Indesit KN3G107(X)/RU Instruction for Use

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Indesit KN3G107(X)/RU Instruction for Use | Manualzz
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɄɈɆȻɂɇɂɊɈȼȺɇɇȺə (ȽȺɁɈȼȺə) ɉɅɂɌȺ
RS
Ɋɭɫɫɤɢɣ
GB
(QJOLVK KZ
Қазақша, 29
¤Á·¸Ã¹³À»¸
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ, 3-6
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɝɚɡɭ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɝɚɡɚ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɪɟɥɨɤ ɢ ɠɢɤɥɟɪɨɜ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 7
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ
ɉɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
•½¾ÑʸÀ»¸»Ð½ÄÂ¾Æ³Å³É»Ò , 8-12
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɤɢ
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ
ɜ ɞɭɯɨɜɤɟ
.*658
KN3G107/RU
KN3M117/RU
KN3N117S/RU
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, 13
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ, 14
Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɬɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɍɯɨɞ ɡɚ ɜɟɧɬɢɥɹɦɢ ɪɭɤɨɹɬɨɤ
Ɂɚɦɟɧɚ ɥɚɦɩɵ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɉɨɦɨɳɶ
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
ȼɇɂɆȺɇɂȿ: Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢ
ɟɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ
ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɝɪɟɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
Ȼɭɞɶɬɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ ɢ ɧɟ
ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.
ɇɟ ɪɚɡɪɟɲɚɣɬɟ ɞɟɬɹɦ ɦɥɚɞɲɟ 8
ɥɟɬ ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɫɹ ɤ ɢɡɞɟɥɢɸ ɛɟɡ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɞɟɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɟ 8
ɥɟɬ ɢ ɥɢɰɚɦɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ ɢɥɢ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢɥɢ
ɛɟɡ ɨɩɵɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɢɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɢɫɤɨɜ.
ɇɟ ɪɚɡɪɟɲɚɣɬɟ ɞɟɬɹɦ ɢɝɪɚɬɶ
ɫ ɢɡɞɟɥɢɟɦ. ɇɟ ɪɚɡɪɟɲɚɣɬɟ
ɞɟɬɹɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɱɢɫɬɤɭ ɢ
ɭɯɨɞ ɡɚ ɢɡɞɟɥɢɟɦ ɛɟɡ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ: Ɉɩɚɫɧɨ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɭɸ ɤɨɧɮɨɪɤɭ ɫ ɦɚɫɥɨɦ
ɢɥɢ ɠɢɪɨɦ ɛɟɡ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɠɚɪɭ.
ɇɂɄɈȽȾȺ ɧɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɩɨɝɚɫɢɬɶ
ɩɥɚɦɹ/ɩɨɠɚɪ ɜɨɞɨɣ. ɉɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢ
ɧɚɤɪɨɣɬɟ ɩɥɚɦɹ ɤɪɵɲɤɨɣ ɢɥɢ
ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɨɣ ɬɤɚɧɶɸ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɪɟɠɭɳɢɟ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɤɪɟɛɤɢ ɞɥɹ
ɱɢɫɬɤɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɞɜɟɪɰɵ
ɞɭɯɨɜɨɝɨ ɲɤɚɮɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ
ɦɨɝɭɬ ɩɨɰɚɪɚɩɚɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ,
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɸ ɫɬɟɤɥɚ.
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɹɳɢɤɚ
(ɟɫɥɢ ɨɧ ɢɦɟɟɬɫɹ) ɦɨɠɟɬ ɫɢɥɶɧɨ
ɧɚɝɪɟɬɶɫɹ
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɚɪɨɜɵɟ
ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɢɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬɵ
ɩɨɞ ɜɵɫɨɤɢɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ
ɱɢɫɬɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ.
ȿɫɥɢ ɧɚ ɤɪɵɲɤɭ ɩɪɨɥɢɬɚ
ɠɢɞɤɨɫɬɶ, ɭɞɚɥɢɬɟ ɟɟ ɩɟɪɟɞ
ɬɟɦ, ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɬɶ ɤɪɵɲɤɭ. ɇɟ
ɡɚɤɪɵɜɚɣɬɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ ɤɪɵɲɤɭ
ɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ (ɟɫɥɢ ɨɧɚ
ɢɦɟɟɬɫɹ), ɟɫɥɢ ɝɚɡɨɜɵɟ ɢɥɢ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɨɪɤɢ ɟɳɟ
ɝɨɪɹɱɢɟ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ: ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨɛɵ
ɢɡɞɟɥɢɟ ɛɵɥɨ ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ, ɩɟɪɟɞ
ɡɚɦɟɧɨɣ ɥɚɦɩɨɱɤɢ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɭɞɚɪɨɜ ɬɨɤɨɦ.
ɂɡɞɟɥɢɟ ɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ
ɧɚ ɜɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
! ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɪɟɲɟɬɤɢ
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɮɢɤɫɚɬɨɪ ɛɵɥ
ɩɨɜɟɪɧɭɬ ɜɜɟɪɯ ɫ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɜɵɟɦɤɢ.
56
¦ÄųÀÁµ½³
RS
! ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɚɲɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɞɚɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ: ɜ ɧɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜɚɠɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
! ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɧɨɜɵɦ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ.
! ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ.
! ɉɟɪɟɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɨɣ ɢɥɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ.
Ɉɬɜɨɞ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɵɬɹɠɤɢ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɤ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɞɵɦɨɨɬɜɨɞɭ, ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤɚɠɞɵɣ
ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ (cɦ. ɪɢɫ.).
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɥɢɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ (ɩɪɢɬɨɤ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2 ɦ3/ɱ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɢɥɨɜɚɬɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ). Ɍɪɭɛɚ, ɢɞɭɳɚɹ ɤ ɜɯɨɞɧɨɦɭ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɸ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦɭ ɪɟɲɟɬɤɨɣ, ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ
100 ɫɦ2 ɢ ɩɪɨɥɨɠɟɧɚ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɡɚɫɨɪɟɧɢɟ
ɜ ɥɸɛɨɣ ɟɟ ɱɚɫɬɢ (ɪɢɫ. A).
ȿɫɥɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬɵ ɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜɯɨɞɧɨɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɨ ɧɚ 100% (ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɬɪɭɛɵ 200 ɫɦ2).
Ʉɨɝɞɚ ɩɨɬɨɤ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɢɡ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
(ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɱɚɫɬɹɦɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ
ɫɩɚɥɶɧɹɦɢ), ɢɯ ɜɯɨɞɧɵɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɜɨɡɞɭɯɨɨɬɜɨɞɧɨɣ ɬɪɭɛɨɣ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɵɲɟ (ɪɢɫ. B).
A
B
ɋɦɟɠɧɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɉɪɢɦɟɪ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɢɬɨɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɬɪɟɛɭɸɳɟɟ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɡɨɪɚ
ɦɟɠɞɭ ɞɜɟɪɶɸ ɢ ɩɨɥɨɦ
ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
! ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɨɤɧɨ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ.
ɉɪɹɦɚɹ ɜɵɬɹɠɤɚ ɧɚɪɭɠɭ
ȼɵɬɹɠɤɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɞɵɦɨɯɨɞɚ (ɬɨɥɶɤɨ
ɞɥɹ ɤɭɯɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ)
ɋɠɢɠɟɧɧɵɣ ɝɚɡ ɬɹɠɟɥɟɟ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡɭ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɛɚɥɥɨɧɵ ɫɨ ɫɠɢɠɟɧɧɵɦ ɝɚɡɨɦ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɪɟɡ ɧɟɟ ɦɨɝ
ɭɯɨɞɢɬɶ ɝɚɡ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɟɱɤɢ. ɇɟɥɶɡɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ
ɯɪɚɧɢɬɶ ɛɚɥɥɨɧɵ ɫ ɝɚɡɨɦ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɚ (ɜ ɩɨɞɜɚɥɚɯ ɢ ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɚɯ).
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɤɭɯɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ
ɛɚɥɥɨɧ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɬɟɩɥɚ (ɞɭɯɨɜɨɤ, ɤɚɦɢɧɨɜ, ɩɟɱɟɣ ɢ ɬ.ɩ.), ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɧɚɝɪɟɬɶ ɛɚɥɥɨɧ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɲɟ 50°ɋ.
!
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ
! ɉɥɢɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɥɸɛɨɣ
ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ.
! ɋɬɟɧɚ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɚɹɫɹ ɫ ɡɚɞɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɚ ɢɡ ɧɟɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ, ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚɝɪɟɜ
ɞɨ 90 °C).
Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ:
x Ɋɚɡɦɟɫɬɢɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɭɯɧɟ, ɫɬɨɥɨɜɨɣ, ɧɨ ɧɟ
ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ.
x ȿɫɥɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬɵ ɜɵɲɟ ɪɹɞɨɦ
ɫɬɨɹɳɟɣ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 200 ɦɦ ɨɬ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
x Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɱɟɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɩɥɢɬɵ ɢ
ɧɚɜɟɫɧɵɦɢ ɲɤɚɮɚɦɢ
(ɩɨɥɤɚɦɢ) ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 420 ɦɦ. ɗɬɨ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
x ɒɬɨɪɵ / ɠɚɥɸɡɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɡɚɞɢ
ɩɥɢɬɵ ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɦɟɧɟɟ 200 ɦɦ ɨɬ ɟɟ ɛɨɤɨɜɵɯ ɫɬɨɪɨɧ.
! Ʉɚɛɟɥɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ, ɟɝɨ ɡɚɦɟɧɚ
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
x ȼɵɬɹɠɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɝɚɡɭ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨ 700 ɦɦ, ɟɫɥɢ ɧɚɜɟɫɧɵɟ ɲɤɚɮɵ ɫɞɟɥɚɧɵ ɢɡ ɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɦ. ɪɢɫ.).
ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ
ɉɥɢɬɚ ɫɧɚɛɠɟɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ
ɧɨɠɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɞɥɹ
ɟɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɧɨɠɤɢ ɜɤɪɭɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨ ɭɝɥɚɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɥɢɬɵ (ɫɦ. ɪɢɫ.).
ɉɥɢɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ ɧɚɞɫɬɚɜɧɵɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ*, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɢɬɵ.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ
Ɉɫɧɚɫɬɢɬɟ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɜɢɥɤɨɣ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɬɚɛɥɢɱɤɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ
ɤ ɫɟɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɧɨɝɨɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ), ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɦɦ,
ɥɢɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶɫɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ. ɉɢɬɚɸɳɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɬɚɤ,
ɱɬɨɛɵ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɨɧ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɧɚɝɪɟɜɚɥɫɹ ɞɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɧɚ 50 °ɋ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.
ɉɟɪɟɞ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ:
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɨ ɢ ɜɢɥɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ.
x Ɋɨɡɟɬɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɱɤɭ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ).
x ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧɭ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɱɤɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
x Ɋɨɡɟɬɤɚ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɜɢɥɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ — ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɪɨɡɟɬɤɢ. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɢ ɢ ɦɧɨɝɨɝɧɟɡɞɨɜɵɟ ɪɨɡɟɬɤɢ.
! ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɢɬɚɸɳɟɦɭ ɤɚɛɟɥɸ ɢ ɪɨɡɟɬɤɟ.
! Ʉɚɛɟɥɶ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧ ɢɥɢ ɩɟɪɟɠɚɬ.
4
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɝɚɡɨɜɨɣ ɫɟɬɢ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɢɛɤɨɝɨ ɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɲɥɚɧɝɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɧɨɪɦɚɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɢɩɚ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɝɚɡɚ ɬɨɦɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɫɬɪɨɟɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ (ɫɦ. ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ): ɜ ɢɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɭɣɬɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ
§ «ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɝɚɡɚ». ȿɫɥɢ ɩɥɢɬɚ
ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɤ ɛɚɥɥɨɧɭ ɫɨ ɫɠɢɠɟɧɧɵɦ ɝɚɡɨɦ, ɧɚ
ɛɚɥɥɨɧ ɫ ɝɚɡɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ (ɪɟɞɭɤɬɨɪ), ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ɑɬɨɛɵ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɩɨɞɜɨɞ ɝɚɡɚ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ*:
ɩɨɦɟɧɹɣɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ ɲɥɚɧɝɚ ɢ ɡɚɝɥɭɲɤɢ
ɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ (ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ).
! ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ «ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɪɟɥɨɤ
ɢ ɠɢɤɥɟɪɨɜ». ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɞɨɥɝɢɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɢɛɤɢɦ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦ ɲɥɚɧɝɨɦ
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɝɚɡɨɜɵɣ ɲɥɚɧɝ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɥɚɧɝɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ: 8 ɦɦ — ɞɥɹ
ɫɠɢɠɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ; 13 ɦɦ— ɞɥɹ ɦɟɬɚɧɚ
ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɲɥɚɧɝ:
x ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɟɣ ɩɥɢɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɲɟ 50 °ɋ;
x ɧɟ ɧɚɬɹɧɭɬ, ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧ, ɧɟ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɟɬɟɥɶ
ɢ ɢɡɝɢɛɨɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɠɚɬ;
x ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɫ ɨɫɬɪɵɦɢ ɭɝɥɚɦɢ;
x ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ;
x ɞɥɢɧɨɣ ɦɟɧɟɟ 1500 ɦɦ;
x ɩɪɨɱɧɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɫ ɨɛɨɢɯ ɤɨɧɰɨɜ ɡɚɠɢɦɚɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Точка соединения
Изолирующая
заглушка
Крепление
шланга
Точка соединения
Крепление
шланга
* Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɟɣ.
Изолирующая
заглушка
RS
RS
! ȿɫɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɩɥɢɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɛɵɬɨɜɵɦ
ɩɪɢɛɨɪɚɦ ɤɥɚɫɫɚ 2 ɩɨɞɤɥɚɫɫɚ 1 (ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɲɤɚɮɚɦɢ), ɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɝɢɛɤɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɪɭɛɵ.
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɝɢɛɤɨɣ ɛɟɫɲɨɜɧɨɣ
ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɤ ɪɟɡɶɛɨɜɨɦɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ
Ɍɪɭɛɚ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ.
ɍɞɚɥɢɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ ɲɥɚɧɝɚ ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ƚɢɛɤɚɹ
ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɜɵɜɨɞɭ
ɫ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɡɶɛɨɣ 1/2 ɞɸɣɦɚ.
! Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɬɪɭɛɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ
2 ɦ. ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ ɬɪɭɛɚ ɧɟ ɩɪɢɠɚɬɚ ɢ ɧɟ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ.
! Ⱦɥɹ ɤɨɧɮɨɪɨɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ.
ɂɡɞɟɥɢɟ:
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ:
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɡɧɚɤ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ:
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɝɚɡɚ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɬɢɩ ɝɚɡɚ,
ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɨɬ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɫɦ. ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɧɚ
ɤɨɪɩɭɫɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ).
ɌȺȻɅɂɑɄȺ ɋ ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɆɂ
ȾȺɇɇɕɆɂ
ȼɵɩɨɥɧɢɜ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɝɚɡɭ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɟɝɨ ɭɬɟɱɟɤ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɵɥɶɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ. ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɥɚɦɹ.
.*658
KN3G107S/RU
Indesit Company
ɉɨɥɶɲɚ
Ɇɨɞɟɥɶ:
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ:
ɋɬɪɚɧɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ:
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɞɭɯɨɜɨɝɨ
ɲɤɚɮɚ / Ɉɛɴɟɦ:
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɨɞɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ ɢɥɢ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ
Ʉɥɚɫɫ ɡɚɲɢɬɵ ɨɬ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ
Ʉɥɚɫɫ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɥɢɬɚ
34x39x44 ɫɦ / 58 ɥ
220–230 ȼ ~
50/60 Ƚɰ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
Ɂɚɦɟɧɚ ɠɢɤɥɟɪɨɜ ɝɨɪɟɥɨɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ:
1) ɫɧɢɦɢɬɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ
ɪɟɲɟɬɤɢ ɞɥɹ ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɜɵɧɶɬɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɢɡ ɝɧɟɡɞ;
2) ɜɵɜɟɪɧɢɬɟ ɠɢɤɥɟɪɵ 7 ɦɦ
ɬɨɪɰɟɜɵɦ ɤɥɸɱɨɦ (ɫɦ. ɪɢɫ.)
ɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɢɯ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ
ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɝɚɡɚ (ɫɦ.
ɬɚɛɥ. «ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɝɨɪɟɥɨɤ ɢ ɠɢɤɥɟɪɨɜ»);
3) ɫɨɛɟɪɢɬɟ ɜɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɩɢɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ,
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɡɚɩɪɨɫ ɩɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɚɞɪɟɫɭ
[email protected].
Ⱦɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞ
ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɨɦ (S/N XXXXXXXXX *
XXXXXXXXXXX), ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ:
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ
ɤɨɧɮɨɪɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɋ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ (ɜ Ɋɨɫɫɢɢ)
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
1. ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɤ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ
ɩɥɚɦɟɧɢ.
2. ɋɧɢɦɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɢ ɜɪɚɳɚɣɬɟ ɟɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɜɢɧɬ (ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɛɨɤɭ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɟɪɠɧɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ), ɩɨɤɚ ɩɥɚɦɹ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ ɦɚɥɵɦ, ɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ.
! ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɠɢɠɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɜɢɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɭɱɟɧ ɩɨ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.
3. ɉɪɢ ɝɨɪɹɳɟɦ ɩɥɚɦɟɧɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɢɡ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɪɨɜɟɪɹɹ, ɱɬɨ ɩɥɚɦɹ
ɧɟ ɝɚɫɧɟɬ.
KN3M117/RU
KN3N117S/RU
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ:
ɂɦɩɨɪɬɟɪ:
Ʉɥɚɫɫ ɡɚɳɢɬɵ I
C
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ 2002/40/CE ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɷɬɢɤɟɬɨɤ ɧɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɭɯɨɜɤɚɯ
ɇɨɪɦɚɬɢɜ EN 50304
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ
ɤɥɚɫɫɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ
ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ: ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȿɋ: Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȿɋ: 2006/95/EC ɨɬ
12/12/06 (ɇɢɡɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ) ɫ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ – 2004/108/ȿC
ɨɬ 15/12/04 (ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ) ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ – 2009/142/ȿC ɨɬ 30/11/09 (Ƚɚɡ) 90/68/ɋȿȿ ɨɬ 22/07/93 ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ – 2002/96/ȿɋ.
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
- 1-ɚɹ ɰɢɮɪɚ ɜ S/N ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɰɢɮɪɟ ɝɨɞɚ,
- 2-ɚɹ ɢ 3-ɹ ɰɢɮɪɵ ɜ S/N - ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɦɭ
ɧɨɦɟɪɭ ɦɟɫɹɰɚ ɝɨɞɚ,
- 4-ɚɹ ɢ 5-ɚɹ ɰɢɮɪɵ ɜ S/N - ɱɢɫɥɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɢ ɝɨɞɚ.
Indesit Company S.p.A.
ȼɢɚɥɟ Ⱥ. Ɇɟɪɥɨɧɢ 47, 60044, Ɏɚɛɪɢɚɧɨ (Ⱥɇ),
ɂɬɚɥɢɹ
ɈɈɈ "ɂɧɞɟɡɢɬ Ɋɍɋ"
ɞɨ 01.01.2011: Ɋɨɫɫɢɹ, 129223, Ɇɨɫɤɜɚ,
ɉɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɢɪɚ, ȼȼɐ, ɩɚɜ. 46
ɫ 01.01.2011: Ɋɨɫɫɢɹ, 127018, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.
Ⱦɜɢɧɰɟɜ, ɞɨɦ 12, ɤɨɪɩ. 1
¯½·¼Äºɷü²Ñ ¼À¿ÆÀ¼²
™¿¿•Å
™¿¿•Å
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɪɟɥɨɤ ɢ ɠɢɤɥɟɪɨɜ
RS
¥³´¾»É³
•À·½¼²
¤¹»¹¸ÀÀ춳º
–º²
¾·ÄÂ
PP
¤·Á½À´²Ñ
¾ÀË¿ÀÃÄÎ
¼”ÄSFV
Ãĺ·
˜º¼½·Â
¢Ã»ÃÁ·À춳º
¡ÀÄÀ¼
JK
˜º¼½·Â
¿À¾º¿
ž·¿ÎÊ
¾¾
¾¾
¾¾
¡ÀÄÀ¼
OK
˜º¼½·Â
¡ÀÄÀ¼
OK
¾¾
“ÍÃIJÑ
³À½ÎʲÑ5
¡À½Å³ÍÃIJÑ
÷¶¿ÑÑ6
–ÀÁÀ½¿ºÄ·½Î¿
²Ñž²½·¿Î¼²Ñ
$
28-30
20
35
37
25
45
–²´½·¿º·
ŸÀ¾º¿²½Î¿À·¾³²Â
žº¿º¾²½Î¿À·¾³²Â
ž²¼Ãº¾²½Î¿À·¾³²Â
£ÅÇÀ»µ²¹Áºc£º¶²´½·¿ºº¾³²Â
¡ÂÀÁ²¿
3&6 0–¸¼µ
“ÅIJ¿
3&6 0–¸¼µ
¡ÂºÂÀ¶¿Í»µ²¹ 3&6 0–¸¾
20
17
25
Ø180
13
6,5
18
ø 180
S
A
S
R
R
ø 145
KN3M117/RU
ȼɇɂɆȺɇɂȿ! ɉɪɢ ɧɚɝɪɟɜɟ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɤɪɵɲɤɚ ɦɨɠɟɬ
ɥɨɩɧɭɬɶ. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɡɚɤɪɵɬɶ ɟɟ,
ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɜɫɟ ɤɨɧɮɨɪɤɢ ɢɥɢ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɝɨɪɟɥɤɢ.*Ɍɨɥɶɤɨ
ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɨ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ
ɤɪɵɲɤɨɣ
KN3N117S/RU
S S
A
R
K3G107S/RU
KN3G107/RU
6
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ
RS
ɋɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɤɪɵɲɤɚ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɨɪɤɢ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬɵ
ɉɨɡɢɰɢɢ (ɭɪɨɜɧɢ ɞɭɯɨɜɤɢ)
ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɬɤɢ / ɩɪɨɬɢɜɧɹ
(ɩɨɞɞɨɧɚ)
ɉɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
5
4
3
2
1
Ɋɟɲɟɬɤɚ ɞɭɯɨɜɤɢ
ɉɪɨɬɢɜɟɧɶ (ɩɨɞɞɨɧ)
Ɋɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɧɨɠɤɢ
Ɋɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɧɨɠɤɢ
ɉɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɧɮɨɪɤɢ*
Ʉɧɨɩɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ* ɤɨɧɮɨɪɨɤ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ
Ɋɭɤɨɹɬɤɚ
ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ
Ɋɭɤɨɹɬɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɤɨɧɮɨɪɤɚɦɢ
*
Ʉɧɨɩɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ* ɤɨɧɮɨɪɨɤ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ
Ɋɭɤɨɹɬɤɚ
ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ
Ɋɭɤɨɹɬɤɚ
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ *
Ɋɭɤɨɹɬɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɤɨɧɮɨɪɤɚɦɢ
Ʉɧɨɩɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ* ɤɨɧɮɨɪɨɤ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ
Ɋɭɤɨɹɬɤɚ
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ
* Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɟɣ.
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɧɮɨɪɤɢ*
Ɋɭɤɨɹɬɤɚ
ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ
Ɋɭɤɨɹɬɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɤɨɧɮɨɪɤɚɦɢ
•½¾ÑʸÀ»¸»Ð½Ä¾ƳųɻÒ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɝɚɡɨɜɵɯ ɝɨɪɟɥɨɤ
Ɂɚɠɢɝɚɧɢɟ ɝɚɡɨɜɵɯ ɝɨɪɟɥɨɤ
Ⱦɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɚɡɨɜɵɯ ɝɨɪɟɥɨɤ
ɢ ɷɤɨɧɨɦɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɫɭɞɭ ɫ ɤɪɵɲɤɚɦɢ ɢ ɩɥɨɫɤɢɦ ɞɧɨɦ.
Ɍɚɤɠɟ ɩɨɫɭɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ
ɤ ɝɨɪɟɥɤɟ.
ȼɨɤɪɭɝ ɤɚɠɞɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɟɥɤɨɣ ɭɤɚɡɚɧɵ
ɫɢɦɜɨɥɵ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɫɢɥɭ ɩɥɚɦɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɝɨɪɟɥɤɢ.
ɑɬɨɛɵ ɡɚɠɟɱɶ ɨɞɧɭ ɢɡ ɝɨɪɟɥɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɢɬɵ:
1. ɉɨɞɧɟɫɢɬɟ ɡɚɠɠɟɧɧɭɸ ɫɩɢɱɤɭ ɢɥɢ ɡɚɠɢɝɚɥɤɭ
ɤ ɝɨɪɟɥɤɟ.
2. ɇɚɠɦɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɟɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɜ ɩɨɡɢɰɢɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ .
3. Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɭɣɬɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ ɟɝɨ ɠɟɥɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɭɤɨɹɬɤɢ
ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ. Ɋɭɤɨɹɬɤɭ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ: — ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɥɚɦɹ,
— ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɥɚɦɹ ɢɥɢ ɜ ɥɸɛɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ.
ȼ ɦɨɞɟɥɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ*(ɋ), ɧɚɠɦɢɬɟ
ɤɧɨɩɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɞɠɢɝɚ,
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɫɢɦɜɨɥɨɦ
, ɡɚɬɟɦ ɧɚɠɦɢɬɟ ɢ ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ
ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ
ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɧɚɠɚɬɨɣ, ɩɨɤɚ ɩɥɚɦɹ ɧɟ ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɜ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɟɥɤɨɣ, — ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ* (ɫɦ. ɪɢɫ.), ɧɨ ɧɟɬ ɤɧɨɩɤɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɞɠɢɝɚ. ɉɪɨɫɬɨ ɧɚɠɦɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɝɨɪɟɥɤɢ ɢ
ɜɪɚɳɚɣɬɟ ɟɟ ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɩɨɤɚ ɩɥɚɦɹ ɧɟ ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ.
ɉɪɢ ɨɬɩɭɫɤɚɧɢɢ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɩɥɚɦɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɝɚɫɧɭɬɶ.
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɞɨɥɶɲɟ ɧɚɠɚɬɨɣ.
! ȿɫɥɢ ɩɥɚɦɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɨɝɚɫɥɨ, ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɝɨɪɟɥɤɭ
ɢ ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɢɧɭɬɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɫɧɨɜɚ
ɡɚɠɟɱɶ ɟɟ.
ȼ ɦɨɞɟɥɹɯ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ
ɩɥɚɦɟɧɢ (ɏ)*, ɧɚɠɦɢɬɟ ɢ ɞɟɪɠɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɝɨɪɟɥɤɢ
ɧɚɠɚɬɨɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2–3 ɫɟɤɭɧɞɵ, ɱɬɨɛɵ ɭɞɟɪɠɚɬɶ
ɝɨɪɟɧɢɟ ɩɥɚɦɟɧɢ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ.
ɑɬɨɛɵ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ, ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɟɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɞɨ
ɭɩɨɪɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «z» — ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ.
* Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɟɣ.
8
Ƚɨɪɟɥɤɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɞɧɚ ɩɨɫɭɞɵ, ɫɦ
Ȼɵɫɬɪɚɹ (R)
24–26
ɉɨɥɭɛɵɫɬɪɚɹ (S)
16–20
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɚɹ (Ⱥ)
10–14
ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɢɩ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɬɚɛɥ.
«ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɪɟɥɨɤ ɢ ɠɢɤɥɟɪɨɜ».
! ȿɫɥɢ ɦɨɞɟɥɶ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɜɤɨɣ,
ɭɱɬɢɬɟ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɝɨɪɟɥɤɢ ɫ ɩɨɫɭɞɨɣ, ɞɢɦɟɬɪ ɞɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 12 ɫɦ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɤɢ
! ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɜɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɫɚ ɩɪɨɤɚɥɢɬɟ ɩɭɫɬɭɸ ɞɭɯɨɜɤɭ ɫ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɞɜɟɪɰɟɣ
ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɬɤɪɵɬɶ ɞɜɟɪɰɭ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɯɨɪɨɲɟɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.
ɉɨɹɜɢɜɲɢɣɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ
ɡɚɩɚɯ ɜɵɡɜɚɧ ɫɝɨɪɚɧɢɟɦ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
! ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɞɚɥɢɬɟ
ɫ ɟɝɨ ɛɨɤɨɜɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ ɩɥɟɧɤɭ.
! ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɤɥɚɞɢɬɟ ɧɚ ɞɧɨ ɞɭɯɨɜɤɢ — ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɟɝɨ ɷɦɚɥɟɜɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ 1-ɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɭɯɨɜɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɝɨɬɨɜɤɟ ɧɚ ɜɟɪɬɟɥɟ (ɩɪɢ
ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ).
Ɋɭɤɨɹɬɤɢ ɞɭɯɨɜɤɢ
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɭɯɨɜɤɢ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɪɭɤɨɹɬɤɚɦɢ:
ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ ɢ ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ. ɉɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ ɜ ɥɸɛɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɨɬ «0», ɜ ɞɭɯɨɜɤɟ ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ ɫɜɟɬ; ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɜ ɩɨɡɢɰɢɸ
ɡɚɠɢɝɚɟɬ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɞɭɯɨɜɤɟ,
ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ʉɨɝɞɚ ɜ ɞɭɯɨɜɤɟ ɝɨɪɢɬ ɫɜɟɬ, ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɭɯɨɜɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɭɯɨɜɤɢ.
RS
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɨɧ ɧɚɝɪɟɜɚ
RS
x
ɇɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɩɨɫɭɞɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɧɚ
ɝɚɡɨɜɵɯ ɝɨɪɟɥɤɚɯ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɬɟɩɥɨ ɨɬ
ɝɚɡɨɜɨɣ ɝɨɪɟɥɤɢ ɦɨɠɟɬ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɞɧɨ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɜ ɪɟɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ
ɩɨɫɭɞɵ ɫ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ.
x
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟ ɩɭɫɬɵɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ
ɧɚɝɪɟɜɚ: ɨɧɢ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɝɪɟɜɚɸɬɫɹ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɫɭɞɵ.
Ɋɭɤɨɹɬɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɧɮɨɪɤɚɦɢ
ɉɥɢɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɢ ɛɵɫɬɪɵɦɢ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɧɮɨɪɤɚɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɯ (ɛɵɫɬɪɵɟ ɤɨɧɮɨɪɤɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɩɨ
ɤɪɚɫɧɨɦɭ ɤɪɭɠɤɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ). ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɬɟɪɢ
ɬɟɩɥɚ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɨɧɮɨɪɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɨɫɭɞɭ
ɫ ɩɥɨɫɤɢɦ ɞɧɨɦ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɤɨɧɮɨɪɤɢ.
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɧɮɨɪɨɤ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɢɯ
ɪɭɤɨɹɬɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ɉɨɡɢɰɢɹ
ɪɭɤɨɹɬɤɢ
Ɉɛɵɱɧɚɹ ɢɥɢ ɛɵɫɬɪɚɹ ɤɨɧɮɨɪɤɚ
0
ȼɵɤɥɸɱɟɧɨ
1
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɜɨɳɟɣ, ɪɵɛɵ
2
ȼɚɪɤɚ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ (ɧɚ ɩɚɪɭ), ɫɭɩɨɜ,
ɝɨɪɨɯɚ, ɮɚɫɨɥɢ
3
Ɍɭɲɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɢɳɢ,
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɹɫɧɵɯ ɛɭɥɶɨɧɨɜ
ɫ ɨɜɨɳɚɦɢ
4
ɀɚɪɤɚ (ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ ɧɚɝɪɟɜ)
5
ɀɚɪɤɚ (ɧɚɝɪɟɜ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ)
6
Ⱦɥɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɩɨɞɠɚɪɤɢ ɢ ɤɢɩɹɱɟɧɢɹ
ɉɟɪɟɞ ɩɟɪɜɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɤɚɥɢɬɟ ɩɭɫɬɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɨɪɤɢ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 4-ɯ ɦɢɧɭɬ: ɡɚ ɷɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɤɨɧɮɨɪɨɤ ɡɚɬɜɟɪɞɟɟɬ
ɢ ɫɬɚɧɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɨɱɧɵɦ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɜɟɬɵ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
x
x
x
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɨɫɭɞɭ ɫ ɬɨɥɫɬɵɦ, ɩɥɨɫɤɢɦ ɞɧɨɦ.
ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɞɧɚ ɩɨɫɭɞɵ ɫ ɡɨɧɨɣ
ɧɚɝɪɟɜɚ.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɨɫɭɞɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ: ɱɬɨɛɵ
ɨɧɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɵɜɚɥɚ ɤɨɧɮɨɪɤɭ / ɡɨɧɭ ɧɚɝɪɟɜɚ,
ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɩɥɚ.
ȼɫɟɝɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɞɧɨ ɤɚɫɬɪɸɥɶ ɢ ɫɤɨɜɨɪɨɞ ɛɵɥɨ ɫɭɯɢɦ ɢ ɱɢɫɬɵɦ. ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɯɨɪɨɲɢɣ
ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɢ ɤɭɯɨɧɧɨɣ
ɩɨɫɭɞɨɣ ɢ ɩɪɨɞɥɢɬ ɫɪɨɤ ɢɯ ɫɥɭɠɛɵ.
Ɋɟɠɢɦɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
! Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɬ 50 °ɋ ɞɨ Max ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɟɠɢɦɚ ȽɊɂɅɖ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ (Max) ɭɪɨɜɧɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
ɋɌȺɌɂɑȿɋɄȺə ȾɍɏɈȼɄȺ
ȼɤɥɸɱɟɧɵ ɨɛɚ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚ — ɜɟɪɯɧɢɣ ɢ
ɧɢɠɧɢɣ. ɋ ɷɬɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɭɱɲɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɭɯɨɜɤɢ;
ɩɪɢ ɝɨɬɨɜɤɟ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɬɟɩɥɚ ɛɭɞɟɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ.
ɇɂɀɇɂɃ ɇȺȽɊȿȼȺɌȿɅɖɇɕɃ ɗɅȿɆȿɇɌ
Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɧɢɠɧɢɣ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ. Ɋɟɠɢɦ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɛɥɸɞ (ɜ ɮɨɪɦɚɯ
ɞɥɹ ɡɚɩɟɤɚɧɢɹ), ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɚ, ɧɨ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɢɥɢ ɞɥɹ ɞɟɫɟɪɬɨɜ, ɩɨɤɪɵɬɵɯ ɮɪɭɤɬɚɦɢ
ɢɥɢ ɞɠɟɦɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɤɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ.
ɍɱɬɢɬɟ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜ ɞɭɯɨɜɤɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ (250 °ɋ), ɩɨɷɬɨɦɭ
ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɣ
ɜɵɩɟɱɤɢ, ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 180 °ɋ ɢ ɧɢɠɟ.
ȼȿɊɏɇɂɃ ɇȺȽɊȿȼȺɌȿɅɖɇɕɃ ɗɅȿɆȿɇɌ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɟɠɞɭ 50 °C ɢ Max.
ȼɤɥɸɱɟɧɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɭɥɶɬɪɚ-ɤɪɚɫɧɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɝɪɢɥɹ, ɦɨɬɨɪ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɪɚɳɚɬɶ ɜɟɪɬɟɥ.
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɢ ɩɪɹɦɨɟ ɬɟɩɥɨ ɝɪɢɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɡɚɩɟɱɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɦɹɫɚ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɟɝɨ
ɫɨɱɧɵɦ ɢ ɧɟɠɧɵɦ.
ȽɊɂɅɖ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɟɠɞɭ 50 °C ɢ Max.
ȼɤɥɸɱɟɧɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɝɪɢɥɹ, ɦɨɬɨɪ ɜɪɚɳɚɟɬ ɜɟɪɬɟɥ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɢ ɩɪɹɦɨɟ ɬɟɩɥɨ ɝɪɢɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɡɚɩɟɱɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɦɹɫɚ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɟɝɨ
ɫɨɱɧɵɦ ɢ ɧɟɠɧɵɦ.
Ɍɚɣɦɟɪ*
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɵɛɵ ɢ ɦɹɫɚ
1. ɑɬɨɛɵ ɡɚɜɟɫɬɢ ɡɜɨɧɨɤ ɬɚɣɦɟɪɚ, ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɌȺɃɆȿɊȺ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɨɥɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɱɚɫɨɜɨɣ
Ʉɨɝɞɚ ɝɨɬɨɜɢɬɟ ɛɟɥɨɟ ɦɹɫɨ, ɩɬɢɰɭ ɢɥɢ ɪɵɛɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɢɡɤɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ — 180–200 °ɋ.
ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɦɹɫɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɩɟɱɟɧɧɵɦ ɫɧɚɪɭɠɢ ɢ ɫɨɱɧɵɦ ɜɧɭɬɪɢ, ɧɚɱɢɧɚɣɬɟ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
(200–220 °ɋ), ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ ɟɟ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ
ɩɨɧɢɡɶɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ.
ɫɬɪɟɥɤɟ
.
2. Ɍɟɩɟɪɶ ɜɪɚɳɚɣɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ
, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɜɪɟɦɹ.
ȼɟɪɬɟɥ*
ɑɬɨɛɵ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɟɪɬɟɥ (ɫɦ. ɪɢɫ.):
ɚ) ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɩɨɞɞɨɧ
ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɠɢɪɚ/ɫɨɤɚ ɧɚ
1-ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɭɯɨɜɤɢ;
ɛ) ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɪɚɦɤɭ ɜɟɪɬɟɥɚ ɧɚ 4-ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ,
ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɧɚ ɧɟɟ
ɜɟɪɬɟɥ, ɜɫɬɚɜɢɜ ɟɝɨ
ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɟ
ɞɭɯɨɜɤɢ;
ɜ) ɜɤɥɸɱɢɬɟ ɜɟɪɬɟɥ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɫɟɥɟɤɬɨɪɚ
ɜ ɩɨɡɢɰɢɸ
.
ɇɢɠɧɟɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ*
ȼ ɧɢɠɧɟɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ
ɞɭɯɨɜɤɢ ɦɨɠɧɨ ɞɟɪɠɚɬɶ ɫɤɨɜɨɪɨɞɵ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɭɯɨɜɤɢ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɞɭɯɨɜɤɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɛɥɸɞ ɬɟɩɥɵɦɢ.
Ⱦɜɟɪɰɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɜɧɢɡ.
! ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɞɭɯɨɜɤɢ.
! ɇɟ ɩɨɦɟɳɚɣɬɟ ɜ ɧɢɠɧɟɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɜɟɬɵ
Ʉɨɝɞɚ ȼɵ ɝɨɬɨɜɢɬɟ ɜ ɞɭɯɨɜɤɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɩɪɨɬɢɜɟɧɶ ɢɥɢ ɪɟɲɟɬɤɭ. ȼɵɛɟɪɢɬɟ
ɜɟɪɯɧɢɣ ɢɥɢ ɧɢɠɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɭɯɨɜɤɢ — ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɧɚɝɪɟɜ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɛɥɸɞɚ (ɛȩɥɶɲɢɣ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɢɣ).
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɨɝɪɟɜ ɞɭɯɨɜɤɢ
ȿɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ ɪɚɡɨɝɪɟɬɶ ɞɭɯɨɜɤɭ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɩɟɱɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɨɠɠɟɜɨɝɨ ɬɟɫɬɚ),
ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɪɟɠɢɦ «ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɤɨɧɜɟɤɰɢɨɧɧɚɹ)
ɞɭɯɨɜɤɚ». ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚ ɞɭɯɨɜɤɢ ɤɪɚɫɧɵɣ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ ɩɨɝɚɫɧɟɬ ɢ ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɜɵɛɪɚɬɶ
ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.
* Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɟɣ.
10
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɠɚɪɤɨɟ, ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɞɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. ɉɨɥɨɠɢɬɟ ɦɹɫɨ
ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɪɟɲɟɬɤɢ, ɚ ɩɨɞ ɧɟɟ ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɩɨɞɞɨɧ
ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɠɢɪɚ.
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɪɟɲɟɬɤɭ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ) ɭɪɨɜɟɧɶ
ɞɭɯɨɜɤɢ. ȿɫɥɢ ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɩɥɚ
ɫɧɢɡɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɧɢɠɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɭɯɨɜɤɢ.
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɠɚɪɢɫɬɨɣ ɤɨɪɨɱɤɢ (ɧɚɩɪ., ɧɚ ɭɬɤɟ ɢɥɢ
ɞɢɱɢ) ɩɨɥɨɠɢɬɟ ɧɚ ɦɹɫɨ ɤɭɫɨɱɤɢ ɫɚɥɚ ɢɥɢ ɛɟɤɨɧɚ.
ȼɵɩɟɱɤɚ ɩɢɪɨɝɨɜ
Ⱦɥɹ ɜɵɩɟɤɚɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɪɚɡɨɝɪɟɣɬɟ ɞɭɯɨɜɤɭ, ɧɟ ɨɬɤɪɵɜɚɣɬɟ ɟɟ ɞɜɟɪɰɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɬɟɫɬɨ ɧɟ ɨɫɟɥɨ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɪɢɥɹ
ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ «Ƚɪɢɥɶ»
ɩɢɳɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɪɟɲɟɬɤɢ (ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ 3-ɦ ɢɥɢ
4-ɦ ɭɪɨɜɧɟ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ.
ɉɨɦɟɫɬɢɬɟ ɩɪɨɬɢɜɟɧɶ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɫɨɤɚ / ɠɢɪɚ ɧɚ ɧɢɠɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (1-ɣ ɫɧɢɡɭ), ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬ ɞɧɨ
ɞɭɯɨɜɤɢ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ.
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ «Ƚɪɢɥɶ» ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ — ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ ɧɚ
ɧɭɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.
ȼ ɦɨɞɟɥɹɯ ɫ ɜɟɪɬɟɥɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɣ
ɞɥɹ ɪɟɠɢɦɚ «Ƚɪɢɥɶ» ɤɨɦɩɥɟɤɬ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɬɨɜɶɬɟ
ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɞɜɟɪɰɟ ɞɭɯɨɜɤɢ: ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɜɟɪɬɟɥ ɧɚ
3-ɣ ɫɧɢɡɭ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɚ ɩɨɞɞɨɧ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɫɨɤɚ / ɠɢɪɚ —
ɧɚ ɧɢɠɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ.
! ȼɫɟɝɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɝɪɢɥɶ ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɞɜɟɪɰɟ
ɞɭɯɨɜɤɢ — ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ (ɩɪɢɦɟɪɧɨ 10%).
ɋɬɚɜɶɬɟ ɪɟɲɟɬɤɭ ɧɚ ɧɢɠɧɢɟ ɭɪɨɜɧɢ (ɫɦ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ
ɞɭɯɨɜɤɟ), ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɱɚɞɚ ɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɠɢɪɚ / ɫɨɤɚ ɧɚ ɞɧɨ ɞɭɯɨɜɤɢ ɧɚ 1-ɦ ɫɧɢɡɭ ɭɪɨɜɧɟ
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɟ ɩɨɞɞɨɧ.
RS
RS
ȼɇɂɆȺɇɂȿ! Ⱦɭɯɨɜɨɣ
ɲɤɚɮ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ
ɪɟɲɟɬɨɤ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ
ɜɵɧɢɦɚɬɶ ɢɯ ɢɡ ɞɭɯɨɜɤɢ
ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ (1).
Ⱦɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɜɵɧɢɦɚɧɢɹ
ɪɟɲɟɬɨɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɨɞɧɹɬɶ ɢɯ, ɤɚɤ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɫɯɟɦɟ, ɜɡɹɜ ɢɯ ɡɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɤɪɚɣ, ɢ
ɩɨɬɹɧɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ (2).
¥³´¾»É³Âû¶ÁÅÁµ¾¸À»Òµ·ÆÈÁµÁ¿Ë½³ÇÆ
Ɋɟɠɢɦ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɭɯɨɜɤɚ
Ȼɥɸɞɨ
Ʌɚɡɚɧɶɹ
Ʉɚɧɟɥɥɨɧɢ
Ɇɚɤɚɪɨɧɧɚɹ ɡɚɩɟɤɚɧɤɚ
Ɍɟɥɹɬɢɧɚ
Ʉɭɪɢɰɚ
ɍɬɤɚ
Ʉɪɨɥɢɤ
ɋɜɢɧɢɧɚ
Ȼɚɪɚɧɢɧɚ
ɋɤɭɦɛɪɢɹ
Ɇɚɤɪɟɥɶ
Ɏɨɪɟɥɶ ɜ ɮɨɥɶɝɟ
ɇɟɚɩɨɥɢɬɚɧɫɤɚɹ ɩɢɰɰɚ
ɉɟɱɟɧɶɟ ɢ ɦɟɥɤɚɹ ɜɵɩɟɱɤɚ
ɋɥɚɞɤɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɩɢɪɨɝɢ
ɢɡ ɛɟɡɞɪɨɠɠɟɜɨɝɨ ɬɟɫɬɚ
ɂɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɩɪɟɫɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ
ɂɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɞɪɨɠɠɟɜɨɝɨ ɬɟɫɬɚ
Ɏɪɭɤɬɨɜɵɣ ɩɢɪɨɝ
ȼɟɫ,
ɤɝ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɞɭɯɨɜɤɢ
ȼɪɟɦɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɨɝɪɟɜɚ
ɞɭɯɨɜɤɢ, ɦɢɧ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ,
ɋ°
ȼɪɟɦɹ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ,
ɦɢɧ
2,5
2,5
2,0
1,7
1,5
1,8
2
2,1
1,8
1,1
1,5
1
1
0,5
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
5
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
5
15
10
200
200
200
180
200
180
180
180
180
180
180
180
220
180
45-50
30-35
30-35
60-70
80-90
90-100
70-80
70-80
70-80
30-40
30-35
25-30
15-20
10-15
1,1
1
0,5
1
3
3
3
3
10
10
10
10
180
180
160
170
25-30
30-35
25-30
25-30
1
4
5
Ɇɚɯ
8
1
1
1
4
4
3/4
5
5
5
Ɇɚɯ
Ɇɚɯ
Ɇɚɯ
4
10
8-10
1
1
1
1
4 ɲɬ.
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
Ɇɚɯ
Ɇɚɯ
Ɇɚɯ
Ɇɚɯ
Ɇɚɯ
15-20
20
7
15-20
5
1,0
2,0
-
5
5
Ɇɚɯ
Ɇɚɯ
70-80
70-80
ɇɢɠɧɢɣ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɉɨɞɪɭɦɹɧɢɜɚɧɢɟ ɛɥɸɞ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɷɥɟɦɟɧɬ
ȼɟɪɯɧɢɣ
Ɇɨɪɫɤɚɹ ɤɚɦɛɚɥɚ ɢ ɤɚɪɚɤɚɬɢɰɚ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɒɚɲɥɵɤ ɢɡ ɤɚɥɶɦɚɪɨɜ
ɷɥɟɦɟɧɬ
ɢ ɤɪɟɜɟɬɨɤ
Ɏɢɥɟ ɬɪɟɫɤɢ
Ɂɚɩɟɱɟɧɧɵɟ ɨɜɨɳɢ
Ƚɪɢɥɶ
ɋɬɟɣɤɢ ɢɡ ɬɟɥɹɬɢɧɵ
Ɉɬɛɢɜɧɵɟ ɤɨɬɥɟɬɵ
Ƚɚɦɛɭɪɝɟɪɵ
ɋɤɭɦɛɪɢɹ
Ɂɚɩɟɱɟɧɧɵɟ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɵ
Ȼɥɸɞɚ ɧɚ ɜɟɪɬɟɥɟ*
Ɍɟɥɹɬɢɧɚ
Ʉɭɪɢɰɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɝɪɢɥɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɩɨɞɞɨɧ ɧɚ ɧɢɠɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɭɯɨɜɤɢ.
* Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɟɣ.
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
RS
! Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɚɲɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
x Ⱦɚɧɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɪɚɧ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɬɚɛɥɢɱɤɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ.
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɞɥɹ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ
ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ.
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ (ɞɚɠɟ ɩɨɞ ɧɚɜɟɫɨɦ). ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
ɨɩɚɫɧɨ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɞɨɠɞɹ / ɝɪɨɡɵ.
x ɇɟ ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɜɚɲɢ ɧɨɝɢ / ɪɭɤɢ
ɦɨɤɪɵɟ; ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɤɨɝɞɚ ȼɵ
ɛɨɫɢɤɨɦ.
x ɉɟɪɟɞ ɥɸɛɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɨ ɱɢɫɬɤɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɟɝɨ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ, ɜɵɧɭɜ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ.
x ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɧɢ ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ
ɧɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɩɨɱɢɧɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ.
Ɋɟɦɨɧɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ
ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɟɝɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ Ⱥɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ.
x ɇɟ ɤɥɚɞɢɬɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɞɜɟɪɰɭ
ɞɭɯɨɜɤɢ.
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɰɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɟɣ) ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ
ɢɥɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɧɵɟ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ ɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. Ʌɸɛɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
(ɧɚɩɪ., ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɧɟɫɟɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɝɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ, ɧɟɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
x ɇɟ ɩɨɡɜɨɥɹɣɬɟ ɞɟɬɹɦ ɢɝɪɚɬɶ ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ.
x ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ
ɤɥɚɫɫɚ 1 (ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ) ɢɥɢ ɤɥɚɫɫɚ 2 ɩɨɞɤɥɚɫɫɚ 1 (ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɲɤɚɮɚɦɢ).
x ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɬɢɜɟ 2002/96/EC ɩɨ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (WEEE) ɫɬɚɪɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɳɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɧɟɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɨɬɯɨɞɨɜ: ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɸ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɢ ɫɢɦɜɨɥ ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨɝɨ
ɜɟɞɪɚ ɧɚ ɤɨɥɟɫɚɯ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ.
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɮɢɪɦɭɩɨɫɬɚɜɳɢɤ.
x ɇɟ ɩɨɞɩɭɫɤɚɣɬɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ.
x ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɢɬɚɸɳɢɟ ɤɚɛɟɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɨɜ ɧɟ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɬɫɹ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
x ɇɟ ɩɟɪɟɝɨɪɚɠɢɜɚɣɬɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɢ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɚ.
x ɇɟ ɡɚɤɪɵɚɣɬɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ ɤɪɵɲɤɭ* ɩɥɢɬɵ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɮɨɪɤɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɢɥɢ ɟɳɟ ɧɟ ɨɫɬɵɥɢ.
x ɉɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɤɭɯɨɧɧɵɦɢ ɪɭɤɚɜɢɰɚɦɢ / ɩɪɢɯɜɚɬɤɚɦɢ,
ɩɨɦɟɳɚɹ ɢ ɜɵɧɢɦɚɹ ɩɨɫɭɞɭ ɢɡ ɞɭɯɨɜɤɢ.
x ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɫɩɢɪɬ,
ɛɟɧɡɢɧ ɢ ɬ.ɩ.) ɪɹɞɨɦ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ.
x ɇɟ ɩɨɦɟɳɚɣɬɟ ɜ ɞɭɯɨɜɤɭ ɢɥɢ ɟɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɪɸɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸ.
x ȼɫɟɝɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ «z», ɤɨɝɞɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ.
x Ɉɬɤɥɸɱɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ, ɧɟ ɬɹɧɢɬɟ
ɡɚ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɤɚɛɟɥɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɧɭɬɶ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ:
ɛɟɪɢɬɟɫɶ ɡɚ ɜɢɥɤɭ.
* ɂɦɟɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɯ ɦɨɞɟɥɟɣ.
12
x ȼɇɂɆȺɇɂȿ! Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɝɪɢɥɹ.
ɇɟ ɩɨɞɩɭɫɤɚɣɬɟ ɞɟɬɟɣ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɩɥɢɬɟ.
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
x ɉɪɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɢ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɢɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɚɣɬɟ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɢɯ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ.
ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
x ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɬɪɨɦ ɢɥɢ ɜɟɱɟɪɨɦ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɩɢɤɨɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɶ
ɢ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ.
x Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɞɜɟɪɰɵ ɞɭɯɨɜɤɢ
ɢ ɩɪɨɬɢɪɚɣɬɟ ɢɯ, ɨɱɢɳɚɹ ɨɬ ɥɸɛɨɣ ɝɪɹɡɢ ɢ ɫɨɪɚ: ɜɨ
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɭɬɟɱɤɢ ɬɟɩɥɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɥɨɬɧɨ
ɩɪɢɥɟɝɚɬɶ ɤ ɞɜɟɪɰɟ.
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ
Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɍɯɨɞ ɡɚ ɤɪɵɲɤɨɣ ɩɥɢɬɵ*
Ʉɪɵɲɤɭ ɩɥɢɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɱɢɳɚɬɶ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɑɬɨɛɵ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɩɥɢɬɵ, ɫɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ — ɨɬɤɪɨɣɬɟ
ɟɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɨɬɹɧɢɬɟ ɜɜɟɪɯ
(ɫɦ. ɪɢɫ.).
! ɉɟɪɟɞ ɥɸɛɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɤɥɸɱɚɣɬɟ ɟɝɨ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ.
ɑɢɫɬɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
! ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɢɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɹɬɧɨɜɵɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɪɨɲɤɢ ɢɥɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ
ɝɭɛɤɢ: ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ (ɩɨɰɚɪɚɩɚɬɶ)
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ.
! ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɱɢɫɬɤɢ ɞɭɯɨɜɤɢ ɩɚɪɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɢ ɢ ɚɷɪɨɡɨɥɢ.
x Ɋɚɛɨɱɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬɵ ɩɨɫɥɟ ɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɵɱɧɨ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɬɟɪɟɬɶ ɜɥɚɠɧɨɣ ɝɭɛɤɨɣ ɢ
ɜɵɬɟɪɟɬɶ ɧɚɫɭɯɨ ɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɧɵɦ ɤɭɯɨɧɧɵɦ ɩɨɥɨɬɟɧɰɟɦ.
x ɗɦɚɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɧɟɲɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɢɥɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɨɱɢɳɚɣɬɟ ɝɭɛɤɨɣ, ɫɦɨɱɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɵ ɫ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɵɥɨɦ, ɡɚɬɟɦ
ɨɩɨɥɨɫɧɢɬɟ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɬɪɢɬɟ. Ⱦɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɉɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɩɨɥɨɫɧɢɬɟ ɢ ɜɵɬɪɢɬɟ
ɧɚɫɭɯɨ. ɇɟ ɩɪɢɦɟɧɹɣɬɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɩɨɪɨɲɤɢ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.
x Ɋɟɲɟɬɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɤɪɵɲɤɢ ɝɨɪɟɥɨɤ,
ɩɥɚɦɹɪɚɫɫɟɤɚɬɟɥɢ ɢ ɜɟɪɯɧɢɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɞɥɹ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɱɢɫɬɤɢ ɦɨɠɧɨ ɫɧɹɬɶ; ɩɪɨɦɨɣɬɟ ɢɯ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɨɣ
ɫ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɵɦ ɦɨɸɳɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɭɞɚɥɹɹ ɧɚɝɚɪ,
ɡɚɬɟɦ ɜɵɫɭɲɢɬɟ.
x ȼ ɦɨɞɟɥɹɯ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɡɚɠɢɝɚɧɢɟɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɱɢɳɚɬɶ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ, ɧɟ ɡɚɫɨɪɟɧɵ ɥɢ ɝɚɡɨɜɵɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɝɨɪɟɥɨɤ.
x Ⱦɭɯɨɜɤɭ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚɬɶ ɢɡɧɭɬɪɢ ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɤɚ ɨɧɚ ɧɟ ɨɫɬɵɥɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɝɨɪɹɱɭɸ ɜɨɞɭ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɨɸɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ,
ɡɚɬɟɦ ɯɨɪɨɲɨ ɨɩɨɥɨɫɧɢɬɟ ɢ ɜɵɬɪɢɬɟ ɦɹɝɤɨɣ ɬɤɚɧɶɸ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
x ɋɬɟɤɥɨ ɞɜɟɪɰɵ ɞɭɯɨɜɤɢ ɨɱɢɳɚɣɬɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɝɭɛɤɢ ɢ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ ɱɢɫɬɹɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɡɚɬɟɦ
ɜɵɬɪɢɬɟ ɧɚɫɭɯɨ ɦɹɝɤɨɣ ɬɤɚɧɶɸ. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɤɪɟɛɤɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɬɪɟɳɢɧ ɧɚ ɫɬɟɤɥɟ.
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɟɣ
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɞɜɟɪɰɵ ɩɨ ɜɫɟɦɭ
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ
ɜ Ⱥɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ. ɇɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ
ɞɭɯɨɜɤɨɣ, ɩɨɤɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɦɟɧɟɧɵ.
Ɂɚɦɟɧɚ ɥɚɦɩɵ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
1. Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ, ɡɚɬɟɦ ɫɧɢɦɢɬɟ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɥɚɮɨɧ ɫ ɩɚɬɪɨɧɚ ɥɚɦɩɵ (ɫɦ. ɪɢɫ.).
2. ȼɵɜɟɪɧɢɬɟ ɩɟɪɟɝɨɪɟɜɲɭɸ
ɥɚɦɩɭ ɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɟɟ ɥɚɦɩɨɣ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
230 ȼ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ – 25 ȼɬ,
ɬɢɩ – ȿ 14.
3. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɥɚɮɨɧ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɢ ɫɧɨɜɚ
ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ.
ɉɨɦɨɳɶ
! ɇɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɥɢɰ, ɧɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. ɉɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɬɪɟɛɭɣɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ.
ɋɨɨɛɳɢɬɟ ɜ Ⱥɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ:
x ɧɨɦɟɪ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ ɤɧɢɠɤɢ,
ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɢ ɬ.ɩ.);
x ɦɨɞɟɥɶ ɩɥɢɬɵ (Ɇɨɞ.) ɢ ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ (S/N),
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɱɤɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ, ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɢɥɢ
ɜ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ.
x ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɦɵɬɶ, ɤɚɤ ɢ
ɨɛɵɱɧɭɸ ɩɨɫɭɞɭ (ɞɚɠɟ ɜ ɩɨɫɭɞɨɦɨɟɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ).
x ɑɚɫɬɢɰɵ ɠɢɪɚ ɢ ɝɪɹɡɢ, ɨɫɬɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɞɚɥɹɣɬɟ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɨɣ
ɝɭɛɤɨɣ ɢɥɢ ɦɹɝɤɨɣ ɬɤɚɧɶɸ.
x ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɪɵɬɶɫɹ ɩɹɬɧɚɦɢ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ
ɠɟɫɬɤɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɱɢɫɬɹɳɢɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɮɨɫɮɨɪ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ
ɯɨɪɨɲɨ ɟɟ ɨɩɨɥɚɫɤɢɜɚɬɶ ɢ ɜɵɬɢɪɚɬɶ ɧɚɫɭɯɨ.
* Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɟɣ.
RS
RS
ŸÎº³´ÁÅ»¿ÄÒÁĵÁ»ÈÂÁ½Æ³Ÿ¾ÒÈ»
Äųó¸¿ÄÒÄ·¸¾³ÅÏĸõ»ÄÀÁ¸Á´Ä¾Æ¹»µ³À»¸
À³»´Á¾¸¸½³Ê¸Äŵ¸ÀÀοŸÎÂÁÄÅÁÒÀÀÁ
ÄÁµ¸Ã˸ÀÄŵƸ¿À³Ë»ÂÃÁ·Æ½ÅÎÊÅÁ´Î
Ä·¸¾³Åϕ³Ë¸Á´Ì¸À»¸ÄŸÈÀ»½Á¼ÂÃÁÄÅο»
ÂûÒÅÀο
¦ÈÁ·º³Å¸ÈÀ»½Á¼
¡ÂÀ¶½ºÄ·ÃÂÀ¼Ï¼ÃÁ½Å²Ä²ÈºººÃ¿º¹ÎÄ·
´·ÂÀÑÄ¿ÀÃÄÎÁÀ½À¾¼ºÄ·Ç¿º¼º
”ÀÃÁÀ½Î¹Å»Ä·ÃÎÁÂÀÆ·ÃúÀ¿²½Î¿Í¾ºÃ·¶ÃÄ´²¾º
¶½ÑÅÇÀ¶²¹²Ä·Ç¿º¼À»ÀÄ,QGHVLW3URIHVVLRQDO¶½Ñ
¿²º³À½··ÁÂÀÃÄÀµÀÏÆÆ·¼Äº´¿ÀµÀº½·µ¼ÀµÀÅÇÀ¶²
¹²”²Ê·»³ÍÄÀ´À»Ä·Ç¿º¼À»
¡ÂÀ¶Å¼ÄÍ,QGHVLW3URIHVVLRQDOÁÂÀº¹´À¶ÑÄÃÑ´
šÄ²½ººÃÃÀ³½Ð¶·¿º·¾´ÍÃÀ¼ºÇ·´ÂÀÁ·»Ã¼ºÇ
ÃIJ¿¶²ÂÄÀ´´À³½²Ãĺ¼²É·ÃÄ´²Ï¼À½Àµººº
³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃĺºÃÁÀ½Î¹À´²¿ºÑºÃÀ¹¶²¿ÍÃÅÉ·ÄÀ¾
¾¿ÀµÀ½·Ä¿·µÀÀÁÍIJÁÂÀº¹´À¶ºÄ·½ÑÄ·Ç¿º¼º
¥¹¿²»Ä·ÁÀ¶ÂÀ³¿··¿²Ã²»Ä·
ZZZLQGHVLWFRP´Â²¹¶·½·o£·Â´ºÃpº
ÃÁ²ʺ´²»Ä·´¾²µ²¹º¿²Ç”²Ê·µÀµÀÂÀ¶²
“µÅÁûºÁµ³ÀÀθĸõ»ÄÀθɸÀÅÃÎ
©ÄÀ³Í³ÍÄγ½º¸·¼¿²Êº¾ÁÀÄ·³ºÄ·½Ñ¾¾Í
ÃÀ¹¶²½ºÊºÂÀ¼ÅÐ÷´ºÃ¿ÅÐ÷ÄÎÀÃÀ³·¿¿ÀÃÄÎÐ
¼ÀÄÀÂÀ»Ñ´½Ñ·ÄÃÑ´ÍÃÀ¼²ÑÁÀ¶µÀÄÀ´¼²
ÁÂÀÆ·ÃúÀ¿²½º¹¾ºÉ·ÃÄ¿ÀÃÄÎ÷´ºÃ¿ÍÇ
¾²ÃÄ·ÂÀ´Ÿ²Ã·µÀ¶¿ÑÊ¿º»¶·¿ÎÀ¿²¿²ÃɺÄÍ´²·Ä
À¼À½À÷´ºÃ¿ÍÇÈ·¿ÄÂÀ´¿²Ä·ÂºÄÀºº
¢ÀÃúºº£Ÿ•
šÇ¼À¿Ä²¼Ä͔;À¸·Ä·¿²»Äº´Ã·Â´ºÃ¿À¾
÷Âĺƺ¼²Ä·º¿²Ã²»Ä·ZZZLQGHVLWFRP´
²¹¶·½·o£·Â´ºÃp
˜Ä¾»µ³¿À³·ÁÁ´Ã³Å»ÅÏÄҵĸõ»ÄÀμ
ɸÀÅÃ
”¿º¾²¿º·¡ÂºÂ·¾À¿Ä·Ä·³Å»Ä·
ºÃÁÀ½Î¹À´²¿ºÑÀºµº¿²½Î¿Íǹ²Á²Ã¿ÍÇ
ɲÃÄ·»
—ÃƶÆÑÂÁ¾¸ºÀÆÑ»ÀÇÁÿ³É»Ñ»ÀÁµÁÄÅ»•Î
¿Á¹¸Å¸À³¼Å»À³Ä³¼Å¸
ZZZLQGHVLWFRP´Â²¹¶·½·o£·Â´ºÃp
14
Operating Instructions
COOKER
GB
GB
RS
¢¥££œš›, 1
English, 15
KZ
Қазақша, 29
Contents
Installation, 16-19
Positioning and levelling
Electrical connections
Gas connection
Adapting to different types of gas
Technical data
Table of burner and nozzle specifications
Description of the appliance, 20
Overall view
Control panel
Start-up and use, 21-25
Using the hob
Using the oven
Oven cooking advice table
K3G107 S/RU
KN3G107/RU
KN3M117/RU
KN3N117S/RU
Precautions and tips, 26
General safety
Disposal
Respecting and conserving the environment
Maintenance and care, 27
Switching the appliance off
Cleaning the appliance
Gas tap maintenance
Replacing the oven light bulb
Assistance
WARNING
*%
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during
use.
Care should be taken to avoid
touching heating elements.
Children less than 8 years of
age shall be kept away unless
continuously supervised.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not
be made by children without
supervision.
WARNING: Unattended cooking on a
hob with fat or oil can be dangerous
and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with
water, but switch off the appliance
and then cover flame e.g. with a lid
or a fire blanket.
16
WARNING: Danger of fire: do not
store items on the cooking surfaces.
Do not use harsh abrasive cleaners
or sharp metal scrapers to clean
the oven door glass since they can
scratch the surface, which may
result in shattering of the glass.
The internal surfaces of the
compartment (where present) may
become hot.
Never use steam cleaners or pressure
cleaners on the appliance.
Remove any liquid from
the lid before opening it.
Do not close the glass
cover (if present) when the gas burners or
electric hotplates are still hot.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
! When you place the rack inside,
make sure that the stop is directed
upwards and in the back of the cavity.
Installation
GB
! Before operating your new appliance please read
this instruction booklet carefully. It contains
important information concerning the safe installation
and operation of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Make sure that the instructions are kept
with the appliance if it is sold, given away or moved.
Disposing of combustion fumes
The disposal of combustion fumes should be
guaranteed using a hood connected to a safe and
efficient natural suction chimney, or using an electric
fan that begins to operate automatically every time
the appliance is switched on (see figure).
! The appliance must be installed by a qualified
professional according to the instructions provided.
! Any necessary adjustment or maintenance must be
performed after the cooker has been disconnected
from the electricity supply.
Room ventilation
The appliance may only be installed in permanentlyventilated rooms, according to current national
legislation. The room in which the appliance is
installed must be ventilated adequately so as to
provide as much air as is needed by the normal gas
combustion process (the flow of air must not be
lower than 2 m3/h per kW of installed power).
The air inlets, protected by grilles, should have a
duct with an inner cross section of at least 100 cm2
and should be positioned so that they are not liable
to even partial obstruction (see figure A).
These inlets should be enlarged by 100% - with a
minimum of 200 cm2 - whenever the surface of the
hob is not equipped with a flame failure safety
device. When the flow of air is provided in an
indirect manner from adjacent rooms (see figure B),
provided that these are not communal parts of a
building, areas with increased fire hazards or
bedrooms, the inlets should be fitted with a
ventilation duct leading outside as described above.
Adjacent room
A
B
Room requiring
ventilation
Fumes channelled
straight outside
Fumes channelled through
a chimney or branched
flue system reserved for
cooking appliances)
! The liquefied petroleum gases are heavier than air
and collect by the floor, therefore all rooms
containing LPG cylinders must have openings
leading outside so that any leaked gas can escape
easily.
LPG cylinders, therefore, whether partially or
completely full, must not be installed or stored in
rooms or storage areas that are below ground level
(cellars, etc.). Only the
cylinder being used should be stored in the room;
this should also be kept well away from sources
of heat (ovens, chimneys, stoves) that may cause
the temperature of the cylinder to rise above 50°C.
Positioning and levelling
! It is possible to install the appliance alongside
cupboards whose height does not exceed that of the
hob surface.
! Make sure that the wall in contact with the back of
the appliance is made from a non-flammable, heatresistant material (T 90°C).
A
Ventilation opening for
comburent air
Increase in the gap between
the door and the flooring
! After prolonged use of the appliance, it is
advisable to open a window or increase the speed of
any fans used.
To install the appliance correctly:
• Place it in the kitchen, dining room or the bed-sit
(not in the bathroom).
• If the top of the hob is higher than the cupboards,
the appliance must be installed at least 200 mm
away from them.
• If the cooker is installed underneath a wall cabinet,
there must be a minimum distance of 420 mm
between this cabinet and the top of the hob.
This distance should be increased to 700 mm if
the wall cabinets are flammable (see figure).
17
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• Do not position
blinds behind the
cooker or less than 200
mm away from its
sides.
• Any hoods must be
installed according to
the instructions listed in
the relevant operating
manual.
Levelling
If it is necessary to level the
appliance, screw the
adjustable feet into the places
provided on each corner of the
base of the cooker (see
figure).
The legs* fit into the slots on
the underside of the base of
the cooker.
Electrical connection
Install a standardised plug corresponding to the
load indicated on the appliance data plate (see
Technical data table).
The appliance must be directly connected to the mains
using an omnipolar circuit-breaker with a minimum
contact opening of 3 mm installed between the
appliance and the mains. The circuit-breaker must be
suitable for the charge indicated and must comply with
NFC 15-100 regulations (the earthing wire must not be
interrupted by the circuit-breaker). The supply cable
must be positioned so that it does not come into
contact with temperatures higher than 50°C at any point.
Before connecting the appliance to the power
supply, make sure that:
• The appliance is earthed and the plug is compliant
with the law.
• The socket can withstand the maximum power of
the appliance, which is indicated by the data plate.
• The voltage is in the range between the values
indicated on the data plate.
• The socket is compatible with the plug of the
appliance. If the socket is incompatible with the
plug, ask an authorised technician to replace it.
Do not use extension cords or multiple sockets.
* Only available in certain models
18
! Once the appliance has been installed, the power
supply cable and the electrical socket must be
easily accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced
by authorised technicians only.
! The manufacturer declines any liability should
these safety measures not be observed.
Gas connection
Connection to the gas network or to the gas cylinder
may be carried out using a flexible rubber or steel
hose, in accordance with current national legislation
and after making sure that the appliance is suited to
the type of gas with which it will be supplied (see the
rating sticker on the cover: if this is not the case see
below). When using liquid gas from a cylinder, install a
pressure regulator which complies with current national
regulations. To make connection easier, the gas
supply may be turned sideways*: reverse the position
of the hose holder with that of the cap and replace the
gasket that is supplied with the appliance.
! Check that the pressure of the gas supply is
consistent with the values indicated in the Table of
burner and nozzle specifications (see below). This
will ensure the safe operation and durability of your
appliance while maintaining efficient energy
consumption.
Gas connection using a flexible rubber hose
Make sure that the hose complies with current
national legislation. The internal diameter of the hose
must measure: 8 mm for liquid gas supply; 13 mm
for methane gas supply.
Once the connection has been performed, make
sure that the hose:
• Does not come into contact with any parts that
reach temperatures of over 50°C.
• Is not subject to any pulling or twisting forces and
that it is not kinked or bent.
• Does not come into contact with blades, sharp
corners or moving parts and that it is not
compressed.
• Is easy to inspect along its whole length so that
its condition may be checked.
• Is shorter than 1500 mm.
• Fits firmly into place at both ends, where it will be
fixed using clamps that comply with current
regulations.
GB
GB
! If one or more of these conditions is not fulfilled or
if the cooker must be installed according to the
conditions listed for class 2 - subclass 1 appliances
(installed between two cupboards), the flexible steel
hose must be used instead (see below).
Adjusting the hob burners’ minimum setting:
1. Turn the tap to the minimum position.
2. Remove the knob and adjust the regulatory
screw, which is positioned inside or next to the tap
pin, until the flame is small but steady.
! If the appliance is connected to a liquid gas
supply, the regulatory screw must be fastened as
tightly as possible.
3. While the burner is alight, quickly change the position
of the knob from minimum to maximum and vice versa
several times, checking that the flame is not
extinguished.
! The hob burners do not require primary air adjustment.
Connecting a flexible jointless stainless steel pipe
to a threaded attachment
Make sure that the hose and gaskets comply with
current national legislation.
To begin using the hose, remove the hose holder on the
appliance (the gas supply inlet on the appliance is a
cylindrical threaded 1/2 gas male attachment).
! Perform the connection in such a way that the hose
length does not exceed a maximum of 2 metres,
making sure that the hose is not compressed and
does not come into contact with moving parts.
Checking the connection for leaks
When the installation process is complete, check
the hose fittings for leaks using a soapy solution.
Never use a flame.
We recommend cleaning the oven before using it for
the first time, following the instructions provided in
the "Care and maintenance" section.
TECHNICAL DATA
Oven dimensions
(HxWxD)
Volume
Maximum absorber
power:
Useful
measurements
relating to the oven
compartment
Power supply voltage
and frequency
Burners
Adapting to different types of gas
It is possible to adapt the appliance to a type of gas
other than the default type (this is indicated on the
rating label on the cover).
Electric Plate
Adapting the hob
ENERGY LABEL
Replacing the nozzles for the hob burners:
1. Remove the hob grids and
slide the burners off their
seats.
2. Unscrew the nozzles using a
7 mm socket spanner (see
figure), and replace them with
nozzles suited to the new type
of gas(see Burner and nozzle
specifications table).
3. Replace all the components by following the
above instructions in reverse.
34x39x44 cm
58 l
5600 W
width 42 cm
depth 44 cm
height 23 cm
see data plate
may be adapted for use with any
type of gas shown on the data
plate, which is located inside the
flap or, after the oven
compartment has been opened,
on the left-hand wall inside the
oven.
Rapid Ø 145 mm: 1500 W
Rapid Ø 180 mm: 2000 W
Directive 2002/40/EC on the label
of electric ovens
Norm EN 50304
Energy consumption Class
certification Natural convection
heating mode:
Static
EC Directives: 2006/95/EC dated
12/12/06 (Low Voltage) and
subsequent amendments 2004/108/EC dated 15/12/04
(Electromagnetic Compatibility)
and subsequent amendments 2009/142/EC dated 30/11/09
(Gas) and subsequent
amendments - 93/68/EEC dated
22/07/93 and subsequent
amendments - 2002/96/EC.
1275/2008- Stand by/ Off mode
19
Table of burner and nozzle specifications
Table 1
Burner
GB
Liquid Gas
Diameter
(mm)
Thermal Power
kW (p.c.s.*)
Nominal Reduced
By-Pass Nozzle
1/100
1/100
Natural Gas
Flow*
g/h
Nozzle
1/100
(mm)
(mm)
***
**
(mm)
Flow*
l/h
Nozzle Flow*
1/100
l/h
(mm)
Fast
(Large)(R)
100
3.00
0.7
41
87
218
214
128
286
143
286
Semi Fast
(Medium)(S)
75
1.90
0.4
30
70
138
136
104
181
118
181
Auxiliary
(Small)(A)
51
1.00
0.4
30
52
73
71
76
95
80
95
28-30
20
35
37
25
45
Supply
Pressures
**
***
Nominal (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)
At 15°C and 1013 mbar- dry gas
Propane
P.C.S. = 50,37 MJ/Kg
Butane
P.C.S. = 49,47 MJ/Kg
Natural
P.C.S. = 37,78 MJ/m3
20
17
25
Ø180
S
A
13
6,5
18
ø 180
S
R
R
ø 145
KN3M117/RU
WARNING! The glass lid can
break in if it is heated up. Turn off
all the burners and the electric
plates before closing the lid.
*Applies to the models with glass
cover only.
KN3N117S/RU
S S
A
R
K3G107S/RU
KN3G107/RU
20
Description of the
appliance
GB
Overall view
Cover*
Elettric plate
Containment surface
for spills
GUIDE RAILS
for the sliding racks
position 5
position 4
position 3
position 2
position 1
Gas burner
Hob grid
Control panel
GRILL
DRIPPING PAN
Adjustable foot
Adjustable foot
Control panel
The oven-operating
pilot lamp
Timer Knob
Thermostat Selection
The control knobs
Control Knobs for
knob
knob
for the electric plates Gas Burners on Hob
The control knobs
for the electric plates*
THERMOSTAT
pilot light
OVEN
selector knob
THERMOSTAT
knob
GAS BURNER
ignition button
THERMOSTAT
pilot light
GAS BURNER
ignition button
The electric plate
pilot lamp
Hob BURNER
control knobs
OVEN
selector knob
THERMOSTAT
knob
Hob BURNER
control knobs
* Only available in certain models
21
Start-up and use
Using the hob
Burner
Lighting the burners
For each BURNER knob there is a complete ring
showing the strength of the flame for the relevant
burner.
To light one of the burners on the hob:
1. Bring a flame or gas lighter close to the burner.
2. Press the BURNER knob and turn it in an
anticlockwise direction so that it is pointing to the
maximum flame setting (.
3. Adjust the intensity of the flame to the desired
level by turning the BURNER knob in an
anticlockwise direction. This may be the minimum
setting &, the maximum setting ( or any position in
between the two.
If the appliance is fitted with
an electronic lighting
device* (C), press the
ignition button, marked with
X
the symbol
, then hold
the BURNER knob down
C
and turn it in an
anticlockwise direction, towards the maximum flame
setting, until the burner is lit.The burner may be
extinguished when the knob is released. If this
occurs, repeat the operation, holding the knob down
for a longer period of time.
! If the flame is accidentally extinguished, switch off
the burner and wait for at least 1 minute before
attempting to relight it.
If the appliance is equipped with a flame failure
safety device (X)*, press and hold the BURNER
knob for approximately 2-3 seconds to keep the
flame alight and to activate the device.
To switch the burner off, turn the knob until it
reaches the stop position •.
Practical advice on using the burners
For the burners to work in the most efficient way
possible and to save on the amount of gas
consumed, it is recommended that only pans that
have a lid and a flat base are used. They should also
be suited to the size of the burner.
22
Cookware diameter (cm)
Fast (R)
24 - 26
Semi Fast (S)
16 - 20
Auxiliary (A)
10 - 14
To identify the type of burner, please refer to the
diagrams contained in the “Burner and nozzle
specifications”.
! On the models supplied with a reducer shelf,
remember that this should be used only for the
auxiliary burner when you use casserole dishes with
a diameter under 12 cm.
Using the oven
! The first time you use your appliance, heat the
empty oven with its door closed at its maximum
temperature for at least half an hour. Ensure that the
room is well ventilated before switching the oven off
and opening the oven door. The appliance may emit
a slightly unpleasant odour caused by protective
substances used during the manufacturing process
burning away.
! Before operating the product, remove all plastic
film from the sides of the appliance.
! Never put objects directly on the bottom of the
oven; this will avoid the enamel coating being
damaged. Only use position 1 in the oven when
cooking with the rotisserie spit.
The oven knobs
With these two controls you can select the different
functions of the oven and choose the cooking
temperature suitable for the food you are preparing.
The different cooking functions are set up by
operating the two knobs:
the selection knob
the thermostat knob on the oven panel.
For any selection-knob setting different from idle,
0”, the oven light turns on; the
identified by the “0
knob setting marked permits turning on the oven
light without any heating element being switched on.
When the oven light is on, it means that the oven is
in use, and it will remain on for the entire time the
oven is being used.
GB
GB
Switching the cooking zones on and off
The control knobs for the hob electric hotplates
The cookers can be fitted with normal and rapid
electric hotplates in a variety of combinations (the
rapid hotplates can be distinguished from the rest
by the red boss in the centre of the same). To avoid
any heat loss and damage to the hotplates, we
advise you to use pans with a flat bottom, with a
diameter which matches that of the hotplate itself.
The table contains the different settings indicated on
the knobs and the use for which the hotplates are
recommended.
Before using the hotplates for the first time,
you should heat them at maximum
temperature for approximately 4 minutes,
without any pans. During this initial stage,
their protective coating hardens and reaches
its maximum resistance.
Electric hotplate indicator light
This light comes on when any of the electrical
hotplates on a hob which features electric hotplates
have been turned on.
Setting
Practical advice on using the hob
• Use pans with a thick, flat base to ensure that
they adhere perfectly to the cooking zone.
• Always use pans with a diameter that is large
enough to cover the hotplate fully, in order to use
all the heat produced.
• Always make sure that the base of the pan is
completely clean and dry: this ensures that the
pans adhere perfectly to the cooking zones and
that both the pans and the hob remain effective
for a longer period of time.
• Avoid using the same cookware that is used on
gas burners: the heat concentration on gas
burners may have warped the base of the pan,
causing it not to adhere to the surface correctly.
• Never leave a cooking zone switched on without a
pan on top of it, as doing so may cause the zone
to become damaged.
Normal or Fast Plate
0
Off
1
Cooking vegetables, fish
2
Cooking potatoes (using steam) soups,
chickpeas, beans.
3
Continuing the cooking of large quantities of
food, minestrone
4
For roasting (average)
5
For roasting (above average)
6
For browning and reaching a boil in a short
time.
23
Cooking Modes
GB
The rotisserie
Static oven
Knob setting: anywhere between 50
50°C and Max
The oven light turns on and the top and bottom
heating elements (resistors) switch on. The
temperature, fixed by the thermostat knob, is
reached automatically and kept constant by the
thermostat control. This function permits cooking
and type of food thanks to excellent temperature
distribution.
The bottom heating element
-Knob setting: anywhere between 50
50°C and Max
The oven light turns on and so does the bottom
heating element. The temperature, fixed by the
thermostat knob, is reached automatically and kept
constant. This setting is recommended for finishing
the cooking of foods (placed in pans) that are well
done on the outside but still not done inside or for
desserts covered with fruit or jam which require a
light browning on top. Note that this function does
not permit reaching the maximum (250°C)
temperature inside for cooking foods always on this
oven setting unless the foods are cakes which only
require temperatures below or equal to 180°C.
The Top heating element
50°C and Max
-Knob setting: anywhere between 50
The oven light turns on and so does the infra-red ray
grill, and the motor starts turning the spit. The rather
high and direct temperature of the grill permits
browning the outside of meats immediately thus
keeping in the juices and assuring tenderness.
,
The grill
Temperature: between 50
50°C and Max
The oven light turns on and so does the double
heating element of the grill and the motor starts
turning the spit. This grill is larger than the average
and has a completely new design: cooking
performance is increased 50%. The double grill
makes sure that even the corners are touched by
heat.
! When using the grill, keep the oven door closed to
obtain the best results and save energy (about
10%).
When utilizing the grill, place the rack at the lower
levels (see cooking table). To catch grease or fat and
prevent smoke, place a dripping-pan at the bottom
rack level.
* Only available in certain models
24
To operate the rotisserie,
proceed as follows:
a ) place the dripping-pan on
the 1st rack;
b ) insert the special rotisserie
support on the 4th rack and
position the spit by inserting it
through the special hole into
the rotisserie at the back of the
oven;
c ) to start the spit, set the oven selection knob on
setting
Storage recess below the oven
(only a few models)
Below the oven a recess can
be used to contain cooking
pans and cooker accessories.
Moreover, during oven
operation, it may be used to
keep food warm.To open the
storage is necessary turn it
downwards.
Caution: this storage recess
must not be used to store inflammable materials.
The oven offers a wide range of alternatives which
allow you to cook any type of food in the best
possible way. With time you will learn to make the
best use of this versatile cooking appliance and the
following directions are only a guideline which may
be varied according to your own personal
experience.
Preheating
If the oven must be preheated (this is generally the
fan
case when cooking leavened foods), the “fan
assisted
can be used to reach the
assisted” mode
desired temperature as quickly as possible in order
to save on energy.
Once the food has been placed in the oven, the
most appropriate cooking mode can then be
selected.
WARNING! The oven is
provided with a stop system to extract the racks
and prevent them from
coming out of the oven.(1)
As shown in the drawing,
to extract them completely, simply lift the racks,
holding them on the front
part, and pull (2).
GB
Practical Cooking Advice
When cooking in the oven, use only one dripping
pan or rack at a time. Select from among the top or
bottom rack heights based on whether the dish
needs more or less heat from the top.
Preheating
If the oven must be preheated (this is generally the
case when cooking leavened foods), we recommend
you use the “convection mode” to reach the desired
temperature as quickly as possible. When
preheating is over, which is indicated by the red
light “E” going out, select the required cooking
mode.
Cooking Fish and Meat
When cooking white meat, fowl and fish, use
temperature settings from 180 °C to 200 °C.
For red meat that should be well done on the outside
while tender and juicy in the inside, it is a good idea
to start with a high temperature setting (200°C220°C) for a short time, then turn the oven down
afterwards.
In general, the larger the roast, the lower the
temperature setting. Place the meat on the centre of
the grid and place the dripping pan beneath it to
catch the fat.
Make sure that the grid is inserted so that it is in the
centre of the oven. If you would like to increase the
amount of heat from below, use the low rack heights.
For savoury roasts (especially duck and wild game),
dress the meat with lard or bacon on the top.
When using this mode, we recommend you set the
thermostat to the highest setting. However, this
does not mean you cannot use lower temperatures,
simply by adjusting the thermostat knob to the
desired temperature.
, you can use
In models fitted with a rotisserie
grill
the spit kit provided when using the “grill
grill” mode. In
this case, cook with the oven door shut, placing the
spit kit on the third oven rack from the bottom and
the dripping pan on the bottom rack to collect any
sauce and /or dripping fat.
! Always use the grill with the oven door
shut. This will allow you both to obtain excellent
results and to save on energy (approximately 10%).
Therefore the best results when using the grill
modes are obtained by placing the grid on the lower
racks (see cooking table) then, to prevent fat and
grease from dripping onto the bottom of the oven
and smoke from forming, place a dripping-pan on
the 1st oven rack from the bottom.
Baking Cakes
When baking cakes, always preheat the oven and
do not open the oven door during baking to prevent
the cake from dropping.
Using the Grill
“grill
grill” mode, placing the food under
Use the
grill
the centre of the grill (situated on the 3rd or 4th rack
form the bottom) because only the central part of the
top heating element is turned on.
Use the bottom rack (1st from the bottom), placing
the dripping pan provided to collect any sauce and/
or grease and prevent the same from dripping onto
the oven bottom.
25
Oven cooking advice table
GB
Selection
knob setting
Foods
Wt.
(Kg)
Cooking
position from
bottom
Heating time
(minutes)
Thermostat
knob
Cooking
time
(minutes)
1 Static
Lasagne
Cannelloni
Pasta bakes au gratin
Veal
Chicken
Duck
Rabbit
Pork
Lamb
Mackerel
Red porgy
Trout baked in paper
Napolitan pizza
Biscuits or cookies
Flan or tart
Savoury pie
Yeast cake
Fruit cake
2,5
2,5
2,0
1,7
1,5
1,8
2
2,1
1,8
1,1
1,5
1
1
0,5
1,1
1
0,5
1
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
5
15
10
10
10
10
10
200
200
200
180
200
180
180
180
180
180
180
180
220
180
180
180
160
170
45-50
30-35
30-35
60-70
80-90
90-100
70-80
70-80
70-80
30-40
30-35
25-30
15-20
10-15
25-30
30-35
25-30
25-30
2 Oven
bottom
Finishing touches
3 Top bottom
Sole and cuttlefish
Squid and shrimp on
spits
Cod fillets
Grilled vegetables
1
4
5
Max
8
1
1
1
4
4
3/4
5
5
5
Max
Max
Max
4
10
8-10
1
1,5
1
1
n.° 4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
15-20
20
7
15-20
5
1,0
2,0
-
5
5
Max
Max
70-80
70-80
4 Grill
Veal steaks
Cutlets
Hamburgers
Mackerels
Toast sandwiches
With rotisserie (only in
few models)
Veal on the spit
Chicken on the spit
NB: cooking times are approximate and may vary according to personal taste. When cooking using the grill or double
grill, the dripping-pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom.
26
Precautions and tips
GB
! This appliance has been designed and manufactured in
compliance with international safety standards.
The following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
• If the appliance breaks down, under no circumstances
should you attempt to repair the appliance yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons may cause
injury or further malfunctioning of the appliance. Contact
Assistance.
General safety
• Do not rest heavy objects on the open oven door.
• The appliance should not be operated by people
(including children) with reduced physical,
sensory or mental capacities, by inexperienced
individuals or by anyone who is not familiar with
the product. These individuals should, at the very
least, be supervised by someone who assumes
responsibility for their safety or receive
preliminary instructions relating to the operation of
the appliance.
• Do not let children play with the appliance.
• These instructions are only valid for the
countries whose symbols appear in the
manual and on the serial number plate.•
The appliance was designed for domestic use inside the
home and is not intended for commercial or industrial use.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or
damp hands and feet.
• The appliance must be used by adults only for
the preparation of food, in accordance with the
instructions outlined in this booklet. Any other
use of the appliance (e.g. for heating the room)
constitutes improper use and is dangerous.
The manufacturer may not be held liable for
any damage resulting from improper, incorrect
and unreasonable use of the appliance.
• The instruction booklet accompanies a class 1 (insulated)
or class 2 - subclass 1 (recessed between 2 cupboards)
appliance.
• Keep children away from the oven.
• Make sure that the power supply cables of other electrical
appliances do not come into contact with the hot parts of
the oven.
• The openings used for the ventilation and dispersion of
heat must never be covered.
• Do not close the glass hob cover (selected models only)
when the burners are alight or when they are still hot.
• Always use oven gloves when placing cookware in the
oven or when removing it.
• Do not use flammable liquids (alcohol, petrol, etc...) near
the appliance while it is in use.
• Do not place flammable material in the lower storage
compartment or in the oven itself. If the appliance is
switched on accidentally, it could catch fire.
• Always make sure the knobs are in the • position and that
the gas tap is closed when the appliance is not in use.
• When unplugging the appliance, always pull the plug from
the mains socket; do not pull on the cable.
Disposal
• When disposing of packaging material: observe local
legislation so that the packaging may be reused.
• The European Directive 2002/96/EC relating to Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) states that
household appliances should not be disposed of using the
normal solid urban waste cycle. Exhausted appliances
should be collected separately in order to optimise the cost
of re-using and recycling the materials inside the machine,
while preventing potential damage to the atmosphere and
to public health. The crossed-out dustbin is marked on all
products to remind the owner of their obligations regarding
separated waste collection.
Exhausted appliances may be collected by the public
waste collection service, taken to suitable collection areas
in the area or, if permitted by current national legislation,
they may be returned to the dealers as part of an
exchange deal for a new equivalent product.
All major manufacturers of household appliances
participate in the creation and organisation of systems for
the collection and disposal of old and disused appliances.
Respecting and conserving the
environment
• You can help to reduce the peak load of the electricity
supply network companies by using the oven in the hours
between late afternoon and the early hours of the morning.
• Check the door seals regularly and wipe them clean to
ensure they are free of debris so that they adhere properly
to the door, thus avoiding
heat dispersion.
• Never perform any cleaning or maintenance work without
having disconnected the appliance from the electricity
mains.
27
Care and maintenance
Switching the appliance off
The cover
If the cooker is fitted with a
glass cover, this cover
should be cleaned using
lukewarm water. Do not use
abrasive products.
It is possible to remove the
cover in order to make
cleaning the area behind
the hob easier. Open the
cover fully and pull it
upwards (see figure).
Disconnect your appliance from the electricity supply
before carrying out any work on it.
Cleaning the appliance
! Do not use abrasive or corrosive detergents such as
stain removers, anti-rust products, powder detergents or
sponges with abrasive surfaces: these may scratch the
surface beyond repair.
! Never use steam cleaners or pressure cleaners on the
appliance.
• It is usually sufficient simply to wash the hob using a
damp sponge and dry it with absorbent kitchen roll.
• The stainless steel or enamel-coated external parts and
the rubber seals may be cleaned using a sponge that
has been soaked in lukewarm water and neutral soap.
Use specialised products for the removal of stubborn
stains. After cleaning, rinse well and dry thoroughly. Do
not use abrasive powders or corrosive substances.
• The hob grids, burner caps, flame spreader rings
and the hob burners can be removed
to make cleaning easier; wash them in hot water and
non-abrasive detergent, making sure all burnt-on
residue is removed before drying them thoroughly.
• For hobs with electronic ignition, the terminal part of the
electronic lighting devices should be cleaned
frequently and the gas outlet holes should be checked
for blockages.
• The inside of the oven should ideally be cleaned after
each use, while it is still lukewarm. Use hot water and
detergent, then rinse well and dry with a soft cloth. Do
not use abrasive products.
• Clean the glass part of the oven door using a sponge
and a non-abrasive cleaning product, then dry
thoroughly with a soft cloth. Do not use rough abrasive
material or sharp metal scrapers as these could
scratch the surface and cause the glass to crack.
• The accessories can be washed like everyday
crockery, and are even dishwasher safe.
• Stainless steel can be marked by hard water that has
been left on the surface for a long time, or by
aggressive detergents containing phosphorus. After
cleaning, rinse well and dry thoroughly. Any remaining
drops of water should also be dried.
28
! Do not close the cover when the burners are alight or
when they are still hot.
Inspecting the oven seals
Check the door seals around the oven periodically. If the
seals are damaged, please contact your nearest
Authorised After-sales Service Centre. We recommend
that the oven is not used until the seals have been
replaced.
Gas tap maintenance
Over time, the taps may become jammed or difficult to
turn. If this occurs, the tap must be replaced.
! This procedure must be performed by a qualified
technician who has been authorised by the
manufacturer.
Replacing the oven light bulb
1. After disconnecting the oven
from the electricity mains, remove
the glass lid covering the lamp
socket (see figure).
2. Remove the light bulb and
replace it with a similar one:
voltage 230 V, wattage 25 W, cap
E 14.
3. Replace the lid and reconnect the oven to the electricity
supply.
Assistance
Please have the following information handy:
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
This information can be found on the data plate located on
the appliance and/or on the packaging.
GB
Пайдалану нұсқаулығы
ПЛИТА
RS
Ɋɭɫɫɤɢɣ, 1
GB
English, 15
KZ
Мазмұны
Қазақша, 29
ЕСКЕРТУ ,30
Орнату, 31-34
Орналастыру және түзулеу
Электр қосылымдары
Газды жалғау
Газ түрлеріне сәйкестендіру
Техникалық деректері
Оттық пен форсункалар сипаттарының кестесі
.*658
KN3G107/RU
KN3M117/RU
KN3N117S/RU
Құрылғы сипаттамасы, 35
Жалпы шолу
Басқару тақтасы
Қосу және пайдалану, 36-40
Плитаны қолдану
Пешті қолдану
Пеште тағам пісіру бойынша кеңестер кестесі
Сақтандырулар мен кеңестер, 41
Жалпы қауіпсіздік
Қоқысқа тастау
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
Техникалық қызмет көрсету және
күтім, 42
Құрылғыны өшіру
Құрылғыны тазалау
Газ шүмегіне техникалық қызмет көрсету
Пеш шамын ауыстыру
Көмек
ЕСКЕРТУ
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз. 8-ге толмаған балаларға
үздіксіз бақылау болмаса, құрылғыдан
аулақ ұстау керек. Бұл құрылғыны
қауіпсіз түрде қолдану бойынша кеңес
не нұсқау берілген жəне ықтимал
қауіп-қатерлерді түсінетін жағдайда,
оны 8-ге толған балалар мен дене,
сезіну немесе ой қабілеті төмен
немесе тəжірибесі мен білімі жеткіліксіз
адамдар қолдана алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға жəне оған қызмет
көрсетуге болмайды.
ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ пісірген
кезде бақылап тұрмау қауіпті болуы
жəне өрт шығуға əкелуі мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші
болмаңыз, оның орнына құрылғыны
өшіріп, жалынды жабыңыз, мысалы
қақпақпен немесе өртенбейтін матамен.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: пісіру
беттерінде заттарды сақтамаңыз.
ЕСКЕРТУ: Шыны мен керамикадан
жасалған бет шатынаған болса, тоқ соғу
мүмкіндігінің алдын алу үшін құрылғыны
өшіріңіз. Пеш есігінің шынысын тазалау
үшін қатты ысқыш тазалағыштарды
немесе өткір метал ысқыщтарды
пайдаланбаңыз, себебі олар шыныны
сызып, оның шағылуына əкелуі мүмкін.
30
Бөліктің (бар болса) ішкі беттері қызып
кетуі мүмкін.
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты
немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
Металл заттарды (пышақтар, қасықтар,
таба қақпақтары, т.б.) конфоркаға
қоймаңыз, себебі олар қызып кетуі
мүмкін. Қақпақты ашпас бұрын ондағы
сұйықтықты сүртіп алыңыз.
Шыны қақпақты (бар болса) газ
оттықтары немесе электр плиталар əлі
ыстық болған кезде жаппаңыз.
Пайдаланғаннан кейін плитаны басқару
элементінің көмегімен өшіріңіз, таба
детекторына сенбеңіз.
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің алдын
алу үшін шамды ауыстырмас бұрын
құрылғы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
Құрылғы сыртқы таймермен немесе
бөлек қашықтан басқару жүйесімен
басқарылуға арналмаған.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: сəйкес келмейтін
конфоркалардың қорғану құралдарын
пайдалану жазатайым оқиғаларға себеп
болуы мүмкін.
! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш
жоғары қарап, қуыстың артқы жағында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Орнату
! Жаңа құрылғыны іске қоспас бұрын нұсқаулық
кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда
құрылғыны қауіпсіз орнату және оны пайдалану
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Құрылғы сатылса,
біреуге берілсе немесе жылжытылса, нұсқаулар
онымен бірге болатынын қамтамасыз етіңіз.
Жану түтіндерін шығару
Қауіпсіз әрі тиімді әдеттегі мұршаға қосылған қалқаның
немесе құрылғы қосылған кезде автоматты түрде
қосылатын электр желдеткіштің көмегімен жану түтіндерін
шығару қамтамасыз етілуі керек (суретті қараңыз).
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі
бар маман орнатуға тиіс.
! Кез келген түрде реттеу немесе қызмет көрсету
қажет болса, оны плитаны токтан ажыратқаннан
кейін орындау керек.
Бөлменің желдетілуі
Ағымдағы мемлекеттік заңдарға сәйкес құрылғыны
тек үздіксіз желдетілетін бөлмелерге орнату қажет.
Құрылғы орнатылған бөлме тиісті түрде желдетілуі тиіс,
яғни әдеттегі газ жану процессіне қажетті ауа мөлшері
қамтамасыз етілуі керек (ауа ағыны орнатылған қуаттың
әрбір кВт-на 2 м3/сағ. мәнінен аз болмауы тиіс).
Торлармен қорғалған ауа кіретін саңылауларда ішкі
көлденең қимасы кем дегенде 100 см2 түтік болуы қажет
және олар тіпті жартылай жабылып қалмайтындай
орналасқан болуы тиіс (A суретін қараңыз).
Плита беті жалынның өшіп қалуына қарсы
сақтандырғышпен жабдықталмаған болса, бұл
кіріс саңылауларын 100%-ға кеңейту қажет, яғни
көлденең қимасы кем дегенде 200 см2 болуы тиіс.
Ауа ағыны ғимараттың ортақ бөліктері, өрт қаупі
жоғары аймақтар немесе жататын бөлмелерді
қоспағанда, жақындағы бөлмелерден жанама
түрде берілетін болса (B суретін қараңыз), кіріс
саңылауларына жоғарыда айтылғандай сыртқа
шығаратын желдету түтіктерін орнату керек.
Жапсарлас бөлме
A
B
Желдетуді қажет
ететін бөлме
A
Жануға қажетті ауаға
арналған желдету тесігі
Есік пен еден арасындағы
аралықты үлкейту
! Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін
терезені ашу немесе қолданылатын кез келген
желдеткіштердің жылдамдығын арттыру жөн.
Түтіндер тікелей
сыртқа шығарылады
Түтіндер мұрша немесе тағам
пісіру құрылғыларына арналған
тармақты түтін шығару жүйесі
арқылы шығарылады)
! Сұйытылған газдар ауадан ауыр болады және
еденде жиналады, сондықтан сұйытылған газ
баллондары қойылған барлық бөлмелерде
баллоннан шыққан газ оңай шығып кетуі үшін сыртқа
шығатын тесіктер болуы тиіс.
Сол себепті, сұйытылған газ баллондары, жартылай
немесе толық болса да, жер деңгейінен төмен
бөлмелерде не сақтау аумақтарында (төле және
т.б.) орнатылмауы немесе сақталмауы тиіс. Тек
қолданыстағы баллон бөлмеде сақталуы керек; ал
оны баллонның температурасын 50°C-тан
жоғары көтеріп жіберуі мүмкін қызу көздерінен
(пештер, мұршалар, каминдер) алшақ жерде ұстау
қажет.
Орналастыру және түзулеу
! Құрылғыны биіктігі плитаның биіктігінен аспайтын
шкафтардың қасына орнатуға болады.
! Құрылғының артқы жағына тиіп тұратын қабырға
жанғыш емес, қызуға төзімді материалдан (T 90°C)
жасалғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғыны дұрыс орнату үшін:
• Оны ас үйге, залға немесе тұрғын үйге қойыңыз
(ваннаға қоймаңыз).
• Плита шкафтардан биік болса, құрылғыны олардан
кем дегенде 200 мм қашық орнату қажет.
• Плита қабырғаға ілінетін шкафтың астына
орнатылса, осы шкаф пен плита үстінің арасында
кем дегенде 420 мм аралық болуы тиіс.
Қабырғаға ілінетін шкафтар жанғыш материалдан
жасалған болса, бұл аралықты 700 мм-ге дейін
жеткізу керек (суретті қараңыз).
31
KZ
• Плита артына
немесе оның шеттеріне
200 мм-ден жақын
жерге перде ілмеңіз.
• Қалқалар
қатысты пайдалану
нұсқаулығындағы
нұсқауларға сәйкес
орнатылуы тиіс.
KZ
Түзулеу
Құрылғыны түзулеу қажет
болса, плита түбінің әрбір
бұрышындағы орындарына
реттелетін аяқтарын бұраңыз
(суретті қараңыз).
Аяқтар плита түбінің астынғы
жағындағы тесіктерге
кигізіледі.
Токқа жалғау
Құрылғының негізгі деректер кестесінде көрсетілген
жүктемеге сәйкес стандартты штепсельдік ұшты
орнатыңыз (Техникалық деректер кестесін қараңыз).
Құрылғы тікелей электр желісіне құрылғы мен электр желісі
арасында орнатылған 3 мм ашық кішкене байланыс бар
бірнеше каналды айырып-қосқыш арқылы қосылуы қажет.
Айырып-қосқыш көрсетілген жүктемеге лайықты және NFC
15-100 стандартына сәйкес болуы қажет (жерге қосылған
сымды айырып-қосқыш ажыратпауы тиіс). Электр кабелін
кез келген нүктесі 50°C-тан жоғары температурамен
байланыспайтындай етіп орналастыру қажет.
Құрылғыны токқа қоспастан бұрын төмендегілерді
тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған және штепсельдік ұш заңға
сәйкес болып табылады.
• Розетка негізгі деректер кестесінде көрсетілген
құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді.
• Кернеу деректер кестесінде көрсетілген мән
аралығы аумағында болады.
• Розетка құрылғының штепсельдік ұшына сәйкес келеді.
Розетка штепсельдік ұшқа сәйкес болмаса, өкілетті
маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз. Бірнеше
розеткалар мен ұзартқыш сымдарын пайдаланбаңыз.
* Тек белгілі модельдерде болады
32
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен
розетка жақын жерде болуы қажет.
! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.
! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның
көмегімен ғана алмастырылуы тиіс.
! Осы қауіпсіздік шаралары сақталмаған
жағдайда өндіруші жауапкершілікті өз мойнына
алудан бас тартады.
Газды жалғау
Ағымдағы ұлттық заңдарға сәйкес және берілетін
газ түрімен құрылғы жұмыс істей алатынына көз
жеткізгеннен кейін газ желісіне немесе газ баллонына
майысқақ резеңке не болат түтікпен қосылуға болады
(қақпақтағы сипаттама жапсырмасын қараңыз: олай
болмаса, төмендегі мәтінді қараңыз). Баллоннан
сұйық газды пайдаланғанда, ағымдағы ұлттық
заңнамаларға сәйкес келетін қысым реттегішін
орнатыңыз. Қосылымды жеңілдету үшін газ түтігін
шетке қарай бұру керек*: түтік тұтқышын қақпаққа
қарама-қарсы қойыңыз және құрылғымен бірге
берілетін аралық қабатты орнына қойыңыз.
! Газ беру қысымы Оттық пен форсункалар
сипаттарының кестесінде көрсетілген мәндерге
сәйкес келетінін тексеріңіз (төмендегі мәтінді
қараңыз). Бұл құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін
және төзімділігін қамтамасыз ете отырып, қуаттың
тиімді жұмсалуына мүмкіндік береді.
Майысқақ резеңке түтікпен газды жалғау
Түтік ағымдағы ұлттық заңдарға сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз. Түтіктің ішкі диаметрі мынадай болуы
тиіс: сұйық газ беру үшін 8 мм; метан газын беру
үшін 13 мм.
Қосылым жасалғаннан кейін түтікке байланысты
келесі жағдайлардың орындалуына көз жеткізіңіз:
• Температурасы 50°C-тан асатын ешбір бөлшекке
тимейді.
• Оған ешбір тарту немесе бұрау күштері
әсер етпейді және ол бұралмаған не
майыстырылмаған.
• Жүздерге, үшкір бұрыштарға немесе қозғалмалы
бөлшектерге тимейді және қысылмаған.
• Жағдайын тексеру үшін бүкіл ұзындығы бойынша
оңай қарап шығуға болады.
• 1500 мм-ден қысқа.
• Ағымдағы заңдарға сәйкес келетін қысқыштармен
екі жағынан да мықтап бекітілген.
! Осы жағдайлардың бірі немесе бірнешесі
орындалмаса не плитаны 2-сынып, 1-ішкі сынып
құрылғыларына (екі шкаф арасына орнатылатын)
қолданылатын жағдайларға сәйкес орнату қажет
болса, резеңке түтік орнына майысқақ болат түтік
қолданылуы қажет (төмендегі мәтінді қараңыз).
ЫСТЫҚ БЕТ
Жалғау жері
Оқшаулағыш
шүмек
Түтік жинағы
Жалғау жері
Оқшаулағыш
шүмек
Плита оттықтарының ең төменгі параметрін реттеу:
1. Тұтқаны ең төменгі позицияға бұрыңыз.
2. Тұтқа шешіп алып, тұтқа шегесінің ішінде немесе
оның жанында орналасқан реттеу бұрандасын
жалын кіші бірақ тұрақты болғанша реттеңіз.
! Құрылғы сұйық газ көзіне жалғанған болса, реттеу
бұрандасы мүмкін болғанша мықты бекітілуі керек.
3. Оттық жанып тұрғанда тұтқа позициясын бірнеше мәрте
ең төменгіден ең жоғарыға және қарама-қарсы жылдам
ауыстырып, жалын өшіп қалмайтынын тексеріңіз.
Түтік жинағы
! Плита оттықтары үшін негізгі ауаны реттеу қажет
емес.
Майысқақ буынсыз тот баспайтын болаттан
жасалған түтікті оймасы бар жалғауға қосу
Пешті алғаш рет қолданбас бұрын «Күтім және
техникалық қызмет көрсету» бөлімінде берілген
нұсқауларға сәйкес оны тазалап алған жөн.
Түтік пен қысқыштар ағымдағы ұлттық заңдарға
сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Түтікті пайдалана бастау үшін құрылғыдағы түтік
тұтқышын шешіп алыңыз (құрылғыдағы газ беру кіріс
тесігі цилиндр пішіміндегі оймалы 1/2 газдық еркек
жалғау болып табылады).
! Түтік қысылмағанын және қозғалмалы бөліктерге
тимейтінін қамтамасыз ете отырып, оның ұзындығы
ең көбі 2 м-ден аспайтындай қылып қосыңыз.
Қосылым газ жібермейтінін тексеру
Орнату аяқталғаннан кейін, сабынды сумен түтік
фитингтерінде тесіктердің бар не жоқ екенін
тексеріңіз. Ешқашанда алауды қолданушы болмаңыз.
Газ түрлеріне сәйкестендіру
Құрылғыны әдепкі газ түрінен (ол қақпақтағы сипаттама
жапсырмасында көрсетілген) басқа түрге сәйкестендіруге
болады.
Плитаны сәйкестендіру
Плита оттықтарының форсункаларын ауыстыру:
1. Плита торларын алып, оттықтарды тіректерінен
сырғытып шығарыңыз.
2. Форсункаларды 7 мм гайка
кілтімен (суретті қараңыз)
босатып, шығарып алыңыз
да, газдың басқа түріне
арналған форсункалармен
алмастырыңыз(Оттық пен
форсункалар сипаттарының
кестесін қараңыз).
3. Барлық құрамдас бөліктерді жоғарыдағы нұсқауларды
керісінше орындау арқылы алмастырыңыз.
33
KZ
KZ
Оттық пен форсункалар сипаттарының кестесі
Сұйық газ
1-кесте
Оттық
Диаметр
(мм)
Табиғи газ
Жылу қуаты, кВт (p.c.s.*)
Айналып Форсунка Ағым* г/сағ Форсунка Ағым* Форсунка
өту 1/100
1/100
1/100
л/сағ
1/100
Азайтылған
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
***
**
Номиналды
Ағым*
л/сағ
Жылдам
(үлкен)(R)
100
3.00
0.7
41
87
218
214
128
286
143
286
Жартылай
жылдам
(орташа)(S)
75
1.90
0.4
30
70
138
136
104
181
118
181
Қосымша
(кіші)(A)
51
1.00
0.4
30
52
73
71
76
95
80
95
28- 30
20
35
37
25
45
Номиналды (мбар)
Ең төмен (мбар)
Ең жоғары (мбар)
Жеткізу
қысымдары
**
***
15°C және 1013 мбарр жағдайында –
құрғақ газ
Пропан
P.C.S. = 50,37 МДж/кг
Бутан
P.C.S. = 49,47 МДж/кг
Табиғи
P.C.S. = 37,78 МДж/м3
ЕСКЕРТУ! Шыны қақпақ қызса
сынып кетуі мүмкін. Қақпақты
жаппас бұрын барлық оттықтар
мен электр конфоркаларды
өшіріңіз. *Тек шыны қақпағы бар
модельдер үшін қолданылады.
Ø180
A
Пеш өлшемдері
(БхЕхТ)
Көлемі
Пеш бөлігіне
қатысты пайдалы
өлшемдер
Ток кернеуі мен
жиілігі
Оттықтар
Электр конфорка
S
R
R
ø 145
KN3M117/RU
KN3N117S/RU
S S
A
R
K3G107S/RU
KN3G107/RU
13
6,5
18
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
ø 180
S
20
17
25
ҚУАТ БЕЛГІСІ
34x39x44 см
58 л
ені 42 см
тереңдігі 44 см
биіктігі 23 см
деректер кестесін қараңыз
қайырма ішінде немесе пеш
бөлігін ашқанда пештің ішіндегі
сол жақ қабырғада орналасқан
деректер кестесінде көрсетілген
кез келген газ түрімен қолдану
үшін баптандыруға болады,
Жылдам Ø 145 мм: 1500 Вт
Жылдам Ø 180 мм: 2000 Вт
Электр пештерінің белгісіндегі
2002/40/EC нұсқауы
EN 50304 нормасы
Қуат тұтыну Сынып куәлігі
Табиғи конвекция
қыздыру режимі:
Статикалық
ЕҚ Директивалары: 12.12.2006
жылғы 2006/95/EC (төмен
кернеу) және кейінгі өзгертулері
– 15.12.04 жылғы 2004/108/EC
(Электромагнитті үйлесімділік)
және кейінгі өзгертулері –
30.11.2009 жылғы 2009/142/EC
(Газ) және кейінгі өзгертулер
– 22.07.1993 жылғы 93/68/
EEC және кейінгі өзгертулері –
2002/96/EC.
1275/2008 (Күту/өшірулі режим)
жақ қабырғада орналасқан деректер кестесінде
көрсетілген кез келген газ түрімен қолдану үшін
баптандыруға болады,
34
Құрылғы
сипаттамасы
Жалпы шолу
KZ
Плитадағы газ
оттығының торы
Электр конфорка *
Төгілген сұйықтықтарды ұстайтын бет
Басқару тақтасы
Сырғымалы тартпаларға арналған
БАҒЫТТАУШЫ ЖОЛДАР
5-позиция
4-позиция
3-позиция
2-позиция
1-позиция
ГРИЛЬ
ТҰТҚАЛЫ ТАБА
Реттелетін аяқ
Реттелетін аяқ
Басқару тақтасы
Плита оттықтарына
арналған электрондық
тұт атқыш*
Пештің
істеп тұрғанын
білдіретін шам
Таймер тұтқасы*
Термостат тұтқасы
Плитадағы газ
оттықтарын басқару
тұтқалары
Таңдау тұтқасы
Термостат тұтқасы
Пештің істеп
тұрғанын тін шам
Плита оттықтарына
арналған электрондық
тұт атқыш*
Электр конфорка
шамы *
Электр
конфоркаларды
басқару тұтқалары*
Пештің істеп
тұрғанын тін шам
Плита оттықтарына
арналған электрондық
тұт атқыш*
Таңдау
тұтқасы
Плитадағы газ оттықтарын
басқар тұтқалары
Таңдау тұтқасы
Термостат тұтқасы
Плитадағы газ оттықтарын
басқар тұтқалары
* Тек белгілі модельдерде болады
35
Қосу және пайдалану
KZ
Плитаны қолдану
Оттық
Оттықтарды жағу
Әрбір ОТТЫҚ тұтқасында қатысты оттық
жалынының күшін көрсететін толық шеңбер бар.
Плитадағы оттықтардың бірін жағу үшін:
1. Оттыққа жалынды немесе газ жақпағын
жақындатыңыз.
2. ОТТЫҚ тұтқасын басып, ол ең жоғарғы жалын
параметріне  бағытталғанша, сағат тіліне қарсы
бағытта бұрыңыз.
3. ОТТЫҚ тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұру
арқылы жалын күшін қажетті деңгейге реттеңіз.
Ол ең төменгі параметр , ең жоғарғы параметр 
немесе екеуінің арасындағы кез келген позиция
болуы мүмкін.
Құрылғы электрондық
жағу құралымен* (C)

жабдықталған болса,
таңбасымен белгіленген
тұтату түймесін басыңыз,
одан кейін ОТТЫҚ тұтқасын
басып, оны оттық жанғанша
ең жоғарғы жалын параметріне қарай, сағат тіліне
қарсы бағытта бұрыңыз. Тұтқа босатылғанда оттық
өшіп қалуы мүмкін. Бұл орын алса, тұтқаны ұзағырақ
ұстап, әрекетті қайталаңыз.
! Жалын байқаусыз өшірілсе, оттықты өшіріңіз де,
оны қайтадан жақпас бұрын кем дегенде 1 минут
күтіңіз.
Құрылғы жалынның өшіп қалуына қарсы
сақтандырғышпен (X)* жабдықталған болса, жалынның
жанып тұруы және құралды іске қосу үшін ОТТЫҚ
тұтқасын шамамен 2-3 секунд басып, ұстап тұрыңыз.
Оттықты өшіру үшін тұтқаны тоқтау позициясына •
жеткенше бұрыңыз.
Оттықтарды пайдалану бойынша кеңестер
Оттықтар ең тиімді түрде жұмыс істеуі және
тұтынылатын газ мөлшерін үнемдеуі үшін қақпағы
бар және асты тегіс табаларды ғана қолданған жөн.
Сондай-ақ, олар оттықтың өлшеміне сәйкес келуі
тиіс.
36
ø Ыдыс диаметрі (см)
Жылдам (R)
24 - 26
Жартылай жылдам
(S)
16 - 20
Қосымша (A)
10 - 14
Оттық түрін анықтау үшін «Оттық пен
форсункалардың сипаттары» ішіндегі сызбаларды
қараңыз.
! Төмендеткіш сөремен жабдықталған үлгілерде
диаметрі 12 см-ден аз кіші табақтарды қолданған
кезде оны тек қосымша оттықта ғана пайдалануға
болатынын есіңізде болсын.
Пешті қолдану
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос
күйінде есігін жауып, ең жоғарғы температурада
кемінде жарты сағаттай қыздырыңыз. Пешті
өшіріп, оның есігін ашпастан бұрын бөлменің
жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру кезінде
қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.
! Өнімді пайдаланбас бұрын құрылғының
бүйірлеріндегі барлық пластикалық үлдірлерді алып
тастаңыз.
! Ешқашан пештің астыңғы жағына зат қоймаңыз;
бұл эмальді қабатты зақымдайды. Гриль-бар
істігімен пісірген кезде пеште тек 1-позицияны
қолданыңыз.
Пеш тұтқалары
Осы екі басқару элементінің көмегімен пештің
әртүрлі функцияларын және дайындалатын тағамға
лайықты пісіру температурасын таңдауға болады.
Әртүрлі тағам пісіру функциялары екі тұтқаның
көмегімен орнатылады:
таңдау тұтқасы
пеш тақтасындағы термостат тұтқасы.
«0» санымен белгіленген күту қалпынан басқа
таңдау тұтқасының кез келген параметрін
орнатқанда пеш шамы жанады; 8 санымен
белгіленген тұтқа параметрі ешбір қыздыру
элементін қоспай-ақ, пеш шамын жандыруға
мүмкіндік береді. Пеш шамы жанған кезде, ол
пеш пайдаланылып жатқанын білдіреді және пеш
пайдаланылып жатқан бүкіл мерзім бойы ол жанып
тұрады.
Пісіру аймақтарын қосу және өшіру
Плитаның электр конфоркаларын басқару
тұтқалары
Плиталар қалыпты және жылдам электр
конфоркалармен әртүрлі амалдармен жабдықталуы
мүмкін (жылдам конфоркаларды басқаларынан
ортасындағы қызыл дөңгелектерімен айыруға
болады). Қызуды жоғалтпау және конфоркаларға
зақым келтірмеу үшін диаметрі конфорканың
диаметріне сәйкес келетін түбі тегіс табаларды
қолданған жөн. Кестеде тұтқада көрсетілген әртүрлі
параметрлер және конфорканы пайдалануы
ұсынылатын мақсаттар берілген.
Конфоркаларды алғаш рет пайдаланбас бұрын
оларды таба қоймай, 4 минут бойы ең жоғары
температурада қыздыру керек. Осы бастапқы
кезең барысында қорғаушы қаптама қатайып,
өзінің ең жоғары төзімділігіне жетеді.
Электр конфорканың индикатор шамы
Электр конфоркалары бар плитада кез келген
электр конфорка қосылған кезде бұл шам жанады.
Параметр
Плитаны пайдалану бойынша кеңестер
• Пісіру аймағына толық тиіп тұруы үшін асты қалың
әрі тегіс табаларды пайдаланыңыз.
• Шығарылған қызуды толық пайдалану үшін
конфорканы толық жабатындай диаметрі үлкен
табаларды пайдаланыңыз.
• Табаның асты әрдайым таза әрі құрғақ болуын
қамтамасыз етіңіз: бұл табалардың пісіру
аймақтарына толық тиюін және табалар мен
плита ұзақ уақыт бойы тиімді жұмыс істейтінін
қамтамасыз етеді.
• Газ оттығында пайдаланылатын ыдысты
пайдаланбаңыз: газ оттығындағы қызу табаның
қалпының бұзылып, оның бетке толық тимеуіне
себеп болады.
• Пісіру аймағын табасыз қосып кетпеңіз, әйтпесе
ол зақымдалуы мүмкін.
Қалыпты немесе жылдам пеш
0
Өшірулі
1
Көкөніс, балық пісіру
2
Картоп (бумен), ноқат, бұршақ пісіру,
сорпа дайындау
3
Үлкен мөлшерде тағам және көкөніс
қосылған етті сорпаны дайындауды
жалғастыру
4
Қуыру үшін (орташа)
5
Қуыру үшін (орташадан жоғары)
6
Қызарту және қайнауға аз уақытта
жеткізу үшін.
37
KZ
KZ
Тағам дайындау режимдері
Статикалық пеш
Тұтқа параметрі: 50°C мен Ең жоғары арасындағы
кез келген параметр
Пеш шамы жанады да, жоғарғы және төменгі
қыздыру элементтері (кедергілер) қосылады.
Термостат тұтқасымен реттелетін температураға
автоматты түрде жетіп, термостат басқару
элементімен бір қалыпта ұсталады. Бұл функция
температураны керемет таратудың арқасында кез
келген тағамды пісіруге мүмкіндік береді.
Төменгі қыздыру элементі
-Тұтқа параметрі: 50°C мен Ең жоғары арасындағы
кез келген параметр
Пеш шамы жанады және төменгі қыздыру элементі
қосылады. Термостат тұтқасымен реттелетін
температураға автоматты түрде жетіп, бір қалыпта
ұсталады. Бұл параметрді сырты дайын, бірақ
іші әлі піспеген тағамдарды (табаға салынған)
пісіруді аяқтау немесе үстін сәл қызартуды қажет
ететін жеміспен не джеммен қапталған тәттілерді
дайындау үшін қолданған жөн. Бұл функция
әрдайым осы пеш параметрінде тағам пісіру үшін
қажетті температураға жетуге мүмкіндік бермейтінін
ескеріңіз, тек 180°C-ты қажет ететін бәліштерді
дайындауға болады.
Жоғарғы қыздыру элементі
-Тұтқа параметрі: 50°C мен Ең жоғары арасындағы
кез келген параметр
Пеш шамы жанады да, инфрақызыл сәулелер
грилі қосылады және қозғалтқыш істікті айналдыра
бастайды. Грильдің жетерліктей жоғары және
тікелей берілетін температурасы еттің сыртын
қызартып, шырындарын сақтауға және жұмсақтығын
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Гриль
Жоғарғы қыздыру элементі қосылады. Грильдің аса
жоғары әрі тіке температурасы ет пен қақталған
етті жұмсақ түрде қалдыру үшін нәрін ішінде ұстай
отырып, олардың бетін қызартуға мүмкіндік береді.
ЕСКЕРТУ! Пеш
тартпаларды алып
шығуға арналған
және пештен шығып
кетуіне жол бермейтін
шектегіш жүйемен
жабдықталған.
Сызбада
көрсетілгендей, толығымен шығарып алу үшін
тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
38
Гриль-бар *
Гриль-барды іске қосу үшін
төмендегі әрекеттерді орындаңыз:
a) 1-тартпаға тұтқалы табаны
қойыңыз;
b) 4-тартпаға арнайы грильбар тірегін салып, істікті грильбарға ондағы арнайы тесік
арқылы кіргізіп, пештің артқы
жағына қойыңыз;
c) істікті іске қосу үшін пештің таңдау тұтқасын
параметріне қойыңыз
Пеш астындағы сақтау бөлімі *
Пеш астындағы бөлімді
табалар мен плитаның керекжарақтарын сақтау үшін
пайдалануға болады. Оған
қоса, пеш істеп тұрған кезде,
оны тағамдарды жылы ұстау
үшін қолдануға болады.
Сақтау бөлімін ашу үшін оны
төмен қарай бұрыңыз.
Сақтандыру: бұл сақтау бөлімін жанғыш заттарды
сақтау үшін пайдалануға болмайды.
Пеш кез келген тағам түрін ең қолайлы әдіспен
дайындау көптеген мүмкіндіктерді ұсынады.
Уақыт өте тағам пісіруге арналған осы жан-жақты
құрылғыны ең тиімді түрде қолдануды үйренесіз
және төмендегі ұсыныстар тек нұсқау ретінде
беріледі; оларды өз тәжрибеңізге қарай өзгертуге
болады.
Алдын ала қыздыру
Пешті алдын ала қыздыру қажет болса (әдетте
бұл ашытылған тағамдарды пісірген кезде қажет),
қуат үнемдеу үшін қажетті температураға мүмкін
болғанша жылдам жету мақсатында «желдеткіш
көмегімен» режимін
қолдануға болады.
Тағам пешке қойылғаннан кейін ең тиімді пісіру
режимін таңдауға болады.
Таймер*
Таймерді іске қосу үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:
1. Сигналды орнату үшін ТАЙМЕР тұтқасын сағат
тілі бағытымен  бір толық айналымға бұрыңыз.
2. Қажетті уақыт ұзақтығын орнату үшін ТАЙМЕР
тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта  бұрыңыз.
* Тек белгілі модельдерде болады
Пісіру бойынша пайдалы кеңес
Пеште тағам пісірген кезде бір уақытта тек бір
табаны немесе тартпаны пайдаланыңыз. Тағам
жоғарыдан қаншалықты қызу қажет ететініне
байланысты жоғарғы немесе төменгі тартпа
биіктіктерінен таңдаңыз.
Алдын ала қыздыру
Пешті алдын ала қыздыру қажет болса (әдетте
бұл ашытылған тағамдарды пісірген кезде қажет),
қажетті температураға мүмкін болғанша жылдам
жету мақсатында «конвекция режимін» қолдану
абзал. Алдын ала қыздыру аяқталған кезде, ол «Е»
жасыл шамының сөнуінен білінеді, қажетті пісіру
режимін таңдаңыз.
Балық пен ет пісіру
Ақжем ет, құс және балық пісірген кезде 180 °C 200 °C аралығындағы температура параметрлерін
қолданыңыз.
Сыртын жақсылап пісіру, ал ішін жұмсақ әрі
шырынды қалдыру қажет қызыл ет үшін басында
аз уақытқа жоғары температура параметрін
(200°C-220°C) қолданып, одан кейін пештің азайтқан
жөн.
Негізінде, ет қаншалықты үлкен болса, температура
параметрі соншалықты төмен болуы керек. Етті
тордың ортасына қойып, тамған майды жинау үшін
астына тұтқалы таба қойыңыз.
Торды пештің ортасында болатындай қылып
орналастырыңыз. Төменнен келетін қызудың
мөлшерін арттырғыңыз келсе, төменгі тартпа
биіктіктерін пайдаланыңыз. Хош иісті қуырылған ет
жасау үшін (әсіресе, үйрек пен жабайы құс еті), еттің
үстіне шошқа тоң майын немесе бекон қойыңыз.
Бұл режимді пайдаланған кезде, термостатты ең
жоғарғы параметріне қоюға болады. Дегенмен, бұл
жай ғана термостат тұтқасын қажетті температураға
реттеп, одан төмен температураларды қолдануға
болмайтынын білдірмейді,
Гриль-бармен
жабдықталған модельдерде,
«гриль» режимін пайдаланған кезде бірге берілетін
істіктер жинағын қолдануға болады. Мұндай
жағдайда, істіктер жинағын төменнен санағанда
үшінші тартпаға қойып және соус пен тамған майды
жинау үшін төменгі тартпаға тұтқалы табаны қойып,
пештің есігін жауып пісіріңіз.
! Грильді пайдаланған кезде әрдайым пеш есігін
жауып қойыңыз. Бұл жақсы нәтижеге қол жеткізуге
және қуат үнемдеуге (шамамен 10%) мүмкіндік
береді.
Сондықтан, гриль режимдерін пайдаланған кезде
торды төменгі тартпаларға (пісіру кестесін қараңыз)
қойып, одан кейін пештің түбіне тоң май мен
май тамуын және түтін түзілуін болдырмау үшін
төменнен санағанда 1-пеш тартпасына тұтқалы
табаны орналастырып жақсы нәтижеге қол жеткізуге
болады.
Торт пісіру
Торт пісірген кезде пешті әрдайым алдын ала
қыздырып алыңыз, бәліш түсіп кетпеуі үшін пісіру
кезінде пеш есігін ашпаңыз.
Грильді пайдалану
«Гриль» режимін пайдаланыңыз, тағамды
грильдің (төменнен санағанда 3- және 4-тартпада
орналасқан) ортасының астына қойыңыз, себебі
жоғарғы қыздыру элементінің тек ортаңғы бөлігі
қосылады.
Төменгі тартпаны (төменнен санағанда 1-тартпа)
пайдаланыңыз, соус пен майды жинау және оның
пештің түбіне тамуына жол бермеу үшін тұтқалы
таба қойыңыз.
39
KZ
KZ
Пеште тағам пісіру бойынша кеңестер кестесі
Таңдау
тұтқасының
қалпы
Тағамдар
Салмағы
(кг)
1 Қалыпты
Лазанья
Ет қосылған қамыр түтіктері
Гратин паста пісірмелері
Бұзау еті
Тауық
Үйрек
Қоян
Шошқа еті
Жас қой еті
Макрель
Қызыл пагр
Қағазда пісірілген бақтақ
Неаполитан пиццасы
Печеньелер
Жеміс қосылған бәліш
Хош иісті бәліш
Ашытылған кекс
Жеміс қосылған кекс
2 Пеш түбі
3 Жоғарғы
түбі
4 Қос гриль
Қыздыру
ұзақтығы
(минут)
Термостат
тұтқасы
Пісіру
ұзақтығы
(минут)
2,5
2,5
2,0
1,7
1,5
1,8
2
2,1
1,8
1,1
1,5
1
1
0,5
1,1
1
0,5
1
Төменнен
санағанда
позициясы
орны
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
5
15
10
10
10
10
10
200
200
200
180
200
180
180
180
180
180
180
180
220
180
180
180
160
170
45-50
30-35
30-35
60-70
80-90
90-100
70-80
70-80
70-80
30-40
30-35
25-30
15-20
10-15
25-30
30-35
25-30
25-30
Соңғы өңдеу
Палтус пен каракатица
Істіктегі кальмар және асшаян
Треска белдемесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейктер
Котлет
Гамбургер
Скумбрия
Қызартылған нан мен бутерброд
1
1
1
1
1
1,5
1
1
№°4
4
4
4
3/4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
8
4
10
8-10
15-20
20
7
15-20
5
Гриль-бар болса
Гриль істігінде пісірілген бұзау еті
Гриль істігінде пісірілген тауық еті
1,0
2,0
-
5
5
Ең жоғары
Ең жоғары
70-80
70-80
Ескертпе: пісіру уақыттары шамалап берілген және оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады.
Грильді немесе қос грильді пайдаланып тағам дайындаған кезде, тұтқалы таба пештің түбінен
Санағанда бірінші тартпада орналастырылуы тиіс.
40
Сақтандырулар мен кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай жасақталып, дайындалған.
Төмендегі ескертулер қауіпсіздік ережелерін ескерту
мақсатында берілген және оны мұқият оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Бұл нұсқаулар тек нұсқаулық пен сериялық нөмір
тілімшесінде таңбалары көрсетілген елдер үшін
жарамды.•
Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл
қолмен, аяқпен түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға
сай, тек ересек адамдар ғана тағам дайындау
мақсатында пайдалануы тиіс. Құрылғыны
басқа түрде пайдалану (мысалы, бөлмені
жылыту үшін) дұрыс емес әрі қауіпті.
Құрылғыны тиісті, дұрыс және саналы түрде
пайдаланбау нәтижесінде пайда болған кез
келген зақымға өндіруші жауапты болмайды.
жағдайда өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Тәжірибесіз
адам тарапынан жасалған жөндеу жұмыстарынан
құрылғының істен шығуы немесе жарамсыз болып
қалуы мүмкін. Көмек көрсету қызметіне хабарласыңыз.
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және
психикалық қабілеттері төмен адамдар (балалар
да кіреді), тәжірибесіз немесе өнімнен хабары
жоқ кез келген адамның қолданбауы тиіс.
Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек
немесе құрылғының жұмысына қатысты кіріспе
нұсқаулары берілуі тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Қоқысқа тастау
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
қадағалаңыз.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған
кезде әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың
қалдықтарына (WEEE) қатысты 2002/96/EC Еуропа
заңнамасына сәйкес үй құрылғылары қалыпты қатты
қалалық қалдық айналымын пайдаланып жойылмауы
тиіс. Қоршаған орта мен халық денсаулығына тиетін
зиянның алдын ала отырып, жарамсыз құрылғылар
қайта пайдалану мен машина ішіндегі материалдарды
өңдеу құнын оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы
керек. Барлық өнімдердегі сызылған қоқыс жәшігі өнім
иесінің бөлектелген қоқыс жинауға қатысты міндетін
еске салады.
Қолданылған құрылғыларды қоғамдық қоқыс жинау
қызметіне тапсыруға, айналадағы тиісті жинау
орындарына апаруға немесе, ағымдағы ұлттық
заңдар рұқсат берсе, жаңа ұқсас өнімге ауыстыру
үшін сатушыға ауыстыру ұсынысы бойынша қайтаруға
болады.
Үй құрылғыларының барлық негізгі өндірушілері ескі
және қолданыстан шыққан құрылғыларды жинау
және тастау жүйелерін жасауға және ұйымдастыруға
қатысады.
• Құрылғыны қолданған кезде оны маңына жанғыш
сұйықтықтар (спирт, бензин және т.б.) қоймаңыз.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Төменгі сақтау бөліміне немесе пештің өзіне жанғыш
заттар салмаңыз. Егер байқаусызда құрылғы қосылса,
бұл заттардың жануы мүмкін.
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші
желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін
азайтуға көмектесе аласыз.
• Нұсқаулық кітапшасы 1-сынып (оқшауланған)
немесе 2-сынып - 1-ішкі сынып (2 шкаф арасына
орналастырылған) құрылғымен бірге беріледі.
• Балаларды пештен аулақ ұстаңыз.
• Басқа электр құрылғыларының кабельдері пештің
ыстық бөліктеріне тимейтінін тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық
жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Оттықтар жанып тұрған кезде немесе әлі ыстық
болғанда плитаның шыны қақпағын (тек кейбір
модельдерде) жаппаңыз.
• Құрылғыны қолданбаған кезде тұтқалар • позициясында
екенін және газ шүмегі жабылғанын тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде розеткадан әрдайым айырғышты
ұстап тартыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпай ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке
тығыз келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап
сүртіп тұрыңыз, осылайша ыстықтың сыртқа шығуын
болдырмайсыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, оны ешбір
41
KZ
Күтім және техникалық
қызмет көрсету
KZ
Құрылғыны өшіру
Қақпақ
Пеш шыны қақпақпен
жабдықталған болса, бұл
қақпақты жылы сумен
тазалау керек. Қырғыш
заттарды пайдаланбаңыз.
Плитаның артқы жағын
тазалауды жеңілдету
үшін қақпақты шешіп
алуға болады. Қақпақты
толығымен ашып, оны
жоғары қарай тартыңыз
(суретті қараңыз).
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын
құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
! Дақ кетіргіштер, тат кетіргіштер, ұнтақ тазартқыш
заттар немесе қырғыш беттері бар губкалар сияқты
қырғыш немесе таттандыратын тазартқыш заттарды
пайдаланбаңыз. олар құрылғы беттерін біржола
сызып тастауы мүмкін.
! Құрылғыны ешқашан бу тазартқышымен немесе
шаңсорғышпен тазаламаңыз.
• Әдетте, плитаны дымқыл губкамен жуып, сорғыш
ас үй сүлгісімен құрғату жеткілікті.
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар жылы суға
малынып, түссіз сабын жағылған губкамен тазартылады.
Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы өнімдерді
пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны жақсылап
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды немесе
таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Плитаның торларын, оттық қақпақтарын, жалын
қақ жарғыш сақиналарын және плита оттықтарын
шешіп алып тазалауды жеңілдетуге болады;
оларды ыстық су мен қырғыш емес тазартқыш
затта жуыңыз да, жақсылап кептірер бұрын қатып
қалған қалдықтарды кетіргеніңізге көз жеткізіңіз.
• Электрондық тұтату функциясы бар плиталарда
электрондық тұтату құралының ұшын жиі тазалап,
газ шығатын тесіктердің бітеліп қалмауын тексеріп
отыру қажет.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы
кезінде мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен
тазартқышты пайдаланыңыз, одан кейін шайып,
жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Қырғыш
заттарды пайдаланбаңыз.
• Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар
әйнек бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
! Оттықтар жанып тұрған кезде немесе әлі ыстық
болғанда қақпақты жаппаңыз.
Пеш тығыздағыштарын тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын жердегі
Өкілетті сатудан кейін қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Тығыздағыштар ауыстырылғанға дейін
пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
Газ шүмегіне техникалық қызмет көрсету
Уақыт өте, шүмектер тығыздануы немесе оларды
бұру қиындауы мүмкін. Бұл жағдай орын алса,
шүмекті ауыстыру қажет.
! Бұл процедураны өндіруші өкілет берген білікті
маман орындауы тиіс.
Пеш шамын ауыстыру
1. Пешті токтан ажыратқаннан
кейін шам ұясын жауып тұрған
шыны қақпақты шешіп алыңыз
(суретті қараңыз).
2. Шамды алып, оны сондай
басқа шаммен ауыстырыңыз:
кернеуі 230 В, қуаты 25 Вт,
• Керек-жарақтар күнделікті ыдыстар сияқты
жуылуы мүмкін, тіпті оларды ыдыс жуғыш
машинаға жууға болады.
цоколі E 14.
3. Қақпақты орнына қойып, пешті токқа қайтадан қосыңыз.
! Пеш шамын бөлмені жарықтандыру үшін
қолданбаңыз.
• Тот баспайтын болатқа оның бетінде ұзақ уақыт
тұрған қаттылығы жоғары су немесе құрамында
фосфор бар күшті тазартқыш заттар дақ түсіруі
мүмкін. Жуып болған соң оны жақсылап шайып,
мұқият құрғатыңыз. Сондай-ақ, қалып қойған
барлық су тамшыларын сүртіп алу қажет.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме
кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін.
42
Көмек
43
02/2013 - 195079731.06
XEROX FABRIANO
44

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement