; якщо вiд
програми надходить запит на 2, розмiстiть другу
таблетку на днi баку.
3. Видалiть залишки миючого засобу з країв
ванночки та закрийте кришку (почується клацання).
При натисканнi кнопки Пуск/Пауза для
тимчасової зупинки машини буде перервано
програму разом з Вiдстроченим пуском, якщо його
було задано.
В цій фазі неможливо змінити програму.
* Наявне лише в деяких моделях.
54
Опції миття
Встановлення ОПЦIЙ, їх модифiкацiя та
скасування має вiдбуватися лише пiсля вибору
програми миття та перед натисканням на кнопку
Пуск/Пауза.
Мають обиратися лише опцiї, сумiснi з типом
заданої програми. Якщо опцiя не є сумiсною з
вибраною програмою, (див.таблицю програм)
вiдповiдний свiтлодiод швидко блиматиме тричi.
Якщо було обрано опцiю, несумiсну з попередньо
заданими опцiєю або програмою миття, така
несумiсна опцiя блиматиме тричi та згасне, в той
час як остання обрана установка горiтиме.
Щоб скасувати вибiр помилково заданої опцiї,
натиснiть ще раз на вiдповiдну кнопку.
Вiдстрочений пуск
Можна відкласти початок програми на 1 - 24
години:
1. Після вибору бажаної програми миття та опцій
натисніть кнопку ВІДСТРОЧЕНОГО ПУСКУ:
відповідний індикатор спалахне. Відповідною
кнопкою виберіть бажаний час початку роботи
(можливе відстрочення: 1 - 24 години).
2. Підтвердьте вибір за допомогою кнопки Avvio/
Pausa, з цього моменту розпочинається зворотний
відлік, вибраний час відстрочення з’явиться на
дисплеї, кнопка Avvio/Pausa з режиму блимання
перейду у режим постійного горіння.
3. По завершенні часу роздається тривалий
звуковий сигнал, індикатор ВІДСТРОЧЕНОГО
ПУСКУ згасне, програма почне працювати.
Щоб скасувати ВІДСТРОЧЕНИЙ ПУСК, натискайте
на кнопку ВІДСТРОЧЕНОГО ПУСКУ до появи на
дисплеї OFF.
Половинне
завантаження
При невеликiй кiлькостi посуду можна задати цикл
половинного завантаження, заощаджуючи воду,
електроенергiю та миючий засiб. Виберiть
програму та натиснiть кнопку ПОЛОВИННЕ
ЗАВАНТАЖЕННЯ: iндикатор спалахує.
При повторному натисканнi на кнопку
ПОЛОВИННОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ опцiю буде
скасовано.
Пам’ятайте також про половинну дозу
миючого засобу.
Рекомендується порошковий миючий
засіб.
Така опція відсутня у програмі: Швидке.
Багатофункціональні таблетки (Tabs)
За допомогою цієї опції можна оптимізувати
результати миття і сушіння.
При використанні багатофункціональних таблеток
натисніть кнопку БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ
ТАБЛЕТКИ, спалахує відповідний індикатор. При
використання опції БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ
ТАБЛЕТКИ тривалість програми збільшиться.
Якщо не скасувати опцію
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ТАБЛЕТКИ, вона
працюватиме також при наступних циклах миття.
Рекомендується використовувати
багатофункціональні таблетки тільки за
наявності опції Багатофункціональні
таблетки.
Не рекомендується активувати цю опцію у
програмах, де не передбачено використання
багатофункціональних таблеток (див. таблицю з
опціями).
При вже запущеному циклі неможливо
активувати відстрочений запуск.
A
Відстрочений пуск
В
Половинне
заванта-ження
С
Багатофункціональні
таблетки
1. Eкoлогічне
Так
Так
Так
2. Звичайне
Так
Так
Так
3. Щоденне
Так
Так
Так
4. Замочування
Так
Так
Ні
5. Інтенсивне
Так
Так
Так
6. Швидке
Так
Ні
Так
7. Делікатне
Так
Так
Так
Таблиця
наявних
опцій
* Наявне лише в деяких моделях.
55
UA
Програми
UA
Якщо посуд не дуже забруднений або попередньо ополiснутий у водi, значно зменшiть дозу
миючого засобу.
Номер i тип програм та опцiй може бути рiзним, залежно вiд моделi посудомийної машини.
Вказівки щодо вибору
програм
Екологiчне миття з низьким
енергоспоживанням, прида
тне для посуду та каструль.
Програма
1. Екологічне*
Посуд та каструлi звичайно
забрудненi Стандартна що
денна програма
2. Звичайне
Щоденне забруднення, нев
елика кількість (посуд та пр
ибори для 4 осіб + 1 кастру
ля + 1 сковорода).
3. Щоденне 60’
Попереднє миття, поки маш
ина очiкує на завантаження
після наступного прийняття
їжі.
4. Замочування
Посуд та каструлi дуже заб
рудненi (не використовуват
и для крихких речей)
5. Iнтенсивне
Економiчний та швидкий ци
кл миття для не дуже забру
дненого посуду вiдразу ж пi
сля прийняття їжi. (2 тарілк
и +2 склянки + 4 столових п
рибори+1 каструля + 1 неве
личка сковорода)
Економiчний та швидкий ци
кл миття для крихкого, чутн
ого до високих температур
посуду, вiдразу ж пiсля при
йняття їжi. (фужери у верхні
й короб + крихкі тарілки у н
ижній короб).
Миючий засіб
(A) = ванночка A
(B) = ванночка B
Програми
з сушінням
Опції
Тривалість
програми
(допущенн
я ±10%)
год. хвил.
Порошковий
Рідкий
Таблетки
25 г (A)
25 мл (A)
1 (A)
Так
A-B-C
2:50’
21 г (A)
4 г (B)
21 мл (A)
4 мл (B)
1 (A)
Так
A-B-C
1:50’
25 г (A)
25 мл (A)
1 (A)
Ні
A-B-C
1:00’
Ні
Ні
Ні
Ні
A-B
0:08’
25 г (A)
25 мл (A)
1 (A)
Так
A-B-C
2:25’
21 г (A)
21 мл (A)
1 (A)
Ні
A-C
0:25’
25 г (A)
25 мл (A)
1 (A)
Так
A-B-C
1:35’
6. Швидке
7. Делікатне
Зауваження:
найкращi показники програми «Щоденне і Швидке миття» отримуються за умови дотримання встановленої
кiлькостi приборiв.
Програма Eco (Екологічна), вiдповiдна нормі EN-50242, є бiльш тривалою за iншi програми, проте вживає
менше енергiї та бiльш бережлива до довкiлля.
Зауваження для контрольно-випробних лабораторій: щодо iнформацiї з умов проведення порiвняльних
випробувань EN, звернiться за адресою: [email protected]
Для правильного дозування миючого засобу вiзьмiть до уваги:
1 столова ложка = 15 г порошку = 15 мл рiдини (приблизно) - 1 чайна ложка = 5 г порошку = 5 мл рiдини
(приблизно)
56
Ополіскувач та
регенераційна сіль
Використовуйте лише спецiальнi засоби для
посудомийної машини.
Не вживайте столову або промислову сiль. Не
вживайте засобiв для ручного миття посуду.
Слiдуйте вказiвкам на упаковках засобiв.
При використаннi багатофункцiональних засобiв немає
необхiдностi в ополiскувачi, проте рекомендується
додання солi, особливо при жорсткiй або дуже
жорсткiй водi. Слiдуйте вказiвкам на упаковках засобiв.
Якщо не додавати не сiль, не ополiскувач,
вважається за норму увiмкнутий стан
iндикаторів Відсутня сіль та Відсутній
ополіскувач.
Як завантажити ополіскувач
Ополiскувач прискорює висушування посуду,
забезпечуючи стiкання води з нього, що унеможливлює
утворення плям та розведень.
Ємнiсть для ополiскувача заповнюється:
• коли на панелi керування спалахує iндикатор ВIДСУТНIЙ
ОПОЛIСКУВАЧ*;
1. Вiдкрийте ємнiсть,
повертаючи кришку (G) проти
годинникової стрiлки.
2. При додаваннi ополiскувача
уникайте його переливання
через край. У разi переливання
F
витрiть витiки сухою ганчiркою.
G
3. Закрутiть знову кришку.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
наливати ополiскувач безпосередньо у бак.
Вiдмiрьте дозу ополiскувача
Якщо ви не задовольненi результатами сушiння, можна
змінити дозу ополiскувача. Викруткою повернiть регулятор
(F) на одне з 6 положень (на заводi машину налаштовано
на положення 4):
• якщо на посудi спостерігаються білуваті розведення,
повернiть на менші номери (1-3).
• якщо залишаються водянi краплi або плями накипу,
повернiть на бiльші номери (4-6).
Встановлення жорсткості води
Кожна посудомийна машина оснащена пом’ якшувачем
води, який, використовуючи спецiальну регенерацiйну сiль
для посудомийних машин, забезпечує воду без вапняку
для миття посуду.
Ця посудомийна машина забезпечує регулювання
жорсткостi води з метою кращих експлуатацiйних
показникiв миття та меншого забруднення довкiлля. Щоб
визначити ступень жорсткостi води, звернiться до
водопостачальних служб.
- Увімкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку
УВІМКН/ВИМКН.
- Натисніть на кнопку P та утримайте її декілька секунд;
почуються два коротких звукових сигнали, на дисплеї
з’явиться H2O, заданий номер жорсткості блимає
(Пом’якшувач встановлено виробником на № 3).
Натискайте на кнопку P, щоб вибрати необхідну
жорсткість (1-2-3-4-5* Див.таблицю жорсткості води), по
5 рівнях.
- Щоб вийти з функції, зачекайте декілька секунд або
натисніть на кнопку опцій* або вимкніть машину
кнопкою УВІМКН/ВИМКН.
При використаннi багатофункцiональних таблеток завжди
заповнюйте контейнер для солi.
Таблиця жорсткості води
ступінь
1
2
3
4
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
ммоль/л
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
Середній термін служби**
контейнера з регенераційно
юсіллю
місяці
7 місяців
5 місяців
3 місяці
2 місяці
2/3 тижні
5*
Якщо значення перебуває у межi вiд 0°f до 10°f , рекомендується не вико
ристовувати сiль. * якщо задано 5, тривалість може збільшитися.
циклом миття у день
** з 1
(°dH = жорсткiсть у градусах за німецькою системою - °fH =
жорсткiсть у градусах за французською системою - ммоль/
л = мiлiмоль/лiтр)
Як завантажити регенерацiйну сiль
Щоб результати миття були задовільними, завжди
перевiряйте наявнiсть солі в контейнерi. Регенерацiйна
сiль видаляє вапняк з води, унеможливлюючи його
накопичення на посудi. Контйнер для солi знаходиться у
нижнiй частинi посудомийної машини (див. Опис) та має
заповнюватися:
• коли не помiтно зеленого поплавця* на ковпачку
контейнера для солі;
• коли на панелi керування запалюється iндикатор
ВIДСУТНЯ СІЛЬ*;
1. Витягнiть нижнiй короб та розкрутіть
ковпачок контейнеру для солі проти
годинникової стрілки.
2. Тільки при першому використаннi:
заповнiть контейнер водою до країв.
3. Розташуйте лійку* (див.малюнок) та заповнiть контейнер
сiллю до країв (близько 1 кг); невеличкi виплески води є
нормальними.
4. Вийміть лійку*, очистiть вхідний отвір контейнеру від
можливих сольових залишків; перш ніж закручувати
ковпачок, обполосніть його під проточною водою, тримаючи
голiвкою донизу та виливаючи воду з чотирьох прорiзiв у
виглядi зiрки на нижнiй частинi ковпачка. (ковпачок з зеленим
поплавцем*)
Рекомендується проводити цю операцiю при
кожному завантаженнi cолi.
Добре закрутiть ковпачок, щоб запобiгти попаданню
всередину ми ючого засобу пiд час миття (це може
безповоротньо ушкодити пристрій для пом’якшення води).
У разi необхiдностi насипте сiль перед циклом миття,
щоб уникнути переливання сольового розчину з ємностi
для солi.
*Наявне лише в деяких моделях.
57
UA
Догляд та очищення
UA
Виключення води й електричного
живлення
• Для запобiганням витокам закривайте кран
водопостачання пiсля кожного миття.
• Виймайте штепсельну вилку з розетки під час чищення
машини та під час робіт з технічного обслуговування.
Чищення посудомийної машини
• Зовнiшня поверхня та панель керування мають
очищуватися змоченою у водi м’якою не абразивною
ганчiркою. Не використовуйте розчинники або абразивнi
засоби.
• Внутрiшнiй бак можна очистити вiд плям за допомогою
ганчiрки, зволоженої у розчинi води з оцетом.
Як запобiгти неприємним запахам
• З метою уникнення накопиченню вологи залишайте
дверцята завжди напiввiдкритими.
• Регулярно очищайте зволоженою ганчiркою герметичнi
прокладки по периметру дверцят i ванночок для миючих
засобiв. Такi дiї унеможливлюють накопичення залишкiв
їжi, утворюючих неприємнi запахи.
Як чистити розпилювачi
Залишки їжi можуть пристати до розпилювачiв та
засмiтити отвори, з яких виходить вода: час вiд часу слiд
перевiряти та очищати їх неметалевою щiткою.
Обидва розпилювача можуть зніматися.
Щоб зняти верхнiй розпилювач,
слiд розгвинтити проти
годинникової стрiлки
пластмасову круглу гайку. При
встановленнi верхнього
розпилювача повернiть догори
частину з бiльшою кiлькостю
отворiв.
Час вiд часу очищайте фiльтр на подачi води, розташований
на виходi з водопровiдного крану.
- Закрийте водопровідний кран.
- Розгвинтiть кінцеву частину труби для подачi води, виймiть
фiльтр та обережно вимийте його пiд проточною водою.
- Знову встановiть фiльтр та закрутiть трубу.
Очищення фільтрів
Фiльтровальна группа складається з трьох фiльтрiв для
очищення води вiд залишкiв їжi та повертання її у контур: для
забезпечення добрих результатiв миття необхiдно очищати їх.
Регулярно очищайте фільтри.
Посудомийна машина не має використовуватись без
фiльтра або з вiд’єднаним фiльтром.
• Через декiлька циклiв миття перевiрте фiльтровальний вузол
та промийте його пiд проточною водою у разi необхiдностi,
використовуючи неметалеву щiтку. Нижче приведений порядок
дiй:
1. обернiть проти годинникової стрiлки цилiндричний фiльтр C та
виймiть його (мал. 1).
2.Виймiть стакан фiльтру B шляхом легкого натискання на бiчнi
ребра (Мал. 2);
3. Зніміть тарілку фільтру з неіржавіючої сталі A. (мал. 3).
4.Перевірте оглядовий колодязь та видалiть залишки їжi.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИДАЛЯТИ захист насосу мийної води
(деталь чорного кольору) (мал.4).
C
1
2
A
Щоб зняти нижнiй розпилювач,
потягнiть його догори.
3
4
Пiсля очищення фiльтрiв правильно встановiть фiльтровальний
вузол на мiсце; це важливо для належної роботи посудомийної
машини.
В разі тривалої відсутності
Як чистити фiльтр на подачi води*
Якщо труби для води є новими або перебувають довгий
час без використання, спускайте воду, аж доки вона не
стане прозорою. Без цього існує небезпека засмiчення
мiсця проходу води, що призведе до ушкодження
посудомийної машини.
• Вiд’єднайте електричнi з’єднання та закрийте водопровiдний
кран.
• Залиште дверцята напiввiдкритими.
• Виконайте цикл миття з незаповненою машиною.
* Наявне лише в деяких моделях.
58
Запобіжні заходи та
поради
Посудомийна машина розроблена і вироблена
відповідно до міжнародних стандартів безпеки. Дані
попередження складені для забезпечення безпеки і тому їх
треба уважно прочитати.
Загальна безпека
• Цей електропобутовий прилад не має
використовуватися дітьми або особами з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або
якщо їм бракує досвіду та необхідних знань. Винятки
складають ситуації, коли користування відбувається під
наглядом або за вказівками осіб, відповідальних за їхню
безпеку.
• Дорослі мають стежити, щоб діти не гралися з
електропобутовим приладом.
• Прилад призначений для непрофесійного використання
всередині житлових приміщень.
• Прилад має використовуватися для миття посуду та
приборiв, тільки дорослими особами і згідно інструкціям,
вказаним у цій брошурі.
• Забороняється встановлювати прилад поза
приміщенням, навіть в захищених мiсцях, тому що дуже
небезпечно піддавати його впливу дощу і грози.
• Не торкайтеся посудомийної машини голими ногами.
• Не виймайте вилку з розетки, потягнувши за кабель,
тягніть тільки за саму вилку.
• Перш нiж розпочати очищення або технiчне
обслуговування, закрийте водопровiдний кран та
виймiть штепсельну вилку з розетки.
• Якщо машина не працює через несправностi, у жодному
випадку не робіть спроб самостійно виконати ремонт
внутрішніх механізмів.
• Забороняється торкатися нагрiвального елементу.
• Не опирайтеся та не сiдайте на вiдкритi дверцята:
Машина може перевернутися.
• Не тримайте дверцята широко вiдкритими, щоб не
спiткнутися.
• Зберiгайте миючий засiб та ополiскувач в недосяжних
для дiтей мiсцях.
• Забороняйте дiтям гратися з упаковками.
Охорона і дбайливе відношення до
довкілля
Як заощадити воду та електроенергiю
• Запускайте посудомийну машину тiльки при повному
завантаженнi. Пiд час очiкування повного заповнення
машини ви можете забезпечити уникнення неприємних
запахiв, завдяки циклу Замочування (див.Програми).
• Залежно від ступеню забруднення і типу посуду
виберiть придатну програму з Таблицi програм:
- для миття звичайно забрудненого начиння
використовуйте програму миття Eкологічне, яка
забезпечує низькi затрати енергiї та води;
- при неповному завантаженнi cкористуйтеся опцiєю
Половинного завантаження* (див. Пуск та
використання).
• Якщо у вашому договорi на постачання електричної
енергiї передбаченi годиннi пояси для заощадження
енергії, виконуйте цикли у перiоди за зниженими
тарифами. Опцiя Вiдстроченого пуску* (див. Пуск та
використання) допоможе вам здiйснити миття у такi
години.
Миючi засоби без фосфатiв, без хлору, та
якi мiстять ензими
• Наполегливо рекомендується використовувати миючі
засоби, що не мiстять фосфатiв та хлору. Це
вiдповiдатиме полiтицi збереження довкiлля.
• Ензими ефективно дiють при температурах близько
50°C, через це миючi засоби з ензимами мають
використовуватися при низьких температурах миття,
при цьому результати будуть iдентичними миттю при
65°C.
• Економне миття передбачає добре вiдмiрювання
миючого засобу, згiдно до вказiвок виробника, згiдно до
жорсткостi води, ступеню забрудненостi та кiлькостi
посуду. Миючі засоби, які здатні біологічно руйнуватися,
містять елементи, що змінюють рівновагу довкiлля.
Утилізація
• Утилізація пакувального матеріалу: дотримуйтесь
місцевих норм, так як упаковка може
використовуватися повторно.
• Європейська директива 2002/96/CE з відходів від
електричної й електронної апаратури (RAEE),
передбачає, що побутові електроприлади не можуть
перероблятися у звичайному порядку для твердих
міських відходів. Зняті з експлуатації побутові прилади
мають бути зібрані окремо для оптимізації ступеню
відновлення й повторного використання матеріалів, що
входять до їхнього складу і з метою усунення
потенційної шкоди для здоров’я та середовища. Символ
закресленої корзини, зображеній на всіх виробах,
нагадує про необхідність окремої утилізації.
Для подальшої інформації щодо правильної утилізації
побутової техніки, їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до постачальника.
* Наявне лише в деяких моделях.
59
UA
Несправності та засоби
їх усунення
UA
195083913.03
04/2012 pb - Xerox Fabriano
Може трапитися, що прилад не працюватиме. Перш ніж зателефонувати до служби Допомоги, перевірте
можливість легкого усунення проблеми за допомогою наступного списку.
Несправності:
Можливі причини / Засоби усунення:
Пос удомий на маши на не розп
очинає робо ту а бо не відпові
дає на команди
• Вимкнiть машину за до по мого ю кно пки УВІМК Н/ВИМКН, через хвилин у
знову увімкніть її і пе рев становіть прогр аму.
• Вилка не д обр е вставлена в електричн у роз етку.
• Дверцята посуд омийно ї ма шини по ган о закр иті.
Дверця та не зачи няю ть ся
• Це спрацюва ло замиканн я; енер гійно проштов хн іть дверцята д о
відчуття клацання.
З пос удомийної машини не зл
иває ться вода.
•
•
•
•
Ч утнi шуми пiд час ми ття.
• Посуд стикається мiж собо ю або з розп илювач ами.
• Надмi рне пiн оутвор ення: помил кове доз ування м июч ого засо бу, або
миючий засiб н е пр идатн ий для посуд омийно ї машини. (див. Пуск та
використанн я).
На пос удi та склянках по мiтн
ий вапня ний накип а бо бiл ув а
тi розведе ння.
•
Програм у ще не заверше но .
Пере гин зл ивного шланга (див. Встановлення).
Забився зливний отвір вмивальника.
Фiльтр засмiчений зал ишка ми їжi.
•
•
Вiдсутня ре гене раційна сiль або налаштуван ня системи для п ом’
якшення вод и не вiдповiда ють жорсткостi води (див.О поліскувач та
реген ера ційн а сіль).
Ковпачо к конте йнер у для с олi по гано за кр учений.
Закiнч ився ополіс кувач, або недостатнє йо го д озуван ня.
На пос удi та пля шках пом i тні
синю ва тi розведе ння.
•
Надмірн а кiль кiсть ополiскувача.
К ух онне начиння не вихо ди ть
доси ть с ух им.
•
•
Було зада но пр ограм у без сушiння.
За кiнчився оп оліскувач, або нед остатнє дозуванн я (див. Ополiскувач
та реген ера цiйн а сіль).
Помил кове ре гулювання оп олiскувача.
Кухонне н ачинн я має ан типрига рне п окр иття або вигот овлене з
пластику.
•
•
Пос уд зали шився
забр уд неним .
Коро би занадт о завантаже ні (див. Як завантажит и ко р оби ).
Начинн я не дуж е добре роз ташоване.
Розпилювачі не о бе ртають ся вільно.
Дуже де лiкатн а про гр ама м иття (див. Про гр ами ).
Надмi рне пiн оутвор ення: помил кове доз ування мию чого засобу, або
миючий засiб н е пр идатн ий для посуд омийно ї машини. (див. Пуск
тавикор истання).
• Кришка обп олiскувач а не з акр учена як слід.
• Фiльтр забр удн ений або засмічений(див. Те хнічне о бслуговування і
догляд ).
• Вiдсутня регенер ацi йна сiл ь (див. Ополiскувач та ре ге нерац iйна сiль).
У пос удомий н у машин у не по
дає тьс я вода – Сиг наліза ція
Закри ти й кран
водопос тача ння.
(чуються короткочасні
•
•
•
•
звукові сигнали)*
(на дисплеї відображається A 6).
Сигналізація: тр уба пода чi во
ди/Засмiчений фiль тр на под
ачi води.
(на дисплеї відображається A 7).
*Наявне лише в деяких моделях.
60
•
•
•
•
•
Вiдсутня вода в мережi вод опостачанн я.
Пере гин тр уби для п одачі в оди (д ив. Встановлення).
Вiдкрийте кр ан, та через д екiлька хвил ин машин а роз почне р обот у.
Прила д забло кован о через вiдсутнiсть дiй пiсля звукової сигналiза цi ї.
Вимкнiть машин у за доп ом огою кноп ки УВІМКН/ВИ МК Н, вiдкрийте кр ан
та через 20 секунд знову увімкніть машину, натисн увши на цю ж кноп к
у. Знову за про гра муйте ма шину та зап устiть її.
• Вимкнiть машину за до по мого ю кно пки УВІМК Н/ВИМКН. Закрийте кр ан
водопостачання, що б по п еред ити затопл ення, і витягнiть вилку з
електр ично ї розет ки. Пе р екона йтеся в тому, що не з асмічений фi льтр
на подачi вод и. (див. роз діл "Те хнічне обслуговуван ня і догл яд")
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement