Whirlpool FL 242/WP, FL 244, FL 243/1 WP, FL 244/1WP, AWM 789, FL 243, FL 242/1 WP User guide

Whirlpool FL 242/WP, FL 244, FL 243/1 WP, FL 244/1WP, AWM 789, FL 243, FL 242/1 WP User guide
NÁVOD VE ZKRATCE
CZ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY:
• DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZE VŠEHO NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE POKYNY K
INSTALACI.
• PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY ODSTRAŇTE OCHRANNÉ PŘEPRAVNÍ ŠROUBY
A PŘEPRAVNÍ VZPĚRU.
• První prací cyklus bez prádla:
1.
2.
3.
4.
5.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Uzavřete dvířka.
Do komory pro prací prostředky dejte trochu pracího prostředku (asi 100 ml)
.
Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
Pračku zapněte.
Tím se z pračky vypustí voda, která v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.
BĚŽNÉ PRANÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Roztřiďte prádlo podle druhu tkaniny a barvy a vložte do pračky.
Zavřete dvířka.
Přidejte prací prostředek, popřípadě další přísady.
Zvolte program, teplotu a speciální funkce (podle výbavy vašeho modelu).
Pračku zapněte.
3
CZ
4
OBSAH
PRAČKA A JEJÍ DOPLŇKY
STRANA
5
INSTALACE
STRANA
6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
STRANA
8
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
STRANA
8
STĚHOVÁNÍ A PŘEPRAVA PRAČKY
STRANA
8
PŘÍPRAVA PRÁDLA
STRANA
9
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
STRANA
10
TEKUTÉ PRACÍ PROSTŘEDKY
STRANA
11
BARVENÍ
STRANA
12
JAK VYJMOUT FILTR
STRANA
12
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
STRANA
13
JE-LI PRAČKA UMÍSTĚNA V MÍSTNOSTI
VYSTAVENÉ TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU
STRANA
13
PÉČE A ÚDRŽBA
STRANA
14
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
STRANA
15
SERVIS
STRANA
15
PRAČKA A JEJÍ DOPLŇKY
1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostředky
4. Servisní štítek (na vnitřní straně dvířek)
5. Dvířka
6. Držadlo dvířek
- Otevřít: zatáhněte za držadlo
- Zavřít: silnějším tlakem zatlačte na dveře (uzávěr zaklapne)
7. Filtr čerpadla (za dvířky).
5
.
INSTALACE
PŘEPRAVNÍ ŠROUBY
Pračka je vybavena dvěma přepravními šrouby a
jednou přepravní vzpěrou, které chrání její vnitřek
před poškozením při přepravě.
Před uvedením pračky do provozu je
bezpodmínečně nutné přepravní šrouby a
přepravní vzpěru odstranit.
Pračka se dodává se dvěma šrouby a přepravní
vzpěrou.
1. Vyšroubujte černý šroub (A).
2. Vyšroubujte šroub (B) na červené přepravní
vzpěře.
3. Silnější tahem za červené držadlo vytáhněte
celou přepravní vzpěru (C) a odložte ji
stranou.
Šrouby a vzpěru si uschovejte pro budoucí použití.
Poznámka: Před přepravou pračky opět namontujte přepravní šrouby a vzpěru podle výše uvedeného
postupu v opačném pořadí. Ke správné montáži přepravních šroubů a vzpěry je nutné odstranit horní
desku pračky, a to po odpojení pračky od přívodu vody a elektřiny.
UMÍSTĚNÍ
t
Pračku umístěte na pevnou a rovnou
podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
• Zkontrolujte, zda pračka stojí všemi čtyřmi
nožičkami pevně na podlaze a zda je
dokonale vyvážená (použijte vodováhu).
• Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte podle
potřeby menší nerovnosti seřízením
vyrovnávací nožičky (pod nožičky nedávejte
kousky dřeva, lepenky apod.).
1. Uvolněte pojistnou matici.
2. Rukou seřiďte výšku nožičky.
3. Utáhněte matici proti směru hodinových
ručiček směrem k pračce.
•
V případě, že pračka bude stát na dřevěné
podlaze, je třeba její váhu rozložit pomocí
překližkové desky o rozměrech 60 x 60 cm a
tloušt'ce minimálně 3 cm. Překližkovou desku
připevněte k podlaze.
PŘÍVOD VODY
•
•
•
Přívod vody: pouze studená voda.
Vodovodní kohoutek: 3/4” hadicová přípojka
se závitem.
Tlak vody (v rozvodu):
10-100 N/cm2 (1-10 barů).
•
•
PŘÍVODNÍ HADICE
•
•
6
Rukou opatrně našroubujte přívodní hadici
na vodovodní kohoutek.
Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte
vodotěsnost spojení pračky a vodovodního
kohoutku.
•
•
Jestliže je délka hadice nedostatečná,
nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky
(vyhovující EN 500 65 pro tlak minimálně
10 barů).
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice
nepuchří nebo nepraská a v případě potřeby
ji vyměňte.
Pračku je možné připojit i bez zpětného
ventilu.
Dbejte na dodržení všech zvláštních místních
předpisů o připojení k vodovodní instalaci.
INSTALACE
ODPADNÍ HADICE
• Připojení odpadní hadice k odvodu.
1. Sejměte odpadní hadici z levého držáku;
viz šipka (A).
Důležité upozornění:
Nikdy neuvolňujte spoj odpadní hadice;
viz šipka (B), voda by mohla vytéci na podlahu
(a horkou vodou byste se mohli opařit).
2. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji
zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes
okraj umyvadla nebo vany. Malá umyvadla
na mytí rukou nejsou vhodná.
3. Minimální výška odpadu: 60 cm.
Maximální výška oblouku ve tvaru U: 90 cm.
4. Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici
stejného typu a spoj upevněte svorkami na
hadice s utahovacími šrouby. Maximální
celková délka odpadní hadice je 2,5 m.
Důležité upozornění:
Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde v
celé své délce zalomená a při provozu pračky ji
zajistěte před pádem.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
•
•
•
•
•
•
•
Dodržujte předpisy místního rozvodného
podniku.
Připojení k elektrické síti musí být provedeno
pomocí správně instalované, uzemněné a
izolované zásuvky.
Rozvod musí být uzemněn.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za
poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na
majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení
výše uvedených pokynů.
Údaje o napětí, příkonu a jištění jsou uvedeny
na vnitřní straně dvířek.
Přívodní kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný elektrikář.
Pračka odpovídá evropským bezpečnostním
předpisům, směrnici EU 93/68/EWG a
EN 60555.
Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
sdružené zásuvky.
7
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•
•
Balení
•
Ekologické tipy
Obal je označen recyklačním symbolem
,
který znamená, že je 100% recyklovatelný.
-
Vodu a energii využijete nejlépe při plné
náplni pračky (v závislosti na volbě
programu).
Výrobek
-
Málo nebo středně zašpiněné prádlo
nevyžaduje předpírku.
-
Na lehce zašpiněné prádlo stačí program s
nízkou teplotou nebo krátký program.
-
Při praní menšího množství prádla stiskněte
tlačítko “Lehce znečištěné / Poloviční náplň”
(je-li jím váš model vybaven) a snižte
množství pracího prostředku.
-
Nepřekračujte výrobci doporučené dávky na
obalu pracích prostředků.
-
Bělidlo nebo čistič skvrn používejte jen pokud
je to zcela nevyhnutelné.
Pračka byla vyroben z recyklovatelného
materiálu. Přestane-li vám sloužit, naložte s
ní v souladu s předpisy na ochranu životního
prostředí. Znemožněte její nové uvedení do
provozu: vytáhněte ji ze zásuvky a odřízněte
přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být
připojen k síti.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•
Pračku používejte jen v domácnosti a jen k
účelu, ke kterému je určena.
•
Připojení k vodovodnímu a elektrickému
rozvodu musí být provedeno podle pokynů
výrobce a podle bezpečnostních předpisů
místního rozvodného a vodárenského
podniku (viz “Instalace”).
•
Dříve než se pustíte do čištění a údržby,
pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě.
•
Není-li pračka v provozu, vždy ji odpojte od
elektrické sítě a uzavřete přívod vody.
•
Nejdou-li dvířka otevřít, nikdy to nezkoušejte
násilím.
•
Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály,
nebo aby si hrály uvnitř pračky. Nezatěžujte
dvířka žádnými předměty.
•
Obalové materiály mohou být pro děti
nebezpečné. Odstraňte obalový materiál z
jejich dosahu (plastové sáčky, polystyrén,
apod.).
•
Pračka odpovídá evropským bezpečnostním
předpisům, směrnici Evropského
společenství č. 93/68/EWG a normě
EN 60555.
STĚHOVÁNÍ A PŘEPRAVA PRAČKY
1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Uzavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky
(viz “Jak vypustit zbylou vodu”).
5. Namontujte bezpečnostní přepravní šrouby
(viz “Instalace”).
8
PŘÍPRAVA PRÁDLA
1. Roztřiďte prádlo podle:
• Druhu tkaniny / symbolu na visačce
Bavlna, směsová vlákna, syntetické materiály,
vlna.
• Barev
Oddělte barevné kusy od bílých. Nové barevné
kusy perte zvlášt'.
• Velikosti prádla
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte
tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
• Jemnosti prádla
Jemné prádlo perte samostatně. Používejte
speciální programy pro vlnu, kterou lze prát v
pračce
, pro záclony nebo jiné jemné tkaniny.
Ze záclon odstraňte kroužky nebo vložte záclony s
kroužky do látkového sáčku. Perte jen prádlo,
které je určeno k praní v pračce. Prádlo malých
rozměrů (např. (např. nylonové punčochy, pásky)
nebo s háčky (např. podprsenky) perte ve
speciálních sáčcích nebo v povlaku se zipem.
2. Nezapomeňte vyprázdnit všechny kapsy
Mince, zavírací špendlíky apod. mohou poškodit
prádlo i vnitřek pračky.
3. Sepnutí oděvů
Zapněte zdrhovadla, háčky i poutka. Volné pásky
a tkanice je třeba svázat.
ČIŠTĚNÍ SKVRN
•
•
•
1
Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických
látek se většinou odstraní během programu ve fázi
působení enzymů.
K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje,
trávy, ovoce apod. je třeba přidat na hlavní praní
do násypky na prací prostředky do komory
prostředek na biologické odstraňování skvrn.
Zvlášt' odolné skvrny je třeba odstranit před
praním čističem skvrn.
2
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA
1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vkládejte do bubnu volně po jednotlivých
kusech. Buben nepřeplňujte.
3
3. Dvířka uzavřete.
DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ PRÁDLA
Viz přehled programů.
Poznámka: Přetížení pračky snižuje účinnost praní a
prádlo se více mačká.
9
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
VÝBĚR VHODNÉHO PRACÍHO
PROSTŘEDKU
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, syntetické materiály,
jemné látky, vlna);
Poznámka: Na vlnu a hedvábí používejte
pouze speciální prací prostředky.
• barvě;
• teplotě praní;
• míře a druhu znečištění.
Poznámka:
• Případné bělavé zbytky prášku na tmavých
tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými
změkčovacími přísadami, které obsahují
moderní bezfosfátové prací prostředky.
Objeví-li se, látku vytřepejte nebo
okartáčujte, případně použijte příště tekuté
prací prostředky.
• Prací prostředky a přísady uchovávejte na
bezpečném a suchém místě mimo dosah
dětí.
• Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
• Při použití změkčovadel, prostředků proti
vodnímu kameni, barviv a bělidel si ověřte, že
je lze použít v automatických pračkách pro
domácnost.
• V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např.
terpentýn, benzín, atd.). V pračce neperte
látky ošetřené rozpouštědly nebo hořlavými
tekutinami.
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
uvedené na obalu pracího prostředku. Množství
pracího prostředku závisí na:
• míře a druhu znečištění;
• množství prádla;
- plná náplň: podle pokynů výrobce;
- poloviční náplň: 3/4 dávky doporučené pro
běžnou náplň;
- minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky
doporučené pro plnou náplň;
• tvrdosti vody ve vašem kraji (vyžádejte si
informace u vodárenského podniku): u
měkké vody je třeba ve srovnání s tvrdou
vodou menší množství pracího prostředku.
Poznámka:
• Přílišné množství pracího prostředku může
způsobit nadbytečnou tvorbu pěny, která
snižuje účinnost praní.
• Při nedostatečném množství pracího
prostředku je prádlo po vyprání zašedlé. Na
topných tělesech a na bubnu se také usazuje
vodní kámen.
• Při použití chlórového bělidla se pozorně
řiďte návodem na bělení. Překročením dávky
bělidla můžete prádlo poškodit.
TVRDOST VODY
STUPEŇ TVRDOSTI
VODY
VLASTNOSTI
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
10
NĚMECKÉ
STUPNĚ
°dH
0-7
7-14
14-21
nad 21
FRANCOUZSKÉ
STUPNĚ
°fH
0-12
12-25
25-37
nad 37
ANGLICKÉ
STUPNĚ
°eH
0-9
9-17
17-26
nad 26
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
PŘIDÁVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ A
DALŠÍCH PŘÍSAD
1. Vysuňte násypku na prací prostředky.
Násypka má čtyři komory.
2. Přidání pracího prostředku.
•
Programy s předpírkou a hlavním
praním.
•
Hlavní prací program bez
předpírky.
•
Přidejte prostředky na změkčení
tkanin a avivážní prostředky, jen po
značku “Max”.
•
Chlorové bělidlo nasypte pouze po
značku “Max”.
•
Čistič skvrn.
•
Prostředek ke změkčování vody
(pro vodu se stupněm tvrdosti 4).
•
Škrobení.
V nádobě zhruba s 1 litrem vody
rozpust'te/zřeďte škrob, v prášku
nebo tekutý. Naplňte pračku
prádlem, zavřete dvířka, zvolte
“Máchání a odstřeďování” a
spust'te. Když se pračka začne
naplňovat, nalijte rozpuštěný škrob
do komory násypky na prací
prostředky
. Hned poté komoru
spláchněte asi půl litrem vody.
Poznámky:
• Používáte-li vysoce koncentrované prací
prostředky, vložte přímo do bubnu přiložený
dávkovač s práškem. Usnadníte tím
rovnoměrné rozpuštění pracího prášku (týká
se jen programů bez předpírky).
• U programů s předpírkou: pro předpírku
můžete používat tekuté prací prostředky.
Pro hlavní program musíte ale použít
práškový prací prostředek.
• Odměřte správnou dávku koncentrovaného
prostředku na změkčení tkanin a zřeďte jej
vodou až na maximální objem označený v
komoře pro změkčovací prostředky.
Násypka na prací prostředky
s 4 komorami.
3. Násypku řádně uzavřete (musí zaklapnout).
TEKUTÉ PRACÍ PROSTŘEDKY
Některé pračky se dodávají s vyjímatelnou
vložkou určenou na tyto prostředky. Vložku je
třeba vložit do komory pro hlavní praní
násypky na prací prostředky.
Vložku naplňte pracím prostředkem nejvýše po
značku “Max” a obvyklým způsobem spust'te
program.
11
BARVENÍ
Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají z
barviva, ustalovače a soli.
Barvivo, ustalovač a sůl nasypte přímo do
prázdného bubnu a teprve pak naplňte pračku
prádlem.
•
•
•
Používejte pouze výrobky vhodné do
automatických praček.
Řiďte se pokyny výrobce.
Na plastových nebo gumových částech
pračky mohou barviva a bělidla zanechat
skvrny.
JAK VYJMOUT FILTR
KDY VYJMOUT FILTR
•
•
•
Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát
až třikrát ročně.
Jestliže pračka nevypouští vodu nebo
neodstřeďuje tak, jak má.
Jestliže se čerpadlo ucpalo nějakým
předmětem (knoflíkem, mincí, spínacím
špendlíkem).
Důležité upozornění: Před vypuštěním vody
se přesvědčte, že voda už vychladla.
10. Do násypky na prací prostředky nalijte 1/2 l
vody a přesvědčte se, že voda z filtru
nevytéká.
11. Kryt uzavřete.
JAK VYJMOUT FILTR
1. Pračku vypněte.
2. Pomocí mince otevřete kryt filtru
3. Pod filtr postavte vhodnou nádobu.
2
4. Pomalu otáčejte filtrem proti směru
hodinových ručiček, nevytahujte ho ale
úplně.
6
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Pak filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Zbavte filtr všech cizích předmětů.
8. Přesvědčte se, že rotor čerpadla se volně
pohybuje.
9. Zasuňte filtr zpět na místo a zašroubujte ve
směru hodinových ručiček, až zaklapne.
12
4
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
KDY VYPOUŠTĚT ZBYLOU VODU
• Jestliže je filtr nutné čistit během programu.
Poznámka: Před vypuštěním vody se
přesvědčte, že voda už vychladla.
Poznámka: V pračce může být až 20 litrů vody.
• Při přepravě nebo stěhování pračky.
• Je-li pračka umístěna v místnosti, kde mohou
teploty klesnout pod bod mrazu. V takovém
případě je třeba vypouštět zbylou vodu po
každém praní.
5. Počkejte, až proud přestane.
Poznámka: Při zapnutém programu může být v
pračce až 20 litrů vody.
6. Odpadní hadici znovu připevněte k zadní
části pračky.
7. Odpadní hadici vložte do oblouku ve tvaru
“U” a upevněte ho.
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
1. Pračku vypněte.
2. Pračku odpojte od sítě.
3. Uvolněte spojku odpadní hadice na zadní
části pračky (viz šipka).
4. Odpadní hadici skloňte do vhodné nádoby a
nechte vodu odtéci.
Poznámka: Před vypuštěním vody se
přesvědčte, že voda už vychladla.
JE-LI PRAČKA UMÍSTĚNA V MÍSTNOSTI
VYSTAVENÉ TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU
Vypust'te zbylou vodu z pračky a z přívodní
hadice po každém praní.
1. Pračku vypněte.
2. Pračku odpojte od sítě.
3. Uzavřete vodovodní kohout, uvolněte
přívodní hadici od pračky a nechte vodu
vytéci.
4. Otevřete filtr, nechte vodu odtéci a pak jej
zase zavřete.
Poznámka: Před novým praním znovu rukou
našroubujte přívodní hadici k pračce. Zkontrolujte
vodotěsnost připojení pračky úplným otevřením
vodovodního kohoutu.
13
PÉČE A ÚDRŽBA
VNĚJŠÍ PLOCHY A OVLÁDACÍ PANEL
K čištění používejte běžné čisticí prostředky
pro domácnost (nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi).
• Osušte měkkým hadříkem.
K čištění dílů z plastických hmot nepoužívejte
prostředky na benzínové nebo ropné bázi.
•
NÁSYPKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY
1. Stlačením uvolňovací páčky odjistěte a
vyjměte násypku.
2. Vyjměte vložky (sifon z komory na
změkčovadla a vložku na tekuté prací
prostředky).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vložky vrat'te zpět na místo, zasuňte
násypku, až zaklapne.
TĚSNĚNÍ DVÍŘEK
•
•
Těsnění otřete podle potřeby vlhkým
hadříkem.
Pravidelně kontrolujte, zda v záhybech
těsnění neuvízly nečistoty nebo cizí
předměty.
SÍTKOVÉ FILTRY HADIC
•
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.
1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Vyjměte sítkový filtr a vyčistěte ho.
4. Vrat'te sítkový filtr na místo a přišroubujte
hadici ke kohoutu.
5. Odšroubujte hadici od pračky.
6. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z pračky a
vyčistěte ho.
7. Vrat'te sítkový filtr na místo a přišroubujte
hadici k pračce.
8. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte
vodotěsnost spojení.
FILTR ČERPADLA
•
14
Filtr kontrolujte nejméně dvakrát až třikrát
ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho (viz “Jak
vyjmout filtr”).
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
Pračka nezačala prát.
• Je přívodní kabel správně zapojený do
zásuvky?
• Je v pořádku pojistka na rozvodu ve Vaší
domácnosti?
• Nedošlo k výpadku proudu?
• Nezapomněli jste otevřít přívod vody?
Přitéká voda?
• Jsou dvířka zavřená?
• Zvolili jste program?
• Je pračka zapnutá?
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen málo.
• Je přívod vody úplně otevřený?
• Není přívodní hadice přehnutá?
• Není filtr hadice zanesený? (Viz “Péče a
údržba”).
• Není přívodní hadice zamrzlá?
Voda po praní neodtéká.
• Je odpadní hadice správně nasazená? (Viz
“Instalace”).
• Není zanesený filtr? (Viz “Jak vyjmout filtr”/
“Jak vypustit zbylou vodu”).
• Není odpadní hadice zamrzlá?
• Není stisknuté tlačítko “Zastavení s vodou v
bubnu”?
Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích
prostředků a přísad.
• Je sifon správně nasazený?
• Není sifon ucpaný?
• Nepřitéká do pračky málo vody? (Viz výše.)
• Viz též “Prací prostředky a přísady” a “Péče a
údržba”.
Pračka při odstřeďování vibruje.
• Je pračka dobře vyvážená a stojí na podlaze
pevně všemi čtyřmi nožičkami? (Viz
“Instalace”).
• Jsou odmontovány přepravní šrouby a
přepravní vzpěra? Před uvedením pračky do
provozu je nutné ochranné přepravní šrouby
a vzpěru odstranit (viz “Instalace”).
Prádlo je špatně odstředěné.
• Není zablokované oběžné kolo čerpadla?
(Viz “Jak vyjmout filtr”/“Jak vypustit zbylou
vodu”).
SERVIS
Předtím, než se obrátíte na servis:
1. Pokuste se opravit závadu sami
(viz “Jak odstranit závadu”).
2. Znovu spust'te program, zda se závada
projeví znovu.
3. Jestliže závada trvá, zavolejte do servisu a
uveďte:
• V čem závada spočívá.
• Přesné označení modelu pračky.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
Servisní štítek je na vnitřní straně dvířek.
•
•
•
Vaši úplnou adresu.
Vaše telefonní číslo s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny
na záručním listu, nebo se můžete obrátit na
prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement