Indesit FIM 51 K.A (WH) Instruction for Use


Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Indesit FIM 51 K.A (WH) Instruction for Use | Manualzz

Instrukcja obsługi

PL

Polski, 1

RO

Română, 31

RS

Русский, 11

TR

Turkish , 21

SE

Svenska, 41

FIM 51 K.A

FIM 51 K.A IX

FIMS 51 K.A

FIMS 51 K.A IX

FIM 53 K.A

FIM 53 K.A IX

FIM 53 KC.A

FIM 53 KC.A IX

FIMS 53 K.A

FIMS 53 K.A IX

FIMS 53 KC.A

FIMS 53 KC.A IX

FIMS 51 K.A AX

PIEKARNIK

Spis treści

Instalacja, 2-3

Ustawienie

Podłączenie do sieci elektrycznej

Tabliczka znamionowa

Opis urządzenia, 4

Widok ogólny

Panel sterowania

Uruchomienie i użytkowanie, 5

Uruchomienie piekarnika

Używanie regulatora czasowego

Programy, 6-7

Programy pieczenia

Praktyczne porady dotyczące pieczenia

Tabela pieczenia

Elektroniczny programator pieczenia, 8

Zalecenia i środki ostrożności, 9

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Utylizacja

Oszczędność i ochrona środowiska

Konserwacja i utrzymanie, 10

Odłączenie prądu elektrycznego

Mycie urządzenia

Czyszczenie drzwiczek

Wymiana żarówki

Serwis Techniczny

PL

Instalacja

PL

!

Należy zachować niniejszą instrukcję, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W razie sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia urządzenia, należy się upewnić, czy instrukcja została przekazana wraz z nim, aby nowy właściciel piekarnika mógł się zapoznać z jego działaniem i z właściwymi ostrzeżeniami.

!

Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa.

Ustawienie

!

Elementy opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je usunąć zgodnie z normami dotyczącymi segregacji odpadów ( patrz Zalecenia i środki ostrożności ).

!

Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z niniejszymi instrukcjami przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwe podłączenie urządzenia może spowodować szkody w stosunku do osób, zwierząt lub przedmiotów.

Zabudowa

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia konieczne jest, aby mebel posiadał odpowiednie cechy:

• ścianki przylegające do piekarnika powinny być wykonane z materiału odpornego na ciepło;

• w przypadku mebli ze sklejki drewnianej kleje powinny być odporne na działanie temperatury

100°C;

• dla umożliwienia zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku umieszczenia go pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w pionie , mebel powinien posiadać następujące wymiary:

547 mm. min.

45 mm.

560 mm.

Obieg powietrza

Aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza, należy usunąć tylną ściankę komory. Najlepiej zainstalować piekarnik w taki sposób, aby wspierał się na dwóch drewnianych listwach lub na płycie z prześwitem co najmniej 45 x 560 mm ( patrz rysunki ).

560 mm

.

45 m m.

Centrowanie i mocowanie

Aby przymocować urządzenie do mebla: należy otworzyć drzwiczki piekarnika i wkręcić 4 wkręty do drewna w 4 otwory umieszczone na listwie obwodowej.

!

Wszystkie części, które stanowią zabezpieczenie, powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie można było ich zdjąć bez użycia narzędzia.

Podłączenie do sieci elektrycznej

!

Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający dostosowane są do działania na prąd zmienny, przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce znamionowej ( patrz poniżej ).

595 mm.

545 mm.

24 mm.

!

Po zabudowaniu urządzenia nie powinien być możliwy kontakt z jego częściami elektrycznymi.

Deklaracje na temat zużycia prądu wskazane na tabliczce znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych dla tego typu instalacji.

2

Montaż przewodu zasilającego

L

N

1. Otworzyć skrzynkę zaciskową podważając śrubokrętem boczne zatrzaski pokrywy: pociągnąć i otworzyć pokrywę ( patrz rysunek ).

2. Zamontować przewód zasilający: odkręcić śrubę zacisku kabla oraz trzy śruby styków

L-N, a następnie zamocować pojedyncze przewody pod głowicami śrub, zachowując kolejność kolorów niebieski (N) brązowy

(L) żółto-zielony

( patrz rysunek ).

3. Zamocować przewód w odpowiednim zacisku.

4. Zamknąć pokrywę skrzynki zaciskowej.

Podłączenie przewodu zasilającego do sieci

Zainstalować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę przystosowaną do obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej ( patrz obok ).

W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci konieczne jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznika wielobiegunowego z minimalnym otwarciem pomiędzy stykami wynoszącym 3 mm, dostosowanego do obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom (przewód uziemienia nie powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód zasilający powinien być umieszczony tak, aby w żadnym punkcie jego temperatura nie przekraczała temperatury otoczenia o 50° C.

!

Instalator odpowiada za prawidłowe wykonanie podłączenia elektrycznego i za zachowanie norm bezpieczeństwa.

Przed wykonaniem podłączenia należy się upewnić, czy:

• gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami;

• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie mocy urządzenia, wskazane na tabliczce znamionowej ( patrz poniżej );

• napięcie zasilania zawiera się w wartościach wskazanych na tabliczce znamionowej ( patrz poniżej );

• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia.

Jeśli gniazdko nie jest kompatybilne, należy wymienić gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy.

!

Po zainstalowaniu urządzenia kabel elektryczny i gniazdko prądu powinny być łatwo dostępne.

!

Kabel nie powinien być pogięty ani przygnieciony.

!

Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i wymieniany wyłącznie przez autoryzowany personel techniczny ( patrz Serwis

Techniczny ).

!

W przypadku nieprzestrzegania tych zasad, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

PL

TABLICZKA ZNAMIONOWA

Wymiary

szerokość (cm) 43,5 wysokość (cm) 32 głębokość (cm) 40

Objętość

(l)

Podłączenia

elektryczne

napięcie 220-240V~ 50/60Hz lub maksymalna moc pobierana 2250W (patr z tabliczka znamionowa)

ENERGY L

ABEL

Dyrektywa 2002/40/WE na etykietce piek arników elektrycznych Norma EN 50304

Modele z wentylacją do schładzania:

Zużycie energii konwekcji Naturalnej — f unkcja ogrzewania: Tradycyjny;

Zużycie energii deklaracja Klasa konwekc ji Wymuszona - funkcja ogrzewania:

Multipieczenie.

Modele z wentylacją do schładzania:

Zużycie energii konwekcji Wymuszonej

— funkcja ogrzewania Multipieczenie.

Zużycie energii deklaracja Klasa konwekc ji Naturalna - funkcja ogrzewania:

Tradycyjny.

Niniejsze urządzenie zostało wyproduko wane zgodnie z następującymi dyrektywa mi unijnymi:

- 2006/95/EWG z dnia 12/12/06 (niskie n apięcie) z późniejszymi zmianami

- 2004/108/EWG z dnia 15/12/04 (zgodn ość elektromagnetyczna) z późniejszymi zmianami

- 93/68/EWG z dnia 22/07/93 z późniejsz ymi zmianami.

- 2002/96/WE z późniejszymi zmianami.

3

Opis urządzenia

PL

Widok ogólny

Panel

kontrolny

Półka

RUSZT

Półka

BRYTFANNA

Panel sterowania

PROWADNICE

ślizgów półek

pozycja 5 pozycja 4 pozycja 3 pozycja 2 pozycja 1

4

*

Tylko w niektórych modelach.

Uruchomienie i użytkowanie

!

Przy pierwszym włączeniu należy uruchomić pusty piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z termostatem ustawionym na maksimum i z zamkniętymi drzwiczkami. Następnie wyłączyć urządzenie, otworzyć drzwiczki piekarnika i przewietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy, jest skutkiem parowania substancji zastosowanych w celu zabezpieczenia piekarnika.

Uruchomienie piekarnika

1. Wybrać żądany program pieczenia obracając pokrętłem PROGRAMY.

2. Wybrać odpowiednią temperaturę obracając pokrętłem TERMOSTAT. Wykaz potraw z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje się w Tabeli pieczenia ( patrz Programy ).

3. Włączona kontrolka TERMOSTATU wskazuje fazę nagrzewania do zaprogramowanej temperatury.

4. Podczas pieczenia można zawsze:

- zmienić program pieczenia posługując się pokrętłem PROGRAMY;

- zmienić temperaturę posługując się pokrętłem

TERMOSTAT;

- przerwać pieczenie obracając pokrętło PROGRAMY na pozycję „0”.

!

Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie piekarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem emalii.

!

Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.

Wentylacja chłodząca

W celu zmniejszenia temperatury zewnętrznej niektóre modele wyposażone są w wentylator chłodzący. Wytwarza on strumień powietrza, który wydobywa się pomiędzy panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika.

!

Po zakończeniu pieczenia wentylator pracuje dopóki piekarnik wystarczająco się nie ochłodzi.

Oświetlenie piekarnika

Włącza się je wybierając przy pomocy pokrętła

PROGRAMY. Pozostaje włączone, gdy wybiera się program pieczenia.

Używanie regulatora czasowego

*

1. Należy przede wszystkim nakręcić dzwonek obracając pokrętło REGULATOR CZASOWY o pełny obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara.

2. Cofając się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ustawić żądany czas uzgadniając minuty na pokrętle REGULATOR CZASOWY z oznaczeniem stałym na panelu kontrolnym.

3. Regulator czasowy to minutnik: po upływie czasu wydaje sygnał akustyczny.

!

Regulator czasowy nie kontroluje włączeniem i wyłączeniem piekarnika.

PL

*

Tylko w niektórych modelach.

5

Programy

PL

Programy pieczenia

!

Dla wszystkich programów możliwe jest ustawienie temperatury w zakresie od 60 °C do MAKS, z wyjątkiem:

• GRILL (zaleca się ustawienie jedynie na MAKS);

• GRATIN (zaleca się, aby nie przekraczać temperatury 200°C).

Program PIEKARNIK TRADYCYJNY

Uruchamiane są dwa elementy grzejne: dolny i górny.

Przy tym tradycyjnym sposobie pieczenia najlepiej wykorzystywać tylko jedną półkę: przy większej liczbie półek rozkład temperatur staje się niekorzystny.

Program MULTIPIECZENIE

Uruchamiane są wszystkie elementy grzejne (górny, dolny oraz obwodowe) i zaczyna pracować wentylator. Ponieważ temperatura jest stała w całym piekarniku, powietrze piecze i przyrumienia żywność w równomierny sposób. Jednocześnie można używać maksymalnie dwóch półek.

Program PIEKARNIK GÓRNY

Uruchamiany jest górny element grzewczy. Ta funkcja może być stosowana do dokończenia pieczenia.

Program GRILL

Uruchamiany jest górny element grzejny.

Wysoka temperatura, skierowana bezpośrednio na ruszt, jest zalecana dla potraw wymagających wysokiej temperatury na powierzchni. Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika.

Program GRATIN

Uruchamia się górny element grzejny i zaczyna działać wentylator. Łączy wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz piekarnika z jednokierunkowym promieniowaniem cieplnym. Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw, zwiększając moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika.

Praktyczne porady dotyczące pieczenia

!

Podczas pieczenia z wentylatorem nie używać półek 1 i 5: gorące powietrze działa bezpośrednio na nie, co mogłoby spowodować przypalenie delikatnych potraw.

!

Podczas pieczenia GRILL i GRATIN ustawić brytfannę w położeniu 1, aby zebrać pozostałości po pieczeniu (sosy i/lub tłuszcze).

MULTIPIECZENIE

• Ustawić półki w pozycjach 2 i 4, umieszczając w pozycji 2 potrawy wymagające wyższej temperatury.

• Ustawić brytfannę na dole, a ruszt na górze.

GRILL

• Ustawić ruszt w pozycji 3 lub 4, umieszczając potrawy na środku rusztu.

• Zaleca się ustawiać poziom energii na wartość maksymalną. Nie należy się niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie stale włączony: jego pracą steruje termostat.

PIEKARNIK DLA PIZZY

• Używać blachy z lekkiego aluminium i ustawić ją na ruszcie w wyposażeniu kuchenki.

Z winy blachy wydłuża się czas pieczenia, a pizza rzadko kiedy jest chrupiąca.

• W przypadku pizzy z wieloma dodatkami mozzarellę dodać dopiero w połowie pieczenia.

• W celu dobrego upieczenia pizzy należy zastosować program MULTIPIECZENIA.

6

Tabela pieczenia

(kg)

Piekarnik tradycyjny

Multipieczenie

Grill

Zapiekanki

Kaczka

Pieczeń cielęca lub wołowa

Pieczeń wieprzowa

Herbatniki (z kruchego ciasta)

Kruche ciasta

Pizza (na 2 półkach)

Lasagne

Jagnięcina

Kurczak pieczony + ziemniaki

Makrela

Ciasto śliwkowe

Ptysie (na 2 półkach)

Herbatniki (na 2 półkach)

Ciasto biszkoptowe (na 1 półce)

Ciasto biszkoptowe (na 2 półkach)

Słone ciasta

Podgrzewanie górne

Poprawki pieczenia

Sole i mątwy

Szaszłyki z kalmarów i raków

Filet z dorsza

Warzywa z rusztu

Befsztyk cielęcy

Kotlet

Hamburgery

Makrele

Tost

Kurczak z rusztu

Mątwy

1

1

1

1

1

1

1

1 szt. 4

1.5

1.5

1

1

1

1+1

1

1

0.5

0.5

0.5

1

1.5

1

1

1

-

1

-

półek

2 i 4

3

2

2 i 4

2

2

2 i 4

2 i 4

2

2 i 4

3

3

3

3

3

3

3/4

4

4

4

3/4

4

4

4

4

4

2

2

15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

wstępne

(minuty)

15

15

15

15

15

10

10

10

10

15

15

10

10

15

10

10

220

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

200

200

200

200

200

180

180

230

180

180

200

180

170

190

180

170

170

200

Zalecana temperatura

Czas trwania pieczenia

(minuty)

65-75

70-75

70-80

15-20

30-35

15-20

30-35

40-45

60-70

30-35

40-50

20-25

10-15

15-20

20-25

25-30

-

8-10

6-8

10

10-15

15-20

15-20

7-10

15-20

2-3

55-60

30-35

PL

7

Elektroniczny programator pieczenia

PL

•• ••

Ustawianie zegara

! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik jest włączony, czy wyłączony. Nie można go ustawić jedynie wtedy, gdy został zaprogramowany koniec pieczenia.

Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia ikona oraz cztery cyfry na

WYŚWIETLACZU pulsują.

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zacznie pulsować ikona oraz cztery cyfry na

WYŚWIETLACZU;

2. za pomocą przycisków „+” i „-” ustawić godzinę; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.

3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk

, aby zapisać ustawienie.

Ustawianie minutnika

! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od użytkowania piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału dźwiękowego po upływie ustawionego czasu.

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona oraz trzy cyfry na

WYŚWIETLACZU;

2. za pomocą przycisków „+” i „-” ustawić żądany czas; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.

3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk

, aby zapisać ustawienie.

Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu włączy się sygnał dźwiękowy.

Programowanie pieczenia

!

Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru programu pieczenia.

Programowanie czasu trwania pieczenia.

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona oraz trzy cyfry na

WYŚWIETLACZU;

2. za pomocą przycisków „+” i „-” ustawić żądany czas trwania pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.

3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk

, aby zapisać ustawienie.

4. po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.

• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia zostaje zaprogramowany na 1 godzinę i 15 minut.

Program zatrzyma się automatycznie o godzinie

10:15.

Programowanie końca pieczenia

!

Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero po ustawieniu czasu trwania pieczenia.

1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu programowania czasu pieczenia;

2. następnie naciskać przycisk dopóki nie zaczną pulsować ikona i cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;

3. za pomocą przycisków „+” i „-” ustawić żądaną godzinę zakończenia pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.

4. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk

, aby zapisać ustawienie.

5. po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.

Włączone ikony oraz oznaczają, że zostało wykonane programowanie. Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie pojawiają się godzina zakończenia oraz czas trwania pieczenia.

• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany na 1 godzinę. Ustawia się 12.30

jako godzinę zakończenia. Program włącza się automatycznie o godzinie 11:30.

Anulowanie programu

W celu anulowania programu:

• naciskać przycisk dopóki nie zacznie pulsować ikona ustawienia, które ma być anulowane oraz cyfry na wyświetlaczu Naciskać przycisk „-” dopóki na wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.

• Nacisnąć jednocześnie przyciski „+” i „-” i przytrzymać je naciśnięte, w ten sposób anuluje się wszystkie wykonane ustawienia, w tym ustawienia minutnika.

8

Zalecenia i środki ostrożności

!

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

Poniższe ostrzeżenia dotyczą zasad bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

• Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego o charakterze nieprofesjonalnym.

• Nie należy instalować urządzenia na otwartym powietrzu, nawet jeśli miejsce to pozostaje osłonięte, gdyż wystawianie piekarnika na działanie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.

• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach piekarnika.

• Nie dotykać urządzenia stojąc przy nim boso lub mając mokre albo wilgotne ręce bądź stopy.

• Urządzenie powinno być używane przez osoby dorosłe jedynie w celach kulinarnych, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użytkownika. Wszelkie inne próby użycia urządzenia (np. do ogrzewania pomieszczeń) uważa się za niewłaściwe i niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwej i nierozsądnej eksploatacji urządzenia.

• Podczas użytkowania urządzenia elementy grzejne oraz niektóre części drzwiczek piekarnika mocno się nagrzewają. Należy uważać, aby nie dotknąć tych części i aby dzieci nie zbliżały się do piekarnika.

• Należy uważać, aby przewody zasilające pozostałe elektryczne urządzenia domowe nie stykały się z rozgrzanymi elementami piekarnika.

• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i odprowadzających ciepło.

• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową część uchwytu: jego boki mogą być gorące.

• Do wyjmowania i wkładania naczyń do/z piekarnika należy zawsze używać rękawic ochronnych.

• Nie wykładać dna piekarnika folią aluminiową.

• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych: jeśli urządzenie zostanie niespodziewanie uruchomione, mogłoby się zapalić.

• Kiedy urządzenie nie jest używane, należy zawsze sprawdzić, czy pokrętła znajdują się w pozycji “ ”/“ ”.

• Nie wyciągać wtyczki z gniazdka trzymając za kabel: należy trzymać za wtyczkę.

• Nie czyścić urządzenia ani nie wykonywać czynności konserwacyjnych bez uprzedniego odłączenia wtyczki od sieci elektrycznej.

• W razie awarii nie należy w żadnym wypadku ingerować w wewnętrzne mechanizmy piekarnika w celu podjęcia próby jego samodzielnej naprawy. Należy skontaktować się z Serwisem ( patrz Serwis ).

• Nie stawiać ciężkich przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika.

• Nie jest przewidziane aby urządzenie było używane przez osoby (również dzieci) niesprawne fizycznie i umysłowo, przez osoby bez doświadczenia lub bez znajomości urządzenia chyba, ze pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za jego bezpieczeństwo jak również bez otrzymania instrukcji wstępnych co do jego użytku.

• Nie dopuścić aby dzieci bawiły się urządzeniem.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było włączane przy użyciu zewnętrznego przekaźnika czasowego lub osobnego systemu sterowania zdalnego.

PL

Utylizacja

• Utylizacja materiałów opakowaniowych: stosować się do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie będzie mogło zostać ponownie wykorzystane.

• Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(WEEE) przewiduje, że elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego nie mogą być utylizowane w ramach zwykłego zagospodarowywania stałych odpadów miejskich. Zużyte urządzenia powinny być gromadzone oddzielnie, aby zoptymalizować stopień odzysku i recyrkulacji materiałów, które zawierają, oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza, umieszczony na wszystkich produktach, ma przypominać o obowiązku ich selektywnej zbiórki.

W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących prawidłowego złomowania elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego użytkownicy mogą się zwrócić do właściwych służb miejskich lub do sprzedawców tego sprzętu.

Oszczędność i ochrona środowiska

• Korzystając z piekarnika w godzinach od późnego popołudnia do pierwszych godzin porannych można przyczynić się do zmniejszenia obciążenia zakładów energetycznych.

• Przy programach GRILL i GRATIN należy pamiętać, aby drzwiczki były zawsze zamknięte: w ten sposób można uzyskać zarówno lepsze wyniki pieczenia, jak i znaczną oszczędność energii elektrycznej (około

10%).

• Należy dbać o sprawność i czystość uszczelek, tak aby dokładnie przylegały one do drzwiczek i nie powodowały utraty ciepła.

9

Konserwacja i utrzymanie

PL

Odłączenie prądu elektrycznego

Przed każdą czynnością należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego.

Mycie urządzenia

• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali nierdzewnej oraz uszczelki gumowe mogą być myte przy pomocy gąbki nasączonej letnią wodą i neutralnym mydłem. Jeśli plamy są trudne do usunięcia, należy stosować specjalne produkty przeznaczone do tego typu urządzeń. Zaleca się obficie spłukać i dokładnie osuszyć piekarnik po umyciu. Nie należy stosować proszków ściernych ani substancji wywołujących korozję.

• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone najlepiej po każdym użyciu, gdy jest jeszcze letnie. Należy je umyć przy pomocy ciepłej wody i środka czyszczącego, spłukać i osuszyć miękką szmatką. Unikać środków ściernych.

• Akcesoria mogą być myte jak zwykłe sztućce, także w zmywarkach.

!

Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.

Czyszczenie drzwiczek

Szybę drzwiczek należy czyścić przy pomocy gąbki i środków nie zarysowujących powierzchni, a następnie osuszyć miękką szmatką. Nie należy używać szorstkich narzędzi lub ostrych, metalowych skrobaków, które mogą zarysować powierzchnię i powodować pękanie szyby.

Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować drzwiczki:

1. całkowicie otworzyć drzwiczki ( patrz rysunek );

2. podnieść i obrócić dźwignie znajdujące się w obu zawiasach ( patrz rysunek );

Kontrola uszczelek

Sprawdzać okresowo stan uszczelek wokół drzwiczek piekarnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia uszczelki, należy się skontaktować z najbliższym Centrum Serwisowym ( patrz Serwis ).

Zaleca się nie używać piekarnika do chwili zakończenia naprawy.

Wymiana żarówki

W celu wymiany żarówki w piekarniku:

1. Odkręcić szklaną pokrywę obudowy żarówki.

2. Wykręcić żarówkę i wymienić ją na podobną: moc 25

W, trzonek E 14.

3. Ponownie założyć pokrywę ( patrz rysunek ).

Serwis Techniczny

Należy podać:

• model urządzenia (Mod.)

• numer seryjny (S/N)

Te ostatnie informacje znajdują się na tabliczce znamionowej, umieszczonej na urządzeniu i/lub na jego opakowaniu.

3. przytrzymać drzwiczki za obie zewnętrzne krawędzie, przymykając je powoli, lecz nie całkowicie. Pociągnąć drzwiczki do siebie i wyjąć je z zawiasów ( patrz rysunek ).

Zamontować ponownie drzwiczki wykonując opisane czynności w odwrotnej kolejności.

10

Руководство по эксплуатации

PL

Polski, 1

RS

TR

Русский, 11

Turkish , 21

RO

Română, 31

SE

Svenska, 41

FIM 51 K.A

FIM 51 K.A IX

FIMS 51 K.A

FIMS 51 K.A IX

FIM 53 K.A

FIM 53 K.A IX

FIM 53 KC.A

FIM 53 KC.A IX

FIMS 53 K.A

FIMS 53 K.A IX

FIMS 53 KC.A

FIMS 53 KC.A IX

FIMS 51 K.A AX

ДУХОВОИ ШКАФ

Содержание

Монтаж, 12-13

Расположение

Электрическое подключение

Паспортная табличка

Описание изделия, 14

Общии вид

Панель управления

Включение и эксплуатация, 15

Включение духового шкафа

Таимер

Программы, 16- 17

Программы приготовления

Практические советы по приготовлению

Таблица приготовления

Электронный таймер программирования выпечки, 18

Предосторожности и рекомендации, 19

Общие требования к безопасности

Утилизация

Экономия электроэнергии и охрана окружающеи среды

Техническое обслуживание и уход, 20

Обесточивание изделия

Чистка изделия

Чистка дверцы

Замена лампочки

Сервисное обслуживание

RS

KZ.O.02.0361

Установка

RS

!

Важно сохранить данное руководство для его последующих консультации. В случае продажи, передачи изделия или при переезде на новое место жительства необходимо проверить, чтобы руководство оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новыи владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации и с соответствующими предупреждениями.

!

Внимательно прочитаите инструкции: в них содержатся важные сведения об установке, эксплуатации и безопасности изделия.

Расположение

!

Не разрешаите детям играть с упаковочными материалами.

Упаковочные материалы должны быть уничтожены в соответствии с правилами раздельного сбора мусора

( см. Предосторожности и рекомендации ).

!

Установка изделия производится в соответствии с данными инструкциями квалифицированными специалистами. Неправильныи монтаж изделия может стать причинои повреждения имущества и причинить ущерб людям и домашним животным.

Встроенныи монтаж

Для обеспечения исправного функционирования изделия кухонныи элемент должен иметь соответствующие характеристики:

• панели кухонных элементов, прилегающих к духовому шкафу, должны быть выполнены из термостоикого материала;

• клеи кухонных элементов элементов из фанерованного дерева должен быть устоичивым к температуре 100°C.

• для встраивания духового шкафа под кухонным топом (см. рисунок) или в колонну ниша кухонного элемента должна иметь следующие размеры :

547 mm. min.

45 mm.

560 mm.

Вентиляция

Для обеспечения надлежащеи вентиляции необходимо снять заднюю панель ниши кухонного элемента. Рекомендуется установить духовои шкаф на два деревянных бруска или на сплошное основание с отверстием диаметром не менее 45 х

560 мм (см чертежи).

560 mm.

45 m m.

Центровка и крепление

Для крепления изделия к кухонному элементу: откроите дверцу духового шкафа и завинтите 4 шурупа для деревянных панелеи в 4 отверстия в периметральнои раме.

!

Все защитные элементы должны быть закреплены таким образом, чтобы их можно было снять только при помощи специального инструмента.

Электрическое подключение

!

Духовые шкафы, укомплектованные трехполюсным кабелем электропитания, расчитаны на функционирование с переменным током с напряжением и частотои электропитания, указанными на паспортнои табличке с данными ( см.

ниже ).

595 mm.

545 mm.

24 mm.

!

После встраивания изделия в кухонныи элемент должна быть исключена возможность касания к электрическими частями.

Расход электроэнергии, указанныи на паспортнои табличке изделия, был замерян для данного типа монтажа

12

Подсоединение сетевого кабеля

L

1. Откройте зажимную коробку, нажав при помощи отвертки на выступы с боков крышки: потяните и откройте крышку ( см.

схему) .

2. Порядок подсоединения сетевого кабеля: отвинтите винт кабельного сальника и три винта контактов L-

N и затем прикрепите провода под головками винтов, соблюдая цветовую маркировку Синий (N)

Коричневый (L) Желтозеленый (см.

N

схему) .

3. Закрепите сетевой кабель в специальном кабельном сальнике.

4. Закройте крышку зажимной коробки.

Подсоединение сетевого кабеля изделия к сети электропитания

Установите на сетевои кабель нормализованную штепсельную вилку, расчитанную на нагрузку, указанную на паспортнои табличке (см. сбоку).

В случае прямого подключения к сети электропитания между изделием и сетью необходимо установить многополюсныи выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, расчитанныи на данную нагрузку и соответствующии деиствующим нормативам (выключатель не должен размыкать провод заземления). Сетевои кабель должен быть расположен таким образом, чтобы ни в однои точке его температура не превышала температуру помещения более чем на 50°C.

!

Электромонтер несет ответственность за правильное подключение изделия к электрическои сети и за соблюдение правил безопасности.

Перед подключением изделия к сети электропитания проверьте следующее:

• сетевая розетка должна быть соединена с заземлением и соответствовать нормативам;

• сетевая розетка должна быть рассчитана на максимальную потребляемую мощность изделия, указанную на паспортнои табличке ( см. ниже );

• напряжение сети электропитания должно находиться в пределах значении, указанных на паспортнои табличке ( см. ниже );

• сетевая розетка должна быть совместима со штепсельнои вилкои изделия. В противном случае замените сетевую розетку или штепсельную вилку; не используите удлинители или троиники.

!

Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы сетевои кабель и сетевая розетка были легко доступны.

!

Сетевои шнур изделия не должен быть согнут или сжат.

!

Регулярно проверяите состояние кабеля электропитания и в случае необходимости поручите его замену только уполномоченным техникам ( см.

Техническое обслуживание ).

!

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения перечисленных выше требовании.

RS

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА

Габаритные размеры

ширина 43,5 см. высота 32 см. глубина 40 см.

Объем

Электропитание

МАРКИРОВКА

ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГ

ИИ

л 56 напряжение 220-240 В ~ 50/60 Гц

(смотрите паспортную табличку), макс. поглощаемая мощность 2250 Вт

Директива 2002/40/СЕ об этикетках электрических духовых шкафов.

Норматив EN 50304

Модели, оснащенные охладительной вентиляцией:

Расход электроэнергии Натуральная конвекция – функция нагревания:

Стандартная;

Заявление о расходе электроэнергии класса принудительной конвекции - функция нагревания:

Одновременное приготовление.

Модели без охладительной вентиляции:

Расход электроэнергии принудительная конвекция – в режиме нагрева:

Одновременное приготовление;

Расход электроэнергии Заявление Класса

Натуральная конвекция – функция нагревания: Традициональная духовка. следующим Директивам Европейского

Сообщества: 2006/95/CEE от 12/12/06

(Низкое напряжение) с последующими изменениями – 2004/108/СЕЕ от 15/12/04

(Электромагнитная совместимость) с последующими изменениями – 93/68/СЕЕ от 22/07/93 с последующими изменениями - 2002/96/CE с последующими изменениями.

13

Описание изделия

RS

Общии вид

Панель управления

*

Имеется только в некоторых моделях

14

Включение и эксплуатация

!

При первом включении духового шкафа рекомендуем прокалить его примерно в течение часа при максимальнои температуре с закрытои дверцеи. Затем выключите духовои шкаф, откроите дверцу и проветрите помещение. Запах, которыи вы можете почувствовать, вызван испарением веществ, использованных для предохранения духового шкафа.

Включение духового шкафа

1. Выберите нужную программу приготовления при помощи рукоятки ПРОГРАММЫ.

2. Выберите температуру при помощи регулятора

ТЕРМОСТАТ. В специальнои таблице приводится перечень типов приготовления с соответствующими рекомендуемыми температурами ( см. Программы ).

3. Включенныи индикатор ТЕРМОСТАТА означает текущую фазу нагрева духовки до заданнои температуры.

4. В процессе приготовления в любои момент можно:

- изменить программу приготовления при помощи рукоятки ПРОГРАММЫ;

- изменить температуру при помощи регулятора

ТЕРМОСТАТ;

- прервать приготовление, повернув рукоятку

ПРОГРАММЫ в положение «0».

!

Никогда не ставьте никаких предметов на дно духового шкафа, так как они могут повредить эмалированное покрытие.

!

Всегда ставьте посуду на прилагающуюся решетку.

Охладительная вентиляция

Для понижения температуры вокруг работающего духового шкафа некоторые модели оснащаются охладительным вентилятором. Этот вентилятор направляет струю воздуха между панелью управления и дверцеи духового шкафа.

!

По завершении приготовления вентилятор продолжает работать вплоть до надлежащего охлаждения духовки.

Освещение духового шкафа

Загорается при выборе при помощи рукоятки

ПРОГРАММЫ. Остается включеннои при выборе программы приготовления.

Таимер*

1. Прежде всго необходимо завести таимер, повернув рукоятку ТАИМЕР по часовои стрелке почти на один полныи оборот.

2. Поворачивая рукоятку обратно, против часовои стрелки, задается нужное время – минуты на рукоятке ТАИМЕРА должны совпасть с отметками на панели управления.

3. Таимер отсчитывает время в обратном порядке: по истечении заданного времени раздается звуковои сигнал.

!

Таимер не управляет включением или выключением духового шкафа.

RS

*

Имеется только в некоторых моделях

15

Программы

RS

Программы приготовления

!

Для всех программ можно задать температуру от

60°C до МАКС кроме:

• ГРИЛЬ (рекомендуется устанавливать только

МАКС. температуру);

• ПОДРУМЯНИВАНИЕ (рекомендуется не превышать температуру 200°C).

Программа ТРАДИЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВКА

Включаются два нагревательных элемента: нижнии и верхнии. В режиме традиционального приготовления рекомендуется использовать только один уровень: при использовании нескольких уровнеи распределение температуры будет неоптимальным.

Программа ОДНОВРЕМЕННОЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Включаются все нагревательные элементы (верхнии и нижнии) и вентилятор. Так как жар является постоянным во всем духовом шкафу, воздух обеспечивает однородное приготовление и подрумянивание продукта. Одновременно можно использовать не более двух уровнеи духового шкафа.

Программа ВЕРХНИИ НАГРЕВАТЕЛЬ

Включается верхнии нагревательныи элемент. Эта функция может быть использована для доводки готовых блюд.

Программа ГРИЛЬ

Включается верхнии нагревательныи элемент.

Значительная температура прямого деиствия гриля позволяет получить быстрое образование корочки на поверхности продукта, которая препятствует выходу соков и сохраняет продукт нежным и сочным внутри.

Использование функции гриль в особенности рекомендуется для блюд, для приготовления которых требуется высокая поверхностная температура: телячьих и говяжьих бифштексов, антрекотов, вырезки, гамбургеров и т.д.

В параграфе

«Практические советы по приготовлению» приводятся некоторые примеры использования духового шкафа.

Готовьте блюда с закрытои дверцеи духового шкафа.

Программа ПОДРУМЯНИВАНИЕ

Включается верхнии нагревательныи элемент и вертел. Сочетает однонаправленное выделение жара с принудительнои циркуляциеи воздуха внутри духового шкафа. Это препятствует обгоранию поверхности продуктов, повышая проникающую способность жара. Готовьте блюда с закрытои дверцеи духового шкафа.

Практические советы по приготовлению

!

В режиме вентилируемого приготовления не используите 1-ыи и 5-ыи уровни: они подвергаются прямому воздеиствию горячего воздуха, которыи может сжечь деликатные продукты.

!

При использовании функции ГРИЛЬ и

ПОДРУМЯНИВАНИЕ поместите противень на уровень 1 для сбора жидкостеи, выделяемого при жарке (сок и/или жир).

ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

• Используются 2-ои и 4-ыи уровни, на 2-ои помещаются продукты, требующие более интенсивного жара.

• Установите проитвень снизу, а решетку сверху.

ГРИЛЬ

• Установите решетку на уровень 3 или 4, поместите продукты в центр решетки.

• Рекомендуется выбрать максимальную мощность духовки. Не беспокоитесь, если верхнии элемент не остается постоянно включенным: его работа управляется термостатом.

ПИЦЦА

• Для выпечки вкуснои пиццы используите программу ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

• Используите противень из легкого алюминия, устанавливая его на прилагающуюся решетку.

При использовании противеня время выпечки удлиняется, что затрудняет получение хрустящеи пиццы.

• В случае выпечки пиццы с обильнои начинкои рекомендуется положить на пиццу сыр моццарелла в середине выпечки.

16

Таблица приготовления

Программы

Продукты

Традициональная духовка

Одновременное приготовление

Forno Sopra

(Нагрев сверху)

Гриль

Gratin

(Подрумянивание)

Утка

Жаркое из телятины или говядины

Жаркое из свинины

Печенье (песочное)

Песочный торт с начинкой

Пицца (на 2-х уровнях)

Лазанья

Баранина

Жареная курица с картошкой

Скумбрия

Бисквитный кекс

Эклеры (на 2-х уровнях)

Печенье (на 2-х уровнях)

Бисквит (на 1-ом уровне)

Бисквит (на 2-х уровнях)

Несладкие торты

Доведение доготовности

Камбала и каракатицы

Кальмары и креветки на шампурах

Филе трески

Овощи-гриль

Телячий бифштекс

Отбивные

Гамбургер

Скумбрия

Горячие бутерброды

Курица-гриль

Каракатицы

Вес

(кг)

1

1

1

1+1

1

1

0.5

0.5

0.5

1

1.5

1

1

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1 n.° 4

1.5

1.5

Уровень

Время нагревания

(мин.)

15

15

15

15

15

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

15

15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2 и 4

3

2

2 и 4

2

2

2 и 4

2 и 4

2

2 и 4

3

3

3

3

3

3

3/4

4

4

4

4

4

4

4

3/4

4

2

2

Рекомендуемая температура

230

180

180

200

180

170

190

180

170

170

200

200

200

200

180

180

220

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

200

200

Продолжит-ть приготовления

(минуты)

65-75

70-75

70-80

15-20

30-35

15-20

30-35

40-45

60-70

30-35

40-50

20-25

10-15

15-20

20-25

25-30

-

8-10

6-8

10

10-15

15-20

15-20

7-10

15-20

2-3

55-60

30-35

RS

17

Электронный таймер программирования выпечки

RS

•• ••

Программирование часов

! Часы можно настроить как при выключенном духовом шкафу, так и при включенном, при условии что не было задано время окончания выпечки.

После подключения к электрической сети или после отключения электроэнергии, начнет мигать икона и четыре цифры на ДИСПЛЕЕ.

1. Нажмите несколько раз кнопку и удерживайте до тех пор, пока на ДИСПЛЕЕ не замигает икона и четыре цифровых значения;

2. при помощи “+” и “-” регулируется время; при их удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает установку.

3. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку для фиксирования установки.

Программирование таймера

! Данная функция не прерывает процесса выпечки и не зависит от работы духового шкафа. Она позволяет только включить звуковой сигнал по истечении заданного времени.

1. Нажмите несколько раз кнопку до тех пор, пока на ДИСПЛЕЕ не замигает символ и три цифровые значения;

2. при помощи “+” и “-” регулируется время; при их удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает установку.

3. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку для фиксирования установки.

На дисплее будет показан обратный отсчет времени, по завершении которого включится звуковой сигнал.

Программирование выпечки

!

Запрограммировать готовку можно только после выбора соответствующей программы.

Порядок программирования продолжительности выпечки

1. Нажмите несколько раз кнопку до тех пор, пока на ДИСПЛЕЕ не замигает символ и три цифровые значения;

2. при помощи “+” и “-” регулируется время; при их удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает установку.

3. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку для фиксирования установки.

4. по истечении заданного времени на дисплее показывается надпись END (КОНЕЦ), и духовой шкаф завершает приготовление со звуковым сигналом. Для ее остановки нажмите любую кнопку.

Пример: в 9.00 вы программируете выпечку, на которую потребуется 1 час 15 минут. Приготовление автоматически завершится в 10:15.

Порядок программирования окончания выпечки

! Запрограммировать окончание выпечки можно только после настройки ее продолжительности.

1. Выполните операции с пункта 1 по пункт 3, в которых описывается порядок программирования продолжительности;

2. затем нажмите несколько раз кнопку до тех пор, пока на ДИСПЛЕЕ не замигает символ и четыре цифровых значения;

3. при помощи “+” и “-” регулируется время окончания готовки; при их удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает установку.

4. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку для фиксирования установки.

5. по истечении заданного времени на дисплее показывается надпись END (КОНЕЦ), и духовой шкаф завершает приготовление со звуковым сигналом.

Для ее остановки нажмите любую кнопку.

Включенные символы и указывают, что произведено программирование. На ДИСПЛЕЕ попеременно показывается время окончания и продолжительность выпечки.

• Пример: в 9:00 Вы программируете продолжительность 1 час. В 12:30 планируется завершить цикл. Программа автоматически запускается в 11:30.

Отмена программирования

Порядок отмены запрограммированного значения: нажимать на кнопку до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать символ установки, который нужно отменить, и цифры. Нажимать на кнопку “-” до тех пор, пока на дисплее не появятся цифры 00:00.

одновременно нажать и удерживать кнопки “+” и ”-

”; таким образом отменяются все заданные установки, включая таймер.

18

Предосторожности и рекомендации

!

Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашеи безопасности.

Общие требования к безопасности

• Данное изделие предназначается для непрофессионального использования в домашних условиях.

• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже под навесом, так как воздеиствие на него дождя и грозы является чрезвычаино опасным.

• Для перемещения изделия всегда беритесь за специальные ручки, расположенные с боков духового шкафа.

• Не прикасаитесь к изделию влажными руками, босиком или с мокрыми ногами.

• Изделие предназначено для приготовления пищевых продуктов, может быть использовано только взрослыми лицами в соответствии с инструкциями, приведенными в данном техническом руководстве. Любое другое его использование (например: отопление помещения) считается ненадлежащим и следовательно опасным. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный ненадлежащим, неправильным и неразумным использованием изделия.

• В процессе эксплуатации изделия нагревательные элементы и некоторые части дверцы духового шкафа сильно нагреваются.

Необходимо проявлять острожность во избежание контактов с этими частями и не разрешать детям приближаться к духовке.

• Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых электроприборов не прикасались к горячим частям духового шкафа.

• Не закрываите вентиляционные решетки и отверстия рассеивания тепла.

• Беритесь за ручку дверцы в центре: с боков она может быть горячеи.

• Всегда надеваите кухонные варежки, когда ставите или вынимаете блюда из духовки.

• Не покрываите дно духового шкафа фольгои.

• Не храните в духовом шкафу возгораемых предметов: при случаином включении изделия такие материалы могут загореться.

• Всегда проверяите, чтобы регуляторы находились в положении “ ”/“ ”, когда изделие не используется.

• Не тяните за сетевои кабель для отсоединения вилки изделия из сетевои розетки, возьмитесь за вилку рукои.

• Перед началом чистки или технического обслуживания изделия всегда вынимаите штепсельную вилку из сетевои розетки.

• В случае неисправности категорически запрещается открывать внутренние механизмы изделия с целью их самостоятельного ремонта.

Обращаитесь в Центр Сервисного обслуживания

( см. Техобслуживание ).

• Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу духового шкафа

Утилизация

• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдаите местные нормативы с целью повторного использования упаковочных материалов.

• Согласно Европеискои Директиве 2002/96/СЕ касательно утилизации электронных и электрических электроприборов электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычным городским мусором. Выведенные из строя приборы должны собираться отдельно для оптимизации их утилизации и рекуперации составляющих их материалов, а также для безопасности окружающеи среды и здоровья.

Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися на всех приборах, служит напоминанием об их отдельнои утилизации.

За более подробнои информациеи о правильнои утилизации бытовых электроприборов пользователи могут обратиться в специальную государственную организацию или в магазин.

Экономия электроэнергии и охрана окружающеи среды

• Если вы будете пользоваться духовым шкафом вечером и до раннего утра, это поможет сократить нагрузку потребления электроэнергии электростанциями.

• Рекомендуется всегда готовить в режиме ГРИЛЬ и

ПОДРУМЯНИВАНИЕ с закрытои дверцеи: это необходимо для значительнои экономии электроэнергии (примерно 10%), а также для лучших результатов приготовления.

• Содержите уплотнения в исправном и чистом состоянии, проверяите, чтобы они плотно прилегали к дверце и не пропускали утечек тепла.

RS

19

Техническое обслуживание и уход

RS

Обесточивание изделия

Перед началом какои-либо операции по обслуживанию или чистке отсоедините изделие от сети электропитания.

Чистка изделия

• Наружные эмалированные элементы или детали из нержавеющеи стали, а также резиновые уплотнения можно протирать губкои, смоченнои в теплои воде или в растворе неитрального моющего средства. Для удаления особо трудных пятен используите специальные чистящие средства, имеющиеся в продаже. После чистки рекомендуется тщательно удалить остатки моющего средства влажнои тряпкои и высушить духовку. Не используите абразивные порошки или коррозииные вещества.

• Следует производить внутреннюю чистку духового шкафа после каждого его использования, не дожидаясь его полного охлаждения. Используите теплую воду и моющее средство, ополосните и протрите мягкои тряпкои. Избегаите использования абразивных средств.

• Съемные детали можно легко вымыть как любую другую посуду, также в посудомоечнои машине.

!

Не используите паровые чистящие агрегаты или агрегаты под высоким давлением для чистки изделия.

Чистка дверцы

Для чистки стекла дверцы используите неабразивные губки и чистящие средства, затем вытрите насухо мягкои тряпкои. Не используите твердые абразивные материалы или острые металлические скребки, которые могут поцарапать поверхность и разбить стекло.

Для более тщательнои чистки можно снять дверцу духовки.

1. полностью откроите дверцу духовки ( см. схему);

2. поднимите и поверните шпонки на двух шарнирах

(см. схему);

Проверка уплотнении

Регулярно проверяите состояние уплотнения вокруг дверцы духового шкафа. В случае повреждения уплотнения обращаитесь в ближаишии Центр

Технического Обслуживания ( см. Техническое обслуживание ). Не рекомендуется пользоваться духовкои с поврежденным уплотнением.

Замена лампочки

Замена лампочки в духовом шкафу:

1. Отвинтите стеклянную крышку плафона лампочки;

2. Выкрутите лампочку и замените ее на новую такого же типа: мощность 25 Вт, резьба

Е 14.

3. Восстановите крышку на место ( см. схему).

Техническое обслуживание

!

‘Никогда не обращаитесь к неуполномоченным техникам.

При обращении в Сервия Технического обслуживания сообщите:

• Тип неисправности;

• Модель изделия (Мод.)

• Номер тех. паспорта (серииныи №)

Эти данные вы наидете на паспортнои табличке, расположеннои на изделии.

3. возьмитесь за дверцу руками с двух сторон, плавно закроите ее, но не полностью. Затем потяните дверцу на себя, снимая ее со своего гнезда (см.

схему). Для установки дверцы на место выполните вышеописанные операции в обратном порядке.

20

Kullanma talimatlarý

PL

Polski, 1

RS

Русский, 11

TR

Turkish , 21

RO

Română, 31

SE

Svenska, 41

FIM 51 K.A

FIM 51 K.A IX

FIMS 51 K.A

FIMS 51 K.A IX

FIM 53 K.A

FIM 53 K.A IX

FIM 53 KC.A

FIM 53 KC.A IX

FIMS 53 K.A

FIMS 53 K.A IX

FIMS 53 KC.A

FIMS 53 KC.A IX

FIMS 51 K.A AX

FIRIN

Özet

Montaj, 22-23

Konumlandýrma

Elektrik baðlantýsý

Özellikler etiketi

Cihazýn tanýmlanmasý, 24

Toplu görünüþ

Kontrol paneli

Çalýþtýrma ve kullaným, 25

Fýrýný çalýþtýrýnýz

Timer’ý kullanýnýz

Programlar, 26-27

Piþirme programlarý

Pratik piþirme önerileri

Piþirme çizelgesi

Elektronik piþirme programlayýcýsý, 28

Önlemler ve öneriler, 29

Genel güvenlik

Atýklarýn elimine edilmesi

Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý olunuz

Bakým ve özen, 30

Elektrik akýmýný kesiniz

Cihazý temizleyiniz

Kapaðý temizleyiniz

Ampulü deðiþtiriniz

Teknik Servis

T R

Montaj

T R

!

Her istenildiðinde inceleyebilmek için bu kitapçýðý saklamak önemlidir. Satýþ, devir, yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda yeni sahibinin bilgilenmesi için cihazla beraber býrakýlmalýdýr.

!

Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenlik konusunda önemli bilgiler mevcuttur.

Konumlandýrma

! Ambalajlar çocuklar için oyuncak olmadýklarýndan ayrýþtýrýlmýþ atýklar hakkýndaki kurallar çerçevesinde elimine edilmelidir ( bkz. Önlemler ve Öneriler ).

!

Montaj bu talimatlara uyarak ve vasýflý personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý bir montaj insanlara, hayvanlara ve eþyalara zarar verebilir.

Ankastre (gömme)

Cihazýn doðru çalýþmasýný saðlamak için mobilyasý uygun özelliklere sahip olmalýdýr:

• fýrýna yapýþýk konumdaki paneller ýsýya dayanýklý malzemeden olmalýdýr;

• kaplama-sunta mobilyalar bulunmasý halinde, bunlarýn tutkalý 100ºC ýsýya dayanýklý olmalýdýr;

• Fýrýnýn tezgah altýna ( bkz. þekil ) yada sütun

þeklinde ankastre montajlarýnda mobilya þu ebatlara sahip olmalýdýr:

Havalandýrma

Ýyi bir havalandýrma saðlamak için bölmenin arka cidarý elimine edilmelidir. Fýrýný iki ahþap pervaza, yada en az 45 x 560 mm ebadýnda açýklýða sahip kesintisiz düz bir yüzeye yaslanacak þekilde monte etmek tercih nedeni olmalýdýr ( bkz. þekiller )

560 mm.

45 mm.

Merkezleme ve sabitleme

Cihazý mobilyaya sabitlemek için: fýrýnýn kapaðýný açýnýz ve 4 adet ahþap vidasýný çerçevenin üzerinde bulunan 4 deliðe vidalayýnýz.

547 mm. min.

45 mm.

560 mm.

!

Koruyucu tüm aksam herhangi bir alet kullanmadan sökülemeyecek þekilde sabitlenmelidir.

Elektrik baðlantýsý

!

Üç kutuplu besleme kablosuna sahip fýrýnlar dalgalý akýmla ve özellikler etiketinde belirtilen gerilim ve frekansla çalýþacak þekilde ayarlanmýþtýr ( alt kýsma bakýnýz ).

595 mm.

545 mm.

24 mm.

!

Cihaz yerine yerleþtirildikten sonra elektrikli kýsýmlarýyla temas mümkün olmamalýdýr.

Özellikler etiketinde tüketimle ilgili olarak yer alan veriler bu tipte montaja göre hesaplanmýþtýr.

2 2

Besleme kablosunun montajý

4.

L

1. Bir tornavida yardýmýyla, kapaðýn yan uzantýlarýný kaldýrýp terminal kutu kapaðýný açýnýz: kapaðý çekiniz ve açýnýz ( þekle bakýnýz );

2. Besleme kablosunu

þu þekilde devreye alýnýz: Kablo baðlama vidasý ile L-N üç adet temas vidasýný sökünüz, daha sonra

Mavi (N), Kahverengi

(L), Sarý-Yeþil kablolarýný (renk tablosuna bakarak) vida kafalarý altýna sabitleyiniz ( bkz. þekil ).

N

3. Kabloyu kablo baðlayýcýsýna sabitleyiniz.

Terminal kapaðýný kapatýnýz.

Besleme kablosunun þebekeye baðlanmasý

Kabloya özellikler etiketinde belirtilen yüke uygun bir fiþ monte ediniz ( bkz. yan tarafta ).

Þebekeye doðrudan baðlantý yapýlmasý halinde, cihaz ile þebeke arasýna minimum temas aralýðý 3 mm olan ve yürürlükteki normlara uygun nitelikte çok kutuplu bir anahtar koymak gerekir (toprak kablosu anahtar tarafýndan kesintiye uðratýlmamalýdýr).

Besleme kablosu hiç bir noktasý ortam sýcaklýðýnýn

50ºC üzerine çýkmayacak þekilde yerleþtirilmelidir.

!

Monütör elektrik baðlantýsýnýn doðru yapýlmasýndan ve güvenlik kurallarýna uyulmasýndan sorumludur.

Baðlantýyý yapmadan önce þunlardan emin olunmasý gerekir:

• Prizin toprak baðlantýsý bulunmalý ve yasalara uygun olmalýdýr;

• Priz cihazýn özellikler etiketinde belirtilen maksimum gücünü kaldýrabilecek kapasitede olmalýdýr ( bkz. alt kýsým );

• Besleme gerilimi özellikler tabelasýndaki deðerler arasýnda olmalýdýr ( bkz. alt kýsým );

• Priz cihazýn fiþi ile uyumlu olmalýdýr. Aksi takdirde ya prizi, yada fiþi deðiþtiriniz; uzatma kablosu veya çoklu prizler kullanmayýnýz.

!

Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolayca eriþilebilir durumda olmalýdýrlar.

!

Kablo kývrýlmalara, bükülmelere ve ezilmelere maruz býrakýlmamalýdýr.

!

Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili personel tarafýndan deðiþtirilmelidir.( bkz.

Teknik Servis ).

!

Bu kurallara uyulmamasý halinde firma hiç bir sorumluluk üstlenmeyecektir.

ÖZELLİKLER ETİKETİ

Ebatlar

genişlik 43,5 cm

Yükseklik 32 cm

Derinlik 40 cm

Hacim

lt.

Elektrik bağlantıları

ENERJİ

ETİKETİ

Gerilim 220-240V ~ 50/60Hz

(özellikler etiketine bakınız) emilen azami güç 2250W

Elektrikli fırınlar etiketinde 2002/40/CE mevzuatı.

EN 50304 Düzenlemesi

Soğutma fanı sistemi bulunan modeller

Klasik enerji tüketimi Doğal – ısıtma fonksiyonu:

Geleneksel;

Enerji tüketimi beyanı Güçlendirilmiş klasik sınıf – ısıtma fonksiyonu:

çoklu pişirme programı

Soğutma fanı sistemi bulunmayan modeller

Klasik enerji tüketimi Güçlendirilmiş – ısıtma fonksiyonu:

Çoklu pişirme programı;

Enerji tüketimi beyan Doğal klasik sınıf – ısıtma fonksiyonu:

Geleneksel.

Bu cihaz Avrupa Birliği düzenlemelerine uygundur: 12/12/2006 tarihli (Alçak Basınç)

2006/95/CEE ve üzerinde yapılan değişiklikler - 15/12/04 tarihli

(Elektromanyetik Uyum) 2004/108/CEE ve

üzerinde yapılan değişiklikler - 22/07/93 tarihli 93/68/CEE ve üzerinde yapılan değişiklikler.

2002/96/CE ve üzerinde yapılan değişiklikler.

T R

2 3

Tanýmýcihazýn

T R

Toplu görünüþ

Kontrol paneli

IZGARA

rafı

YAĞ TOPLAMA

TEPSİSİ

rafı

Kontrol paneli

PROGRAMLAR

düğmesi

PROGRAMLAR

düğmesi

Rafların sürgülü

KIZAKLARI konum 5 konum 4 konum 3 konum 2 konum 1

TERMOSTAT

düğmesi

TERMOSTAT

uyarı lambası

TIMER

Düðmesi*

TERMOSTAT

düğmesi

TERMOSTAT

uyarı lambası

ELEKTRONİK

programlayıcı*

* Sadece bazý modellerde mevcuttur.

2 4

Çalýþtýrma ve kullanma

!

Ýlk kez çalýþtýrýldýðýnda fýrýný boþ olarak, kapýsý kapalý ve termostat maksimumda iken en az bir saat

çalýþtýrýnýz. Daha sonra söndürünüz ve fýrýn kapaðýný açýnýz sonrada mekaný havalandýrýnýz. Duyacaðýnýz koku fýrýný korumak için kullanýlmýþ olan bazý malzemelerin buharlaþmasý neticesinde ortaya çýkan kokudur.

Fýrýnýn çalýþtýrýlmasý

1. PROGRAM düðmesini döndürerek istenilen piþirme programýný seçiniz.

2. TERMOSTAT düðmesini döndürerek sýcaklýðý seçiniz. Piþirme Tablosu’nda piþirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen sýcaklýklar mevcuttur ( bkz.

Programlar ).

3. TERMOSTAT uyarý lambasý yanýkken, ayarlanan sýcaklýða eriþilene kadar geçen ýsýnma aþamasýnda olunduðunu gösterir.

4. Piþirme sürereken þunlarý yapmak mümkündür:

- PROGRAM düðmesine müdahale ederek piþirme programýný deðiþtirmek;

- TERMOSTAT düðmesi vasýtasýyla sýcaklýðý deðiþtirmek;

- PROGRAM düðmesini “0” pozisyonuna getirerek piþirme sürecini durdurmak.

!

Fýrýn tabanýna asla herhangi bir cisim koymayýnýz, emayesine zarar verebilirsiniz.

!

Piþirme kaplarýný daima ýzgara üzerine koyunuz mevcut olan (*üst cümleye baðlý-ýzgara kelimesinden

önce).

Soðutma faný

Dýþ sýcaklýðý bir miktar azaltabilmek için bazý modeller soðutma faný ile donatýlmýþtýr. Bu fan kontrol paneli ile fýrýn kapaðý arasýndan çýkan bir havanýn püskürtülmesini saðlar.

!

Piþirme sonunda fýrýn yeterince soðuyana kadar bu fan çalýþýr durumda kalýr.

Fýrýn lambasý

PROGRAM düðmesi ile seçilerek yakýlýr. Bir piþirme programý seçildiðinde yanýk kalýr.

Timer ’ýn kullanýlmasý*

1. TIMER düðmesini saat yönünde hemen hemen bir tam tur döndürerek önce zili kurmak gerekir.

2. Saat yönü aksine geri dönerek, TIMER düðmesi

üzerindeki dakikalarý kontrol panelindeki sabit referans noktasý ile çakýþtýrmak suretiyle istenilen zamaný ayarlayýnýz.

3. Timer dakikalarý sayan bir sayaçtýr: vakit dolduðunda sesli bir uyarý sinyali verir.

!

Timer fýrýnýn yakýlmasý yada söndürülmesini kontrol etmez.

T R

*

Sadece bazý modellerde mevcuttur.

2 5

Programlar

T R

Piþirme programlarý

!

MAX arasýnda bir sýcaklýk ayarý yapýlabilir tüm programlar için 60°C ile:

• IZGARA (Yalniz MAX'a ayarlanmasi tavsiye edilir);

• GRATEN (200°C isinin üzerine çikilmamasi tavsiye olunur).

GELENEKSEL FIRIN programi

Alt ve üst isitma elemanlari devreye girer. Bu geleneksel pisirme konumu ile bir tek pisirme rafinin kullanilmasi daha uygundur: Birden fazla kat kullanildiginda isi dagilimi kötü olur.

ÇOKLU PISIRME programi

Tüm isitma elemanlari devreye girer (alt ve üst) ve fan çalismaya baslar. Tüm firinda isi sabit oldugundan, hava yemegi esit bir sekilde pisirerek kizartir. Ayni anda en fazla iki pisirme rafini kullanmak mümkündür.

ÜST FIRIN programi

Üst isitma elemani yanar. Bu fonksiyon pisirme rötuslari için kullanilabilir.

IZGARA programi

Üst isitma elemani yanar. Izgaranin oldukça yüksek ve direkt isisi yemeklerin yüzeylerinin hizli bir sekilde kizarmasini mümkün kilarken sivi çikisini engelleyerek içlerinin yumusak kalmasini saglar.

Izgarada pisirme özellikle yüksek yüzey isisina ihtiyaç duyan yemekler için tavsiye edilir: Dana ve sigir biftekleri, antrikot, fileto, hamburger vb... Bazi kullanim sekilleri "Pisirme için pratik öneriler" bölümünde verilmistir. Pisirme esnasinda firininizin kapagini kapali olarak muhafaza ediniz.

GRATEN programi

Üst isitma elemani yanar ve fan devreye girer. Tek yönlü termik yansimayla birlikte firin içindeki havanin güçlendirilmis sirkülasyonu baslar. Bu isinin iç kisimlara isleme gücünü artirarak gida yüzeylerinin yanmasini önler. Pisirme esnasinda firininizin kapagini kapali olarak muhafaza ediniz.

Pratik piþirme önerileri

!

Fan çalisirken yapilan pisirmelerde 1 ve 5. raf konumlarini kullanmayiniz: Bunlar direkt olarak sicak hava verdiklerinden , hassas gidalarin üstlerinde yanmaya neden olabilir.

!

IZGARA ve GRATEN pisirmelerde, pisirmeden

çikan atiklari (su ve/veya yag) toplamasi için yag toplama tepsisini 1 pozisyonuna getiriniz.

ÇOKLU PISIRME

• 2 ve 4. raf pozisyonlarini kullaniniz ve daha fazla isi gerektiren yemekleri 2 rafta pisiriniz.

• Yag toplama tepsisini en alta, izgarayi ise üste koyunuz.

IZGARA

• Pisirilecek gidalari izgaranin ortasina yerlestirerek izgarayi 3 veya 4 konumuna yerlestiriniz.

• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanmasi tavsiye edilir. Üst rezistans sürekli olarak yanik kalmazsa endiselenmeyiniz: Bu parçanin

çalismasi bir termostat tarafindan kontrol edilir.

PIZZA

• Iyi bir pizza hazirlamak için ÇOKLU PISIRME programini kullaniniz.

• Hafif alüminyum bir tepsiyi cihazinizla birlikte verilmis olan izgaraya yerlestiriniz.

Yag toplama tepsisi ile pisirme süresi uzar ve pizzaniz çitir çitir olmaz.

• Çok malzemeli pizzalarda mozzarella pisirme isleminin tam ortasinda eklenebilir.

2 6

Piþirme çizelgesi

Programlar

Geleneksel

Fırın

Çoklu

Pişirme

Üst fırın

Izgar

a

Graten

Yemekler

Ördek

Dana veya sığır rosto

Domuz rosto

Bisküvi (ev yapımı)

Turtalar

Pizza (2 raf üzerinde)

Lazanya

Kuzu

Kızarmış tavuk + patates

Uskumru

Plum-cake

Profiterol hamuru (2 raf üzerinde)

Bisküvi (2 raf üzerinde)

Pandispanya (1 raf üzerinde)

Pandispanya (2 raf üzerinde)

Tuzlu tartlar

Pişirme rötuşları

Dil balığı ve ahtapot

Kalamar ve karides şiş

Morina fileto

Izgara sebze

Dana biftek

Pirzola

Hamburger

Uskumru

Tost

Izgara tavuk

Ahtapot

Rafların pozisyonu

3

3

3

3

3

2 ve 4

3

2

2 ve 4

2

2

2 ve 4

2 ve 4

2

2 ve 4

3

3/4

4

4

4

3/4

4

4

4

4

4

2

2

Ağırlık

(Kg)

1

1

1

-

1

1

1

1

1+1

1

1

0.5

0.5

0.5

1

1.5

-

1

1

1

1

1

1

1 n.° 4

1.5

1.5

Ön ısıtma

(dakika)

15

15

15

15

15

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

15

15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Tavsiye edilen sıcaklık derecesi

200

200

200

180

180

230

180

180

200

180

170

190

180

170

170

200

220

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

200

200

Pişirme süresi

(dakika)

65-75

70-75

70-80

15-20

30-35

15-20

30-35

40-45

60-70

30-35

40-50

20-25

10-15

15-20

20-25

25-30

-

8-10

6-8

10

10-15

15-20

15-20

7-10

15-20

2-3

55-60

30-35

T R

2 7

Elektronik piþirme programlayýcýsý

T R

•• ••

Saati ayarlama

!

Saat, fýrýn kapatýldýðýnda veya açýldýðýnda, piþirme programýnýn bitiþ saati önceden ayarlanmadýðý takdirde ayarlanabilir.

Cihaz elektriðe baðlandýktan sonra veya elektrik kesildikten sonra, EKRANDAKÝ simgesi ve dört basamaklý rakam yanýp sönmeye baþlayacaktýr.

1. Ekrandaki simgesi ve dört rakam yanýp sönmeye baþlayana kadar düðmesine birkaç kez basýn.

2. Saati ayarlamak için “+” ve “-” düðmelerini kullanýn; düðmelerden herhangi birini basýlý tutarsanýz, ekran rakamlarý daha hýzlý kaydýracaktýr, böylece istenen deðer daha hýzlý ve kolay ayarlanabilir.

3. Ayarý tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya

düðmesine basýn.

Zamanlayýcýyý ayarlama

! Bu fonksiyon piþirmeyi durdurmaz ve fýrýný etkilemez; ayarlanan zaman süresi geçtiðinde alarmý etkin hale getirmek için kullanýlýr.

1. Ekrandaki simgesi ve üç rakam yanýp sönmeye baþlayana kadar düðmesine birkaç kez basýn.

2. Ýstenen saati ayarlamak için “+” ve “-” düðmelerini kullanýn; düðmelerden herhangi birini basýlý tutarsanýz, ekran rakamlarý daha hýzlý kaydýracaktýr, böylece deðer daha hýzlý ve kolay ayarlanabilir.

3. Ayarý tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya

düðmesine basýn.

Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi geçtiðinde, alarm etkin hale gelecektir.

Piþirmeyi programlama

! Programlama yapýlmadan önce piþirme modu seçilmelidir.

Piþirme süresini programlama

1. EKRANDAKÝ simgesi ve üç rakam yanýp sönmeye baþlayana kadar düðmesine birkaç kez basýn.

2. Ýstenen süreyi ayarlamak için “+” ve “-” düðmelerini kullanýn; düðmelerden herhangi birini basýlý tutarsanýz, ekran rakamlarý daha hýzlý kaydýracaktýr, böylece deðer daha hýzlý ve kolay ayarlanabilir.

3. Ayarý tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya

düðmesine basýn.

4. Ayarlanan saat geçtiðinde, EKRANDA BÝTTÝ yazýsý görünür, fýrýn piþirmeyi býrakýr ve alarm çalar.

Durdurmak için herhangi bir düðmeye basýn.

• Örneðin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalýk bir süre programlandý. Program ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak duracaktýr.

Piþirme modu için bitiþ süresini ayarlama

!

Piþirme bitimi süresi programlanmadan önce piþirme süresi ayarlanmalýdýr.

1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adýmlarý yukarýda belirtildiði gibi ayarlayýn.

2. Ardýndan, EKRANDAKÝ simgesi ve dört rakam yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar düðmesine basýn.

3. Piþirme bitimi süresini ayarlamak için “+” ve “-n” düðmelerini kullanýn; düðmelerden herhangi birini basýlý tutarsanýz, ekran deðerleri daha hýzlý kaydýracaktýr, böylece istenen deðer daha hýzlý ve kolay ayarlanabilir.

4. Ayarý tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya

düðmesine basýn.

5. Ayarlanan saat geçtiðinde, EKRANDA BÝTTÝ yazýsý görünür, fýrýn piþirmeyi býrakýr ve alarm çalar.

Durdurmak için herhangi bir düðmeye basýn.

ve düðmeleri yandýðýnda.programlama

ayarlanmýþ olur. EKRANDA sýrasýyla piþirme bitimi süresi ve piþirme süresi gösterilir.

• Örneðin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmýþ. Bitiþ süresi olarak 12:30 planlanmýþ. Program ö.ö. 11:30’da otomatik olarak baþlayacaktýr.

Bir programý iptal etme

Bir programý iptal etmek için:

• Ýptal etmek istediðiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki rakamlarýn yanýp sönmesi bitene kadar

düðmesine basýn. 00:00 rakamlarý ekranda görünene kadar “-” düðmesine basýn.

• “+” ve “-” düðmelerini basýlý tutarsanýz zamanlayýcý ayarlarý dahil önceden seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.

2 8

Önlemler ve öneriler

!

Cihaz uluslararasý güvenlik normlarýna uygun

þekilde tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik amaçlý olup dikkatlice okunmalarý gerekir.

Genel güvenlik

• Bu cihaz profesyonel amaçlý deðil, meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

• Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara kurulmaz, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz býrakýlmasý son derece tehlikelidir.

• Cihazý yerinden hareket ettirirken daima fýrýnýn yan taraflarýnda bulunan tutma kulplarýndan yararlanýnýz.

• Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada ýslak el ayaklarla dokunmayýnýz.

• Cihaz, sadece yetiþkin kiþiler tarafýndan ve bu kitapçýkta aktarýlan talimatlara göre, yemek piþirmek amaçlý kullanýlmalýdýr. Her türlü diðer kullanýmlar (örneðin: ortam

ýsýtmasý) uygunsuz ve bu nedenle tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalý ve mantýk dýþý kullanýmlardan kaynaklanan muhtemel zararlardan sorumlu tutulamaz.

• Cihazýn kullanýmý sýrasýnda ýsýtýcý elemanlar ile fýrýnýn bazý kýsýmlarý çok sýcak duruma gelirler. Bunlara dokunmamaya dikkat ediniz ve çocuklarý uzak tutunuz.

• Mekandaki diðer beyaz eþyaya ait kablolarýn fýrýnýn sýcak kýsýmlarýna temas etmesini önleyiniz.

• Havalandýrma ve ýsý daðýlma noktalarýný týkamayýnýz.

• Fýrýn kapaðý açma kulpunu tam ortasýndan tutunuz: yan taraflarý sýcak olabilir.

• Yemek kaplarýný fýrýna sürerken ve çýkarýrken daima fýrýn eldivenleri kullanýnýz.

• Fýrýnýn zeminini alüminyum folyo ile kaplamayýnýz.

• Fýrýn içine tutuþur nitelikte malzeme koymayýnýz.

içinde böyle malzemeyle bilmeden yakýlýrsa alev alabilir.

• Cihazýn kullanýlmadýðý zamanlarda düðmelerin daima “ ”/“ ” pozisyonunda olduklarýndan emin olunuz.

• Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin kendisinden tutarak çekiniz.

• Fiþi prizden çekmeden temizlik ve abkým iþlemleri yapmayýnýz.

• Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý kurcalamayýnýz. Teknik servise haber veriniz.( bkz.

Teknik Servis )

• Fýrýn kapaðý açýkken kapak üzerine aðýr cisimler koymayýnýz.

• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel kapasiteleri kýsýtlý kiþiler tarafýndan kullanýlamayacaðý gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kiþinin gözetimi altýnda bulunmadýkça veya cihazýn kullanýmý hakkýnda ön bilgiler almýþ olmadýkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alýþkanlýðý bulunmayan kimseler tarafýndan da kullanýlmamalýdýr.

• Çocuklarýn cihazla oynamasýna izin vermeyin.

Atýklarýn elimine edilmesi

• Ambalaj malzemelerinin yok edilmesi: yerel yasalara uyunuz, bu þekilde ambalajlarýn geri dönüþümü mümkün olur.

• Elektrik ve elektronik cihazlarýn atýklarýný degerlendirme 2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz esyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye edilmemesi

öngörülmüstür. Kullanýlmayan cihazlarýn, madde geri kazaným ve geri dönüsüm oranýný en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saglýgýna olasý zararlarý engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý toplama hükümlerini hatýrlatmak amacýyla üstünde çarpý isareti olan sepet sembolü verilmistir.

Cihazlarýn tasfiye edilmesi konusunda daha genis bilgi almak için cihaz sahiplerinin mevcut müsteri hizmetine veya satýs noktalarýna basvurulmasý gerekir.

Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý olunuz

• Fýrýn ikindi vakitleri ile sabahýn ilk saatleri arasýnda kalan zaman diliminde çalýþtýrýldýðýnda elektrik

þirketlerinin emilim yükünün azaltýlmasýna katký saðlanýr.

• IZGARA ve GRATEN pisirmelerinin daima firin kapagi kapali vaziyette yapilmasi önerilir: Bu hem daha iyi sonuç elde edilmesini hem de enerji tasarrufunu saglar (yaklasik 10%).

• Contalarý temiz ve bakýmlý tutunuz, böylelikle kapaða tam yapýþarak ýsý kaybýný önlerler.

T R

2 9

Bakým ve özen

T R

Elektrik akýmýný kesiniz

Her türlü iþlemi yapmadan önce cihazýn elektrik

þebekesiyle baðlantýsýný kesiniz.

Cihazý temizleyiniz

• Emayeli veya inox dýþ kýsýmlar ile lastik contalar

ýlýk su ve nötr sabunlu bir süngerle temizlenebilir.

Lekeler çok zor çýkan türdense özel ürünler kullanýnýz. Bol su ile durulayýp temizlikten sonra kurulayýnýz. Çizici tozlar ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýnýz.

• Fýrýnýn içi mümkünse her kullanýmdan sonra, daha henüz ýlýkken temizlenmelidir. Sýcak su ve deterjan kullanýnýz ve yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Çizici maddelerden kaçýnýnýz.

• Sürgülü kýzaklar hariç aksesuarlar normal bulaþýk yýkama sistemiyle ve bulaþýk makinesinde de yýkanabilirler.

• Cihazý temizlerken asla buharlý yada yüksek basýnçlý temizleyiciler kullanmayýnýz.

Kapaðý temizleyiniz

Cam aþýndýrýcý olmayan ürün ve sünger kullanýlarak temizlenmeli ve yumuþak bir bezle kurutulmalýdýr.

Camý çizebilecek ya da camýn kýrmasýna neden olabilecek aþýndýrýcý pürüslü malzeme veya keskin madeni kazýyýcý kullanýlmamalýdýr.

Daha özenli bir temizlik için fýrýn kapaðý sökülebilir:

1. kapaðý tamamen açýnýz ( bkz. þekil );

2. menteþeler üzerindeki kollarý yukarý kaldýrýp döndürünüz ( bkz. þekil );

Ampulü deðiþtiriniz

Fýrýnýn aydýnlatma lambasýný deðiþtirmek için:

1. Duyun cam kapaðýný gevþetip alýnýz.

2. ampulü sökünüz ve aynýsýyla deðiþtiriniz: gücü 25

W, baðlantý E 14.

3. kapaðý tekrar takýnýz ( bkz. þekil ).

Teknik Servis

Þunlarý iletiniz:

• cihazýn modeli (Mod.)

• seri numarasý (S/N)

Bu son bilgi cihaz yada ambalajý üzerinde bulunan

özellikler etiketinde yazýlýdýr.

Cihazýn ömrü 10 yýldýr.

3. kapaðý iki dýþ yanýndan tutarak, aralýk kalacak þekilde yavaþça kapatýnýz. Sonra kapaðý menteþelerinden

çýkararak kendinize doðru

çekiniz (þekle bakýnýz) .

Kapýyý ayný iþlemleri tersten uygulayarak yerine monte ediniz.

Contalarý kontrol ediniz

Fýrýn kapaðýný çevreleyen contanýn durumunu periyodik olarak kontrol ediniz. Hasarlý olmasý halinde en yakýn Teknik Servise baþvurunuz ( bkz. Teknik

Servis ). Bu durumda fýrýný kullanmanýzý onarým gerçekleþene kadar tavsiye etmeyiz.

INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA PAZARLAMA A.Ş.

Ka rahasan Sok. No:11 Balmumcu 34349 Beşiktaş/İs tanbul

TEL:

(+90) 212 355 53 00

FAKS:

(+90) 212 212 95 59

WEB:

www.indesit.com.tr

3 0

Instrucţiuni de utilizare

CUPTOR

PL

Polski, 1

RS

Русский, 11

TR

Turkish , 21

RO

Română, 31

SE

Svenska, 41

FIM 51 K.A

FIM 51 K.A IX

FIMS 51 K.A

FIMS 51 K.A IX

FIM 53 K.A

FIM 53 K.A IX

FIM 53 KC.A

FIM 53 KC.A IX

FIMS 53 K.A

FIMS 53 K.A IX

FIMS 53 KC.A

FIMS 53 KC.A IX

FIMS 51 K.A AX

Cuprins

Instalare, 32-33

Amplasare

Conexiuni electrice

Plăcuţa de caracteristici

Descrierea aparatului, 34

Vedere de ansamblu

Panou de comandă

Pornire şi utilizare, 35

Pornirea cuptorului

Utilizarea cronometrului

Programe, 36-37

Programe

Recomandări pentru coacerea alimentelor

Tabel timp coacere

Programator de coacere electronic, 38

Precauţii şi sfaturi, 39

Siguranţă generală

Eliminarea deşeurilor

Protejaţi şi respectaţi mediul înconjurător

Întreţinere şi curăţire, 40

Întrerupeţi alimentarea electrică a aparatului.

Curăţarea aparatului

Curăţarea uşii

Înlocuirea becului

Asistenţă

RO

Instalare

RO

!

Este important să păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. Furnizează indicaţii importante privind securitatea instalării, utilizării şi

întreţinerii aparatului.

! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: ele conţin informaţii importante privind instalarea, utilizarea şi siguranţa.

Sunt informaţii importante privind instalarea, utilizarea şi securitatea.

Amplasare

!

Ambalajele nu sunt jucării pentru copii şi trebuie eliminate conform normelor privind colectarea diferenţiată a gunoaielor. ( vezi Precauţii şi sfaturi ).

!

Instalarea se va face conform prezentelor instrucţiuni, numai de persoane calificate. Instalarea greşită a aparatului poate cauza daune persoanelor, animalelor sau bunurilor.

Pornirea aparatului

Pentru a garanta buna funcţionare a aparatului este necesar ca mobilierul să aibă caracteristicile adecvate:

• panourile de lângă cuptor trebuie să fie dintr-un material rezistent la căldură;

• dacă mobilierul este din lemn îmbrăcat în furnir, cleiurile utilizate trebuie să reziste la temperatura de

100°C;

• pentru încastrarea cuptorului, atât în cazul montarii sub blat ( vezi figura ) cât si al montarii pe coloana, mobilierul trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni:

Aerisire

Pentru a garanta o mai bună aerisire, este necesar să

îndepărtaţi peretele din spate al compartimentului. Se recomandă instalarea cuptorului a.î. acesta să se sprijine pe două bare de lemn sau pe un blat cu deschiderea de cel puţin 45 x 560 mm ( vezi figuri ).

560 mm.

45 mm.

Centrare şi fixare

Pentru a fixa aparatul pe mobilier: deschideţi uşa cuptorului şi înşurubaţi cele 4 şuruburi pentru lemn în cele 4 găuri ale scheletului.

!

Toate componentele care garantează protecţia aparatului trebuie să fie fixate astfel încât să nu poată fi scoase cu mâna liberă.

547 mm. min.

45 mm.

560 mm.

595 mm.

545 mm.

24 mm.

!

După montarea încastrată a aparatului, persoanele nu trebuie să intre în contact cu componentele electrice.

Declaraţiile de consum indicate pe placa de caracteristici au fost măsurate cu acest tip de montaj.

32

Conexiuni electrice

! Cuptoarele dotate cu un cablu de alimentare tripolar sunt predispuse pentru funcţionarea în curent alternativ; tensiunea şi frecvenţa sunt indicate pe placa de caracteristici ( vezi mai jos ).

Montarea cablului de alimentare

L

N

1. Deschideţi cutia de borne cu o şurubelniţă, apăsând pe proeminenţele laterale ale capacului: trageţi şi deschideţi capacul (vezi figura).

2. Punerea în funcţiune a cablului de alimentare: deşurubaţi şurubul presetupei şi cele 3 şuruburi corespunzătoare contactelor L-N, apoi fixaţi cablurile sub capul şuruburilor, fiind atenţi la culori -

Albastru (N) Maro (L)

Galben-Verde (vezi figura).

3. Fixaţi cablul în presetupa specială.

4. Închideţi capacul cutiei cu borne.

Racordarea cablului de alimentare la reţea

Montaţi pe cablu un ştecăr normalizat pentru sarcinile indicate pe tabela de caracteristici ( vezi fig alăturată).

Aparatul trebuie conectat direct la reţea printr-un

întrerupător omnipolar cu deschiderea minimă între contacte de 3 mm instalat între aparat şi reţea, dimensionat la sarcina indicată şi conform normelor electrice în vigoare (firul de pămînt nu trebuie întrerupt de întrerupător). Cablul de alimentare nu trebuie să vină în contact cu suprafeţe cu temperatură mai mare de 50°C.

!

Singurul responsabil pentru corectitudinea executării conexiunii electrice şi pentru respectarea normelor de siguranţă este instalatorul.

Înainte de a efectua legătura, asiguraţivă că:

• priza trebuie să aibă împământare şi să corespundă dispoziţiilor prevederilor legale în vigoare;

• priza să poată suporta sarcina maximă de putere a maşinii, indicată pe plăcuţa de caracteristici ( vezi mai jos );

• tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate pe plăcuţa cu caracteristici( vezi mai jos );

• priza trebuie să fie compatibilă cu ştecărul aparatului. În caz contrar, adresaţi-vă unui electrician calificat pentru a înlocui ştecărul. Nu folosiţi triplu-ştecăre sau prelungitoare.

!

După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi priza de curent trebuie să fie uşor accesibile.

!

Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.

!

Cablul trebuie să fie controlat periodic şi înlocuit de electricieni autorizaţi ( vezi Asistenţa ).

!

Firma îşi declină orice responsabilitate în cazul

în care aceste norme nu se respectă.

RO

PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI

Dimensiuni

lăţime 43,4 cm

înălţime 32 cm profunzime 40 cm

Volum

56

Conexiuni electrice

ENERGY LABEL

tensiune: 220-240V ~ 50/60Hz

(vezi plăcuţa cu caracteristici) putere maximă absorbită 2250W

Directiva 2002/40/CE pe eticheta cuptoarelor electrice.

Norma EN 50304

Modele cu ventilaţie de răcire:

Consum energie convecţie naturală funcţie de încălzire:

Static

Consum energie declaraţie Clasă convecţie forţată funcţie de încălzire:

Ventilat

Modele fără ventilaţie de răcire:

Consum energie convecţie forţată funcţie de încălzire:

Ventilat

Consum energie declaraţie Clasă convecţie naturală funcţie de încălzire:

Static

Această aparatură este conformă cu următoarele Directive

Comunitare:

2006/95/CEE din data de 12/12/06

(Tensiuni joase) şi modificări succesive;

-2004/108/CEE din data de

15/12/04 (Compatibilitate electromagnetică) cu modificările ulterioare.

-93/68/CEE din data de 22/07/93 şi modificări succesive.

- 2002/96/CE şi modificări succesive.

33

Descrierea aparatului

RO

Vedere de ansamblu

Panoul de control

Raft

GRĂTAR

Raft

TAVĂ

GHIDAJE

culisare rafturi

pozi ţ ia 5 pozi ţ ia 4 pozi ţ ia 3 pozi ţ ia 2 pozi ţ ia 1

Panou de comandă

Selector

PROGRAME

Selector

TERMOSTAT

Indicator

TERMOSTAT

Selector

PROGRAME

Selector

TIMER*

Selector

TERMOSTAT

Indicator

TERMOSTAT

Programator

ELECTRONIC*

* doar pe anumite modele.

34

Pornire şi utilizare

!

La prima aprindere, vă recomandăm să lăsaţi cuptorul să funcţioneze în gol timp de aproximativ o oră, cu termostatul la maxim şi uşa închisă. Stingeţi apoi cuptorul, deschideţi uşa şi aerisiţi camera. Aparatul poate emana un miros neplăcut datorită evaporării substanţelor protectoare folosite în timpul procesului de fabricaţie.

Pornirea cuptorului

1. Selectaţi programul de coacere dorit rotind butonul

PROGRAME.

2. Alegeţi temperatura rotind butonul TERMOSTAT. O listă cu tipurile de coacere şi temperaturile recomandate poate fi consultată în Tabelul coacere

( vezi Programe ).

3. Indicatorul TERMOSTAT aprins fixat pe panoul de control semnalează că preîncălzirea este terminată: introduceţi alimentele de preparat în cuptor.

4. În timpul coacerii sunt întotdeauna posibile:

- modificarea programului de coacere acţionînd butonul

PROGRAME;modificarea temperaturii acţionînd butonul TERMOSTAT;

- întreruperea coacerii aducînd butonul PROGRAME în pozitia “0”.

!

Nu aşezaţi niciodată obiecte pe fundul cuptorului, pentru că riscaţi să deterioraţi smalţul.

!

Aşezaţi întotdeauna recipientele/vasele cu mâncare pe grătarul din dotare.

Ventilator de răcire

Pentru a reduce temperatura din exteriorul cuptorului, unele modele sunt dotate cu un ventilator de răcire care generează un jet de aer între panoul de comandă şi uşa cuptorului.

!

La terminarea perioadei de coacere, ventilatorul ramâne în functiune pâna când cuptorul este aproape rece.

Becul cuptorului

Se aprinde selectînd cu butonul PROGRAME.

Rămîne aprins cînd se selectează un program de coacere.

Utilizarea cronometrului

1. Este necesar în primul rând ca alarma să fie

încărcată: de aceea, rotiţi buşonul TIMER cu 1 tură, în sens orar.

2. Rotind buşonul în sens contrar acelor de ceasornic, reglaţi timpul de coacere a.î. minutele dorite (indicate pe buşonul cronometrului) să fie în dreptul reperului fix de pe panoul de control.

3. Timerul este un cronometru: după expirarea timpului reglat, declanşează o alarmă.

!

Cronometrul nu comandă aprinderea sau stingerea cuptorului.

RO

* doar pe anumite modele.

35

Programe

RO

Programe

! La toate programele se poate fixa o temperatura între

60? si MAX, cu exceptia:

• GRILL (se recomandă numai nivelul MAX)

• GRATIN (se recomandă să nu se depăşească

200°C).

Programul CUPTOR TRADIŢIONAL

Se activează cele două elemente de încălzire inferior şi superior. La această coacere tradiţională este mai bine să se utilizeze un singur raft; utilizînd mai multe rafturi se face o distribuire neuniformă a căldurii.

Programul MULTICOACERE

Se activează toate elementele de încălzire (superior şi inferior) şi intră în funcţiune ventilatorul. Căldura fiind constantă în tot cuptorul, aerul coace şi rumeneşte alimentul în mod uniform. Se pot utiliza maxim două rafturi simultan.

Programul CUPTOR DEASUPRA

Se activează elementul de încălzire din partea superioară. Această funcţie poate fi utilizată pentru retuşări de coacere.

Programul GRĂTAR

Se activează elementul de încălzire din partea superioară. Temperatura foarte mare şi directă a grătarului permite rumenirea superficială imediată a cărnii împiedicînd ieşirea lichidului din carne şi menţinînd-o mai fragedă.. Pregătirea alimentelor pe grătar este recomandată în toate cazurile unde este nevoie de o temperatură superficială ridicată: biftec de vită sau mânzat, antricot, muşchi, hamburger, etc.

În capitolul “Sfaturi practice pentru coacere” sunt menţionate câteva exemple de utilizare. În timpul creşterii aluatului ţineţi uşa cuptorului închisă.

Programul GRATIN

Se activează elementul de încălzire superior şi intră în funcţiune ventilatorul. Uneşte la radiaţia termică unidirecţională circulaţia forţată a aerului în interiorul cuptorului. Aceasta împiedică arderea superficială a alimentelor mărind puterea de penetrare a căldurii. În timpul creşterii aluatului ţineţi uşa cuptorului închisă.

Sfaturi practice pentru coacere

!

La coacerile ventilate nu utilizaţi poziţiile 1 şi 5: sunt atacate direct de aerul cald, care poate provoca arsuri alimentelor delicate.

!

La coacerile GRILL şi GRATIN, aşezaţi vasul de scurgere a grăsimii în poziţia 1 pentru a colecta reziduurile de coacere (sucuri şi/sau grăsimi).

MULTICOACERE

• Utilizaţi rafturile 2 şi 4, punînd la 2 alimentele care necesită mai multă căldură.

• Puneţi vasul de scurgere a grăsimii jos şi grătarul sus.

GRĂTAR

• Inseraţi grătarul în poziţia 3 sau 4, puneţi alimentele în centrul grătarului.

• Se recomandă alegerea nivelului energetic maxim.

Nu vă alarmaţi dacă rezistenţa de sus rămâne permanent aprinsă : funcţionarea sa este comandată de un termostat.

PIZZA

• Pentru o coacere bună a pizzei utilizaţi programul

MULTICOACERE.

• Utilizaţi o tavă uşoară pentru pizza din aluminiu şi sprijiniţi-o pe grătarul din dotare.

Tava de colectare prelungeşte timpul de coacere şi vă

împiedică să obţineţi o pizza crocantă.

• Dacă vă plac pizzele foarte garnisite, vă recomandăm să introduceţi mozzarella numai după ce a trecut jumătate din timpul de coacere necesar.

36

Tabel timp coacere

Programe Alimente

Cuptor

Tradiţional

Coacere pe mai multe rafturi

Raţă

Friptură de viţel sau vită

Friptură de porc

Biscuiţi (din aluat fraged)

Tarte

Pizza (pe 2 rafturi)

Lasagne

Miel

Pui fript + cartofi

Scrumbie

Prăjitură cu prune

Bignè (pe 2 rafturi)

Biscuiţi (pe 2 rafturi)

Pandişpan (pe 1 raft)

Pandişpan (pe 2 rafturi)

Tarte sărate

Cuptor Deasupra

Retuşări de coacere

Gril

l

Limbă de mare şi sepie

Rotisor cu calamari şi creveţi

Filet de cod

Legume la grătar

Cotlet de viţel

Şniţele

Hamburger

Scrumbie

Toast

Gratin

Pui la grătar

Sepie

Poziţia rafturilor

3

3

3

3

3

2 şi 4

3

2

2 şi 4

2

2

2 şi 4

2 şi 4

2

2 şi 4

3

3/4

4

4

4

4

4

4

4

4

3/4

2

2

Greutate

(Kg)

1

1

1

-

1

1

1

1

1+1

1

1

0.5

0.5

0.5

1

1.5

-

1

1

1

1

1

1

1

1 nr. 4

1.5

1.5

Preîncălzire

(minute)

15

15

15

15

15

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

15

15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Temperatura recomandată

200

200

200

180

180

230

180

180

200

180

170

190

180

170

170

200

220

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

200

200

Durata coacerii

(minute)

65-75

70-75

70-80

15-20

30-35

15-20

30-35

40-45

60-70

30-35

40-50

20-25

10-15

15-20

20-25

25-30

-

8-10

6-8

10

10-15

15-20

15-20

7-10

15-20

2-3

55-60

30-35

RO

37

Programator de coacere electronic

RO

Pictograma

SFÎRŞIT

COACERE

Pictograma

DURATĂ

Tastă

REDUCERE TIMP

DISPL

•• ••

Tastă

REGLARE ORĂ

Pictograma

CEAS

Pictograma

CONTOR MINUTE

Tastă

CREŞTERE TIMP

Fixaţi ceasul

!

Se poate fixa atît atunci cînd cuptorul este stins cît si atunci cînd este aprins, dar nu s-a programat sfîrsitul coacerii. Dupa racordarea la reteaua electrica sau dupa o întreruperii a alimentarii cu curent, pictograma si cei patru digiti numerici de pe DISPLAY lumineaza intermitent.

1. Apăsaţi de mai multe ori tasta pînă când se aprind pictograma şi cei patru digiţi numerici pe

DISPLAY;

2. cu tastele “+” si “-” reglati ora; daca se tin apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.

3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta pentru a fixa setarea.

Setaţi contorul de minute

!

Această funcţie nu întrerupe coacerea şi nu ţine cont de utilizarea cuptorului; permite doar acţionarea semnalului acustic la terminarea minutelor setate.

1. Apăsaţi de mai multe ori tasta pînă când se aprind pictograma şi cei patru digiţi numerici pe

DISPLAY;

2. cu tastele “+” si “-” reglati timpul dorit; daca se tin apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.

3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta pentru a fixa setarea.

Display-ul va afişa contorizarea în sens invers. După expirarea sa, se va auzi un semnal acustic.

Programarea coacerii

!

Programarea este posibilă doar după selectarea unui program de coacere.

Programarea duratei de coacere

1. Apasati de mai multe ori tasta pîna cînd se aprind pictograma si cei trei digiti numerici pe DISPLAY; 2.

Cu tastele “+” si “-” reglati durata dorita; daca se tin apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.

3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta pentru a fixa setarea.

4. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris

END, cuptorul termină coacerea şi se emite un semnal acustic.

• De exemplu: este ora 9:00 şi este planificată o durată de 1 oră şi 15 minute. Programul se opreşte automat la 10:15.

Programarea sfîrşitului coacerii

! Programarea sfîrşitului coacerii este posibilă doar după selectarea unei durate de coacere.

1. Urmaţi procedura de la 1 la 3 descrisă pentru durată;

2. Apoi apăsaţi de mai multe ori tasta pînă când se aprind pictograma şi cei patru digiţi numerici pe

DISPLAY;

3. Cu tastele “+” si “-” reglati ora dorita de terminare a coacerii; daca se tin apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.

4. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta pentru a fixa setarea.

5. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris

END, cuptorul termină coacerea şi se emite un semnal acustic.

Pictogramele şi aprinse semnalizează că a fost efectuată o programare. Pe DISPLAY sunt afişate alternativ ora de terminare a coacerii şi durata.

Anularea unei programări

Pentru anularea unei programări:

• Apasati tasta pîna ce se aprind pictograma setarii de anulat si digitii pe display. Apasati tasta “-” pîna când pe display apar cifrele 00:00.

• tineti apasate simultan tastele “+” si ”-”; astfel se anuleaza toate programarile efectuate inclusiv contorul de minute.

38

Măsuri de precauţie şi recomandări

!

Aparatul a fost proiectat şi construit în conformitate cu normele internaţionale de siguranţă. Recomandările sunt furnizate pentru siguranţa dumneavoastră şi vă recomandăm să le citiţi cu atenţie.

Siguranţă generală

• Acest aparat de uz casnic fost conceput pentru a fi folosit numai în interiorul locuinţelor.

• Aparatul nu poate fi instalat în aer liber, nici în

încăperi acoperite. Expunerea lui la ploi sau furtuni este periculoasă.

• Pentru a mişca aparatul, folosiţi mânerele aplicate pe părţile laterale ale cuptorului.

• Nu atingeţi aparatul când sunteţi desculţi sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede.

• Aparatul trebuie sa fie utilizat numai pentru coacerea alimentelor si numai de persoane adulte, conform instructiunilor din manual.

Orice alta utilizare (de exemplu: încalzirea locuintei) este considerata improprie si deci periculoasa. Fabricantul nu va putea fi considerat responsabil pentru eventuale daune provenite din utilizarea improprie, gresita sau irationala a aparatului.

• În timpul folosirii aparatului, elementele de

încălzire şi unele zone ale uşii cuptorului devin foarte calde. Fiţi atenţi să nu le atingeţi;

îndepărtaţi copiii de aragaz.

• Asiguraţi-vă că alte cabluri de alimentare ale altor aparate electrocasnice nu ating părţile încălzite ale cuptorului.

• Nu obstrucţionaţi deschiderile sau fantele de ventilaţie sau de ieşire a căldurii.

• Când deschideţi uşa cuptorului, aşezaţi mâna în mijlocul mânerului, pentru a trage: spre margini, mânerul poate fi prea cald.

• Utilizaţi întotdeauna mănuşi speciale pentru a băga sau scoate recipientele din cuptor.

• Nu puneţi folie de aluminiu pe fundul cuptorului pentru a împiedica împrăştierea reziduurilor.

• Nu aşezaţi materiale inflamabile în cuptor: dacă cuptorul se aprinde din greşeală, materialele depozitate pot lua foc.

• Asigurati-va întotdeauna ca busoanele sunt în pozitia

“ ”/“ ” atunci când nu utilizati aparatul.

• nu trageti de cablul de alimentare sau de aparat, pentru al scoate din priza.

• Nu executaţi nici o operaţie de curăţire sau întreţinere

înainte de a fi scos ştecărul din priză.

• În caz de funcţionare greşită, nu încercaţi să reparaţi singuri aparatul. Reparaţiile executate de persoanele necalificate pot provoca vătămarea persoanelor sau deteriorarea aparatului. Apelaţi Centrul de Asistenţă

( vezi Asistenţa ).

• Nu aşezaţi obiecte grele pe uşa cuptorului, când este deschisă.

• Nu este prevăzut ca aparatul să fie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, de către persoane fără experienţă sau care nu sunt familiarizate cu produsul. Dacă acestea nu sunt supravegheate de o persoană responsabilă de securitatea lor sau care nu au primit instrucţiuni preliminare privind utilizarea aparatului.

• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.

Scoaterea din uz a aparatului

• Respectaţi normele de protecţie a mediului locale privind colectarea materialului de ambalaj în vederea reciclării: Respectaţi normele în vigoare privind casarea aparatelor vechi.

• Directiva Europeană 2002/96/CE cu privire la DEEE – deşeurile de echipamente electrice şi electronice – prevede colectarea aparaturilor electrice şi electronice scoase din uz separat de deşurile menajere obişnuite, pentru a optimiza reciclarea şi recuperarea materialelor de fabricaţie, în scopul de a reduce impactul asupra mediului înconjurător şi sănătăţii omului. Simbolul tomberonului barat care apare pe toate produsele vă aminteşte că aveţi această obligaţie: aparaturile scoase din uz trebuie să fie colectate separat de deşurile menajere.

Consumatorii sunt obligaţi să apeleze autorităţile competente pe plan local sau agentul de vânzare din zonă pentru a avea informaţii asupra modului de eliminare a electrocasnicelor.

Protejaţi şi respectaţi mediul înconjurător

• Utilizând aragazul între orele de seară şi primele ore ale dimineţii se poate reduce sarcina de absorbţie a utilizatorilor electrici.

• Se recomandă efectuarea coacerilor la GRILL şi

GRATIN întotdeauna cu uşa închisă: acest lucru este util atât pentru a obţine rezultate mai bune cât şi pentru a economisi energia (10% aprox).

• Controlaţi şi menţineţi curate garniturile de la uşă pentru a nu avea reziduuri, a adera bine la uşă şi a nu genera dispersii de căldură.

RO

39

Întreţinerea şi îngrijirea maşinii

RO

Întrerupeţi alimentarea electrică a aparatului.

Înainte de orice operaţie, debranşaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu curent electric.

Curăţarea aparatului

• Părţile externe, smălţuite sau din inox, precum şi garniturile din cauciuc pot fi curăţate cu un burete

îmbibat în apă călduţă şi săpun neutru. Dacă petele sunt persistente folosiţi numai produse speciale.

După fiecare spălare, se recomandă să îl clătiţi bine şi să îl ştergeţi. Nu folosiţi prafuri abrazive sau substanţe corosive.

• Interiorul cuptorului se va spăla, de preferinţă, după fiecare utilizare, când este cald. Utilizaţi apă caldă şi detergent; clătiţi bine şi ştergeţi cu o lavetă moale.

Evitaţi substanţele abrazive.

• Accesoriile pot fi spălate ca vasele normale, inclusiv

în maşina de spălat vase cu excepţia ghidajelor glisante.

• Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub presiune, pentru a curăţa aparatul.

Curăţarea uşii

Curăţaţi geamul uşii cuptorului cu bureţi şi produse delicate; ştergeţi cu o lavetă moale. Nu folosiţi materiale aspre abrazive sau răzuitoare metalice ascuţite, deoarece pot zgîria suprafaţa şi geamul.

Pentru curăţarea minuţioasă a cuptorului, demontaţi uşa acestuia:

1. deschideţi uşa la maxim

( vezi figura );

Controlarea garniturilor

Controlaţi periodic garnitura din jurul uşii cuptorului.

Dacă este deteriorată, adresaţi-vă celui mai apropiat

Centru de Asistenţă ( vezi Asistenţa ). Se recomandă să nu se folosească cuptorul pînă cînd nu sunt înlocuite garniturile.

Înlocuirea becului

Pentru a înlocui becul cuptorului

1. Îndepărtaţi capacul din sticlă care acoperă becul.

2. Scoateţi becul şi înlocuiţi-l cu unul similar: putere

25W, cuplare E14.

3. Montaţi la loc capacul ( vezi figura ).

Asistenţă

Comunicaţi:

• modelul aparatului (Mod.);

• numărul de serie (S/N).

Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici lipită pe aparat şi/sau pe ambalaj.

2. ridicaţi şi rotiţi plăcuţele de reţinere amplasate pe sistemul de închidere /balamale ( vezi figura );

3. prindeţi bine uşa, de părţile laterale, şi apropiaţi-o fără a o

închide definitiv. Trageţi apoi uşa spre voi, extrăgând-o din balamale ( vezi figura );

Montaţi la loc uşa, urmând acelaşi procedeu în sens invers.

40

Bruksanvisning

PL

Polski, 1

RO

Română, 31

RS

Русский, 11

TR

Turkish , 21

SE

Svenska, 41

FIM 51 K.A

FIM 51 K.A IX

FIMS 51 K.A

FIMS 51 K.A IX

FIM 53 K.A

FIM 53 K.A IX

FIM 53 KC.A

FIM 53 KC.A IX

FIMS 53 K.A

FIMS 53 K.A IX

FIMS 53 KC.A

FIMS 53 KC.A IX

FIMS 51 K.A AX

Innehållsförteckning

Installation, 42-43

Placering

Elektrisk anslutning

MÄRKSKYLT

Beskrivning av utrustningen, 44

Översiktsvy

Manöverpanel

Start och användning, 45

Starta ugnen

Använda timern

Program, 46-47

Tillagningsprogram

Praktiska tillagningsråd

Tillagningstabell

Elektronisk programmerare, 48

Säkerhetsföreskrifter och råd, 49

Säkerhet i allmänhet

Kassering

Spara energi och respektera miljön

Underhåll och skötsel, 50

Koppla från strömmen

Rengör apparaten

Rengöring av luckan

Byte av lampan

Service

UGN

SE

Installation

SE

!

Det är viktigt att bevara denna bruksanvisning så att den kan konsulteras när som helst. I händelse av försäljning, överlåtelse eller flytt, ska du försäkra dig om att bruksanvisningen följer med utrustningen för att informera den nya ägaren om dess funktion och respektive föreskrifter.

!

Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig information angående installation, användning och säkerhet.

Placering

!

Emballagematerial ska inte användas som leksaker för barn och ska undanröjas enligt gällande normer för sopsortering ( Se Säkerhetsföreskrifter och råd ).

!

Installationen ska ske enligt dessa anvisningar och av behörig personal. En felaktig installation kan orsaka skador på personer, djur eller föremål.

Inbyggnad

För att garantera en god funktion av utrustningen är det nödvändigt att skåpet, där den ska byggas in, har lämpliga egenskaper:

• Panelerna runt ugnen ska vara tillverkade av ett värmetåligt material.

• Vid möbler av fanerat trä ska limmet tåla temperaturer på 100 °C.

• Vid inbyggnad av ugnen, både vid inbyggnad under bänk ( se figuren ) och vid placering på höjden , ska möbeln ha följande dimensioner:

547 mm. min.

45 mm.

560 mm.

Ventilation

För att garantera en god ventilation är det nödvändigt att ta bort den bakre väggen i utrymmet.

Det rekommenderas att installera ugnen så att den vilar på två trälister eller på ett jämnt plan som har en öppning på minst 45 x 560 mm ( se figurerna ).

560 mm.

45 mm.

Centrering och fastsättning

För att fästa utrustningen vid möbeln: Öppna ugnsluckan och skruva fast de 4 träskruvarna i de 4 hålen på ramen.

!

Alla delar som garanterar ugnens säkerhet ska sättas fast så att de inte kan tas bort utan hjälp av verktyg.

Elektrisk anslutning

!

Ugnar som är försedda med en trepolig nätkabel är förberedda för att fungera med växelström med nätspänning och -frekvens som anges på märkskylten som sitter på utrustningen ( se nedan ).

595 mm.

545 mm.

24 mm.

!

Det ska inte vara möjligt att de elektriska delarna kommer i kontakt med möbeln när apparaten har installerats.

Energiförbrukningen som anges på märkskylten har mätts upp med denna typ av installation.

42

Montering av elkabeln

1. Öppna kopplingsplinten genom att trycka på lockets sidotungor med hjälp av en skruvmejsel: Dra och

öppna locket ( se figur ).

stickkontakten bytas ut. Använd inte skarvsladdar och grenuttag.

!

Nätkabeln och nätuttaget ska vara lättåtkomliga när utrustningen väl har installerats.

!

Kabeln ska inte böjas eller klämmas.

!

Kabeln ska kontrolleras regelbundet och får endast bytas ut av behöriga tekniker ( se Service ).

!

Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa normer inte respekteras.

SE

L

N

2. Gör så här för att ansluta nätkabeln:

Lossa skruven på kabelhållaren och de tre skruvarna på kontakterna L-N och fäst sedan eltrådarna under skruvhuvudena.

Respektera färgerna blå (N) brun (L) gulgrön ( se figuren ).

3. Fäst nätkabeln i den särskilda kabelhållaren.

4. Stäng locket på kopplingsplinten.

Anslutning av nätkabeln till elnätet

Montera en standardiserad stickkontakt på kabeln avsedd för den effekt som anges på märkskylten

( se här intill ).

Om den ska anslutas direkt till elnätet måste en flerpolsbrytare installeras mellan utrustningen och elnätet som har en öppning på minst 3 mm mellan kontakterna och som är anpassad till effekten och

överensstämmer med gällande normer (jordkabeln får inte avbrytas från brytaren). Elkabeln ska placeras så att den inte i någon punkt överstiger rumstemperaturen med 50 °C.

!

Installatören är ansvarig för att utrustningen ansluts på ett korrekt sätt och att säkerhetsföreskrifterna respekteras.

Innan du utför anslutningen ska du försäkra dig om att:

• Uttaget är jordat och i enlighet med gällande standard.

• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på märkskylten ( se nedan ).

• Matningsspänningen ligger inom värdena som anges på märkskylten ( se nedan ).

• Uttaget är kompatibelt med utrustningens stickkontakt. I annat fall ska uttaget eller

MÄRKSKYLT

Mått

Volym

Bredd 43,5 cm, höjd 32 cm

Djup 40 cm

56 l

Elektriska anslutningar

Spänning 220-240 V ~ 50/60 Hz

Max. effektförbrukning 2 250 W

ENERGY

LABEL

EU-direktiv 2002/40 på de elektriska ugnarnas etikett.

Standard EN 50304

Modeller med kylfläkt:

Energiförbrukning fri konvektion

– uppvärmningsfunktion: Traditionell.

Energiförbruknings-förklaring

Klass forcerad konvektion

- uppvärmningsfunktion: Samtidig tillagning.

Modeller utan kylfläkt

:

Energiförbrukning forcerad konvektion

– uppvärmningsfunktion: Samtidig tillagning.

Energiförbrukningsförklaring Klass fri konvektion

- uppvärmningsfunktion: Traditionell.

Denna apparat överensstämmer med följande

EU-direktiv: 2006/95/CEE utfärdat den 06-12-12

(Lågspänning) och efterföljande modifieringar

– 2004/108/CEE utfärdat den 15/12/04

(Elektromagnetisk kompatibilitet) och efterföljande modifieringar - 93/68/CEE utfärdat den 93-07-22 och efterföljande modifieringar.

2002/96/EG och efterföljande modifieringar.

43

Beskrivning av utrustningen

SE

Översiktsvy

Manöverpanel

GALLERFALS

PLÅTFALS

GLIDSKENOR

för falsar

läge 5 läge 4 läge 3 läge 2 läge 1

Manöverpanel

PROGRAMVRED

TERMOSTATVRED

Kontrollampa för

TERMOSTAT

PROGRAMVRED

TIMERVRED*

TERMOSTATVRED

Kontrollampa för

TERMOSTAT

Elektronisk programmerare*

*

Finns endast på vissa modeller.

44

Start och användning

!

När du använder ugnen första gången råder vi dig till att låta den vara igång minst en timme med termostaten på max. läge och stängd lucka. Stäng sedan av ugnen, öppna ugnsluckan och vädra lokalen. Den lukt som uppstår vid förångningen kommer från ämnen som har använts för att skydda ugnen.

Starta ugnen

1. Välj önskat tillagningsprogram genom att vrida på

PROGRAMVREDET.

2. Vrid på TERMOSTATVREDET för att välja temperatur. En lista över rekommenderade tillagningar och respektive temperaturer finns i

Tillagningstabellen ( se Program ).

3. Tänd kontrollampa TERMOSTAT indikerar uppvärmningsfasen upp till inställd temperatur.

4. Under tillagningen går det alltid att göra följande

ändringar:

- Ändra programmet genom att vrida på

PROGRAMVREDET.

- Ändra temperaturen genom att vrida på

TERMOSTATVREDET.

- Avbryt tillagningen genom att vrida

PROGRAMVREDET till läge 0.

!

Ställ aldrig föremål på ugnsbotten eftersom det kan orsaka skador på emaljen.

!

Placera alltid dina kokkärl på gallret som följer med utrustningen.

Kylfläkt

För att sänka den utvändiga temperaturen är vissa modeller utrustade med en kylfläkt. Kylfläkten skapar en luftstråle som kommer ut mellan manöverpanelen och ugnsluckan.

!

Efter tillagningen förblir fläkten tillkopplad tills ugnen är tillräckligt sval.

Ugnsbelysning

Ugnsbelysningen tänds genom att vrida

PROGRAMVREDET till läge . Förblir tänd när ett tillagningsprogram väljs.

Använda timern

*

1. Dra först upp ringklockan genom att vrida vredet

TIMER nästan ett helt varv medurs.

2. Vrid sedan tillbaka moturs för att ställa in önskad tid, så att minuterna på vredet TIMER

överensstämmer med markeringen på manöverpanelen.

3. Timern är ett tidur: När tiden har förflutit hörs en ljudsignal.

!

Timern kontrollerar inte påslagningen eller avstängningen av ugnen.

SE

*

Finns endast på vissa modeller.

45

Program

SE

Tillagningsprogram

!

För alla program går det att ställa in en temperatur på mellan 60 °C och MAX, förutom:

• GRILL (det rekommenderas att endast MAX temperatur ställs in).

• GRATINERA (det rekommenderas att inte

överstiga en temperatur på 200 °C).

Programmet TRADITIONELL UGN

Det nedre och övre värmeelementet aktiveras. Med denna traditionella tillagning är det bättre att använda endast en fals: Värmen fördelas dåligt om man använder sig av flera falsar.

Programmet SAMTIDIG TILLAGNING

Alla värmeelementet aktiveras (det övre och det nedre) och fläkten sätts i funktion. Eftersom värmen

är konstant i hela ugnen bryner och steker varmluften maten jämnt. Det går att använda upp till max. två falsar samtidigt.

Programmet Ö

Det övre värmeelementet sätts på. Denna funktion kan användas för förbättringar vid tillagningen.

Programmet GRILL

Det övre värmeelementet sätts på.Grillens höga och direkta temperatur gör att matens yta omedelbart bryns och förhindrar att köttsaften rinner ut, vilket gör att innanmätet blir mörare. Grillning lämpar sig särskilt för de rätter som kräver hög yttemperatur:

Stekar av nöt eller kalv, entrecote, filé, hamburgare o.s.v.

Några användningsexempel återges i avsnittet

Praktiska råd vid tillagningen. Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd.

Programmet GRATINERA

Det övre värmeelementet sätts på och fläkten startar. Denna funktion förenar den termiska strålningen i en enda riktning med den forcerade varmluftsventilationen inuti ugnen. Detta förhindrar att ytorna bränns genom att värmen ökar och tränger bättre in i maten. Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd.

Praktiska tillagningsråd

!

Använd inte falsarna 1 och 5 vid varmluftstillagningar: Dessa lägen träffas direkt av varmluften vilket kan göra att ömtåliga rätter bränns.

!

För tillagningar GRILL och GRATINERA ska ugnspannan placeras på den 1:a falsen för att samla upp sky och/eller fetter.

SAMTIDIG TILLAGNING

• Använd falsarna 2 och 4 och placera den mat som kräver högre värme på den 2:a falsen.

• Sätt ugnspannan på den nedersta falsen och gallret på den översta.

GRILL

• Sätt in gallret på fals 3 eller 4 och placera maten i mitten av gallret.

• Det rekommenderas att max. energinivå ställs in.

Det är normalt att det övre värmeelementet inte alltid är tillslaget: Funktionen kontrolleras av en termostat.

PIZZA

• Använd programmet SAMTIDIG TILLAGNING för att grädda pizza på rätt sätt.

• Använd en form av lätt aluminium som ska placeras på det medlevererade gallret.

Om du använder ugnspannan förlängs gräddningstiderna och det är svårt att erhålla en spröd pizza.

• Om du gräddar pizzor med mycket fyllning råder vi dig att lägga på mozzarellaosten efter halva gräddningstiden.

46

Tillagningstabell

Program Livsmedel

Traditionell ugn

Samtidig tillagning

Anka

Kalv- eller oxstek

Fläskstek

Mördegskakor

Söta pajer

Pizza (på 2 falsar)

Lasagne

Lamm

Grillad kyckling + potatis

Makrill

Plumcake

Petit choux (på 2 falsar)

Kakor (på 2 falsar)

Sockerkaka (på 1 fals)

Sockerkaka (på 2 falsar)

Salta pajer

Övre ugn

Tillagningsförbättringar

Grill

Sjötunga och bläckfisk

Fiskspett

Torskfilé

Grillade grönsaker

Kalvkotletter

Kotletter

Hamburgare

Gratinera

Makrill

Rostat bröd

Grillad kyckling

Bläckfisk

Vikt

(kg)

-

1

1

1

1

1

1

1

1

4 st.

1,5

1,5

1

1

1

1+1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1,5

1

1

1

-

1

Tillagnings-läge på fals

3/4

4

4

4

3/4

4

4

4

4

4

2

2

3

3

3

3

3

2 och 4

3

2

2 och 4

2

2

2 och 4

2 och 4

2

2 och 4

3

Föruppvärmning

(minuter)

15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

Rekommenderad temperatur

200

200

200

180

180

230

180

180

200

180

170

190

180

170

170

200

220

Max.

Max.

Max.

Max.

Max.

Max.

Max.

Max.

Max.

200

200

-

8-10

6-8

10

10-15

15-20

15-20

7-10

15-20

2-3

55-60

30-35

Tillagningstid

(minuter)

65-75

70-75

70-80

15-20

30-35

15-20

30-35

40-45

60-70

30-35

40-50

20-25

10-15

15-20

20-25

25-30

SE

47

Elektronisk programmerare

SE

•• ••

Inställning av klockan

!

Det går att ställa in både när ugnen är avstängd och när den är påsatt, men tillagningens sluttid kan inte ställas in.

Efter nätanslutningen eller efter ett strömavbrott blinkar symbolen och de fyra siffrorna blinkar på

DISPLAYEN.

1. Tryck flera gånger på knappen tills symbolen

och de fyra siffrorna blinkar på DISPLAYEN.

2. Ställ in tiden med knapparna + och -. Om knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.

3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen för att bekräfta inställningen.

Ställa in timern

!

Denna funktion avbryter inte tillagningen (oavsett ugnens inställningar) utan aktiverar endast ljudsignalen när de inställda minuterna har förflutit.

1. Tryck flera gånger på knappen tills symbolen

och de tre siffrorna blinkar på DISPLAYEN.

2. Ställ in önskad tid med knapparna + och -. Om knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.

3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen för att bekräfta inställningen.

Nedräkningen visas och när tiden har förflutit aktiveras ljudsignalen.

Programmering av tillagning

!

Programmeringen kan endast göras efter att ett tillagningsprogram har valts.

Programmering av tillagningstid

1. Tryck flera gånger på knappen tills symbolen

och de tre siffrorna blinkar på DISPLAYEN.

2. Ställ in önskad tidslängd med knapparna + och -.

Om knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.

3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen för att bekräfta inställnigen.

4. När tiden har förflutit visas texten END på displayen, ugnen avslutar tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck på någon av knapparna för att stänga av den.

• Exempel: Klockan är 9:00 och en tillagningstid ställs in på 1 timme och 15 minuter programmeras. Programmet avbryts automatiskt klockan 10:15.

Programmering av tillagningens slut

!

Programmeringen av tillagningens slut kan endast göras efter att en tillagningstid har ställts in.

1. Följ proceduren från 1 till 3 som beskriver inställningen av tidslängden.

2. Tryck på knappen tills symbolen och de fyra siffrorna blinkar på DISPLAYEN.

3. Ställ in sluttiden för tillagningen med knapparna + och -. Om knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.

4. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen för att bekräfta inställnigen.

5. När tiden har förflutit visas texten END på displayen, ugnen avslutar tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck på någon av knapparna för att stänga av den.

De tända symbolerna och indikerar att en programmering har utförts. På DISPLAYEN visas alternativt tillagningens slut och längd.

• Exempel: Klockan är 9:00 och en tidslängd på 1 timme programmeras. Sluttiden programmeras till

12:30. Programmet startar automatiskt klockan

11:30.

Ta bort en programmering

Ta bort en programmering på följande sätt:

• Tryck på knappen tills symbolen för inställningen som ska tas bort och siffrorna på displayen blinkar. Tryck på knappen - tills siffrorna 00:00 blinkar på displayen.

• Håll knapparna + och – nedtryckta samtidigt. På så sätt tas alla programmeringar bort och timern raderas.

48

Säkerhetsföreskrifter och råd

!

Apparaten är framtagen och konstruerad i enlighet med internationella säkerhetsföreskrifter. Dessa säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl och ska läsas noggrant.

Säkerhet i allmänhet

• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig användning i hemmet.

• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller om utrymmet är skyddat) eftersom det är mycket farligt att låta den utsättas för väder och vind.

• För att flytta utrustningen ska du alltid använda dig av de därtill avsedda handtagen som sitter på ugnens sidor.

• Rör inte utrustningen med bara fötter eller fuktiga händer och fötter.

• Utrustningen ska användas för att tillaga livsmedel, av endast vuxna personer och i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. All annan användning (t.ex.

uppvärmning av omgivning) betraktas som otillbörlig och följaktligen farlig. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

• Under användningen av utrustningen blir vissa värmeelement och vissa delar av ugnen mycket varma. Se till att inte vidröra dem och håll barn på säkert avstånd.

• Undvik att nätkabeln för andra hushållsmaskiner kommer i kontakt med varma delar på ugnen.

• Täpp inte till ventilationsöppningarna eller värmeutsläppen.

• Ta alltid tag i mitten på ugnsluckans handtag:

Handtaget kan vara varmt på sidorna.

• Använd alltid ugnsvantar för att sätta in eller ta ur kokkärl ur ugnen.

• Lägg aldrig aluminiumfolie på ugnens botten.

• Ställ inte in brännbart material i ugnen: Om utrustningen startas oavsiktligt kan det antändas.

• Kontrollera alltid att vreden är i läge “ ”/“ ” när apparaten inte används.

• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.

• Utför inte rengörings- eller underhållsingrepp utan att först dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre mekanismer för att utföra reparationer.

Kontakta serviceverkstaden ( Se Service ).

• Ställ inte tunga föremål på öppen ugnslucka.

• Utrustningen ska inte användas av barn eller personer med psykiska eller fysiska handikapp, oerfarna personer eller personer som inte känner till produkten. Undantag kan göras om utrustningen används under översikt av en person som ansvarar för dessa personers säkerhet eller om erforderliga anvisningar har getts angående utrustningens funktion och användning i förväg.

• Undvik att barn leker med utrustningen.

Kassering

• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande lokala föreskrifter, på så sätt kan emballaget återanvändas.

• EU-direktivet 2002/96/CE om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (RAEE) förutser att hushållsmaskinerna inte ska slängas med de vanliga hushållssoporna.

De kasserade apparaterna måste samlas upp separat för att optimera återvinningen av materialet som ingår i apparaten och förhindra potentiella skador på hälsan och miljön. Den överkryssade papperskorgen som sitter på alla produkter påminner om att produkten ska sopsorteras.

För ytterligare information angående korrekt kassering av hushållsmaskiner kan du vända dig till din lokala sopstation eller återförsäljare.

Spara energi och respektera miljön

• Genom att använda ugnen från sen eftermiddag till de första morgontimmarna, bidrar du till att minska elförbrukningsbelastningen för eldistributören. Med hjälp av funktionerna för programmering, i synnerhet Senarelagd tillagning

( se Program ) och Senarelagd automatisk rengöring ( se Underhåll och skötsel ), går det att planera användningen av ugnen i denna riktning.

• Det rekommenderas att tillagningen GRILL och

GRATINERA alltid sker med stängd lucka: Detta gör att man förutom bästa resultat, även erhåller en anmärkningsvärd energibesparing

(cirka 10 %).

• Upprätthåll tätningslisterna i gott skick och rena så att de tätar ordentligt mot luckan och att inget värmeläckage förorsakas.

SE

49

Underhåll och skötsel

SE

Koppla från strömmen

Innan något ingrepp utförs ska apparaten frånkopplas från elnätet.

Rengör apparaten

• De yttre emaljerade delarna, delarna av rostfritt stål och tätningslisterna av gummi kan rengöras med en svamp som fuktas med ljummet vatten och mild tvål. Om det är svårt att ta bort fläckarna ska specifika produkter användas. Vi råder dig att skölja rikligt och torka efter rengöringen. Använd inte skurpulver eller frätande ämnen.

• Insidan av ugnen ska göras ren (helst efter varje gång som ugnen har använts) medan den fortfarande är ljummen. Använd varmt vatten och rengöringsmedel. Skölj därefter och torka av med en mjuk trasa. Undvik slipande rengöringsmedel.

• Tillbehören kan rengöras precis som normalt diskgods (även i diskmaskin).

!

Använd aldrig ångtvättar eller högtryckstvättar för att göra rent utrustningen.

Rengöring av luckan

Rengör glaset på ugnsluckan med produkter och svampar som inte är slipande och torka av med en mjuk trasa.

För en noggrann rengöring kan ugnsluckan tas bort:

1.

2.

Öppna ugnsluckan fullständigt ( se figuren ).

Höj upp och vrid på hakarna som sitter på de två gångjärnen ( se figuren ).

Kontrollera tätningslisterna

Kontrollera regelbundet skicket på tätningslisten runt ugnsluckan. Om tätningslisten är skadad ska du kontakta närmaste servicecenter ( se Service ). Det rekommenderas att inte använda ugnen förrän reparationen har utförts.

Byte av lampan

Gör på följande sätt för att byta ut ugnsbelysningen:

1. Skruva loss glaslocket på lamphållaren.

2. Skruva loss lampan och byt ut den mot en lampa med samma egenskaper: effekt 25 W, sockel E 14.

3. Montera tillbaka glaslocket ( se figuren ).

Service

Uppge:

• Maskinmodell (Mod.).

• Tillverkningsnummer (S/N)

Den sistnämnda informationen anges på märkskylten som sitter på utrustningen och/eller emballaget.

3. Ta tag i de två yttre sidorna på luckan. Stäng luckan långsamt, men inte fullständigt. Dra sedan luckan mot dig så att den dras ur gångjärnen ( se figuren ).

Montera tillbaka luckan genom att utföra den ovannämnda proceduren i omvänd ordning.

50

51

SE

SE

04/2012 - 195087704.02

XEROX FABRIANO

52

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2250 W 56 L White
  • Convection cooking Grill
  • Number of auto cooking programs: 5
  • Self-cleaning
  • Control type: Rotary

Related manuals

advertisement