Indesit DSG 573 Instruction for Use | Manualzz
Bruksanvisning
DISKMASKIN
SE
Svenska, 1
FI
Suomi, 13
Innehållsförteckning
Installation, 2-3
Placering och nivellering
Anslutningar av vatten och el
Föreskrifter för den första diskningen
Tekniska data
Ecodesign Regulation
Beskrivning av apparaten, 4
Översiktsvy
Manöverpanel
Fyll korgarna, 5
Nedre korg
Bestickkorg
Övre korg
Start och användning, 6-7
DSG 573
Starta diskmaskinen
Påfyllning av diskmedel
Disktillval
Program, 8
Programtabell
Sköljmedel och härdningssalt, 9
Påfyllning av sköljmedel
Påfyllning av härdningssalt
Underhåll och skötsel, 10
Avstängning av vatten och el
Rengöring av diskmaskinen
Undvik dålig lukt
Rengöring av spolarmarna
Rengöring av vatteninsläppsfiltret
Rengöring av filtren
När du reser bort under längre perioder
Underhåll och skötsel, 11
Säkerhet i allmänhet
Kassering
Spara energi och respektera miljön
Fel och åtgärder, 12
1
Installation
SE
Det är viktigt att förvara denna bruksanvisning så att
den alltid finns till hands. I händelse av försäljning,
överlåtelse eller flytt, ska du försäkra dig om att
bruksanvisningen följer med utrustningen.
Anslutning av vatteninloppsslangen
Det finns viktig information angående installation,
användning och säkerhet.
• Diskmaskinen kan anslutas till varmvattenledningsvatten
(om du har ett centraliserat system med värmeelement)
som inte överskrider en temperatur på 60 °C.
Skruva fast slangen till kranen som beskrivs för
kallvattenuttaget.
Vid flytt är det bäst om maskinen kan hållas i vertikalt
läge. Om det är nödvändigt kan maskinen lutas ned på
baksidan.
Denna utrustning är avsedd att användas i hemmet
eller för liknande användningsområden, såsom:
- Personalkök i butiker, på kontor eller i andra arbetsmiljöer.
- Bondgårdar
- Användning av gäster på hotell, motell eller andra
boendeformer.
- Bed and breakfast.
Placering och nivellering
1. Packa upp diskmaskinen och kontrollera att den inte har
skadats under transporten. Om den skulle finnas skador
ska du inte ansluta den utan kontakta återförsäljaren.
• Skruva fast vatteninloppsslangen med gasgänga 3/4.
Innan slangen skruvas fast ska vattnet rinna ut tills det
är klart, så att inga orenheter sätter igen diskmaskinen.
Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du
vända dig till fackhandeln eller en auktoriserad tekniker
(se Kundservice).
Vattentrycket ska ligga mellan de värden som anges i
tabellen över Tekniska Data (se här intill).
Se till att slangen inte har några veck eller är hopklämd.
Anslutning av vattenavloppsslangen
Anslut avloppsslangen (utan att böja den) till ett avloppsrör
med en minimidiameter på 4 cm.
2. Placera diskmaskinen så att dess sidor och bakstycke
står sida vid sida med intillstående möbler eller väggen.
Diskmaskinen kan även byggas in under en hel
arbetsbänk* (se monteringsbladet).
3. Placera diskmaskinen på ett plant och styvt plan. Utjämna
ojämnheter genom att skruva på justerfötterna tills maskinen
är horisontell. En ordentligt utförd nivellering ger stabilitet
och hindrar uppkomsten av vibrationer, buller samt att
maskinen flyttar sig.
4. Justera höjden för den bakre stödfoten genom att
skruva på den sexkantiga röda bussningen som sitter
nedtill på framsidan i mitten av diskmaskinen. Använd
en 8 mm nyckel. Vrid medurs för att höja och moturs
för att sänka stödfoten. (se instruktionsbladet som
följer med dokumentationen)
Anslutningar av vatten och el
Anpassning av elektriska och vattensystem vid
installationen ska endast utföras av kvalificerad personal.
Diskmaskinen ska inte stå på rör eller nätkabeln.
Apparaten ska anslutas till vattenledningsnätet med
nya rör.
Använd inte gamla rör.
Vatteninloppsslangen (A) och avloppsslangen (B) och
nätkabeln kan riktas åt höger eller vänster för att underlätta
installationen.
Avloppsslangen ska vara på en höjd på mellan 40
och 80 cm från golvet eller diskmaskinens stödyta
(A).
Ta bort plastpluggen (B) innan avloppsslangen
ansluts till en hävert på handfatet.
Översvämningsskydd
För att garantera att diskmaskinen inte svämmar över:
- Diskmaskinen är försedd med ett system som
avbryter vattentillförseln vid fel eller läckage inuti
maskinen.
Vissa modeller är försedda med en extra
säkerhetsanordning New Acqua Stop* , som ger ett
översvämningsskydd även om anslutningsslangen går
av.
OBS! FARLIG SPÄNNING!
Vatteninloppsslangen får inte under några förutsättningar
skäras av, eftersom den innehåller spänningssatta delar.
* Finns endast på vissa modeller.
2
Elanslutning
Kondensskyddsremsa*
Innan stickkontakten sätts i vägguttaget ska du först
kontrollera att:
Efter att diskmaskinen har byggts in, öppna luckan och
klistra fast den självhäftande genomskinliga remsan under
hyllplan av trä för att skydda det mot kondens.
• Vägguttaget är jordanslutet och i enlighet med gällande
standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på
märkskylten som sitter på dörrens insida
(se avsnittet Beskrivning av diskmaskinen).
• Spänningstillförseln ligger inom de värden som anges
på typskylten på dörrens insida.
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt.
I annat fall ska du låta en auktoriserad tekniker byta ut
stickkontakten ( se Kundservice ). Använd inte
förlängningssladdar och grenuttag.
Nätkabeln och nätuttaget ska vara lättåtkomliga när
utrustningen väl har installerats.
SE
Föreskrifter för den första diskningen
Efter installationen, direkt före den första diskningen, fyll
saltbehållaren fullständigt med vatten och sedan cirka 1
kg salt (se avsnittet Sköljmedel och härdningssalt): Det är
normalt att vattnet rinner över. Välj vattnets hårhetsgrad
(Se tabellen över vattnets hårdhet, se avsnittet Sköljmedel
och härdningssalt). Efter att saltet har fyllts på släcks
kontrollampan SALT SAKNAS*.
Om inte saltbehållaren fylls på kan
vattenmjukgöraren och värmeelementet skadas.
Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
Om matningskabeln är skadad ska den bytas ut av
tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad, för att
undvika alla typer av risker. (Se Kundservice)
Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter
inte respekteras.
Tekniska data
Dimensioner
Kapacitet
Vattentryck
Matningstryck
Total absorberad
effekt
Säkring
Bredd cm 45
Höjd cm 85
Djup cm 60
10 standardkuvert
0,05 KPa - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
7,25 – 145 psi
Se märkplåt
Se märkplåt
Se märkplåt
Denna apparatur
överensstämmer med följande
direktiv
Europeiska direktiv:
-2006/95/EG (lågströmsdirektiv)
-2004/108/EG (Elektromagnetisk
kompatibilitet)
-2009/125/EG (komm. reg.
1016/2010/EG (ekodesign)
-97/17/EG (etikettering)
-2012/19/EG (avfall)
ECODESIGN REGULATION
Detta är standardprogrammet som energimärkningen hänvisar till. Programmet är lämpligt för att diska normalt smutsad disk samt
det effektivaste programmet med hänsyn till energi- och vattenförbrukning för denna typ av disk. För att optimera förbrukningen,
kör endast diskmaskinen med full last.
Standby-förbrukningar: Förbrukning i ”left-on mode”: W 3 - förbrukning i ”off mode”: W 1,3
Tabell över förbrukningar för huvudprogrammen
INTENSIV
NORMAL
Normalförhållanden*
Energiförbrukning
Vattenförbrukning
(KWh/cykel)
(l/program)
1,30
14
1,05
14
Tidslängd
(min/program)
150
115
Användarförhållanden**
Energiförbrukning
(KWh/cykel)
1,15
0,95
Vattenförbrukning
(l/program)
14
13
Tidslängd
(min/program)
140
110
*Programmets mätvärden från laboratorium som har uppmätts enligt den europeiska standarden EN 50242.
** Mätvärden som har uppmätts under användarens användningsförhållanden och disklast.
3
Beskrivning av
maskinen
SE
Översiktsvy
Övre korg
Övre spolarm
Klaffhyllor
Korg höjdjusterare
Nedre korg
Nedre spolarm
Bestickkorg
Diskfilter
Saltbehållare
Diskmedelsfack och sköljmedelsbehållare
Märkskylt
Kontrollpanel***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kontrollpanel
Knapp för
programval
Display
Knapp
On-Off/Reset
Startknapp
Senarelagd start
Knapp för
halv last
Allt i etttabletter
Display
Kontrollampa
för disk
Kontrollampa
Sköljmedel saknas
Programnummer
Kontrollampa för
torkning
Kontrollampa för
återstående tid
Kontrollampa
för senarelagd
start
Kontrollampa
Salt saknas
Kontrollampa för allt i
ett-tabletter
Kontrollampa
för halv last
*** Endast på modeller för total inbyggnad
* Finns endast på vissa modeller.
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
4
Knapp och
kontrollampa
Start/paus
Fyll korgarna
Innan disken ställs i korgarna rekommenderas att ta bort
matrester och tömma glas och koppar på dess innehåll.
Placera disken så att den står stadigt och inte tippar.
Kontrollera att spolarmarna roterar fritt efter att all disk har
ställts in
Vinkling A
Nedre korg
- Lyft upp den uppfällbara hyllan, låt den glida något och placera
den i önskad vinkel.
Den nedre korgen kan innehålla kastruller, lock, tallrikar,
salladsskålar, bestick o.s.v. enligt Lastningsexemplen.
Stora fat och lock ska placeras på korgens sidor på så sätt
att de inte hindrar den övre spolarmens rotation.
Vissa diskmaskinsmodeller har
ställbara sektioner * . Dessa kan
användas i vertikalt läge för att
placera tallrikar eller i horisontellt läge
för att placera kastruller och
salladsskålar.
Bestickkorg
Bestickkorgen kan vara av olika typ beroende på
diskmaskinsmodell:
Bestickkorgen ska placeras längst fram i den nedre korgen
genom att skjuta den mellan de fasta insatserna eller på den övre
korgen, vilket rekommenderas vid diskning med halvlast (på
modeller försedda med detta tillval).
- Bestickkorgen är försedd
med skjutbara hyllor för en
optimal placering av
besticken.
Vinkling B
Vinkling C
SE
Reglera höjden för den övre korgen
För att underlätta placeringen av disken kan den övre korgen
placeras i högt eller lågt läge.
Det rekommenderas att justera den övre korgens
höjd med TOM KORG.
Korgen får ALDRIG lyftas upp eller sänkas ned på
endast en sida.
Öppna stoppen för den högra och vänstra
korgskenan och dra ut korgen. Placera
korgen i högt eller lågt läge, skjut in den
på skenorna så att även de främre hjulen
går in och stäng stoppen (se figuren).
Om korgen är försedd med handtag av
typ Dual Space* (se figuren). Dra ut den
övre korgen så långt det går, ta tag i
handtagen på korgens sidor och flytta den
uppåt eller nedåt. Låt korgen ramla ned
utan att släppa greppet om den.
Lastningsexempel för övre korg
Knivar och andra köksgeråd med vassa spetsar ska sättas
i bestickkorgen med spetsarna vända nedåt eller läggas
horisontellt på den övre korgens uppfällbara hylla.
Exempel på placering av bestickkorgen
Lastningsexempel för nedre korg
Övre korg
Glas, tekoppar, kaffekoppar, assietter, låga salladsskålar,
stekpannor och låga lättsmutsade kastruller Lastningsexempel.
• Glas och koppar, långa och vassa knivar,
serveringsbestick **.
Uppfällbara hyllor med variabel vinkling
- Tack vare vinklingen får du mer utrymme i den övre korgen
för att placera vinglas med fot av olika höjd och
torkresultatet förbättras.
* Finns endast på vissa modeller.
** Variabler för nummer och position.
Disk som inte är lämplig för diskning i diskmaskin
• Föremål av trä, med handtag av trä
eller horn eller med fastklistrade delar.
• Föremål av aluminium, koppar, mässing eller tenn.
• Köksgeråd av plast som inte är värmetåliga.
• Antikt eller handmålat porslin.
• Antikt silver. Silver som inte är antikt kan diskas med ett
skonsamt program och försäkra dig om att det inte kommer i
kontakt med annan metall.
Det rekommenderas att använda diskgods som är
lämplig för att diskas i diskmaskin.
5
Start och användning
SE
Starta diskmaskinen
Påfyllning av diskmedel
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på ON/OFF-knappen: Alla kontrollampor på
manöverpanelen tändsi några sekunder.
3. Öppna luckan och dosera diskmedlet (se nedan).
4. Ställ in disken i korgarna (se Fyll korgarna) och stäng
luckan.
5. Välj program beroende på typ av disk och smutsgrad (se
programtabell) med knappen P.
6. Välj disktillval* (se här intill).
7. Starta genom att trycka på Start/Paus-knappen (fast
sken): En lång pipsignal meddelar att programmet startar.
Kontrollampan för diskningen tänds och på displayen visas
programmets nummer och återstående tid för programmet.
8. När programmet är klart hörs två korta och en lång ljudsignal.
Ett gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet
doseras korrekt. En överdriven dosering innebär
inte att disken blir renare och miljön förorenas.
Start/paus-knappen släcks och displayen visas ordet END.
Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen, stäng
vattenkranen och dra ur kontakten ur eluttaget.
9. Vänta några minuter innan disken tas ut för att undvika
att du bränner dig. Börja med att ta ut disken från den nedre
korgen.
- För att minska elförbrukningen stängs
maskinen automatiskt av vid vissa situationer när
den INTE används.
Ändra ett pågående program.
För att ändra diskprogram efter diskningen har startats,
stäng av maskinen genom att trycka ned knappen ON/OFF/
Reset en längre stund. Starta sedan diskmaskinen med
samma knapp och välj ett nytt program och önskade tillval.
Ställa in mera disk
Tryck på Start/Paus-knappen (lampans knapp blinkar) och
öppna luckan. Se upp med ångan som kommer ut och ställ
sedan in disken. Tryck på Start/Paus-knappen (fast sken):
Programmet återupptas.
Använd endast diskmedel som är avsett för
maskindisk.
ANVÄND INTE diskmedel för handdisk.
Om för mycket diskmedel används kan
skumrester bli kvar i slutet av programmet.
Det rekommenderas att endast använda tabletter
på modeller som har tillvalet ALLT I ETTTABLETTER.
Bästa disk- och torkningstresultat erhålls endast
om pulverdiskmedel, flytande sköljmedel och salt
används.
Fack A: Diskmedel
Fack A: Diskmedel för fördisk
1. Öppna locket C genom att trycka på knappen D.
2. Dosera diskmedlet, se Programtabell:
• Pulverdiskmedel: fack A och
B.
• Tabletter: När programmet
kräver en tablett ska den
läggas i fack A och stäng sedan
locket. När programmet kräver
två tabletter ska den andra
tabletten läggas på botten av
facket.
3. Ta bort diskmedelsrester på fackets kanter och
stäng locket tills det knäpper till.
Genom att trycka ned Start/Paus-knappen
ställs maskinen i pausläge och både
diskprogrammet och den senarelagda starten
avbryts.
I detta läge går det inte att ändra program.
Avbrott av misstag
Programmet avbryts vid ett strömavbrott eller om luckan
öppnas under diskningen. Programmet återupptas vid den
punkt där det avbrutits, när strömmen återkommer eller när
luckan stängs.
* Finns endast på vissa modeller.
6
Disktillval
Halv last
TILLVALEN kan endast ställas in, ändras eller nollställas
efter att diskprogrammet har valts och innan Start/Pausknappen har tryckts ned.
Om endast lite disk ska diskas, kan halv last köras för att
spara vatten, energi och diskmedel. Välj program genom
att trycka på knappen PROGRAMVAL, respektive
kontrollampa tänds.
Endast tillvalen som är kompatibla med valt program
kan väljas. Om ett tillval inte är kompatibelt med valt
program, (se programtabellen) blinkar respektive
lysdiod snabbt 3 gånger.
Om ett tillval väljs som inte är kompatibelt med ett
tillval eller diskprogram som har valts tidigare, blinkar
tillvalet som inte kompatibelt 3 gånger och släcks
sedan, medan senaste inställning förblir tänd.
För att ta bort ett felaktigt inställt val, tryck ännu en
gång på respektive knapp.
Senarelagd start
Det går att senarelägga starten av det program du valt med
1 till 24 timmar:
1. Tryck på knappen SENARELAGD START efter att önskat
diskprogram och andra eventuella tillval har valts:
Kontrollampan tänds. Använd samma knapp för att välja
när du vill att diskprogrammet (från 1 till 24 timmar) ska
starta.
2. Bekräfta valet med Start/Paus-knappen och
nedräkningen börjar. Den valda senareläggningen
visas och knappen Start/Paus slutar att blinka (fast
sken).
SE
Om knappen HALV LAST trycks ned ännu en gång deaktiveras
tillvalet.
Kom ihåg att halvera diskmedelsmängden.
Det rekommenderas att använda diskmedel i
pulverform.
Detta tillval kan inte användas med programmet:
Snabb.
Allt i ett-tabletter (Tabs)
Med detta tillval optimeras disk- och torkresultatet.
När allt i ett-tabletter används, tryck på knappen ALLT I
ETT-TABLETTER. Respektive kontrollampa tänds. Tillvalet
“Allt i ett-tabletter” förlänger programmet.
Det rekommenderas att endast använda tabletter på
modeller som har tillvalet ALLT I ETT-TABLETTER.
Detta tillval ska inte användas för programmen där
flerfunktionstabletter inte ska användas (se tabellen
tillval).
3. När denna tid förflutit hörs en lång ljudsignal,
kontrollampan SENARELAGD START släcks och
programmet startar.
För att välja bort SENARELAGD START, tryck på knappen
SENARELAGD START tills OFF visas.
Det går inte att ställa in Senarelagd start efter att
programmet har startat.
A
B
C
Senarelagd
start
Halv
last
Allt i etttabletter
1. Eko
Ja
Ja
Ja
2. Normalt
Ja
Ja
Ja
3. Daglig
Ja
Ja
Ja
4. Blötläggning
Ja
Ja
Nej
5. Intensivt
Ja
Ja
Ja
6. Snabb
Ja
Nej
Ja
7. Ömtålig
Ja
Ja
Ja
Tillvalstabell
* Finns endast på vissa modeller.
7
Program
SE
Om disken är lätt smutsad eller har sköljts under vatten kan diskmedelsdosen
minskas betydligt.
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
Anvisningar för programval
Ekologisk diskning med låg
energiförbrukning, lämpligt för
kastruller och diskgods.
Normalt nedsmutsat porslin
och kastruller. Dagligt
standardprogram.
Dagligt program, lätt smutsat
diskgods. (4 fack + 1 kastrull
+ 1 stekpanna).
Program
1. Eko*
2. Normalt
4. Blötläggning
Mycket nedsmutsat porslin
och kastruller (ska inte
användas för ömtåligt
diskgods).
5 intensiv
Snabbt och ekonomiskt
program för ömtåligt diskgods
som är känsligt för höga
temperaturer, direkt efter
användningen. (vinglas i den
övre korgen + ömtåliga
tallrikar i den nedre korgen).
Program
med
torkning
Tillval
Programmets
längd
(tolerans
±10%)
Tim min
Pulver
Flytande
Tabletter
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
A-B-C
2:50’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Ja
A-B-C
1:50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Nej
A-B-C
1:00’
Nej
Nej
Nej
Nej
A-B
0:08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
A-B-C
2:25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Nej
A-C
0:25’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
A-B-C
1:35’
3. Daglig 60’
Fördisk i väntan på att
maskinen fylls efter nästa
måltid.
Snabbt och ekonomiskt
diskprogram som ska
användas med lätt smutsat
diskgods genast efter
användningen. (2 tallrikar + 2
glas + 4 bestick + 1 kastrull +
1 liten stekpanna)
Tvättmedel
(A) = fack A
(B) = fack B
6. Snabb
7. Ömtålig
Notering:
För bästa resultat för programmen “Daglig och Snabb” ska antalet rekommenderade kuvert respekteras.
Programmet Eco (överensstämmer med standard EN-50242) tar längre tid i förhållande till andra program, men är det
program som förbrukar minst energi och är därmed mest miljövänligt.
Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelseprovningen EN, skriv till e-postadress:
[email protected]
För att underlätta doseringen av diskmedel är det bra att veta att:
1 matsked = 15 g pulverdiskmedel = 15 ml flytande diskmedel - 1 matsked = 5 g pulverdiskmedel = 5 ml cirka
flytande diskmedel
8
Sköljmedel och
härdningssalt
Använd endast produkter som är avsedda för
diskmaskiner.
Använd inte livsmedels- eller industrisalt eller diskmedel
för handdisk.
Följ anvisningarna som anges på förpackningen.
Om en flerfunktionsprodukt används är det inte
nödvändigt att fylla på sköljmedel. I stället
rekommenderas att tillsätta salt, i synnerhet om vattnet
är hårt eller mycket hårt. Följ anvisningarna som anges
på förpackningen.
Om inte salt eller sköljmedel fylls på, fortsätter
normalt kontrollamporna SALT SAKNAS* och
SKÖLJMEDEL SAKNAS* att lysa.
Påfyllning av sköljmedel
Sköljmedlet underlättar torkningen av disken genom att
vattnet rinner av ytan. På så sätt bildas inga strimmor eller
fläckar.
Glansmedelsbehållaren ska fyllas på:
• När kontrollampan SKÖLJMEDEL SAKNAS* tänds på
kontrollpanelen/displayen*.
1. Öppna behållaren genom att
vrida pluggen (G) moturs.
2. Häll upp sköljmedlet. Undvika
att spilla. Rengör med en torr
trasa om du spiller.
F
3. Skruva tillbaka pluggen.
G
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i diskutrymmet.
Reglera diskmedelsdoseringen
Om du inte är nöjd med torkresultatet går det att reglera
sköljmedelsdoseringen. Vrid på doseringsinställningen (F) med
en skruvmejsel. Du kan välja mellan 6 lägen (diskmaskinen är
standardinställd på 4):
• Om det förekommer strimmor på disken, vrid till ett
lägre värde (1-3).
• Om det förekommer vattendroppar eller kalkfläckar
ska du vrida till ett högre värde (4-6).
Ställa in vattnets hårdhet
Varje diskmaskin är försedd med en vattenmjukgörare som
använder specifikt härdningssalt för diskmaskiner, för att
förse maskinen med kalkfritt vatten för att tvätta disken.
Denna diskmaskin medger en reglering som minskar
förorening och optimerar diskresultatet i förhållande till
vattnets hårdhet. Information om vattnets hårdhet kan
erhållas från kommunen.
- Tryck på knappen ON/OFF för att sätta på maskinen.
- Tryck ned knappen P i några sekunder. Två korta
ljudsignaler hörs, displayen visar H2O och numret för
inställd hårdhet blinkar (vattenavhärdaren är fabriksinställd
på nr. 3). Tryck flera gånger på knappen P tills du kommer
till önskad hårdhet (1-2-3-4-5* Se tabellen över vattnets
hårdhet) upp till max. 5 nivåer.
SE
- För att stänga funktionen, vänta några sekunder eller tryck
på en tillvalssymbol* eller stäng av maskinen medON/OFF.
Om flerfunktionstabletter används, ska saltbehållaren ändå
fyllas på.
Tabell över vattnets hårdhet
nivå
1
2
3
4
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
Medelräckvidd**
saltbehållare
månader
7 månader
5 månader
3 månader
2 månader
5* 34 - 50 61 - 90
6,1 - 9
2-3 veckor
Från 0 °f till 10 °f rekommenderas att inte använda salt.
* med inställning 5 kan tidslängden förlängas.
** med 1 tvättning om dagen.
(°dH = hårdhet i tyska grader - °fH = hårdhet i franska
grader - mmol/l = millimol/liter)
Påfyllning av härdningssalt
För bästa möjliga diskresultat är det nödvändigt att
kontrollera att saltbehållaren aldrig är tom. Härdningssaltet
tar bort kalket från vattnet så att det inte lägger sig på disken.
Saltbehållaren sitter nedtill på diskmaskinen ( se
Beskrivning) och ska fyllas på:
• När den gröna flottören* inte syns när du tittar på
saltpluggen.
• När kontrollampan SKÖLJMEDEL SAKNAS* tänds på
kontrollpanelen/displayen*;
1. Dra ut den nedre korgen och skruva ur
behållarens plugg moturs.
2. Endast vid den första användningen: Fyll
vattenbehållaren upp till kanten.
3. Sätt tratten* (se figuren) på plats och fyll
saltbehållaren upp till kanten (cirka 1 kg). Det är normalt
att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten*, och ta bort saltrester från mynningen.
Skölj pluggen under rinnande vatten innan den skruvas
fast. Placera pluggen upp och ned och låt vattnet rinna ut
genom de fyra stjärnformade springorna på pluggens nedre
del. (plugg med grön flottör*)
Det rekommenderas att utföra detta moment vid varje
saltpåfyllning.
Stäng pluggen ordentligt så att det inte kommer in diskmedel
under diskningen (vattenmjukgöraren kan skadas
allvarligt).
Fyll på salt före ett diskprogram för att ta bort saltlösning
som har runnit över frön saltbehållaren, om det är
nödvändigt..
* Finns endast på vissa modeller.
9
Underhåll och skötsel
SE
Avstängning av vatten och el
• Stäng av vattenkranen efter varje diskning för att undvika
läckage.
• Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent maskinen och
under underhållsingreppen.
Rengöring av diskmaskinen
• Utsidan och kontrollpanelen kan göras rent med en trasa
som inte repar indränkt med vatten. Använd inte
lösningsmedel eller slipmedel.
• Det inre karet kan rengöras från eventuella fläckar med
en trasa indränk med vatten och lite ättika.
Undvik dålig lukt
• Lämna alltid luckan på glänt så att fukten torkar.
• Rengör regelbundet tätningspackningarna runt luckan
och diskmedelsfacken med en fuktig svamp. På så sätt
försvinner matrester, en av de faktorer som gör att dålig
lukt bildas
Rengöring av spolarmarna
Det kan hända att matrester fastnar på spolarmarna och
täpper till hålen där vattnet kommer ut: Kontrollera
spolarmarna regelbundet och rengör dem med en borste
(ej metall).
Båda spolarmarna kan nedmonteras.
För att nedmontera den övre
spolarmen måste ringmuttern
av plast skruvas loss genom att
vrida den moturs. Den övre
spolarmen ska monteras med
delen med flest antal hål vänd
uppåt.
Rengör regelbundet vatteninsläppsfiltret som sitter vid
kranens utsläpp.
- Stäng vattenkranen.
- Skruva loss änden på vattenpåfyllnadsslangen, ta bort
filtret och rengör försiktigt under rinnande vatten.
- Sätt in filtret på nytt och skruva fast slangen.
Rengöring av filtren
Filterdelen består av tre filter som rengör diskvattnet från
matrester och återför vattnet i cirkulation: Det är nödvändigt
att rengöra filtren för bästa diskresultat.
Rengöring av filtren.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller avhakat
filter.
• Kontrollera filterdelen efter några diskningar och rengör
den under rinnande vatten om det är nödvändigt. Använd
en borste (ej med metallborst) och följa anvisningarna som
följer:
1. Vrid det cylindriska filtret C moturs och dra ut det (fig. 1).
2. Dra ut filterkoppen B genom att trycka lätt på sidotungorna
(Fig. 2). 2.
3. Dra ut den rostfria filterplattan A (fig. 3).
4. Kontrollera brunnen och ta bort eventuella matrester. TA
ALDRIG BORT tvättpumpens skydd (svart komponent) (fig.
4).
C
1
Den
nedre
spolarmen
nedmonteras genom att dra den
uppåt.
2
A
3
Rengöring av vatteninsläppsfiltret*
Om vattenslangarna är nya eller inte har använts under
lång tid ska du före anslutningen låta vattnet rinna en stund
tills det är klart och utan orenheter. Utan denna
förebyggande åtgärd finns det risk för att vatteninloppet
täpps till och skadar diskmaskinen.
Montera ihop filterdelen och placera den korrekt i sitt säte
efter att filtren har rengjorts. Detta är viktigt för att
diskmaskinen ska fungera korrekt.
När du reser bort under längre perioder
• Dra ut alla elanslutningar och stäng vattenkranen.
• Lämna luckan på glänt.
• Kör ett program utan disk när du kommer hem igen.
* Finns endast på vissa modeller.
10
4
Säkerhetsföreskrifter
och råd
Apparaten är framtagen och konstruerad i enlighet med
internationella säkerhetsföreskrifter. Dessa föreskrifter ingår
i bruksanvisningen av säkerhetsskäl och ska läsas med
stor uppmärksamhet.
Säkerhet i allmänhet
• Denna hushållsmaskin ska inte användas av personer eller
barn med psykiska eller fysiska handikapp, eller som saknar
erfarenhet och lämpliga kunskaper. Undantag kan göras om
hushållsmaskinen används under översikt av en person som
ansvarar för deras säkerhet eller som ger nödvändiga
anvisningar angående dess användning.
• Det är nödvändigt att en vuxen person alltid finns i närheten
för att undvika att barn leker med hushållsmaskinen.
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig användning i
hemmet.
• Maskinen ska användas för att diska disk för hushållsbruk.
Maskinen ska endast användas av vuxna personer och i
enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller om utrymmet
är skyddat) eftersom det är mycket farligt att låta den utsättas
för väder och vind.
• Ta inte i maskinen om du är barfota.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i
elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Det är nödvändigt att stänga vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget innan rengörings- och
underhållsmoment utförs.
• Ingrip aldrig på inre mekanismer för att försöka reparera
apparaten vid funktionsfel.
• Rör aldrig vid värmeelementet.
• Luta dig inte eller sätt dig på den öppna luckan: Maskinen kan
tippa
• Luckan ska inte stå öppen. Du kan snava dig i luckan.
• Förvara diskmedel och sköljmedel utom räckhåll för barn.
• Emballagematerialet ska inte användas som leksaker för barn.
Spara energi och respektera miljön
SE
Spara vatten och energi
• Starta endast diskmaskinen med full last. I väntan på att
maskinen fylls upp kan du motverka dålig lukt med
Upplösningsprogrammet (se Program).
• Välj ett program beroende på vilken typ av disk som ska
diskas och hur smutsig den är, se Programtabellen:
- För normalt smutsad disk, använd programmet Eco
som garanterar låg energi- och vattenförbrukning.
- Välj tillvalet Halv last om maskinen inte är full* (se Start
och användning).
• Om
ditt
elabonnemang
har
särskilda
energiförbrukningstariffer, ska diskningarna göras under
de reducerade tiderna. Tillvalet Senarelagd start* (se
Start och användning) är till stor hjälp för att organisera
diskningarna i denna riktning.
Diskmedel utan fosfater, utan klor och som
innehåller enzymer
• Det rekommenderas att använda diskmedel utan
fosfater eller klor, vilka är de mest miljövänliga.
• Enzymerna utvecklar en särskilt effektiv verkan vid
temperaturer runt 50 °C. Vid användning av diskmedel
med enzymer kan därför diskningar göras med låga
temperaturer med samma diskresultat som vid
diskningar vid 65 °C.
• Genom att dosera diskmedlet rätt i förhållande
tillverkarens anvisningar, till vattnets hårdhet, diskens
smutsgrad och mängd, undviker du slöseri. Även om
du använder ett biodegraderbart diskmedel innehåller
det element som inverkar på jämvikten i naturen.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande
lokala föreskrifter, på så sätt kan emballaget
återanvändas.
• EU-direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)
förutser att hushållsmaskinerna inte ska slängas med
de vanliga hushållssoporna. De kasserade apparaterna
ska samlas upp separat för att optimera återvinningen
av materialet som ingår i apparaten och förhindra
potentiella skador på hälsan och miljön. Den
överkryssade papperskorgen som sitter på alla produkter
påminner om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt kassering
av hushållsmaskiner kan du vända dig till din lokala
sopstation eller återförsäljare.
* Finns endast på vissa modeller.
11
Fel och åtgärder
SE
Det kan inträffa att apparaten inte fungerar. Innan du ringer till Kundservice ska du kontrollera att det inte rör sig om ett
problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.
Fel:
Möjliga orsaker/lösning:
Diskmaskinen startar inte eller
svarar inte på kommandon
• Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen, starta igen eft er någon
minut och ställ in programmet igen.
• Kontakten är inte ordentligt isatt i uttaget.
• Luckan för diskmaskinen är inte ordentligt stängd.
Det går inte att stänga dörren
• Lås et har löst ut. Tryck hårt tills du hör ett snäppljud.
Diskmaskinen tömmer inte ut
vatten
•
•
•
•
Diskmaskinen för oväsen
• Disken slår mot varandra eller mot spolarmarna.
• Diskmedlet är i nte korrekt dos erat eller inte l ämpligt för maskindisk
(se Start och användning).
Det bildas en kalkbeläggning
eller en vit hinna på di sken
och gl as
• Härdni ngssalt s aknas eller felaktig r egleri ng i f örhållande till vattnets
hår dhet (se Sköljmedel och salt).
• Saltbehållar ens plugg är i nte ordentligt st ängd.
• Sköljmedl et är sl ut eller otillräcklig dosering.
Det bildas bl åakti ga strim mor
eller nyanser på disken och
glas
• För stor mängd diskmedel doseras.
Disken är fuktig
•
•
•
•
Disken blir int e ren
•
•
•
•
•
Diskmaskinen tar inte in
vatten - Larm "St ängd
vattenkran"
(korta ljudsignaler hörs)*
(displayen visar A 6).
•
•
•
•
•
Programmet har ännu inte avsl utats.
Vattenavloppsslangen är böjd (se I nstallation).
Diskbänkens avlopp är igensatt.
Filtret är i gensatt med matrester.
Ett program utan torkning har valts.
Sköljmedl et är sl ut eller otillräcklig dosering (se Sköljmedel och salt).
Fel aktig regl ering av sköljmedel.
Disken är av nonstick-material eller av pl ast.
Kor gar na är alltför full a (se Fyll korgar na).
Disken är inte korrekt pl ac erad.
Spolar mar na kan inte rotera fritt.
Väl j ett starkare diskprogr am (se Program).
Diskmedlet är i nte korrekt dos erat eller inte l ämpligt för maskindisk.
(se Start och användning).
• Sköljmedl ets pl ugg har i nte stängts korr ekt.
• Filtret är smutsigt eller i gensatt (se Under håll och skötsel).
• Härdni ngssalt s aknas (se Sköljmedel och salt).
Det saknas vatt en i vattennätet.
Vattenavloppsslangen är böjd (se I nstallation).
Öppna kranen och maskinen startar efter några minuter.
Maskinen är blockerad eftersom ingen ljudsignal har hörts.
Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen och öppna kranen. Starta
sedan maskinen igen efter 20 s ekunder med samma knapp.
Programmer a om maskinen och starta på nytt.
Larm f ör
• Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av maskinen. Stäng
vatteninloppssl angen/Igensatt
vattenkr anen för att undvika översvämni ng och dra ur stickkontakten
vatteninsläppsfilter
ur vägguttaget.
(displayen visar A 7)
Kontrollera att vatt eninsläppsfiltret int e är i gensatt med orenheter (se
kapitlet "Sk ötsel oc h underhåll").
* Finns endast på vissa modeller.
12
Käyttöohjeet
ASTIANPESUKONE
FI
Sisällysluettelo
Asennus, 14-15
Suomi, 13
Sijoittaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Varoituksia ensipesuun
Tekniset tiedot
Ecodesign-asetus
Laitteen kuvaus, 4
Kokonaiskuva
Ohjauspaneeli
Korien täyttäminen, 5
Alakori
Ruokailuvälinekori
Yläkori
DSG 573
Käynnistys ja käyttö, 6-7
Astianpesukoneen käynnistys
Pesuaineen laittaminen
Pesun lisätoiminnot
Ohjelmat, 8
Ohjelmataulukko
Huuhtelukirkaste ja elvytyssuola, 9
Huuhtelukirkasteen laittaminen
Elvytyssuolan laittaminen
Huolto ja hoito, 10
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Astianpesukoneen puhdistaminen
Ikävien hajujen välttämiseksi
Suihkuvarsien puhdistaminen
Syöttöveden suodattimen puhdistus
Suodattimien puhdistaminen
Jos olet poissa pitkän aikaa
Varotoimet ja suosituksia, 11
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Säästä rahaa ja luontoa
Häiriöt ja korjaustoimet, 12
13
Asennus
FI
On tärkeää säilyttää tämä ohjekirja, jotta sitä voidaan
tutkia tarvittaessa. Myynnin, luovutuksen tai muuton
yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä laitteen kanssa.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Muuton yhteydessä pidä laite pystyasennossa,
tarvittaessa kallista sitä takalaitaa kohden.
Tämä laite on suunniteltu kotikäyttöön tai vastaaviin
sovelluksiin kuten esimerkiksi:
- henkilöstön keittiökäyttöön tarkoitettuihin tiloihin
kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- maatilamajoitukseen;
- asiakkaiden käyttöön hotellissa, motellissa ja muissa
vuokrattavissa asuntotiloissa;
- aamiaismajoitukseen.
Veden syöttöletkun liittäminen.
• Kylmävesiliitäntä: ruuvaa syöttöletku hanaan, jonka
liitinosa on ¾ putkikierteitetty; ennen liittämistä anna
veden juosta, kunnes se on kirkasta, jotta mahdolliset
epäpuhtaudet eivät tuki laitetta.
• Lämminvesiliitäntä: mikäli on kyseessä keskitetty
lämmitysjärjestelmä lämpöpattereilla, astianpesukone
voidaan liittää lämminvesiverkkoon, kunhan veden
lämpötila on enintään 60°C.
Ruuvaa letku hanaan kuten kuvattu kylmän veden
liitännässä.
Jos syöttöletkun pituus ei riitä, käänny erikoisliikkeen
tai alan ammattilaisen puoleen (katso Huoltoapu).
Vedenpaineen on sisällyttävä arvoihin, jotka kuvataan
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen).
Ole varovainen, jottei letku taitu tai joudu puristuksiin.
Sijoittaminen ja vaaitus
1. Poista laite pakkauksesta ja tarkista, ettei se ole
vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos siinä on
havaittavissa vaurioita, älä liitä sitä ja ota yhteys
jälleenmyyjään.
Veden poistoletkun liittäminen
Liitä poistoletku sitä taittamatta veden viemäriputkistoon,
jonka halkaisija on vähintään 4 cm.
2. Sijoita astianpesukone siten, että sen sivulaidat tai
takalaita koskettavat viereisiä huonekaluja tai seinää. Laite
voidaan myös upottaa jatkuvan työtason alle * ( katso
asennusohjeiden lehtistä).
3. Asenna laite tasaiselle ja kovalle lattialle. Tasoita
epätasaisuudet ruuvaten etutukijalkoja auki tai kiinni,
kunnes laite on vaakatasossa. Huolellinen vaaitus antaa
vakautta sekä estää tärinää, äänekkyyttä ja siirtymistä.
4. Taemman tukijalan säätämiseksi käsittele punaista,
astianpesukoneen alla etukeskiosassa sijaitsevaa,
kuusikulmaista holkkia kuusiokoloavaimella (8mm)
kiertäen myötäpäivään korkeuden lisäämiseksi ja
vastapäivään sen vähentämiseksi. (katso upotusta
käsittelevää ohjelehtistä, joka on asiakirjojen liitteenä)
Vesi- ja sähköliitännät
Sähkö- ja vesilaitteistojen sopeuttamisen asennusta
varten saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen
henkilöstö.
Astianpesukonetta ei saa asettaa letkujen tai
sähköjohtojen päälle.
Poistoletku on asetettava 40 - 80 cm:n korkeudelle
lattiasta tai astianpesukoneen asetustasosta (A).
Ennen poistoletkun liittämistä lavuaarin
juoksuputkeen poista muovitulppa (B).
Ylivuotosuoja
Sen takaamiseksi, ettei tapahdu vuotoja, astianpesukone:
- on varustettu järjestelmällä, joka keskeyttää
veden tulon sisäisten vuotojen tai häiriön
tapauksessa.
Jotkut mallit on varustettu ylimääräisellä
turvalaitteella, New Acqua Stop* , joka estää vuodot
myös syöttöletkun rikkoutumisen tapauksessa.
Laite on liitettävä veden syöttöverkostoon uusia letkuja
käyttäen.
VAROITUS: VAARALLINEN JÄNNITE!
Älä käytä vanhoja letkuja.
Veden syöttöletkut ja poistoletkut sekä sähkön syöttöjohto
voidaan suunnata oikealle tai vasemmalle parhaan
mahdollisen asennuksen suorittamiseksi.
Veden syöttöletkua ei saa missään tapauksessa leikata,
koska se sisältää jännitteen alaisia osia.
*
14
Olemassa vain tietyissä malleissa.
Sähköliitäntä
Suojaliuska veden tiivistymistä vastaan*
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista, että:
Sen jälkeen kun astianpesukone on upotettu paikalleen,
avaa luukku ja liimaa läpinäkyvä tarraliuska puisen tason
alle sen suojaamiseksi mahdolliselta veden tiivistymiseltä.
• pistorasia on maadoitettu ja että se on lain vaatimusten
mukainen;
• pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen,
joka osoitetaan luukun kehyksessä sijaitsevassa
teknisten tietojen arvokilvessä
(katso kappaletta Astianpesukoneen kuvaus);
• syöttöjännite on luukun kehyksessä sijaitsevassa
arvokilvessä osoitettujen arvojen rajoissa;
• pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa.
Päinvastaisessa tapauksessa pyydä, että valtuutettu
ammattilainen vaihtaa pistokkeen (katso Huoltoapu); älä
käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
Laitteen asennuksen jälkeenkin sähköjohdon ja
verkkopistorasian on sijaittava siten, että ne voidaan
saavuttaa helposti.
Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
Mikäli sähkönsyöttöjohto on vahingoittunut, valmistajan
tai tämän huoltoliikkeen on vaihdettava se välittömästi, jotta
voidaan välttää kaikki mahdolliset riskit. (Katso Huoltoapu)
Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä
määräyksiä ei noudateta.
FI
Varoituksia ensipesuun
Asennuksen jälkeen, juuri ennen ensimmäistä pesua, täytä
suolasäiliö kokonaan vedellä ja vasta sen jälkeen lisää
noin 1 kg suolaa (katso kappaletta Huuhtelukirkaste ja
elvytyssuola): on normaalia, että vesi läikkyy yli. Valitse
veden kovuusaste ( katso taulukkoa Kovuus sekä
kappaletta Huuhtelukirkaste ja elvytyssuola ). Suolan
lisäämisen jälkeen SUOLAN PUUTTUMISEN* merkkivalo
sammuu.
Suolasäiliön täyttämättä jättäminen voi
vahingoittaa veden pehmennintä ja lämmittävää
elementtiä.
Tekniset tiedot
Mitat
Täyttömäärä
Syöttöveden paine
Syöttöjännite
Kokonaisottoteho
Sulake
Leveys, cm: 45
Korkeus, cm: 85
Syvyys, cm: 60
10 perusruokailuvälinesarja
0,05 - 1MPa (0.5 - 10 bar)
7,25 – 145 psi
katso tietolaattaa
katso tietolaattaa
katso tietolaattaa
Tämä astianpesukone täyttää
vaatimukset seuraavissa
eurooppalaisissa direktiiveissä
-2006/95/EY (Pienjännite)
-2004/108/EY
(Sähkömagneettinen
yhteensopivuus)
-2009/125/EY (Yhteisön
asetus 1016/2010)
(Ecodesign)
-97/17/EY (Tuotemerkintä)
-2012/19/EY (Hävittäminen)
ECODESIGN-ASETUS
Pesujakso ECO on perusohjelma, johon energiamerkinnän tiedot viittaavat; kyseinen jakso soveltuu normaalilikaisten astioiden
pesuun ja se on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen suhteen kyseisen tyyppisille astioille. Kuluttaaksesi vähemmän
vettä käytä astianpesukonetta vain täyteen lastattuna.
Valmiustilan kulutustiedot: Kulutus päälle jätettynä -tilassa: W 3 - kulutus pois päältä -tilassa: W 1,3
Tärkeimpien jaksojen kulutustietojen taulukko
TEHOKAS
NORMAALI
Perusolosuhteet*
Energiankulutus Veden
(KWh/jakso)
kulutus
(l/jakso)
1,30
14
1,05
14
Kesto
(min/jakso)
150
115
Käyttäjäolosuhteet**
Energiankulutus Veden
Kesto
(KWh/jakso)
kulutus
(min/jakso)
(l/jakso)
1,15
14
140
0,95
13
110
*Ohjelman tiedot ovat laboratoriomittauksissa saatuja arvoja eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaisesti.
** Tiedot on saatu suorittaen mittaukset olosuhteissa, jotka vastaavat kuluttajien käyttö- ja täyttötapoja.
15
Laitteen kuvaus
FI
Kokonaiskuva
Yläkori
Ylempi suihkuvarsi
Kääntyvät väliseinämät
Korin korkeuden säädin
Alakori
Alempi suihkuvarsi
Ruokailuvälinekori
Pesusuodatin
Suolasäiliö
Pesuainelokerot ja huuhtelukirkastesäiliö
Arvokilpi
Ohjauspaneeli***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ohjauspaneeli
Näppäin
Ohjelman valinta
Näyttö
Näppäin
On-Off/Reset
Näppäin ja
merkkivalo
Start/Tauko
Näppäin Start
Viivästetty
Näppäin
Puolitäyttö
Näppäin
Monitoimitabletit
Näyttö
Merkkivalo
Pesu
Merkkivalo
Kuivaus
Merkkivalo
Huuhtelukirkaste puuttuu
Valaistu osoitin
jäljellä oleva aika
Ohjelman numero
Merkkivalo Suola
puuttuu
Merkkivalo
Viivästetty
käynnistys
Merkkivalo
Monitoimitabletit
Merkkivalo
Puolitäyttö
*** Vain kokonaan kalusteisiin upotettavissa malleissa
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
Ohjelman numero ja tyyppi sekä lisätoiminnot vaihtelevat astianpesukoneen mallin mukaan.
16
Korien täyttäminen
Ennen korien täyttämistä puhdista astiat ruuan tähteistä
sekä tyhjennä lasit ja mukit niihin jääneistä nesteistä.
Aseta astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan eivätkä
kaadu.
Täyttämisen jälkeen on tarkistettava, että suihkuvarret
pyörivät vapaasti.
Kaltevuus A
Alempi kori
- Nosta väliseinämää, siirrä sitä hieman ja aseta se haluttuun
kaltevuuteen.
Alempaan koriin voidaan laittaa kattiloita, kansia, lautasia,
salaattikulhoja, ruokailuvälineitä, jne. täyttöesimerkkien mukaisesti.
Lautaset ja isot kannet on asetettava mieluiten
korin laidoille varoen samalla, ettei estetä ylemmän
suihkuvarren kiertoliikettä.
Jotkut astianpesukonemallit on
varustettu kallistuvilla lohkoilla*,
joita voidaan käyttää pystysuorassa
asennossa lautasten tukemiseen tai
vaakasuorassa
asennossa
kattiloiden ja salaattikulhojen
asettamiseen.
Ruokailuvälinekori
Ruokailuvälinekori voi olla erilainen astianpesukoneen mallista
riippuen:
Ruokailuvälinekori on asetettava alakorin etuosaan antaen sen
liukua kiinteiden liitteiden väliin tai yläkoriin siinä tapauksessa, että
suoritetaan pesu puolitäytöllä (malleissa, joissa olemassa kyseinen
lisätoiminto).
- Se on varustettu liukuvilla
väliseinämillä, joiden avulla
ruokailuvälineet saadaan
asetettua parhaiten.
Kaltevuus B
Kaltevuus C
FI
Säädä yläkorin kaltevuus
Astioiden laittamisen helpottamiseksi on mahdollista säätää yläkori
ylempään tai alempaan asentoon.
Suositellaan säätämään ylemmän korin korkeus
KORI TYHJÄNÄ.
Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain yhdeltä puolelta.
Avaa korin ohjaimien kiinnikkeet oikealla
sekä vasemmalla ja vedä kori ulos; aseta
se ylä- tai ala-asentoon, anna sen liukua
ohjaimia myöten, kunnes myös
etummaiset pyörät ovat sisällä, lopuksi
sulje kiinnikkeet (katso kuvaa).
Jos kori on varustettu kahvoilla Dual
Space * ( katso kuvaa ), vedä yläkori
ääriasentoon, ota kiinni korin laidoilla
olevista kahvoista ja siirrä ylös- tai
alaspäin; anna korin pudota takaisin
paikalleen saattaen sitä.
Täyttöesimerkkejä yläkorille
Veitset ja muut terävät esineet on asetettava
ruokailuvälinekoriin terävä osa alaspäin tai ne on sijoitettava
yläkorin väliseinämiin vaakatasoon.
Ruokailuvälinekorin sijoitusesimerkkejä
Ylempi kori
Lastaa siihen herkät ja kevyet astiat: lasit, kahvikupit ja teemukit,
pikkulautaset, matalat salaattiastiat, pannut, matalat hieman likaiset
kattilat kuten osoitetaan käyttöesimerkeissä.
• Mukit ja kupit, pitkät ja teräväkärkiset veitset,
tarjoiluvälineet: laita ne väliseinämille**.
Väliseinämät vaihtelevalla kaltevuudella
- Kaltevuuden avulla voidaan lisätä ylemmän korin tilaa, sijoittaa
helpommin erikorkuisia jalallisia laseja sekä parantaa
kuivaustuloksia.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
** Sekä lukumäärä että sijainti voivat vaihdella.
Täyttöesimerkkejä alakorille
Konepesuun sopimattomia astioita
• Puuesineet ja muut välineet, joiden kädensija on puuta
tai sarvea, sekä esineet, joissa on liimattuja osia.
• Esineet, jotka on valmistettu alumiinista, kuparista, messingistä,
tinajuotteesta tai tinasta.
• Kuumuutta kestämättömät muoviastiat.
• Antiikkiset tai käsinmaalatut posliiniesineet
• Vanhat hopeaesineet. Sen sijaan uudet hopeaesineet voidaan
pestä hellällä ohjelmalla varmistaen, etteivät ne joudu
kosketuksiin muiden metallien kanssa.
Suositellaan hankkimaan konepesun kestävät astiat.
17
Käynnistys ja käyttö
FI
Astianpesukoneen käynnistys
Pesuaineen laittaminen
1. Avaa vesihana.
2. Paina näppäintä ON-OFF: kaikki ohjauspaneelin
merkkivalot syttyvät muutamaksi sekunniksi.
3. Avaa luukku ja annostele pesuaine (katso alle).
4. Lastaa korit (katso Korien täyttäminen) ja sulje luukku.
5. Valitse ohjelma pestävien astioiden ja niiden
likaisuusasteen mukaisesti ( katso ohjelmataulukkoa )
painaen näppäintä P.
6. Valitse pesun lisätoiminnot* (katso viereen).
7. Käynnistä painaen näppäintä Start/Tauko (kiinteä valo):
pitkä äänimerkki ilmoittaa ohjelman alkaneen, pesun
merkkivalo syttyy ja voit nähdä näytöllä ohjelman numeron
ja jakson loppuun jäljellä olevan ajan.
8. Lopuksi kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja yksi pitkä äänimerkki
Pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta
annostelusta, liika pesuaine ei pese tehokkaammin vaan
saastuttaa ympäristöä.
osoittavat ohjelman lopun, näppäin Start/Tauko sammuu ja näytölle
ilmestyy kirjoitus END. Sammuta laite painaen näppäintä ON-
OFF, sulje vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta.
9. Odota muutama minuutti ennen astioiden poistamista,
ettet polta itseäsi. Tyhjennä korit aloittaen alemmasta
korista.
- Sähköenergian kulutuksen vähentämiseksi
tietyissä olosuhteissa, kun kone EI ole käytössä,
se sammuu automaattisesti.
Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen
Väärin valittu ohjelma voidaan muuttaa, jos se on juuri
alkanut: pesun käynnistyttyä pesujakson muuttamiseksi
sammuta kone painaen pitkään näppäintä ON/OFF/Reset
ja käynnistä se uudelleen samalla näppäimellä sekä valitse
uudelleen ohjelma ja halutut lisätoiminnot.
Astioiden lisääminen
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua
pesuaineita.
ÄLÄ KÄYTÄ käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita.
Pesuaineen liiallinen käyttö voi jättää vaahtojäämiä
jakson lopussa.
Tabletteja suositellaan käyttämään ainoastaan
malleissa, joissa on olemassa lisätoiminto
MONITOIMITABLETIT.
Parhaat pesun ja kuivauksen tulokset saadaan
ainoastaan käytettäessä jauhemaista pesuainetta,
nestemäistä huuhtelukirkastetta ja suolaa.
lokero A: Pesuaine
lokero B: Esipesun pesuaine
1. Avaa kansi C painaen painiketta
D.
2. Annostele pesuaine kuten
osoitetaan ohjelmataulukossa:
• jauheena: lokerot A ja B.
• tabletteina: kun ohjelma vaatii 1
tabletin, laita se lokeroon A ja sulje
kansi; kun ohjelma vaatii 2 tablettia,
laita toinen niistä altaan pohjalle.
3. Poista pesuainejäämät altaan laidoilta ja sulje kansi,
kunnes se napsahtaa kiinni.
Paina näppäintä Start/Tauko (näppäimen merkkivalo
vilkkuu). Avaa luukku varoen ulostulevaa höyryä ja lisää
astiat. Paina näppäintä Start/Tauko (kiinteä valo): jakso
jatkaa toimintaansa.
Painettaessa näppäintä Start/Tauko koneen
laittamiseksi taukotilaan, keskeytetään sekä
ohjelma että mahdollisesti asetettu viivästetty
käynnistys.
Tässä vaiheessa ei voida vaihtaa ohjelmaa.
Vahingossa tapahtuneet keskeytykset
Jos luukku avataan pesun aikana tai tapahtuu sähkökatkos,
ohjelma keskeytyy. Se jatkuu keskeytyskohdasta, kun
luukku suljetaan tai sähkövirta palautuu.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
18
Pesun lisätoiminnot
Puolitäyttö
LISÄTOIMINTOJA voidaan asettaa, muuttaa tai
peruuttaa ainoastaan sen jälkeen, kun on valittu
pesuohjelma, ja ennen kuin on painettu näppäintä Start/
Tauko.
Jos astioita on vähän, voidaan suorittaa puolitäyttö
säästäen vettä, energiaa ja pesuainetta. Valitse ohjelma
painaen näppäintä PUOLITÄYTTÖ: vastaava merkkivalo
syttyy.
Voidaan valita ainoastaan valitun ohjelmatyypin kanssa
yhteensopivia lisätoimintoja. Jos lisätoiminto ei sovi yhteen
valitun ohjelman kanssa, (katso ohjelmataulukkoa) vastaava
merkkivalo vilkkuu nopeasti 3 kertaa.
Jos valitaan lisätoiminto, joka ei sovi yhteen aiemmin
asetetun lisätoiminnon tai pesuohjelman kanssa, yhteen
sopimaton lisätoiminto vilkkuu 3 kertaa ja se sammuu, kun
sen sijaan viimeksi valittu asetus jää voimaan.
Väärin asetetun lisätoiminnon valinnan peruuttamiseksi
paina uudelleen vastaavaa näppäintä.
Viivästetty käynnistys
Ohjelman käynnistymistä voidaan viivästää 1 - 24 tuntia:
1. Halutun pesuohjelman ja mahdollisten lisätoimintojen
valinnan jälkeen paina näppäintä VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS: vastaava merkkivalo syttyy. Samalla
näppäimellä valitse, koska haluat käynnistää pesujakson
(välillä 1 - 24 tuntia).
2. Vahvista valinta näppäimellä Start/Tauko ja käänteinen
ajanlasku käynnistyy, valittu viivästys näytetään ja näppäin
Start/Tauko lakkaa vilkkumasta (kiinteä valo).
FI
Näppäimen PUOLITÄYTTÖ painallus uudelleen peruuttaa
lisätoiminnon.
Muista puolittaa myös pesuainemäärä.
Suositellaan käyttämään jauhemaista pesuainetta.
Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä seuraavan
ohjelman kanssa: Pikapesu.
Monitoimitabletit (Tabletit)
Tällä lisätoiminnolla optimoidaan pesu- ja kuivaustulos.
Käytettäessä monitoimitablettia paina näppäintä
MONITOIMITABLETIT, vastaava merkkivalo syttyy.
Lisätoiminto ”Monitoimitabletit” pidentää ohjelman
kestoaikaa.
Tabletteja suositellaan käyttämään ainoastaan
malleissa, joissa on olemassa lisätoiminto
MONITOIMITABLETIT.
Tätä lisätoimintoa ei suositella ohjelmille, jotka eivät
sisällä monitoimitablettien käyttövaihtoehtoa (katso
lisätoimintojen taulukkoa).
3. Ajan kuluttua umpeen voit kuulla pitkän
äänimerkin, VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN
merkkivalo sammuu ja ohjelma käynnistyy.
VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN valinnan poistamiseksi
paina VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN näppäintä, kunnes
F.
ilmestyy OFF.
Viivästettyä käynnistystä ei ole mahdollista asettaa
jakson käynnistymisen jälkeen.
A
B
C
Viivästetty
käynnistys
Puolitäyttö
Monitoimitabletit
1. Eco
Kyllä
Kyllä
Kyllä
2. Normaali
Kyllä
Kyllä
Kyllä
3. Päivittäinen
Kyllä
Kyllä
Kyllä
4. Liotus
Kyllä
Kyllä
Ei
5. Tehopesu
Kyllä
Kyllä
Kyllä
6. Pikapesu
Kyllä
Ei
Kyllä
7. Herkät
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Lisätoimintojen
taulukko
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
19
Ohjelmat
FI
Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedellä etukäteen, alenna
huomattavasti käytettävää pesuainemäärää.
Ohjelman numero ja tyyppi sekä lisätoiminnot vaihtelevat astianpesukoneen mallin mukaan.
Ohjeita ohjelmien valintaan
Ekologinen pesu alhaisella
energiankulutuksella, sopii
astioille ja kattiloille.
Normaalilikaiset astiat ja
kattilat. Päivittäinen
perusohjelma.
Likainen päivittäinen
rajoitetun astiamäärän
kanssa (4 hengen
standardiastiasto + 1 kattila
+ 1 paistinpannu).
1. Eco*
2. Normaali
Ohjelman
kesto
(poikkeam
a ±10%)
Tuntia Min.
jauhe
neste
tabletit
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Kyllä
A-B-C
2:50’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Kyllä
A-B-C
1:50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ei
A-B-C
1:00’
Ei
Ei
Ei
Ei
A-B
0:08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Kyllä
A-B-C
2:25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Ei
A-C
0:25’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Kyllä
A-B-C
1:35’
3. Päivittäinen 60’
4. Liotus
Erittäin likaiset astiat ja
kattilat (Älä käytä herkille
astioille).
5. tehokas
Taloudellinen ja nopea jakso
käytettäväksi herkille, kovaa
lämpötilaa kestämättömille
astioille heti käytön jälkeen.
(viinilasit yläkoriin + herkät
lautaset alakoriin).
Lisätoiminnot
Ohjelmat,
jotka
sisältävät
kuivauksen
Ohjelma
Alustava pesu lisätäyttöä
odotettaessa seuraavan
aterian yhteydessä.
Taloudellinen ja nopea jakso
käytettäväksi vähän likaisten
astioiden pesuun heti käytön
jälkeen. (2 lautasta +2 lasia +
4 ruokailuvälinettä + 1 kattila
+ 1 pieni paistinpannu)
Pesuaine
(A) = lokero A
(B) = lokero B
6. Pikapesu
7. Herkät
Huomaa:
ohjelmien ”Päivittäinen ja Pikapesu” parhaat tulokset saadaan helpoiten noudattaen annettuja astiamääriä.
Eco-ohjelma noudattaa standardia EN-50242 ja se kestää kauemmin kuin muut ohjelmat, tästä huolimatta se kuluttaa vähemmän
energiaa ja kunnioittaa enemmän ympäristöä.
Huomautus testauslaitoksille: yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö
sähköpostiosoitteeseen: [email protected]
Pesuaineen annostelun helpottamiseksi on hyvä tietää, että:
1 lusikka = noin 15 gr. jauhetta = 15 ml nestettä - 1 pikkulusikka = noin 5 gr. jauhetta = 5 ml nestettä
20
Huuhtelukirkaste ja
elvytyssuola
Käytä ainoastaan erityisiä konepesuaineita.
Älä käytä ruokasuolaa tai teollisuussuolaa tai
käsinpesuun tarkoitettuja aineita.
Noudata ohjeita pakkauksessa.
Jos käytetään monitoimituotteita, ei ole tarpeen lisätä
kirkastetta, mutta suositellaan lisäämään suolaa erityisesti,
jos vesi on kovaa tai erittäin kovaa. Noudata pakkauksen
ohjeita.
Jos ei lisätä suolaa eikä huuhtelukirkastetta, on
normaalia, että SUOLAN PUUTTUMISEN* ja
HUUHTELUAINEEN PUUTTUMISEN* merkkivalot pysyvät
päällä.
Huuhtelukirkasteen laittaminen
Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden kuivausta lisäten veden
luistavuutta astioiden pinnoilla siten, että niille ei jää juovia tai läikkiä.
Huuhtelukirkastesäiliö on täytettävä:
• kun ohjauspaneeliin/näytölle syttyy merkkivalo
HUUHTELUKIRKASTE PUUTTUU*;
F
G
1. Avaa säiliö kiertäen korkkia
(G) vastapäivään.
2. Kaada huuhtelukirkaste
varovasti, jotta se ei loisku yli.
Mikäli tapahtuu näin, puhdista
loiskeet välittömästi kuivalla
rievulla.
3. Ruuvaa korkki kiinni.
Älä KOSKAAN kaada
huuhtelukirkastetta suoraan altaan sisälle.
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Jos et ole tyytyväinen kuivaustulokseen, on mahdollista säätää
huuhtelukirkasteen annostelua. Kierrä ruuvimeisselillä säädintä
(F) valiten 6 asennon välillä (tehtaalla säädöksi valitaan asento
4):
• jos astioissa on havaittavissa juovia, käännä
pienempiä numeroita kohden (1-3).
• jos on havaittavissa vesipisaroita tai kalkkiläikkiä,
käännä isompia numeroita kohden (4-6).
Veden kovuuden asettaminen
Jokainen astianpesukone on varustettu
vedenpehmentimellä, joka erityistä astianpesukoneille
tarkoitettua elvytyssuolaa käyttäen toimittaa kalkitonta vettä
astioiden pesuun.
Tässä astianpesukoneessa on säätömahdollisuus, jonka
avulla voidaan vähentää saastumista ja optimoida
pesutulokset veden kovuuden mukaan. Kovuustiedot ovat
saatavilla paikalliselta vesilaitokselta.
- Käynnistä kone painaen näppäintä ON/OFF.
- Paina näppäintä P muutaman sekunnin ajan; voit
kuulla kaksi lyhyttä äänimerkkiä, näytölle ilmestyy
H2O ja asetettu kovuuden säätönumero vilkkuu
(Kalkinpoistaja on asetettu tehtaalla numeroon 3).
Paina näppäintä P peräkkäin kunnes saavutetaan
haluttu kovuus (1-2-3-4-5 * Katso veden kovuuden
taulukkoa), käytettävissä olevista 5 tasosta.
FI
- Toiminnosta poistumiseksi odota muutamia sekunteja tai
paina jotain lisätoimintojen* näppäintä tai sammuta kone
näppäimellä ON/OFF.
Jos käytetään monitoimitabletteja, täytä joka tapauksessa
suolasäiliö.
Veden kovuuden taulukko
taso
1
2
3
4
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
5*
34 - 50
61 - 90
6,1 - 9
Keskimääräinen
riittävyys**
suolasäiliölle
kuukautta
7 kuukautta
5 kuukautta
3 kuukautta
2 kuukautta
2-3 viikkoa
(°dH = saksalaisina kovuusasteina - °fH = ranskalaisina
kovuusasteina - mmol/l = millimoolia/litra)
Elvytyssuolan laittaminen
Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi on tarkistettava, että
suolasäiliö ei ole koskaan tyhjä. Elvytyssuola poistaa veden
kalkkipitoisuutta estäen siten kalkkijäämien muodostumista
astioihin. Suolasäiliö on sijoitettu astianpesukoneen alaosaan
(katso Kuvaus) ja se on täytettävä:
• kun vihreä kelluke* ei ole näkyvissä katsottaessa suolan
korkkia;
• kun ohjauspaneeliin/näytölle syttyy merkkivalo SUOLA
PUUTTUU*;
1. Vedä alakori ulos ja ruuvaa säiliön korkki irti
kiertäen vastapäivään.
2. Vain ensikäyttöä varten: täytä säiliö
vedellä reunoja myöten.
3. Aseta paikalleen suppilo * ( katso
kuvaa) ja täytä säiliö suolalla reunaa myöten (noin 1 kg); on
normaalia, että vesi läikkyy hieman yli.
4. Ota suppilo pois*, poista suolajäämät aukon suulta; huuhtele
korkki juoksevan veden alla ennen kuin se ruuvataan kiinni
asettaen sen pää alaspäin ja antaen veden virrata neljästä
raosta, jotka ovat tähden muodossa korkin alapuolella.. (korkki
vihreän kellukkeen kanssa*)
Suositellaan, että tämä toimenpide suoritetaan jokaisen
suolan lisäyksen yhteydessä.
Sulje korkki hyvin, jotta säiliöön ei pääse pesuainetta pesun
aikana (se voisi vahingoittaa pysyvästi vedenpehmennintä).
Kun on lisättävä suolaa, täytä säiliö juuri ennen pesujakson
suorittamista, jotta puhdistetaan heti suolasäiliöstä ulos tullut
suolaliuos.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
21
Huolto ja hoito
FI
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
• Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen, jotta vältetään
vuotovaara.
• Irrota pistoke sähköpistorasiasta konetta puhdistaessasi
sekä huoltotoimenpiteitä suoritettaessa.
Astianpesukoneen puhdistaminen
• Ulkopinta ja ohjauspaneeli voidaan puhdistaa
pehmeällä veteen kostutetulla liinalla. Älä käytä
liuottimia tai hankaavia aineita.
• Sisäallas voidaan puhdistaa mahdollisista tahroista
liinalla, joka on kostutettu vedellä ja pienellä
etikkamäärällä.
Ikävien hajujen välttämiseksi
• Jätä luukku aina hieman avoimeksi, jotta kosteus
haihtuu.
• Puhdista säännöllisesti luukun ja pesuainelokeroiden
tiivisteet kostealla sienellä. Siten voidaan välttää
ruuantähteiden kerääntymät, jotka aiheuttavat helposti
ikävää hajua.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Voi tapahtua, että ruuantähteet tarttuvat suihkutinvarsiin
tukkien reiät, josta vesi tulee ulos: ajoittain on hyvä tarkistaa
ja puhdistaa ne ei-metallisella harjalla.
- Sulje vesihana.
- Ruuvaa auki veden syöttöletkun pää, poista suodatin ja
puhdista se hellävaraisesti juoksevan veden avulla.
- Laita suodatin takaisin ja ruuvaa letku kiinni.
Suodattimien puhdistaminen
Suodattava yksikkö muodostuu kolmesta suodattimesta,
jotka puhdistavat pesuveden ruuantähteistä laskien sen
takaisin kiertoon:: hyvän pesutuloksen saamiseksi ne on
puhdistettava.
Puhdista suodattimet säännöllisin väliajoin.
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman suodattimia tai
suodatin irrallisena.
• Muutaman pesukerran jälkeen tarkista suodattava yksikkö
ja tarpeen mukaan puhdista se huolellisesti juoksevan
veden alla ei-metallista harjaa käyttäen ja noudattaen alla
kuvattuja ohjeita:
1. kierrä myötäpäivään sylinterimäistä suodatinta C ja vedä
se ulos (kuva 1).
2. Poista suodatinkuppi B painaen kevyesti sivusiivekkeitä
(Kuva 2);
3. Irrota ruostumaton suodatinlautanen A (kuva 3).
4. Tarkista allas ja poista mahdolliset ruokajäämät. ÄLÄ
POISTA KOSKAAN pesupumpun suojusta (väriltään musta
osa) (kuva4).
Molemmat suihkuvarret ovat purettavissa.
Ylemmän suihkuvarren
irrottamiseksi on ruuvattava irti
muoviholkki kiertäen
vastapäivään. Ylempi suihkuvarsi
on asennettava takaisin siten, että
ylöspäin osoittaa puoli, jossa on
enemmän reikiä.
C
1
2
A
Alempi suihkuvarsi irrotetaan
vetäen ylöspäin
3
Syöttöveden suodattimen puhdistus*
Mikäli vesiletkut ovat uusia tai ne ovat olleet pois käytöstä
pidemmän aikaa, ennen liitännän suorittamista anna veden
juosta letkujen läpi varmistaaksesi, että ne ovat puhtaat ja
ettei niissä ole tukoksia. Mikäli tätä varotointa ei suoriteta,
on olemassa vaara, että veden sisääntulokohta tukkiutuu
vahingoittaen astianpesukonetta.
Puhdista hanan ulostulossa sijaitseva syöttöveden
suodatin säännöllisin väliajoin.
22
4
Suodattimien puhdistuksen jälkeen asenna suodattava
yksikkö takaisin ja yhdistä se oikein sen istukkaan; tämä
on erittäin tärkeää astianpesukoneen hyvän toiminnan
takaamiseksi.
Jos olet poissa pitkän aikaa
• Irrota sähköliitännät ja sulje vesihana.
• Jätä luukku puoliavoimeksi.
• Palattuasi suorita ensimmäinen pesu ilman astioita.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
Varotoimet ja neuvot
Laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten
turvallisuusmääräysten mukaisesti. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne on luettava huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
• Tätä kodinkonetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset
mukaan lukien), joiden fyysiset, henkiset tai aistien
toiminnot ovat puutteellisia tai joilla ei ole riittävää
kokemusta tai tarpeellisia tietoja ellei heitä valvo ja
opasta henkilö, joka on vastuussa heidän
turvallisuudesta.
• Aikuisen henkilön on valvottava, etteivät lapset leiki
kodinkoneella.
• Laite on suunniteltu ei-ammattimaiseen käyttöön
asuinhuoneistossa.
• Laitetta on käytettävä astioiden pesuun kotitalouksissa;
sitä saavat käyttää ainoastaan aikuiset henkilöt tässä
kirjasessa olevien ohjeiden mukaisesti.
• Laitetta ei saa asentaa ulos edes suojattuun tilaan, koska
on erittäin vaarallista jättää se alttiiksi sateelle ja
ukkoselle.
• Älä kosketa astianpesukonetta paljain jaloin.
• Älä irrota pistoketta sähköpistorasiasta johdosta
vetämällä vaan ota kiinni pistokkeesta.
• On ehdottomasti suljettava vesihana ja irrotettava
sähköpistoke ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden
suorittamista.
• Vian tapauksessa älä missään tapauksessa yritä avata
pesukoneen sisäosia korjauksen suorittamiseksi.
• Älä koskaan kosketa vastusta.
• Älä nojaa tai istu avoimelle luukulle: laite voi kaatua.
• Luukkua ei saa säilyttää aukinaisessa asennossa, koska
siihen voidaan vahingossa kompastua.
• Säilytä pesu- ja huuhtelukirkasteet lasten
ulottumattomissa.
• Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Säästä rahaa ja luontoa
FI
Säästä vettä ja energiaa
• Käynnistä astianpesukone ainoastaan täyteen
lastattuna. Odotettaessa sen täyttymistä, voit estää
ikävien hajujen muodostumisen huuhtelujaksolla (katso
Ohjelmat).
• Valitse ohjelma pestävien astioiden tyypin ja likaisuuden
mukaan noudattaen ohjelmataulukon suosituksia:
- käytä normaalilikaisille astioille Eco-ohjelmaa, joka
takaa alhaisen energian ja veden kulutuksen.
- jos laite ei ole täysi, käytä puolitäyttöä* ( katso
Käynnistys ja käyttö).
• Jos sopimuksesi sähkölaitoksen kanssa sisältää
halvemman hinnan tiettyinä kellonaikoina, suorita pesut
alhaisen hinnan aikoina. Lisätoiminto viivästetty
käynnistys* (katso Käynnistys ja käyttö) auttaa pesujen
suorittamiseksi kyseisinä aikoina.
Pesuaineet ilman fosfaatteja, ilman klooria sekä
entsyymien kanssa
• Suositellaan lämpimästi käyttämään pesuaineita, jotka
eivät sisällä fosfaatteja tai klooria ja jotka siten
täyttävät paremmin ympäristövaatimukset.
• Entsyymit kehittävät erityisen tehokkaan vaikutuksen
jo 50°C:en läheisyydessä ja siten entsyymejä
sisältävät pesuaineet mahdollistavat pesun alhaisilla
lämpötiloilla kuitenkin aikaansaaden saman
pesutuloksen kuin saataisiin 65°C:ssa.
• Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden, veden
kovuuden, astioiden määrän ja likaisuuden mukaan,
jotta voidaan välttää pesuaineen liikakäyttö. Vaikka
pesuaineet ovat biohajoavia, ne sisältävät aineita,
jotka muuttavat luonnon tasapainoa.
Hävittäminen
• Pakkausmateriaalien hävittäminen: noudata paikallisia
määräyksiä, siten pakkausmateriaalit voidaan käyttää
uudelleen
• Sähköisten ja elektronisten laitteiden muodostamia
jätteitä käsittelevä Euroopan direktiivi (WEEE) 2012/19/EY
määrää, että hävitettäviä kodinkoneita ei saa laittaa
tavallisten kaupunkijätteiden sekaan. Hävitettävät laitteet
on kerättävä erikseen, jotta optimoidaan materiaalien
kierrätys ja estetään mahdolliset vahingot terveydelle ja
ympäristölle. Ruudutettu roskakoritunnus on liitetty
kaikkiin tuotteisiin muistuttamaan velvollisuudesta
lajitella jätteet.
Lisätietoja varten kodinkoneiden hävittämiseen liittyen
niiden omistajat voivat kääntyä asianmukaisen julkisen
palvelun tai jälleenmyyjien puoleen.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
23
Häiriöt ja korjaustoimet
FI
195114410.00
04/2013 pb - Xerox Fabriano
Voi tapahtua, että laite ei toimi. Ennen Huoltoapuun soittamista tarkista, ettei kyseessä ole helposti itse ratkaistava ongelma
käyttäen apuna seuraavaa luetteloa
Häiriöt:
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Astianpesukone ei käynnisty tai
vastaa ohjauskäskyihin
•
•
•
Samm uta kone näppäim el lä O N/ OFF j a k äynn is tä se uud elleen noin
m i nuuti n k ulutt ua ja as eta o hjel m a uudel le en.
Pis t ok ett a ei ol e t yönnet t y kunnol l a sähk öpi st or as iaan.
As ti anpesuk onee n l uuk k u ei ole k unnol l a k ii nni .
Luukku ei sulkeudu
•
Lukk o on l aue nnut; työ nnä l uukk ua voim ak k aas ti k unnes k uulet
naps ah duk s en.
As ti anp esukone ei poista
vettä.
•
•
•
•
Ohjelm a ei ol e viel ä pä ätt yn yt.
Veden po i st oletk u on t ai tt unut (k ats o As ennus ).
Lavuaa ri n p oi s toauk k o on t uk k iut unut.
Suodat in o n t ukk iut unut ru u antähteis t ä.
As ti anp esukone on ä änek ä s.
•
•
As ti at t örm äil evät toi si ins a j a suihk uva rs iin.
Lii kaa va aht oa: p es uai n et ta ei ole an nos telt u oik ein t ai s e ei s ovell u
k onepes uu n. (Kat so Käyn nis tys ja käytt ö).
As ti oihin ja l a sei hin on jää n yt
kalkki jäämi ä tai ohut val ko inen
pääl l ysk erros.
•
•
•
Suola pu uttuu tai sen ann ost elu on s opim aton k äytett ä vä n ved en
k ovuute en nä hde n (k at s o Hu uht eluki rk as te j a s uol a).
Suolasäi liö n k ork k ia ei ole s ulj et tu kunnol l a.
Huuht e luk irk as te on l o ppu nu t tai annos telu on rii tt äm ätön.
As ti oiss a ja lasei s sa on
sinertä viä juo vi a tai l äikki ä .
•
Huuht e luk irk as teen a nnos tel u on li iall is ta.
As ti a t ei vät ol e kuivia.
•
•
On vali tt u o hj elm a i lm an k uivaust a.
Huuht e luk irk as te on l o ppu nu t tai annos telu on rii tt äm ätöntä (k at s o
Huuht e luk irk as te j a s uol a ).
Huuht e luk irk as teen s äät ö e i ole s opi v a.
As ti at ovat l uis tavast a m ateriaalis t a tai m uovi s ta.
•
•
As ti a t ei vät ol e puhtait a.
•
•
•
•
•
•
•
•
As ti anp esukone eseen ei tu le
vettä - H äl yt ys hana kii nni .
(voit kuulla lyhyitä äänimerkkejä)*
(näytöllä näkyy A 6).
Veden s yöt töl et kun
häl yt ys/S yö ttö veden suod a ti n
tukkeu tunut.
(näytöllä näkyy A 7)
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
24
Kori t ovat li ia n täy nnä (k ats o Kori en tä ytt äm inen).
As ti at on as etelt u s opi m att om asti .
Suihk uva rr et eivät voi p yöri ä vapaas ti .
Pesuohjelm a on li ian k e vyt ( kats o O hj elm at).
Lii kaa va aht oa: p es uai n et ta ei ole an nos telt u oik ein t ai s e ei s ovell u
k onepesuu n. (Kats o Käyn ni s tys ja käyttö).
Huuht e luk irk as teen k ork k ia ei ole s ulj et tu kunn ol la.
Suodat in o n l ik aine n tai tuk k iutunut (k ats o Hu olt o ja hoit o).
Puuttuu el vyt ys s uol a (kat so Huuhte l uk irk as t e ja suola ).
•
•
•
•
Vesi johtove rk oss a ei ole v ett ä.
Veden syött öl etk u on t ai tt unut (kat so Asennus ).
Avaa ha na j a lai t e k äynni st yy m uut am an m inuuti n k ul uttua.
Laite on luk ki utun ut , k os k a ääni m erk k eihin ei ole r eagoi t u.
Samm uta k one näppäim el lä ON/ OFF, avaa han a ja m uut am an sek unni n
k ulutt ua käynn is tä k one uudel leen pai n aen s am aa näpp ä int ä. O hj el m oi
k one uud ell ee n j a k äynnis tä.
•
Samm uta kone pain aen n äp päintä ON/OFF. Sulje ves iha na vu ot ovaaran
ehkäis em i seks i j a irrot a s äh k öpis tok e.
Tark is ta, ett ä epäpu htaud et ei vät ol e tuk ki neet s yöt töv ed en s uodat i nta.
(kat so k appal etta ”Huolt o j a hoi to”)
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement