KitchenAid | KHRT 7710/I | Instruction for Use | KitchenAid KHRT 7710/I Instruction for Use

Gebruiksaanwijzing
Alvorens de keramische kookplaat te gebruiken
4
Installatie
4
Elektrische aansluiting
6
Tips voor energiebesparing
7
Milieutips
7
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
8
Accessoires bij de kookplaat
9
Reiniging en onderhoud van de keramische kookplaat
9
Het opsporen van storingen
10
Consumentenervice
10
Alvorens de keramische kookplaat te gebruiken
• Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe apparatuur de gebruiksaanwijzing
aandachtig door en houd deze bij de hand als naslagwerk.
Installatie
Kookplaat
• De kookplaat moet in een werkblad met een dikte tussen
de 20 mm en 50 mm geplaatst worden.
• Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten
(kruiselingse rails, schotten, steunen, etc.).
• De afstand tussen de onderkant aan de voorzijde van de
keramische kookplaat en de kast of het afscheidende
paneel moet minstens zoals aangegeven op figuur “A” zijn.
• Als de kookplaat naast een kast geïnstalleerd moet worden,
laat dan een ruimte van tenminste 100 mm vrij vanaf de
rand van de kookplaat.
• Maak een opening in het werkblad volgens de afmetingen die
weergegeven worden in het apart bijgeleverde
productinformatieblad.
• Breng de bij de kookplaat geleverde pakking rondom de kookplaat
aan (tenzij deze al is aangebracht) nadat u het oppervlak ervan
schoongemaakt heeft.
Belangrijk
Om te voorkomen dat de elektronische schakelingen oververhit
raken en beschadigd worden, raden wij het volgende aan:
• Installeer de kookplaat niet dichtbij de afwasmachine of
wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in
contact komen met stoom of vocht, waardoor de
schakelingen beschadigd kunnen worden.
Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd is (door ons
gefabriceerd), is het noodzakelijk dat deze uitgerust is met een
koelsysteem.
Als de temperatuur van de elektronische schakelingen de maximaal
toegestane temperatuur overschrijdt, wordt de kookplaat
automatisch uitgeschakeld; wacht in dit geval enkele minuten tot de
interne temperatuur van de elektronische schakelingen gedaald is tot
een aanvaardbaar niveau, waarna u de kookplaat weer kunt
inschakelen.
• Schakel de kookplaat na gebruik uit.
4
Achterwand
Voorzijde
Installatie
Montage
A) Als het werkblad van hout vervaardigd is, gebruik dan de
bijgeleverde beugels, veerklemmen en schroeven.
• Plaats de 4 klemmen (A) in hun behuizing op de lijst van de
kookplaat, zie fig. 1.
• Meet het midden van de verticale zijden van de cut-out volgens
fig. 2.
• Plaats het midden van de beugels (C) op het midden van de
eerder genoemde zijde.
• De bovenkant van de beugels moet uitgelijnd zijn met het
oppervlak van het werkblad.
• Bevestig de kookplaat met de 4 bijgeleverde schroeven (B) in de
daarvoor bedoelde gaten.
• Plaats de kookplaat in het gemaakte gat, zodat de veerklemmen
(A) in de aanslagen van de beugels (C fig. 4 en 5) blokkeren.
B) Als het werkblad van marmer of andere materialen
(kunststof, keramiek, steen etc.) is, moet de kookplaat
vastgezet worden met steunen, code 4801 211 03229
(verkrijgbaar via de consumenten als ze niet meegeleverd zijn).
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
5
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting moet tot stand gebracht worden voordat u
het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet
geïnstalleerd worden door een gekwalificeerde technicus die volledig op
de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De
installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in
overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke
elektriciteitsbedrijf. Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de netspanning in uw woning. De aarding van het
apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders
(inclusief de aardleiding) van de juiste afmetingen. De fabrikant wijst alle
aansprakelijkheid af voor letsel aan personen of dieren of schade aan
voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de
bovengenoemde voorschriften. Gebruik voor de elektrische aansluiting
een kabel van het type H05 RR-F zoals aangegeven is in onderstaande
tabel:
Netspanning
Geleiders
Aantal x afmeting
230V ~ +
3 X2,5 mm2
230-240V ~ +
3 X2,5 mm2 (alleen voor Australië)
230V 3~ +
4 X 1,5 mm2
400V 3N ~ +
5 X1,5 mm2
400V 2N ~ +
4 X1,5 mm2
Het apparaat moet op het elektriciteitsnet aangesloten worden
via een meerpolige tussenschakelaar met een afstand van min. 3
mm tussen de contacten.
Let op: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen
verwijderen uit het werkblad en moet zodanig geplaatst worden dat
schade of oververhitting ten gevolge van contact met de plaat
vermeden wordt.
Klemaansluitingen
Opmerking: de geel/groene aardkabel moet aan het contact met het
teken
verbonden worden en langer zijn dan de andere draden.
• Strip ca. 70 mm van de kabelbekleding van het netsnoer (B) af.
• Strip ca. 10 mm van de kabelbekleding van de draden af. Steek het
netsnoer in de kabelklem en sluit de draden aan op het klemblok
zoals aangegeven op het aansluitschema dat naast het klemblok
aangebracht is.
• Bevestig het netsnoer (B) door middel van de kabelklem.
• Sluit het klemblok met het deksel (A).
• Nadat de elektrische aansluiting tot stand gebracht is, bevestigt u de
kookplaat in het werkblad en haakt u deze in de draagveren, zoals te
zien is op de illustratie.
6
Tips voor energiebesparing
• Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die
van de kookzone.
• Gebruik alleen potten en pannen met een platte bodem.
• Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken.
• Kook groenten, aardappelen enz. met weinig water om de
bereidingstijd zo kort mogelijk te houden.
• Met een snelkoker kunt u nog meer energie en tijd besparen.
NEE!
Milieutips
1. Verpakking
• Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar zoals wordt aangegeven door het symbool (
).
2. Producten
• Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op
de juiste manier weggegooid wordt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het afgegeven worden bij een
geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Afdanking moet
uitgevoerd worden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Wend u zich voor meer informatie over verwerking, hergebruik en recycling van dit product tot de
daartoe aangewezen plaatselijke instantie, de afvalinzameldienst of de winkel waar u het product
gekocht heeft.
Verklaring van overeenstemming
• Deze apparatuur is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in
overeenstemming met het (EG) voorschrift nr. 1935/2004.
• Deze apparatuur is alleen bedoeld voor het bereiden van voedsel.
• Elk ander gebruik van de apparatuur (bv. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk
gebruik en is mogelijk gevaarlijk.
• De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met:
• veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere
verordeningen vervangt).
• de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EEG “Elektromagnetische
compatibiliteit”;
• de vereisten van de Richtlijn 93/68/EEG.
7
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
LET OP: toegankelijke onderdelen van het apparaat worden heet tijdens gebruik. Om
brandwonden te voorkomen moeten kinderen uit de buurt gehouden worden.
Jonge kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om ervoor te zorgen dat ze niet
spelen met het apparaat.
• Let op: met het oog op het gewicht van het product wordt geadviseerd om tijdens het
installeren met twee personen te werken.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door gebruikers (met inbegrip van kinderen) met beperkte
motorische, zintuiglijke en geestelijke vermogens en ook niet door onervaren gebruikers, tenzij zij
voldoende geïnstrueerd zijn met betrekking tot het gebruik ervan door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.
• Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net uitgezet
is.
• Laat reparaties of aanpassingen aan de apparatuur uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerde
vakman.
• Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de
kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen.
• Schakel de verwarmingsplaten/kookzones niet in wanneer er geen pan op gezet is.
• Reinig het apparaat nooit met water onder hoge druk of met stoomreinigingsapparatuur.
• Als er vloeistof op het bedieningspaneel gemorst wordt of overkookt, wordt de kookplaat
uitgeschakeld. Neem het bedieningspaneel zorgvuldig af om de kookplaat opnieuw te kunnen
gebruiken.
• De kookplaat heeft verwarmingsplaten/kookzones van verschillende afmetingen. Gebruik pannen met
een bodem die even groot is als de doorsnede van de verwarmingsplaat/kookzone.
• Om onherstelbare schade aan het keramische oppervlak te vermijden mag het volgende niet
gebruikt worden:
- pannen met een niet volledig platte bodem;
- metalen pannen met een geëmailleerde bodem.
• Druk aan het einde van de bereiding op de toets
.
• Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als extra oppervlak.
• Blijf tijdens het bereiden van voedsel in de buurt van het apparaat omdat er brandgevaar bestaat.
• Als het keramische oppervlak mocht breken of als er barsten in komen door hardhandige behandeling
(vallende voorwerpen enz.), schakel de kookplaat dan van het net uit en neem onmiddellijk contact op
met de consumentenservice.
• Leg geen voedsel dat verpakt is in aluminiumfolie, plastiek bakjes of doeken op de hete kookzones.
• Schuif geen pannen over het keramische oppervlak, dit kan krassen veroorzaken.
• Zorg dat u geen suiker of soortgelijke producten op de kookplaat morst. Reinig de kookplaat indien
nodig zorgvuldig volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
• Verwarm nooit blikjes of potten van blik met voedsel aangezien de blikjes of de potten kunnen
ontploffen.
• Het is niet de bedoeling dat het apparaat in werking gesteld kan worden met een externe timer of met
een afzonderlijke afstandsbediening.
8
Accessoires bij de kookplaat
Kinderbescherming AMH 122
Dit accessoire kan besteld worden bij de consumentenservice,
onderdeel nr. 4819 310 18436.
Reiniging en onderhoud van de keramische kookplaat
Reinig de kookplaat, als deze afgekoeld is, na ieder gebruik. Dit
voorkomt het aankoeken van vuil en maakt het reinigen éénvoudiger.
Belangrijk: reinig het apparaat nooit met stoomreinigingsapparatuur.
• Gebruik een schone doek, absorberend keukenpapier en
afwasmiddel of een reinigingsmiddel dat geschikt is voor
keramische kookplaten.
• Verwijder hardnekkig vuil met het speciale schrapertje (indien
bijgeleverd) en een specifiek reinigingsmiddel.
• Voedselresten moeten verwijderd worden voordat ze hard
worden.
• Voedingsmiddelen met een hoog suikergehalte (karamel,
vruchtensap, jam enz.) die overkoken op de kookplaat of
gemorste suiker moeten onmiddellijk met de schraper verwijderd
worden voordat ze kunnen inbakken op het keramische
oppervlak.
• Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddel, ovenreinigers of
pannensponsjes.
De kookplaat moet regelmatig behandeld worden met een
beschermende was die geschikt is voor keramische kookplaten.
9
Het opsporen van storingen
De kookplaat werkt niet
• Heeft u bij het drukken op de bedieningsknoppen de aanwijzingen in het gedeelte "Gebruik van de
kookplaat" op het aparte "Productinformatieblad" gevolgd?
• Is er misschien een stroomuitval opgetreden?
• Heeft u de kookplaat zorgvuldig droog gemaakt na reiniging?
1. Als er een plaat is gekozen en “F” of “ER” gevolgd door een nummer op het display verschijnt,
neem dan contact op met de consumentenservice.
Met uitzondering van het bericht “F03” of “ER03”, wat betekent dat de bedieningszone niet
goed schoongemaakt is.
Volg, om het probleem op te lossen, de aanwijzingen in het deel “Reiniging en onderhoud
van de keramische kookplaat” op.
2. Als er als u op de aan-knop van de kookplaat drukt één van de volgende codes weergegeven wordt:
F12, F13, F22, F25, F31, F36, F47, E2, E5, E6, E7, E9 neem dan contact op met de
consumentenservice en geef de code die weergegeven wordt door.
3. Als de kookplaat na intensief gebruik niet werkt, dan is de binnentemperatuur van de kookplaat te
hoog. Wacht een paar minuten tot de kookplaat afgekoeld is. Het display laat de code “F21” zien.
Belangrijk!
Als het nadat u de keramische kookplaat gebruikt heeft niet lukt om de kookplaat uit te schakelen moet u
de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen en de consumentenservice bellen.
Consumentenervice
Voor dat u contact opneemt met de consumentenservice
1. Probeer het probleem eerst zelf op te lossen op basis van de in
“Het opsporen van storingen” beschreven punten.
2. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of
de storing nog steeds optreedt.
Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de
consumentenservice.
Houd de volgende informatie bij de hand:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het model van de kookplaat;
• het servicenummer (nummer achter het woord Service op het
typeplaatje) bevindt zich aan de onderkant van de kookplaat. Het
servicenummer staat ook vermeld in het garantieboekje;
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.
Opmerking: het niet naleven van deze aanwijzingen kan de
veiligheid en de kwaliteit van de kookplaat ernstig in gevaar
brengen.
10
Whirlpool Europe S.r.l.
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)
Phone 0332.759111 - Fax 0332.759268
www.whirlpool.eu
Printed in Italy
10/10
5019 719 02088
n
NL
Download PDF

advertising